Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> CO JE TO EVANGELIUM ?

Informace

Název: CO JE TO EVANGELIUM ?
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: Kjara
Správci: Kjara
Založeno: 30.01.2020 12:04
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 19063x
Příspěvků:
1274

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: CO JE TO EVANGELIUM ? - Prosím o slušnou a solidní komunikaci. Vulgarity budou mazány.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
12.07.20 09:51:48 | #1771

margo Uživatel je online | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…před 17 hodinami | #29454 (8)
Opakuju znovu a znovu: Pokyn se týkal zdržování se krve, model a smilstva. Tvoje vysvětlení, proč bylo jmenováno i smilstvo a modly, mě opravdu neuspokojilo.

Margo, prosím , přemýšlej. Tady jde o život a to dokonce i dětí. Kdybyste měli umírat omylem, takto nesmyslným, tak by to byla tragédie a velký výsměch toho zlého !

Starý zákon a jeho předpisy měli lidi vychovávat ke Kristu, včetně krve a všechny byly naplněny v Kristu, tím skončily a nemusíme je dodržovat.

A nejvíce krev, protože měla člověka vést k tomu, že jednou Kristus prolije vzácnou krev, ve které je život a to dokonce věčný život !

Takže je jasné, že tímto se udělala tečka, za přípravou a výchovou ke Kristu !

To znamená, že není zapotřebí znovu a znovu vylévat krev zvířat !

Židé měli s tím problémy, protože SZ předpisy dodržovali po staletí a potřebovali čas, aby mohli duchovně vyrůst.

Tak se jim udělal ústupek, že pohané budou respektovat SZ předpis, i když už nemusí, že nebudou jíst krev, aby nedráždili a netrápili židy a nedocházelo k hádkám a rozbíjení sborů !

A smilstvo a modlářství se k tomu přidalo, aby to vůbec vzali vážně, protože se to jakoby tím postavilo na stejnou úroveň !

Doufám, že to pochopíš, protože i ty to tím vidíš na stejné úrovni !

Ale tím se krev nestala zákonem jako bylo smilstvo a modlářství !

Margo, vždyť tvůj pohled vůbec nesedí ! Protože to bylo dáno pouze pohanům ! Proč jen pohanům ?!

Kdyby to bylo natolik vážné jako zákon, museli by to dostat i židé !
Nedalo se předpokládat, že oni jsou tak vzorní, že zákon nepotřebují !

To je naprostý nesmysl a sedí to jen tak naprosto a v plné souvislosti se SZ a NZ, jak je to napsáno a jak to vysvětluju já a samozřejmě nejen já.

Ten Zlý se chechtá za bukem, kam vás to dostal a že si může brát vaše životy takto nesmyslně kvůli transfúzi !

Věř mi Margo, že to tak je.......


8
n/a

| Předmět:
11.07.20 10:09:05 | #1770

Svědkové Jehovy se těžce mýlí ve výkladu o krvi a protože umírají zbytečně lidé a děti, dám to i sem:

O zákazu krve:

Je dobré chápat kontext celého Písma, staré i nové smlouvy. A nevytrhnout jedno slovo. Zdržovat se krve.

SZ příkaz nejezení krve, vylití krve zvířete, protože je v ní život a patří Bohu, byla výchova židů ke Kristu.

Měla připravovat židy pro vylití krve Kristovy a pro získání života z ní !

Ale dnes Kristus už svoji krev života prolil a my život z ní získáváme přijetím Krista !

Proto už není zapotřebí respektovat SZ předpis nejedení krve !

Ale křesťané ze židů nebyli schopni tak rychle vyrůst ve svobodě a byl pro ně problém se dívat na křesťany z pohanů, kteří jedli maso s krví, docházelo k hádkám a rozbíjení sborů.

Pavlovi dva bratři z JERUZALÉMA takto rozbíjeli sbor , který založil v Antiochii,....PROTO SE VYPRAVIL S BARNABÁŠEM DO JERUZALÉMA, aby zjistil co se tam vyučuje, jestli je všechno v pořádku a vyřešil problém v místě, kde ti dva bratři žili !

Ne protože by tam byl vedoucí sbor !!!

No a zjistilo se, že tyto spory jsou zřejmě ve všech sborech, protože všude byla směska křesťanských židů a pohanů.

Takže se došlo ke kompromisu, podle vzoru.....když tvůj bratr nejí maso, ani ty nejez maso a netrap svého bratra.....

Pouze křesťané z pohanů dostali doporučení nejíst krev a nevykrvácené, aby ....netrápili své bratry.....a nerozbíjely se tím sbory !

Skutky 15.kap:
19Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu,
20 ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev.

Bylo to napsáno jen pohanům ! Boží zákon nemůže platit jen pro někoho !

Proto se tam neustále všichni kroutili, že pohané byli taky spaseni milostí, aby jim nakládali SZ předpisy, které se už nemusí dodržovat, které nebyli schopni dodržet ani židé !

Skutky 15.kap.:
9a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou.
10Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové ani my!
11Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše.“

Dohodlo se tedy na kompromisu, že pohané nebudou dráždit židy jedením krve a nebudou se rozbíjet tím sbory.

Protože jedení krve bylo viditelné pro židy, takže tam docházelo k největším třenicícm, asi spolu křesťané stolovali.
Obřízku už tak studovat nemohli.....

Zdržovat se krve........to je úplně šum a fuk......podstata je jinde !

rose66 Uživatel je offline | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…před 23 hodinami | #29266 (11)
Tvé pochopení je úplně mimo:
Sk. 15:28, 29: „Svatý duch a my sami [vedoucí sbor křesťanského sboru] jsme. . . uznali za dobré nepřidávat vám žádné další břemeno kromě těchto nutných věcí: Abyste se zdržovali věcí obětovaných modlám a krve a zardoušeného [neboli zabitého bez vykrvácení] a smilstva. Vystříháte-li se toho pečlivě, bude se vám dobře dařit. Buďte zdrávi!“ (Jedení krve je tu postaveno na roveň modlářství a smilstvu, věcem, které bychom neměli chtít dělat.)

Kjara Uživatel je online | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…před 39 minutami | #29385 (12)
Žádný vedoucí sbor,
Pavel s Barnabášem jel vynadat v podstatě vedení sboru v Jeruzalémě, protože dva bratři z jejich sboru jim rozvraceli nově založený sbor v Antiochii !

Proto jeli tam, jinak by jeli jinam.

margo Uživatel je offline | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…před 17 hodinami | #29332 (11)
A o tom asmilstvu a modlách, ro platilo taky jen pro křesťany z pohanů? To byl taky nšjaký kompromis? *3199*

Kjara Uživatel je online | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…před 44 minutami | #29384 (12)
Pokud sis nevšimla Margo, celá kapitola řeší křesťany z pohanů....

19Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu,
20ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev.

Kjara Uživatel je online | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…před 27 minutami | #29387 (13)
Tak se zamysli Margo.
Dva křesťani z Židů, z Jeruzaléma začali prosazovat židovské předpisy, že je musí křesťané z pohanů dodržovat, protože pro ně nebylo snadné se dívat na křesťany z pohanů, že už jsou svobodní od předpisů, které dodržovali po staletí.....
Začali to vířit ve sboru v Antiochii a tím ho rozbíjeli.

Pavel se tedy vydal s Barnabášem v podstatě zjistit co to tam učí v tom Jeruzalémě a dát nějak do pořádku tyto věci tam, odkud přišly.

No a narazili vlastně na to, že tyto problémy asi nejsou náhodné, ale vlastně všude. Všude byli křesťané z pohanů mixovaní s křesťany ze Židů.....

Nemohli zase zavést SZ předpisy kompletně, aby židé nebyli zraňovaní, no tak vybrali ty, které zřejmě dráždí nejvíce, což bylo maso na talíři, když společně jedli. Bylo to nejvíce viditelné....., zřejmě.

Tak to vyřešili kompromisem podle, když tvůj bratr nejí maso, ani ty ho nejez.....v principu.

Než tvůj bratr vyzraje a doroste křesťanské svobodě.

Takže Margo je to princip dodnes. Princip, ne krev. Dnes mohou být úskalím jiné věci.

Toto doporučení v prvním století bylo dáno pouze pohanům. Takže jen pohané nesmí smilnit a modlařit ?

To je samozřejmě nesmysl, prostě to k tomu přidali, ......, protože to byl jasný předpis pro pohany......., myslím křesťany z pohanů......., který dodržovat nemuseli......!


8
n/a

| Předmět:
07.07.20 10:35:55 | #1769

Toto vyučoval Hus o Katolické církvi, jejím papeži, ale také o všech organizacích s hlavním vůdcem:

Toto jsem jen trochu našla na netu, ale mám velmi staré překlady Husa a postnu sem cokoliv budete chtít.

https://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/zliteratury/VZCL1/23.pdf

o CÍRKVI
V období vyhnanství, a to 8. června 1413, dokončil Hus také svůj nejvýznam.
nější spis latinský. Je to rozsáhlý traktát o 23 kapitolách De ecclesia (o církui),
myšlenkově i slovně se opírající silně o Viklefa. Hus převzal Viklefovo učení, zejména
pokud mělo sociální dosah, zatímco odmítal některé jeho názory věroučné, zvláště
tzv. názor o remanenci při svátosti oltářní (podle něhoŽ při proměňování chléb
zůstává ve své podstatě chlebem a mění se v tělo Kristovo jen symbolicky). Převzal
i učení, že církev je sbor vyvolených k spasení, v jehož čele stojí Kristus, a nikoli
organizace vedená a Ťizená papeŽem. Hus z tohoto názoru sám pro sebe vyvodil,
že se i po vyhoštění papežem může pokládat za člena církve, a naopak že se z církve
sám vylučuje papeŽ a každý jiný duchovní, žije-li v hříchu. Tim se Hus postavil
proti autoritářství a místo důstojnosti plynoucí z postavení dosadil nové měřítko
hodnocení lidí: jejich vlastní život.


8
n/a

| Předmět:
03.07.20 12:51:55 | #1767

*Abuka se ptá jaký je rozdíl mezi jejich evangeliem a naším. Takže to sem postnu.

Vyjádřil to rose a dám sem jen jeden odstavec, protože se to opakuje:

Ježíšova slova, že jeho učedníci budou nenáviděni ‚pro jeho jméno‘, znamenají, že se budou držet Ježíše, protože je mesiášským Králem, dosazeným Jehovou Bohem. Znamená to, že jej budou uznávat a poslouchat jako pravého Pána, nebeského Pána, jehož příkazům dávají přednost před příkazy pozemských vládců. Znamená to, že budou lpět na mesiášském panství, které představuje, a nebudou se míchat do záležitostí pozemských, lidmi vytvořených vlád. Znamená to, že se považují za otroky Ježíše Krista, a jednají jako tací, za otroky, kteří nepatří sobě, ale Ježíši Kristu, jenž je vykoupil cenou své vlastní krve. Znamená to také být svědkem Boha a Otce Ježíše Krista, Jehovy, původce mesiášského království*.

No, pardon, ten konec mi utekl pro množství "důležitějších informací" v úvodu. Ale vlastně takto se přesně vyprazdňuje Kristův kříž !

rose, ale toto jsou pouhé vnější věci.

Jednak Krista nekážete, tak jak to dělali první křesťané !

1.Kor.1.kap.:
1Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí.
2Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného.
17........ ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu.

Už teď, co jsi napsal totálně zazdilo ....onou lidskou modrostí, já, já, já , my,...musíme dělat.....Kristův kříž a tím jsi obsah Kristova kříže vyprázdnil.....!

Kromě toho, že jsi ho ani nezmínil !

Nést Kristovo jméno, neznamená všechny ty věci, o kterých píšeš.

Nést Kristovo jméno hlavně znamená říkat evangelium, že se nechal přibít s našimi hříchy a že se na místě můžeme smířit s Bohem, jejich sejmutím !

Že můžeme na místě přejít ze smrti do věčného života...!

Jan.6.kap:
24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

Nestačí se jen chovat podle Písma, dokazovat, že nepatříme k celosvětovému systému, toto jsou vnější věci, které znovuzrozením přicházejí.

To podstatné co se děje zásluhou Krista je vstup do Božího království a smíření s Bohem !

Poté je podstatná naše vnitřní výměna. Výměna našeho poskvrněného ducha, tím že se narodí z čistého Ducha svatého náš duch.
Že v tomto našem narozeném duchu začne Duch svatý přebývat a skrze našeho ducha nás vnitřně dále proměňuje. Píše na desky našich srdcí, změní naše kamenné srdce na masité a dále nás vede ke změně naše celé bytosti !!!

To nikdo nedokáže jen vnějším způsobem, že se rozhodne to dělat dobře podle Bible !
A hlavně je to tělesná snaha se Bohu líbit a ta je pro Boha nepřijatelná.
Jen skutky v Duchu svatém jsou pro Boha přijatelné !


8
n/a

| Předmět: RE:
07.07.20 09:25:43 | #1768 (1)

Ano, omlouvám se, formulovala jsem to nepřesně.

Kornélius je absolutní vyjímka, precendenc a Bůh si ho vyjímečně vybral, aby bylo zjevné, že spasení přišlo i pohanům.
A tam nebezpečí upozorňování, aby tam nebyly skutky, aby ten člověk nezaměnil své skutky za spasení ze svých skutků nebylo ! Kornélius byl zcela jasně naplněný Duchem na zvěstování Krista !
To nebezpečí hrozilo u Židů !

A to nebezpečí hrozí i u vás , proto o tom pořád píšu !

Když to zaměníte, nikdy spaseni nebudete !

Já vím, že věříš, že tě naučili, že ze skutků nebudeš spasená, ale vidím, že je musíš dělat a že tě očistí Kristus je takový pomyslný dodatek !

To ale nestačí si to jen přečíst v Písmu, musí se to stát na úvod víry, na úvod křesťanství, na úvod naplnění Duchem, stejně jako se to stalo Kornéliovi !!!

A vám se to nestalo a nestane , učí vás to někdo, čekáte to ?!

Že se to Bohu líbilo, je napsáno pouze u Kornélia a u SZ svatých. protože je zpětně očišťuje krev Kristova..

Jestliže dělám skutky a jen si myslím, že mně Kristus nějak očistí.........tak můžu být oklamaný a žít spasení ze skutků, aniž to vím........

Toto se děje katolíkům i vám........, Margo, je mi líto......

Dnes je situace spíše taková, že někdo dělá skutky a pouze se domnívá, že ho Kristus očistí, tak nějak dovyčistí to, co nezvládne nebo nějak pomyslně, protože to čte v Bibli.

Ale Kristus buď očistí dokonale na úvod víry nebo neočistí.


8
n/a
 #1767 

| Předmět:
01.07.20 20:36:05 | #1766

https://www.jw.org/finder?srcid=share&prefer=content&applanguage=B&locale=cs&item=docid-502017850_1_VIDEO&docid=1011214

Toto je odkaz svědků na to co oni vidí jako Boží království !
A toto je moje reakce, kterou oni smazali !

rose, to je neskutečně lidská, tělesná představa Božího království , spíše pro malé děti nebo starozákonní židy !

Ano, Kristus jednou nastolí Boží království po svém příchodu, to je Boží království v plnosti.

ALE ONO KRISTUS NAPROSTO NEUDĚLÁ JEN TO CO TAM PREZENTUJETE !

TO NEJPODSTATNĚJŠÍ KRISTUS UŽ UDĚLAL,......­.ZAPLATIL ZA HŘÍCH A TÍM HO SNÍMÁ Z ČLOVĚKA,

TOTO SE UŽ DNES KÁŽE JAKO EVANGELIUM PRO OZNAČENÍ DUCHEM SVATÝM A PŘIJETÍM VĚČNÉHO ŽIVOTA NYNÍ !

TO CO JE PODSTATNÉ PRO BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ, ......JE NAŠE VNITŘNÍ OČISTA A NOVÉ NAROZENÍ,....PŘET­VOŘENÍ NAŠEHO DŘÍVE POSKVRNĚNÉHO DUCHA !

NAROZENÍ Z BOHA A .....ZMĚNU NAŠICH ÚTROB !

A PAK SEJMUTÍ POKVRNĚNÉHO NAŠEHO TĚLA VE SMRTI NEBO PŘI PŘÍCHODU KRISTA !

Toto je podstatné co Kristus udělal, dělá a bude dělat, abychom mohli do Božího království vůbec vstoupit a žít v něm !

Tělo a krev do Božího království nevejde !
Kdo se nenarodí z Ducha, Boží království ani nespatří !

A vy řešíte, že Kristus dá lidem najíst, uzdraví je tělesně, bude mít moc nad větrem.....!

To jistě udělá, ale to není ta priorita Božího království !

Priorita je naprostá výměna, ne změna člověka !

Bože, já jsem netušila, že váš výklad je až tak naivní, nechci říct jiné slovo !


8
n/a

| Předmět:
01.07.20 14:01:26 | #1765

Kopíruju sem ze Svědků Jehovy, aby mi to nesmazali:

Margo, toto je příchod Božího království v plnosti, po druhém příchodu Krista.

Píšu o tom níže.

Ale dnes je o tom, že musíme....... "získat vstupenku",.....a to pečeť Ducha svatého, pouze přijetím Krista a očištěním od hříchů.
Dnes se musíme smířit s Bohem, být přijati Bohem, tímto činem Krista a dnes musíme přejít ze smrti do věčného života !

Jan.5.kap.:
24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

Je to řečeno v přítomném a minulém čase !

Vy se těšíte na plnost Božího království, stejně jako se těšili starozákonní věřící. Ale ta doba je pasé !

Ale on tady byl Ježíš Kristus, který je dveřmi, kterými můžeme dnes vstoupit do Božího království. Do oblasti, kde vládne Bůh plně ve spravedlnosti v čistotě, kde není čas a je tam věčný život a my do něj můžeme také vstoupit !

Bůh nám to potvrzuje tím, že do nás vkládá Ducha svatého a z něj se narodí náš duch. A to je cesta, kdy skrze dveře Ježíše Krista,......vchá­zíme a vycházíme z tohoto Království a nalézáme tam pastvu !

Nemusíme se upínat k Armagenonu až natolik, že si počítáme jeho příchod !

My v Božím království už žijeme z Ducha, sice jen z částky, jen okoušíme, ale do přijetí Božího jsme vstoupili a to znamená spasení,....a věčný život také máme.
Ovšem pokud vytrváme do konce.
Vy žijete pod Starou smlouvou i tímto !

Ne, rose, to není to tajemství, které bylo zjeveno, to se šeredně mýlíte.

To tajemství je smíření s Bohem, sejmutím hříchů, procházení dveřmi Ježíšem Kristem, a okoušení nebeských věcí v Duchu svatém......!

To vaše tajemství je klam !

Neexistují dva způsoby spasení, je jen jedna víra, jedna naděje jeden křest.

Jen jedna naděje...., ne jedna v nebi a jedna na zemi ! A také se nekřtí dvojím způsobem, jedním pro nebe a jedním pro zemi....!

Jen jste se v Kristu nepřiblížili k Bohu a nestal se vaším Otcem, tím nejbližším......, je stále pro vás vzdálený Jehova, jako byl pod SZ !

Jen byla zneužita slova o tisíciletém království a některé verše, které mluví o životě na zemi.

Já věřím, že budu i na zemi, budu soudit s Kristem. Pro Krista nebyl problém přijmout i tělesné tělo a nebude to pro něj problém, až přijde podruhé, protože ho spatří celá obydlená země.
Proč by měl být pro mně problém, jak pro duchovní bytost přijmout také tělo !

Tyto verše o zemi platí, jen naprosto jiným způsobem !

rose, přejít ze smrti do života a mít věčný život , vše v minulém čase.........to je Boží závdavek........

Nebyla zaplacena část kupní ceny, Kristus zaplatil dokonale a plně......-a tím vzniknul právní nárok a tím je potvrzená Nová smlouva mezi námi a Kristem. Jistinou je pečeť Ducha svatého.

Je tam jediná podmínka a to je vytrvat do konce.

Něco tak vzácného, zpečetěného krví Krista, se jen tak snadno neruší, je to více, než být syn v rodině a stejně ani my syna jen tak nevyženeme z rodiny.

To není jen tak okusit a nenajíst se.........., my jsme syceni do konce života na zemi a vcházíme do Božího království a nalézáme pastvu......

To není jen ochutnat........, zase to posuzuješ nějakým právníkem, pohanem a svými tělesnými logickými představami. Ty na to nestačí.
Nemáš tušení, jaké to je, protože ty nejsi Chrámem Ducha a nenarodil jsi se z Boha.

To je jen nedokonalé přirovnání, .....já tam jsem rose, když můžu předstupovat před Boží trůn ve svatyni, a Bůh ve mně přebývá.........-., nevidím ho pouze na vlastní oči..........

rose, to je neskutečně lidská, tělesná představa Božího království , spíše pro malé děti nebo Starozákonní židy !

Ano, Kristus jednou nastolí Boží království po svém příchodu, to je Boží království v plnosti.

**ALE ONO kRISTUS NAPROSTO NEUDĚLÁ JEN TO C O TAM PREZENTUJETE !

TO NEJPODSTATNĚJŠÍ KRISTUS UŽ UDĚLAL,......­.ZAPLATIL ZA HŘÍCH A TÍM HO SNÍMÁ Z ČLOVĚKA,

TOTO SE UŽ DNES KÁŽE JAKO EVANGELIUM PRO OZNAČENÍ DUCHEM SVATÝM A PŘIJETÍM VĚČNÉHO ŽIVOTA NYNÍ !

tO CO JE PODSTATNÉ PRO BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ, ......JE NAŠE VNITŘNÍ OČISTA A NOVÉ NAROZENÍ,....PŘET­VOŘENÍ NAŠEHO DŘÍVE POSKVRNĚNÉHO DUCHA !

NAROZENÍ Z BOHA A .....ZMĚNU NAŠICH ÚTROB !

a PAK NAŠE SEJMUTÍ POKVRNĚNÉHO NAŠEHO TĚLA VE SMRI NEBO PŘI PŘÍCHODU KRISTA !

Toto je podstatné co Kristus udělal, dělá a bude dělat, abychom mohli do Božího království vůbec vstoupit a žít v něm** !

Tělo a krev do Božího království nevejde !
Kdo se nenarodí z Ducha, Boží království ani nespatří !

A vy řešíte, že Kristus dá lidem najíst, uzdraví je tělesně, bude mít moc nad větrem.....!

To jistě udělá, ale to není ta priorita Božího království !

Priorita je naprostá výměna, ne změna člověka !

Bože, já jsem netušila, že váš výklad je až tak naivní, nechci říct jiné slovo !

Toto je váš odkaz, na který reaguju posledním příspěvkem:
https://www.jw.org/finder?srcid=share&prefer=content&applanguage=B&locale=cs&item=docid-502017850_1_VIDEO&docid=1011214


8
n/a

| Předmět:
28.06.20 08:59:47 | #1761

Nad kým měli kralovat Židé na poušti, když tento dar dostali už oni, ale.........báli se a volali, ne Bože ne, ať za nás mluví Mojžíš !
Bůh se rozlobil a tento dar jim odňal.

Čili jako kněží, vstupujeme do nebeské svatyně a Bůh k nám skrze to, že jsme také chrámy Ducha může také promlouvat.

Židům.10.kap.:
19Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně
20cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony – to jest obětováním svého těla.
21Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem,
22přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou.


8
n/a

| Předmět: RE:
28.06.20 09:00:39 | #1762 (1)

Byl to dar, být králové a kněží v Kristu.


8
n/a
 #1761 

| Předmět: RE: RE:
28.06.20 10:44:52 | #1763 (2)

Margo, nejen budou pak královským kněžstvem, ale jsou už teď:

1.Petra:
9Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.
10Kdysi jste ‚vůbec nebyli lid‘, nyní však jste lid Boží; pro vás ‚nebylo slitování‘, ale nyní jste došli slitování.

Zároveň je z toho jasné, že jen oni jsou novodobým Božím lidem !

Bůh si je označuje sám !

Ne nějaká organizace, která není ani církví !


8
n/a
 #1762 

| Předmět: RE: RE: RE:
28.06.20 10:45:27 | #1764 (3)

1.Petra 2.kapitola.


8
n/a
 #1763 

| Předmět:
26.06.20 12:30:57 | #1757

Já jsem žena rose, hlavně že si nevšimneš základní věci v životě, jak bys mohl v Písmu......

Já nemám problém se jménem Jahve a můžu mu zpívat chvály.......

Já mám problém, že se jeho jméno vytáhne, ber kde ber , vyvýší ho nad jméno Kristovo, tím anuluje jeho spasení, evangelium, křesťanství a ještě vytvoří na základě tohoto jména celý naprosto jiný spasitelský systém, založený na přesném poznání a na skutcích bez předchozího naplnění Duchem, vytvoří jiné evangelium a jinou Bibli, protože všude do Bible chce vecpat slovo Jehova a tím vyjadřuje, že ostatní Bible jsou bezcenné, přestože sloužily po staletí pod Boží ochranou a přivedly k Bohu milióny lidí !

Já už jsem psala o tom, že je možné zneužít jméno Kristus a dokonce na něm postavit okultní učení!

A stejně tak je možné zneužít jméno Jehova a pokud na tomto jménu vytvořím takto znetvořené učení, pak v něm skutečný Jehova nemá místo a ujme se ho duchovní bytost, které toto vyhovuje a odpovídá !

Proč vlastně nemáte jedinou chválu Boha na bázi Hallelu Jah !!

Vysvětlíte mi to ?!

Toto je křesťanství, vážení :

Skutky 2.kap.:
38Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a** dostanete dar Ducha svatého.**
39Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“

Jak to, že jste si nechali namluvit člověkem, že vy nepotřebujete být chrámem Ducha ,.... Boží slovo pro vás tedy nic neznamená ?!


8
n/a

| Předmět: RE:
26.06.20 12:32:11 | #1758 (1)

rose, svojí logikou pleskáš Boha do tváře............

1.Kor.2.kap:
14Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.
15Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen.

rose a vy jste přirození lidé, vy jste se nenarodili z Boha, nejste chrámy Ducha.a nemůžete rozsoudit tudíž ani mně,.........jak byste mohli rozsoudit Boha !

Ano, to je pro vás bláznovství, že by se mohl modlit k Otci Boží Syn, taky Bůh !

Ale to je pochopitelné, nejste chrámy Ducha, abyste to mohli chápat.

A ne si vytvořit přirozené tělesné náboženství, kde bude Bůh jednat podle mých přirozených, tělesných a logických představ !
Strčit ho do svého chápání a své logiky !

Stvořili jste si svého Boha Jehovu !

A svého Ježíše Krista, anděla !

Boha lze chápat jenom jeho Duchem:

1.Kor.2.kap.:
11Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží.

Ale ty se chvástáš, že to víš, protože to odporuje přirozené logice člověka ?!

Bez Ducha svatého nemůžeš pochopit Boží hlubiny, jak to je s jeho Synem i Duchem svatým.

Hledej raději, jak přijmout Ducha svatého......., vždyť je zaslíbený všem....široko, daleko, vám i vašim dětem......
A ještě k tomu darem, čili zadarmo, pouhým přijetím Krista...........

Proč si udělat uzavřený bludný kruh lidské logiky............, který nikdy nemůže Boha poznat, ani pochopit.....!


8
n/a
 #1757 

| Předmět: RE: RE:
26.06.20 12:33:28 | #1759 (2)

Ano, vy to víte, že je ve Zjevení Hallelu Jah......

Ale ve vašich chválách k Bohu to nepoužíváte. Já ano.

Tam to totiž nezastiňuje Krista.

Jestliže není v řečtině v NZ zákoně jméno Jehova, a pod SZ je uvedený sporadicky, jak mohli překladatelé ekumenické Bible nahradit Boží jméno Hospodinem.
Oni to sice říkají, ale nemyslí tím slovo Jehova.

A pokud je takováto situace v Písmu, s různými překlady po staletí, pak to má svůj význam. Bůh nedovolí své slovo zásadním způsobem měnit. Je to jeho dílo a hlídá si ho. Kromě toho by nenechal tolik hledajících lidí po staletí tápat.....v jeho jménu !

Já vím, že si myslíte, že jste jediní úpřímní a vydaní lidé, takže vám jediným Bůh ukázal své jméno a že vy jediní jste kvůli tomu byli poctěni znalostí Božího jména !

Ale jméno Jehova je něčím, co blokuje křesťanství tak, že vůbec netušíte co znamená a i jménem jste se vrátili pod zákon, kromě SZ principu, Kdo toto bude činit, bude živ !

A ten, kdo se navrací pod zákon, vypadává z Boží milosti.

Gal.5.kap.:
4Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti.


8
n/a
 #1758 

| Předmět: RE: RE: RE:
26.06.20 12:47:29 | #1760 (3)

Margo, já vím, že máte vyloženo od vůdce, že jste jiné ovce a velký zástup........

Ale toto neznamená jinou pozemskou naději a tudíž že nepotřebujete Ducha svatého !

Ve Zjevení 5.kap. je jasně napsáno že i tito lidé z národů Jsou králové i kněží v Kristu !

9 „Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras
10a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí.“

Jiné ovce i velký zástup jsou křesťané z pohanů, ze všech ras jazyků a národů !

Malé stádce a 144 000 jsou křesťané z Zidů.


8
n/a
 #1759 

| Předmět:
22.06.20 08:52:53 | #1752

Margo, nikdo nebyl nadpřirozeně více osvícený než Pavel. Na základě toho uvěřil i změnil smýšlení !

Mezi tímto nad přirozeným Kristovým dotykem a jeho křtem Ananiášem, neuplynula dost dlouhá doba, aby mohl nastudovat vaši "dvouletou doktrínu"........

Já nemám nic proti biblickému poznání, ale to je možné jen v Duchu svatém a napsal to právě Pavel.

Nejdříve je zapotřebí přijmout Krista a mít sejmuty hříchy a stát se tím chrámem Ducha. A pak budu ohromně růst v poznání !

1.Kor.2.kap.:
10Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.
11Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží.
12My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha,
13abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil Duch, a duchovní věci vykládáme slovy Ducha.
14Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.
15Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen.
16Vždyť ‚kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat‘? My však mysl Kristovu máme.

Biblické poznání bez toho, že jsem chrámem Ducha je ....."Litera, která zabíjí", pokud mé poznání má vést ke spasení !

Abyste se nepletli, vy nejste chrámem Ducha...........a nemáte Ducha Kristova......., Takže nehledejte poznání, ale Krista......!!!
Jen vírou v něj je Duch svatý přijímán.....­....Jehova Ducha svatého teď nedává.......­....Kristus zemřel pro tento dar......, ne Jehova !


8
n/a

| Předmět: RE:
22.06.20 09:05:09 | #1753 (1)

Margo, napsala, že ap. Pavel nevyhledával nějaká zjevení, ale poznání jako to dělají svědkové. Ale opak je pravdou. Stačí si přečíst Skutky apoštolské, kde je zcela nadpřirozeně vedený Duchem.
Také o sobě mluví, že nepotřeboval žádné vyučování člověka.

Svědkové vyučují, že v Jeruzalémě byl nějaký vedoucí sbor apoštolů, aby obhájili svého vůdce v Americe.
Ale tady to Pavel vyvrací:

Ale sám Pavel říká toto v Galatským 1.kap:
11Ujišťuji vás, bratří, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka.
12Vždyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka ani se mu nenaučil od lidí, nýbrž zjevil mi je sám Ježíš Kristus.
13Slyšeli jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl, když jsem ještě byl oddán židovství, jak horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se ji vyhubit.
14Vynikal jsem ve věrnosti k židovství nad mnoho vrstevníků v našem lidu a nadmíru jsem horlil pro tradice našich otců.
15Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se
16zjeviti mně svého Syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku,
17ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoly dříve než já, nýbrž odešel jsem do Arábie a potom jsem se zase vrátil do Damašku.
18Teprve o tři léta později jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem, a zůstal jsem u něho dva týdny.
19Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, bratra Páně.


8
n/a
 #1752 

| Předmět: RE: RE:
22.06.20 15:34:25 | #1754 (2)

vy sa s ňou/s ním imaginárne bavíte? aký to má význam, keď tu nechodia? nie je vám ľúto strateného času? - to neviete, že oni nemôžu chodiť na iné fora, lebo im to VRO zakázal? - boja sa, že by schytali to, čo im patrí:-)


n/a
n/a
 #1753 

| Předmět: RE: RE: RE:
22.06.20 15:58:30 | #1755 (3)

ad. na ich fore musíte hrať ich hru, písať "v svadobných bielych rukavičkách", inak by vás hneď vyhodili, oni proste neznášajú iný názor, oni ani nechcú vedieť, čo je to iný názor, aký má VRO - sú to verní otroci, je jedno v čom, stačí, keď sa to žiada na jw.org VRO, oni nič iné, ako jw.org, ani nepoznajú a neuznávajú, kresťanstvo je pre nich neviestka smilniaca s králi tohto světa, žijú v nadutosti/pýche­......


n/a
n/a
 #1754 

| Předmět: RE: RE:
25.06.20 22:47:47 | #1756 (2)

A jak se ti líbil žalozpěv, co jsem ti poslal odkaz?


9
n/a
 #1753 

| Předmět:
19.06.20 10:57:08 | #1751

Abuko, není lechtání uší jen toto.

Lechtání uší je také třeba celý systém, který vyhovuje a je poplatný dnešní době.

A to je poznání, vědecký přístup, zkoumání, důkazy, logické systémy.
Na to jsme dnes nastavení, to známe, to nám vyhovuje. Lechtá naše uši.

Co myslíte, že dnes může být ještě lechtání uší v náboženských systémech ?


8
n/a