Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Římskokatolická církev (ŘKC)

Informace

Název: Římskokatolická církev (ŘKC)
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 13.01.2020 16:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 12910x
Příspěvků:
639

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Římskokatolická církev (ŘKC) - Římskokatolická církev (ŘKC/Latinská/Západní, asi 1,14 mld členů), běžně označováná jako katolická (všeobecná, univerzální) církev, je největší ze 24 autonomních katolických církví. Ostatních 23 katolických církví (asi 80 mil členů) jsou "východní katolické církve" s ŘKC sjednoceny ve věrouce, mravouce a papežství. ŘKC je největší křesťanskou církví (vice jako polovina všech křesťanů) a největší náboženskou organizací na světě. Společenství s římským biskupem/papežem, Kristovým zástupcem a nástupcem ap. Petra, jemuž Kristus předal pastýřskou moc, spojuje všechny katolické církve a tvoří Ř(KC), nebo „katolická“ (z řec. “katholikos” -„všeobecná“ nebo „univerzální“), tedy otevřená všem lidem z celého světa bez ohledu na jejich původ, rasu, národnost, etnikum, vzdělání, či postavení. https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev....... Otázky: proč Ř(KC)? V čem se liší od ostatních křesťanských církví? Může být spása mimo církev? - Provokace a ataky ŘKC (i v smyslu domnělé pedofilie, apod.) tu nemají místo...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Duch Svatý
před 7 hodinami | #1484

Vedeni Duchem Svatým (sv. Jan Maria Vianney, 1786-1859)
Člověk sám od sebe není nic, ale je mnoho, má-li Ducha Svatého. jen Duch svatý může pozvednout jeho duši a vyzvednout jej k nebi. Ti, kdo jsou vedeni Duchem svatým, mají správné pojetí o každé věci, a proto mnozí neučení mohou poučovat moudré. Jsme-li vedeni Bohem síly a světla, nemůžeme bloudit.
Duch svatý je světlo a síla; dává nám rozlišovat pravdu od bludu, dobro od zla. Působí jako čočky, jež zvětšují předměty. Vlivem Ducha Svatého se nám vše jeví dobře rozlišeno;ve světle Ducha Svatého vidíme všechny maličkosti svého života.
Pyšní jsou odloučeni od Ducha Svatého. Duše, jež má Ducha svatého, se nikdy neunavuje Boží přítomností;Je to Duch Svatý, jenž spravedlivým diktuje svaté myšlenky, a bez něho každý žár uhasíná. Kdybychom se tázali zavržených: Proč jste v pekle? Odpověděli by: Protože jsme odporovali Duchu Svatému A kdybychom se tázali svatých: Proč jste v nebi? Odpověděli by: Protože jsme naslouchali Duchu Svatému...
https://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1225


n/a
n/a

| Předmět: RE: Duch Svatý
před 7 hodinami | #1485 (1)

Takže po světě chodí 5 miliard :nicek"?
*65* *33444*


91
n/a
 #1484 

| Předmět: ovoce Ducha
19.09.20 11:41:12 | #1482

Ovoce Ducha Svatého - žijeme-li vírou v Pána Ježíše, zákonitě se v našem životě objeví ovoce Ducha svatého a ani jediné nebude chybět. Ovocem společenství s Bohem, ovocem Ducha svatého je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání (Ga 5, 22, 23; Jn 15,1-5).
Nic nepřitahuje věřící i nevěřící lidi k Bohu víc než to, když vidí a šíŕí v životě lásku, radost, pokoj, smysl a řád. Život, který je ztvárněním těchto vlastností, je mocným svědectvím pro Boha a pro smysluplnost křesťanské víry.
Ovoce Ducha v životě křesťana je nezbytné. Ovoce Ducha není výsledkem výkonu křesťana nebo příčinou jeho spasení, ale je důsledkem pěstování živého přátelství s Bohem. Tak jako strom nemůže nést plody sám od sebe a jeho ovoce závisí na tom, čím je, tak podobně je tomu i v životě křesťana. Ovoce Ducha je důsledkem toho, kdo je, kým se stal v Kristu - novým stvořením, Božím dítětem, jeho synem nebo dcerou.
Opakem ovoce Ducha je ovoce těla. Ap. Pavel tento výsledek nesprávného životního nasměrování popisuje v Ga 5,19-21. Výsledkem sobeckého života je necudnost, nečistota, bezuzdnost, hádky, žárlivost, vášeň, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost...pokr.


n/a
n/a

| Předmět: dary Ducha - smysl
17.09.20 19:35:10 | #1479

Věrouka o Duchu Svatém (XVI)
Smysl duchovních darů
Smyslem všech duchovních darů je služba. Můžeme hovořit o službě slovem, o službě vlastní službou a službě mocnými činy. Všechny duchovní dary a služebnosti mají sloužit k vzájemnému prospěchu, k získávání lidí pro Krista a pro růst církve . Apoštol Pavel v Ef 4,12.13 shrnuje jejich poslání takto: "Aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti." Nejpodstatnější otázkou není, kolik darů jsem dostal, ale čím a jak mohu sloužit, a co motivuje mou činnost. Bůh chce, abychom v moci Ducha zachraňovali druhé pro Boží království. Jsme správci rozličné Boží milosti a s dary, které nám byly svěřeny, máme nakládat věrně. Tyto dary mají sloužit k Boží slávě...


n/a
n/a

| Předmět: RE: dary Ducha - smysl
19.09.20 08:47:22 | #1480 (1)

..keď sú charizmy Ducha Svätého používané správnym spôsobom, v súlade s vôľou Boha, potom sú na budovanie osobné a na budovanie ostatných, aby sme sa primkli ku Kristovi.
Skrze charizmatické dary bola prvá Cirkev úspešná preto, že sa diali znamenia, divy a zázraky, a ľudia s nadšením prijímali vieru v Krista a prichádzali do Cirkvi. Tak by to malo platiť aj dnes - ak tomu tak nie je, ak nie sú užívané charizmatické dary ku osobnému a spoločenskému prospechu, potom všeobecná Cirkev nemôže rásť a slúžiť Bohu, Kristovi, nemôže slúžiť k ohlasovaniu Božieho kráľovstva.
Rovnako zneužívanie alebo kamufláž charizmatických darov, nastane opačný efekt - ide len o emócie, zmätok, cirkus, show. Ale ak sa tieto dary užívajú v múdrosti, pokore pred ľuďmi a Bohom, potom tým budujeme a obohacujeme Cirkev službou - tak sa stávame požehnaním pre druhých ľudí, pre ľudí v núdzi, pre ľudí stratených, zúfalých, pre neveriacich, ale aj veriacich, pre ktorých to znamená obnovenie si viery, utvrdenie sa vo viere....


n/a
n/a
 #1479 

| Předmět: Trojiční víra
15.09.20 20:47:37 | #1469

Charisma víry XI. - Trojiční víra. (pokr.) ..Církev v roce 325 na 1. ekumenickém koncilu v Niceji vyhlásila, že Syn je „soupodstatný“ s Otcem, to znamená, že je s ním jeden Bůh. Druhý ekumenický koncil v roce 381 v Cařihradě, uchoval tento výraz ve své formulaci nicejského vyznání víry a vyznal jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem.
Apoštolskou víru o Duchu Svatém definoval 2. ekumenický koncil v r. 381 v Cařihradě: Věříme v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který vychází z Otce. Tím církev uznává Otce za „zdroj a původ veškerého božství“. Nicméně věčný původ Ducha Svatého je spojen s věčným původem Synovým: Duch Svatý, který je třetí osobou Trojice, je Bůh, jeden a rovný Otci i Synu, téže podstaty a také téže přirozenosti - proto se neříká, že je pouze Duchem Otce, nýbrž že je zároveň Duchem Otce i Syna. Krédo cařihradského koncilu vyznává: „S Otcem i Synem je Duch Svatý zároveň uctíván a oslavován...pokr.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Trojiční víra
16.09.20 07:20:04 | #1472 (1)

Jakého boha si lidé vymyslí, takového ho mají. Jeden je přísný a nic neodpouští, druhý je odpouštějící bačkora. Zkus si tipnout, kteří věřící, se dopouští méně trestných činů.


11
n/a
 #1469 

| Předmět: RE: RE: Trojiční víra
16.09.20 07:50:27 | #1474 (2)

lidé si vymýšlejí bohov vo všetkých kultúrach, a pre bezbožníkov-konzumistov je bohem i jejich brucho... Boh sa nedá vymyslieť - on sa totiž prvý zjavil a prihovoril človeku - takže *9388* rozlišujme! *232* ...


n/a
n/a
 #1472 

| Předmět: Trojice
31.08.20 11:42:19 | #1247

Charisma víry XI. - Trojiční víra: - Svatá Trojice, Nejsvětější Trojice, Boží Trojice či trojjediný Bůh je společné označení Boha v křesťanském dogmatu o trojjedinosti, třech božských osobách - Bohu Otci (Bůh, Stvořitel světa), Bohu Synu (Ježíš Kristus, Vykupitel/Spasitel světa) a Bohu Duchu Svatém (Posvětitel světa, Prímluvce, Uteľitel), které sdílejí jediné božství.
Víra v Trojici patří mj. mezi základní znaky, podle kterých se rozlišuje, zda je nějaká náboženské společenství křesťanské, nebo ne. Základy pro víru v Boží Trojjedinost můžeme najítv Bibli.
Křesťanská víra je postavena na víře v jediného Boha ve třech osobách. Trinitární monoteismus je ttím nejhlubším článkem víry, který přineslo křesťanství ,a který ho odlišuje od židovského vyznání víry (jediný Bůh) nebo od víry různých národů a kultur (více bohů). Je to charakteristika, jež také v současnosti odlišuje křesťanství od všech ostatních náboženství světa, a zároveň je jedním z nejpřesvědči­vějších znaků transcendence křesťanského tajemství. Sami by se lidé nikdy k takovému poznání nemohli dobrat.
Pokud je však trinitární tajemství tím nejoriginálnějším článkem křesťanské víry, pak musí být současně také jejím kritériem; jinými slovy, všechno v křesťanství musí být nějakým způsobem „trinitární“, všechno by mělo tudíž nést znak Trojice, z něhož se vychází a k němuž se navrací. Na prvním místě by to měla být modlitba, která ve své nejryzejší a nejhlubší podobě musí být vždy vzýváním zaměřeným k Otci skrze Krista v Duchu Svatém.
Katolická víra je, že uctíváme jednoho Boha v Trojici a Trojici v jednotě, aniž bychom směšovali osoby či rozlučovali podstatu: jiná je totiž osoba Otce, jiná Syna, jiná Ducha Svatého; jediné je však božství, rovná sláva a stejná věčná velebnost Otce a Syna a Ducha Svatého v jednom Bohu...pokr.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Trojice
01.09.20 14:00:31 | #1249 (1)

Tajemství Nejsvětější Trojice je hlavní tajemství víry a křesťanského života. Je to tajemství Boha, jaký je sám o sobě. Toto tajemství je zdrojem všech ostatních tajemství víry; je světlem, které je osvěcuje. Je to nejzákladnější a nejpodstatnější učení v hierarchii pravd víry.
Celé dějiny spásy nejsou ničím jiným než dějinami různých cest a prostředků, kterými jediný a pravý Bůh: Otec, Syn a Duch Svatý, se zjevuje, smiřuje a spojuje se sebou lidi, kteří se odvracejí od hříchu.
Trojice je tajemství víry v nejvlastnějším slova smyslu, jedno z tajemství skrytých v Bohu, které nelze poznat, není-li zjeveno Bohem. Bůh zanechal nepochybně stopy svého trojjediného bytí v díle stvoření a ve svém zjevení v SZ. Avšak hlubina jeho bytí jako Nejsvětější Trojice je nepřístupným tajemstvím pro pouhý rozum, stejně jako pro víru Izraele před vtělením Božího Syna a sesláním Ducha Svatého....pokr.


n/a
n/a
 #1247 

| Předmět: RE: RE: Trojice
02.09.20 11:25:24 | #1260 (2)

Trojice je jedna - nevyznáváme tři bohy, nýbrž jednoho Boha ve třech osobách: „soupodstatnou Trojici“. Božské osoby se nedělí o jediné božství, nýbrž každá z nich je úplně celý Bůh: - Otec je podstatně (v božství) všechno to, co je Syn, Syn všechno to, co je Otec, Otec a Syn všechno to, co je Duch svatý, totiž jediný Bůh, podle své podstaty. Každá ze tří osob je onou skutečností, totiž podstatou, bytností nebo božskou přirozeností, ale jsou to podle přirozenosti tři různé božské Osobe: Otec je Bůh, Syn je Bůh, Duch Svatý je Bůh, ale je jen jeden Bůh. Božské osoby jsou od sebe skutečně odlišné: Otec není Syn, Syn není Otec, a Duch Svatý není Otec nebo Syn - liší se od sebe navzájem vztahy svého původu: je to Otec, který plodí, Syn, který je plozen, Duch Svatý, který vychází. Božská jednota je trojjediná, božské osoby jsou ve vzájemném vztahu - skutečná, vzájemná odlišnost božských osob, protože božskou jednotu nedělí, spočívá výhradně ve vzájemných vztazích: - ve jménech osob, která vyjadřují vztah, se Otec vztahuje k Synovi, Syn k Otci, Duch Svatý k oběma: pro tuto jednotu je Otec celý v Synovi, celý v Duchu Svatém; Syn je celý v Otci, celý v Duchu Svatém; Duch Svatý je celý v Otci, celý v Synovi..pokr.


n/a
n/a
 #1249 

| Předmět: RE: RE: RE: Trojice
06.09.20 14:59:46 | #1267 (3)

....Augustin byl tím, kdo toto všechno viděl s větší jasnozřivostí a učinil z toho základ pro svou trinitární nauku. Představuje Trojici lásky, v níž Otec je milujícím, Syn milovaným a Duch Svatý láskou...
Nemůžeme dokázat existenci Trojice sami, - bez zjevení, bychom k takovému poznání nikdy nedospěli. Když jsme však tuto skutečnost díky zjevení Ježíše Krista poznali. Vyznání víry má trinitární strukturu; Samotná milost má trinitární povahu, což se projevuje především při udělování svátosti křtu, jenž – jak nám zjevilo dnešní evangelium – zahrnuje všechny tři božské osoby („Křtěte ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého“, Mt 28, 19).
Učení o Nejsvětější Trojici bylo od počátku kořenem živé víry církve, hlavně skrze křest, křestní formuli ( Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého). Podobné formulace se již objevují v spisech apoštolů, jako např. tento pozdrav, který opakuje kněz při mše svaté: „Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha, s vámi se všemi“ (2 Kor 13,13).
Církev se během prvních staletí snažila mnohem jasněji formulovat svou víru v trojjediného Boha, ať již proto, aby prohloubila své chápání víry, nebo aby víru bránila proti názorům, které ji překrucovaly. To bylo úkolem prvních koncilů, kterým pomáhalo teologické bádání církevních otců...pokr.


n/a
n/a
 #1260 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Trojice
06.09.20 15:07:54 | #1268 (4)

Trinitární teologie (z lat. trinitas trojice) je odvětvím teologie, které se zabývá křesťanským dogmatem o Nejsvětější Trojici. Trinitární teologie náleží vedle christologie k základním teologickým odvětvím.
Učení o Nejsvětější Trojici formulovala církev na prvních čtyřech ekumenických koncilech a je zahrnuto v křesťany obecně uznávaných vyznáních víry, zvláště v** nicejsko-konstantinopolském vyznání.**
Mezi významné trinitární spisy patří De trinitate Hilaria z Poitiers ze 4. století a De trinitate Aurelia Augustina z první třetiny 5. století. V Augustinově trinitární teologii hraje klíčovou úlohu jeho teorie vnitrobožských vztahů. Proto Augustin hledal rozlišení Otce, Syna a Ducha Svatého pomocí kategorie vztahu (nebyl prvním, toto řešení má svůj počátek v teologii sv. Řehoře Naziánského). V Bohu tak jsou subsistující vztahy otcovství, synovství a pasivního darování. Otec věčně plodí Syna a Syn „vydechuje“ Ducha Svatého, Syn je věčně plozen a „vydechuje" Ducha Svatého, Duch Svatý je věčně „vydechován“ Otcem a Synem. Mají společný, věčný a naprosto dokonalý úkon vědění, chtění a bytí. Jednají jako „jediný princip“...pokr.


n/a
n/a
 #1267 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Trojice
06.09.20 15:23:18 | #1269 (5)

Navzdory názorům, že nauka o Nejsvětější Trojici nemůže mít žádný vliv na způsob, jakým křesťan prožívá svou víru, přesto má podle křesťanství tato** trinitární nauka zásadní vliv na spásu člověka.** Podle apoštola Pavla mají křesťané „skrze Krista v jednom Duchu přístup k Otci“ (Ef 2,18). Cílem křesťanského života je společenství s Otcem a věčný život. Ten Bůh daruje lidstvu tím, že se spojuje s lidstvím vtělením Ježíše Krista, který vydává svůj život za hříšníky, a tak je možná obnova přátelství člověka s Bohem. Prostředkem, kterým Bůh navazuje pouto mezi věřícím a Ježíšem, je Duch svatý, který sjednocuje církev a uschopňuje křesťana, aby žil podle Boží vůle. Křesťan již během svého života vstupuje do společenství tří osob, které sdílejí jediné božství. Nauka o Trojici proto není pouze akademickou záležitostí, ale kontroverze ohledně této nauky se dotýkaly jádra křesťanské víry a způsobu života...pokr.


n/a
n/a
 #1268 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Trojice
06.09.20 15:25:56 | #1270 (6)

Některé náboženské společnosti oddělené od křesťanství nevyznávají nauku o Trojici a většinou odmítají také nauku o božství Ježíše Krista nebo jej pokládají za nižšího než je Bůh. Někteří již nepovažují tyto denominace za křesťanské, neboť církve sebe definují jako křesťanské skrze jednotnou víru v Božího Syna.
Mezi tyto denominace patří například Svědkové Jehovovi, Kristadelfiáni a Unitáři. Svědci Jehovovi vyučují božství Krista v definici první stvořená bytost, archanděl Michael. Kristadelfiání neveří v předlidskou existenci a Unitáři považují Ježíše Krista za pouhého člověka, odmítají jeho vzkříšení i předlidskou existenci. Stejně tak vyznavači Judaismu, Islámu a Bahá'í. Věřící muslimové a bahaisté ovšem pokládají Ježíše za jednoho z proroků, byť ne nejdůležitějšího. Kvakeři naopak nemají žádnou definici Boha, ať již trojiční či protitrojiční. Některé církve pak sice uznávají trojiční dogma, avšak zároveň jej chápou jinak - Mormoni např. mluví o 3 osobách, které jsou nezávislé, nejsou součástí Trojice, ale jednají ve všem vždy stejně. Rastafariáni považují etiopského císaře za vtělení Krista...pokr.


n/a
n/a
 #1269 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Trojice
08.09.20 08:27:36 | #1271 (5)

V Bohu tak jsou subsistující vztahy otcovství, synovství a pasivního darování. Otec věčně plodí Syna a Syn „vydechuje“ Ducha Svatého, Syn je věčně plozen a „vydechuje" Ducha Svatého, Duch Svatý je věčně „vydechován“ Otcem a Synem.

To není vtip, Visitore? Tomu skutečně věříš? A proč? Kdo tohle vymyslel? *5620*
Máš k tomu něco z Bible, nebo je to prostě něčí fantazie na podporu neudržitelné nauky?


n/a
n/a
 #1268 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Trojice
08.09.20 10:04:41 | #1272 (6)

to není fantazie, to je to nejvěrnější (nejvíce možné) přiblížení Boha, přesahující jakoukoliv fantazii.


134
n/a
 #1271 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Trojice
08.09.20 10:38:44 | #1273 (6)

inak vítam vás na tomto df: iste, je to viera Cirkvi, viera podľa koncilového Nicejsko-konstantinopol­skéjho vyznania viery/325, 381 ...že tomu vy neveríte, a v neviere nechápete (to sa nikto nediví), to je váš problém...v len v Duchu Svätom sa to dá pochopiť a uveriť:-)


n/a
n/a
 #1271 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Trojice
09.09.20 16:18:19 | #1274 (7)

Duch svatý nemluví proti Bibli, která byla duchem svatým inspirována. *3477*

Jo, a to je taky dobré zaklínadlo, že to lze pochopit jen v Duchu Svatém, jím se tu zaklíná kdekdo. Je to neprůstřelné. Akorát je divné, že ve stejném svatém duchu tvrdíte každý něco jiného. *24590*


n/a
n/a
 #1273 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Trojice
09.09.20 16:34:53 | #1275 (8)

v ŘKC je jednotný výklad a také odpovídající překlad, též jednotný.


134
n/a
 #1274 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 16:44:31 | #1277 (9)

To je zajímavé, nám jednotný a překlad a výklad neustále vyčítáte! *3312*


n/a
n/a
 #1275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 16:45:42 | #1278 (10)

Kromě toho ti to moc nevěřím, protože už jen tady co katolík, to jiný výklad.


n/a
n/a
 #1277 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 20:14:47 | #1281 (11)

zámerne zavádzate: - čo katolík, to rovnaký výklad - katolíci nežijú vo vieroučnej demokracii, ale riadia sa jednotnou vieroukou Cirkvi (ktorá je zhrnutá v KKC - katechizme)!...


n/a
n/a
 #1278 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 16:48:00 | #1279 (9)

A právě že Božího ducha si nepřivlastňujete jenom vy katolíci, ale i mnho dalších náboženaských skupin či jednotlivců. Jak říkám - dobré zaklínadlo, kterým se dá zdůvodnit jakákoli scestná, nebiblická nauka či názor.


n/a
n/a
 #1275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 20:12:40 | #1280 (10)

tu ide o to, že váš svatý duch, nie je náš Duch Svätý:-)


n/a
n/a
 #1279 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 20:48:25 | #1282 (11)

A to je dobře. Žádný takový, co by byl osobou Boží trojice, neexistuje. Náš svatý duch je duch samotného Nejvyššího Boha Jehovy, je to jeho "ruka", "prst", "dech", tedy síla, jejíž pomocí nás vede a posiluje.


n/a
n/a
 #1280 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 21:00:33 | #1286 (12)

Duch Svatý je božskou osobou Trojice, amen! - kto odmieta túto vieru, pravdepodobne nebude/nemusí byť spasený...


n/a
n/a
 #1282 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 21:05:31 | #1289 (12)

ako píšem na tomto df: - Duch Svätý je tretia božská osoba. učí o tom Carihradský koncil/381, DH150; Toledský koncil/675, DH525-532... - Carihradský koncil nazval Ducha Svätého rovnako Pánom, ako je nazývaný aj Ježiš Kristus a Boh-Otec.
Ježiš použil tri výrazy na pomenovanie tretej božskej osoby:

  1. Duch Svätý - (Mt 28, 11; Lk 11, 13; Jn 14, 26; 20, 22), alebo len Duch (Mt 10, 20; Jn 3, 5-8);
  2. Paraklitus: - znamená Obhajca, Advokát, Ochranca, Obranca, Prímluvca, Orodovník, Poradca; Tešiteľ, Povzbuditeľ, Utešovateľ...
  • tieto výrazy v židnom prípade nemôžu znamenať svatého ducha -činnú sílu, ale OSOBU...

n/a
n/a
 #1282 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 21:28:30 | #1290 (13)

*15238* Mě ale nějaké koncily fakt neberou. Zajímá mě Bible. Nikde tam není Boží svatý duch nazvaný Pánem! *24590* A Pán Bůh-Otec, jo? Kde se to dočtu?
Osobu ale zase nemůže znamenat něco, co se rozděluje, uděluje, vylévá, předává... *24611*

Promiň, tahle pozdní katolická nauka je nebiblická. Kdybys Bibli znal či ji nečetl zaujatě, ale s pochopením, určitě bys přišel na mnoho textů, které Trojici nejen nepodporují, ale přímo vyvracejí. Kde máš psáno, že Otec věčně plodí Syna? To se takhle necháš církví balamutit? *24590*


n/a
n/a
 #1289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 21:38:14 | #1291 (14)

Margo, nikdo tě nenutí tomu věřit.


134
n/a
 #1290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 22:07:05 | #1292 (15)

Já vím. Ale můžu se k tomu vyjádřit, ne?

visitor77 [Uživatel je online]

Duch Svatý je božskou osobou Trojice, amen! - kto odmieta túto vieru, pravdepodobne nebude/nemusí byť spasený...


n/a
n/a
 #1291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 22:12:20 | #1293 (16)

netroufnu si říct kdo bude spasený, ale věřím z celého srdce v Trojici a nepochybuji že Bůh je Otec, Syn a Duch svatý. Pokud tomu věří i Vizitor, nemusí být balamutěný, věří tomu co je v Bibli.


134
n/a
 #1292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 22:18:18 | #1294 (17)

Není tomu tak, Tatko. Bible opravdu tuhle myšlenku neobsahuje. A máš tam někde něco, co by jen vzdáleně naznačovalo, že Sn je neustále plozen a duch coby osoba neustále vydechován?


n/a
n/a
 #1293 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 22:19:51 | #1295 (18)

ano, je věčný... tedy je stálé teď a tady. Pro nás přítomný.


134
n/a
 #1294 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 22:21:46 | #1296 (19)

Bez věčně přítomného Boha Otce, jeho Syna a Ducha svatého bychom neexistovali.


134
n/a
 #1295 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 23:37:56 | #1297 (19)

Věčně PLOZENÝ??? *19364*


n/a
n/a
 #1295 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 07:08:29 | #1298 (20)

ano, a co má být? ty si každou chvíli uvědomuješ co se kolem tebe děje... tedy plodíš. Anebo neuvědomuješ a jsi buď v bezvědomí nebo mimo přítomnost.


134
n/a
 #1297 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 09:11:31 | #1307 (21)

Ale no tak, Ratko... *17622* Syn přece má být bytost, jedna z Božích osob. Tady nejde o plození myšlenek, ale bytosti. Neustálé, věčné plození. Tebe fakt nevyvádí z míry představa, jak Otec neustále plodí svého Syna, zatímco ten Syn při tom svém plození neustále vydechuje další bytost, Ducha, a to společně se svým Otcem? Přičemž se to děje v rámci jednoho Boha. A to byl Ježíš průběžně plozen i v době, kdy chodil po zemi jako člověk? Tohle někdo vymyslel a věřící to baští a považují to za úpně normální věc? Neuvěřitelné! *33072*


n/a
n/a
 #1298 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 10:09:22 | #1309 (22)

neustálé večné plozen Syna Otcem znamená neustále spojenie a spolupráca Otca so Synom na všetkých veciach a javoch sveta a Vesmíru v jednote ich spoločného (u všetkých troch toho istého) božstva v Duchu Svätom - chytila ste sa tohto vyjadrenia ako klíště, a pokúšate ta spochybňovať a dehonestovať Trojicu...Ducha Svatého všetky preklady sveta píšu s "D", to znamená jeho božstvo, božstvo osoby Ducha, tak si to vo vašom PNS opravte, a prijmite jeho božstvo - Ducha Svätého som na tomto fore vysvetlil a definoval v mnohých vysvetľujúcich obsiahlych príspevkoch za posledného pol roka, tak si niečo o tom ráčte prečítať, a nepíšte o Trojici bludy...bez viery v Trojicu božských osôb v jednom Bohu nie je spása....


n/a
n/a
 #1307 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 10:36:09 | #1310 (23)

Když se řekne "plozen" představím si plození. Proč autor této "definice" nenapsal přímo "spolupráce", když to má znamenat spolupráci? *3477* No a být osobou věčně vydechovanou dvěma dalšími osobami, to znamená v katoličtině co, prosím? Taky spolupráci? *16620*
Boží duch je Boží v tom smyslu, že je to duch z Boha, jeho činná síla, jíž působí. Důležitšjší než trvání na velkém D je porozumění, co Boží duch je. Definuj si ho třeba tlustých svazcích knih, ale pro mě je důežité, jak ho definuje Bible.
Bludy o Trojici nepiš ty, prosím, mám-li se vyjadřovat tvým stylem. Kde máš v Písmu něco o věčném plození Syna a vydechování osoby Ducha? Ty tomu rozumíš, nebo se jen snažíš obhájit neobhajitelná dogmata své církve?

Nikdy jsi nevysvětlil, jak je v souladu s trojičním dogmatem Ježíšův výrok, že Otec je jediný pravý Bůh. Zkus to, prosím.


n/a
n/a
 #1309 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 11:13:18 | #1311 (24)

Cirkev sa niekedy vyjadruje obrazne, v podobenstvách, prirovnaniach - svoje tvrdenia však aj vvykládá, že...podobne je to aj vo vzťahu k Duchu Svatém v Trojici - ako stálá, n ikdy nekočící, emanace"/vydycho­vání/vycházení/vy­sílání Ducha Svatého z Otce i Syna navzájem - čo znamená, že Duch Svatý je láska Otce k Synovi a Syna k Otcovi - že jsou spojeni neustálou emanací lásky, vycházejúcí z oboch:-)


n/a
n/a
 #1310 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 11:21:22 | #1313 (24)

vysvetlil som to 1000x, ale vy nechcete čítať ani chápať, ste indoktrinovaná NSSJ, _ ..božstvo (božská podstata) je spoločné/identické o všetkých troch božských osôb, ale všetky tri osoby sú ako osoby rôzne/rozdielne, s rôznou úlohou v dejinách spásy - Otec-Stvoriteľ, Syn Spasiteľ/Vykupiteľ, Duch Svätý Oživovateľ a Prímluvca u Otca i Syna, že... *9388*


n/a
n/a
 #1310 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 11:25:49 | #1315 (25)

...a preto je možné hovoriť o jednom Bohu v Trojici....v identickom božstve sú tak v jednote jedného Boha - nie tri Bozi ale jeden Boh (hoci káždá osoba má podstatu Boha), ..ale to je už nad váš pochop...


n/a
n/a
 #1313 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 12:56:30 | #1317 (25)

Ne, nevysvětlil. Tohle není vysvětlení. Jak je tedy Otec jediným pravým Bohem? To jen jedna z těch tří osob jednoho Boha je pravým Bohem? Ty tomu rozumíš? Já ne. *30360*


n/a
n/a
 #1313 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 12:59:39 | #1320 (26)

nemáte na to hlavu, aby ste to pochopili, je to o Duchu Svätom (jeho daroch múdrosti/rozumu a dare rozlišovania) - kto nemá Ducha, nechápe ani to, čo je napísané a vysvetlené:-)


n/a
n/a
 #1317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 09:33:25 | #1339 (27)

Když tedy ty na to hlavu máš, prosím, vysvětli mi už konečně v Duchu Svatom, jak v rámci trojjediného Boha může být jen Otec jediným pravým Bohem. Čekám na to moudro. Dík. *10235*


n/a
n/a
 #1320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 10:18:07 | #1341 (28)

Jediným pravým Bohem je Otec,Syn a Duch svatý.


134
n/a
 #1339 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 10:56:45 | #1342 (29)

Ne, Ratko. Ježíš to řekl jinak. Jeho Otec je tím jediným pravým Bohem. Věřím víc Ježíšovi než tobě.


n/a
n/a
 #1341 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 11:02:25 | #1343 (28)

Ježíš to řekl v rámci vymezení židovského BOHA před ostatními BOHY. Prohlásil jen a pouze tolik, že židovský (biblický) BŮH je jediným opravdovým, skutečným BOHEM. Nic víc.


-110
n/a
 #1339 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 11:17:45 | #1344 (29)

No však. A tím Bohem Židů je Jehiova, a tedy Ježíšův Otec. Jediným praváým Biohem. Takže jediným pravým Bihm už nemůže být nikdo jiný, ani Ježíš, ani Duch...


n/a
n/a
 #1343 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 11:28:02 | #1345 (30)

Proč ne, když je nám v NZ sděleno, že ten židovský BŮH je trojjediný?


-110
n/a
 #1344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 14:12:43 | #1348 (31)

Jo? A kde? *19364*


n/a
n/a
 #1345 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 14:14:31 | #1349 (32)

V NZ přece.


-110
n/a
 #1348 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 14:17:51 | #1351 (33)

Trochu přesněji kdybys zaměřil... *11071*


n/a
n/a
 #1349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 14:20:34 | #1352 (34)

Tak namátkou: skrze Syna Bůh tvořil svět, a přesto byl Bůh při tom tvoření sám a vše stvořil osobně (vlastníma rukama).


-110
n/a
 #1351 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 14:31:42 | #1357 (35)

To asi není z NZ, viď?


n/a
n/a
 #1352 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 14:44:30 | #1358 (36)

Je to NZ, to v něm se píše, že skrze Syna bylo vše stvořeno.


-110
n/a
 #1357 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 14:50:12 | #1359 (37)

No jasně. Já myslela ten text "vlastníma rukama". Ale to už jsme probírali.


n/a
n/a
 #1358 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 16:04:08 | #1360 (38)

No to je v SZ, ale až díky NZ to sdělení nabývá na významu.


-110
n/a
 #1359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 16:20:08 | #1361 (39)

V SZ je taky Ježíš popsán jako zosobněná moudrost. A tam se o něm říká, že byl u Jehovy jako mistr v díle.

Př 8:
22 Jehova mě vytvořil jako počátek svého díla,
jako první ze svých dávných činů.
23 Byla jsem ustanovena v dávných dobách,
na začátku, dřív než země.
24 Zrodila jsem se, když ještě nebyly vodní hlubiny,
žádné prameny překypující vodou.
25 Ještě než byly zasazeny hory,
dřív než kopce jsem se zrodila,
26 ještě než udělal zemi a pole
i první hroudy zemské půdy.
27 Když připravoval nebesa, byla jsem tam.
Když vyznačil obzor na hladině vod,
28 když ve výšinách umístil oblaka
a v hlubinách založil zřídla,
29 když vydal výnos pro moře,
že jeho vody nesmí překročit hranice, které určil,
když ustanovil základy země,
30 tehdy jsem byla po jeho boku zručným řemeslníkem.
Den co den jsem byla jeho velkým potěšením
a stále jsem se před ním radovala.
31 Radovala jsem se z jeho země
a mým velkým potěšením byli lidští synové.


n/a
n/a
 #1360 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 16:55:11 | #1364 (40)

Pokud by to tak bylo, tak stále: Syn by byl stvořená bytost, což odporuje prohlášení Boha, že při tvoření byl sám a že vše stvořil osobně.


-110
n/a
 #1361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 02:05:35 | #1375 (41)

Stvořil to osobně: skrze Syna. Vždyť je to přece psáno, ne? A co se týče toho textu, tam Jehova mluví k lidem a zřejmě jim jen chtěl připomenout, že u toho nebyli oni, že to udělal bez jeho přičinění. A kdyby to mělo znamenat to, co tím tady dokazuješ, tedy že Ježíš je součástí trojjediného Boha, tak potom jak by vedle tohotrojjediného Boha mohl "usednout"?


n/a
n/a
 #1364 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 04:33:40 | #1385 (42)

Ano, Bůh samotný pracoval a Syna k tomu používal něco jako nástroj či metodu.
Bůh tam nevede s nikým dialog, je to celé naopak Boží monolog. Který je sice určen lidem, ale Bůh tam vyjadřuje svojí svrchovanost, nevymezuje se vůči někomu konkrétně. Mluví obecně, že to učinil zcela sám a nikdo s ním při tom nebyl - mimochodem, když se podíváš do meziřádkového, tak tam nevyslovuje takovouto otázku, ale doslova říká "Já sám" (úplně na konci).

Nesmíš zapomínat, že Ježíš je člověk, spasitel, prostředník, a z tohoto úhlu pohledu usedne vedle Boha.


-110
n/a
 #1375 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:10:40 | #1392 (43)

Proč vedle, když je je Bůh? Vedle sebe tedy? Já jsem z toho taky vedle... *500*


n/a
n/a
 #1385 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:14:21 | #1395 (44)

Znovu opakuji: Nesmíš zapomínat, že Ježíš je člověk, spasitel, prostředník, a z tohoto úhlu pohledu usedne vedle Boha.


-110
n/a
 #1392 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:15:56 | #1397 (45)

Nezapomínám. Mně je to absolutně jasné. Akorát že to neštymuje s tou Trojicí.


n/a
n/a
 #1395 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:25:27 | #1400 (46)

Štymuje. Z hlediska Ježíšovo božské podstaty se jedná o Syna a Otce, z hlediska jeho lidské podstaty se jedná o člověka a Boha. V takovémhle jsou vzájemném vztahu, díky tomu, že má Kristus dvě podstaty.


-110
n/a
 #1397 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:32:03 | #1404 (47)

No vždyť říkám, že je to zamotanéééé! *33072*
Pokud tedy je Ježíš Bůh, znamenalo by to, že Bůh má dvě podstaty, a už se tedy nedá věřit Ježíšovým slovm, že Bůh je Duch?


n/a
n/a
 #1400 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:42:43 | #1408 (48)

Neni to zamotané, k pochopení těch vztahů není potřeba nějaká velká inteligence. Ježíšovo tělo bylo přece zduchovněno, vždyť jsme to nesčetněkrát probírali.


-110
n/a
 #1404 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:57:09 | #1411 (49)

Nejlépe žádná, viď? *19753*
Čemu říkáš "zduchovněno"?


n/a
n/a
 #1408 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 14:35:13 | #1422 (50)

Žádnou se projevuje ten, kdo to neustále nemůže pochopit. Přitom to není zas tak nic složitého.
Milionkrát jsme to probírali, tak proč se na to zas ptáš? To zduchovnění je blíže nespecifikovaná změna vlastností těla.


-110
n/a
 #1411 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:57:44 | #1412 (49)

A je tedy to zduchvnělé tělo součástí trojjediného Boha, nebo není?


n/a
n/a
 #1408 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 14:35:38 | #1423 (50)

Ano je


-110
n/a
 #1412 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 18:47:42 | #1367 (40)

odmietam, aby ste tu citovala PNS, máme klasické preklady prijateľné pre všetky cirkvi...


n/a
n/a
 #1361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 02:10:04 | #1378 (41)

Odmítám nechat si zakazovat používání PNS. Je to překlad vysoké honoty a dobrý pro porozumění.


n/a
n/a
 #1367 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 16:23:27 | #1362 (39)

Pro mě jsou významná důležitější sdělení. Třeba že Otec je jediným pravým Bohem, že po svém vstoupení na nebesa se Ježíš posadil po prvici Boha, že Bůh dává Ježíšovi vládu a po čase ji zase Ježíš Bohu vrací... *3476*


n/a
n/a
 #1360 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 16:56:07 | #1365 (40)

Všechna sdělení jsou stejně důležitá. Nelze žádné prohlásit za nedůležité a ignorovat ho.


-110
n/a
 #1362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 02:07:27 | #1376 (41)

Ano. Takže jsou důležitá i sdělení, že Ježíš spočívá po pravici Boha, že ho Bůh na to místo dosadil a že mu předal na nějaký čas kralování, že Otec je jediný pravý Bůh a že Slovo bylo u Boha... *3476*


n/a
n/a
 #1365 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 04:35:01 | #1386 (42)

Jistěže ano. Taky to trojiční nauka neignoruje.


-110
n/a
 #1376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:11:45 | #1393 (43)

No jasně, ta je tak zamotaná, že se do ní vejde snad úplně všechno.


n/a
n/a
 #1386 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:17:46 | #1398 (44)

Není zamotaná, pokud bereš v úvahu všechny skutečnosti o Kristu.


-110
n/a
 #1393 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:27:28 | #1401 (45)

Jo, beru v úvahu. Třeba tu, že sočívá po pravici Boha, jehož tudíž nemůže být součástí.


n/a
n/a
 #1398 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:31:12 | #1403 (46)

To je právě ukázka toho, že nebereš. Celou dobu ti to vysvětluju.


-110
n/a
 #1401 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:33:30 | #1406 (47)

A já mám zase pocit, že nebereš ty... *3312*


n/a
n/a
 #1403 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:45:18 | #1409 (48)

Ty nebereš v úvahu, že po svém vtělení tady na Zem byl člověk. Jako člověk mluvil, jako člověk jednal. Ty mu to furt upíráš.


-110
n/a
 #1406 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:58:40 | #1413 (49)

Nrupírám mu to ani náhodou.
Ale teď nevím, kam směřuješ.


n/a
n/a
 #1409 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 14:37:09 | #1424 (50)

Kdybys mu to neupírala, tak bys Trojici chápala. Včetně argumentů pro ní.


-110
n/a
 #1413 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 17:55:52 | #1366 (40)

to se nijak s řečeným nevylučuje. Je to i ve vyznání víry... Vstoupil do nebe a sedí po pravici Otce


134
n/a
 #1362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 02:08:23 | #1377 (41)

V Bibli je několikráte psáno, v SZ i v NZ, že po pravici Boha.


n/a
n/a
 #1366 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 06:44:52 | #1390 (42)

tak po pravici Boha, člověk usedl po pravici Boha.


134
n/a
 #1377 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:14:26 | #1396 (43)

Jak člověk? Tak Ježíš není součástí Trojice? *24581*


n/a
n/a
 #1390 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 19:32:11 | #1438 (44)

je, i ako človek...


n/a
n/a
 #1396 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 19:47:12 | #1440 (45)

Když sedí vedle Boha? Tedy vedle trojjediného Boha? *24581*


n/a
n/a
 #1438 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 19:51:57 | #1441 (46)

on je v trojjedinom Bohu! - tri RôZNE osoby, v jednom Bohu (lebo majú tú istú božskú podstatu), takže môže sedieť:-)...vidím, že ste nejaká nechápavá:-)...


n/a
n/a
 #1440 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 20:03:42 | #1443 (47)

On je v Bohu a zároveň po pravici Boha? Ale u vás je možné všechno! *32818*


n/a
n/a
 #1441 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 20:05:55 | #1444 (48)

Ano... přesně tak. Odpovídá to i prologu. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha (po pravici) a to Slovo byl Bůh (v Trojici)


134
n/a
 #1443 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 20:32:08 | #1449 (48)

Tobě je marné něco vysvětlovat. Dvakrát, dvakrát jsem ti Kristovu situaci popsal. *5934*


-110
n/a
 #1443 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 21:53:27 | #1456 (49)

A já ti dvakrát, dvakrát neuvěřila! *15238*


n/a
n/a
 #1449 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 22:31:56 | #1459 (50)

To po tobě taky nikdo nežádal. Šlo jedině o to, abys to pochopila. O nic víc.


-110
n/a
 #1456 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 09:57:59 | #1462 (50)

omlouvám se že do toho vstupuji. Je to velice těžké a zároveň důležité téma. Jeto podstata radostné zprávy. Proto je důležité se tím zabývat, že Ježíš je u Otce (sedí po pravicí Boží) a zároveň je zde pro nás, seslal nám Přímluvce a vrátil se - viz Jeho vzkříšení. Zde pár slov ktématu, nejsem evangelista a nemám mandát učit, raději si čtu k tématu:

Cituji: Ježíš ve své smrti "padá" do náruče Otcovy, což znamená život. Ježíš "padající" do náruče Otcovy je plně Bůh a plně člověk - a v tom je vzkříšení i pro nás.
Sv. Pavel v 1 K 15 začíná tím, že chce, aby jeho bratři skutečně poznali evangelium, "kterým byli evangelizováni". Aby poznali to, co pro ně bylo zásadně důležité - tedy, že Ježíš zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých - a to vše ve shodě s Písmem. Slovo o Ježíši ukřižovaném a vzkříšeném je ona radostná zvěst - evangelium.

A zde je zdroj: https://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/vstal-z-mrtvych-vstoupil-na-nebesa-sedi-po-pravici-boha
Je zajímavé přečíst si výklad celého Kréda.


134
n/a
 #1456 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 10:07:14 | #1463 (51)

Snad mi to Vizitor promine, ale chtěla bych zde uvést ještě jednu pasáž z daného výkladu:
Cituji:
Tento Ježíš tohoto života dosáhl. Proto patřil nejen do sféry lidské, ale už do sféry božské. Písmo nám celou tuto skutečnost rozkládá asi tak, jako hranol světlo. Říká: "Vstal z mrtvých, setkal se s učedníky, vstoupil na nebesa." Už jsem několikrát říkal, že to "vstoupil na nebesa" neznamená žádný vesmírný let. Je to jenom vyjádření skutečnosti, že Ježíš je na Boží úrovni. A že je tam jako vzkříšený člověk - to "člověk" nesmíme škrtat.

A co nám o tom všem říká Písmo, kdepak je popsáno, jak Pán Ježíš vstává z mrtvých? Je dobře, že to nikdo neví, samozřejmě to nikde není popsáno. Co tam však je, co se týká vzkříšení? Je tam několik témat: prázdný hrob, setkání se Vzkříšeným, anděl vysvětlující slovo a dále to, co předcházelo - předpověď. Kromě evangelií je nejdelší pasáž o vzkříšení Ježíšově (i našem) v 1 K 15 - je to nejrozsáhlejší text sv. Pavla na téma smrt - vzkříšení.
(Je dobré si pamatovat: 1 K 11: večeře Páně, 1 K 12: dary Ducha, 1 K 13: velepíseň lásky, 1 K 14: opět dary Ducha, jejich užití, 1 K 15: řeč o smrti a vzkříšení; k těmto kapitolám se totiž člověk často vrací.)
Konec citace.

Je dobré si pamatovat uvedené odkazy a jejích posloupnost z 1. Korinťanům tak jak je to uvedené v závorce.


134
n/a
 #1462 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 11:17:02 | #1464 (52)

proč by jsem se měl zlobit? - takéto příspěvky tu potřebuji, a ne dohadování se...promazal jsem to :-)


n/a
n/a
 #1463 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 08:45:13 | #1461 (42)

sedí po pravici Boha-Otce všemohoucího...


n/a
n/a
 #1377