Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 643918x
Příspěvků:
38060

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #37575

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:55:07 | #37575
Reakce na příspěvek #37573

A kteří odborníci?
Ä i tak :-) Co mi je po ních?
V srdíčku když klíčí Pravda, tak co mi po odbornících:-)


n/a
n/a
 #37573 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:00:43 | #37577 (1)

Eh·yeh´, is from the root Hebrew verb ha·yah´ however, many believe that in Exodus 3:15 the Almighty God's name comes from the kindred Hebrew verb ha·wah´, which is understood to be the indefinite causative form meaning "causes to become" or "proves to be".
http://www.angelfire.com/ok3/chester/imagedir/yahawah.htm

The translation of the Twenty-Four Books of the Holy Scriptures, (by Rabbi Isaac Leeser, Exodus 3:14) reads: And God said unto Moses, I WILL BE THAT I WILL BE: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I WILL BE hath sent me unto you.

The Pentateuch and Haftorahs, (by Dr. J. H. Hertz, C. H., Soncino Press, London, 1950 Exodus 3:14 footnote) reads: Most moderns follow Rashi in rendering ‘I will be what I will be’; i.e. no words can sum up all that He will be to His people, but His everlasting faithfulness and unchanging mercy will more and more manifest themselves in the guidance of Israel. The answer which Moses receives in these words is thus equivalent to, ‘I shall save in the way that I shall save.’ It is to assure the Israelites of the fact of deliverance, but does not disclose the manner.

Překlad čtyřiadvaceti knih Písma svatého (Rabbi Isaac Leeser, Exodus 3:14) zní: A Bůh řekl Mojžíšovi: BUDu BÝT, ŽE BUDu BÝT: a on řekl: Takto řekneš syny Izraele, BUDU vás poslal k vám.

The Pentateuch and Haftorahs, (Dr. J. H. Hertz, C. H., Soncino Press, London, Exodus 3:14, poznámka pod čarou z roku 1950) zní: Většina moderních následuje Rašiho v tom smyslu, že „budu tím, čím budu“; tj. žádná slova nemohou shrnout vše, čím pro svůj lid bude, ale Jeho věčná věrnost a neměnné milosrdenství se budou stále více projevovat v vedení Izraele. Odpověď, kterou Mojžíš obdrží těmito slovy, se tedy rovná: „Zachráním způsobem, který zachráním.“ Má to Izraelity ujistit o osvobození, ale nezveřejňuje způsob.


n/a
n/a
 #37575 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:01:57 | #37578 (2)

Většina moderních následuje Rašiho v tom smyslu, že „budu tím, čím budu“; tj. žádná slova nemohou shrnout vše, čím pro svůj lid bude, ale Jeho věčná věrnost a neměnné milosrdenství se budou stále více projevovat v vedení Izraele.


n/a
n/a
 #37577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:05:35 | #37580 (2)

W. F. Albright (Albright, FSAC 261) states: "The enigmatic formula in Ex 3:14 which in biblical Hebrew means 'I am what I am,' if transposed into the form in the third person required by the causative Yahweh, can only become Yahweh asher yihweh (later yihyeh), 'He Causes to be what Comes into Existance'").

WF Albright (Albright, FSAC 261) uvádí: „Zahadna formula v Ex 3:14, který v biblické hebrejštině znamená„ Jsem tím, čím jsem, “pokud bude proveden do podoby ve třetí osobě vyžadované původcem Yahwehem, může se stát pouze Yahweh asher yihweh (později yihyeh), „Způsobuje to, co přichází do existence“ “).


n/a
n/a
 #37577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:06:23 | #37581 (3)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:18:33 | #37586 (4)

The Emphasised Bible, (by Joseph B. Rotherham, Exodus 3:14) reads: And God said unto Moses, I Will Become whatsoever I please. And he said - Thus shalt thou say to the sons of Israel, I Will Become hath sent me unto you.
The footnote on this verse says, in part: "Hayah [the word rendered above ‘become’] does not mean ‘to be’ essentially or ontologically, but phenomenally. . . . What he will be is left unexpressed - He will be with them, helper, strengthener, deliverer."

Zdůrazněná Bible (od Josepha B. Rotherhama, Exodus 3:14) zní: A Bůh řekl Mojžíšovi: Stanu se, cimkoliv se mi zlíbí. I řekl: Takto řekneš synům Izraelským: Stanu se, poslal mě k vám. Poznámka pod čarou v tomto verši zčásti říká: „Hayah [slovo vykreslené výše„ stát se “] neznamená„ být “v zásadě nebo ontologicky, ale fenomenálně ... To, čím bude, zůstane nevyjádřeno - bude s je, pomocník, posilovač, doručovatel. “


n/a
n/a
 #37581 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:20:50 | #37588 (5)

Pro fajn smekry:

Hebrew Exodus 3:14

vajo'mer 'elohijm 'elmoseh 'ehjeh 'aser 'ehjeh vajo'mer koh to'mar livnej jisra'el 'ehjeh slachanij 'alejkem
Note the Hebrew reads: eh·yeh´ a·sher´ eh·yeh´ and eh·yeh


n/a
n/a
 #37586 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:23:58 | #37589 (6)

In Exodus 3:14-15 the verb is the Hebrew verb "to be," which, while it affirms existence, much more means "active presence." Hence, "I am the actively present One, as, when and how I choose to be." In Exodus 3:14-15 the first person singular of the verb "I am" ('ehyeh) modulates into the third person singular, "He is" (yahweh). The Lord can say, "I," but his people will say, "He." The divine name,

then, affirms presence and action, but raises rhe question: what sort of action?

V Exodu 3: 14–15 je slovesem hebrejské sloveso „být“, které, i když potvrzuje existenci, mnohem více znamená „aktivní přítomnost“. Proto: „Jsem aktivně přítomný, jako, kdy a jak se rozhodnu být.“ V Exodu 3: 14–15 první osoba singuláru slovesa „Já jsem“ ('ehyeh) moduluje do třetí osoby singuláru „On je“ (yahweh). Pán může říci: „Já,“ ale jeho lid řekne: „On.“ Božské jméno, pak potvrzuje přítomnost a akci, ale vyvolává otázku: jaký druh akce?


n/a
n/a
 #37588 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:35:52 | #37590 (7)

Jsem je absolutně špatný překlad, bez pochopení hebrejstiny!!!

The Hebrew verb ha·yah´, from which the word ´Eh·yeh´ is drawn, does not mean simply "to be" rather, in the imperfect state, first person singular, it means "causes to become"; or, " proves to be". For the first occurrence of God’s personal name

Genesis 2:4: Hebrew Douay Rheims (Catholic) Bible 1899
These are the generations of the heaven and the earth,
when they were created, in the day that the Lord God
made the heaven and the earth:

Hebrejské sloveso ha · yah, ze kterého je odvozeno slovo „Eh · yeh“, neznamená jednoduše „být“, spíše v nedokonalém stavu, v první osobě jednotného čísla, znamená „způsobuje stát se“; nebo „se ukáže být“. Při prvním výskytu Božího osobního jména

Genesis 2: 4: Hebrejská Douay Rheims (katolická) Bible 1899
Toto jsou generace nebe a země,
když byli stvořeni, v den, kdy Pán Bůh
učinil nebe a zemi:


n/a
n/a
 #37589 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 14:22:39 | #37600 (8)

Slovo hayah znamená také být, existovat. viz https://biblehub.com/hebrew/1961.htm


-106
n/a
 #37590 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 14:27:40 | #37602 (8)

Je to boží přítomnost, tady a teť, lépe to vystihnout nelze, Bůh je přítomný..což lze vyjádřit slovem JSEM, přeložili to moc dobře:-)
Bůh není včera a zítra tu zase nemusíme být mi, ale ve JSEM se nacházíme neustále:-)v Boží přítomnosti:-).


n/a
n/a
 #37590 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 17:09:18 | #37603 (9)

To je mimo!


n/a
n/a
 #37602 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 17:17:57 | #37604 (10)

Jo mimo, mimo minulost a budoucnost:-)


n/a
n/a
 #37603 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:08:54 | #37582 (3)

To je pěkný „Způsobuje to, co přichází do existence“


n/a
n/a
 #37580