Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Římskokatolická církev (ŘKC)

Informace

Název: Římskokatolická církev (ŘKC)
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 13.01.2020 16:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 12540x
Příspěvků:
635

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Římskokatolická církev (ŘKC) - Římskokatolická církev (ŘKC/Latinská/Západní, asi 1,14 mld členů), běžně označováná jako katolická (všeobecná, univerzální) církev, je největší ze 24 autonomních katolických církví. Ostatních 23 katolických církví (asi 80 mil členů) jsou "východní katolické církve" s ŘKC sjednoceny ve věrouce, mravouce a papežství. ŘKC je největší křesťanskou církví (vice jako polovina všech křesťanů) a největší náboženskou organizací na světě. Společenství s římským biskupem/papežem, Kristovým zástupcem a nástupcem ap. Petra, jemuž Kristus předal pastýřskou moc, spojuje všechny katolické církve a tvoří Ř(KC), nebo „katolická“ (z řec. “katholikos” -„všeobecná“ nebo „univerzální“), tedy otevřená všem lidem z celého světa bez ohledu na jejich původ, rasu, národnost, etnikum, vzdělání, či postavení. https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev....... Otázky: proč Ř(KC)? V čem se liší od ostatních křesťanských církví? Může být spása mimo církev? - Provokace a ataky ŘKC (i v smyslu domnělé pedofilie, apod.) tu nemají místo...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Spása človeka
14.01.20 10:44:28 | #11

Otázka spásy človeka v učení R(KC)

  • Boh sa v plnosti času nakoniec (definitívne a konečné zjavenie) zjavil vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi, ktorého splodil skrze ženu, a ktorého z nesmiernej lásky k nám obetoval (a Ježiš prijal túto obetu dobrovoľne v slobode) za hriechy celého ľudstva (ľudí pred Kristom i po Kristovi), aby nás spasil, preto Krista celé kresťanstvo verí ako jediného Spasiteľa sveta,

  • spása (podľa Bible) znamená to, že po smrti nás život nekončí, že naša duša je nesmrteľná, a že na konci časov, pri II. príchode Krista, budeme vzkriesení, podobne ako bol vzkriesený Kristus - že dostaneme nové nesmrteľné telá s očistenou nesmrteľnou dušou, a Kristus nás vezme v tele do svojho Božieho kráľovstva, kde, ako píše ap. Pavel: "ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo pripravil Boh pre tých, ktorí ho milujú", 

  • spása teda znamená večný život v radosti spravodlivosti, kde už nebude ani ani utrpenie, ani bolesť, ani plač, kde zavládne len spravodlivost, radosť a láska: v Božom kráľovstve viera a nádej pominú, ale ostane len láska,


- spása človeka je tak najdôležitejší dar, ktorý sme dostali "zdarma" - z milosti Boha skrze obetu a zmrtvýchvstanie Krista - od ap. Pavla vieme, že tak, ako z mrtvých vstal Kristus, tak vstaneme aj my - tí, ktorí v neho uveríme,


  • bolo by príliš absurdné, priam morbídne, aby náš život skončil len našou telesnou smrťou, aby bolo zničené (nihilizované) všetko to, čo sme v živote intelektuálne a v láske dosiahli a získali - práve Ježiš nás ubezpečuje, že toto všetko (dobré) si prenesieme do budúceho života v jeho Kráľovstve,

  • *preto viera v Krista, v jeho obetu a zmrtvýchvstanie je rozhodujúca pre našu spásu,** kto v neho uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, kto neuverí, bude zavrhnutý, čo je podľa Biblie najväčšia katastrofa človeka…

n/a
n/a


| Předmět: Římskokatolická církev (ŘKC)
13.01.20 16:27:10 | #1

Druhý vatikánský koncil deklaroval ve své konstituci "Lumen gentium" (čl. 8), že „jedna, svatá, katolická a apoštolská je řízena Petrovým nástupcem - papežem a biskupy ve společenství s ním. Římskokatolická církev sdílí s ostatními katolickými církvemi společenství ve svátostech a umožňuje věřícím z jednotlivých katolických církví za určitých podmínek změnu příslušnosti k této církvi, např. při migraci, svatbě. a pod.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Římskokatolická církev (ŘKC)
13.01.20 17:25:06 | #2 (1)

Cirkev, výklad Písma, Magistérium
R(KC) má k tomu aj najväčší intelektuálny poteciál: profesionálnych teológov a biblistov na okolo 250 univerzitách (ich fakultách/kate­drách) a teologických inštitútoch, ako aj mnohých vedeckých expertov svetských univerzít,
- KC vykladá Písmo v kompetencii Magistéria KC/Učiteľský úrad KC, s pomocou Pápežskej akadémie vied, v ktorej sa grupujú najrenomovanejší (schválení pápežom a vedeckými expertami (ako poradný výbor) biblistami sveta, včetne nebiblistov (vedcov - mnohí vedci sú však aj biblistami) i z iných vedeckých odborov prírodných, technických a humánnych vied…to nemá žiadna cirkev…v tom jej pomáha Duch Svätý, RKC má plnosť darov Ducha Svätého, preto jej učenie pravdivé...


n/a
n/a
 #1