Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: abuka
Správci: abuka , margo
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 220388x
Příspěvků:
23585

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
15.04.20 10:59:10 | #16651

A nepovídej! Tak mladá nauka to je? *15184* A já myslela, že už apoštolové... *5620* *3409* *24590*


-82
n/a

| Předmět: Jednej stejně
15.04.20 10:41:42 | #16641

K zamyšlení:

Jdi a sám jednej stejně. (Luk. 10:37)

Můžeme si položit otázky: Jednám stejně? Jsem jako ten milosrdný Samaritán? (Luk. 10:30–35) Když vidím někoho ztrápeného, jsem iniciativní a chci pro něj něco udělat? Mohl bych prakticky pomoct starším bratrům a sestrám, vdovám nebo těm, kdo jsou v duchovním ohledu sirotky? Můžu utěšit někoho, kdo je nešťastný? (1. Tes. 5:14; Jak. 1:27) Když jsme k druhým milosrdní, cítíme štěstí, které vyplývá z dávání. Kromě toho víme, že to Jehovu těší. (Sk. 20:35; Hebr. 13:16) O člověku, který jedná ohleduplně, král David řekl: „Jehova sám ho bude střežit a zachová ho naživu. Bude prohlášen za šťastného na zemi.“ (Žalm 41:1, 2) Pokud jsme k druhým milosrdní a soucitní, bude Jehova milosrdný k nám, a díky tomu budeme šťastní po celou věčnost. (Jak. 2:13) w18.09 19, 20 ¶11, 12

Texty:

(Lk 10:37)
Odpověděl: „Ten, který s ním jednal milosrdně.“ Ježíš mu na to řekl: „Jdi a sám jednej stejně.“
(Lk 10:30–35)
Ježíš mu na to řekl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma dolů do Jericha a přepadli ho lupiči. Svlékli ho, zbili, nechali ho tam polomrtvého a odešli. 31 Náhodou šel dolů po té cestě kněz, ale když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. 32 Pak k tomu místu přišel Levita, a když muže uviděl, také se mu obloukem vyhnul. 33 Ale přišel k němu nějaký Samaritán, který tudy cestoval, a když ho uviděl, bylo mu ho líto. 34 Přistoupil tedy k němu, ošetřil mu zranění olejem a vínem a ovázal mu je. Potom ho vysadil na své zvíře, dovezl ho do hostince a postaral se o něj. 35 Příští den vyndal dva denáry, dal je hostinskému a řekl: ‚Postarej se o něj, a kdyby tě to stálo víc, zaplatím ti to, až se budu vracet.‘
(1Te 5:14)
A vybízíme vás, bratři, abyste varovali neukázněné, utěšovali sklíčené, podporovali slabé a se všemi měli trpělivost.
(Jk 1:27)
Uctívání, které náš Bůh a Otec považuje za čisté a neposkvrněné, znamená starat se o sirotky a vdovy v jejich trápení a nenechat se znečistit světem.
(Sk 20:35)
Ve všem jsem vám ukázal, že takovou usilovnou prací máte pomáhat slabým a přitom pamatovat na slova Pána Ježíše: ‚Dávat přináší víc štěstí než dostávat.‘“
(Heb 13:16)
Také nezapomínejte konat dobro a dělit se s druhými o to, co máte, protože takové oběti se Bohu líbí.
(Ža 41:1, 2)
Šťastný je každý, kdo se zajímá o slabé. V den neštěstí ho Jehova zachrání.  2 Jehova ho bude střežit a zachová ho naživu. Bude na zemi považován za šťastného. Nikdy ho nevydáš napospas jeho nepřátelům.
(Jk 2:13)
Kdo totiž není milosrdný, bude souzen bez milosrdenství. Milosrdenství vítězí nad soudem.


-82
n/a

| Předmět: Rossia
15.04.20 08:19:40 | #16584

Уголовное преследование очень сильно сказалось на состоянии Владимира и его супруги. Длящиеся уже на протяжении нескольких лет обыски, допросы, ознакомления с документами, правовое значение которых не всегда понятно — все это подрывает физическое здоровье. С начала преследований у Любови обострились многочисленные хронические заболевания. Кроме того, сам факт происходящей несправедливости сильно угнетает эмоционально. Приходится каждый день жить с мыслью: «Сейчас опять постучат в дверь!»

Родная сестра Любови переживает по поводу происходящего и недоумевает, почему мирные граждане преследуются ни за что.

Nyní manželé žijí ve vesnici Razdolnoye. Přistěhovali se sem, aby pomohli svým spoluvěrcům a starali se o sestru Lyubov, která je o 11 let starší než ona. Dcera manžela, Elena, žije na druhé straně země. Se všemi povinnostmi v domácnosti, včetně zahrady, to Vladimir a Love udělají sami. Láska také ráda pěstuje květiny doma. Vladimir je v současné době v důchodu. Rád tráví čas s přáteli, často loví se svou ženou.

Trestní stíhání výrazně ovlivnilo stav Vladimíra a jeho manželky. Vyhledávání, výslechy, seznámení s dokumenty, jejichž právní význam není vždy jasný, probíhají již několik let - to vše podkopává fyzické zdraví. Od začátku pronásledování Lyubov zhoršil četná chronická onemocnění. Navíc samotná skutečnost pokračující nespravedlnosti je emocionálně velmi depresivní. Každý den musím žít s myšlenkou: „Nyní budou znovu klepat na dveře!“

Lyubovova sestra se bojí toho, co se děje, a přemýšlí, proč jsou za nic pronásledováni civilisté.
https://jw-russia.org/prisoners/filippov.html


n/a
n/a

| Předmět: RE: Rossia
15.04.20 08:36:37 | #16596 (1)

To je děsný překlad! *33087*


-82
n/a
 #16584 

| Předmět: RE: RE: Rossia
15.04.20 09:12:44 | #16610 (2)

Podle přání! Stížnosti u brachy Google!
Google it!


n/a
n/a
 #16596 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossia
15.04.20 09:13:34 | #16611 (3)

Ale no dyť já vííím... *19753*


-82
n/a
 #16610 

| Předmět: RE: Rossia
15.04.20 09:18:09 | #16618 (1)

Honba na 72 letou penzistku!

Людмила овдовела 17 лет назад. Есть 3 детей и 3 внуков. Имеет II группу инвалидности и не может передвигаться без посторонней помощи. Много времени уделяет чтению Библии и размышлениям над ней.

Из-за уголовного преследования Людмила испытала жесточайший стресс. А он подорвал не только эмоциональное здоровье, но и физическое. Пришлось неоднократно вызывать скорую помощь, особенно после визитов в следственный комитет. Все хронические заболевания обострились, а после предъявления обвинения женщина почти 2 недели не могла ночью спать. Младшая дочь и сын в курсе происходящего. Они, хоть и не разделяют религиозных взглядов матери, поддерживают ее и помогают ей.

Lyudmila byla ovdovělá před 17 lety. Jsou zde 3 děti a 3 vnoučata. Má skupinu zdravotně postižených II a nemůže se pohybovat bez pomoci. Hodně času věnuje čtení bible a přemýšlení o tom.

V důsledku trestního stíhání zažila Lyudmila vážný stres. A podkopal nejen emoční zdraví, ale také fyzické. Musel jsem několikrát zavolat sanitku, zejména po návštěvách vyšetřovacího výboru. Všechna chronická onemocnění se zhoršila a po obvinění nemohla žena spát v noci téměř 2 týdny. Nejmladší dcera a syn jsou znát. Ačkoli nesdílejí náboženské názory matky, podporují ji a pomáhají jí.

https://jw-russia.org/prisoners/shut.htm


n/a
n/a
 #16584 

| Předmět:
15.04.20 07:59:35 | #16579

K zamyšlení:

Ty jsi rád, když je člověk v nitru poctivý, uč mé srdce pravou moudrost. (Žalm 51:6)

To, jací jsme uvnitř, je velmi důležité. Můžeme to přirovnat k fyzickému zdraví. Za prvé, abychom byli v dobré fyzické kondici, musíme zdravě jíst a mít pravidelný pohyb. Podobně abychom byli v dobré duchovní kondici, musíme se v duchovním ohledu dobře stravovat a pravidelně posilovat svou víru v Jehovu. K tomu patří, že se řídíme tím, co se učíme, a že o své víře mluvíme s druhými. (Řím. 10:8–10; Jak. 2:26) Za druhé, z toho, jak vypadáme, můžeme usoudit, že jsme zdraví, ale ve skutečnosti může být naše tělo zasaženo nějakou nemocí. Podobně z toho, že se pravidelně věnujeme duchovním věcem, si můžeme myslet, že máme pevnou víru, ale uvnitř nás můžou sílit nesprávné touhy. (1. Kor. 10:12; Jak. 1:14, 15) Musíme pamatovat, že Satan by nás svými názory rád nakazil. w19.01 15 ¶4, 5

Texty:

(Ří 10:8–10)
Ale co Písmo říká? „To slovo máš blízko, ve svých ústech a ve svém srdci.“ A tím „slovem“ je slovo víry, které kážeme. 9 Pokud totiž svými ústy veřejně prohlašuješ, že Ježíš je Pán, a ve svém srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. 10 Vždyť pokud člověk v srdci věří, získá Boží schválení, a pokud svou víru veřejně hlásá, získá záchranu.

(Jk 2:26)
Ano, jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je i víra bez skutků mrtvá.

(1Ko 10:12)
Kdo si tedy myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.

(Jk 1:14, 15)
Ale každý je pokoušen tím, že ho láká a svádí jeho vlastní touha. 15 Když se pak touha stane plodnou, porodí hřích. A když se hřích uskuteční, vede ke smrti.


-82
n/a

| Předmět: Vyrovnáváme se s pandemií
14.04.20 23:51:43 | #16568

Klid v období paniky
V kanadském Montrealu stojí bratr Jean-Yves a jeho manželka Vasthie Mudaheranwovi v přední linii boje proti pandemii koronaviru. Bratr Mudaheranwa pracuje v místní nemocnici jako doktor se specializací na respirační terapii a sestra Mudaheranwová je zaměstnaná jako sestřička v nemocnici pro pacienty s COVID-19.

Bratři a sestry v Itálii zůstávají navzdory pandemii duchovně silní
Itálie patří mezi země, které jsou pandemií COVID-19 zasažené nejvíc. V souladu s pokyny od vedoucího sboru poskytuje italská pobočka bratrům a sestrám praktickou i duchovní pomoc.
O bratry v severní, střední a jižní Itálii se starají tři výbory pro humanitární pomoc. Aktuální informace o potřebách zvěstovatelů získávají od krajských dozorců, kteří je pravidelně dostávají od místních starších.


26
n/a

| Předmět: Russia
13.04.20 09:16:43 | #16476

5 марта 2020 г. Слушание в суде первой инстанции #
В зале суда присутствует около 30 человек. Продолжается рассмотрение письменных материалов дела. Анатолий Токарев просит прокурора А. Ф. Попова правильно произносить имя Бога Иеговы. Гособвинитель учитывает религиозные чувства верующего и исправляется.

Суд рассматривает стенограммы скрытых аудио- и видеозаписей, сделанных внедренными агентами. Анатолий Токарев возражает против составленных стенограмм, утверждая, что информация в них искажена, а сфальсифицированные данные выставляют его в негативном свете.

soudní síni je asi 30 osob. Probíhá posuzování písemných materiálů případu. Anatolij Tokarev žádá žalobce A. F. Popova, aby správně vyslovil jméno Jehova Boha. Státní zástupce bere v úvahu náboženské pocity věřícího a opravuje se.

Soud zvažuje přepisy skrytých zvukových a obrazových záznamů provedených vloženými agenty. Anatolij Tokarev namítá proti kompilovaným přepisům a tvrdí, že informace v nich jsou zkreslené a padělané údaje ho vystavují v negativním světle.

https://jw-russia.org/cases/kirov.html#20200305


n/a
n/a

| Předmět: Buďte...
13.04.20 08:32:57 | #16458

Já myslím, že bychom mohli ukončit to posťuchování, a to z pbou stran, a zamysket se nad textem, který má nám všem co říct:

Buďte myšlenkově jednotní, empatičtí, mějte bratrskou lásku, projevujte něžný soucit a buďte pokorní. (1. Petra 3:8)

Den Památné slavnosti je za námi, a tak je dobré si klást otázky: Jak můžu ještě lépe napodobovat Ježíše a projevovat druhým lásku? Přemýšlím víc o potřebách jiných bratrů a sester než o svých? Neočekávám od nich víc, než co můžou dělat? Uvědomuju si, jaká mají omezení? Chovejme se vždycky jako Ježíš a buďme soucitní. Požadavek připomínat si Kristovu smrt už nebude dlouho platit. Až Ježíš přijde během velkého soužení a shromáždí zbývající vyvolené do nebe, Památná slavnost se slavit přestane. (Mat. 24:31; 1. Kor. 11:26) I tak si můžeme být jistí, že Jehovův lid bude rád vzpomínat na toto jednoduché jídlo jako na symbol té největší pokory, odvahy a lásky, jaké kdy člověk projevil. w19.01 25 ¶17–19

texty:

(Mt 24:31)
A vyšle své anděly za silného zvuku trubky a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebes k druhému.

(1Ko 11:26)
Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete tento pohár, oznamujete Pánovu smrt, dokud on nepřijde.


-82
n/a

| Předmět: RE: Buďte...
13.04.20 08:36:50 | #16460 (1)

my nie sme Jehovov ľud, my sme podľa ap. Pavla Kristov ľud, kráľovské kňazstvo, vyvolený národ, v Kristov sa rodime, v Kristovi žijeme, v Kristovi umierame a v Kristovi budeme vzkriesení *2663*


n/a
n/a
 #16458 

| Předmět: RE: RE: Buďte...
13.04.20 08:43:29 | #16467 (2)

ap. Pavel. nežijem už já, ale žije vo mne Kristus!


n/a
n/a
 #16460 

| Předmět: RE: RE: RE: Buďte...
13.04.20 08:57:58 | #16473 (3)

Ano, v Jehovově lidu žije Kristus. *20832*


-82
n/a
 #16467 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Buďte...
13.04.20 10:48:52 | #16477 (4)

Jehovov ľud nie je môj ľud, je mi ľúto....


n/a
n/a
 #16473 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
13.04.20 11:46:58 | #16484 (5)

I nám je ľúto.... *30360*


-82
n/a
 #16477 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
14.04.20 09:17:27 | #16532 (6)

nemusí byť! *2663*


n/a
n/a
 #16484 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
15.04.20 10:44:53 | #16642 (7)

Nemusí, ale máme lásku... *10235*


-82
n/a
 #16532 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
15.04.20 10:48:14 | #16645 (5)

A vis, ze mě to líto není? To by ses musel zbavit vlastností.......


n/a
n/a
 #16477 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Buďte...
15.04.20 14:38:06 | #16693 (4)

nezmtysel! - žijeme v Kristovi! (ap. Pavel) - Otec dal všetku mocj Synovi/Ježišovi, tak sme nasmerovaní a sústredení na Syna, nie na Jehovu...všetko máte akosi hore nohami...


n/a
n/a
 #16473 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
15.04.20 16:27:37 | #16709 (5)

V jakém vztahu je Syn s Jehovovu, prosím?


-82
n/a
 #16693 

| Předmět: RE: RE: Buďte...
15.04.20 08:35:56 | #16595 (2)

Komu budeš v nebi dělat kneziho a nad kym budeš kralovat?
Kdo je skutečně královské knezstvo, tohle musi chapat!!!


n/a
n/a
 #16460 

| Předmět: RE: RE: RE: Buďte...
15.04.20 13:29:19 | #16671 (3)

v nebi nie je už žiadna cirkev, žiadne kňazstvo, žiadne kraľovanie, v nebi je to o tom, čo hovorí ap. Pavel:
"Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují" (1 Kor 2, 9)...n/a
n/a
 #16595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Buďte...
15.04.20 13:45:38 | #16680 (4)

Ale no tak, Visitore..., kdybys jen občas na to naše shromáždění zavítal, už dávno bys měl jasno ve věci Kristova kralování a ve spoluvládě 144 000 vykoupených ze země. Když ty na té mši točíš pořád dokola jedno téma, tak se pak nediv, že máš mezery v poznání. *2527*


-82
n/a
 #16671 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
15.04.20 14:39:13 | #16694 (5)

tie vaše dokrtinárne nekresťanské táraninky je zábavné čítať *2663*


n/a
n/a
 #16680 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
15.04.20 16:29:19 | #16711 (6)

Tak se bav. Káč káč. *447*


-82
n/a
 #16694 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Buďte...
15.04.20 17:16:14 | #16722 (4)

Tobe to Bůh nezjevil? Chápeme te!

Pavel: „Mluvíme Boží moudrost ve svatém tajemství, skrytou moudrost, kterou Bůh předem stanovil před systémy věcí k naší slávě. Tuto moudrost nepoznal žádný z vládců tohoto systému věcí, neboť kdyby ji byli poznali, nebyli by přibili na kůl Pána slávy. Ale jak je psáno: ‚Ani oko nevidělo ani ucho neslyšelo ani na srdce lidské nepřišlo, co Bůh připravil těm, kteří jej milují.‘ Nám však to Bůh zjevil svým duchem, neboť duch zpytuje všechny věci, i hluboké věci Boží.“ — 1. Kor. 2:7–10

Nevědí to nevěřící, nebot jim to Bůh nezjevil!


n/a
n/a
 #16671 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
15.04.20 17:23:17 | #16723 (5)

Tohle v Bibli máš, Visitore?

Lukáš 22:28–30
28 Vy jste však se mnou vydrželi v mých zkouškách. 29 Uzavírám s vámi smlouvu o kralování, právě jako můj Otec uzavřel smlouvu se mnou, 30 abyste jedli a pili u mého stolu v mém království+ a seděli na trůnech a soudili 12 izraelských kmenů.


n/a
n/a
 #16722 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
15.04.20 17:37:48 | #16724 (6)

A tohle tam máš?

Zjevení 5:9, 10
9 A zpívali novou píseň: „Jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví jsi koupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národa. 10 Udělal jsi z nich krále a kněze pro našeho Boha a budou kralovat nad zemí.“

Tak co to vypravil, vypravil nebudou kněží a království ? Víš co říkáš? Jdi čestně vrátit dekret!!!


n/a
n/a
 #16723 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
15.04.20 17:43:58 | #16725 (7)

Přijď Tvé království, jako v nebi, tak i na zemi!
To jste neprobírali? Jak to, ze tam zadne kralovstvi nebude?

Cos to studoval ? Nespletl sis školu?


n/a
n/a
 #16724 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
17.04.20 08:56:12 | #16794 (8)

VUML. *15238*


-82
n/a
 #16725 

| Předmět: RE: Buďte...
13.04.20 08:38:25 | #16461 (1)

Dokud nepřijde.
Kdy přijde?..


n/a
n/a
 #16458 

| Předmět: RE: RE: Buďte...
13.04.20 12:01:28 | #16491 (2)

Podle vás už přišel v roce 1914, tak nevím, proč neposloucháte Jeho slova a nadále slavíte jeho smrt, když jasně řekl, že to máte dělat DOKUD NEPŘIJDE.


40
n/a
 #16461 

| Předmět: RE: RE: RE: Buďte...
13.04.20 12:14:22 | #16492 (3)

Ježíšův příchod je něco jiného než jeho neviditelná přítomnost.


-82
n/a
 #16491 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Buďte...
13.04.20 13:19:10 | #16494 (4)

v čem je rozdíl mezi Ježíšovou přítomností a Ježišovým příchodem. Přece když je tady, tak už nemusí přicházet, nebo jako to je?


100
n/a
 #16492 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
13.04.20 21:25:42 | #16509 (5)

Bible spojuje Ježíšovu „přítomnost“ a Ježíšův následný „příchod“ v moci Království se „závěrem systému věcí“, který vyvrcholí jeho „koncem“ neboli zničením. (Matouš 24:3, 14, 29, 30; Daniel 2:44; 7:13, 14) Ježíš dal znamení o své parúsii neboli přítomnosti a řekl v něm o svých pravých následovnících: „Pak vás vydají do soužení a budou vás zabíjet a budete předmětem nenávisti všech národů kvůli mému jménu.“ — Matouš 24:9.

(Mt 24:3)
Zatímco seděl na Olivové hoře, učedníci se na něj soukromě obrátili s otázkou: „Řekni nám: Kdy se to stane a co bude znamením tvé přítomnosti a závěru tohoto systému?“


-82
n/a
 #16494 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
15.04.20 01:46:07 | #16570 (6)

" závěr systému věcí“ je nebiblické protože se tam nevyskytiuje. Slovo systém se v Bibli nevyskytuje.


 #16509 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
13.04.20 22:38:04 | #16515 (5)

Zjednodušeně řečeno:
Přítomností (pa·rou·siʹa) rozumíme Kristovu vládu v Božím království v nebi.
Příchodem (erchomaj) označujeme příchod Krista jako soudce při závěru systému věcí, neboli při Armagedonu.


26
n/a
 #16494 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
14.04.20 07:34:37 | #16523 (6)

OK. Dík. Kristus je přítomen v Nebi.


100
n/a
 #16515 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
14.04.20 07:40:40 | #16524 (7)

Jan 6
56 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.


n/a
n/a
 #16523 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
14.04.20 07:43:29 | #16525 (8)

Jan 14
19 Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi.
20 V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.


n/a
n/a
 #16524 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 07:47:28 | #16526 (9)

Jan 17
22Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.


n/a
n/a
 #16525 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
14.04.20 08:00:35 | #16527 (8)

To se právě nijak nevylučuje... naopak. Proto dochází u přijímání k tzv. přepodstatnění. Duchovní se proměňuje v tělesné, tedy něco ve smyslu aktivování obyčejné hmoty a její proměnu v "tělo Kristovo". Pak je v Tobě. Přijala jsi Tělo Kristovo a zůstává v Tobě.


100
n/a
 #16524 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 08:13:48 | #16529 (9)

Kde jsi přišla k takovému poznání?


-82
n/a
 #16527 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 08:17:33 | #16530 (10)

Co je to za otázku? Z Bible. Máme přijímat tělo a krev Kristovu.


100
n/a
 #16529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 11:29:29 | #16536 (11)

Kde si, prosim vzala aktivování obyčejné hmoty a její proměnu?


n/a
n/a
 #16530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 11:57:42 | #16538 (12)

Máme přijímat tělo a krev Krista. Víme že je přítomen v Nebi, tedy v duchovním těle. Abychom ho mohli přijímat, musí se jeho duchovní tělo proměnit v tělo které je pro nás lidi přijatelné, hmatatelné.


100
n/a
 #16536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 12:01:23 | #16540 (13)

1. Korinťanům12
27 Jste tedy Kristovým tělem a jednotlivě údy.


n/a
n/a
 #16538 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 22:49:24 | #16562 (13)
*24581*

-82
n/a
 #16538 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 08:32:50 | #16591 (13)

Tak to v Psímu nestojí, Radus!


n/a
n/a
 #16538 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 08:34:08 | #16594 (14)

V písmu je že máme jíst Kristovo tělo a pít Kristovu krev. Takže to děláme.


100
n/a
 #16591 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 08:37:51 | #16597 (15)

Celá pasáž ze 6. kapitoly Jana se týká přijímání Kristova vyučování a naděje.
S připomínkou Kristovy smrti nemá nic společného.


26
n/a
 #16594 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 08:49:11 | #16600 (16)

To nehraje roli. Je tam jasně napsáno, co se má dělat.


100
n/a
 #16597 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 08:55:58 | #16602 (17)

Tak jasně to napsáno není, nepochopili to ani někteří Ježíšovi následovníci.
Rozhodně tam není nic o doslovném jedení těla a pití krve maskovanými naukou o transsubstanciaci.


26
n/a
 #16600 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 10:47:24 | #16644 (17)

Z textu vyplývá, že jde o duchovní sycení.


-82
n/a
 #16600 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 09:04:20 | #16606 (15)

Jako symboly!
Ježíš zemřel s celým tělem a vsechnou krvi Pití krve bylo pro křesťany zapovezeno a kanibalismus, to uz vůbec ne!!!


n/a
n/a
 #16594 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 09:07:14 | #16607 (16)

Proc nepřijímáte i vodu?
Když Ježíš mluvil se Samaritánkou, která přišla pro vodu k Jákobově studni, zmínil se o ‚živé vodě‘. Řekl: „Kdokoli pije z té vody, kterou mu dám, vůbec nikdy nedostane žízeň, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem prýštící vody, jež předává věčný život.“ (Jan 4:10, 14)


n/a
n/a
 #16606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 09:10:38 | #16609 (17)

voda je aj v Ježišovej krvi, prijímame aj vodu, celého Ježiša - telo obsahuje 78% vody:-)


n/a
n/a
 #16607 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 09:15:02 | #16613 (18)
*2*

-82
n/a
 #16609 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 09:16:21 | #16614 (18)

To je dobré, Visitor. A když se zeptám, proč nepřijímáte i víno, ale jenom chléb, odpovíš "kde je tělo, je i krev"! *15238*


-82
n/a
 #16609 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 09:22:19 | #16623 (18)

A co z Tebe pristi?
ale voda, kterou mu dám, Ježíš mluví o vodě! Ne o součásti krve!


n/a
n/a
 #16609 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 09:25:59 | #16624 (19)

A pokud správně prijimas, nesmis uz mít nikdy žízeň!
Pokud je krev doslovna, je i žízeň a voda doslovna!!!
„Kdokoli pije z té vody, kterou mu dám, vůbec nikdy nedostane žízeň, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem prýštící vody, jež předává věčný život.“ (JAN 4:14)


n/a
n/a
 #16623 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 09:44:04 | #16632 (20)

voda je aj v Ježišovej krvi, prijímame aj vodu, celého Ježiša (v eucharistii) - telo (včetne krvi) obsahuje 78% vody:-)


n/a
n/a
 #16624 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 10:06:15 | #16637 (21)

A máš někdy žízeň?
Žízeň musí být myšlena taky doslovně!


n/a
n/a
 #16632 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 10:48:37 | #16646 (21)

Kdyby to aspoŇ bylo někde vidět! *33072*


-82
n/a
 #16632 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 10:57:15 | #16650 (22)
*3617*

n/a
n/a
 #16646 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 10:59:39 | #16652 (23)
*2468*

-82
n/a
 #16650 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 22:47:06 | #16561 (11)

Kde to všechno najdu v Bibli:
přepodstatnění
Duchovní se proměňuje v tělesné
aktivování obyčejné hmoty a její proměna v "tělo Kristovo"
Tělo Kristovo a zůstává v Tobě.?


-82
n/a
 #16530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 09:38:15 | #16629 (12)

A uz nikdy nesmí mít žízeň, pokud se voda od Krista aktivuje v živou vodu:
„Kdokoli pije z té vody, kterou mu dám, vůbec nikdy nedostane žízeň, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem prýštící vody, jež předává věčný život.“ (JAN 4:14)


n/a
n/a
 #16561 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 09:42:31 | #16631 (13)

tou vodou Ježiš myslel seba - v eucharistii (telo obsahuje 78% vody) a v jeho slove...


n/a
n/a
 #16629 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 10:16:54 | #16639 (14)

A máš někdy žízeň?
Žízeň musí být myšlena taky doslovně!


n/a
n/a
 #16631 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 13:30:57 | #16672 (15)

iste, ale zahnanie žízně (obnova vodného režimu v tele) e už o niečom inom *1*


n/a
n/a
 #16639 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 15:53:49 | #16696 (16)

Nevěřící nemají vodní režim v těle?
Poslouchas se vůbec?


n/a
n/a
 #16672 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 17:47:47 | #16727 (16)

Kdyz se chléb může proměnit v tělo, tak voda života bez zizne navždy, už už maličkost, ne?


n/a
n/a
 #16672 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 21:13:38 | #16742 (15)

A z Jakobovy studny tekla Jezisovo krev?


n/a
n/a
 #16639 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 01:51:07 | #16571 (9)

Neznáš katolickou nauku. Tělo je tělem jen potud pokud je to chleba. Jakmile to rozkoušeš a strávíš tak nastavá druhý zázrak a to opětná přeměna kdy chleba přestává být tělem Kristovým


 #16527 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 06:52:34 | #16572 (10)

Jo tak :-) tak dík za doplnění.


100
n/a
 #16571 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 07:34:12 | #16573 (10)

Neuvěřitelné! *19364*


-82
n/a
 #16571 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 07:54:50 | #16576 (11)

Nepochybuji, že KC má nauku o transsubstanciaci rozpracovanou až do konce... *32742*


26
n/a
 #16573 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 07:58:39 | #16578 (12)

To víš, je terčem mnoha vtípků :-)


100
n/a
 #16576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 08:09:42 | #16581 (13)

A ja myslela že tím snědením se věřící stává údem Kristova těla.


n/a
n/a
 #16578 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 08:12:43 | #16582 (14)

No protože :
Jan 6¨
56 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.


n/a
n/a
 #16581 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 08:14:48 | #16583 (14)

Údem Krista se stává věřící křtem. Přijímání Těla Kristova je plněním podmínky Bible, tedy posilujeme se v souladu s biblickým učením. Biblické texty již tady byly několikrát.


100
n/a
 #16581 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 08:22:50 | #16585 (15)

Jenom že už tím Bůh dávno není ve třech osobách Trojjediný když se údem Krista věřící stává křtem, tou eucharistií se to jenom připomíná, zpečeťuje..tak to vidím a myslela jsem si že to je, tady mám takový náhled na to.


n/a
n/a
 #16583 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 08:25:46 | #16586 (16)

No protože ja pokřtěná sice nejsem ale snězením toho kousku slunce co mi bylo kdysi dáno jsem údem Kristova těla i bez křtu, tak to cítím že to je.


n/a
n/a
 #16585 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 08:31:55 | #16590 (16)

Ano, přesně tak.


100
n/a
 #16585 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 08:33:09 | #16592 (17)

Tedy souhlas s tou druhou půlkou :-) To že neakceptuješ Boha v trojiční podobě je jiná věc.


100
n/a
 #16590 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 08:55:53 | #16601 (18)

Tak když je psáno že v něm je plnost božství a v něm jsme i mi dosáhli plnosti, když je v Nás, tak jak jinak by to mělo být..než že Bůh skrze Krista je mnoho osob když jsme Kristovými údy, o tom je spasení?


n/a
n/a
 #16592 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 09:00:06 | #16604 (19)

Jdi papat slunce a ujasni se Ti to!


n/a
n/a
 #16601 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 09:03:41 | #16605 (20)

To nezáleží na mně a nemůže být moje vůle.


n/a
n/a
 #16604 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 09:10:35 | #16608 (18)

To by jste měli přijímat 3 věci!


n/a
n/a
 #16592 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 10:51:20 | #16647 (19)

Oni mají všechny tři v jedné oplatce, a je to dobře promyšlené: Přijímá se jen tělo, protože kde je tělo, je i krev. No a kde je krev, tam je i voda! No nemí to logické? *500*


-82
n/a
 #16608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 11:12:06 | #16653 (20)

A co si představujete pod taky slovom "logicke", Kefaline?


n/a
n/a
 #16647 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 16:32:13 | #16712 (21)
*3357*

-82
n/a
 #16653 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 08:27:51 | #16588 (14)
*24590*

-82
n/a
 #16581 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 08:33:56 | #16593 (12)

Je to velmi odvážná nadstavba biblického učení. *4363*


-82
n/a
 #16576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 07:55:08 | #16577 (11)

To já taky ještě neslyšela :-)


100
n/a
 #16573 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 11:36:21 | #16656 (12)

Pak to sublimuje do vesmiru...
Vždyť je to katolicky promakane.
A hmota se stane nehmotou, Bůh, jako duch hmotou atd. Atd. Atd...


n/a
n/a
 #16577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 07:36:47 | #16574 (10)

:-)To snad ne:-).


n/a
n/a
 #16571 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 09:13:58 | #16612 (10)

to trávenie a strávenie je už špekulácia, to nie je biblické, je irelevantné o tom špekulovať, a vôbec polemizovať: v Písme máme: prijímame živé telo a krv Kristovu v podobe chleba a vína/chlieb/víno premenené na živé telo a krv Krista, amen!...


n/a
n/a
 #16571 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 09:41:41 | #16630 (11)

To v Písmu takto není!
Amen!


n/a
n/a
 #16612 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 09:44:57 | #16633 (12)

presne takto to je (Jn 6, 53-55)...


n/a
n/a
 #16630 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 10:02:33 | #16636 (13)

Mluvit o jiné situaci, v jiné době!
To je asi rok před smrtí JK!!!
Nemluví tady o památné slavnosti a nikomu nepodava chléb a víno!!!


n/a
n/a
 #16633 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 10:52:49 | #16648 (13)

Delas svůj oblíbený kompot!
Jablka s hruskama!


n/a
n/a
 #16633 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
14.04.20 08:45:49 | #16531 (7)

Ano.
Jeho přítomnost jako krále je "viditelná" pouze těm, kdo ho v jeho královském postavení uznávají a jeho vládě se podřizují.
Naproti tomu jeho příchod k vykonání soudu "uvidí" každý.
(Zjevení 19:11–16)
Pak jsem uviděl otevřené nebe a bílého koně. Ten, kdo na něm seděl, se jmenuje Věrný a Pravý. Soudí spravedlivě a vede spravedlivou válku. Oči má jako plamen ohně a na hlavě mnoho diadémů. Má napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Je oblečený do oděvu postříkaného krví a jeho jméno je Boží Slovo. Za ním jela na bílých koních nebeská vojska v bílých, čistých oděvech z jemného plátna. Z úst mu vychází ostrý, dlouhý meč, aby jím pobíjel národy, a bude je pást železnou holí. Šlape ve vinném lisu velkého hněvu Všemohoucího Boha. Na svém oděvu, na stehně, má napsané toto jméno: Král králů a Pán pánů.


26
n/a
 #16523 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
14.04.20 10:53:13 | #16533 (8)

anebo ho uvidí jen ti co jsou schopni mít vidění bílého koně.


100
n/a
 #16531 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 12:35:49 | #16543 (9)

To jsem nějak nepochopil.
Můžeš to vysvětlit?


26
n/a
 #16533 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 12:49:53 | #16545 (10)

je podivuhodné, čím všetkým sa vy zaoberáte, a stále to podsúvate - vôbec nie (alebo málo) podstatnými vecami pre spásu všetkých (kristo-pavlovská teologie/kris­tocentrizmus: viera, nádej, láska, milost, milosrdenstvo, odpustenie hriechov, umučenie Krista, jeho smrť na kríži, zmrtvýchvstanie - o tom hlavne je kresťanstvo), veľmi málo sa tomu (i ako SJ) venujete...viac periférnym-, či marginálnym veciam zo SZ, ZJ, a i....


n/a
n/a
 #16543 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 13:12:33 | #16546 (11)

To není tvoje starost.


26
n/a
 #16545 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 14:19:32 | #16548 (11)

Žádný ze svědků se nedožije konce světa


 #16545 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 16:16:35 | #16549 (12)

to nevieme ani o nás, neSJ... *2663*


n/a
n/a
 #16548 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 20:44:09 | #16550 (11)

je to v Bibli. Ježíš čeká, až se svědkové k němu obrátí a dokud budou takoví jací jsou, konec nebude.


 #16545 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 20:59:34 | #16551 (12)

Zřejmě máš informace "z první ruky". *3168*


26
n/a
 #16550 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 21:00:07 | #16552 (12)

:-) jo, keby sa od SJ vrátili všetci katolíci do KC, tak neviem, kto by tam zostal *2663*


n/a
n/a
 #16550 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 21:02:40 | #16554 (13)

To myslíš i takové "katolíky", jako jsem byl já? *2*


26
n/a
 #16552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 21:06:05 | #16555 (14)

trebárs, a takých tam máte desaťtisíce:-) *2663* - Armagedon nastane, keď sa všetci vrátite do KC:-)


n/a
n/a
 #16554 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 09:17:19 | #16616 (15)

No to by byl opravdu konec!!! *2*


-82
n/a
 #16555 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 21:07:25 | #16556 (14)

ono mi to, čo čítam, vychádza tak, že ste spáchali na katolíkoch najväčšiu zlodejinu:-)


n/a
n/a
 #16554 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 21:26:33 | #16558 (15)

Policijéé! Policijéé! *27179*


-49
n/a
 #16556 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 09:18:36 | #16619 (15)

Jakou zkodějinu? Jako že jsme vám ukradli ovce? *4569*


-82
n/a
 #16556 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 22:18:22 | #16559 (14)

ne byl, ale ste poŕád:-)


n/a
n/a
 #16554 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 23:19:25 | #16566 (15)

No, katolík je pořád stejný, to je fakt|! *15238*


-82
n/a
 #16559 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 23:26:36 | #16567 (16)

Tsssss, náhodou...
Takových katolíků jako já jsou v Čechách tisíce. *18328*
Ale jak říkal poko: Co je doma, to se počítá. *33121* *3168*


26
n/a
 #16566 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 09:16:43 | #16615 (17)

doma budete len v KC, inak je to like-bludní holanďani...már­notratný syn sa vrátil do otcovho domu *2663* :-)


n/a
n/a
 #16567 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 09:20:56 | #16622 (18)

To by v KC museli přestat sloužit modlám:-).


n/a
n/a
 #16615 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 10:46:02 | #16643 (19)
*34258*

n/a
n/a
 #16622 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 11:32:33 | #16655 (20)

Ani nechci rikat, jak jsem jako katolík žil a vše to bylo jedno!
A nejvíc cirkvi! Už nikdy!

To byl byl tenhle pes
‚Pes se navrátil ke svému vlastnímu zvratku a vykoupaná svině k válení v blátě.‘“ (2. Petra 2:20–22)


n/a
n/a
 #16643 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 23:18:46 | #16565 (13)

To je na vážné zamyšlení, Visitore... *447*


-82
n/a
 #16552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 09:18:04 | #16617 (14)

to je fakt: márnotratný syn sa vrátil spät k otcovi, do otcovho domu *2663*


n/a
n/a
 #16565 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 10:55:15 | #16649 (15)

Myslela jsem to jinak: k zamyšlení je skutečnost, že kdyby se naši bývalí katolíci vrátili do KC, nezbyli by žádní SJ. No napsal jsi to takhle nějak, ne? *447*


-82
n/a
 #16617 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 11:59:27 | #16659 (15)

V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. (Jan 14,2)


n/a
n/a
 #16617 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 22:52:52 | #16563 (11)

Naopak, Visitore, o těch věcech se tu píše docela dost, ale vy na ně nereagujete, protože se chcete spíš hádat, byť by to bylo jen o slovíčka. *19969*


-82
n/a
 #16545 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 13:36:32 | #16547 (10)

Přijede na bílem koni... tak mě napadlo, že ho uvidí jen ti co jsou schopni toto vidět. Tedy bílého koně a všecky popisované detaily.


100
n/a
 #16543 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.20 21:01:23 | #16553 (11)

Jan popisuje detaily svého vidění.
Proč myslíš, že realita bude o nějakém doslovném bílém koni? *27946*


26
n/a
 #16547 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
15.04.20 12:53:56 | #16664 (6)

Jenže vždycky funguje postup: Napřed někam PŘIJDU, a teprve potom tam jsem PŘÍTOMEN/PŘÍTOMNA. A vy už máte Kristovu přítomnost a čekáte na Jeho příchod. To je zajímavé. To mi hlava nebere.


40
n/a
 #16515 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
15.04.20 13:27:50 | #16670 (7)

Z toho si nic nedělej, mně zase hlava nebere jeden ve třech osobách. *500*


-82
n/a
 #16664 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
15.04.20 16:15:56 | #16702 (7)

Je v ČR přítomen prezident?
Tak proč čekají jeho příchod do senátu?


n/a
n/a
 #16664 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Buďte...
15.04.20 16:34:03 | #16713 (8)
*20832*

-82
n/a
 #16702 

| Předmět: Veľkonočná nedeľa
12.04.20 10:08:57 | #16420

Veľkonočná nedeľa - slávny deň zmrtvýchvstania Krista
Dnes všetci kresťania slávia najslávnejší deň v dejinách spásy - deň zmrtvýchvstania Krrista!
Jn 20
1 První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen.
3 Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu.
4 Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první.
5 Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel.
7 ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě.
11 Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu
14 Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on.
20 Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána.
1 Kor 15, 17** Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších,**


n/a
n/a

| Předmět: RE: Veľkonočná nedeľa
12.04.20 12:30:19 | #16421 (1)

Dík. *10235*


-82
n/a
 #16420 

| Předmět: RE: Veľkonočná nedeľa
12.04.20 13:47:57 | #16427 (1)

...je zaujímavé, že Pavlovo kázání o zmrtvýchvstaní Krista pohania (vzdelaní Gréci, a nielen oni) len ťažko prijímali, drtivo ne", rovnako je to i dnes, čo je tragédia...- Kristus áno, - ako prototyp dobrého človeka, ktorého (ak existoval, jak tvrdia pobožní) je dobré mať v živote ako vzor správania, spravodlivosti, pekných myšlienok, - ale zmrtvýchvstanie? - to je spíš u nich pre úsmev, dôkaz nie je, konec! - je to len legenda, výmysel pobožných, a tak je to všade, už i v pôvodných kresťanských národoch, nehovoriac o iných:
Sk 17
18 Rozmlouvali s ním i někteří epikurejští a stoičtí filosofové. Jedni se ptali: „Co nám to chce ten nedovzdělanec vykládat?“ Druzí říkali: „Zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva.“ Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o zmrtvýchvstání.
31Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.“
32 Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli: „Rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy.“
ale toto je veľmi vážna výstraha, bez vzkriesenia Krista nemáme odpustené hriechy, neboli by sme ani my vzkriesení, spása by tak bola zarúbaná cesta::
1 Kor 15, 17 Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších *2663*


n/a
n/a
 #16420 

| Předmět: RE: RE: Veľkonočná nedeľa
12.04.20 13:49:52 | #16428 (2)

No vidíš, jak ses hezky rozpovídal! *20832*


-82
n/a
 #16427 

| Předmět: RE: RE: RE: Veľkonočná nedeľa
12.04.20 14:04:05 | #16429 (3)

jo, keď ide o zmrtvýchvstanie, tak hýrim aktvitou:-)...nepáči sa mi, ako protestanti (i iní) forsírujú Kristovu smrť (Veľký Piatok je vraj ich najväčší sviatok, na tento deň sústreďujú všetku náboženskú pozornosť) , ale menej hovoria o nedeli - deň zmrtvých vstania..to je rozdiel protestant (a iní) vs katolíci/pravos­lávni *2663* ten Pavlov verš je v tomto jasný:
1 Kor 15, 17 Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších


n/a
n/a
 #16428 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Veľkonočná nedeľa
12.04.20 14:19:48 | #16430 (4)

Kľúčov texty o vzkriesení Krista ako prvotiny zo vzkriesených, po ňom budú vzkriesení tí, ktoré sú v Kristu, ale nie tí, ktorí sú síce v Kristu, ale neveria v jeho vzkriesenie!:
1 Kor 15
12 Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání?
13 Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus
14 A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra
17 Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších
18 a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu.
20 Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.
23 Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho.
35 Ale někdo snad řekne: „Jak vstanou mrtví? V jakém těle přijdou?“
42 Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné.
52 .....Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.
53 Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.


n/a
n/a
 #16429 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Veľkonočná nedeľa
12.04.20 14:46:04 | #16431 (5)

ad: a až teraz som si všimol (nikdy predtým) zdrcujúci Pavlov text: zatratenie aj tých "kresťanov" (Krista síce uverili), ktorí neuverili v zmrvýchvstanie Krista:
17 Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších
18 a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu.


n/a
n/a
 #16430 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Veľkonočná…
12.04.20 17:49:33 | #16437 (6)

Ty jsi to psal i na Výklad Bible, a já jsem ti tam odpověděla, teď tu odpověď hledám tady a jsem zmatená, že jsem ji asi neodeslala, že tu není, pak na ni narazím na Výkladu... No dostals mě, pobíhala jsem mezi fóry jak trefená srna, než jsem si to dala do kupy. *500* Odpověď máš tedy na Výkladu.


-82
n/a
 #16431 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Veľkonočná nedeľa
13.04.20 05:14:56 | #16449 (4)

A Ježíš někde přikázal slavit vzkříšení, nebo smrt?
Já mám v Bibli toto:

Lukáš 22:19
19 Pak vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a dal jim ho se slovy: „To znamená mé tělo, které má být dáno za vás. Dělejte to na mou památku.“


n/a
n/a
 #16429 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Veľkonočná nedeľa
13.04.20 05:30:13 | #16451 (5)

Neforsiruje tam náhodou RKC něco, co v Bibli neni?
Když se tradici znevažuje Písmo, je to běda!


n/a
n/a
 #16449 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Veľkonočná…
13.04.20 10:51:28 | #16478 (6)

ne! - všetko je /i keď nie výslovne) v Biblii - v kontexte celého Písma, celého Božieho zjavenia (ide o hermeneutický prístup k Biblii, nielen o presnú dikci slova)....


n/a
n/a
 #16451 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Veľkonočná…
13.04.20 11:13:14 | #16482 (7)

Pre vysvetlene: biblická hermeneutika je filologická náuka, ktorá sa zaoberá vysvetľovaním historických (biblických) textov. vedie k správnemu pochopeniu biblického textu v zmysle priradenia správnych významov lexikálnym jednotkám cudzojazyčného textu, aj proces biblickej exegézy, ktorá sa usiluje zhromaždiť všetky dostupné historické (biblické) údaje, ktoré by biblický text osvetľovali aj z pohľadu vonkajších súvislostí...­.takýto prístup k exegéze Písma má aj Magistérium Cirkvi...


n/a
n/a
 #16478 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.20 11:25:18 | #16483 (8)

ad.: takýto výklad je aj v dvoch klasických prekladoch Biblie - Vulgata/NovaVul­gata, a Jeruzalémská Bible, kde "pod čiarou" (či kliknutím na čísla veršov) máme zrozumiteľný výklad patričného verša, je to vynikajúce pre orientáciu, pre pravdivé biblické pochopenie veršov tak, ako ich vykladá Cirkev...to iné preklady /halvne protestantské) nemajú, spoliehajú sa mýlne na to, že čitaľ priamo z textu chápe biblický verš, čo je mýlne - sú stovky veršov, v ktorých je nutný hermeneutický prístup/výklad, ...iste, sú stovky veršov, ktoré sú zrozumiteľne priamo z dikcie textu...


n/a
n/a
 #16482 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 16:08:23 | #16698 (9)

O Vulgate a chybách v ní, víme své!!!


n/a
n/a
 #16483 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 17:55:18 | #16730 (10)

Pokusy o revizi Vulgaty byly, žel nedopadly...

Nesrovnalosti mezi Vulgátou a původními jazyky chtěl Nebrija odstranit, a proto Cisnerose vybídl: „Zažehni znovu ty dvě zhaslé pochodně našeho náboženství, hebrejštinu a řečtinu. Odměň ty, kdo se věnují tomuto úkolu.“ A také vyjádřil tento návrh: „Kdykoli se v latinských rukopisech Nového zákona objeví nějaká odchylka, měli bychom jít zpět k rukopisům řeckým. Kdykoli je nějaký rozpor mezi různými latinskými rukopisy nebo mezi latinskými a řeckými rukopisy Starého zákona, měli bychom text upřesnit podle autentického pramene hebrejského.“

Jak na to reagoval Cisneros? Ve své předmluvě k polyglotní Bibli vyjádřil svůj názor jasně: „Latinský text požehnaného Jeronýma jsme umístili mezi text Synagogy [hebrejský] a text Východní církve [řecký], stejně jako byli zloději pověšeni každý po jedné straně Ježíše, který představuje římskou neboli latinskou církev.“ Cisneros tedy nedovolil, aby Nebrija opravil latinskou Vulgátu podle textu v původních jazycích. Nebrija nakonec od spolupráce na tomto projektu ustoupil, protože si nepřál, aby bylo jeho jméno spojeno s nekvalitní revizí.


n/a
n/a
 #16698 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.20 11:59:20 | #16490 (8)
*24611*

-82
n/a
 #16482 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.20 10:12:10 | #16638 (8)

A to byli farizeove a znalci zákona machři ve biblicke exegéze SZ a NZ, na základe synergie a kontextu poznatkov i z ďalších biblických vied, hlavne z biblistiky, biíblickej hermeneutiky.
Bylo jim to platné, jako mrtvému tatranka!


n/a
n/a
 #16482 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Veľkonočná…
14.04.20 11:22:42 | #16534 (7)

Tak cituj, kde Ježíš upřednostňuje slavení jeho vzkříšení, před připomínkou smrti?
Forsirujes svoje představy!


n/a
n/a
 #16478