Rozcestník >> Náboženství >> Římskokatolická církev (ŘKC)

Informace

Název: Římskokatolická církev (ŘKC)
Kategorie: Náboženství
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 13.01.2020 16:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 22320x
Příspěvků:
751

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Římskokatolická církev (ŘKC) - Římskokatolická církev (ŘKC/Latinská/Západní, asi 1,2 mld členů), běžně označováná jako katolická (všeobecná, univerzální) církev, je největší ze 24 autonomních katolických církví. Ostatních 23 katolických církví (asi 80 mil členů) jsou "východní katolické církve" s ŘKC sjednoceny ve věrouce, mravouce a papežství. ŘKC je největší křesťanskou církví (vice jako polovina všech křesťanů) a největší náboženskou organizací na světě. Společenství s římským biskupem/papežem, Kristovým zástupcem a nástupcem ap. Petra, jemuž Kristus předal pastýřskou moc, spojuje všechny katolické církve a tvoří Ř(KC), nebo „katolická“ (z řec. “katholikos” -„všeobecná“ nebo „univerzální“), tedy otevřená všem lidem z celého světa bez ohledu na jejich původ, rasu, národnost, etnikum, vzdělání, či postavení. https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev....... Otázky: proč Ř(KC)? V čem se liší od ostatních křesťanských církví? Může být spása mimo církev? - Provokace a ataky Ř(KC) (i v smyslu domnělé pedofilie, apod.) tady nemají místo...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Lurdská Panna Mária
11.02.21 19:24:35 | #1601

Panna Maria Lurdská, Maria Virgo, de Lourdes, 11. února, památka
Tento den je výroční připomínkou prvního zjevení Panny Marie v jeskyni Massabielle u Lurd Bernardetě Soubirous v roce 1858. Lurdy se staly nadějí pro velmi mnoho nemocných. Mnozí tam nacházejí úlevu, někteří i uzdravení. Lurdy podnítily v církvi péči o trpící a nemocné. Není proto náhodou, že tento den se stal zároveň i Světovým dnem nemocných.
...25. 3. 1858 se Paní z Massabielle představila jako: "Què soy l´immaculada Councepciou." - Jsem Neposkvrněné Početí. Tento její titul byl církví přijat o necelé čtyři roky dříve prohlášením článku víry o Neposkvrněném početí Panny Márie....| Předmět: Slavnost Tří králů
06.01.21 09:05:00 | #1600


Dnes si připomínáme klanění mudrců či Tří králů z Východu, které vedla hvězda přes Jeruzalém do Betléma. V Jeruzalémě ztratili spolehlivé vedení hvězdy, proto se ptali na novorozeného židovského krále. Dozvěděli se pouze o proroctví, že z Betléma vyjde vládce, který bude panovat izraelskému lidu. V králi Herodovi zpráva vyvolala velmi zlé úmysly. A mudrci za městem opět uviděli hvězdu, která se pohybovala před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo Dítě, kterému přišli vzdát hold. Když spatřili Dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu pak dostali pokyn, aby se k Herodovi nevraceli, proto se vrátili jinou cestou do své země. - To nám vypráví evangelium dnešní slavnosti. Jeho zvěst předchází proroctví Izaiáše: "Záplava velbloudů tě přikryje, dromedáři z Midjanu a Efy, přijdou všichni ze Sáby, přinesou zlato a kadidlo, rozhlásí Hospodinovu slávu." (Iz 60,6)| Předmět: p. František a sport
05.01.21 15:20:42 | #1599

Papež František poskytl obsáhlý rozhovor italskému sportovnímu deníku „Gazzetta dello Sport“, v němž odpovídá na jedenatřicet otázek a v sedmi pojmech předkládá svou „encykliku o sportu“. Interview ve zkrácené formě vyšlo v sobotu v prvním novoročním čísle zmíněného deníku a jeho plnou verzi obsahuje přiložená kniha nazvaná „Sport podle Františka“...
....Mezi mnoha sportovci připomíná Diega Maradonu, který byl „básníkem na hřišti, velikým šampionem, který obdaroval radostí miliony lidí“, ale v soukromí to byl „křehký člověk“. Papež se mimo jiné vyjadřuje k výchovným hodnotám sportu, ale zároveň varuje před dopingem, který označuje za „nebezpečnou zkratku“, protože „anuluje lidskou důstojnost“.
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32143| Předmět: svátek sv. Štepána
26.12.20 12:28:45 | #1598

Dnes slávime vo všeobecnej Cirkvi krásny sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka kresťanskej viery - obdivujeme jeho pevnosť a neohrozenosť vo viere, pokoru, ako aj to, že nezlorečil tým, ktorí ho kameňovali, ale pred smrťou im odpustil, a prosil Krista, aby im tento hriech nezapočítal. Štefan je pre nás kresťanov obrovským príkladom pevnosti a neohrozenosti viery, ako aj vzor pre odpustenie tým, ktorí nám zlorečia, nenávidia nás...,

Sk 6,
8 Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení.
9 Tu proti němu vystoupili někteří židé, patřící k synagóze, zvané synagóga propuštěnců, a k synagóze Kyrénských a Alexandrijských, a společně se židy z Kilikie a z Asie se začali se Štěpánem přít.
10 Nebyli však schopni čelit Duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil.
Sk 7
51Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i uši! Nepřestáváte odporovat Duchu svatému, jako to dělali vaši otcové.
52 Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod Spravedlivého, a toho vy jste nyní zradili a zavraždili.
53 Přijali jste Boží zákon z rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali!“
54 Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby.
55 Ale on, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží,
56a řekl: „Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.“
57 Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši; všichni se na něho vrhli
58 a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul.
59 Když Štěpána kamenovali, on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“
60 Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: „Pane, odpusť jim tento hřích!“ To řekl a zemřel.| Předmět: hlod dne
25.12.20 19:02:27 | #1597

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět:
23.12.20 10:10:53 | #1596

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: hold týdne
10.12.20 16:47:43 | #1595

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: Mária, Pann bez poškvrny dedičného…
08.12.20 12:49:35 | #1588

Dnes slávime v Cirkvi nádherný sviatok Panny Márie počatej bez poškvrny dedičného hriechu; Bernardetta Soubirousová , vtedy nevzdelané 13 ročné lurdské dievča, ktorá o Panne Márii predtým nevedela takmer nič, ale oznámila ako sa jej Panna Mária zjavila a predstavila (v lurdskom náreč)í): Qué soï era immaculado councepcioũ, (spis. francúzština: "Que soi era immaculada concepcion" = "I am the Immaculate Conception" (angl.) = Jsem Nepoškvrnené početí - čtyři roky poté, co Pius IX. v r. 1854 vyhlásil jako dogma/učení Církve, že Panna Maria byla počatá bez poskvrny dědičného hříchu.
S tímto katolickým dogmatem nesouhlasily odloučené církve, soustřeďující se především jen prý na Bibli. Zde však evangelista Lukáš oslovuje Pannu Marii MILOSTIPLNÁ - jak by mohla být plná milostí, kdyby měla v sobě stín dědičné viny, který do této chvíle bránil člověku k plnému spojení s Bohem? Proto je již v andělových slovech skrytá pravda, vyhlášená Piem IX....
toto učení Církve zní: "Blahoslkavená Panna Maria v prvním okamžiku svého početí, díky zvláštní milosti a výsadě ze strany všemohoucího Boha, s hledem na zásluhy Ježíše Krista, Spasitele lidského rodu, byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny" ...| Předmět: RE: Mária, Pann bez poškvrny dedičného…
08.12.20 16:34:03 | #1589 (1)

Pozn.: Nepoškvrnené početí Panny Marie hlásal už na rozhraní 13.-14. st. blahoslavený Jan Duns Scotus (1266-1308), skotský mnich, františkán, teolog a filosof, jeden z představitelů pozdní scholastiky. Bývá přezdíván též doctor marianus, neboť byl velkým obhájcem učení o Neposkvrněném početí Panny Marie, či doctor subtilis (přesný, precizní). V r. 1993 jej Jan Pavel II. prohlásil za blahoslaveného. Scotus podílel na vypracování nauky o Neposkvrněném početí Panny Marie, kterou Bůh z dědictví hříchu (s přičiněním Ježíšovým ex hoc) svým rozhodnutím vyňal....je zaujímavé, že táto dogma bola prijatá v Cirkvi až v r. 1854...


 #1588 

| Předmět: RE: RE: Mária, Pann bez poškvrny…
08.12.20 16:52:59 | #1590 (2)

Na kterého čerta, tu kravinu o neposkvrněném početí, církev potřebuje?


 #1589 

| Předmět: RE: RE: RE: Mária, Pann bez poškvrny…
08.12.20 17:00:46 | #1591 (3)

je to výsada Kristovej matky za jej zásluhy /matky Spasiteľa), ktorá vedie v RKC k zvýšenej úcte Panny Márie, a tak aj posilnenie vo viere...matriánska úcta je v RKC silný fenomen viery spojená s tisíícami podôb jej úcty v cirkevnej tradícii (viera, prímluvné modlitby, hudobné a výtvarné umenie, púte, a pod.)


 #1590 

| Předmět: Pán sestoupil do pekel
01.12.20 20:05:13 | #1585

Sestoupení Pána do pekel...Mezi Kristovou smrtí na kříži a jeho vzkříšením nastalo "veliké ticho". Církev věří, že v tomto "mezidobí" Kristus sestoupil do podsvětí ("do pekel"), aby zvěstoval radostnou zvěst zemřelým spravedlivým.
Mluví-li se v tomto případě o "pekle", podobně jako v Apoštolském vyznání víry ("sestoupil do pekel"), nejedná se zde o peklo coby úděl věčného zavržení, ale o podsvětí, tedy říši zemřelých,...
.....Dnes je na zemi veliké ticho. Veliké ticho a pak samota. Veliké ticho, protože Král spí. Země se zděsila a utichla, protože vtělený Bůh usnul a probudil ty, kteří od věků spali. Vtělený Bůh zemřel a zatřásl podsvětím. Chce navštívit ty, kdo vězí úplně ve tmě a ve stínu smrti. Uvězněného Adama a spolu s ním uvězněnou Evu jde zbavit bolestí Bůh a jeho Syn. Pán k nim vešel s vítěznými zbraněmi kříže.... „Já jsem tvůj Bůh, jenž se pro tebe stal tvým synem: pro tebe a pro ty, kteří mají z tebe vzejít; a nyní říkám a svou mocí poroučím těm, kdo byli spoutáni: Vyjděte ven! A těm, kdo byli v temnotách: Buďte osvíceni! A spícím: Vstaňte!
[Homilie "O svaté a velké sobotě", sv. Epifanius ze Salaminy; PG 43,439.451.462-463].

sv. Epifan ze Salaminy (315 - 403), kyperský biskup a církevní otec. Katolická a pravoslavná církev jej uctívají jako světce.
Narodil se v židovské rodině, později však přijal křesťanskou víru. Rozhodl se žít jako poustevník. Byl velmi vzdělaný. Ovládal hebrejský, syrský, egyptský, řecký a latinský jazyk. V roce 333 inicioval založení kláštera v Eleutheropolis. R. 367 se stal biskupem v Salamině na Kypru. Přes biskupské důstojenství nadále zachovával monastické zvyklosti, žil skromně a asketicky.
Vymezoval se proti Origenovi a ostatním gnostikům, kteří vnášali do křesťanstvaí alegorické chápaní Písma na základě ŕecké filozofie....| Předmět: RE: Pán sestoupil do pekel
05.12.20 13:11:05 | #1586 (1)

Má docela bujnou fantazii.


 #1585 

| Předmět: prvý den novény
29.11.20 10:51:37 | #1584

Dnes je 1. adventnú nedeľu a súčasne Cirkev vyhlásila:
1. den novény za zastavení pandemie s prosbou o přímluvu sv. dětí
Novénu začínáme vždy křížem, úkonem kajícnosti a společnou Modlitbou národů proti pandemii .
Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!| Předmět: RE: prvý den novény
08.12.20 17:10:52 | #1592 (1)

Tyhle nesmysly mě už opravdu jedují. Existuje levný přípravek, který byl snadno dostupný a který likviduje viry, bakterie, prvoky, plísně a ranná vývojová stadia vlasovců, a zřejmě proto je uveden na seznamu zakázaných léků. Jmenuje se MMS2.(Master Mineral Solusion) Kam by lékaři přišli, kdyby se každý mohl léčit sám, že?
Tak by se měli modlit, aby zdravý rozum zvítězil nad chamtivostí, a ten idiotský zákaz byl zrušen.


 #1584 

| Předmět: RE: RE: prvý den novény
08.12.20 18:04:56 | #1594 (2)

jo, sú "levný přípravek, který byl snadno dostupný a který likviduje viry, bakterie, prvoky, plísně a ranná vývojová stadia vlasovců"...a koronapandemie už 3/4 roka řádí a narastá, začína byť panika, a nikto si s tým nevie rady...,a myslím, že to nevyriešia ani už pripravované a do obehu dávané vakcíny - vírus mutuje a bude mutovať, a účinnosť vakcín bude klesať, podľa mňa to bude začarovaný never ending story - nové mutácie,nové vakcíny a firmy sa finančne vyčerpajú - opakujem myslím......


 #1592