Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 2496x
Příspěvků:
180

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Ach ta podoba :-)
30.05.20 11:53:48 | #345

Skutky 17
27 aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho - ačkoli není daleko od žádného z nás. 28 ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.' Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.' 29 Když tedy jsme Boží rodina, nemůžeme si myslet, že by se božská bytost mohla podobat zlatu, stříbru nebo kameni..


n/a
n/a

| Předmět: o křtu
24.05.20 16:29:56 | #344

Křtít se má ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, ve jméno JSEM a tak se tak všichni jmenují: JSEM.


n/a
n/a

| Předmět: Inovace náboženství
17.05.20 18:00:59 | #338

Inovace náboženství, milovati máme Boha svého celým svým srdcem celou svoji duší, celou svoji myslí, celou svoji silou i celou svoji mocí a bližní své tak jako sebe, což lze přeložit do ženského rodu, milovati Boha svou celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí i celou svoji silou a bližní své tak jako sebe, protože mluvit a psát jenom v mužském rodě je zastaralé, Bůh živých jmenuje se JSEM, začíná se tak Desatero přikázání, Ja jsem Tvůj Bůh, což opět lze přeložit i do ženského rodu, Ja jsem Tvá Bůh, nebudeš mít jiných Bohu kromě mně, o nic víc asi že v tom náboženství asi že nejde než podstoupit takovouto obřízku srdce, nemilovat jiné Bohy ani bohy jenom bližní své tak jako sebe.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Inovace náboženství
17.05.20 18:13:58 | #339 (1)

Deuteronomium 3o
6 Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a budeš živ.


n/a
n/a
 #338 

| Předmět: RE: Inovace náboženství
17.05.20 18:37:04 | #340 (1)

Ezechiel 36
25Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model.
26A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.
27Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.


n/a
n/a
 #338 

| Předmět: RE: RE: Inovace náboženství
21.05.20 06:38:44 | #342 (2)

Lukáš 4: 8 Ježíš mu odpověděl: „ Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.“


n/a
n/a
 #340 

| Předmět: RE: RE: RE: Inovace náboženství
21.05.20 06:39:48 | #343 (3)

Což asi že může být i o Hospodince.


n/a
n/a
 #342 

| Předmět: Bohové
17.05.20 00:15:18 | #334

Na výkladu Bible mi to smazali ale on je to fakt nesmysl aby byl Bohem jenom muž.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Bohové
17.05.20 01:19:22 | #335 (1)

Bůh se ke své mateřskosti zná:
Izaiáš 66
13Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.


n/a
n/a
 #334 

| Předmět: RE: RE: Bohové
17.05.20 01:58:26 | #336 (2)

Lukáš 13

34„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!
35Hle, ve svém domě zůstanete sami. Pravím vám, že mě neuzříte, dokud nepřijde chvíle, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.“

Ve jménu JSEM.


n/a
n/a
 #335 

| Předmět: P. Michal Zamkovský
12.05.20 08:56:52 | #330

| Předmět: RE: P. Michal Zamkovský
13.05.20 08:35:05 | #332 (1)

Hodně se tam věnoval tomuto verši:
Jan 15
5Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

Říká tam že ty ratolesti je vzkříšené tělo Krista, že jsme to mi.


n/a
n/a
 #330 

| Předmět: RE: RE: P. Michal Zamkovský
13.05.20 08:37:29 | #333 (2)

Pokud jsi naroubovaná na vzkříšené tělo Krista. Je to podstata křesťanské víry.


53
n/a
 #332 

| Předmět: visitor
06.05.20 16:51:07 | #319

Vím co vás na mne štve pane visitore!!!
Že mám teologickou Pravdu, to vás štve, proto se chováte, tak jak se chováte, protože tu pravdu nedokážete pojmout- přijmout, protože máte srdce i hlavu zablokovanou náboženskými povídačkami :-)..


n/a
n/a

| Předmět: RE: visitor
06.05.20 17:10:21 | #320 (1)

ale houby :-)


53
n/a
 #319 

| Předmět: RE: RE: visitor
06.05.20 17:12:44 | #321 (2)

Nemůže to unýst :-)


n/a
n/a
 #320 

| Předmět: RE: RE: RE: visitor
07.05.20 12:50:49 | #324 (3)

Přijat Krista ale i přijímat i svoji možnou plnost Boží .., o tom je a nebo mělo by být křesťanství?:
Efezským 1
22‚ Všechno podrobil pod jeho nohy‘ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve,
23 která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.
Efezským 3
19 a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání, a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží
Efezským 4
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
Koloským 2
9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10 v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.


n/a
n/a
 #321 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: visitor
07.05.20 13:14:40 | #326 (4)

Což není o tom že Bůh je jenom ve třech osobách, je v mnoha osobách..je o tom v Bibli mnoho indicií, za to o Trojjedinosti Boha v Bibli není nic.


n/a
n/a
 #324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: visitor
07.05.20 13:22:52 | #327 (5)

I Milovati máme Boha svého celým svým..., a bližní své tak jako sebe.(Matouš 22/ 36-40)

Což Pavel zjednodušuje na:
Galatským 5
14 Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!
(..jako sebe samou)


n/a
n/a
 #326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: visitor
07.05.20 13:27:23 | #328 (6)

Ježíš se v poslední své modlitbě před zatčením v Jan 17/..21... modlí aby všichni jedno byli.., to jest o tom, že ne jenom tři :-)


n/a
n/a
 #327 

| Předmět: RE: RE: visitor
07.05.20 12:52:03 | #325 (2)

To ho asi že včera rozčililo ale ja nemohu za to že to takto v Bibli je.


n/a
n/a
 #320 

| Předmět: RE: RE: visitor
07.05.20 13:30:57 | #329 (2)

Mohl by mi už konečně dát někdo za pravdu:-).
A porád nic?


n/a
n/a
 #320 

| Předmět: Bohoslužba:
24.04.20 04:38:49 | #314

ŘÍMANŮM 12
1 VYBÍZÍM VÁS, BRATŘÍ(SESTRY), PRO BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ, ABYSTE SAMI SEBE PŘINÁŠELI JAKO ŽIVOU, SVATOU, BOHU MILOU OBĚŤ; TO AŤ JE VAŠE PRAVÁ BOHOSLUŽBA.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Bohoslužba:
26.04.20 09:42:40 | #315 (1)

a co ty tu přínášíš za obět


-105
n/a
 #314 

| Předmět: RE: RE: Bohoslužba:
26.04.20 09:53:35 | #316 (2)

Tady v diskuzích?


n/a
n/a
 #315 

| Předmět: Planety na nebi.
07.04.20 10:36:11 | #308

Ráno před svítáním jsou Tři králové na východě, Mars, Saturn a Jupiter, seřazeni pěkně vedle sebe.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Planety na nebi.
11.04.20 18:13:45 | #312 (1)

A tak hledím od večera do rána na nebe.
Vyhlížím kometu,ale jen pár meteorů jsem spatřil ve tmě.
*65*


78
n/a
 #308 

| Předmět: RE: Planety na nebi.
22.04.20 11:33:12 | #313 (1)

Mars jako zlato, Saturn jako kadidlo a Jupiter jako myrha.


n/a
n/a
 #308 

| Předmět: Výklad Bible
21.03.20 08:17:53 | #297

Co myslí Bible tím, když říká „vy jste bohové“ v Žalmu 82:6 a v Janovi 10:34?


n/a
n/a

| Předmět: RE: Výklad Bible
23.03.20 19:59:46 | #298 (1)

To byla finta na Židy aby ho neukamenovali. Židi asi nevěděli co ten verš má znamenat a Ježíš toho využil.
V podstatě jsou syny Nejvyžšího. Jako každý křesťan vyznávající Ježíše. Na konci časů budeme s Ježíšem sjednoceni tak že budeš všechno ve všem. Tedy kromě padlých andělů a lidí. *10167*


-105
n/a
 #297 

| Předmět: RE: RE: Výklad Bible
24.03.20 18:26:49 | #301 (2)

Jan 14
2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
3 A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.
4 A cestu, kam jdu, znáte.“


n/a
n/a
 #298 

| Předmět: ???
20.03.20 05:42:02 | #296

Včera sem "koukala" na to že ve Zjevení 22 ve verši 14 je v Kralickém překladu "kdo bude dodržovat přikázání" a v ostatních Biblích je místo toho "kdo si vypere svá roucha", to je tedy dost málo vyprat si svá roucha, to svede každá pračka, to se dotyčný-á ani nemusí moc snažit, stačí si dát vyprat šaty, ach jo...


n/a
n/a