Římanům 13:12  Noc pokročila, den se přiblížil.
Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla.
Efezským 5:9  Žijte proto jako děti světla -
ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda;
1 Tesalonickým 5:5  Vy všichni jste synové světla a synové dne.
Nepatříme noci ani temnotě.

Jakubův 1:17  `Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování´ je shůry,
sestupuje od Otce nebeských světel.
U něho není proměny ani střídání světla a stínu.