Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Římskokatolická církev (ŘKC)

Informace

Název: Římskokatolická církev (ŘKC)
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 13.01.2020 16:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 12909x
Příspěvků:
639

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Římskokatolická církev (ŘKC) - Římskokatolická církev (ŘKC/Latinská/Západní, asi 1,14 mld členů), běžně označováná jako katolická (všeobecná, univerzální) církev, je největší ze 24 autonomních katolických církví. Ostatních 23 katolických církví (asi 80 mil členů) jsou "východní katolické církve" s ŘKC sjednoceny ve věrouce, mravouce a papežství. ŘKC je největší křesťanskou církví (vice jako polovina všech křesťanů) a největší náboženskou organizací na světě. Společenství s římským biskupem/papežem, Kristovým zástupcem a nástupcem ap. Petra, jemuž Kristus předal pastýřskou moc, spojuje všechny katolické církve a tvoří Ř(KC), nebo „katolická“ (z řec. “katholikos” -„všeobecná“ nebo „univerzální“), tedy otevřená všem lidem z celého světa bez ohledu na jejich původ, rasu, národnost, etnikum, vzdělání, či postavení. https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev....... Otázky: proč Ř(KC)? V čem se liší od ostatních křesťanských církví? Může být spása mimo církev? - Provokace a ataky ŘKC (i v smyslu domnělé pedofilie, apod.) tu nemají místo...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Duch Svätý a Trojica
23.05.20 13:15:22 | #1137

Věrouka o Duchu Svatém (VI.)
Prebývanie Ducha Svätého
Termín „prebývanie Ducha Svätého“ je biblický:
1 Kor 3, 16: Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?
2 Tim1, 14: Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v nás přebývá.
Dogmatická pravda (z Písma vieme) o prebývaní Ducha Svätého obsahuje tri skutočnosti:

  1. Prebývanie Ducha Svätého od večnosti v Najsvätejšej Trojici.
  2. Prebývanie Ducha Svätého vo svete, hlavne v Cirkvi.
  3. Prebývanie Ducha Svätého v dušiach ľudí, najmä veriacich v Boha zjaveného v Kristovi, disponovaných vo viere, a hlavne v tých, ktorí vedú svätý život...pokr.

n/a
n/a

| Předmět: RE: Duch Svätý a Trojica
23.05.20 18:50:41 | #1138 (1)

Toto mi napsal katolík jonatan do vzkazníku:

mohla si napsat že to je nick na diskuzi
kdyby si byla moje žena, dennodenně bych tě tělesnými tresty léčil ze vztahovačnosti a jak by si vyslovila slovo "katolíci" dostávala by si elektrické šoky, tak že by si měla panickou hrůzu o nich jen "uvažovat" natož hovořit.


30
n/a
 #1137 

| Předmět: RE: RE: Duch Svätý a Trojica
23.05.20 21:21:06 | #1139 (2)

neviem o tom, žeby jonatan bol katolík...


n/a
n/a
 #1138 

| Předmět: Duch Svatý v SZ a NZ, symbolika
21.05.20 15:24:16 | #1133

Věrouka o Duchu Svatém (V.)
Symboly Ducha Svätého
V Bibli je Duch Svatý popisován jako holubice, vítr, oheň, oblak, voda, olej, dech, světlo.
Holubice - je symbol pokoje a lásky, je něžná a může letět kamkoli chce, vznášet se – to je dobrý obraz Ducha Svatého. Po potopě posílá Noe nad vody holubici:
Gen 8, 11 "A holubice k němu v době večerní přilétla, a hle, měla v zobáčku čerstvý olivový lístek. Tak Noe poznal, že vody ze země ustoupily"...
Gen 1, 2 Boží duch se vznášel nad vodami.“...
Při Ježíšově křtu na něj sestoupil v podobě holubice, což bývá často znázorňováno i v náboženském umění:
Lk 3, 21, 22 "Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch Svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice“...
Vítr - může být silný a ničivý, anebo jemný, tichý, příjemný, osvěžující – i nepozorovatelný. - to nám ukazuje, že Duch k nám přichází mnoha různými způsoby, třeba jako mocný vichr nebo jemný vánek, i nepozorovaně:
2 Kr 2, 11 "Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Elijáš vystupoval ve vichru do nebe".
Jan 3, 8 „Vítr vane, kam chce; slyšíš, jak hučí, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha“…
Oheň - představuje žár, energii a sílu, anebo očišťování, i ničení - oheň je znamením Boží přítomnosti: vidíme Mojžíše u hořícího keře, na ohnivý sloup, Eliáše na hoře Karmel a na oheň z nebe.
Ex 3, 2 "Tu se mu ukázal Boží posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře"...
Ex 13, 22 "Sloup oblakový se nevzdálil od lidu ve dne, ani sloup ohnivý v noci"...
Mt 3, 11 „Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm“.
Židům 12, 29 "Vždyť ‚náš Bůh je oheň stravující"..po­kr.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Duch Svatý v SZ a NZ, symbolika
21.05.20 17:03:28 | #1135 (1)

Oblak - oblaky jsou tajemná a stále v pohybu – mohou obzor zakrýt a znenadání zase ukázat, mohou být jasná a průsvitná, ale mohou také zastiňovat a clonit. To platilo o Mojžíšovi na hoře Sinaj (Ex 24,15-18), u stanu setkávání (Ex 33, 9, 10), během putování pouští (Ex 40,36-38), i při posvěcení chrámu (1 Král 8, 10-12).
Duch sestoupil na Marii a moc Nejvyššího ji zastínila (Lk 1, 35), při proměnění zahalil oblak Ježíše a učedníky (Lk 9,34, 35), při jeho nanebevstoupení (Sk 1, 9) zahaluje oblak Ježíše do té doby, kdy opět přijde v oblaku s velikou mocí a slávou (Lk 21, 27).
Voda - osvěžuje, očišťuje a oživuje, je nezbytná pro veškerý život a Duch je vodou pro náš život duchovní:
Jan 7, 37-39 „Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mě věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra - to řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili“ .
Olej - v Písmu je olej používán k pomazání, k zasvěcení pro službu Bohu, k uzdravení a jako pečeť. Když Samuel přichází do Jesseova domu pomazat Davida na budoucího krále Izraele, říká Bůh: „Nuže, pomaž ho! To je on“ (1 Sam 16,12). Sám Ježíš prohlašuje: „Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal…“ (Lk 4, 18)…
Dech - dýcháme-li, žijeme – dech je nezbytný pro náš přirozený život:
Gn 2, 7 „Tehdy Hospodin Bůh… vdechl do jeho chřípí dech života; tak se stal člověk živou bytostí“ - právě tak je Duch Svatý nezbytný pro náš život duchovní:
Jan 20, 22 “(Ježíš) na ně dechl a řekl jim: ‘Přijměte Ducha Svatého! “ ..pokr.


n/a
n/a
 #1133 

| Předmět: RE: RE: Duch Svatý v SZ a NZ, symbolika
21.05.20 17:05:01 | #1136 (2)

Světlo - abychom viděli přirozeně i duchovně, potřebujeme světlo. Bůh sám sebe popisuje jako světlo, a tma v něm není:
1 Jn 1, 5 “A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy”.
Bůh nás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu:
1 Pt 2, 9 “Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.
Ž 27, 1 „Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?”
Víme, že toto světlo k nám přichází skrze přítomnost Božího Ducha v nás, a proto nás Ježíš povzbuzuje:
Mt 5, 16 „Ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích“
Duch Svatý vlévá Boží světlo do našich srdcí a myslí…
Každý z těchto symbolů nám sděluje něco podstatného o Duchu Svatém a ukazuje nám způsoby, jakými chce působit v našich životech pro slávu Boha a naši slávu…


n/a
n/a
 #1135 

| Předmět: Duch Svätý v NZ
17.05.20 20:17:51 | #1132

Vierouka o Duchu Svätom (IV.)
Teologicky pôsobenie Ducha Svätého vnímame a prijímame ako:

  • charizmatické pôsobenie, ktoré je na osoh všetkým a jeho zdroj je mimo subjektu, ten ho však aktívne prijíma, - teda Duch Svätý udeľuje charizmy, svoje dary (sedem hlavných darov Ducha Svätého, a ďalšie charizmy (Gal 5, 22, 23);
  • životodárne/vnú­torné pôsobenie, keď Duch Svätý naplní, indukuje k činnosti, podporuje a mení samotný subjekt, ktorý ho prijíma, naplňuje sa ním a on obnovuje jeho celé jeho bytie. Od Krista(z Písma vieme, že Duch Svätý tak nie je nejaká abstraktná duchovná sila, ani bytosť, nejaká imaginárna biblická postava, - vieme, že Duch Svätý spôsobuje, že Písmo nie je mŕtvym textom, že je to živý text, že Cirkev nie je len ľudská organizácia, že liturgia nie je folklór alebo divadlo, a že kresťanské misie nie sú propagandou. Duch Svätý je skutočným srdcom, základom celého kresťanského života a jeho najvlastnejším oživujúcim „dychom“... *13735*...pokr.

n/a
n/a

| Předmět: Duch Svätý v NZ
16.05.20 15:36:16 | #1131

Vierouka o Duchu Svätom (III.)
Boží duch–pneuma Theu
NZ rovnako ako SZ hlása prísne monoteizmus, - predsa však prináša nový (Boží!) pohľad na vnútorný život Boha. O "duchu" sa v NZ hovorí viac ako 250x. Neznamená to však, že každé slovo "duch-pneuma" vyjadruje priamo alebo zahrnute tretiu božskú osobu-o tretej božskej osobe výslovne v Biblii nečítame (napriek tomu v NZ sa z princípu slovo "Duch" píše s veľkým „D“, čo nasvedčuje tomu, že nejde výslovne o nejakú vlastnosť, ale o niekoho osobného, kto má určité vlastnosti, prejavy, moc, silu, a i.).
Dva novozákonné pohľady na Ducha Svätého
V synoptických evanjeliách (Mt, Mk, Lk) "Duch" znamená výkonnú silu niekoho v Božkej moci prejavenú skrze Božieho Ducha - už tu je vidieť, že ide o Božieho Ducha, ktorý nie je ako taký sila alebo moc, ale Božieho Ducha, ktorý vlastní a účinkuje Božou silou a mocou:
Mt 12, 28: „Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. “
Podobne u ap. Pavla spoluexistujú dve línie uvažovania o Duchu Svätom:
1. Tradičná pneumatológia - predstavuje Ducha Svätého ako prejav niekoho - Ducha s jeho výkonnou mocou a prorockými darmi:
1 Kor 2, 4: má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí,
Tes 5, 19-20: Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
2. Nová pneumatológia predstavuje Ducha Svätého ako živého Ducha, ktorý je Duchom Boha, ktorý má moc oživovať srdcia, dáva život:
2 Kor 3, 3: „Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž Duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. “
2 Kor 3, 6 který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život. *13735* ..pokr.


n/a
n/a

| Předmět: Boží duch v SZ
14.05.20 11:12:33 | #1130

Vierouka o Duchu Svätom (II.)
Boží duch (hebr. ruah-JHWH) v SZ
Knihy SZ zdôrazňujú prísny monoteizmus, preto v nich nie je zjavenie o Trojici. Staršia teológia síce hovorila o náznakoch Trojice, ale dnes sa kladie dôraz len na NZ-nné zjavenie Trojice. Preto vždy, keď SZ hovorí o Božom duchu (ruah-JHWH), znamená to personifikáciu Božej činnosti a moci, nie tretiu božskú osobu Ducha Svätého.
SZ hovorí o duchu (hebr. ruah, gr. pneuma) v troch významoch:
1. Kozmologický (fyzický) - duch ako vietor, vánok, voľný priestor so štyrmi svetovými stranami, poveternostná skutočnosť, a i.,
2. antropologický - duch ako život človeka (fyziologická rovina), duch ako myseľ a cit človeka (psychologická rovina), a tiež duch ako centrum slobody a vôle, základ rozhodovania človeka (duševná rovina),
3. teologický - duch ako Boží dych nehmotného Boha. V hebrejskom a aramejskom zmysle slova, duch ako Boží dych znamená, že Boh je sila, búrka, ktorej nikto nemôže vzdorovať; teda Boh je pravá plnosť života a nekonečnej sily. A tak protikladom Božiemu duchu nie je hmota a telo, ale sebectvo a hriech...mať Božieho ducha v SZ znamená, nie nebyť hmotným, ale byť svätým, t.j. nebyť hriešnym...po­krač...


n/a
n/a

| Předmět: Duch Svätý, vierouka
11.05.20 10:34:44 | #1128

Vierouka o Duchu Svätom (I.)
Pneumatológia (gr. pneuma - duch) je náuka Duchu Svätom a jeho činnosti. Ducha Svätého v božstve (ako Boha) je ťažšie spoznať ako Boha Otca či Boha Syna. Otca je možné sčasti spoznať aj z teodicey (uvažovanie filozofov: Otec ako Stvoriteľ, Večný Hýbateľ, Prvá Príčina, a i.), Syna aj z dejín (z jeho vtelenia a pôsobenia v čase) - pred apoštolmi a židmi stál fyzicky stál Ježiš z Nazaretu – teda aj ako pravý človek. Preto s Ježišom, ako fyzickou osobou mali ľudia a máme osobnú skúsenosť, ale s Duchom Svätým, keďže je duch, takáto fyzická skúsenosť nebola, a nemáme ju. Ducha Svätého však apoštoli a pospolitý veriaci ľud spoznával postupne – z Ježišových slov, a potom aj z jeho účinkov v živote veriaceho ľudu - v srdci zakúšali jeho prejavy, a až potom vyjadrovali toto jeho vnútorné pôsobenie ako ťažko opísateľné tajomstvo.
Pneumatológia (biblická i teologická) sa rozvíjala až po kristológii (najprv apoštoli a veriaci ľud spoznávali Krista). Tak, ako u prvých učeníkov, aj u ľudí následných časov, má poznávanie Ducha hlavne dva zdroje: Písmo a Tradíciu, - Tradícia je historickou skúsenosťou veriaceho ľudu v minulosti i v prítomnosti. Úlohou pneumatológie je teda pomáhať ľuďom hľadať Ducha Svätého a spoznať ho ako božskú osobu, Ducha poslaného na svet Otcom i Synom *13735*


n/a
n/a

| Předmět: p. František
22.04.20 17:08:42 | #1124

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky

Promluva papeže Františka při mimořádné modlitbě a požehnání Urbi et Orbi v pátek 27. 3. 2020.

.....Současná bouře (koronavírus) demaskuje naši zranitelnost a odhaluje falešné a povrchní jistoty, na kterých jsme vystavěli své programy a plány, zvyky a priority. Ukazuje nám, že jsme nechali usnout a opustili to, co živí, podporuje a posiluje náš život a naši komunitu. Bouře odkrývá všechny snahy o vytěsnění a opominutí toho, co oživuje duši našich národů, odhaluje každý pokus o umrtvení pomocí zdánlivě „spasitelných“ návyků, neschopných dovolávat se našich kořenů a evokovat paměť našich starců, čímž se zbavujeme imunity nezbytné pro vyrovnání se s protivenstvím.
Bouří spadly masky oněch stereotypů, jimiž jsme zastírali svoje „ego“ ve stálé snaze o vlastní image, a znovu byla odhalena ona (požehnaná) sounáležitost, od níž se nelze odtrhnout: sounáležitost bratří.....
https://www.vira.cz/texty/clanky/huste-temnoty-zahalily-nase-zivoty-dolehly-na-nas-obavy-a-rozpaky


n/a
n/a

| Předmět: RE: p. František
27.04.20 11:02:57 | #1125 (1)

Znám dost věřících, co podlehli představě antikrista, jako papeže a že je to poslední papež a že má papež na hrudníku Egyptského boha Osirise atd...
Docela se za ně stydím, že někteří katolíci věří pověrám a pitomostem na internetu. *6940*


-77
n/a
 #1124 

| Předmět: RE: RE: p. František
27.04.20 11:26:57 | #1126 (2)

to už nie sú katolíci, to sú už odpadlíci, ktorí stratili katolícku vieru a mravy....ale majú slobodu, ich slová a skutky ich žalujú i obhajujú..pápež je najčastejším terčom heretikov, odpadlíkov a sektárov, nič nové, je to po celé dejiny kresťanstva...kto už niečo vyčíta p. Františlkovi, je padlý na hlavu... *34713*


n/a
n/a
 #1125 

| Předmět: nedele Božího milosrdenství
19.04.20 15:35:11 | #1122

dnes je v cirkevním kalendářii RKC Svátek Božího milosrdenství, který oficiálně zavedl papež Jan Pavel II. 30. 4. 2000, v den svatořečení sestry Faustýny Kowalské, kterou si Ježíš vyvolil za hlasatelku Božího milosrdenství. Její apoštolát souvisí s šířením důvěry v Boží milosrdenství s pomocí obrazu, k jehož namalování podle vidění byla vyzvána. Po výzvě k namalování obrazu, ...v únoru 1931, Ježíš Faustýně poprvé vyjevil svou touhu, aby milosrdenství mělo svátek. V září 1936 Ježíš Faustýně řekl: "Dcero má, říkej celému světu o mém nesmírném milosrdenství. Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů; v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat. ...Svátek Milosrdenství vyplynul z mého nitra, toužím, aby byl slavnostně slaven první neděli po Velikonocích. Lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí ke zdroji mého milosrdenství."
http://catholica.cz/


n/a
n/a

| Předmět: RE: nedele Božího milosrdenství
19.04.20 21:08:37 | #1123 (1)

Počas nedeľňajšej omše na sviatok Božieho milosrdenstva v Ríme pápež František povedal:. "Pandémia nám podľa neho opäť pripomenula, že medzi trpiacimi nejestvujú štátne hranice, a že národnosť človeka nemá nijaký vplyv na to, kto zomrie a kto bude ušetrený. Toto nie je nejaká ideológia. To je kresťanstvo,"
"Všetci sme zraniteľní, všetci sme si rovní, a všetci sme vzácni. Kiež by nami to, čo sa okolo nás deje, silno zatriaslo: Prišiel čas na to, aby sme začali odstraňovať nerovnosti a liečiť nespravodlivosť, ktorá podlamuje zdravie celej ľudskej rodiny,"....."stá­le existuje aj riziko, že v skúške, ktorej nás koronavírus vystavuje, neobstojíme, a pandémiu koronavírusu iba vystrieda iná pliaga -** "vírus sebeckého nezáujmu"**. Aby sa tak nestalo, budeme musieť podľa pápeža mnohé veci zmeniť. "Prijmime túto skúšku ako šancu pripraviť sa na našu kolektívnu budúcnosť," ...
https://www.cas.sk/clanok/971290/papez-frantisek-prehovoril-v-pohnutych-casoch-ku-vsetkym-ludom-silne-slova-ktore-vami-pohnu/


n/a
n/a
 #1122 

| Předmět: římský voják pod křížem
17.04.20 20:10:23 | #1118

Longinus, setník

  • Mk 15,39 „Tento člověk byl opravdu syn Boží“

...tato slova setníka pod křížem, která najdeme s drobnými variantami ve všech evangeliích, stojí na počátku úcty ke sv. Longinovi, bohatě rozvinuté v křesťanské tradici. Kdo to však byl? Římský voják, který probodl Ježíšův bok, z nějž vytryskla krev a voda, nebo římský setník, který se obrátil u paty Kříže,

  • Jn 19, 34 ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda.

...nebo snad voják, který velel stráži u Ježíšova hrobu? Na tyto otázky odpovídá ve své nové knize Gianluca Orsola, profesor latiny z Papežské lateránské univerzity (Longino, il Santo della lancia, Graphe.it 2017)...
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=25355
https://gloria.tv/post/QM8XiRE7osE917fvw4bXM8nSN


n/a
n/a

| Předmět: Veľkonočná nedeľa
12.04.20 10:10:28 | #1113

Veľkonočná nedeľa - slávny deň zmrtvýchvstania Krista
Dnes všetci kresťania slávia najslávnejší deň v dejinách spásy - deň zmrtvýchvstania Krrista!
Jn 20
1 První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen.
3 Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu.
4 Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první.
5 Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel.
7 ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě.
11 Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu
14 Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on.
20 Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána.
1 Kor 15, 17Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších,


n/a
n/a

| Předmět: RE: Veľkonočná nedeľa
12.04.20 13:38:10 | #1114 (1)

...je zaujímavé, že Pavlovo kázání o zmrtvýchvstaní Krista pohania (vzdelaní Gréci, a nielen oni) len ťažko prijímali, drtivo ne", rovnako je to i dnes, čo je tragédia...- Kristus áno, - ako prototyp dobrého človeka, ktorého (ak existoval, jak tvrdia pobožní) je dobré mať v živote ako vzor správania, spravodlivosti, pekných myšlienok, - ale zmrtvýchvstanie? - to je spíš u nich pre úsmev, dôkaz nie je, konec! - je to len legenda, výmysel pobožných (stačí sa pozrieť na vedľajšie df, a tak je to všade),
Sk 17
18 Rozmlouvali s ním i někteří epikurejští a stoičtí filosofové. Jedni se ptali: „Co nám to chce ten nedovzdělanec vykládat?“ Druzí říkali: „Zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva.“ Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o zmrtvýchvstání.
31Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.“
32 Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli: „Rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy.“
ale toto je veľmi vážna výstraha, bez vzkriesenia Krista, nemáme odpustené hriechy, nebboli by sme ani my vzkriesení, spása by tak bola zarúbaná cesta::
1 Kor 15, 17 Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších...


n/a
n/a
 #1113 

| Předmět: RE: RE: Veľkonočná nedeľa
12.04.20 14:29:17 | #1116 (2)

Kľúčové texty o vzkriesení Krista ako prvotiny zo vzkriesených, po ňom budú vzkriesení tí, ktoré sú v Kristu, ale nie tí, ktorí neveria v jeho vzkriesenie! - Pavlova teologie je koncentrovaná hlavne na zmrtvýchvstanie Krista, ako prvotinu zo vzkriesených, - najprv Kristus, a po ňom tí, ktorí sú v Kristu...nebudú vzkriesení ani spasení tí, ktoré neuveria v zmrtvýchvstanie Krista, lebo naveky ostanú vo svojich hriechoch:
1 Kor 15
13 Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus
14 A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra
17 Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších


n/a
n/a
 #1114