Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 316266x
Příspěvků:
27488

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #23881

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 22:07:13 | #23881
Reakce na příspěvek #23856

Zase sem postnu verše z našeho překladu:

1Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků;
2v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.
3On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech
4a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje jménem, které mu bylo dáno.
5Komu kdy z andělů Bůh řekl: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil!‘ A jinde se praví: ‚Já mu budu Otcem a on mi bude Synem.‘
6A když chce uvést Prvorozeného do světa, praví opět: ‚Ať se mu pokloní všichni andělé Boží!‘

Rozdíl, významný vidím v tomto verši:

3On, odlesk Boží slávy a** výraz Boží podstaty,** nese všecko svým mocným slovem.

Výraz Boží podstaty je něco zcela odlišného od:

3.: přesným znázorněním samotné jeho bytosti

Promiň toto zcela účelově evokuje něco jiného, než je....BOŽÍ PODSTATA !

Stejně tak vidím účelově přeložený tento verš:

6.‚Ať se mu pokloní všichni andělé Boží!‘

A ve vašem překladu:

6. „Ať mu vzdají poctu všichni Boží andělé.“

Poklonění a vzdání pocty jsou dvě rozdílné věci.


25
n/a
 #23856 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 23:26:25 | #23882 (1)

To je mi líto, že kromě hledání "vší" na PNS se na žádný protiargument nezmůžeš.


n/a
n/a
 #23881 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.20 23:50:57 | #23884 (1)

Ale abych byl konkrétní:
Můžeš definovat rozdíl mezi pokloněním a vzdáním pocty?
Je to dost důležité, nerad bych totiž ztrácel čas malichernými spory.


n/a
n/a
 #23881 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:15:32 | #23930 (2)

Klaní se jen Bohu a pocta se vzdává tomu, kdo si zaslouží úctu.

Takže je ve vašem překladu velký rozdíl, zase ve prospěch toho, aby vyznělo, že Kristus není Bůh.


25
n/a
 #23884 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:34:28 | #23941 (3)

Přečti si v Bibli, že se lidi klaněli lidem na znamení úcty a pokory. Někde je psáno, že se poklonili až k zemi.


n/a
n/a
 #23930 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 06:28:43 | #23888 (1)

Cituj, jak to znělo v originálu a pak preloz!


n/a
n/a
 #23881 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:10:52 | #23929 (2)

3 Αυτός, ο προβληματισμός της δόξας του Θεού και η έκφραση της φύσης του Θεού

3 To je odraz Boží slávy a** vyjádření Boží přirozenosti**

PNS překlad: Hebrejcům 1:3 On je odleskem [jeho] slávy a přesným znázorněním samotné jeho bytosti

Mezi....vyjádřením Boží přirozenosti...….a …...přesným znázorněním...….je veliký rozdíl !

Je tam jasná tendence v PNS zastřít Kristovo božství !!!

Kristus zcela jistě jenom neznázorňuje svého Otce.


25
n/a
 #23888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.20 10:26:16 | #23934 (3)

(Heb 1:3)

PNS On je odleskem Boží slávy a věrným obrazem jeho podstaty a všechno udržuje v existenci svým mocným slovem. Když nás očistil od hříchů, posadil se po pravici Majestátu ve výšinách.

CSP On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty, všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravici Majestátu na výsostech.

MPCZ jenž, jsa září jeho slávy a výrazem jeho podstaty, a udržuje všechny věci slovem své moci, [sám skrze sebe] vykonal smytí hříchů a usedl na pravici veličenství na výsostech,

OP On je výblesk jeho božské slávy a výrazná podoba jeho podstaty a všechno udržuje svým mocným slovem. Když vykonal očistu od hříchů, zasedl na trůn po pravici Velebnosti na výsostech,

BKR1 Kterýžto jsa blesk slávy, a obraz osoby jeho, a zdržuje všecko slovem mocnosti své, očištění hříchů našich skrze sebe samého učiniv, posadil se na pravici velebnosti na výsostech,

NBK98 On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; slovem svojí moci udržuje všechno, co je. Když sám skrze sebe vykonal očištění našich hříchů, posadil se po pravici Velebnosti na výsostech

B21 On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech.

JB On, jenž je třpytem jeho slávy, zobrazením jeho podstaty, jenž svým mocným slovem udržuje vesmír, zasedl poté, co dokonal očištění od hříchů, po pravici Velebnosti na výsostech

NK který - byv odrazem jiskřivosti té glory a charakterem jeho podstaty a nesa všechny tím promluvením jeho zázračné moci, skrze sebe udělav očistění těch našich hříchů - se usadil v pravici té mohutnosti ve výsostném,

COL On jest odlesk jeho slávy a výraz jeho podstaty a udržuje všecko svým mocným slovem. Očistil (nás) od hříchů a nyní sedí na výsostech po pravici velebnosti (Boží).

KLP On je odlesk jeho božské slávy a výrazná podoba jeho podstaty, on všechno udržuje svým mocným slovem. Když vykonal očistu od hříchů, zasedl na výsostech po pravici Boží velebnosti

SYK kterýžto jsa výbleskem slávy a výrazem podstaty jeho a udržuje všecko mocným slovem svým, zasedl na pravici velebnosti na výsostech, když byl vykonal očistu od hříchů.

SKR on, který je odlesk jeho slávy a (dokonalá) podoba jeho podstaty, všechno pak udržuje svým mocným slovem; když způsobil očištění od hříchů, zasedl na pravici Velebnosti na výsostech.

ROH ktorý súc odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúc všetko slovom svojej moci a učiniac si skrze samého seba očistenie od našich hriechov posadil sa po pravici Veličenstva na výsostiach

BKRS KterýžtoG3739{R-NSM} jsaG5607{V-PXP-NSM} blesk G541{N-NSN} slávyG1391{N-GSF}, aG2532{CONJ} obrazG5481{N-NSM} osoby G5287{N-GSF} jehoG846{P-GSM}, aG5037{PRT} zdržuje G5342{V-PAP-NSM} všeckoG3956{A-APN} slovemG4487{N-DSN} mocnostiG1411{N-GSF} svéG846{P-GSM}, očištěníG2512{N-ASM} hříchůG266{N-GPF} našichG2257{P-1GP} skrzeG1223{PREP} sebeG1438{F-3GSM} samého učinivG4160{V-AMP-NSM}, posadilG2523{V-AAI-3S} se naG1722{PREP} praviciG1188{A-DSF} velebnostiG3172{N-GSF} naG1722{PREP} výsostechG5308{A-DPN},

Strong: G5481
χαρακτήρ, ῆρος, τό [charaktér]
přesné zobrazení, charakteristický rys, výraz; podoba

**Strong: G5287
ὑπόστασις, εως, ἡ [hypostasis]

1. skutečnost, základ, podstata; záruka; (pevná) důvěra, rozhodnost 2. stav, situace 3. záměr, plán, podnik [5]**

Který překlad ještě zastírá Kristovo Božství? Netrpíš paranoiou ze svědků Jehovových? *5567*


n/a
n/a
 #23929