Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 643896x
Příspěvků:
38059

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #37545

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Boží jméno je…
17.09.20 10:58:52 | #37545
Reakce na příspěvek #37543

Byli, no a?


-106
n/a
 #37543 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží jméno je…
17.09.20 11:02:40 | #37546 (1)

Přístup na Tosefta online:
https://www.toseftaonline.org/?s=Minim
Boží jméno JVHV křesťané běžné používali....


n/a
n/a
 #37545 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží jméno…
17.09.20 11:06:32 | #37547 (2)

J e to jasné:
Exodus 3
14Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“

v PNS je :
13 Mojžíš nicméně řekl [pravému] Bohu: „Dejme tomu, že jsem nyní přišel k izraelským synům a opravdu jim říkám: ‚Poslal mě k vám BŮH vašich praotců‘, a oni mi řeknou: ‚Jak se jmenuje?‘+ Co jim mám říci?“ 14 Na to Bůh řekl Mojžíšovi: „PROKÁŽI SE BÝT TÍM, ČÍM SE PROKÁŽI BÝT.“*+ A dodal: „Tak máš říci izraelským synům: ‚PROKÁŽI SE BÝT mě k vám poslal.‘“


n/a
n/a
 #37546 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží…
17.09.20 11:09:59 | #37550 (3)

Ano, je to jasné.
15. verš pokračuje:
Potom Bůh ještě jednou řekl Mojžíšovi:
„Tak máš říci izraelským synům: ‚Jehova, BŮH vašich praotců, BŮH Abrahamův, BŮH Izákův a BŮH Jákobův, mě k vám poslal.‘ To je mé jméno na neurčitý čas a to je má památka pro generaci za generací.


n/a
n/a
 #37547 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:14:26 | #37553 (4)

V BK je to jenom něco jako dodatek:
15 Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, a Bůh Jákobův poslal mne k vám; toť jest jméno mé na věčnost, a tať jest památka má po všecky věky.

Z toho se nestřílí:-)


n/a
n/a
 #37550 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:16:03 | #37554 (5)

V tom případě není o čem mluvit.
Stejně je to mimo téma.
Nenechám tě zaplácat diskusi debatou o ničem.


n/a
n/a
 #37553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:23:50 | #37557 (6)

Promiň že se k tomu ještě vracím ale v PNS je zvýrazněno co?
https://www.jw.org/cs/knihovna/bible-online/bi12/knihy/2-Moj%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova/3/


n/a
n/a
 #37554 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:19:14 | #37555 (5)

No jestli je ti jedno, že někdo ve tvé Bibli odstranil jméno jejího Autora a nahradil ho neosobním Hospodin=Pán, je to tvoje věc. Nám na pravosti Písma záleží a záleží nám i na jmonu našeho Boha.


n/a
n/a
 #37553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží…
17.09.20 11:26:46 | #37558 (3)

Although Christian scholars after the Renaissance and Reformation periods used the term Jehovah for YHWH, in the 19th and 20th centuries biblical scholars again began to use the form Yahweh. Early Christian writers, such as St. Clement of Alexandria in the 2nd century, had used a form like Yahweh, and this pronunciation of the tetragrammaton was never really lost. Many Greek transcriptions also indicated that YHWH should be pronounced Yahweh.

https://www.britannica.com/topic/Yahweh


n/a
n/a
 #37547 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:31:03 | #37561 (4)

Ty jsi na anglickém diskuzním foru?


n/a
n/a
 #37558 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:38:24 | #37567 (4)

No vida, správnější je Jahve a ne Jehova. *29716*


-106
n/a
 #37558 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:42:16 | #37570 (5)

Důležité je používat NĚJAKOU verzi.


n/a
n/a
 #37567 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:43:12 | #37571 (6)

Hm a každej jinou:-)


n/a
n/a
 #37570 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:52:10 | #37573 (7)

Nikoli.
Když odhlédneme od jazykových mutací, odborníci se přiklánějí pouze ke dvěma verzím.


n/a
n/a
 #37571 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:55:07 | #37575 (8)

A kteří odborníci?
Ä i tak :-) Co mi je po ních?
V srdíčku když klíčí Pravda, tak co mi po odbornících:-)


n/a
n/a
 #37573 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:00:43 | #37577 (9)

Eh·yeh´, is from the root Hebrew verb ha·yah´ however, many believe that in Exodus 3:15 the Almighty God's name comes from the kindred Hebrew verb ha·wah´, which is understood to be the indefinite causative form meaning "causes to become" or "proves to be".
http://www.angelfire.com/ok3/chester/imagedir/yahawah.htm

The translation of the Twenty-Four Books of the Holy Scriptures, (by Rabbi Isaac Leeser, Exodus 3:14) reads: And God said unto Moses, I WILL BE THAT I WILL BE: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I WILL BE hath sent me unto you.

The Pentateuch and Haftorahs, (by Dr. J. H. Hertz, C. H., Soncino Press, London, 1950 Exodus 3:14 footnote) reads: Most moderns follow Rashi in rendering ‘I will be what I will be’; i.e. no words can sum up all that He will be to His people, but His everlasting faithfulness and unchanging mercy will more and more manifest themselves in the guidance of Israel. The answer which Moses receives in these words is thus equivalent to, ‘I shall save in the way that I shall save.’ It is to assure the Israelites of the fact of deliverance, but does not disclose the manner.

Překlad čtyřiadvaceti knih Písma svatého (Rabbi Isaac Leeser, Exodus 3:14) zní: A Bůh řekl Mojžíšovi: BUDu BÝT, ŽE BUDu BÝT: a on řekl: Takto řekneš syny Izraele, BUDU vás poslal k vám.

The Pentateuch and Haftorahs, (Dr. J. H. Hertz, C. H., Soncino Press, London, Exodus 3:14, poznámka pod čarou z roku 1950) zní: Většina moderních následuje Rašiho v tom smyslu, že „budu tím, čím budu“; tj. žádná slova nemohou shrnout vše, čím pro svůj lid bude, ale Jeho věčná věrnost a neměnné milosrdenství se budou stále více projevovat v vedení Izraele. Odpověď, kterou Mojžíš obdrží těmito slovy, se tedy rovná: „Zachráním způsobem, který zachráním.“ Má to Izraelity ujistit o osvobození, ale nezveřejňuje způsob.


n/a
n/a
 #37575 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:01:57 | #37578 (10)

Většina moderních následuje Rašiho v tom smyslu, že „budu tím, čím budu“; tj. žádná slova nemohou shrnout vše, čím pro svůj lid bude, ale Jeho věčná věrnost a neměnné milosrdenství se budou stále více projevovat v vedení Izraele.


n/a
n/a
 #37577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:05:35 | #37580 (10)

W. F. Albright (Albright, FSAC 261) states: "The enigmatic formula in Ex 3:14 which in biblical Hebrew means 'I am what I am,' if transposed into the form in the third person required by the causative Yahweh, can only become Yahweh asher yihweh (later yihyeh), 'He Causes to be what Comes into Existance'").

WF Albright (Albright, FSAC 261) uvádí: „Zahadna formula v Ex 3:14, který v biblické hebrejštině znamená„ Jsem tím, čím jsem, “pokud bude proveden do podoby ve třetí osobě vyžadované původcem Yahwehem, může se stát pouze Yahweh asher yihweh (později yihyeh), „Způsobuje to, co přichází do existence“ “).


n/a
n/a
 #37577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:06:23 | #37581 (11)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:18:33 | #37586 (12)

The Emphasised Bible, (by Joseph B. Rotherham, Exodus 3:14) reads: And God said unto Moses, I Will Become whatsoever I please. And he said - Thus shalt thou say to the sons of Israel, I Will Become hath sent me unto you.
The footnote on this verse says, in part: "Hayah [the word rendered above ‘become’] does not mean ‘to be’ essentially or ontologically, but phenomenally. . . . What he will be is left unexpressed - He will be with them, helper, strengthener, deliverer."

Zdůrazněná Bible (od Josepha B. Rotherhama, Exodus 3:14) zní: A Bůh řekl Mojžíšovi: Stanu se, cimkoliv se mi zlíbí. I řekl: Takto řekneš synům Izraelským: Stanu se, poslal mě k vám. Poznámka pod čarou v tomto verši zčásti říká: „Hayah [slovo vykreslené výše„ stát se “] neznamená„ být “v zásadě nebo ontologicky, ale fenomenálně ... To, čím bude, zůstane nevyjádřeno - bude s je, pomocník, posilovač, doručovatel. “


n/a
n/a
 #37581 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:20:50 | #37588 (13)

Pro fajn smekry:

Hebrew Exodus 3:14

vajo'mer 'elohijm 'elmoseh 'ehjeh 'aser 'ehjeh vajo'mer koh to'mar livnej jisra'el 'ehjeh slachanij 'alejkem
Note the Hebrew reads: eh·yeh´ a·sher´ eh·yeh´ and eh·yeh


n/a
n/a
 #37586 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:23:58 | #37589 (14)

In Exodus 3:14-15 the verb is the Hebrew verb "to be," which, while it affirms existence, much more means "active presence." Hence, "I am the actively present One, as, when and how I choose to be." In Exodus 3:14-15 the first person singular of the verb "I am" ('ehyeh) modulates into the third person singular, "He is" (yahweh). The Lord can say, "I," but his people will say, "He." The divine name,

then, affirms presence and action, but raises rhe question: what sort of action?

V Exodu 3: 14–15 je slovesem hebrejské sloveso „být“, které, i když potvrzuje existenci, mnohem více znamená „aktivní přítomnost“. Proto: „Jsem aktivně přítomný, jako, kdy a jak se rozhodnu být.“ V Exodu 3: 14–15 první osoba singuláru slovesa „Já jsem“ ('ehyeh) moduluje do třetí osoby singuláru „On je“ (yahweh). Pán může říci: „Já,“ ale jeho lid řekne: „On.“ Božské jméno, pak potvrzuje přítomnost a akci, ale vyvolává otázku: jaký druh akce?


n/a
n/a
 #37588 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:35:52 | #37590 (15)

Jsem je absolutně špatný překlad, bez pochopení hebrejstiny!!!

The Hebrew verb ha·yah´, from which the word ´Eh·yeh´ is drawn, does not mean simply "to be" rather, in the imperfect state, first person singular, it means "causes to become"; or, " proves to be". For the first occurrence of God’s personal name

Genesis 2:4: Hebrew Douay Rheims (Catholic) Bible 1899
These are the generations of the heaven and the earth,
when they were created, in the day that the Lord God
made the heaven and the earth:

Hebrejské sloveso ha · yah, ze kterého je odvozeno slovo „Eh · yeh“, neznamená jednoduše „být“, spíše v nedokonalém stavu, v první osobě jednotného čísla, znamená „způsobuje stát se“; nebo „se ukáže být“. Při prvním výskytu Božího osobního jména

Genesis 2: 4: Hebrejská Douay Rheims (katolická) Bible 1899
Toto jsou generace nebe a země,
když byli stvořeni, v den, kdy Pán Bůh
učinil nebe a zemi:


n/a
n/a
 #37589 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 14:22:39 | #37600 (16)

Slovo hayah znamená také být, existovat. viz https://biblehub.com/hebrew/1961.htm


-106
n/a
 #37590 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 14:27:40 | #37602 (16)

Je to boží přítomnost, tady a teť, lépe to vystihnout nelze, Bůh je přítomný..což lze vyjádřit slovem JSEM, přeložili to moc dobře:-)
Bůh není včera a zítra tu zase nemusíme být mi, ale ve JSEM se nacházíme neustále:-)v Boží přítomnosti:-).


n/a
n/a
 #37590 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 17:09:18 | #37603 (17)

To je mimo!


n/a
n/a
 #37602 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 17:17:57 | #37604 (18)

Jo mimo, mimo minulost a budoucnost:-)


n/a
n/a
 #37603 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:08:54 | #37582 (11)

To je pěkný „Způsobuje to, co přichází do existence“


n/a
n/a
 #37580 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:54:40 | #37574 (6)

Hodnotnější je používat tu správnější. Na druhou stranu je lepší zprofanovat tu méně správnou než tu správnější, takže nakonec je dobře, že jste si zvolili tento tvar.


-106
n/a
 #37570 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:14:54 | #37584 (7)

Ona není jedna správnější.
Pro obě svědčí určité důkazy.


n/a
n/a
 #37574 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží jméno…
17.09.20 11:08:09 | #37549 (2)

Otázka ale zní, jestli ho použili pisatelé inspirovaní Duchem svatým v novozákonních spisech.


-106
n/a
 #37546 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží…
17.09.20 11:11:17 | #37551 (3)

Je nějaký důvod se domnívat, že nepoužívali?
Byli pisatelé starozákonních spisů inspirováni jiným duchem?


n/a
n/a
 #37549 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:32:13 | #37563 (4)

Důvod je jednak ten, že o tom nemáme žádný doklad, a jednak teologický důvod může být ten, že křesťanství už nebylo národním (židovským) náboženstvím, mělo se rozšířit do celého světa, takže nemělo smysl používat charakteristiky Boha, kterým by neznalec hebrejštiny nerozuměl (JHVH je významové slovo, ne prostý identifikátor jako je třeba Pepa či Karel). S tím souvisí i to, že spisy NZ mluví o svém Bohu jako o jediném existujícím BOHU, takže takto pojato by ani nemělo smysl používat nějaké slovo coby identifikátor Boha.


-106
n/a
 #37551 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:40:16 | #37568 (5)

To je dost nepodařená spekulace.
Právě používání Božího jména bylo potvrzením kontinuity židovského a křesťanského uctívání a potvrzovalo, že se stále jedná o jediného Boha.
Naopak se Boží jméno moc nehodilo do trojiční nauky.
Proto je v křesťanských spisech jeden PÁN přes druhého, takže bez kontextu nelze rozeznat, kdy je řeč o Jehovovi, a kdy o Ježíšovi.
"A vo tom to je". *33084*


n/a
n/a
 #37563 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:51:09 | #37572 (6)

Boží jméno není potřeba k zachování kontinuity uctívání Boha. Samotný akt uctívání ani není vázán na jméno Boha. Takovouto kontinuitu daleko spíše zajišťovala víra v Ježíše Krista coby Božího Syna (syna tohoto BOHA).

Hledat nějakou souvislost s trojiční naukou je dost nepodařená spekulace.


-106
n/a
 #37568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:56:47 | #37576 (7)

(Izajáš 43:10)
„Jste moji svědkové,“ je Jehovův výrok, „ano můj sluha, kterého jsem vyvolil, abyste poznali a věřili ve mne a abyste rozuměli, že jsem Týž. Přede mnou nebyl vytvořen Bůh a po mně nadále nebyl žádný.

Kdy tohle přestalo platit?
(Jakub 1:17)
Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shora, neboť sestupuje od Otce [nebeských] světel, a u něho není změna v otáčení stínu.


n/a
n/a
 #37572 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:03:57 | #37579 (8)

Hádám, že nikdy. Pouze by to křesťanský Bůh formuloval jinak.


-106
n/a
 #37576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:12:57 | #37583 (9)

Vaši pozorností uniká, ze On je pořád Týž....
Ježíš otevřeně říká: „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.“ (Matouš 5:17)

V BIBLI je o Bohu napsáno: „U něho není změna v otáčení stínu.“ A Bůh sám řekl: „Já jsem Jehova, nezměnil jsem se.“ (Jakub 1:17; Malachiáš 3:6)


n/a
n/a
 #37579 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:43:22 | #37591 (10)

A jaká je pointa?


-106
n/a
 #37583 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:17:09 | #37585 (9)

On je křesťanský Bůh někdo jiný než hebrejský?


n/a
n/a
 #37579 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:44:42 | #37592 (10)

jistě že není


-106
n/a
 #37585 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:45:56 | #37593 (11)

Takže s příchodem Krista na zem ztratil Bůh své jméno?


n/a
n/a
 #37592 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:47:41 | #37594 (12)

Neztratil, mluví někdo o něčem takovém?


-106
n/a
 #37593 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 13:27:38 | #37595 (13)

Křesťanská řecká písma navazují na Hebrejská písma a jsou také inspirovaná Bohem, takže by nebylo logické, kdyby jméno Jehova z textu najednou zmizelo. Asi v polovině prvního století n. l. učedník Jakub řekl starším v Jeruzalémě: „Symeon vyprávěl, jak Bůh poprvé obrátil svou pozornost k jiným národům, aby z nich vybral lid pro své jméno.“ (Skutky 15:14) Tato slova by postrádala smysl, kdyby v prvním století Boží jméno nikdo neznal nebo nepoužíval.


n/a
n/a
 #37594 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 13:43:27 | #37596 (14)

Stejně nechápu proč se z JHVH musí a nebo muselo udělat něco jiného.


n/a
n/a
 #37595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 08:59:36 | #37627 (15)

Co jiného? *3199*


n/a
n/a
 #37596 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 14:01:46 | #37597 (14)

dávala smysl, pokud chápeš pod jménem toho kdo to vyslovuje. Tedy


161
n/a
 #37595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:02:06 | #37630 (15)

Ano, a ten je spojen s velmi konkrétním jménem. Nebo ne? Každá osoba, každý domácí mazlíček, dokonce i věci mají své jméno, jen Bůh ho mít nemá, či dokonce nesmí? *24590*


n/a
n/a
 #37597 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:03:27 | #37631 (16)

NIkoliv nesmí... nýbrž tím že se oslovuje jménem tak se fakticky snižuje na něco stvořeného (naší řečí a naším jménem) že Boha neoznačujeme Jménem je znakem respektu.


161
n/a
 #37630 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:24:50 | #37661 (17)

Když si Bůh dál jméno, jak můžeš vzít do úst, ze se fakticky snižuje?????
Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Jehova, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; toť jest jméno mé na věčnost a tať jest památka má [můj titul, Nová anglická bible 1970] po všechny věky. Jdi, a shromáždě starší Izraelské, mluv jim: Jehova, Bůh otců vašich, ukázal mi se, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“ — 2. Mojž. 3:13–16.

Na věčnost, je na jak dlouho?


n/a
n/a
 #37631 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:30:27 | #37662 (18)

Navždy, věčnost je věčné teď. Tedy řekl Jsem, který jsem nebo jak to překládá jiný překladatel a to není důležité... tedy jde o toto věčné JÁ JSEM, jsem si vědomý, uvědomuji si a to co si uvědomuji to se stává... (skrze tvoření)


161
n/a
 #37661 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:36:28 | #37666 (19)

Znovu opakuju: zústává mi rozum stát nad tím, co všechno dokážou vymyslet ti, kteří se snaží zbavit pravého Božího jména. *500*


n/a
n/a
 #37662 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:02:30 | #37672 (20)

Mi to máme v Biblích tak jak to píše Ratka


n/a
n/a
 #37666 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:43:48 | #37706 (20)

Nejsi jediná, komu zůstává rozum stát.


-106
n/a
 #37666 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:47:46 | #37667 (19)

Nedrzte se špatného překladu a dostanete se dál.......


n/a
n/a
 #37662 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:54:45 | #37668 (20)

Kam dál?


161
n/a
 #37667 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:01:11 | #37670 (21)

Od bytí k činnosti......


n/a
n/a
 #37668 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:05:04 | #37675 (22)

V Exodu 3: 14–15 je slovesem hebrejské sloveso „být“, které, i když potvrzuje existenci, mnohem více znamená „aktivní přítomnost“. Proto: „Jsem aktivně přítomný, jako, kdy a jak se rozhodnu být.“ V Exodu 3: 14–15 první osoba singuláru slovesa „Já jsem“ ('ehyeh) moduluje do třetí osoby singuláru „On je“ (yahweh). Pán může říci: „Já,“ ale jeho lid řekne: „On.“ Božské jméno, pak potvrzuje přítomnost a akci, ale vyvolává otázku: jaký druh akce?


n/a
n/a
 #37670 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:06:22 | #37676 (23)

Ja jsem uplně stačí.., potom se už každej nějako jmenuje, je to Bůh živých


n/a
n/a
 #37675 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:05:57 | #37694 (24)
*2527*

n/a
n/a
 #37676 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:41:26 | #37704 (25)

Tak je to o něčem jiném než učí církve ale co už no :-)
Ale co když je to Pravda?
Proč jinak s tím jsou takové dohady, tajnosti i rozporuplnosti?
Třebas je to tak, máme být sloupy a nebo kamení živé v chrámě božím..


n/a
n/a
 #37694 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:33:04 | #37711 (26)

Jestli je to pravda, si lehce ověříš v Bibli. *32594*


n/a
n/a
 #37704 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:38:16 | #37715 (27)

Tak ja nic jiného 35 let nečetla :-)


n/a
n/a
 #37711 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:06:46 | #37677 (23)

Hebrejské sloveso ha · yah, ze kterého je odvozeno slovo „Eh · yeh“, neznamená jednoduše „být“, spíše v nedokonalém stavu, v první osobě jednotného čísla, znamená „způsobuje stát se“; nebo „se ukáže být“. Při prvním výskytu Božího osobního jména

Genesis 2: 4: Hebrejská Douay Rheims (katolická) Bible 1899
Toto jsou generace nebe a země,
když byli stvořeni, v den, kdy Pán Bůh
učinil nebe a zemi:


n/a
n/a
 #37675 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:09:33 | #37679 (24)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:54:47 | #37684 (24)

God's reply in Hebrew was: ´eh·yeh' ´asher' ´eh·yeh', the Hebrew verb hayah, from which the word ehyeh is drawn, does not mean simply "be", it can also mean "He causes to become," or " prove to be."

Boží odpověď v hebrejštině byla: „he · yeh‚ ´asher '´eh · yeh', hebrejské sloveso hayah, ze kterého je odvozeno slovo ehyeh, neznamená jednoduše „být“, může také znamenat „způsobí, že se stane „“ nebo „prokázat se.“


n/a
n/a
 #37677 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:09:49 | #37680 (22)

ale tu činnost vykonávají lidé.


161
n/a
 #37670 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:38:33 | #37681 (23)

Způsobuje stát se, koná Bůh!
Nebo stvoření provedli lidé?


n/a
n/a
 #37680 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:41:01 | #37682 (24)

PNS
Efezanům 4
6 jeden Bůh+ a Otec všech, který je nade všemi a prostřednictvím všech a ve všech.


n/a
n/a
 #37681 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:52:54 | #37683 (24)

nerozumíš principiálně co chci říct... nemá to cenu dál diskutovat. Když se díváš kolem tak vše stvořené podléhá fyzikálním zákonům. Tedy v souladu s fyzikou, existuje vesmír... ovšem navíc díky Duchu vdechnutemu do našeho chřípí (prosím jedná se o metaforu) jsme... tedy jsem si vědomi sebe sama a máme potenciál - možnost se stát obrazem Božím.


161
n/a
 #37681 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:56:48 | #37685 (25)

A ja mluvím principiálně o Božím jménu, ze On se nazval působícím všechno!
Dal si to jméno, váží si ho a neponechá ho nikomu!


n/a
n/a
 #37683 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 12:34:49 | #37688 (26)

Nemůže ho ani nikomu ponechat, kdokoliv se tímto jménem prokazuje... žije v omylu. Tohle je třeba si uvědomit, zvnitřnit to.


161
n/a
 #37685 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 12:51:59 | #37691 (27)

Vnitřní to, ze Buh si dál takové jméno a váží si ho. Jeho syn také. Ve svém jménu, sám nosil jméno Jehova!


n/a
n/a
 #37688 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 12:53:09 | #37692 (28)

Zvnitri, oprava.


n/a
n/a
 #37691 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:10:27 | #37697 (27)

Uvedom si, kdo je v omylu:
„Otče, ať je posvěceno tvé jméno.“ (Luk. 11:2)


n/a
n/a
 #37688 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:12:08 | #37699 (27)

Chtěla bych vidět toho smělce, který by se chtěl prokazovat jménem Jehova! *35094*


n/a
n/a
 #37688 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:03:09 | #37673 (20)

To je vynikající překlad:-)


n/a
n/a
 #37667 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:31:33 | #37663 (18)

Řekl ještě:-)
A to před tím není prvořadé?


n/a
n/a
 #37661 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:33:25 | #37664 (18)

Proč se uchylujete až k druhému výroku Boha kvůli jménu?
Ten první výrok Boha neplatí?


n/a
n/a
 #37661 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:35:19 | #37665 (19)

Když si přečteš nějakou opravdovou Bibli, zjistíš, že téměř 7 000krát je v ní Bůh jmenován jak Jehova, nikoli jako Jsem. *24590*


n/a
n/a
 #37664 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:01:16 | #37671 (20)

Ja tam mám Hospodin a mně to tak vyhovuje neb mohu být hospodinka:-)


n/a
n/a
 #37665 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.09.20 22:05:14 | #38223 (21)

No tak si to asi Jehova Bůh myslí: ať každý dělá, co mu vyhovuje! *2527*


n/a
n/a
 #37671 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:58:17 | #37669 (18)

Ezekiel 39:7
7 Své svaté jméno proslavím mezi svým lidem Izraelem a už nedovolím, aby bylo znesvěcováno. A národy poznají, že já jsem Jehova.

Kdy toto přestalo platit?


n/a
n/a
 #37661 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 11:03:55 | #37674 (19)

Jo jo : "já jsem"..


n/a
n/a
 #37669 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:04:28 | #37693 (20)

Kroky, nemůžu si pomoct, tohle je fakt stupidní přístup. *2527*


n/a
n/a
 #37674 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:07:44 | #37695 (21)

Yes yes, nemá to smysl! Tma.....


n/a
n/a
 #37693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:15:50 | #37700 (21)

Zatím vede kiwak s tim, že Marie byla Josefovi neverna a on byl do manželství násilím nastrkan andělem a nezenil se z lásky!
To je zatím TOP1


n/a
n/a
 #37693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:42:21 | #37705 (21)

Nejsem? *33767*


n/a
n/a
 #37693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:33:48 | #37712 (22)

Jsi. A co? *3476*


n/a
n/a
 #37705 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:36:53 | #37714 (23)

Od toho závisí mnohé :-)


n/a
n/a
 #37712 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:42:20 | #37717 (24)

Třeba že jsi Božím stvořením?


n/a
n/a
 #37714 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:49:54 | #37725 (25)

No musím dodržovat přikázání třebas atd.


n/a
n/a
 #37717 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:52:51 | #37726 (26)

Náboženství je pro člověka :-)


n/a
n/a
 #37725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:54:20 | #37729 (26)

Kroky, musím se smířit s tím, že na tvoje myšlenkové pochody nemám šanci se napojit. *16620*


n/a
n/a
 #37725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:55:54 | #37731 (27)

Boží přikázání to nejsou myšlenkové pochody


n/a
n/a
 #37729 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 16:00:23 | #37732 (28)

ty přikázání jsou prostě Boží...


-106
n/a
 #37731 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:58:09 | #37707 (21)

Je to stejný přístup jako roseho.


-106
n/a
 #37693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 14:00:47 | #37708 (22)

Tomu nerozumím, ja mám nějakou podobnost s rose?


n/a
n/a
 #37707 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 15:34:38 | #37713 (22)

Prosím? Můžeš konkrétně?


n/a
n/a
 #37707 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:07:42 | #37634 (16)

Mimochodem, k Bohu máme mít vztah jako k otci, a při vyjádření takového vztahu nepoužíváme jméno. I Ježíš Boha oslovoval "otče" a ne jménem.


-106
n/a
 #37630 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 14:14:35 | #37598 (14)

Logiku toho nepoužívání jsem tu podal.
Nepostrádala by smysl, obratem "pro své jméno" se rozumí "pro něj". Ne pro to slovo.


-106
n/a
 #37595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:05:23 | #37632 (15)

Ano, Součte. Ovšem "on" se nějak jmenuje. Dokonce se nám představil. Ale mohla bych poněkud přetvořit tvoje vlastní slova takto: e lepší, že Boží jméno nepoužíváte, aspoň zprofanujete jen jakéhosi Hospodina. *447*


n/a
n/a
 #37598 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:09:30 | #37636 (16)

Na slovu Hospodin není co zprofanovat.


-106
n/a
 #37632 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 14:18:22 | #37599 (14)

Mimochodem označovat biblické knihy či spisy jako Křesťanská řecká písma a Hebrejská písma není zrovna šťastné, protože do takovéhoto obecného označení spadají i různé rabínské a křesťanské spisy netvořící součást SZ ani NZ.


-106
n/a
 #37595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:48:25 | #37607 (15)

Hebrejská písma a Kresťanská řecká písma je výstižnější než Starý a Nový zákon, protože se neskládají jen ze zákonných předpisů apod.
Ty "různé rabínské a křesťanské spisy" nebyly zařazeny do biblického kánonu, a asi k tomu byl nějaký důvod.


n/a
n/a
 #37599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:53:03 | #37610 (16)

Starý zákon a Nový zákon jsou termíny označující kanonizované spisy, tedy konkrétní hebrejské a křesťanské spisy. Zatímco termíny Hebrejská písma a Křesťanská řecká písma označují obecně jakékoliv hebrejské spisy a křesťanské řecky psané spisy. Proto tyto termíny nejsou výstižnější, ale naopak matoucí.


-106
n/a
 #37607 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:54:10 | #37613 (17)

O tom s tebou nemíním polemizovat.


n/a
n/a
 #37610 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:48:42 | #37648 (17)

Bozi slovo nestarne!


n/a
n/a
 #37610 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:30:41 | #37701 (18)

To taky nikdo neříká *29716*


-106
n/a
 #37648 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:07:15 | #37633 (15)

No jo, ale my tím myslíme součást Bible. Bible se dělí na tyto dvě části. Dalo by se?


n/a
n/a
 #37599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:12:13 | #37637 (16)

Dalo, pokud nikdy nebudeš mluvit o jiných hebrejských a křesťanských písmech/spisech *32299*


-106
n/a
 #37633 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:41:04 | #37605 (13)

OK, tak to shrneme a uzavřeme:
Bůh Židů je ten samý jako Bůh křesťanů.
Bůh Židů má jméno Jehova/Jahve, tentýž Bůh křesťanů žádné takové jméno nemá, přestože ho neztratil.
No, myslím, že další debata s tebou je ztráta času.


n/a
n/a
 #37594 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:46:18 | #37606 (14)

Shrnuto: Je to ten samý Bůh, ale jeho jméno už se nepoužívá, nejspíš proto, že to ztratilo význam.


-106
n/a
 #37605 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:49:17 | #37608 (15)

Jaký je význam Božího jména, můžeš to připomenout?


n/a
n/a
 #37606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:53:39 | #37612 (16)

jsem, kterýž jsem


-106
n/a
 #37608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:54:31 | #37615 (17)

A to už neplatí?


n/a
n/a
 #37612 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 20:08:19 | #37618 (18)

Platí


-106
n/a
 #37615 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 20:57:34 | #37620 (15)
*23266* *23266* *23266*

n/a
n/a
 #37606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:08:25 | #37635 (15)
*33072* *33072* *33072*

n/a
n/a
 #37606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:49:43 | #37609 (14)

Za Židy by jsi mluvit neměl.


n/a
n/a
 #37605 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:53:33 | #37611 (15)

Nemluvím za Židy, ale čerpám z Písma.


n/a
n/a
 #37609 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:54:23 | #37614 (16)

Z PNS?


n/a
n/a
 #37611 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:55:30 | #37616 (16)

Z jakéhokoli překladu.


n/a
n/a
 #37611 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:56:51 | #37617 (17)

Ja by jsem v tomto věřila jenom židům a ty žid co vím tak nejsi:-).


n/a
n/a
 #37616 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 21:00:02 | #37621 (14)

Souhlas, howgh!
*10580*


n/a
n/a
 #37605 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 08:58:51 | #37626 (13)

No snad ty jsi snad psal o tom, že už není potřeba žádný identifikátor... *16620*


n/a
n/a
 #37594 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:01:43 | #37628 (14)

Není potřeba identifikátor, jelikož je řeč o Bohu a tedy vše i ostatní bohové (pokud se o nich mluví) jsou Jeho stvořením. Tedy je Jeden a není nutné ho odlišovat od jiných bohů.


161
n/a
 #37626 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:17:18 | #37639 (15)

No však tě k tomu nikdo nenutí. Nakonec Mesiáš je taky jeden, viď, tak na co mu říkat Ježíš? *16386* *15238*


n/a
n/a
 #37628 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:21:32 | #37642 (16)

Je třeba vidět Bibli a to o čem vypovídá jako jeden jediný celek.


161
n/a
 #37639 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:43:17 | #37646 (17)

Ano, to děláme. A jaký názor máš na to Mesiášovo jméno?


n/a
n/a
 #37642 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:03:01 | #37654 (18)

říkáme mu Ježíš Kristus, někdy také Pán


161
n/a
 #37646 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:07:40 | #37655 (19)

No, já jsem chtěl, aby odpověděl soucet, a tak se sám usvědčil z nepravdy.
Kristus (Chri·stosʹ) totiž znamená pomazaný stejně jako Mesiáš (Ma·šiʹach). *33084*


n/a
n/a
 #37654 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:13:38 | #37657 (20)

No jasně že.
Ale o to mi nešlo. On taky uhnul někam jinam. Chtěla jsem jeho postoj k Božímu jménu porovnat s postojem k jménu Kristovu.


n/a
n/a
 #37655 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 10:12:12 | #37656 (19)

Ty jsi nepochopila smysl mojí otázky v návaznosti na Součtův názor na Boží jméno? Neodkláněj téma, prosím.


n/a
n/a
 #37654 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:40:06 | #37645 (16)

Vždyť mu taky říkáme buď mesiáš anebo Ježíš. Ale nikdy ne obojí současně.


-106
n/a
 #37639 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 09:52:21 | #37650 (17)

A proč, když ho není potřeba identifikovat jménem? *19364* *19364* *19364*


n/a
n/a
 #37645 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 13:31:49 |