Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 552070x
Příspěvků:
35744

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #41245

Zobrazit vše


| Předmět: Rossiq segodnq
15.10.20 10:59:23 | #41245

12 октября 2020 г. #
В Ленинском районном суде г. Ростова-на-Дону допрашивается свидетель обвинения. В ходе допроса гособвинитель использует тактику давления, в том числе принуждая свидетеля раскрывать сведения о своей религиозной принадлежности и убеждениях. Судья Владимир Строков игнорирует протест со стороны защиты и также задает вопросы по убеждениям свидетеля. Он на повышенных тонах негативно высказывается о религиозных взглядах допрашиваемого и ошибочно утверждает, что Верховный суд РФ запретил Свидетелей Иеговы.

Судья допускает сравнение религиозных групп Свидетелей Иеговы с террористической организацией, хотя международное сообщество считает эту конфессию исключительно мирной и осуждает репрессии в отношении верующих.

Подсудимый и защитник расценивают поведение судьи, как нескрываемую предвзятость к религиозным взглядам Руслана Алыева.

12. října 2020 # v Leninském okresním soudu. Rostovová nad Donem je vyslýchána svědkyní obžaloby. Při výslechu používá státní zástupce taktiku tlaku, mimo jiné nutil svědka, aby prozradil informace o své náboženské příslušnosti a přesvědčení.

Soudce Vladimír Strokov protest ze strany obhajoby ignoruje a klade také otázky z přesvědčení svědka. Podle některých historiků je tento názor nepravdivý a tvrdí, že Nejvyšší soud zakázal svědky Jehovových. Soudce připouští srovnání náboženských skupin svědků Jehovových s teroristickou organizací, přestože mezinárodní společenství považuje tuto vyznání za výlučně mírové a odsuzuje represe vůči věřícím.

Obžalovaný i obhájce hodnotí chování soudce jako nepokrytou podjatost k náboženským názorům Ruslana Alyjeva.

https://jw-russia.org/cases/rostov-on-don6.html#20201012


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
15.10.20 11:02:36 | #41246 (1)

9 октября 2020 г. #
Предварительное слушание проходит в закрытом режиме. Прокурор настаивает на продлении меры пресечения в отношении Альберта Батчаева, утверждая, что обвиняемый, «оставаясь на свободе и опасаясь суровости наказания, может скрыться от суда». Верующий утверждает, что пострадать за христианскую веру — это честь, и тяжесть наказания для него — не причина скрываться.

Судья Рустам Атаев продлевает домашний арест Батчаеву еще на 6 месяцев — до 25 марта 2021 года. К этой дате общий срок меры пресечения составит 368 дней. На текущий момент верующий уже находится под домашним арестом полгода.

9. října 2020 # Předběžné slyšení se koná za zavřenými dveřmi. Prokurátor trvá na prodloužení preventivního opatření proti Albertovi Batchaevovi a tvrdí, že obviněný, „který zůstává na svobodě a obává se závažnosti trestu, se může před soudem skrývat“. Věřící tvrdí, že je ctí trpět za křesťanskou víru, a přísnost trestu pro něj není důvodem se skrývat. Soudce Rustam Atayev prodlužuje Batchaevovo domácí vězení o dalších 6 měsíců - do 25. března 2021. K tomuto datu bude celková doba trvání preventivního opatření 368 dnů. V tuto chvíli byl věřící již šest měsíců v domácím vězení.

https://jw-russia.org/cases/cherkessk.html#20201009


n/a
n/a
 #41245 

| Předmět: RE: RE: Rossiq segodnq
15.10.20 12:46:42 | #41269 (2)

14 октября 2020 года Ивановский областной суд оставил в силе приговор 34-летнему верующему из Фурманова Евгению Спирину, которому Фурмановский городской суд в июле назначил штраф в 700 000 рублей за «экстремизм». С учетом времени, проведенного Спириным под арестом, сумма к выплате составляет 500 000 рублей.

Прокурор изначально требовал приговорить верующего к 7 годам колонии. В своей апелляции обвинение ходатайствовало о возврате дела на новое рассмотрение, а защита просила о полном оправдании.

«Экстремизмом» суды сочли разговоры с единоверцами о Боге. «Если Свидетели Иеговы перестанут совместно собираться, как же им реализовать право, предусмотренное Конституцией нашей страны, что они „вправе исповедовать свои убеждения одни или совместно с другими“?» — говорил Евгений Спирин в своем последнем слове. Он также подчеркивал, что его вера не несет угрозы государству и обществу, поскольку «Библия учит совершать добрые дела и никогда не прибегать к насилию». Мирная гражданская позиция, по словам Евгения, доказывается тем, что он отказался брать в руки оружие и прошел более длительную по сроку альтернативную невоенную службу.

14. října 2020 podal Ivanovský krajský soud v platnost rozsudek 34letému věřícímu z Furmanova Jevgeniji Spirinovi, kterému Furmanovský městský soud v červenci uložil pokutu 700 000 rublů za „extremismus“. S ohledem na dobu strávenou Spirinem ve vazbě je částka k úhradě 500 000 rublů.

Státní zástupce původně požadoval, aby věřící byl odsouzen na sedm let kolonie. Ve svém odvolání obžaloba žádala vrácení případu k novému projednání a obhajoba žádala úplné zproštění.

"" Extremismus "" soudy považovaly rozhovory s univerzály o Bohu. "Pokud se svědci Jehovovi přestanou scházet, jak mají realizovat právo, které stanoví ústava naší země, že jsou„ oprávněni vyznávat svá přesvědčení sami nebo společně s ostatními “?"" Řekl Jevgenij Spirin ve svém posledním slově. Zdůrazňoval také, že jeho víra neohrožuje stát ani společnost, neboť „Bible učí konat dobré skutky a nikdy se neuchylovat k násilí“. Mírumilovný civilní postoj, podle Evgenie dokazován tím, že odmítl vzít do ruky zbraně a prošel delší po uzávěrce alternativní nevojenskou službou.
https://jw-russia.org/news/2020/10/7.html


n/a
n/a
 #41246 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
15.10.20 12:49:58 | #41271 (3)

Tamtez:
Jevgenij Spirin byl zadržen 27. ledna 2019, kdy asi 10 zvláštních služebních důstojníků v civilu rozbilo dveře v bytě, kde žije se svou ženou Natalyou. V tu chvíli byli věřící na návštěvě u přátel, včetně 11letého dítěte, 82letého důchodce a 70leté ženy se zdravotním postižením. Několik bezpečnostních úředníků zatlačilo Jevgenije do kuchyně a poutalo ho. U přítomných byla zabavena elektronická zařízení, literatura, pohlednice. Strážci zákona se chovali hrubě, nazývali diváky „sektou“ a vyhrožovali, že je podrobí ponižujícím prohlídkám.


n/a
n/a
 #41269 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
15.10.20 12:54:23 | #41272 (4)

Následujícího dne poslal soud Jevgenije do vyšetřovacího střediska, kde strávil téměř šest měsíců. Stejnou částku utratil v domácím vězení a v prosinci 2019 byl propuštěn bez dalších omezujících opatření. Trestní případ proti Jevgeniji Spirinovi vyšetřovala FSB v oblasti Ivanova. Zpravodajské služby sledovaly věřícího pomocí zabudovaného agenta, bývalého policisty, který vylíčil zájem o Bibli. Eugene byl obviněn z obnovení činnosti zakázané náboženské organizace svědků Jehovových, protože se nepřestal účastnit náboženských setkání spoluvěřících.

Podle rozhodnutí Pracovní skupiny pro svévolné zadržování Rady OSN pro lidská práva, připojeného k případu Jevgenije Spirina, nemají aktivity svědků Jehovových nic společného s extremismem.


n/a
n/a
 #41271