Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Římskokatolická církev (ŘKC)

Informace

Název: Římskokatolická církev (ŘKC)
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 13.01.2020 16:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 15610x
Příspěvků:
684

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Římskokatolická církev (ŘKC) - Římskokatolická církev (ŘKC/Latinská/Západní, asi 1,14 mld členů), běžně označováná jako katolická (všeobecná, univerzální) církev, je největší ze 24 autonomních katolických církví. Ostatních 23 katolických církví (asi 80 mil členů) jsou "východní katolické církve" s ŘKC sjednoceny ve věrouce, mravouce a papežství. ŘKC je největší křesťanskou církví (vice jako polovina všech křesťanů) a největší náboženskou organizací na světě. Společenství s římským biskupem/papežem, Kristovým zástupcem a nástupcem ap. Petra, jemuž Kristus předal pastýřskou moc, spojuje všechny katolické církve a tvoří Ř(KC), nebo „katolická“ (z řec. “katholikos” -„všeobecná“ nebo „univerzální“), tedy otevřená všem lidem z celého světa bez ohledu na jejich původ, rasu, národnost, etnikum, vzdělání, či postavení. https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev....... Otázky: proč Ř(KC)? V čem se liší od ostatních křesťanských církví? Může být spása mimo církev? - Provokace a ataky ŘKC (i v smyslu domnělé pedofilie, apod.) tu nemají místo...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Trpojice v jednotě Otce Syna a Ducha…
20.10.20 20:41:03 | #1539

Trojice je svatá a dokonalá
Není bez důvodu, že se bádá ve staré tradici, v nauce a víře katolické církve. Pán ji předal, apoštolové ji hlásali a otcové ji uchovali. Vždyť na ní je založena Církev. A jestliže někdo od ní odpadne, ten už z žádného důvodu nebude moci být, ani se nazývat křesťanem.
Trojice, kterou uznáváme v Otci i Synu i Duchu Svatém, je svatá a dokonalá a není k ní přimíseno nic cizího ani vnějšího. Nepozůstává ze stvořitele a stvořené věci, ale celá má moc tvořit a uskutečňovat. Má také podobnou a nerozdílnou přirozenost a jediná je její činnost. Neboť Otec činí vše prostřednictvím Slova v Duchu svatém a tím způsobem je zachována jednota svaté Trojice. Proto církev hlásá jediného Boha, který je „nade vším a skrze všechno a ve všem. „Nade vším" je jako Otec, jako začátek a pramen; „skrze všechno", to znamená skrze Slovo; a konečně „ve všem", to znamená v Duchu svatém.
To, co Duch rozděluje jednotlivcům, to je jim dáno od Otce prostřednictvím Slova. Protože všechno, co je Otcovo, je také Synovo. Z toho důvodu to, co daruje Syn v Duchu, jsou pravé dary Otcovy. Podobně když je v nás Duch, je v nás také Slovo, od něhož dostáváme Ducha, a v Slově je také Otec....
[sv. Atanáš Alexandrijský, Epistula 1 ad Serapionem, 28.30, in PG 26,594-595.599].


n/a
n/a

| Předmět: RE: Trpojice v jednotě Otce Syna a…
20.10.20 21:07:08 | #1540 (1)

Sv. Atanáš Alexandrijský (295 – 373) je jednou z nejvýznamnějších osobností křesťanského starověku. Řehoř Naziánský jej nazval „sloupem církve“ a jeho následovníci ho obdařili přízviskem „Veliký“. Jako mladý jáhen (diákon) alexandrijského biskupa Alexandra se ostře postavil proti Areiovi a jeho učení. Zúčastnil se Nicejského koncilu, svolanému císařem Konstatinem, kde bylo roku 325 odsouzeno ariánství (tzv. Nicejské vyznání víry)...


n/a
n/a
 #1539 


| Předmět: Duch Svatý
15.10.20 18:33:49 | #1538

Pravá zbožnost k Duchu Svatému
Svět a řeholní společnosti hledají stále nové pobožnosti a zanedbávají pravou zbožnost k Duchu svatému. Proto tolik bludů, rozepří a proto v nich není světlo a pokoj.
Kdokoliv bude vzývat Ducha svatého,.. a bude k němu mít zbožnou úctu, nezemře v bludu.
Kněží, kteří budou kázat tuto úctu k Duchu svatému, obdrží světlo, když budou o Duchu Svatém promlouvat k jiným.
Bylo mi řečeno, že ďábel jednou napodobí v osobách světských, duchovních i řeholních podobu našeho Pána i jeho slova. Kdo však bude vzývat Ducha svatého, odhalí blud.
[bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše, Myšlenky, str. 28].

Mariam Baouardy, arabsky: مريم بواردي , řeholním jménem Marie od Ukřižovaného Ježíše přezdívaná též malá Arabka byla řeckokatolická křesťanka melchitského ritu, řeholnice, členka řádu Karmelitek, zakladatelka karmelitánského kláštera v Mangalúru v Indii a v Betlémě v Izraeli, mystička.


n/a
n/a

| Předmět: teologie SJ?
13.10.20 17:13:29 | #1537

jehovisti rozebírají katolíky-celibát a manželství:
....dnes nemravnost kněží v mnoha zemích způsobila, že duchovenstvo ztratilo v očích poctivých lidí svou cenu.
Zákon o kněžském celibátu, který byl přijat z pohanských kultů, má i ten následek, že snížil význam manželství, které jako uspořádání, jež si zaslouží úctu, založil sám Bůh. (Matouš 19:4–6; 1. Mojžíšova 2:21–24; Hebrejcům 13:4) „Nová Encyclopaedia Britannica“ říká: „Myšlenka o kultovní čistotě podpořila sklon snižovat hodnotu manželství a vydat sex démonským silám. atd... *5679*
https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/101985802


-64
n/a

| Předmět: Duch Svatý nás obnovuje křtem
08.10.20 20:45:11 | #1536

Působení Ducha Svatého ... K němu se obracejí všichni, kdo potřebují posvěcení, po něm touží všichni, kdo žijí ctnostně; jeho dechem jsou jakoby zavlažováni a dostává se jim pomoci, aby došli k svému vlastnímu a přirozenému cíli.
On je pramenem posvěcení, světlem rozumu; každému rozumu dává ze sebe jakoby jakési osvícení, aby se dopátral pravdy. Přirozeně je nepřístupný, ale lze ho dostat z pouhé jeho dobroty. Všechno sice naplňuje svou mocí, ale sdílí se jen těm, kdo jsou toho hodni. Nedává se stejně, nýbrž rozdává svou moc podle toho, jakou kdo má víru.
...ale působí rozmanitým způsobem.Tak i Duch Svatý je přítomen u každého, kdo je schopen ho přijmout, On pozvedá srdce do výše, vede za ruku slabé a zdokonaluje pokročilé.i duše, které mají Ducha a jsou jím osvěcovány, stávají se i samy duchovními a na jiné vyzařují milost....
[Sv. Basil Veliký: O Duchu svatém, IX,22-23; in PG, 32,107-110].

Svatý Basi Veliký nebo Filosof (330 – 379) patří mezi nejvýznamnější řecké raně křesťanské teology 4. století, kteří jsou označováni jako kapadočtí otcové. Kappadočtí otcové, kteří jsou řazeni mezi mladší církevní otce, významně prospěli k všeobecnému prosazení nikájského dogmatu o božské Trojici ve východní církvi (proti arianismu) a díky svému klasickému vzdělání je zpřístupnili přijatelnější literární a rétorickou formou. Východní i západní církev jej uctívá jako svatého...


n/a
n/a

| Předmět: seslání Ducha Svatého
06.10.20 19:09:43 | #1534

O seslání Ducha Svatého
Svatá mystička Brigita Švédská (+1373) potvrzuje, že Duch Svatý může vejít jedině tam, kde je pro něj v duši člověka uvolněno a připraveno místo.
(Kristus mluví k Brigitě:) „Já, který s tebou mluvím, jsem ten, který takového dne, jaký je dnes, seslal na své apoštoly a učedníky Ducha Svatého, a ten na ně přišel trojím způsobem: Přišel pak jako proud, neboť naplnil všechny jejich klouby a všechny jejich údy božskou rozkoší a útěchou. Přišel jako oheň, neboť tak zanítil jejich srdce vroucností božské lásky, že nemilovali nic než Boha a nebáli se ničeho než jeho. A za třetí přišel v podobě jazyků, neboť jako jazyk je v ústech, ale ústům neškodí, nýbrž pomáhá mluvit,...
[Revelationes sanctae Birgittae, lib. VI., cap. 36, 1-13, Tajemná slova. Zjevení a vidění svaté Brigitty Švédské]


n/a
n/a

| Předmět: RE: seslání Ducha Svatého
06.10.20 19:12:32 | #1535 (1)

Brigita Švédská...Birgitta Birgersdotter, později známá jako svatá Brigita Švédská (1303 -1373` byla švédská katolická mystička a světice. V roce 1344 po dvaceti osmi letech manželství ovdověla, dala se na duchovní život a založila řeholní společenství – Kongregaci sester Nejsvětějšího Spasitele (brigitky). Mezi světci druhého tisíciletí je jediná, která je matkou dalšího světce – svaté Kateřiny Švédské. Jedná se o vůbec nejuctívanější švédskou světici.


n/a
n/a
 #1534 

| Předmět: Duch Svatý
02.10.20 16:10:41 | #1523

Duch svatý, ač v podstatě jeden a týž a je nedílný, rozděluje každému milost, jak chce. A jako vyprahlý strom zalitý vodou vzklíčí, tak i hříšná duše, zavlažena kajícností a obdařená Duchem svatým, nese hrozny spravedlnosti. Ač je Duch v podstatě jeden a týž, přece podle Boží vůle a jménem Kristovým činí přemnoho mocných činů.
Neboť jazyk jednoho použije k tomu, aby moudře mluvil, mysl druhého osvítí proroctvím, tomu dává moc zahánět zlé duchy, jinému dar vykládat Písmo svaté. U jednoho posiluje umírněnost, jiného poučí o tom, co se týká milosrdenství. Jednoho naučí postit se a snášet cvičení asketického života, jiného pohrdat tělesnými rozkošemi, jiného zas připravuje k mučednictví. V každém působí jinak, ale sám v sobě je stále stejný, jak je psáno: „To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.
Jeho příchod je mírný a tichý, šíří příjemnou vůni a jeho jho je velice lehké. Jeho příchod předem ohlašují zářivé paprsky světla a poznání. Přichází jako skutečný a upřímný ochránce: vždyť přichází zachraňovat, uzdravovat, poučovat, napomínat, posilovat, těšit a osvěcovat mysl; a to nejdříve u toho, kdo jej přijímá, a pak jeho prostřednictvím i u jiných. Kdo byl dříve ve tmě a najednou spatří slunce, do jeho tělesného oka přichází světlo a on vidí, co předtím neviděl....
[Sv. Cyril Jeruzalémský, Katecheze, 16,11-12.16


n/a
n/a

| Předmět: RE: Duch Svatý
02.10.20 17:17:15 | #1524 (1)

Cyril Jeruzalémský.­..aarodil kolem roku 315 v Jeruzalémě jako syn křesťanských rodičů. Mládí údajně prožil v ústraní, cvičil se v ctnostech a studoval. Kolem roku 335 byl Makariem z Jeruzaléma vysvěcen na jáhna a přibližně o deset let později Maximem na kněze. Když v roce 348 biskup Maximus III. zemřel, byl Cyril zvolen na jeho místo. Povahy byl mírumilovné, což mu ovšem nebránilo, aby jasně odmítl nekompromisní názory Ariánů. Ariáni se Cyrila neustále snažili zdiskreditovat.
Cyril ve svých katechezích neučil ariánské, ale nicejské vyznání víry...Zemřel v Jeruzalémě roku 386. Papež Lev XIII. jej v roce 1882 vyhlásil za církevního učitele....


n/a
n/a
 #1523 

| Předmět: Duch Svatý, vedení
01.10.20 19:04:22 | #1522

Vedení Duchem Svatým: Duch Svatý je průvodcem duše; bez něho nedokáže nic.

 • duše, kterou ovládá On, je jako hrozen: když ho vymáčkneme, vytéká z něho znamenitý mošt. Bez Ducha Svatého je však duše jako kamínek, z něhož nevymáčkneme nic.
 • ti, kteří jsou vedeni Duchem Svatým, mají správné myšlenky. Proto je mnoho nevzdělaných, kteří jsou moudřejší než vzdělaní.
 • křesťanovi vedenému Duchem Svatým nepřijde zatěžko vzdát se bohatství tohoto světa, aby se mohl ucházet o bohatství nebe. Dokáže to rozlišit.
 • když nám přicházejí na mysl dobré myšlenky, to nás navštěvuje Duch Svatý.
 • Duch Svatý je jako zahradník, který pěstuje naši duši. Stačí, když řekneme „ano" a necháme se vést.
 • duše ovládaná Duchem Svatým vychutnává chuť modlitby. Tolik se modlí, že jí čas připadá stále příliš krátký, neboť stále setrvává v Boží přítomnosti.
 • tak jako zem nemůže přinést žádné plody, pokud ji nezúrodní Slunce, tak ani my nedokážeme učinit nic dobrého bez Boží milosti,
 • Duchem Svatým vidíme všechno velké. Vidíme velikost malých skutků, které konáme pro Boha, ale i velikost malých omylů.
 • ti, kteří mají Ducha Svatého, si nemohou zoufat, protože velmi dobře znají svoji ubohost.
 • když si Duch Svatý něco usmyslí, vždy se to zdaří.

[Z knihy Gérard Rossé: Ján Mária Vianney, farár z Arsu]...


n/a
n/a

| Předmět: RE: Duch Svatý, vedení
02.10.20 17:20:12 | #1525 (1)

Satý Jean Baptiste Marie Vianney (1786 –1859) byl francouzský diecézní kněz, prohlášen za svatého a navíc patrona kněží v duchovní správě. Často je znám jako svatý farář z Arsu podle místa, kde působil. Stal se mezinárodně slavným pro svou kněžskou a pastýřskou práci ve své farnosti díky snaze ji a její okolí radikálně duchovně přetvořit. V souvislosti se 150. výročím jeho úmrtí vyhlásil v roce 2009 papež Benedikt XVI. rok kněží. V roce 1925 byl papežem Piem XI. svatořečen a v roce 1929 prohlášen patronem kněží....


n/a
n/a
 #1522 

| Předmět: Duch Svatý
29.09.20 15:30:12 | #1519

Prokázání božství Ducha Svatého ze slov Písma podle Tomáše Akvinského (+1274)

 • ve svém "Komentáři k Janovu evangeliu".„ne­narodí-li se kdo znovu z vody a z Ducha Svatého" (Jn 3, 5) je jasně ukázáno, že Duch Svatý je Bůh. Dříve totiž (Jan) řekl: „kteří se narodili ne z krví, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha" (J 1,13). Z toho pak vyplývá argumentace: Tím, z koho se lidé duchovně znovu rodí, je Bůh. Lidé se ale duchovně rodí skrze Ducha Svatého, jak je zde řečeno, tudíž: Duch Svatý je Bůh.

[Tomáš Akvinský: Komentář k Janovu evangeliu, (Super Ioannem), III, 1, IV, odst. 444]...


n/a
n/a

| Předmět: RE: Duch Svatý
02.10.20 17:23:23 | #1526 (1)

Svatý Tomáš Akvinský (1225 – 1274), latinsky Thomas Aquinas, krátce Aquinatus, Aquinata nebo jen Tomáš, také přízviskem Doctor angelicus (Andělský učitel), byl katolický filosof a teolog scholastické tradice. Jeho práce znamenala vrchol scholastiky. V římskokatolické církvi patří mezi 36 učitelů církve a platí za jednu z největších teologických autorit. Za svatého byl prohlášen roku 1323. Z jeho názorů vychází významné filosofické a teologické směry označované po něm jako tomismus a novotomismus. Jeho nejvýznamnějším dílem je rozsáhlá Summa theologická. Kromě teologických spisů napsal i řadu spisů filosofických, komentářů k Aristotelovi a k Bibli, polemik a pět náboženských hymnů, oslavujících Nejsvětější svátost....


n/a
n/a
 #1519 

| Předmět: RE: Duch Svatý
05.10.20 12:27:14 | #1533 (1)

Jn 1, 13 Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.
Jn 3 5Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího....


n/a
n/a
 #1519 

| Předmět: Duch Svatý a modlitba
25.09.20 19:09:54 | #1497

Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby (sv. Ambrož Milánský),
"Beze mne nemůžete činit nic," říká Pán Ježíš Kristus (Jn 15, 5), a proto nám sesílá svého Ducha, který nás učí modlitbě, jež nemá konce, neboť taková modlitba je naší účastí na trialogu trojjediného Boha, v němž má svůj zdroj a z něhož bere i sílu k neomylnému vyslyšení Bohem....
....Kdo jiný by nás měl po Kristu poučovat než jeho Duch, který je k tomu vyslán, aby nás učil, aby řídil naše modlitby? Neboť se modlíme v Duchu a modlíme se i rozumem. Aby rozum věděl, jak se správně modlit, vede ho Duch, a „vede ho pravou cestou...Jelikož však nevíme, za co a jak se modlit, prosí Duch Svatý za nás, neboť je to Duch našeho zastánce Ježíše....
https://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2536


n/a
n/a

| Předmět: RE: Duch Svatý a modlitba
02.10.20 17:26:57 | #1527 (1)

Svatý Ambrož, lat. Aurelius Ambrosius (340 - 397) byl latinský církevní otec, od roku 374 biskup v Miláně. Ambrož je považován za obratného politika, který i díky svému vlivu na císaře Gratiana a Theodosia významně napomohl vítězství nauky nikajského koncilu na Západě. Roku 1295 jej papež Bonifác VIII. jmenoval jako prvního učitele církve.
Ambrož byl plodným autorem v oblasti teologie, biblické exegeze a katecheze. Svými promluvami ovlivnil sv. Augustina a také ho pokřtil.


n/a
n/a
 #1497 

| Předmět: Duch Svatý
22.09.20 21:32:05 | #1484

Vedeni Duchem Svatým (sv. Jan Maria Vianney, 1786-1859)
Člověk sám od sebe není nic, ale je mnoho, má-li Ducha Svatého. jen Duch svatý může pozvednout jeho duši a vyzvednout jej k nebi. Ti, kdo jsou vedeni Duchem svatým, mají správné pojetí o každé věci, a proto mnozí neučení mohou poučovat moudré. Jsme-li vedeni Bohem síly a světla, nemůžeme bloudit.
Duch svatý je světlo a síla; dává nám rozlišovat pravdu od bludu, dobro od zla. Působí jako čočky, jež zvětšují předměty. Vlivem Ducha Svatého se nám vše jeví dobře rozlišeno;ve světle Ducha Svatého vidíme všechny maličkosti svého života.
Pyšní jsou odloučeni od Ducha Svatého. Duše, jež má Ducha svatého, se nikdy neunavuje Boží přítomností;Je to Duch Svatý, jenž spravedlivým diktuje svaté myšlenky, a bez něho každý žár uhasíná. Kdybychom se tázali zavržených: Proč jste v pekle? Odpověděli by: Protože jsme odporovali Duchu Svatému A kdybychom se tázali svatých: Proč jste v nebi? Odpověděli by: Protože jsme naslouchali Duchu Svatému...
https://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1225


n/a
n/a

| Předmět: RE: Duch Svatý
23.09.20 11:36:26 | #1486 (1)

Člověk sám od sebe není nic, ale je mnoho, má-li Ducha Svatého
*145*
Takže ještě jednou.
Chceš tvrdit, že po světě chodí 5 miliard "nicek" jen proto, že nepřijali Ducha Svatého???
*33444*


96
n/a
 #1484 

| Předmět: RE: RE: Duch Svatý
23.09.20 13:29:41 | #1488 (2)

tak to nie je povedané, - mnohí hoc neveria v Boha, počúvajú a riadia sa svedomím/srdcom, v ktorom (oni o tom nevedia) sa prihovára Boh...takže tie "nicoty" sú tí, ktorí odmietajú vnuknutia Ducha, a neriadia sa ani svedomím/srdcom, a tak nemajú výmluvu, jak hovorí ap Pavel v Rim 1, 20 a Rim 2, 14, 15 - svedomie/srdce ich totiž vždy obviňuje z neprávosti a lži:-)


n/a
n/a
 #1486 

| Předmět: RE: RE: RE: Duch Svatý
23.09.20 17:32:27 | #1489 (3)

Asi nerozumíš - jiní mají svého boha, nebo bohy a tvého neznají/nechtě­jí/nezajímá je a pod..
Takže nemají "tvého" Ducha Svatého - a tak jak píšeš jsou nic.
*65* *145*


96
n/a
 #1488 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Duch Svatý
23.09.20 17:38:02 | #1490 (4)

rozumím, ...ap. Pavel to napísal pre všetkých - ateistov, veriacich, pohanov i iných kultúr, ktorí majú svojich vymyslených bohov - i tí majú svedomie, ktoré s ich správaním súhlasí alebo ich obviňuje... ...


n/a
n/a
 #1489 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Duch Svatý
24.09.20 09:20:14 | #1491 (5)

Pokud by se křesťanství přes katolíckou církev bylo šířeno nenásilně, nebylo by tolik katolíků.
I v krajinách, kde se rozšířilo násilím se na to už zapomnělo a víra už je tam "tradicí".
Tak bych na tvém místě nepsal - tolik a tolik je nás katolíků - osvícených Duchem Svatým - protože hodně lidí bylo "osvíceno" nedobrovolně.
*65* *145*


96
n/a
 #1490 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Duch Svatý
24.09.20 11:33:49 | #1492 (6)

podľa ovocia ich poznáte! - ak by bolo ovocím Cirkvi násilie, Cirkev by isto neexistovala.­..násilie nie je učením Cirkvi, bol to v určitých obdobiach kolaps viery u "katolíckych" násilníkov! (za násilie už dostali svoju "odmenu")...Cirkev nie je o násilí, Cirkev je o učení o Kristovi a spáse...


n/a
n/a
 #1491 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Duch Svatý
24.09.20 11:53:34 | #1493 (7)

Proč odpovídáš takhle, když víš, že kolonizace se děla ruka v ruce z církevními zásahy do víry původních obyvatel.
Kde se nechtěli konvertovat na křesťanství "dobrovolně" , tam přišlo násilí.
Nepiš, že o tom nic nevíš, protože toho bylo hodně.
Někde jim ještě povolují jejich "nepodstatné" bůžky.
*65* *65*


96
n/a
 #1492 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Duch…
24.09.20 12:02:04 | #1494 (8)

ano, ale s kolonizáciou bola spojení s evanjelizáciou - to, že kolonizátori používali k tomu aj náslie, to sa nedá osptravedlniť...ale - kresťanstvo prinieslo do týchto národov pokrok a novú kultúru lásky, ľudskosť...porite si Gibsonov film Apocalypto a možno pochopíte, o čom bolo pohanstvo (hlavne o Mayov a Aztékov, a tak to bolo vo všetkých pohanských kultúrach), pri evanjelizácii národov zahynuli tisíce katolíckych kňazov a rehoľníkov...e­vanjelizácia národov bol Kristov príkaz (Mt 28, 19) - iste, pri nej sa napáchalo hodne zla, ale to nie je Kristova vina, to je vina tých, ktorí si zamenili evanjelizáciu za okupáciu území (a zisk z nich) násilnými metodami...


n/a
n/a
 #1493 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.09.20 12:21:52 | #1495 (9)

Po 1. - ten film som viděl
Po 2 . - isté národy uctievali bohy obětmi.
Po 3. - nevidíš tam jistou paralelu s činností církvi(?) - proti nim byli tyto staré kultury "žabaři"
*65*
Starozákonný Bůh se nezměnil - když čteš Bibli pozorně - nadělal dost zla.
Proč to neuhlídal?
Vždyť všichni byli potomci Noemovi - i ten faraon, který židy nechtěl propustit a i ti, proti kterým židé bojovali i ti, které Bůh "přikázal" zabít a nakonec i ti, kteří byli násilím kolonizování.
Proč se Bůh v Americe lidem nezjevil?
Co je to za Boha, který prahne po krvi??
*81*


96
n/a
 #1494 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.09.20 12:32:21 | #1496 (10)

ak ste to videli, tak ste videli, čo sa v tých kultúrach dialo, Gibson mal dobré informace...to je vaše videnie vecí, vaše predstavy, vaše vyhodnotenia...moje sú iné...Boh-Jahve sa zjavil Židom, lebo tam našiel (po ich oslovení) tých, ktorí v neho (bez reptania) uverili (Abrahám a jeho potomstvo požehnané medi národmi) ...za čias Abraháma Amerika nebola osídlená, nie je tam známa žiadna kultúru (tie dojmy a hypotezy o nejakých ľuďoch sú len hyptotezy/teorie, nie je žiadny relevantný údaj, ktorý uznáva kultúra - písmo, stavby, osídlenie,...), nikto pre iné "staré" kultúry nemá dôkazy...Boh neprahne po krvi, ale trestá aj krvou totálne zlo (hriech - vraždy, krutosť, zvrhlosť, a pod. - činy proti svedomiu, ktoré usvedčujú)...


n/a
n/a
 #1495 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.09.20 09:15:30 | #1498 (11)

*33684*
Americký kontinent byl osídlován ještě v době, kdy byla Amerika s Ázii spojena ledovcem přes Beringovu úžinu.
Je na to dost archeologických objevů a důkazů.
*3440*
V té době neexistoval ještě ani Adam s Evou.
*20*


96
n/a
 #1496 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.09.20 11:34:47 | #1499 (12)

uveďte tie dôkazy okrem pseudohistorických proklamácií:-)


n/a
n/a
 #1498 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.09.20 09:24:28 | #1500 (13)

Nález zhruba 10 tisíc let starých kosterních pozůstatků mění teorie o tom, jak lidé osídlili americkou pevninu. Nový objev totiž naznačuje, že ve střední Americe spolu před osmi až 12 tisíci lety existovaly dvě odlišné populace. Kostra v podvodní jeskyni v Mexiku tak přináší nové důkazy, že lidé do Ameriky poprvé nepřicházeli jako jediná populace, jak uvádějí obvyklé hypotézy.
*20*
https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/deset-tisic-let-stara-kostra-zpochybnuje-teorie-o-osidlovani-ameriky-40312798
*65*
V 70. a 80. letech 20. století však byla objevena tři archeologická naleziště, jedno v Severní a dvě v Jižní Americe, která poskytla důkazy o osídlení starším než cloviské. V Meadowcroft Rockshelter v Pensylvánii byly nalezeny nástroje, jejichž stáří bylo pomocí radiokarbonové metody stanoveno na zhruba 14 000 let, a tedy o 3 000 let starší než Clovis. Péče, se kterou byly vykopávky v Meadowcroft Rockshelter prováděny, je imponující, a přestože časové údaje pro první osídlení byly později znovu ověřeny a sníženy (do období před asi 12 500 lety), jsou dnes přijímány většinou archeologů.
*145*
https://www.scienceworld.cz/biologie/adam-a-jeho-rod-3-osidleni-sibire-a-noveho-sveta-1951/
*20*


96
n/a
 #1499 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.09.20 09:35:44 | #1501 (14)

sú to všetko teorie, nie sú jasné dôkazy o osídlení, sú to len proklámíácie o osídlení - aké vykopávky? - prečo ich neuvediete? ..na rádiokarbónovú metodu by som sa nespoliehal, je na stovky a niekoľkoťisíc rokov veľmi nepresná - 1-10 tis rokov, kde je to "hore-dole" +/-...tato metoda je "presná" zhruba na desaťisíce až stotisíce rokov, kde na presnosť 10-100 tis rokov až tak nezáleží, lebo ide o hrubé určovanie veku...


n/a
n/a
 #1500 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.09.20 10:01:01 | #1502 (15)

Jasně, ty jsi moudřejší než všichni odborníci.
V článcích to máš - stačí si je přečíst - to jsem to sem měl zkopírovat všechno. jak to děláš ty??
Není jen radiokarbonová metoda - metody se kombinují a upřesňují se data - odborníci nevypustí jen tak ledabylé výzkumy.
*33444*
"Operuješ" tímto "způsobem", protože ti to nehraje do karet, co??
*81*


96
n/a
 #1501 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.09.20 10:05:44 | #1503 (15)

Tu to máš aj slovensky (všimni si napr. - optické metody)
Bez pochybnosti môžeme tvrdiť, že tieto nástroje a zbrane vyrobili ľudia pred viac ako 15 500 rokmi. To znamená, že sú to najstaršie nálezy doteraz objavené v Severnej Amerike," povedal Waters. Vedci na skúmanie predmetov využili niekoľko optických metód, ktoré nezávisle potvrdili, že nález sa zachoval v neporušenom stave a kamenné nástroje sú skutočne staršie ako nálezy patriace tzv. cloviskej kultúre.
*65*
https://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi?co=odkazy&s=prv%FD%20ludia%20v%20amerike&s-utf8=prv%C3%BD%20ludia%20v%20amerike
*145*


96
n/a
 #1501 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.09.20 10:32:18 | #1505 (16)

aký nález? kamenné nástroje nie sú relevantné, videl som aj opicu, ktorá si perfektne opracovala kameň alebo kus dreva tak, aby mohla roztĺcť predmety, orechy, zraziť ovocie zo stromu, a pod - aj zvieratá a vtáky vedia vytvoriť, postaviť a upliesť neuveriteľné "umelecké" diela. - mňa zaujíma kultúra, písmo, osídlenie...a hlavne to presné (na stovky až niekoľko tísíc rokov) určovanie veku nástrojov a organických fosílií, a to nie je možné fyzikálno-chemickými metodami - kto trochu vidí do fyziky, chemie, biologie, vie, ako sú tieto známe metody v určovaní veku nepresné, hlavne na "krátke" obdobia stovky-pár tisíc rokov, proste nie je možné určiť presne vek (a nám ide práve o toto určovanie veku krátkeho obdobia) .....tam, kde nie je osídlenie, písmo, jasne dôkazy ľudskej intelektuálnej činnosti (opracovanie kameňa na nejaký nástroj nie je relevantný dôkaz) tam nie je žiadna kultúra...:-)


n/a
n/a
 #1503 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.09.20 21:48:31 | #1516 (17)

*2*
Tak to ma "podrž".
Tak podle tebe zvířata bez inteligence jsou najednou tvořivá???
Konečně jsi přiznal, že zvířata jsou inteligentní!
*20*
Takže stovky vystudovaných vědců, archeologů a atd. jsou tupci a jedničkou jsi ty.
Pozor na povyšovaní - někdo se možno na tebe kouká.
*3440*


96
n/a
 #1505 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.09.20 15:15:02 | #1517 (18)

kde to tvrdím? podsúvate!:-)


n/a
n/a
 #1516 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.10.20 17:49:56 | #1528 (19)

videl som aj opicu, ktorá si perfektne opracovala kameň alebo kus dreva tak, aby mohla roztĺcť predmety, orechy, zraziť ovocie zo stromu,
*145*
BEZ JISTÉ INTELIGENCE BY SE TO NENAUČILA.
*20*


96
n/a
 #1517 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.10.20 18:42:23 | #1532 (20)

nie - to je cvik/učenie sa, účelné chovanie sa (bez kreatívneho myslenia, bez vedomia, myslenia, uvažovania): na základe inštinktívno-reflexívno-citovo-pudovo/impulzívnej nervovej činnosti...- takto je možné sa zvieraťu učiť, jasne to definuje experimentálna psychológia a etológia zvierat (zaoberá sa štúdiom chovania živočíchov a učením v rôznych situáciách bez rozumovej/inte­lektuálnej činnosti)...
Aj u človeka je to značná časť výbavy pre učenie sa a správanie - ale všetko je podmienené rozumovým myslením, vedomím, uvažovaním, zvažovaním, i na základe svedomia....tá druhá časť u zvieraťa (ani u rastliny) nie je....


n/a
n/a
 #1528 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.09.20 10:19:56 | #1504 (15)

tato metoda je "presná" zhruba na desaťisíce až stotisíce rokov
*33789*
No něco bych ci na tvým místě o tom nastudoval - poločas rozpadu 14C je nějakých 5700 let
*145*


96
n/a
 #1501