Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Římskokatolická církev (ŘKC)

Informace

Název: Římskokatolická církev (ŘKC)
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 13.01.2020 16:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 12497x
Příspěvků:
635

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Římskokatolická církev (ŘKC) - Římskokatolická církev (ŘKC/Latinská/Západní, asi 1,14 mld členů), běžně označováná jako katolická (všeobecná, univerzální) církev, je největší ze 24 autonomních katolických církví. Ostatních 23 katolických církví (asi 80 mil členů) jsou "východní katolické církve" s ŘKC sjednoceny ve věrouce, mravouce a papežství. ŘKC je největší křesťanskou církví (vice jako polovina všech křesťanů) a největší náboženskou organizací na světě. Společenství s římským biskupem/papežem, Kristovým zástupcem a nástupcem ap. Petra, jemuž Kristus předal pastýřskou moc, spojuje všechny katolické církve a tvoří Ř(KC), nebo „katolická“ (z řec. “katholikos” -„všeobecná“ nebo „univerzální“), tedy otevřená všem lidem z celého světa bez ohledu na jejich původ, rasu, národnost, etnikum, vzdělání, či postavení. https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev....... Otázky: proč Ř(KC)? V čem se liší od ostatních křesťanských církví? Může být spása mimo církev? - Provokace a ataky ŘKC (i v smyslu domnělé pedofilie, apod.) tu nemají místo...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Život v Božom kráľovstve, spása
26.01.20 19:06:09 | #270

V 1 Kor 2, 9 je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují"

 • večný/posmrtný život v Božom/Nebeskom kráľovstve je pre nás tajomstvo, Boh nám ho v plnosti nezjavil, vieme o ňom z Písma, ale len čiastočne,
 • tak či tak, biblisti/teológovia o tom hodne špekulujú a popisujú na základe Písma (i z videní Bohom vyvolených prorokov a vizionárov), o čo približne ide: - všetci to však jednotne popisujú ako "život v blaženosti", kde už nebudú slzy bolesti na tvári, nebude bolesť, ani strach, ani utrpenie, - ale bude len radosť, pokoj, spravodlivosť, kde a kedy sa uplatnia všetky talenty spasených, ktoré sa uplatnili, alebo nemohli uplatniť vo všetkých oblastiach pozemského života, - kde bude "vše ve všem skrze Krista a v Kristovi", kde už nebude smrť, kde smrteľné pominie, a stane sa nesmrteľným, kde bude len láska (viera a nádej už nebudú, lebo pominuli),
 • je to však všetko pre nás neznáme, nejasné, ťažko pochopiteľné a ťažko vysvetliteľné - nevieme presne, o čo ide, - ale to je nepodstatné, - podstatné je to, že všetko bude v v jednote ducha, srdca, v Kristovej láske, kedy všetko spočinie v Bohu, v Kristovi a v Duchu Svätom v jednote spoločenstve svätých: Panny Márie, anjelov, svätých a blahoslavených - budú to milióny- a možno miliardy spasených vo večnom živote v láske...

n/a
n/a

| Předmět: Vyšel výbor papežových výkladů Janova…
25.01.20 13:08:13 | #262

Vatikán: „Jan, evangelium učedníka, který uviděl a uvěřil“ – tak je nadepsaná nová kniha papežských textů. Italský salesián P. Gianfranco Venturi připravil výbor reflexí a meditací papeže Františka nad čtvrtým evangeliem.
Vidět a věřit: tato dvojice sloves je velice významná. Celým Janovým evangeliem se vine vyprávění o učednících, kteří uviděli znamení, jež vykonal Ježíš, a uvěřili v Něho. O jaká znamení jde? O vodu proměněnou ve víno ke svatbě, o uzdravení několika nemocných, o člověka od narození nevidomého, jemuž byl vrácen zrak, o velký zástup lidí nasycených pěti chleby a dvěma rybami, o vzkříšení přítele Lazara čtyři dny po jeho smrti......
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30516


n/a
n/a

| Předmět:
24.01.20 18:51:12 | #260

Kresťanský krst a jeho význam

 • krst je v kresťanstve sviatosť Cirkvi, ktorú ustanovil Kristus, - v Cirkvi sa prevádza kňazom (môže krstiť výnimočne aj veriaci laik) poliatím alebo ponorením - spojitý prúd vody (vzniká aj ponorením do vody- voda obmýva telo), ktorý leje kňaz apoštolskej cirkvi na čelo/telo krsteného vo viere (za vyslovenia evanjeliovej formuly) v jedného trojjediného Boha - Otca, Syna a Ducha Svätého tak, ako to prikázal Ježiš pre všetkých (Mt 28, 19), ktorí ho prijmú (i ako batolata, kedy sa za jeho apoštolskú vieru zaručili rodičia a krstní rodičia/poručníci viery, - vieru, ktorú si potom v dospelosti rozumu krstenec obnoví vyznaním viery),
 • krst v kresťanstve znamená zmytie dedičného(Ada­movho/prvého hriechu, ktorý nesieme všetci, a ktorý nás disponuje k osobnému hriechu (hrešíme stále, nikto nie je bez hriechu),
 - následky dedičného hriechu však pretrvávajú, - stále hrešíme,
 • krst je „vstupnou bránou“ do neba, do Božieho kráľovstva, je to aj akt posvätenia nášho života, bez krstu nie je spása,

Ďakujme Bohu v Kristovi, ktorí sme krstení v pravej apoštolskej viere (právoplatne krstia aj protestanti klasických protestantských/e­vangelikálnych a iných cirkví), čím sme v krste dostali od Boha milosť, že je vždy s nami, ochraňuje a požehnáva nás počas celého života,

 • Ježiš sa sám dal Jánom (Krstiteľom) pokrstiť, hoci krst (ako Boží Syn/Boh) nepotreboval, ale dal nám príklad…

n/a
n/a

| Předmět: RE:
25.01.20 22:14:18 | #264 (1)

Termín dědičný hřích se už nepoužívá.


-77
n/a
 #260 

| Předmět: RE: RE:
01.02.20 23:04:55 | #418 (2)

používajú sa tri názvy: dedičný hriech/Adamov hriech/prvý hriech...(posledné dva sú biblické, prvý názov je názov RKC)...


n/a
n/a
 #264 

| Předmět: otázka milosti: biblický/teologický,…
23.01.20 14:35:39 | #238

Otázka milosti (vierouka RKC)
MILOST je výslovne biblický/teolo­gický/právny termín (použiva ho/prebralo ho z Písma aj trestné právo – väzňovi bola udelená milosť), 


 • teologicky MILOST znamená NADPRIRODZENÝ DAR BOHA, ktorý len človeku (žiadnemu inému tvorovi) dáva Boh k dosiahnutiu večného života/spásy. 
Boh nás nestvoril v stave, aby nám jeho milosť automaticky patrila, avšak dostali sme ju zdarma, z lásky, ktorou je on sám, ktorou nás už na počiatku stvorenia zahrnul ZDARMA (skrze budúce zásluhy Ježiša Krista, svojho Syna) a PREDURČIL nás pre spásu,
 • Boh dáva každému človeku dostatočnú MILOST pre spásu, chce spasiť všetkých ľudí:
 1 Tim 2, 4: "aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu".
Ak niekto pohŕdne Božou milosťou, ktorú dostal zdarma (je v nej zahrnutý), nedosiahne spásu... 


- 
v žiadnom prípade teda nemôžeme tvrdiť, že v pojme Božia MILOST ide o „nezaslouženú laskavost“, ide podstatne o niečo iné, ide o neporovnateľne viac,

 • Otázka: čo má spoločné Božia milost s nezalouženou laskavostí? – nič! – nezaslouženú laskavost môžem dostať napr. od šéfa, keď prídem bez vysvetlenia hodinu neskoršie do práce - ale nemá to nič spoločné s milosťou v biblickom zmysle slova...

n/a
n/a

| Předmět: Nepoškvrnené počatie Panny Márie,…
22.01.20 17:34:36 | #202

Nepoškvrnené počatie Panny Márie, dogma R(KC), atribúty pre vieru, zdôvodnenie viery

 • bolo by absurdné, keby bol Ježiš splodený len bezhriešnym Otcom, ale zrodený z hriešnej ženy v dedičnom + osobnom hriechu, .


- Cirkev už od pradávna verila (potvrdzujú to i dokumenty apoštolských a poapoštolských cirkevných otcov), že Mária bola uchránená od dedičného hriechu už v lone svojej pozemskej matky, teda od svojho splodenia - a tak Cirkev nevyhlásila nepoškrvrnenosť Márie už od počiatku, účelovo, ale Duch Svätý celými dejinami viedol Cirkev (tisíce informácií z rôznych zdrojov, krajín, a túžba celej Cirkvi v celých jej dejinách), aby toto učenie schválila a deklaratívne potvrdila - nie je to teda účelový výmysel Cirkvi, ale vôľa Boha takto povýšiť Máriu, jej "fiat" a čin stať sa matkou Spasiteľa...o­právnenosti tejto viery napovedá aj chválospev Márie na Boha i blahoslavenie seba/Magnifikat-chválospev oslavy Boha Máriou, ako aj jej osobné blahoslavenie všetkými národmi po všetky veky (Lk 1, 45-55)...

 • teológovia/biblisti KC tvrdia, že na vyhlásenie Nepoškvrneného počatia a panenstva Márie bol v celých dejinách Cirkvi obrovský "tlak" zo všetkých kútov sveta (Cirkvi), Cirkev sa mu značne bránila, odmietala ho, kým v Duchu Svätom neuznala a nepriznala, že je to silný hlas Boha! - preto bola táto dogma prijatá až v r. 1854, hoci viac ako tisícročie tomu vzdorovala (dokonca na mnohých konciloch)...

n/a
n/a

| Předmět: RE: Nepoškvrnené počatie Panny Márie,…
22.01.20 17:40:52 | #204 (1)

add: - k vyhláseniu dogmy o Nepoškvrnenom počatí Márie v r.1854 pápežom Piusom IX. pomohli a jej zjavenia v Lurdoch/1858 Bernadette Soubirousové, kde sa jej Mária predstavila v jej špecifickom nárečí toho regiónu (Que soy era immaculada councepciou), nie v spisovnej francúzštine (Je suis l'Immaculée Conception), čo pochopiteľne šokovalo aj vtedajšiu cirkevnú hierarchiu, ktorá zavádzajúcimi otázkami spochybňovala, či Bernardetta hovorí pravdu, dokonca ju obviňovala z klamstva, ale 13-ročná Bernardetta trvala na tom, čo počula od Márie...


n/a
n/a
 #202 

| Předmět: Boží plán spásy
22.01.20 09:27:52 | #178

Ježišova smrť a Boží plan spásy, pohľad dnešného človeka

 • mnohí veriaci i neveriaci pokladajú Ježišovu smrť za justičnú vraždu, akt násilia, nespravodlivosť, zločin Židov a Rimanov - to je však len ľudské posudzovanie vecí, podstata je o inom: - Ježišovo umučenie, smrť a vzkriesenie je o SPÁSE ČLOVEKA ,
 • všetky špekulácie o "justičnej vražde" a pod. sú k ničomu, - sú tisíce všelijakých štúdií (bohužiaľ aj v kresťanstve, a nehovoriac u neveriacich), ktoré do toho vŕtajú, posmievajú sa a pohoršujú, aký bol Boh prý nespravodlivý, krutý, že dal zavraždiť svojho Syna, - a či nemal nejaký spravodlivejší, a nie tak krutý alternatívny plán, - neuvedomujú si, v čom je podstata veci - že Boh práve "využil" ľudskú zlobu, aby preukázal svoju milosť a milosrdenstvo, a dal práve z lásky k človeku takto "popraviť" svojho Syna pre našu spásu,
 • sú to záhadné Božie cesty a plány, do ktorých my nevidíme, len tušíme, domnievame sa - preto nemá zmysel špekulovať a pohoršovať sa (vždy je to len to len ľudské, nie Božie), ako to Boh prý nespravodlivo vymyslel, zariadil, čo previedli Židia i Rimania, a my protestujeme!, a pod.,
 • ale keď sa nad tým hlbšie zamyslíme, čítame a meditujeme o Božom slove, zistíme, že to bola to vôľa Otca už pre stvorením sveta, Otec predpoznal hriech človeka,, predpoznal a predpoznáva myslenie, zámery a skutky človeka vzhľadom na jeho postavenie, povahu, - proste vidí "do génov", do psychiky človeka a stanovil vp svojej vôli, že do Božieho kráľovstva sa nikto a nič hriešne nedostane,
 • Boh túto obetu Syna "použil" pre našu spásu, inak to nechcel, a nevieme povedať, či mal k tomu nejaký "alternatívny" plán, zrejme nie - a nemá v§bec zmysel uvažovať o nejakej "alternatíve!...

n/a
n/a

| Předmět: víra, náboženství, filosofie - rozdíly
21.01.20 23:33:04 | #172

Viera, náboženstvo, filozofia

 • viera na rozdiel od náboženstva a filozofie sa vzťahuje na učenie viery/dogmy (vieroučné články), t.j. na Bohom zjavené pravdy (alebo "pravdy" v iných nekresťanských náboženstvách, či filozofických systémoch), ktoré Cirkev (alebo náboženská skupina, spoločenstvo/spo­ločnosť) predkladá a prikazuje veriť,
 • vieroučné pravdy/vieroučné články/dogmy v zjavených náboženstvách (judaizmus, kresťanstvo, islam) veríme na základe autority Boha, v nezjavených (pohanských) náboženstvávch a filozofiách na základe "autority" ich bohov. Pohnútkou viery je teda človekom prijatá autorita Boha alebo bohov,
 • ak tieto dogmy predkladá judaizmus, kresťanstvo/Cirkev, alebo islam (i.e. božsko-ľudské spoločenstvo jednej viery), je povinnosťou Žida, kresťana, či muslima ich veriť, - ak ich predkladá nejaké iné spoločenstvo/spo­ločnosť, je tam vždy dohoda/príkaz/zá­kaz, či ich veriť, a do akej miery ich veriť, - táto viera sa môže časom však meniť, nie je stabilná v čase,
 • náboženstvo je vzťah rozumového stvorenia/človeka k zjavenému Bohu, či pohanským bohom, obsahuje vnútorné a vonkajšie náboženské úkony (rituály, modlitby, postoje, meditácia, spev, prostriedky pre náboženské úkony, púte, a pod.) človeka na základe jeho prijatej viery,

 • filozofia je štúdium hlavných, všeobecných problémov javov vonkajšieho (viditeľného/ne­viditeľného) sveta, ako sú bytie, poznanie a otázky pravdy, hodnotového systému, otázky existencie a povahy Boha/bohov, podstaty a prirodzenosti človeka, a pod...
teda treba rozlišovať vieru vs náboženstvo vs filozofiu...

n/a
n/a

| Předmět: Uzel odborník na katechismus
21.01.20 18:10:54 | #152

-77
n/a

| Předmět: RE: Uzel odborník na katechismus
21.01.20 18:34:23 | #154 (1)

Uzel je exponentom človeka-tlčhuby, táraja, hlavne o katolicizme, katolíckej morálke, a tak i o sexualite a jej význame vôbec a tobôž v katolicizme - je to ateista, takže jeho názor je pre veriaceho kresťana irelevantný..­.mnohokrát som ho počúval (i za komunistov), a bolo mi z jeho rečí zle, jeho reči sú tak vhodné na porno-portály - mimochodom, ani nechápe "Nepoškvrnené počatie Panny Márie", ako si môžete prečítať na tom linku - tára nezmysly...


n/a
n/a
 #152 

| Předmět: RE: RE: Uzel odborník na katechismus
21.01.20 19:32:40 | #164 (2)

Je to blb ,ale jak proti tomu zakročit ,když spousta lidí tomu co plácá věří?


-77
n/a
 #154 

| Předmět: RE: RE: RE: Uzel odborník na katechismus
21.01.20 19:46:11 | #166 (3)

je to jeho štýl, a on si v tom libuje...a mnohí ho papkajú...pocho­piteľne aktivuje ich najnižšie pudy, resp. degraduje ľudskú sexualitu na zvierací pud...


n/a
n/a
 #164 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Uzel odborník na…
21.01.20 20:45:40 | #168 (3)

právě že má ty odprné reklamy na arginmax kdy z žen dělá jen objekty k sexu. už jsem mu dneska změnil popis ve wikipedii a chystám mu napsat něco peprného ale nemohu najít jeho kontakt.


-77
n/a
 #164 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Uzel odborník na…
21.01.20 21:50:56 | #170 (3)

takéto typy neuvedú kontakt, resp. ho zrušia...


n/a
n/a
 #164 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Uzel odborník…
22.01.20 00:42:29 | #174 (3)

už jsem ho vystopoval v jeho poradně
je to magor:
https://www.kosmas.cz/knihy/126183/sex-a-chlast-to-je-slast/


-77
n/a
 #164 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Uzel…
22.01.20 09:04:55 | #176 (3)

nezaujíma ma, ani nikoho...


n/a
n/a
 #164 

| Předmět: blahoslavení vs šťastní
21.01.20 17:02:47 | #146

Blahoslavení vs šťastní (ako tomu rozumieme v Biblii?)
blahoslavení - sú tí, ktorí sú v priazni a úcte Boha, oslávení Bohom, majú česť a úctu Boha za zásluhy života v láske, osobitne vyvolení Bohom, ktorí v živote plnili Božie prikázania, - sú spasení bez podmienky,
šťastní - atribúty "blahoslavených" nemajú alebo nemusia mať (otázka: čo je to šťastie? - každý vidí a cíti šťastie v niečom inom), - tu ide pocit, duchovné a duševné blaho, duchovnú/duševnú radosť na základe nejakých hmotných alebo duchovných atribútov....­.šťastný som, keď napr. vyhrám v Športke, alebo sa mi narodí dieťa, ale tým nie som/nemusím byť blahoslavený...


n/a
n/a

| Předmět: RE: blahoslavení vs šťastní
21.01.20 17:18:56 | #150 (1)

preto, kde viaceré preklady píšu "šťastní" má byť podľa relevantných(bi­blicky uznaných prekladov "blahoslavení" (hlavne v Mt 5, 3-11)


n/a
n/a
 #146 

| Předmět: biblické a vedecké pojmy: telo, duša,…
20.01.20 19:54:20 | #84

podľa Biblie SZ a NZ, učenia RKC, vedeckých poznatkov, filozofie a iných humanitných vied: (RKC vierouka),
1. telo: - systém 10 na 14. buniek, charaterizované metabolizmom (anabolizmom a katabolizmom), zložené z 10 orgánových systémov (nervový, imunitný, kardiovaskulárny, kožný, endokrínny, kardiovaskulárny, rozmnožovací, gastrointestinálny, dýchací, skeletálny,...), - telo je smrteľné,
2. duša: - nám neznámy, neviditeľný - Bohom stvorený, vedecky nedokázateľný oživovací princíp tela (spôsobuje, že telo ako také žije/má život); u človeka je to rozumová duša (jediná schopná psychických procesov), u zvierat animálna duša, u rastlín rastlinná duša,..duša človek je nesmrteľná,
3. duch s "d":

 1. atribúty ľudskej rozumovej duše v jednote s dušou (= atribúty psychiky): vedomie, svedomie, myslenie, vnímanie, uvažovanie, sebauvedomenia, sebareflexia,­...duch človeka je nesmrteľný, lebo je v jednote s dušou,
 2. archanjeli a anjeli (Boží poslovia), - sú nesmrteľní,
 3. biblický nepriateľ Boha (zlý duch/diabol/sa­tan),...je nesmrteľný,
 4. iní "duchovia" - vymyslení (neexistujúci) duchovia pohanských (mytologických) bohov, a pod.

4. Duch s "D": = Duch Svätý/Duch Boží, - Prímluvca u Boha, Oživovateľ - naše telo je podľa Písma jeho chrámom a naplňuje sa ním...


n/a
n/a

| Předmět: RE: biblické a vedecké pojmy: telo,…
21.01.20 08:50:01 | #114 (1)

a co když je někdo napojený na přístrojích má mrtvý mozek a tak tou duší jsou ty přístroje co oživují to tělo?


-77
n/a
 #84 

| Předmět: RE: RE: biblické a vedecké pojmy: telo,…
21.01.20 09:14:06 | #122 (2)

:-) žije, - duše neopustila telo, udržiava ho pri živote...prístroje len udržiavajú životné procesy, organizmus/telo žije (duch je "utlmený", lebo CNS a PNS sú utlmené vo svojich fyziologických funkciách), - je to teda živý človek so živým telom, dušou i duchom...


n/a
n/a
 #114 

| Předmět: RE: RE: RE: biblické a vedecké pojmy:…
21.01.20 11:32:41 | #126 (3)

no a oni ho od těch přístrojů odpojili a on zemřel


-77
n/a
 #122 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: biblické a vedecké…
21.01.20 12:17:56 | #128 (3)

iste, a duša (ani duch) už v ňom nie je, telo začalo svoj rozklad na molekuly a atomy,

 • pri Parúzii (Kristov II. príchod) už toto (staré) telo nebude obnovené, ale (podľa ap. Pavla a Mt 25)) stvorené nové telo, ktoré sa spojí s pôvodnou dušou (očistenou od hriechov) a pôvodným duchom (atribúty psychiky: vedomie, myslenie, svedomie, uvažovanie, a i.) do nového vzkrieseného a spaseného človeka v Kristovom svetle slávy, a takého Kristus zoberie so sebou do svojho Kráľovstva:-)

n/a
n/a
 #122