Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Římskokatolická církev (ŘKC)

Informace

Název: Římskokatolická církev (ŘKC)
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 13.01.2020 16:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 16158x
Příspěvků:
685

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Římskokatolická církev (ŘKC) - Římskokatolická církev (ŘKC/Latinská/Západní, asi 1,14 mld členů), běžně označováná jako katolická (všeobecná, univerzální) církev, je největší ze 24 autonomních katolických církví. Ostatních 23 katolických církví (asi 80 mil členů) jsou "východní katolické církve" s ŘKC sjednoceny ve věrouce, mravouce a papežství. ŘKC je největší křesťanskou církví (vice jako polovina všech křesťanů) a největší náboženskou organizací na světě. Společenství s římským biskupem/papežem, Kristovým zástupcem a nástupcem ap. Petra, jemuž Kristus předal pastýřskou moc, spojuje všechny katolické církve a tvoří Ř(KC), nebo „katolická“ (z řec. “katholikos” -„všeobecná“ nebo „univerzální“), tedy otevřená všem lidem z celého světa bez ohledu na jejich původ, rasu, národnost, etnikum, vzdělání, či postavení. https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev....... Otázky: proč Ř(KC)? V čem se liší od ostatních křesťanských církví? Může být spása mimo církev? - Provokace a ataky ŘKC (i v smyslu domnělé pedofilie, apod.) tu nemají místo...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Duch Svatý, překážky
22.10.20 14:07:11 | #1541

Překážky Duchu Svatému v nás
...„Ach, Věčné Slovo, řekni mi, prosím, které a jaké jsou překážky, jež působí, že vnukající a tak oplodňující Duch svatý nevykoná v duši celé své dílo? Odpověď Slova: „Jsou různé překážky, má drahá nevěsto, protože jsou různé stavy tvorů a také různá bytí tvorů. Jednou takovou překážkou, jež oddaluje ode mne, je zloba, jež těm, kteří jsou ode mne daleko, naplňuje jejich srdce tak, že můj Duch v nich nemůže spočinout Chtějí mého Ducha, ale tak, jak se to líbí jim, a tak se stávají neschopní jej přijmout. Druzí zase, kteří jsou mi dosti blízko, narážejí o jinou překážku, jež se mi neméně protiví.Je to ona kletá vlažnost, v níž se jim zdá, že slouží mně, a nepozorují, že zatím slouží sobě. Duch svatý nespočine než v duši, již nalezne ve středu její nicoty. U vysokých a prostředních se nezastavuje, nýbrž přechází kolem."....
[Sv. Marie Magdalena de´Pazzi, Estasi e Lettere, ed. Vaussard, s. 161].

Sv. Marie Magdalena de´Pazzi (1566-1607) byla italská světice a mystička z karmelitánského řádu, jež je známá svými mimořádnými vytrženími,...
Marie Magdaléna přišla na svět 2. dubna 1566 ve Florencii (v Itálii - pozn. překl.) v zámožné rodině[1]. Při křtu přijala jméno Kateřina. Již od raných dětských let projevovala náklonnost ke kontemplativnímu životu. vstoupila r. 1582 do karmelitánského kláštera, kde přijala jméno Marie Magdaléna. Od této chvíle byl její duchovní život charakterizován mimořádným umrtvováním, askezí, jakož i hloubkou kontemplativní modlitby. Často mívala extáze, ty se však pro ni nestaly zdrojem duchovních útěch. Zemřela 25. května 1607, zanechajíc po sobě deník, v němž na příkaz svého zpovědníka popsala svoje mystické zážitky. Roku 1626 byla beatifikována papežem Urbanem VIII. a v r. 1669 ji kanonizoval papež Klement IX.


n/a
n/a


| Předmět: Trpojice v jednotě Otce Syna a Ducha…
20.10.20 20:41:03 | #1539

Trojice je svatá a dokonalá
Není bez důvodu, že se bádá ve staré tradici, v nauce a víře katolické církve. Pán ji předal, apoštolové ji hlásali a otcové ji uchovali. Vždyť na ní je založena Církev. A jestliže někdo od ní odpadne, ten už z žádného důvodu nebude moci být, ani se nazývat křesťanem.
Trojice, kterou uznáváme v Otci i Synu i Duchu Svatém, je svatá a dokonalá a není k ní přimíseno nic cizího ani vnějšího. Nepozůstává ze stvořitele a stvořené věci, ale celá má moc tvořit a uskutečňovat. Má také podobnou a nerozdílnou přirozenost a jediná je její činnost. Neboť Otec činí vše prostřednictvím Slova v Duchu svatém a tím způsobem je zachována jednota svaté Trojice. Proto církev hlásá jediného Boha, který je „nade vším a skrze všechno a ve všem. „Nade vším" je jako Otec, jako začátek a pramen; „skrze všechno", to znamená skrze Slovo; a konečně „ve všem", to znamená v Duchu svatém.
To, co Duch rozděluje jednotlivcům, to je jim dáno od Otce prostřednictvím Slova. Protože všechno, co je Otcovo, je také Synovo. Z toho důvodu to, co daruje Syn v Duchu, jsou pravé dary Otcovy. Podobně když je v nás Duch, je v nás také Slovo, od něhož dostáváme Ducha, a v Slově je také Otec....
[sv. Atanáš Alexandrijský, Epistula 1 ad Serapionem, 28.30, in PG 26,594-595.599].


n/a
n/a

| Předmět: RE: Trpojice v jednotě Otce Syna a…
20.10.20 21:07:08 | #1540 (1)

Sv. Atanáš Alexandrijský (295 – 373) je jednou z nejvýznamnějších osobností křesťanského starověku. Řehoř Naziánský jej nazval „sloupem církve“ a jeho následovníci ho obdařili přízviskem „Veliký“. Jako mladý jáhen (diákon) alexandrijského biskupa Alexandra se ostře postavil proti Areiovi a jeho učení. Zúčastnil se Nicejského koncilu, svolanému císařem Konstatinem, kde bylo roku 325 odsouzeno ariánství (tzv. Nicejské vyznání víry)...


n/a
n/a
 #1539 

| Předmět: Duch Svatý
15.10.20 18:33:49 | #1538

Pravá zbožnost k Duchu Svatému
Svět a řeholní společnosti hledají stále nové pobožnosti a zanedbávají pravou zbožnost k Duchu svatému. Proto tolik bludů, rozepří a proto v nich není světlo a pokoj.
Kdokoliv bude vzývat Ducha svatého,.. a bude k němu mít zbožnou úctu, nezemře v bludu.
Kněží, kteří budou kázat tuto úctu k Duchu svatému, obdrží světlo, když budou o Duchu Svatém promlouvat k jiným.
Bylo mi řečeno, že ďábel jednou napodobí v osobách světských, duchovních i řeholních podobu našeho Pána i jeho slova. Kdo však bude vzývat Ducha svatého, odhalí blud.
[bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše, Myšlenky, str. 28].

Mariam Baouardy, arabsky: مريم بواردي , řeholním jménem Marie od Ukřižovaného Ježíše přezdívaná též malá Arabka byla řeckokatolická křesťanka melchitského ritu, řeholnice, členka řádu Karmelitek, zakladatelka karmelitánského kláštera v Mangalúru v Indii a v Betlémě v Izraeli, mystička.


n/a
n/a

| Předmět: teologie SJ?
13.10.20 17:13:29 | #1537

jehovisti rozebírají katolíky-celibát a manželství:
....dnes nemravnost kněží v mnoha zemích způsobila, že duchovenstvo ztratilo v očích poctivých lidí svou cenu.
Zákon o kněžském celibátu, který byl přijat z pohanských kultů, má i ten následek, že snížil význam manželství, které jako uspořádání, jež si zaslouží úctu, založil sám Bůh. (Matouš 19:4–6; 1. Mojžíšova 2:21–24; Hebrejcům 13:4) „Nová Encyclopaedia Britannica“ říká: „Myšlenka o kultovní čistotě podpořila sklon snižovat hodnotu manželství a vydat sex démonským silám. atd... *5679*
https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/101985802


-63
n/a

| Předmět: Duch Svatý nás obnovuje křtem
08.10.20 20:45:11 | #1536

Působení Ducha Svatého ... K němu se obracejí všichni, kdo potřebují posvěcení, po něm touží všichni, kdo žijí ctnostně; jeho dechem jsou jakoby zavlažováni a dostává se jim pomoci, aby došli k svému vlastnímu a přirozenému cíli.
On je pramenem posvěcení, světlem rozumu; každému rozumu dává ze sebe jakoby jakési osvícení, aby se dopátral pravdy. Přirozeně je nepřístupný, ale lze ho dostat z pouhé jeho dobroty. Všechno sice naplňuje svou mocí, ale sdílí se jen těm, kdo jsou toho hodni. Nedává se stejně, nýbrž rozdává svou moc podle toho, jakou kdo má víru.
...ale působí rozmanitým způsobem.Tak i Duch Svatý je přítomen u každého, kdo je schopen ho přijmout, On pozvedá srdce do výše, vede za ruku slabé a zdokonaluje pokročilé.i duše, které mají Ducha a jsou jím osvěcovány, stávají se i samy duchovními a na jiné vyzařují milost....
[Sv. Basil Veliký: O Duchu svatém, IX,22-23; in PG, 32,107-110].

Svatý Basi Veliký nebo Filosof (330 – 379) patří mezi nejvýznamnější řecké raně křesťanské teology 4. století, kteří jsou označováni jako kapadočtí otcové. Kappadočtí otcové, kteří jsou řazeni mezi mladší církevní otce, významně prospěli k všeobecnému prosazení nikájského dogmatu o božské Trojici ve východní církvi (proti arianismu) a díky svému klasickému vzdělání je zpřístupnili přijatelnější literární a rétorickou formou. Východní i západní církev jej uctívá jako svatého...


n/a
n/a

| Předmět: seslání Ducha Svatého
06.10.20 19:09:43 | #1534

O seslání Ducha Svatého
Svatá mystička Brigita Švédská (+1373) potvrzuje, že Duch Svatý může vejít jedině tam, kde je pro něj v duši člověka uvolněno a připraveno místo.
(Kristus mluví k Brigitě:) „Já, který s tebou mluvím, jsem ten, který takového dne, jaký je dnes, seslal na své apoštoly a učedníky Ducha Svatého, a ten na ně přišel trojím způsobem: Přišel pak jako proud, neboť naplnil všechny jejich klouby a všechny jejich údy božskou rozkoší a útěchou. Přišel jako oheň, neboť tak zanítil jejich srdce vroucností božské lásky, že nemilovali nic než Boha a nebáli se ničeho než jeho. A za třetí přišel v podobě jazyků, neboť jako jazyk je v ústech, ale ústům neškodí, nýbrž pomáhá mluvit,...
[Revelationes sanctae Birgittae, lib. VI., cap. 36, 1-13, Tajemná slova. Zjevení a vidění svaté Brigitty Švédské]


n/a
n/a

| Předmět: RE: seslání Ducha Svatého
06.10.20 19:12:32 | #1535 (1)

Brigita Švédská...Birgitta Birgersdotter, později známá jako svatá Brigita Švédská (1303 -1373` byla švédská katolická mystička a světice. V roce 1344 po dvaceti osmi letech manželství ovdověla, dala se na duchovní život a založila řeholní společenství – Kongregaci sester Nejsvětějšího Spasitele (brigitky). Mezi světci druhého tisíciletí je jediná, která je matkou dalšího světce – svaté Kateřiny Švédské. Jedná se o vůbec nejuctívanější švédskou světici.


n/a
n/a
 #1534 

| Předmět: Duch Svatý
02.10.20 16:10:41 | #1523

Duch svatý, ač v podstatě jeden a týž a je nedílný, rozděluje každému milost, jak chce. A jako vyprahlý strom zalitý vodou vzklíčí, tak i hříšná duše, zavlažena kajícností a obdařená Duchem svatým, nese hrozny spravedlnosti. Ač je Duch v podstatě jeden a týž, přece podle Boží vůle a jménem Kristovým činí přemnoho mocných činů.
Neboť jazyk jednoho použije k tomu, aby moudře mluvil, mysl druhého osvítí proroctvím, tomu dává moc zahánět zlé duchy, jinému dar vykládat Písmo svaté. U jednoho posiluje umírněnost, jiného poučí o tom, co se týká milosrdenství. Jednoho naučí postit se a snášet cvičení asketického života, jiného pohrdat tělesnými rozkošemi, jiného zas připravuje k mučednictví. V každém působí jinak, ale sám v sobě je stále stejný, jak je psáno: „To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.
Jeho příchod je mírný a tichý, šíří příjemnou vůni a jeho jho je velice lehké. Jeho příchod předem ohlašují zářivé paprsky světla a poznání. Přichází jako skutečný a upřímný ochránce: vždyť přichází zachraňovat, uzdravovat, poučovat, napomínat, posilovat, těšit a osvěcovat mysl; a to nejdříve u toho, kdo jej přijímá, a pak jeho prostřednictvím i u jiných. Kdo byl dříve ve tmě a najednou spatří slunce, do jeho tělesného oka přichází světlo a on vidí, co předtím neviděl....
[Sv. Cyril Jeruzalémský, Katecheze, 16,11-12.16


n/a
n/a

| Předmět: RE: Duch Svatý
02.10.20 17:17:15 | #1524 (1)

Cyril Jeruzalémský.­..aarodil kolem roku 315 v Jeruzalémě jako syn křesťanských rodičů. Mládí údajně prožil v ústraní, cvičil se v ctnostech a studoval. Kolem roku 335 byl Makariem z Jeruzaléma vysvěcen na jáhna a přibližně o deset let později Maximem na kněze. Když v roce 348 biskup Maximus III. zemřel, byl Cyril zvolen na jeho místo. Povahy byl mírumilovné, což mu ovšem nebránilo, aby jasně odmítl nekompromisní názory Ariánů. Ariáni se Cyrila neustále snažili zdiskreditovat.
Cyril ve svých katechezích neučil ariánské, ale nicejské vyznání víry...Zemřel v Jeruzalémě roku 386. Papež Lev XIII. jej v roce 1882 vyhlásil za církevního učitele....


n/a
n/a
 #1523 

| Předmět: Duch Svatý, vedení
01.10.20 19:04:22 | #1522

Vedení Duchem Svatým: Duch Svatý je průvodcem duše; bez něho nedokáže nic.

 • duše, kterou ovládá On, je jako hrozen: když ho vymáčkneme, vytéká z něho znamenitý mošt. Bez Ducha Svatého je však duše jako kamínek, z něhož nevymáčkneme nic.
 • ti, kteří jsou vedeni Duchem Svatým, mají správné myšlenky. Proto je mnoho nevzdělaných, kteří jsou moudřejší než vzdělaní.
 • křesťanovi vedenému Duchem Svatým nepřijde zatěžko vzdát se bohatství tohoto světa, aby se mohl ucházet o bohatství nebe. Dokáže to rozlišit.
 • když nám přicházejí na mysl dobré myšlenky, to nás navštěvuje Duch Svatý.
 • Duch Svatý je jako zahradník, který pěstuje naši duši. Stačí, když řekneme „ano" a necháme se vést.
 • duše ovládaná Duchem Svatým vychutnává chuť modlitby. Tolik se modlí, že jí čas připadá stále příliš krátký, neboť stále setrvává v Boží přítomnosti.
 • tak jako zem nemůže přinést žádné plody, pokud ji nezúrodní Slunce, tak ani my nedokážeme učinit nic dobrého bez Boží milosti,
 • Duchem Svatým vidíme všechno velké. Vidíme velikost malých skutků, které konáme pro Boha, ale i velikost malých omylů.
 • ti, kteří mají Ducha Svatého, si nemohou zoufat, protože velmi dobře znají svoji ubohost.
 • když si Duch Svatý něco usmyslí, vždy se to zdaří.

[Z knihy Gérard Rossé: Ján Mária Vianney, farár z Arsu]...


n/a
n/a

| Předmět: RE: Duch Svatý, vedení
02.10.20 17:20:12 | #1525 (1)

Satý Jean Baptiste Marie Vianney (1786 –1859) byl francouzský diecézní kněz, prohlášen za svatého a navíc patrona kněží v duchovní správě. Často je znám jako svatý farář z Arsu podle místa, kde působil. Stal se mezinárodně slavným pro svou kněžskou a pastýřskou práci ve své farnosti díky snaze ji a její okolí radikálně duchovně přetvořit. V souvislosti se 150. výročím jeho úmrtí vyhlásil v roce 2009 papež Benedikt XVI. rok kněží. V roce 1925 byl papežem Piem XI. svatořečen a v roce 1929 prohlášen patronem kněží....


n/a
n/a
 #1522 

| Předmět: Duch Svatý
29.09.20 15:30:12 | #1519

Prokázání božství Ducha Svatého ze slov Písma podle Tomáše Akvinského (+1274)

 • ve svém "Komentáři k Janovu evangeliu".„ne­narodí-li se kdo znovu z vody a z Ducha Svatého" (Jn 3, 5) je jasně ukázáno, že Duch Svatý je Bůh. Dříve totiž (Jan) řekl: „kteří se narodili ne z krví, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha" (J 1,13). Z toho pak vyplývá argumentace: Tím, z koho se lidé duchovně znovu rodí, je Bůh. Lidé se ale duchovně rodí skrze Ducha Svatého, jak je zde řečeno, tudíž: Duch Svatý je Bůh.

[Tomáš Akvinský: Komentář k Janovu evangeliu, (Super Ioannem), III, 1, IV, odst. 444]...


n/a
n/a

| Předmět: RE: Duch Svatý
02.10.20 17:23:23 | #1526 (1)

Svatý Tomáš Akvinský (1225 – 1274), latinsky Thomas Aquinas, krátce Aquinatus, Aquinata nebo jen Tomáš, také přízviskem Doctor angelicus (Andělský učitel), byl katolický filosof a teolog scholastické tradice. Jeho práce znamenala vrchol scholastiky. V římskokatolické církvi patří mezi 36 učitelů církve a platí za jednu z největších teologických autorit. Za svatého byl prohlášen roku 1323. Z jeho názorů vychází významné filosofické a teologické směry označované po něm jako tomismus a novotomismus. Jeho nejvýznamnějším dílem je rozsáhlá Summa theologická. Kromě teologických spisů napsal i řadu spisů filosofických, komentářů k Aristotelovi a k Bibli, polemik a pět náboženských hymnů, oslavujících Nejsvětější svátost....


n/a
n/a
 #1519 

| Předmět: RE: Duch Svatý
05.10.20 12:27:14 | #1533 (1)

Jn 1, 13 Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.
Jn 3 5Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího....


n/a
n/a
 #1519 

| Předmět: Duch Svatý a modlitba
25.09.20 19:09:54 | #1497

Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby (sv. Ambrož Milánský),
"Beze mne nemůžete činit nic," říká Pán Ježíš Kristus (Jn 15, 5), a proto nám sesílá svého Ducha, který nás učí modlitbě, jež nemá konce, neboť taková modlitba je naší účastí na trialogu trojjediného Boha, v němž má svůj zdroj a z něhož bere i sílu k neomylnému vyslyšení Bohem....
....Kdo jiný by nás měl po Kristu poučovat než jeho Duch, který je k tomu vyslán, aby nás učil, aby řídil naše modlitby? Neboť se modlíme v Duchu a modlíme se i rozumem. Aby rozum věděl, jak se správně modlit, vede ho Duch, a „vede ho pravou cestou...Jelikož však nevíme, za co a jak se modlit, prosí Duch Svatý za nás, neboť je to Duch našeho zastánce Ježíše....
https://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2536


n/a
n/a

| Předmět: RE: Duch Svatý a modlitba
02.10.20 17:26:57 | #1527 (1)

Svatý Ambrož, lat. Aurelius Ambrosius (340 - 397) byl latinský církevní otec, od roku 374 biskup v Miláně. Ambrož je považován za obratného politika, který i díky svému vlivu na císaře Gratiana a Theodosia významně napomohl vítězství nauky nikajského koncilu na Západě. Roku 1295 jej papež Bonifác VIII. jmenoval jako prvního učitele církve.
Ambrož byl plodným autorem v oblasti teologie, biblické exegeze a katecheze. Svými promluvami ovlivnil sv. Augustina a také ho pokřtil.


n/a
n/a
 #1497