Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 217594x
Příspěvků:
23410

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Rossiq segodnq
06.07.20 09:20:53 | #28914

Svedkove, kteri nic neznají..

.В процессе допроса все 5 свидетелей заявляют, что никогда не разговаривали с обвиняемыми о религии, а трое — что они не знакомы с подсудимыми. Они также сообщают, что следователь предоставил им фотографии плохого качества неизвестных людей, отдаленно напоминавших тех, с которыми они якобы когда-то общались. Но, увидев обвиняемых, свидетели с уверенностью отвечают, что на фото представлены другие люди.

По сути, только один допрошенный свидетель заявляет, что знаком с Владимиром Хохловым, поскольку тот являлся его коллегой по работе. Он характеризует Владимира как того, кто уважает других и ведет себя тактично. Свидетель отмечает, что за время совместной работы Владимир ни разу не позволил себе грубую речь. В конце свидетель добавляет, что религиозные убеждения Хохлова не вредили рабочим отношениям.

Ввиду неявки других свидетелей, государственный обвинитель приступает к оглашению материалов дела, суть которых нередко сводится к фразе «информация и файлы, имеющие значение для уголовного дела, не обнаружены».

Během výslechu všech 5 svědků prohlašuje, že nikdy nemluvili s obviněným o náboženství a tři - že nejsou obeznámeni s obžalovanými. Rovněž uvádějí, že jim vyšetřovatel poskytl nekvalitní fotografie neznámých lidí, což vágně připomíná ty, se kterými údajně jednou komunikovali. Když však svědci viděli obviněného, ​​s důvěrou odpověděli, že na fotografii jsou zastoupeni další lidé.

Ve skutečnosti pouze jeden vyslýchaný svědek tvrdí, že je obeznámen s Vladimírem Chochlovem, protože byl jeho pracovním kolegou. Charakterizuje Vladimíra jako člověka, který respektuje ostatní a chová se taktně. Svědek poznamenává, že během společné práce si Vladimir nikdy nedovolil hrubý projev. Nakonec svědek dodává, že Khokhlovova náboženská víra nepoškozovala pracovní vztahy. Vzhledem k nepřítomnosti dalších svědků státní zástupce pokračuje ve zveřejňování spisových materiálů, jejichž podstata se často scvrkává na větu „informace a spisy týkající se trestního řízení nebyly nalezeny“. Soud bude pokračovat v projednávání trestního řízení 2. července 2020.

https://jw-russia.org/cases/novozybkov.html#20200625


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
06.07.20 11:00:04 | #28932 (1)

Kocourkov. *30360*


n/a
n/a
 #28914 

| Předmět: on se nechal trápit
06.07.20 09:06:02 | #28912

K zamyšlení:

On se nechal trápit, ani neotevřel ústa. (Iz. 53:7)

Když se dostaneme do stresu, není snadné zůstat mírní. Můžeme začít mluvit hrubě a chladným tónem. Pokud jsi někdy ve stresu, přemýšlej o příkladu, který dal Ježíš. Během posledních měsíců svého života na zemi byl pod obrovským tlakem. Věděl, že bude popraven a že bude strašně trpět. (Jan 3:14, 15; Gal. 3:13) Několik měsíců před svou smrtí řekl, že je stísněný. (Luk. 12:50) A jenom pár dní předtím, než zemřel, řekl: „Má duše je nyní znepokojená.“ Z pocitů, které Bohu vyjádřil v modlitbě, vidíme jeho pokoru a podřízenost. (Jan 12:27, 28) Když přišla ta chvíle, Ježíš se odvážně odevzdal Božím nepřátelům, kteří ho popravili tím nejmučivějším a nejpotupnějším způsobem. Navzdory stresu a utrpení zůstal mírný a vykonal Boží vůli. S jistotou můžeme říct, že Ježíš je tím nejlepším příkladem člověka, který ve stresu jednal mírně. (Iz. 53:10) w19.02 11 ¶14, 15

texty:

(Iz 53:7)
Týrali ho a on se nechal trápit, ani neotevřel ústa. Vedli ho jako beránka na porážku. Byl jako ovce, která mlčí před střihači, a neotvíral ústa.

(Jan 3:14, 15)
A jako Mojžíš vyzdvihl hada v pustině, tak musí být vyzdvižen Syn člověka, 15 aby každý, kdo v něj věří, měl věčný život.

(Ga 3:13)
Kristus nás vykoupil z kletby Zákona tím, že na sebe vzal kletbu místo nás. Je totiž napsáno: „Prokletý je každý, kdo je pověšený na kůlu.“

(Lk 12:50)
Ale je tu křest, který mám podstoupit, a dokud nebude dokončen, budu stísněný.

(Jan 12:27, 28)
Jsem teď znepokojený a co mám říct? Otče, zachraň mě od této hodiny. A přesto, kvůli této hodině jsem přišel. 28 Otče, oslav své jméno.“ Tehdy se z nebe ozval hlas: „Oslavil jsem ho a znovu ho oslavím.“


n/a
n/a

| Předmět: Je Ďábel skutečná bytost?
06.07.20 09:01:22 | #28909

Je Ďábel skutečná bytost?

Z článku:
Někteří pokládají Satana pouze za princip zla nebo špatný sklon uvnitř nás. V Bibli je však zaznamenán rozhovor mezi Bohem a Satanem. Jelikož Bůh je dokonalý, nemohl mluvit s nějakou špatnou částí sebe sama. (5. Mojžíšova 32:4; Job 2:1–6) Podobně tomu bylo, když Satan pokoušel Ježíše, který je bezhříšný. (Matouš 4:8–10; 1. Jana 3:5) Bible tedy ukazuje, že Ďábel je skutečná bytost, a ne pouhé ztělesnění zla.


n/a
n/a

| Předmět:
05.07.20 13:40:38 | #28847

Kde mas dukaz jazyků u Kornelia?


n/a
n/a

| Předmět: RE:
05.07.20 13:46:20 | #28850 (1)

Třeba v Bibli? *32594* *17625*


n/a
n/a
 #28847 

| Předmět: RE: RE:
05.07.20 14:01:05 | #28852 (2)

Skutky 10
44 Zatímco Petr ještě mluvil, na všechny, kdo ta slova slyšeli, přišel svatý duch. 45 A věřící z obřezaných, kteří přišli s Petrem, žasli nad tím, že dar svatého ducha dostali i lidé z jiných národů. 46 Slyšeli je totiž mluvit různými jazyky a oslavovat Boha. Potom Petr řekl: 47 „Může někdo zabránit tomu, aby byli pokřtěni vodou lidé, kteří dostali svatého ducha stejně jako my?“ 48 A přikázal, aby je pokřtili ve jménu Ježíše Krista. Pak ho poprosili, aby u nich několik dnů zůstal.

Lidé z národů.....nic víc....


n/a
n/a
 #28850 

| Předmět: RE: RE: RE:
05.07.20 14:18:40 | #28853 (3)

No jasně, ale tím jsou myšleni Kornélius a jeho domácnost. Oni přece byli z národů první.


n/a
n/a
 #28852 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
05.07.20 20:45:42 | #28884 (4)

Skutky 2.Kap.:

38Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.
39Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“

Ano, Kornélius byl první, ale zaslíbení je pro všechny, pro další a další generace.


7
n/a
 #28853 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
05.07.20 21:12:10 | #28885 (5)

Já to nerozporuju, Kjaro. Jen jsem chtěla ukázat, že Kornélius činil bohulibé skutky předtím, než byl pomazán duchem. Je to jen odpověď na tvoji námitku, že nikdo nemůže takové skutky konat dřv, než je duchem pomazán, že jiné skutky Bůh nepřijímá.


n/a
n/a
 #28884 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.07.20 09:43:10 | #28916 (6)

Já nerozporuju, že Kornélius dělal dobré skutky dříve než byl naplněný Duchem.

Já rozporuju to, že z těchto dobrých skutků mohl být spasený. To znamená přijatý Bohem.

Nemohl !

Tyto dobré skutky se někdy Bohu líbí, ovšem neznamená to, že je to dostatečné pro spasení !

Dokonale může očistit jen Kristus ! Pak je člověk před Bohem čistý tak, že ho Bůh může přijmout a dokazuje to naplněním Duchem !

Ty nejsi chrámem Ducha Margo.........a dočkáš se jako Kornélius ?! Vůbec na to nečekáš, viď.

Marie byla vybrána tak, že ji byla dána milost. Nevzpomínám si, že kvůli dobrým skutkům, ale i kdyby to tak bylo, nebylo to pro spasení, ale pro narození Krista.


7
n/a
 #28885 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.07.20 09:46:37 | #28918 (7)

A co, když si myslím, že ty nejsi chrámem ducha?!


n/a
n/a
 #28916 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.07.20 10:11:23 | #28923 (8)

rose, to máš jistě svobodu si myslet.

Můj chrám Ducha, moje tělo, nemá moc nikoho spasit, tu moc má jedině evangelium !

A pravé evangelium zní: Pán Ježíš vzal naše hříchy a nechal se s nimi přibít. Nech si je i ty přibít spolu s ním, abys mohl být před Bohem čistý a jím přijatý ! Mohl rovnou přejít ze smrti do věčného života !

Jan.5.kap:
24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

To, že budeš věřit, že jsem chrám Ducha tě nespasí !


7
n/a
 #28918 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.07.20 10:19:57 | #28928 (9)

Pořád víc jsem přesvědčený, že s Božím duchem nemáš nic společného!


n/a
n/a
 #28923 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.07.20 11:27:11 | #28941 (10)

Boží duch by přece člověku nenašeptával, že Bůh je trojjediný. *24581*


n/a
n/a
 #28928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.07.20 11:22:20 | #28937 (9)

Přijde mi, že všechno hodnotíš jen podle toho, co tě spasí nebo nespasí.


n/a
n/a
 #28923 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.07.20 11:55:48 | #28949 (10)

Margo, , apoštol Pavel jasně říkal, že mezi lidmi zná jen Ježíše Krista a to toho ukřižovaného !
A taky píše, že moudrosti učí až ty dospělé ve víše, jinak by ten Kristův kříž nebo kůl, jak je libo, ......mohl být vyprázdněný !

A ukřižování souvisí se spasením !


7
n/a
 #28937 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 13:24:04 | #28957 (11)

Pouzivej raději lepší preklad, to vyprázdnění zní fakt blbě!

1. Korinťanům 1:17, 18
17 Kristus mě totiž neposlal křtít, ale oznamovat dobrou zprávu, a to ne moudrou řečí, aby se Kristův mučednický kůl* nestal zbytečným.
18 Vždyť řeč o mučednickém kůlu* je hloupost pro ty, kdo hynou,0+ ale pro nás, kdo jsme zachraňováni, je to projev Boží moci.


n/a
n/a
 #28949 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 13:42:44 | #28961 (12)

Ano, to je typické, ty se bavíš se slovíčky a spasení ti unikne !!!!!!

Pro tebe opravdu je Kristův kříž vyprázdněný a také pozbyl smyslu !!!!

Ještě si navrch pohraj s kůlem, a zbavíš ho tím smyslu totálně !


7
n/a
 #28957 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.07.20 10:02:12 | #28922 (7)

Skutky z Ducha svatého jsou jediné přijatelné pro odměnu Boží !

Jinak pro spasení je tady jediný a to je Ježíš Kristus !


7
n/a
 #28916 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.07.20 10:14:23 | #28925 (7)

Ze skutků, i když se Bohu líbí, neznamená to, že je spasený !


7
n/a
 #28916 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.07.20 10:16:15 | #28926 (8)

Ještě přesněji. Ze skutků nemůže být nikdo spasený !


7
n/a
 #28925 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.07.20 11:23:38 | #28938 (8)

Spasení jsme spolu neřešily, Kjaro. *21943*


n/a
n/a
 #28925 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.07.20 11:25:46 | #28940 (8)

Víme o tom, Kjaro. *21943*


n/a
n/a
 #28925 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.07.20 11:59:24 | #28950 (9)

Já vím, že o tom víte, ale blbě........tak se neumlaťte , dokud si nepřečtete můj příspěvek dále......


7
n/a
 #28940 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.07.20 11:07:49 | #28933 (7)

Kjaro, uhýbáš od tématu, podívej se, na čem tato naše debata zašala.
Nikdy jsem nětvrdila, že někdo může být spasený ze svých skutků. O to tady vůbec nešlo. Pláčeš na špatném hrobě.
Opět: netvrdím, že Marie byla ze svých skutků spasená. Chápu docela dobře, že to bylo pro narození Krista.
Znovu opakuju: Debata vznikla na základě tvého nepravdivého tvrzení, že člověk, který není pomazán Božím duchem, nemůže dělat Bhu přijatelné skutky.


n/a
n/a
 #28916 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.07.20 11:36:30 | #28946 (8)

Ano, omlouvám se, formulovala jsem to nepřesně.

Kornélius je absolutní vyjímka, precendenc a Bůh si ho vyjímečně vybral, aby bylo zjevné, že spasení přišlo i pohanům.
A tam nebezpečí upozorňování, aby tam nebyly skutky, aby ten člověk nezaměnil své skutky za spasení ze svých skutků nebylo ! Kornélius byl zcela jasně naplněný Duchem na zvěstování Krista !
To nebezpečí hrozilo u Židů !

A to nebezpečí hrozí i u vás , proto o tom pořád píšu !

Když to zaměníte, nikdy spaseni nebudete !

Já vím, že věříš, že tě naučili, že ze skutků nebudeš spasená, ale vidím, že je musíš dělat a že tě očistí Kristus je takový pomyslný dodatek !

To ale nestačí si to jen přečíst v Písmu, musí se to stát na úvod víry, na úvod křesťanství, na úvod naplnění Duchem, stejně jako se to stalo Kornéliovi !!!

A vám se to nestalo a nestane , učí vás to někdo, čekáte to ?!

Že se to Bohu líbilo, je napsáno pouze u Kornélia a u SZ svatých. protože je zpětně očišťuje krev Kristova..

Jestliže dělám skutky a jen si myslím, že mně Kristus nějak očistí.........tak můžu být oklamaný a žít spasení ze skutků, aniž to vím........

Toto se děje katolíkům i vám........, Margo, je mi líto......

Dnes je situace spíše taková, že někdo dělá skutky a pouze se domnívá, že ho Kristus očistí, tak nějak dovyčistí to, co nezvládne nebo nějak pomyslně, protože to čte v Bibli.

Ale Kristus buď očistí dokonale na úvod víry nebo neočistí.


7
n/a
 #28933 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.07.20 13:20:00 | #28954 (9)

Já z tebe nemůžu, Kjaro! Pleteš se, když si myslíš, že my oekáváme spásu z našich skutků!!! Pleteš se, a to velmi. Ale ráda, protože to píšeš pořád dokola bez ohledu na náš názor. Ale na druhou stranu - víra se projevuje skutky. Člověk, který si žije po svém a myslí si, že na jeho skutcích nezáleží, že za ty přece zemřel Ježíš, ten je fakt hodně vedle.

Jakub 2:14 Moji bratři, k čemu je dobré, když někdo říká, že má víru, ale nemá skutky? Může ho snad taková víra zachránit? 15 Pokud bratr nebo sestra nemají co na sebe ani nemají dost jídla na ten den 16 a někdo z vás jim řekne: „Jděte v pokoji, zahřejte se a dosyta se najezte“, ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu je to dobré? 17 Stejně tak i víra bez skutků je mrtvá.
18 Někdo ale řekne: „Ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru svými skutky.“ 19 Věříš přece, že je jeden Bůh. A děláš dobře. Ale i démoni tomu věří, a třesou se strachy. 20 Chceš důkaz, ty nerozumný člověče, že víra bez skutků je k ničemu? 21 Nebyl náš otec Abraham prohlášen za bezúhonného na základě skutků, když svého syna Izáka obětoval na oltáři? 22 Vidíš, že jeho víra byla doprovázená skutky a že ji jeho skutky zdokonalily. 23 Splnila se tak slova z Písma: „Abraham uvěřil Jehovovi, a byl proto považován za bezúhonného.“ A byl nazván Jehovovým přítelem.


n/a
n/a
 #28946 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.07.20 13:34:56 | #28959 (10)

Margo, já z vás už taky nemůžu.

Píšu to po setině milimetru, ale je to nanic.

**Nikdo si nemyslí, že na skutcích nezaleží !

A Jakub to psal znovuzrozeným křesťanům, v prvním stoletím kdy byli všichni Chrámy Ducha a rozhodně to nepsal pohanům

Samozřejmě pro mně je víra bez skutků mrtvá !**

Ale jestliže ty budeš dělat skutky, tak už nemůžeš počítat s žádnou obětí za hříchy........., protože buď platí jedno nebo druhé....! Obojí nejde !

Kornélius vděčně přijal očíštění od hříchů Kristem, jinak by nezačal mluvit v jazycích a nebyl naplněný Duchem !

Ty jsi byla Kristem očištěna taky tak, že jsi chrámem Ducha ?! Skutky neskutky !

Pak se nesrovnávej s Kornéliem !

Ty ani toto očištění nečekáš , že ?

Duchem naplněná se nestaneš po smrti, ani když Kristus nebo Armagedon přijde, PAK UŽ TO NEBUDE K NIČEMU, BUDE POZDĚ !


7
n/a
 #28954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
05.07.20 22:30:16 | #28889 (5)

Jinak je text tebou uvedený zajímavý v jiném ohledu. Ukazuje úplně jiný postup, než kážeš ty:

  1. Obraťte se - tedy začněte činit dobré.
  2. Dejte se pokřtít. Pak vám budou odpuštěny hříchy.
  3. Potom dostanete Božího ducha. *10235*

n/a
n/a
 #28884 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.07.20 09:51:43 | #28920 (6)

Margo, posuzuješ to veskrze ze svého pohledu.

Obraťte se, neznamená činit dobré, ale změnit svůj vnitřní postoj k životu a Bohu !

Křtem nejsou odpuštěny hříchy, i když to tak skoro vypadá a na tento verš naskočí velmi dychtivě katolíci, koukám, že i vy !

Nezapomeň, že u křesťanů to Margo bylo jinak, než u vás.

Byli křtěni vzápění co se obratili, neměli čas na skutky a Duchem svatým byli naplněni někdy ještě dříve, jako u Kornélia ! Čili dříve, než byla pokřěni ve vodě !

Takže jasně mu nebyly odpuštěny hříchy křtem ve vodě !


7
n/a
 #28889 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.07.20 11:14:56 | #28935 (7)

Změnit svůj vnitřní postoj k životu a Bohu znamená mj. i změnit své myšlení a chování tak, aby byly Bohu přijatelné. Nebo jak ty si to představuješ prakticky?
Ne, my netvrdíme, že jsou křetem odpuštěny hříchy. Nikdy jsme takovou nauku neprosazovali. \Křtem ale člověk dává najevo, že přijímá Krista a vztahuje na sebe jeho výkupní oběť. Přijetí Krista znamená taky odpuštění hříchů. Nebo co onen výrok v tom textu znamená podle tebe?


n/a
n/a
 #28920 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.07.20 11:49:09 | #28948 (8)

Margo, už jsem to popisovala. Pokání člověk dělá a vzápětí je naplněný Duchem. A nebo ho dělá až po přijetí Krista, pak je to opravdu do hloubky, protože už je usvědčován Duchem svatým a to je pak teprve síla !

Takže nemáme prostor na skutky, chvála Bohu, protože člověku musí sejmout hříchy jen Kristus a musí to být naprosto zjevné tomu člověku, aby neměl možnost být na něco pyšný , ani pomyslet si, že by se mohl na sejmutí hříchů nějak podílet !

Křtem dává najevo veřejně......­....že už Krista přijal.......!

Ano , křest znamená odpuštění hříchů, ale spíše pro lidi kolem !!!

Samozřejmě křest ve vodě stvrzuje a posiluje naplnění Duchem svatým, předtím, první poslušností Krista a také, člověk pak vnímá intenzivněji narození z Boha !


7
n/a
 #28935 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.07.20 13:21:12 | #28956 (9)

Ještě jednoduše jednou:

rose, ne nebojuju proti své představě. Vy jste vyučováni, že vás nezachrání skutky, ale Kristovo výkupné !

Já to dobře vím. A vím to pořád !

Jenže když se to nestalo jako u Kornélia, že se stanete vzápětí chrámem Ducha, tak se to nestalo a nikdy nestane !

Máte jen iluzi a v hlavě, že vás nějak očistí Kristus.....-.....ALE NEOČISTÍ !

v TOM JE ta SATANSKÁ ZRADA !


7
n/a
 #28948 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.07.20 13:25:36 | #28958 (10)

To my víme lépe než Ty!


n/a
n/a
 #28956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 13:37:21 | #28960 (11)

žE JE TO ZRADA.......? nO TAK CHVÁLA BOHU .......


7
n/a
 #28958 

| Předmět: Spor o Ježíšovu předkožku
04.07.20 16:18:08 | #28812

Spor o Ježíšovu předkožku: Má ji Vatikán, nebo Španělsko?
a:
Vážení katolíci,
až na nás zase budete útočit kvůli pomyslné degradaci Krista, připomeňte si tento článek. *33684* *2003*


n/a
n/a

| Předmět: RE: Spor o Ježíšovu předkožku
04.07.20 18:11:14 | #28813 (1)

ne degradaci, ale nepochopení


21
n/a
 #28812 

| Předmět: RE: RE: Spor o Ježíšovu předkožku
04.07.20 18:13:19 | #28814 (2)

Ta relikvie ke správnému pochopení nějak přispívá? *16172*


n/a
n/a
 #28813 

| Předmět: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu předkožku
04.07.20 19:12:56 | #28818 (3)

nauč se latinsky


21
n/a
 #28814 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu…
05.07.20 00:47:22 | #28824 (4)

Kvůli významu jednoho slova se latinsky opravdu učit nemusím.
Podstata věci je zřejmá.


n/a
n/a
 #28818 

| Předmět: RE: RE: Spor o Ježíšovu předkožku
04.07.20 18:33:24 | #28815 (2)

Kromě toho reagují zcela konkrétně na řeči o defraudaci Krista a na snižování jeho role a významu. O pochopení či nepochopení tentokrát nejde.


n/a
n/a
 #28813 

| Předmět: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu předkožku
04.07.20 18:34:28 | #28816 (3)

Degradaci


n/a
n/a
 #28815 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu…
04.07.20 19:11:55 | #28817 (4)

boha nelze degradovat


21
n/a
 #28816 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu…
05.07.20 00:49:30 | #28825 (5)

Řeč není o Bohu, ale o kousku lidské (?) tkáně, která je na základě legend připisována Ježíšovi.


n/a
n/a
 #28817 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu…
05.07.20 10:06:13 | #28834 (5)

Desc, překvapuješ mně.

Bůh i často odstraňoval hroby, ostatky, aby náhodou lidé nezačali zcela modlářsky uctívat to místo.

A vy se handrkujete o předkožku !

To je neuvěřitelné svinstvo.........i jen o tom mluvit....!


7
n/a
 #28817 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu…
05.07.20 10:23:34 | #28836 (6)

"Bůh i často odstraňoval hroby, ostatky, aby náhodou lidé nezačali zcela modlářsky uctívat to místo."

Trošku se o tom víc rozepiš, díky:-).


n/a
n/a
 #28834 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o…
05.07.20 16:14:04 | #28863 (7)

Bůh odstraňoval ? ano sodomu gomoru


21
n/a
 #28836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o…
05.07.20 16:18:48 | #28865 (8)

To určitě není ono, Descu. Odstranil například Mojžíšovo tělo, a taky Ježíšovo. Aby si ho lidi nerozebrali na kostičky, které by uzavřeli do relikviářů a uctívali. Tedy oni to dělají stejně, ale s podvrhy. Možná odstranil i archu úmluvy.


n/a
n/a
 #28863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 16:55:02 | #28866 (9)

To snad není možný...!


2
n/a
 #28865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 17:02:38 | #28867 (10)

Co jako? Co není možný? *3199*


n/a
n/a
 #28866 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 18:49:17 | #28868 (11)

No že v těch svých představách zajdete tak daleko! Tvrdit, že Bůh odstranil těla Mojžíše, nebo Ježíše, to chce notnou dávku fantazie! A věřit tomu? Neskutečné...


2
n/a
 #28867 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 18:51:45 | #28869 (12)

Mně přijde fantastičtější dochování množstvíé částí Ježíšova těla na relikvie. *3312*


n/a
n/a
 #28868 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 18:53:20 | #28870 (13)

(5Mo 34:5–7)
Tam v moabské zemi potom Jehovův služebník Mojžíš zemřel, jak Jehova řekl. 6 Pohřbil ho v údolí naproti Bet-peoru v moabské zemi a nikdo až dodnes neví, kde je jeho hrob.


n/a
n/a
 #28869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 18:56:24 | #28871 (13)

No a že zmizelo Ježíšovo obětované tělo, je přece jasné.


n/a
n/a
 #28869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 20:00:03 | #28876 (14)

No zmizelo...! A už se k tobě doneslo něco o vzkříšení?


2
n/a
 #28871 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 20:09:25 | #28879 (15)

Jasně že doneslo. Ale tělo přece bylo obětováno. *16620* A v těle se neodchází do nebe.


n/a
n/a
 #28876 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 19:58:32 | #28875 (13)

Kterých například?


2
n/a
 #28869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 20:06:53 | #28877 (14)

Těch předkožek. Zpočátku prý jich bylo až osmnáct, nakonec byly uznány dvě. Ale i jedna je moc. No a taky spousta skvrn od jeho krve se prý dochovala.


n/a
n/a
 #28875 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 09:57:49 | #28921 (15)

lavné Turínské plátno s otiskem Ježíšova obličeje se nyní podařilo úspěšně napodobit. Pokus má prokázat, že tkanina nesoucí podobu tváře Ježíše Krista, o níž katolická církev prohlašuje, že sloužila jako pohřební rubáš po Kristově sejmutí z kříže, je padělek.

Luigi Garlaschelli, profesor organické chemie na univerzitě v Pavii, uvádí, že k výrobě repliky použil materiály a techniky, jež byly dostupné ve středověku, například aplikování pigmentu na látku a pak její zahřátí v troubě.

Garlaschelli, který má svá zjištění zveřejnit na konferenci o paranormálních jevech, která se bude konat tento týden, říká, že mnoho lidí věří, že plátno „nese nevysvětlitelné znaky, jež není možné napodobit lidskými prostředky“. „Dosažený výsledek jasně ukazuje, že je možné to udělat s využitím levných materiálů a prostřednictvím jednoduché procedury,“ doplňuje profesor.

https://zena-in.cz/clanek/je-turinske-platno-podvod?param=rubrika&val=bulvar

Ježíš rozhodně nebyl dlouhovlasa Manicka. ...


n/a
n/a
 #28877 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 10:12:48 | #28924 (16)

Po hrobce Ježíše mám i hřeby z ukřižování, tvrdí filmař

Amatéři to vždy vědí nejpřesněji!

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/po-hrobce-jezise-mam-i-hreby-z-ukrizovani-tvrdi-filmar/r~i:article:697063/


n/a
n/a
 #28921 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 11:17:22 | #28936 (16)

Ve středověku se víra točila hlavně kolem vytváření relikvií a jejich uctívání. *889*


n/a
n/a
 #28921 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 11:24:07 | #28939 (17)

Kdyby uctívali a milovali lidi jako ty relikvie a jiné modly, nebylo by to vůbec od věci.


n/a
n/a
 #28936 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 11:27:33 | #28942 (18)

Jóóó! *2* *2* *2*


n/a
n/a
 #28939 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o…
05.07.20 19:09:39 | #28874 (8)

Odstranil například Enocha.


n/a
n/a
 #28863 

| Předmět: RE: Spor o Ježíšovu předkožku
04.07.20 22:05:30 | #28822 (1)

*24590* *24590* *24590*
To snad není možné!!! *6578*


n/a
n/a
 #28812 

| Předmět: RE: RE: Spor o Ježíšovu předkožku
04.07.20 22:20:10 | #28823 (2)
*34709*

21
n/a
 #28822 

| Předmět: RE: Spor o Ježíšovu předkožku
05.07.20 06:43:15 | #28826 (1)

No ty teda šmejdíš po pěkných webech! UFO, paranormal, konspirace, magie..., já myslel že taková místa nenavštěvujete, protože jsou z toho zlého, co má svět pod palcem, či jak to učíte!
A vydávat, šířit, rozebírat a stavět na informacích tam uvedených, to už hraničí se satanismem.
Tedy nehledě na to, že je to pitomost, což musí odhalit každý soudný člověh během pěti pikosekund!


2
n/a
 #28812 

| Předmět: RE: RE: Spor o Ježíšovu předkožku
05.07.20 07:54:53 | #28827 (2)

Jo? A co myslíš, Volmane, je ta "pitomost" z článku pravdivá *19753* ?


n/a
n/a
 #28826 

| Předmět: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu předkožku
05.07.20 08:23:09 | #28828 (3)

někde být musí


21
n/a
 #28827 

| Předmět: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu předkožku
05.07.20 09:33:04 | #28831 (3)

Určitě!


2
n/a
 #28827 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu…
05.07.20 13:28:23 | #28843 (4)

Tak o co jde? *3476*


n/a
n/a
 #28831 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu…
05.07.20 14:37:32 | #28854 (5)

To netuším. Abuka s tím přiskotačil, jeho se zeptej.


2
n/a
 #28843 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu…
05.07.20 15:01:54 | #28858 (6)

Tebe to ani nezarazí? Ty nevíš, že tvoje církev schraňuje nejméně dvě Ježíšovy předkožky jakožto relikvie? Tedy nehledě na to, že jde o podvod? *24581* Tohle jako s křesťanstvím nějak souvisí?


n/a
n/a
 #28854 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o…
05.07.20 20:07:30 | #28878 (7)

Já nic o nějakém zchraňivání nevím. Už jsem ti psal, že je to pitomost a chtěl bych, abys to vzala na vědomí. Taky jsme se snad shodli na tom, že ten pramen z kterého ta informace která vás oba tak rozvášnila je výtvor chorých mozků.
Ptáš se, jestli mně MNOŽSTVÍ relikvií dochování množstvíé částí Ježíšova těla na relikvie nechává klidným. Předkožky jsme už vyřešili a tak tě žádám, abys z toho MNOŽSTVÍ aspoň tak čtyři, pět vyjmenovala.


2
n/a
 #28858 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o…
05.07.20 20:13:30 | #28880 (8)

Těmi částmi jsou ony předkožky. Osmnáct je jich na jednoho člověka docela dost velké množství, ne? I dvě jsou neuvěřitelně mnoho!
Choré mozky nepatří autorům článku, Volmane. *3477* Podíval ses na odkaz, který jsem ti poslala?


n/a
n/a
 #28878 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 20:16:37 | #28881 (9)

Jiné části Ježíšova těla se dochovat nemohly.
"Oslavené" fyzické tělo (o kterém není v Bibloi ani slovo) muselo jít do nebe kompletní.


n/a
n/a
 #28880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 09:00:25 | #28908 (10)

Nebo ho Buh vysublimoval, o tom víme houby. Bytost nedělají jeho buňky, které se stejně nahrazují!


n/a
n/a
 #28881 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 20:20:09 | #28882 (9)

Z článku:

Oslavy Obřezání Páně
Slavit Obřezání Páně začali křesťané zhruba v šestém století v oblasti Galie a Španělska a datum svátku stanovili na prvního ledna. V Římě byl tento den připomínán až od třináctého století. V roce 1960 však byl název svátku změněn na slavnost Matky Boží Panny Marie a zároveň se připomíná, že Kristus dostal jméno Ježíš. O obřízce jako takové se už od počátku dvacátého století příliš nemluví. Proč? Inu, může za to jistý, zřejmě pro církev poněkud nevhodný, kousek Ježíšova těla.
Jeden kousek nám zůstal...
Nebyl by to středověk se svou zálibou v relikviích, kdyby nenašel něco, co nám na této zemi po Spasiteli zůstalo. Jistě, máme zde tolik třísek z kříže, že by se z nich dala postavit pomalu Noemova archa, trny z trnové koruny by vystačily na pořádný keř a z hřebů by šlo vybavit průměrné železářství, také skvrnami krve je potřeno mnoho sáhů pláten, ale to bylo středověkému člověku málo. Jak k tomu přijdou věrní následníci, že Ježíš byl vzkříšen v těle, a tak nám tu nezůstal ani kousek, který bychom mohli uctívat, říkali si jistě zbožní mužové. A přece... Jeden kousek tu přece zůstal...

Kolik měl Ježíš předkožek?

Po chlapečkově obřezání prý Marie uložila jeho předkožku do alabastrové nádobky. Později snad tuto vzácnost darovala Máří Magdaléna Janu Křtiteli. U něj se však stopa tohoto kousku Spasitelova těla ztrácí. A tak se ve středověku k sadám malíčků, holení, obratlů a lebek svatých přidala další kuriózní relikvie - Svatá předkožka (latinsky prepucium) Ježíšova. Zpočátku prý dokonce v počtu dosahujícím až osmnácti kousků, z nichž jeden byl i v majetku českého Otce vlasti Karla IV. Svaté Kateřině Sienské zas prý Kristus dal svou předkožku ve snu jako mystický svatební prsten. A v sedmnáctém století prohlásil teolog Leo Allatius, že předkožka Kristova vstoupila s Ježíšem na nebesa a teď je viditelná jako Saturnovy prstence. Postupem doby však byla řada exemplářů prohlášena za falsa. Přesto nám zde zůstaly nejméně dvě předkožky Ježíšovy, jejichž pravost nebyla zpochybněna - jedna z nich je ve vlastnictví známého poutního místa - katedrály v Santiago de Compostela, druhá, kterou prý věnoval papeži Lvovi III. anděl, je uložena v Lateránské basilice.
Uctívání Předkožky Páně se ovšem moderní církvi do repertoáru příliš nehodilo, a tak dokonce každému, kdo by o tomto objektu byť jen promluvil, hrozil na počátku dvacátého století trest exkomunikace. V roce 1954 byl trest poněkud zmírněn, přesto však byl svátek Obřezání Páně posléze pro jistotu přejmenován. Aby zas někoho nenapadlo uctívat Svatou předkožku...


n/a
n/a
 #28880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 08:43:03 | #28900 (10)

Abuka nikde nešmejdil, ale normálně na něj "vyskočil" odkaz z ENIGMY. Tys samozřejmě taky nikde nešmejdila a "vyskočil" na tebe odkaz z žena.in , kde ausgerechnet náhodou psali o osmnácti předkožkách...! *27179*


2
n/a
 #28882 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 08:49:53 | #28902 (11)

Ne, já jsem si to zadala do vyhledávače. Protože jsem chtěla vědět víc. První vyskočil tenhle článek. Vysmíváš se zdrojům, ale k onomu předmětu uctívání jsi nenapsal nic. Nebo to snad není pravda?


n/a
n/a
 #28900 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 08:53:19 | #28904 (11)

Přesně tak, Volmane.
Je celkem běžné, že se na stránce, kterou prohlížíme, objeví dole řádka odkazů s podobnou tématikou. Asi by se dalo najít ve vyhledávači, kde jsem "šmejdil", ale dalo by to moc práce s nejistých výsledkem.
Kromě toho se "vyskytuji" na dvou noťasech.


n/a
n/a
 #28900 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o…
05.07.20 20:20:35 | #28883 (8)

Nás nic nerozvášnilo.
Jen si myslím, že čím dřív se ŘKC jasně distancuje od těch všech kostí svatých, trnů z Kristovy koruny a třísek z jeho kříže, tím líp.
Máme chodit "vírou a ne viděním". Předvádět věřícím pozlacené schránky s kdoví čím je těžký anachronismus


n/a
n/a
 #28878 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 22:26:37 | #28888 (9)

Jestlipak si uvědomuješ že za podobné hodnocení vaších náboženských zvyků následuje varování a trest vyloučení z diskuze. Uznáš to?


2
n/a
 #28883 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 08:26:19 | #28897 (10)

Neuznám.
Všimni si, že jsem nepoužil žádné pejorativum.


n/a
n/a
 #28888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 08:52:15 | #28903 (11)

A to ne! Ty jenom nevnímáš, že se taky vyjadřuješ pejorativně. Jenom při tvorbě přepneš do jiného módu a klidně píšeš tak, jak u druhých odsuzuješ a mažeš. Já osobně snesu hodně, ale to samé žádám od protistrany.
Rovnost na vašich fórech ovšem nikdy nevládla, vystupujete z pozice síly: "My můžeme mazat a případně blokovat všechno,co se nám nelíbí"
Tak to prostě je, toto děláte.


2
n/a
 #28897 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 08:53:35 | #28905 (12)

Zkus si projít zpátky, co všechno už jsme snesli od tebe. *33087*


n/a
n/a
 #28903 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 08:55:03 | #28906 (12)

Jo, klidně si to mysli.


n/a
n/a
 #28903 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 09:50:00 | #28919 (13)

Já i to nemyslím, já to vím. A víto každý, kdo se diskuzí navašich fórechzúčastnil. Samozřejmě ty, kteří přicházeli pouze prudit,jste vyrazili oprávněně. Ostatní, visitora, selénku, bažantnici, ti jenom oponovali, což vy nesnesete.


2
n/a
 #28906 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 10:17:44 | #28927 (14)

Visitoruv hrubý posměch pronasledovaným křesťanům, to uz bylo dost....
Fanatismus a násilí.....
Mne sliboval ocistec a ze na mne by postval inkvizici!
Covid19 se vyskytuje podle viery v Márii!
Na stránke katolíku, s tím prorazí!!!!


n/a
n/a
 #28919 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 10:37:52 | #28930 (15)

Jojo to visitorovic křesťanství je opravdu podivné..co i ja jsem s i s ním zkusila.


n/a
n/a
 #28927 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 14:02:30 | #28964 (16)

Myslím, že nechápeš co jsem napsal, nechápeš že si visitor myslí, že je správný křesťan, ba troufám si tvrdit, že ani netušíš, o čem křesťanství vlastně je!


2
n/a
 #28930 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 14:12:41 | #28968 (17)

U mě to prohrál schvalováním pronásledování našich bratrů v Rusku. A ještě je hrdý na svůj spravedlivý postoj. S takovou se tady neohřeje. *17622*


n/a
n/a
 #28964 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 15:20:52 | #28977 (16)

Už mne zase napadá v ateistické společnosti, ve svých diskuzích si mne zablokoval a jinde mne napadá to je povaha, ale modlám by neublížil:-)..


n/a
n/a
 #28930 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 13:49:45 | #28962 (15)

Visitor je fundamentalista, s tím nic neuděláš. Takoví třeba v Polsku volí Dudu a domnívají se, že zachraňují ve své zemi křesťanství! Jestli chceš žít jako správný křesťan, musíš i s takovými vycházet, debatovat a pomáhat jim. To samé u svědků! Nevím jestli se to k tobě doneslo, ale oni si takového, co třeba propadne alkoholu, co začne kouřit, nebo kdo začne nesouhlasit s oficiálním učením sj byť v jednom bodě pozvou před právní výbor a klidně ho z organizace sj vyloučí. To by se ještě teoreticky dalo snést, takový vyvrhel může klidně dál věřit soukromně, ale když on ho nikdo z bývalých bratrů ani nepozdraví, klidně přejde na druhý chodník, aby ho nepotkal! No dovedeš si představit, že by takový člověk přišel za Ježíšem, a ten by se mu schoval třeba za strom, nebo by přešel schválně na druhý chodník, aby ho nemusel potkat? No řekni, dovedeš si to představit?


2
n/a
 #28927 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 11:10:02 | #28934 (14)

Nemáš pravdu, Volmane. Já ti rto ale nemůžu dokázat, protože si nedělám záznamy.


n/a
n/a
 #28919 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 11:32:39 | #28945 (14)

Víš co, Volmane, já ti sem celé to stádo vpustím. No a uvidíme, jak dlouho tady každý z nich vydrží. Taky si pečlivě zaznamenám situaci, za které nás budou jeden po druhém opouštět. Tak tedy: teeeeď! *4569*


n/a
n/a
 #28919 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 11:40:24 | #28947 (15)

Tak to jsem zvědavý... *8888*


n/a
n/a
 #28945 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 13:21:02 | #28955 (16)

Nebuď. Ti jsou tak plní pohrdání a odporu, že sem ani nepáchnou.


n/a
n/a
 #28947 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 13:51:07 | #28963 (15)

Jo, tak tohle gesto hodnotím vysoko!


2
n/a
 #28945 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 14:06:46 | #28966 (16)

O to níže budeš hodnotit, až budou jeden po druhém odcházet. *3422* Tedy pokud vůbec někdo z nich přijde. *24611*


n/a
n/a
 #28963 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 08:57:29 | #28907 (12)

Jo, Vaše představa rovnosti je: nám nadávat a my máme soupat nozickama. ....
Svědkové se přeci nemůžou ohradit, musí všechno vydržet, jsou to řádkovací panaci!


n/a
n/a
 #28903 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 09:03:23 | #28911 (13)

Fackovaci, sorry!


n/a
n/a
 #28907 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 14:06:15 | #28965 (13)

zatímco vám se líbí, když nám na vašem fóru nadává někdo jiný, ty se můžeš roztomiloučce chichotat za pomoci řady smajlíků a abuka zmizí


171
n/a
 #28907 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 09:02:48 | #28910 (12)

Tvým stylem nikdy nepsal, precti si to pozorněji!


n/a
n/a
 #28903 

| Předmět: RE: RE: Spor o Ježíšovu předkožku
05.07.20 09:22:33 | #28830 (2)

Nešmejdím. Prostě mi vyskočil odkaz. *19837*
Neboj se, vím, co je Enigma zač, jako web i jako časopis.
Proto jsem si informaci ověřil z několika zdrojů.
Doporučuji ti udělat totéž, aspoň se na pár pikosekund zabavíš. *3614*
Ale jinak s tebou souhlasím. Opravdu je to celé pitomost. *33018*


n/a
n/a
 #28826 

| Předmět: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu předkožku
05.07.20 09:34:47 | #28832 (3)

Vyjádřil jsem se jasně. Je to zjevně pitomost!


2
n/a
 #28830 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu…
05.07.20 13:30:02 | #28844 (4)

Jo, to máš pravdu! *15238*


n/a
n/a
 #28832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu…
05.07.20 14:46:14 | #28856 (4)

Z toho, co je k dispozici na internetu jsem získal pocit, že ŘKC už neklade takový důraz na relikvie, je spíš tendence je moc nezdůrazňovat. Což je dobře, protože k víře opravdu nejsou potřeba a celek je poněkud morbidní.
Faktem je, že svátek Obřezání Páně byl v roce 1960 nahrazen svátkem Slavnost Matky Boží, což poněkud ironicky komentoval pan Putna.
Církve řeckokatolická a pravoslavná svátek dál slaví.
Možná, že v prostředí církve se o tom nemluví, což neznamená, že by to musela být pitomost.


n/a
n/a
 #28832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu…
05.07.20 15:07:05 | #28860 (5)
| Předmět: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu předkožku
05.07.20 13:27:26 | #28842 (3)
*2*

n/a
n/a
 #28830 

| Předmět: RE: Spor o Ježíšovu předkožku
05.07.20 13:06:01 | #28840 (1)

Jako katolík si nejsem vědom, že bych na svědky někdy útočil kvůli pomyslné degradaci Krista.


2
n/a
 #28812 

| Předmět: RE: RE: Spor o Ježíšovu předkožku
05.07.20 13:44:45 | #28849 (2)

Jo? Dokonce tvrdíš, že nejsme křesťané, když Krista nepovažujeme za Boha. *19753*


n/a
n/a
 #28840 

| Předmět: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu předkožku
05.07.20 14:40:48 | #28855 (3)

To jo. Ale neřekl bych nepovažujete, vy nevěříte. Vy se od křesťanů odlišujete v tolika dalších věcech, že skutečně lze říct, že nejste křesťané.


2
n/a
 #28849 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu…
05.07.20 14:47:24 | #28857 (4)

Křesťan je ten, o kom se to říká, nebo pro to existují nějaká jiná kritéria?


n/a
n/a
 #28855 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu…
05.07.20 15:08:08 | #28861 (5)

Dobrá otázka, Abuko! *20832*


n/a
n/a
 #28857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu…
05.07.20 16:11:58 | #28862 (5)

svěcená voda


21
n/a
 #28857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu…
05.07.20 16:14:26 | #28864 (6)

Descu, docela mě otravuješ. Je to záměrné? Jsi velmi nečitelný, hážeš sem hlášky, z nichž těžko odhadovat, co si vlastně myslíš. Buďto svoje názory formuluj jasně, nebo se radši zdrž komentářů. *17622*


n/a
n/a
 #28862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o…
06.07.20 03:48:49 | #28894 (7)

to je výhrůžka, že mne zablokujete ?


21
n/a
 #28864 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o…
06.07.20 08:09:45 | #28895 (8)

Proč by měla být? Spíš prosba, abys byl čitelnější a mohli jsme normálně diskutovat. *11071*


n/a
n/a
 #28894 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu…
05.07.20 18:57:33 | #28873 (6)

Co je se svěcenou vodou?
Je pro tebe náročné vyjádřit souvislou myšlenku?


n/a
n/a
 #28862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o…
06.07.20 03:47:21 | #28893 (7)

pro vás je náročné chápat, jak jsem si všiml


21
n/a
 #28873 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o…
06.07.20 08:24:43 | #28896 (8)

Skutečně?
Odpovědi ve stylu vyštěknutí jednočlenné věty jsou tedy naopak známkou zasvěcených a fundovaných odpovědí? *2*


n/a
n/a
 #28893 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o…
06.07.20 08:32:03 | #28898 (8)

Náročnější je cist tve předsudky, o nametu vime dost!
Když nás chaba argumentace nepřesvědčí, uchylis se k nadavkam?
Co to je za způsob debaty?


n/a
n/a
 #28893 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu…
05.07.20 21:41:22 | #28886 (5)

Jedno. Křest.


2
n/a
 #28857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu…
05.07.20 22:31:54 | #28890 (6)

CHYBA. Není každý pokřtěný křesťanem.


n/a
n/a
 #28886 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o…
05.07.20 22:48:02 | #28891 (7)

Kdo je pokřtěn platným křtem, tedy křtem ve jméno Otce, i Syna i Ducha svatého, ten se tím stává křesťanem.
To je obecná pravda, kterou uznávají všechny křesťanské církve.
Vaše dupání nožkou že to tak není, působí přinejmenším směšně. Ovšem pokud si dobře pamatuju, ty i abuka jste tento platný křest kdysi dávno přijali a proto jste křesťané.


2
n/a
 #28890 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o…
05.07.20 23:13:07 | #28892 (8)

Nikoli, Volmane. Nejprve jsem byla pokřtěna jako mimino. V katolickém kostele. Ale to mě skutečně nedělalo křesťankou, protože jsem neměla ani víru v Boha, natož abych následovala Krista. Křesťanství toziž znamená následování Krista. Skutečné následování. Ani víra nestačí, natožpak křest.


n/a
n/a
 #28891 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o…
06.07.20 08:34:58 | #28899 (8)

Pravda není ve většině.
Ježíš vyučoval o křtu až potom, co je někdo vyucovan. Kolik bylo Jezisovi, když se dál pokřtil, myslíš, ze miminko? To nám zanechal jako vzor!


n/a
n/a
 #28891 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o…
před 11 hodinami | #29267 (7)

Křesťan je ten, kdo se skrze očištění od hříchů Kristem smíří s Bohem a Bůh mu to dosvědčí tím, že se z něj narodí !


7
n/a
 #28890 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o…
před 11 hodinami | #29277 (8)

V Písmu není nic, co by se dalo nazvat definicí křesťana.
Jediná zmínka je ve Skutcích 11:25, 26.
Odešel tedy do Tarsu, aby důkladně pátral po Saulovi, a když ho našel, přivedl ho do Antiochie. Tak došlo k tomu, že se po celý rok s nimi shromažďovali ve sboru, vyučovali značný zástup, a v Antiochii to bylo poprvé, kdy učedníci byli božskou prozřetelností nazváni křesťané.
a:
Nazváni byli učedníci (všichni), tedy ti, kdo se rozhodli následovat Krista (viz např. verš 24.)


n/a
n/a
 #29267 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu…
05.07.20 15:04:28 | #28859 (4)

Třeba taky proto, že neuctíváme Ježíšovy předkožky? *3409*


n/a
n/a
 #28855 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu…
06.07.20 09:09:45 | #28913 (4)

No vidis, to si myslíme o katoliciich. S učením Krista to už nemá společného nic!!!


n/a
n/a
 #28855 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu…
06.07.20 09:27:04 | #28915 (5)

Hezké by bylo kdyby jste se uznávali navzájem jako křesťané, no co už no, voda je jenom jedna.


n/a
n/a
 #28913 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spor o Ježíšovu…
06.07.20 09:45:05 | #28917 (6)

Pokud jsou propastne rozdíly v učení a praktikovani, nemůže být pravda všude!


n/a
n/a
 #28915 

| Předmět: všechno je odhalené
04.07.20 08:11:55 | #28798

K zamyšlení:

Všechno je odhalené a vystavené očím toho, kterému se budeme zodpovídat. (Hebr. 4:13)

Mojžíšův zákon určoval, že jmenovaní starší muži mají posuzovat nejenom záležitosti týkající se uctívání Jehovy, ale také různé konflikty a zločiny. Uveďme si několik příkladů. Pokud Izraelita někoho zabil, nebyl automaticky popraven. Starší města, ve kterém žil, prozkoumali okolnosti případu, a teprve pak rozhodli, jestli je trest smrti namístě. (5. Mojž. 19:2–7, 11–13) Starší také posuzovali nejrůznější oblasti každodenního života – od majetkových sporů po manželské rozepře. (2. Mojž. 21:35; 5. Mojž. 22:13–19) Když byli starší spravedliví a Izraelité poslouchali Zákon, všem se dobře dařilo a celý národ přinášel čest Jehovovi. (3. Mojž. 20:7, 8; Iz. 48:17, 18) Z toho je vidět, že pro Jehovu je důležité, jak se chováme v každé oblasti života. Chce, abychom nikomu nekřivdili a se všemi jednali s láskou. A všímá si všeho, co říkáme nebo děláme, a to i když jsme o samotě. w19.02 23 ¶16–18

texty:

(Heb 4:13)
Není žádné stvoření, které by před Bohem bylo skryté. Všechno je odhalené a vystavené očím toho, kterému se budeme zodpovídat.

(5Mo 19:2–7)
měl bys v zemi, kterou ti Jehova, tvůj Bůh, dává, vybrat tři města. 3 Zemi, kterou ti Jehova, tvůj Bůh, dává do vlastnictví, rozděl na tři části a uprav cesty, aby každý, kdo někoho zabil, mohl do těch měst uprchnout. 4 Ten, kdo někoho zabil, tam může uprchnout a zůstat naživu jen v případě, že svého bližního udeřil neúmyslně a necítil k němu předtím nenávist. 5 Například šel se svým bližním do lesa na dřevo a rozmáchl se sekerou, aby sekl do stromu, ale hlava sekery odletěla z topůrka, zasáhla jeho bližního a on zemřel. Ten, kdo zabil, by měl uprchnout do jednoho z těch měst, aby zůstal naživu. 6 Mstitel krve by ho totiž mohl v zuřivém hněvu pronásledovat a kvůli tomu, že je město příliš daleko, by ho mohl dostihnout a zabít. On si ale nezaslouží zemřít, protože předtím ke svému bližnímu necítil nenávist. 7 Proto ti přikazuji: ‚Vyber tři města.‘

(5Mo 19:11–13)
Ale pokud by nějaký muž nenáviděl svého bližního, počíhal si na něj, smrtelně ho zranil a on by zemřel a ten muž by uprchl do jednoho z těch měst, 12 pak ho starší z jeho města nechají odtamtud přivést, vydají ho do rukou mstitele krve a bude muset zemřít. 13 Nebudeš ho litovat. Zbavíš tak Izrael viny za to, že byla prolita nevinná krev, a dobře se ti povede.

(2Mo 21:35)
Pokud něčí býk zraní býka někoho jiného a zvíře zemře, pak živého býka prodají a rozdělí si peníze i to mrtvé zvíře.

(5Mo 22:13–19)
Když si muž vezme manželku a má s ní pohlavní styk, ale pak ji začne nenávidět, 14 obviní ji ze špatného jednání a pošpiní její pověst tím, že řekne: ‚Vzal jsem si tuhle ženu, ale když jsem s ní měl styk, zjistil jsem, že není panna‘, 15 otec a matka té dívky by měli předložit důkaz o jejím panenství starším v městské bráně. 16 Dívčin otec řekne starším: ‚Dal jsem svou dceru za manželku tomuhle muži, ale on ji nenávidí 17 a obviňuje ji ze špatného jednání. Říká: „Zjistil jsem, že tvoje dcera nebyla panna.“ Ale tady je důkaz jejího panenství.‘ Pak látku rozprostřou před staršími města. 18 Starší města vezmou toho muže a potrestají ho. 19 Uloží mu pokutu 100 šekelů stříbra a dají je dívčinu otci, protože ten muž pomluvil izraelskou pannu. A bude dál jeho manželkou. Do konce života se s ní nesmí rozvést.

(3Mo 20:7, 8)
Posvětíte se a stanete se svatými, protože já jsem Jehova, váš Bůh. 8 A budete dodržovat má nařízení a řídit se jimi. Já jsem Jehova, který vás posvěcuje.

(Iz 48:17, 18)
Toto říká Jehova, tvůj Výkupce, Svatý Izraele: „Já, Jehova, jsem tvůj Bůh, který tě vyučuje k tvému dobru a vede tě cestou, po které bys měl jít. 18 Kdybys tak věnoval pozornost mým přikázáním! Tvůj pokoj by byl jako řeka a tvé dobré skutky jako mořské vlny.


n/a
n/a

| Předmět: Krest
04.07.20 07:30:33 | #28794

Krtit ve jménu třech, znamená, at krtici se chápe, co to znamená. Ježíš nikde nepredepsal, ze se při samotném křtu, musí přinášet tato formulka!


n/a
n/a

| Předmět: Rossiq
04.07.20 07:24:04 | #28792

Jako za komunismu....

Росфинмониторинг вносит в список «экстремистов» 6 верующих из Владивостока в возрасте от 29 до 59 лет. Из них 5 женщин и один мужчина. Никто из них не знает о том, что они в отношении них возбуждено уголовное дело. Все они проходят свидетелями по уголовному делу против Елены Бармакиной.

Rosfinmonitoring vstupuje na seznam „extremistů“ 6 věřících z Vladivostoku ve věku 29 až 59 let. Z toho 5 žen a jeden muž. Nikdo z nich neví, že proti nim zahájili trestní řízení. Všichni jsou svědky v trestním řízení proti Eleně Barmakině.

https://jw-russia.org/cases/vladivostok.html#20200702


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossiq
04.07.20 07:43:14 | #28796 (1)

Rusko mlati duchodce, ukazuji svoji zoufalost a odpor Bohu, tomu pravému!

В Тавричанке, расположенной на побережье Амурского залива, проживает примерно 8 тысяч человек. Поселок входит в состав Надеждинского района Приморского края. Это не первое уголовное дело за веру в данном муниципальном образовании. В настоящее время в Надеждинском районном суде слушаются два процесса — против 77-летнего верующего Владимира Филиппова и 73-летней верующей Людмилы Шуть. Примечательно, что обыск у Владимира Филиппова проходил трижды. В ходе одного из рейдов силовики избили его за веру.

V Tavrichance, ležící na pobřeží Amurského zálivu, žije asi 8 tisíc lidí. Vesnice je součástí okresu Nadezhda v Primorsky Krai. Nejedná se o první trestní případ pro víru v tuto obec. V současné době jsou u okresního soudu v Nadezhdě slyšena dvě soudní řízení - proti 77letému věřícímu Vladimírovi Filippovovi a 73letému věřícímu Lyudmila Shutovi. Je pozoruhodné, že prohledávání u Vladimíra Filippova proběhlo třikrát. Během jednoho z nájezdů ho bezpečnostní zbili za víru.

https://jw-russia.org/news/2020/07/3.html


n/a
n/a
 #28792 

| Předmět: srdce
03.07.20 20:28:44 | #28783

K zamyšlení:

Jedině ty opravdu znáš srdce člověka. (2. Par. 6:30)

Jehovovi záleží na pocitech jeho služebníků, i když se na věci vždycky nedívají správně. Vezměme si třeba proroka Jonáše. Bůh ho poslal, aby oznámil rozsudek nad obyvateli Ninive. Ti svého jednání litovali a změnili se, a tak se Bůh rozhodl, že je nezničí. Jonáš z toho ale šťastný nebyl. Kvůli tomu, že se jeho proroctví o zkáze nesplnilo, se „rozpálil ... hněvem“. Jehova měl ale s Jonášem trpělivost a pomohl mu přemýšlet jinak. (Jon. 3:10–4:11) Časem prorok pochopil, co ho Jehova chtěl naučit, a Jehova ho dokonce použil, aby svůj příběh zaznamenal k našemu užitku. (Řím. 15:4) To, jak Jehova jednal se svými služebníky, nás ujišťuje, že s nimi soucítí. Ví o bolestech a trápeních každého z nás. Chápe naše nejvnitřnější myšlenky, naše nejhlubší pocity i naše omezení. A „nedovolí, [abychom] byli pokoušeni nad to, co [můžeme] snést“. (1. Kor. 10:13) To je opravdu nádherné ujištění! w19.03 16 ¶6, 7

texty:

(2Pa 6:30)
kéž nasloucháš v nebesích, ve svém příbytku, a kéž odpustíš. Každému odplať jeho jednání, protože znáš jeho srdce (jedině ty opravdu znáš srdce člověka).

(Jon 3:10–4:11)
Když pravý Bůh viděl, co udělali, jak se odvrátili od špatných skutků, změnil své rozhodnutí a nepřivedl na ně neštěstí, o kterém mluvil.
4 Jonášovi se to ale vůbec nelíbilo a rozzlobil se. 2 Modlil se tedy k Jehovovi: „Ach Jehovo, přesně toho jsem se bál, když jsem byl ještě ve své zemi. Proto jsem chtěl utéct do Taršiše. Vždyť jsem věděl, že jsi soucitný a milosrdný Bůh, trpělivý a plný věrné lásky a je ti líto způsobit neštěstí. 3 Jehovo, prosím, ukonči můj život! Je pro mě lepší, abych zemřel, než abych žil.“ 4 Jehova se ho zeptal: „Myslíš, že ses rozzlobil právem?“ 5 Pak Jonáš vyšel z města a posadil se na východ od něj. Udělal si tam přístřešek, sedl si pod něj, aby byl ve stínu, a čekal, co se s městem stane. 6 Bůh Jehova pak nechal nad Jonášem vyrůst lahvovitou tykev, aby měl hlavu ve stínu a ulevilo se mu. Jonáš z ní měl velkou radost. 7 Ale další den za svítání poslal pravý Bůh červa, aby tykev napadl, takže uschla. 8 Když vyšlo slunce, poslal Bůh také spalující východní vítr a slunce pražilo Jonášovi na hlavu, až omdléval. Prosil, aby mohl zemřít, a říkal: „Je pro mě lepší, abych zemřel, než abych žil.“ 9 Bůh se Jonáše zeptal: „Rozzlobil ses kvůli té lahvovité tykvi právem?“ On odpověděl: „Ano, právem. Jsem tak rozzlobený, že se mi ani nechce žít.“ 10 Ale Jehova řekl: „Tobě je líto tykve, která tě nestála žádnou námahu ani jsi neměl zásluhu na tom, že vyrostla. Za noc vyrostla a za noc uhynula. 11 A mně nemá být líto Ninive, velkého města, kde žije víc než 120 000 lidí, kteří navíc neumí rozlišit dobré od špatného, a také spousta jejich zvířat?“

(Ří 15:4)
Všechno, co bylo napsáno dřív, bylo napsáno pro naše poučení, abychom díky své vytrvalosti a povzbuzení z Písma měli naději.

(1Ko 10:13)
Nezažíváte jiné zkoušky, než s jakými se lidé běžně setkávají. Ale Bůh je věrný a nedovolí, abyste byli zkoušeni nad to, co můžete zvládnout. Ukáže vám východisko, abyste zkoušku dokázali snést.


n/a
n/a

| Předmět: RE: srdce
04.07.20 04:56:04 | #28784 (1)

Židům 12:6  Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.´


21
n/a
 #28783 

| Předmět: Rossiq
03.07.20 11:31:23 | #28775

n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossiq
03.07.20 11:37:53 | #28776 (1)

«Администрация колонии выбрала странный повод для того, чтобы посадить Кристенсена в ЕПКТ как особо опасного нарушителя. Перечень злостных нарушений приводится в статье 116 Уголовно-исполнительного кодекса, и в нем нет ничего из того, что сделал Кристенсен. По мнению администрации колонии, выходит, что находиться в футболке в бараке — это одно и то же, что устроить в колонии бунт или принимать наркотики»,— говорит представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

"Správa kolonií si vybrala zvláštní důvod, proč postavit Christensena do EPKT jako zvláště nebezpečného porušovatele." Seznam škodlivých přestupků je uveden v článku 116 trestního řádu a nic z toho, co Christensen udělal, není. Podle správy kolonie se ukázalo, že být v tričku v cele je to samé jako mít vzpouru v kolonii nebo brát drogy, “říká Yaroslav Sivulsky, zástupce Evropské asociace svědků Jehovových.

Что предприняли колония и прокуратура, чтобы не допустить выхода датского верующего Денниса Кристенсена на свободу?

Co udělali veznutele a státní zástupci, aby zabránili dánskému věřícímu Dennisu Christensenovi, aby se osvobodil?

https://jw-russia.org/news/2020/07/2.html


n/a
n/a
 #28775 

| Předmět: RE: RE: Rossiq
03.07.20 11:42:01 | #28777 (2)

Артём Кофанов, зампрокурора Курской прокуратуры по надзору за исправительными учреждениями, смягчение наказания поддержал. Но через 2 дня, 25 июня, Алексей Шатунов, прокурор той же прокуратуры, заявил, что постановление суда незаконно, потребовал отменить его и направить материал на новое рассмотрение в тот же суд. Что заставило прокуратуру изменить свою позицию — неизвестно.

Zmírnění trestu podpořil Artyom Kofanov, zástupce státního zástupce kurské státní zastupitelství pro dohled nad nápravnými zařízeními. Ale po 2 dnech, 25. června, Aleksey Shatunov, státní zástupce téže státní zastupitelství, prohlásil, že rozhodnutí soudu bylo nezákonné, požádal o jeho zrušení a zaslání materiálu pro nové soudní řízení ke stejnému soudu. To, co způsobilo změnu funkce státního zastupitelství, není známo.


n/a
n/a
 #28776