Lidé jsou lidé!
Ale Bůh je Bůh!
Henoch, Noe, Abraham, Izák, Jákob /Izrael/, Josef, Mojžíš, Jozue, Samuel, David, Šalomoun, Jób, Ježíš a další a další lidé měli k Živému Bohu /JHVH - Hospodinu/ velmi hezký vztah! Vztah plný lásky a úcty!!! Nenosili pohanské amulety v podobě křížků nebo růženců!!! Nekřižovali se!!! Ti lidé Živého Boha /JHVH - Hospodina/ nezradili, nezavrhli a neopustili...
Pro ně byl a je Bůh jediným a jednojediným Bohem!!! Nejvyšším Panovníkem všech "panovníků"!!!

Amen! *3474*