Rozcestník >> Náboženství >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 989034x
Příspěvků:
59664

Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy jsou tu NIRASA, MARGO A ABUKA.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Mezináboženská spolupráce – Schvaluje…
08.05.21 12:52:44 | #65691


Mezináboženská spolupráce – Schvaluje ji Bůh?

Rámeček na konci článku:
Je pravda relativní?
Zastánci mezináboženské spolupráce se často domnívají, že žádné náboženství nemůže tvrdit, že jen ono má pravdu. Někdy říkají, že právě přesvědčení o výlučnosti vlastního náboženství je příčinou mnoha dnešních problémů.
Avšak Jehova je popsán jako „Bůh pravdy“ a sám o sobě prohlásil, že se nemění. (Žalm 31:5; Malachiáš 3:6) Ježíš Bohu řekl: „Tvé slovo je pravda.“ (Jan 17:17) Tuto pravdu odhaluje Bohem inspirované Písmo, Bible. Díky jejímu učení jsme vyzbrojeni „pro každé dobré dílo“. (2. Timoteovi 3:16, 17)


1  

| Předmět: RE: Mezináboženská spolupráce –…
08.05.21 14:45:14 | #65703 (1)

Příčinou problémů by neměl být jiný pohled na víru, ale netolerance. Přičemž tolerance spočívá v uznání ostatním práva na víru, a nikoli v nutrnosti ředit pravdu tak, aby vyhovovala všem.


 #65691 

| Předmět: RE: Mezináboženská spolupráce –…
08.05.21 15:17:47 | #65711 (1)

ekumenismus napadl už Pavla, to není nová hezká myšlenka:

Co je v Jehovových očích projevem ekumenismu? Zamysleme se nad pokynem apoštola Pavla: „Nedejte se nerovně spojit jhem s nevěřícími. Vždyť co má společného spravedlnost a nezákonnost? Nebo jaké podílnictví má světlo s tmou? Jaký je dále soulad mezi Kristem a Belijalem? Nebo jaký podíl má věřící s nevěřícím? A v jaké shodě je Boží chrám s modlami? ... ‚Vyjděte proto z jejich středu a oddělte se,‘ říká Jehova, ‚a přestaňte se dotýkat nečistého‘, ‚a já vás přijmu.‘“ (2. Korinťanům 6:14–17)


 #65691 

| Předmět: RE: RE: Mezináboženská spolupráce –…
08.05.21 15:26:07 | #65712 (2)

Ano, "přestaňte se dotýkat", nikoli "pronásledujte, zabíjejte, ničte všemi způsoby, ".


 #65711 

| Předmět: RE: RE: Mezináboženská spolupráce –…
08.05.21 15:54:03 | #65713 (2)

žádní ikonoblasti, to si udělá Bůh sám....
Izajáš 26
20 Můj lide, vejdi do svých vnitřních místností

a zavři za sebou dveře.

Na chvíli se skryj,

dokud se nepřežene hněv.

21 Jehova totiž vychází ze svého příbytku,

aby obyvatele země volal k odpovědnosti za jejich provinění.

Země odhalí krev, která na ní byla prolita,

a nebude už skrývat své zabité.“


1  
 #65711 

| Předmět: RE: RE: RE: Mezináboženská spolupráce –…
08.05.21 19:32:31 | #65765 (3)

JO


 #65713 

| Předmět: Nejvyšší ??
07.05.21 18:55:35 | #65662

5. Mojžíšova :
8 Když Nejvyšší dával národům jejich dědictví, když rozmísťoval Adamovy syny, stanovil hranici národů s ohledem na počet synů Izraele.
9 Jehovův lid je totiž jeho podílem, Jákob je jeho dědictvím.
*19376* *19376*
Podle tohoto textu je nad bohem Jehovah - Nejvyšší a jiné národy mají jiné bohy jiných jmen.
Jehovah se staral jen o Izraelity a jen pro ně je jediným bohem.
*5726* ???????????????| Předmět: RE: Nejvyšší ??
07.05.21 19:03:21 | #65663 (1)

Tohle užý tady bylo a asui odněkud opisuješ, viď? *15238*

NBijak z textu nevyplývá, že by ten Nejvyšší nebyl Jehgova.


 #65662 

| Předmět: RE: RE: Nejvyšší ??
07.05.21 19:16:41 | #65664 (2)

No vyplývá a to jednoznačně.
*5726*
Proč tedy nebylo napsané 8 Když Jehovah dával národům jejich dědictví, .................. ??
*19376* *19376*
Jehovův lid je totiž jeho podílem, ...........
Takže Nejvyšší "delil Zemi s národy - a Jehovah dostal Izraelity.
*20*


 #65663 

| Předmět: RE: Nejvyšší ??
07.05.21 19:27:13 | #65665 (1)

8 Když Nejvyšší dával národům jejich dědictví,
když rozmísťoval Adamovy syny,
stanovil hranici národů
s ohledem na počet synů Izraele.
 9 Jehovův lid je totiž jeho podílem,
Jákob je jeho dědictvím.

10 Našel ho v pustině,
v prázdné poušti, kde vyjí divoká zvířata.
Obklopil ho, aby ho chránil, a staral se o něj
a střežil ho jako zorničku svého oka.

Tady máš, co znamená výrok "Jehovův lid je totiž jeho podílem, Jákob je jeho dědictvím":

(2Mo 19:5)
Pokud mě budete přesně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, stanete se mým zvláštním majetkem mezi všemi národy. Mně totiž patří celá země.
(5Mo 7:6)
Jsi totiž pro Jehovu, svého Boha, svatý lid. Jehova, tvůj Bůh, tě vyvolil ze všech národů, které jsou na povrchu země, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním majetkem.
(Ža 78:71)
od ovcí s jehňaty. Udělal z něj pastýře nad Jákobem, svým lidem, a nad Izraelem, svým dědictvím.


 #65662 

| Předmět: RE: RE: Nejvyšší ??
07.05.21 21:01:16 | #65666 (2)

Kromě toho, co uvádíš, je titul ʽel·jónʹ (Nejvyšší) přímo spojen s Jehovou, například v 1. Mojžíšově 14:22 nebo v Žalmu 7:17.
Řecký ekvivalent hyʹpsi·stos je na Jehovu několikrát použit v Lukášově ervangeliu, Skutcích a ještě někde.
Je to prostě titul zdůrazňující vznešenost, a mimochodem, je použit i na Davida (Žalm 89:27).
Už jsme to tady řešili několikrát.
"Vzpomeň si, Frištenský, brali jsme to v kurzu."


 #65665 

| Předmět: RE: RE: Nejvyšší ??
08.05.21 09:00:06 | #65674 (2)

Mně totiž patří celá země.
*65*
To ale nemusí být myšleno celá Země - může to taky znamenat celou zemi jeho podílu, protože Nejvyšší "celou Zemi" delil.
To že byl "nejšikovnější" a pravděpodobně nejkrutější(jak je patrné z Bible) podroboval si "jiné bohy i s jeho lidem a vše vyvrcholilo u Ježíše - kterému se to nelíbilo, ale vzal si Jehovu za otce a "udělal" z něho "dobrého" Boha a jeho náboženství "proměnil na křesťanství. (můj názor na "jiné bohy, kromě Jehovi - Desatero - nebudeš mít jiné bohy).
*19376* *5726*


 #65665 

| Předmět: RE: RE: RE: Nejvyšší ??
08.05.21 09:04:05 | #65676 (3)

Já jsem z toho jelen! *500* Tedy tys to ale zamotal! *500*


 #65674 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Nejvyšší ??
08.05.21 09:16:54 | #65679 (4)

No vycházím z toho co a jak je to napsané.
Proč by pisatel psal o nějakém dělení a spomínal Jehovův podíl??
*65*
Pro mně nevěřícího to vychází z toho, jaké bylo poznání pisatele - jaké území poznal - jaké bohy(od jiných národů) poznal a atd.
A taky věděl, že každý národ, který poznal měl své území.
Pokud by myslel jediného boha napsal by něco jako Nejvyšší bůh Jehova - to by ale naznačovalo, že existují(tak jako i v daném textu) i jiní bozi.
*5726*
Jenže jejich existenci všichni křesťané zpochybňují - slovo "Nejvyšší" by v tom případě nedávalo smysl.
*33684*


 #65676 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Nejvyšší ??
08.05.21 12:07:14 | #65686 (5)

Zdravím. Jen tak se připojím, snad to nebude od věci.

Bůh je jen jeden a ten zbytek to jsou jen " kopie Boha "
Ve všem je vždy originál a to ostatní je kopie. Tu kopii Boha si vytvořil člověk. Rozdíl mezi Bohem, který je ten jediný je to, že náš Bůh Biblický, kterého tady vyznáváme.... stvořil nebe, zemí, člověka.....ty kopie Boha nic nestvořili ( snad ten chaos ve víře )

A tady něco z Bible, citace, které nám identifikují Boha Nejvyššího.

„Ach, Hospodine, Pane můj! Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou paží učinil nebe i zemi – pro tebe nic není nemožné!
Jeremiáš 32:17

Řekněte jim tohle: „Bohové, kteří nestvořili nebe a zemi, takoví ze země i zpod nebe vymizí!“
Jeremiáš 10:11

Tak praví Bůh – Hospodin, jenž stvořil nebe, které rozložil, jenž překlenul zemi i co raší z ní, jenž lidem na ní dává dýchání a ducha po ní chodícím:
Izaiáš 42:5 B21


1  
 #65679 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nejvyšší ??
08.05.21 12:28:23 | #65687 (6)

Efezským 4
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


 #65686 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nejvyšší ??
08.05.21 12:41:07 | #65689 (7)

Samozřejmě.
Jenže Dalko si myslí, že je to nějaký jiný Bůh, než ten, o kterém se píše v Bibli.


 #65687 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nejvyšší ??
08.05.21 12:39:53 | #65688 (6)

Ano, tak nějak by to mohlo být.
A aby ten chaos ve víře byl dokonalý, nahradíme Boží jméno všeobecným titulem "pán", a abychom náhodou nezáviděli ostatním pohanským náboženstvím, uděláme si z Boha také trojici.
Tuhle kopii Boha si také vytvořil člověk. *33084*


 #65686 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nejvyšší ??
08.05.21 17:17:34 | #65720 (7)

No to až tak není problém, nebo je problém, že použijes místo jména titul při oslovení pán, abuko?

Přece Bůh nebyl na počátku Bohem ani pánem, dokonce ani Spasitelem a taky ani Jehowou.....

Byl jen Duch. Byl sám, nebylo člověka ani anděla, nebyl nikdo pro koho by potřeboval jméno, pro koho by byl pánem, Spasitelem , Otcem, učitelem, Jehowou...

Tyto tituly vzniklý až Bůh stvořil bytosti, člověka.....a na základě jeho atributů, či postavení, funkce by jsme mohli říct, vznikaly pak jména či tituly jak u Boha, tak to stejné se děje i u člověka.

Podívej abuko, člověk když se narodí, narodí se pod titulem člověk, dítě,syn, nebo dcera a pak teprve mu rodiče dají jméno. V průběhu života dle okolností, pak přibývá titulů, jako například žák, student, slečna, chlapec, nebo ten pán, učitel, zaměstnanec, táta, otec, manžel, děda, praděda....

Myslím, že to na autoritě jména k dané osobě nic nemění, naopak identifikuje to osobnost ještě blíž k jejímu jménu.
Pokud řekne dítě svému otci, tatínku, nezmění to nic na jeho jméně, ještě ale ukáže okolí, že jsou si daleko blíž, než kdyby použil otcovo jméno. Jen to dítě může použít titul tatínku. Kdežto jméno otce dítěte může použít kde kdo, jak sousedé, tak prodavač, či kamarád z práce.

Každý titul ukazuje na postavení osoby k tobě, kdežto jméno tě jen identifikuje.
To znamená, jestli použijes v případě Boha, Hospodina, titul pán, tak to jen ukazuje, že máš k Bohu respekt.

Ještě mě napadá jedná myšlenka v případě člověka, jméno dostává každé narozené dítě od svých rodičů. Ženy když rodily děti v Biblí, tak praktický byly prorokyne, když pojmenovaly své dítě. Protože, každé jméno identifikovalo to dítě....

Jak je to vlastně u Boha? Bůh sám sebe pojmenoval? Nebo Bůh chce, aby jsme my k němu přicházeli na základě toho co k němu cítíme,co pro nás znamená?


 #65688 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 18:02:14 | #65726 (8)

zkus všem na dveřích v baráku strhnout jmenovky a zamenit na pán a paní. Uvidíme, jak se to bude líbit.....


1  
 #65720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 18:08:34 | #65730 (9)

Co tím chtěl básník říci?


 #65726 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 18:09:38 | #65733 (10)

přemýšlej, prosím.....


 #65730 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 18:14:20 | #65740 (10)

Nepochopila? *34896*


 #65730 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 19:11:22 | #65759 (9)

Proč bych to dělala? Ty jsi vážně četl vždy jmenovku na dveřích od svých rodičů rosse? Ty si nepamatuješ jak se tvůj otec jmenuje. *4302*
Neříkej mi, že to ppotřebuješ přečíst při každé návštěvě svých rodičů.

Jinak píšeš úplně o něčem jiném, vůbec nepíšeš k věci.
Přečti si ještě jednou můj příspěvek, než budeš reagovat.


 #65726 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 19:16:38 | #65760 (10)

Ano, konwalinka, vždycky jsem si četla jmenovku na zvonku od mých rodičů. Ten panelák byl opravdu mnohopatrový a kdyby na každém zvonku bylo "PÁN" tak nevím, kam zazvonit.
Tys to vážně ještě nepochopila? Opravdu?


 #65759 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 19:29:56 | #65763 (11)

Všecky zvonky vedou k jedinému Pánu, víme že Pán je Jeden.


1  
 #65760 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 19:36:20 | #65767 (12)

Tys ještě, ratka, nepochopila, že VŠECHNY ZVONKY k jednomu pánu NEVEDOU? Vážně ti to ještě nedošlo? To mi neříkej!


 #65763 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 19:38:20 | #65770 (13)

Pokud je pouze jeden Pán, měly by.


 #65767 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 19:42:58 | #65775 (12)

Ale to je hluboký omyl, Ratko. *5567*


 #65763 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 19:44:51 | #65776 (13)

Já vím, vy jste přesvědčeni že jen váš zvonek je správný.


 #65775 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 20:02:08 | #65795 (14)

Jistě. Je na něm napsané jméno Stvořitele, jediného pravého Boha. *18535*


 #65776 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 08:46:19 | #65911 (15)

Kdo dal Bohu jeho jméno?


 #65795 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 09:13:00 | #65912 (16)

On sám.


 #65911 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 10:18:40 | #65923 (17)

Ne.
*5726*
Člověk - už jen proto, že si ho stvořil
*20*


 #65912 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 11:33:31 | #65933 (18)

To je tvůj názor, a já ti ho neberu. *32456*


 #65923 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 12:13:56 | #65941 (17)

To je tvůj názor ale v Bibli o tom psáno není. *33768*


 #65912 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 12:19:23 | #65942 (18)

V Bibli je, že se Bůh Stořitel tím jménem sám nazývá a že si na něm hodně zakládá. Spekulovat o tom, jestli si to jmébo dal sám, nebo kdo mu ho vlastně dal, je bezpředmětné. *3761*


 #65941 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 12:52:27 | #65945 (19)

Bůh se označil slovem JSEM.
Ale neřekl, že to je jeho jméno.
Ani to nemůže být jméno protože to je tvar slovesa být. *33768*


 #65942 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 13:45:36 | #65950 (20)

Tak tohle se tu už mnohokrát probíralo. Nemáš pravdu.

  1. Ten výraz neznamená pouhé JSEM.
  2. Své skutečné jméno řekl o řádku níže.
  3. A že právě tohle jméno měl na mysli, vyplývá z celých Písem, kde je tak nazván skoro 7 000x.
  4. Nehádej se s Biblí. *4569*

 #65945 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 14:27:42 | #65952 (21)

O řádku níže je jenom dodatek :-)


 #65950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 14:56:09 | #65957 (22)

Já to s tebou nebudu rozpřádat. Chceš zůstat ve svém omylu, tak zůstaň. *3761*


 #65952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 18:25:28 | #65960 (23)

proč by to měl být omyl?
Jednoduše pisatel potřeboval boha nějak pojmenovat, tak ho pojmenoval tak.
Bůh jako takový jméno nepotřeboval, protože byl sám před tím, než stvořil člověka.
Představení Jsem - je zcela logické. *20*


 #65957 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 19:24:22 | #65961 (24)

Představení Boha slovem JSEM není ani logické ani neodpovídá skutečnosti.
Připadá mi to pomalu jako spiknutí, jak někteří ignorují prostý fakt, že výraz JSEM neodpovídá významu hebrejského slova eh´jeh, neboli STÁT SE.
Jehova opravdu nepotřeboval sdělit, že "prostě existuje", ale ve významu svého jména ukazuje, že se stává tím, čím chce, a že tedy také uskuteční to, co chce.


 #65960 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 20:59:39 | #65962 (25)

Prostý fakt je, že STÁT SE není správný překlad. Ten je: BUDU TIM KÝM JSEM.
Hospodin opravdu nepotřeboval sdělit, že "prostě existuje", ale ve významu svého jména ukazuje, že se stává tím, čím chce, a že tedy také uskuteční to, co chce.
A také to nikdo netvrdí, že to potřeboval sdělit že "prostě existuje". *33768*


 #65961 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 21:53:01 | #65972 (26)

Celý hebrejský výraz zní אֶהְיֶה אֲשֶׁ­ר אֶהְיֶה (ʼEh·jehʹ ʼAšerʹ ʼEh·jehʹ), přičemž výraz ʼEh·jehʹ pochází ze slovesa ha·jahʹ, v překladu „stát se; prokázat se být". Je ve tvaru imperfekta v 1. osobě jedn. čísla, tedy "stanu se, prokáži se být".
Možností překladu je více, ale NIKDY je nelze překládat jako JSEM ve významu prostého "existuji".


 #65962 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 22:06:11 | #65974 (27)

prokázat se být asi ne, takový tvar neexistuje v normální řeči.

podle mě to je imperfektum 1. osoby od slova být a protože hebrejčina neměla slovo být v přítomném čase, je to průběhový čas (imperfektum) v minulem a v budoucím čase samozřejmě zahrňující i přítomnost. Tedy znamená to trvání bytí od minulosti do budoucnosti - nedokonavost, trvání


 #65972 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 22:15:24 | #65976 (28)

Jedná se o slovo "stát se" nikoli "být".
Takže spekulace se slovem "být" v jakémkoli tvaru je zavádějící.
Nakonec, i když je v českých Biblích výraz JSEM KTERÝ JSEM, bývá v poznámkách vysvětleno, že to nelze chápat ve smyslu "existovat".


 #65974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 22:20:14 | #65978 (29)

To chápu, stát se vyjadřuje budoucnost a nese v sobe víceméně vid dokonavý, takže ta nedokonavost je lepe vyjádřena slovem stávat se.... ve smyslu průběhu, od minulosti do budoucnosti.

Dokonce bych řekla že je i vhodne použit "projevit se Bytím" - stávat se ve smyslu neukončenosti.


 #65976 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 22:24:19 | #65980 (30)

To je jistě pravda.
Jde ale o to, že nahrazením výrazu "stát se" v jakémkoli vidu nebo čase opět jakýmkoli tvarem slovesa "být" podstatně měníme význam výroku.


 #65978 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 22:29:10 | #65981 (31)

pak by byl ideální překlad "stávám se, kým se stávám"


 #65980 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 22:35:36 | #65982 (32)

Důležité je, žda hebrejčina používá toto slovo podobně jako my k vyjádření svého osobního bytí, neznám hebrejčinu a pokud používají slovo "ej he" podobně jako my když chtějí vyjádří své osobní existování (jsem xyz)


 #65981 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 22:39:54 | #65983 (33)

KOnkrétně: Zda použijí třeba "jsem veselý" - průběhově ve smyslu stávám se veselým od minulosti k budoucnosti pomocí "ej he". Pak mi to dává smysl, je to vyjádřením živé osobní kvality, živé existence. žijeme pouze pokud jsme... tedy pokud jsme v Bohu. Můžeme mít pocit života, a v Bohu nebýt, to když jsme uváděni v omyl. Pak žijeme jen jako. zdá se nám že jsme ale ve skutečnosti nejsme. Můžeme být v představách, omylech, v minulosti, v budoucnosti, ve vlastní pavučině... nejsme i když se nám jeví jakobychom byli. ale nestáváme se, nejdeme nikam.
No prostě jen takové malé meditační okenko. a jdu si lehnout.


 #65982 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 22:49:51 | #65984 (34)

Myslím, že všechno je jednodušší, než by se chtělo přijmout. Bůh prostě řekl, jak se jmenuje a jakým jménem si ho tedy máme připomínat. Prostě představil se. O významu jeho jména se tady můžeme dohadovat a spekulovat, ale jak je vidno, ani Izraelité něco takového dělat nepotřebovali, alespoň Písmo žádné spory na to téma nezaznamenává. Prostě Jehova je Jehova, jediný pravý Bůh, a je to. Když je někdo Jeromír, tak taky spíš, než bychom jeho jméno rozebírali a pitvali, přiřadíme si k němu Jaromírovy vlastnosti a skutky. To je důležité, tak Jaromíra charakterizujeme, tak ho známe, tak ho máme rádi. *18535* Myslím si já. *3476*


 #65983 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 10:23:23 | #65998 (35)

Bůh neřekl jak se jmenuje ale čím je. *33768*


 #65984 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 11:08:59 | #66001 (36)

Jste tady všichni hodně divní členové. Já když jsem prvně uslyšela jméno Boha, pohladilo mě to po duši a Bůh mi najednoi byl bližší. Byla jsem nadšená, že ho můžu znát a oslovovat jménem. Ale vy tady všichni skoro do jednoho máte jediný cíl - dokázat si, že Bůh se vlastně nijak nejmenuje a že si ani nepřeje být jménem nazýván, abyste ho prostě ve svém životě mohli úplně vypustit. Garantuji ti, že Bůh řekl, jak se jmenuje, a mnohokrát svoje jméno zopakoval. Ale pro tebe jako by nebylo. OK, nech to být, žij si ve svém omylu, když se ti to líbí. *3761*


 #65998 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 11:22:38 | #66005 (36)

Ano, ve 14. verši o sobě Bůh říká čím je.
V 15. verši ovšem čteme:
(2. Mojžíšova 3:15)
Bůh Mojžíšovi dále řekl: „Toto řekni Izraelitům: ‚Jehova, Bůh vašich praotců, Bůh Abrahama, Bůh Izáka a Bůh Jákoba, mě k vám poslal.‘ To je mé jméno navždy a pod tímto jménem budu známý po všechny generace.


 #65998 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 10:20:43 | #66077 (37)

Já vám to konečně prozradím.
Bůh se píše JHVH vyslovuje se Jahve . *33768*


 #66005 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 10:24:14 | #66078 (38)

To že to takto někdo vyslovuje nemusí být pravdivé.


 #66077 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 10:30:06 | #66082 (38)

Samohlásky se nepsali a tak to neznamená že musejí být v tomto uskupení a jedna souhláska ti tam dokonce chybí v tom tvaru, mají to být čtyři slabiky.


 #66077 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 10:32:14 | #66083 (39)

Navíc se JHVH překládá do sousloví..


 #66082 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 10:33:51 | #66087 (40)

Jména se nepřekládají. *3477*


 #66083 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 10:35:25 | #66088 (41)

To nemusí být pravidlem, Ježíš vyznává Boha Otce.


 #66087 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 10:37:41 | #66091 (42)

No a co jako? *3199* Jak to souvisí se Jménem?


 #66088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 10:41:05 | #66094 (43)

Nemusím na Boha volat nijakým jménem, nemá to ani rad, nemusím ho oslovovat jmény které si někdo jenom vymyslel, nemusím naletět všem lidským bludům :-).
Desatero začíná slovy : Ja jsem .. a to uplně stačí, Bůh s tím je takto spokojený protože je v nás, to mi máme dodržovat Desatero, je pro nás..


 #66091 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 10:53:28 | #66099 (44)

Hlavně že jsi spokojená s tím, že víš, s čím je spokojený Bůh. *5620*


 #66094 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 10:59:12 | #66102 (45)

To mi se nějako jmenujeme :-)


 #66099 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 11:01:14 | #66104 (45)

Vím : Deuteronomium 5
11 Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo, neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo.


 #66099 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 11:07:33 | #66107 (46)

No jasně, tak neber.


 #66104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 10:38:12 | #66092 (42)

Ježíš o sobě říká Ja jsem...velice často :-).


 #66088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 10:33:23 | #66086 (39)

A dokolečka dokola... *500*


 #66082 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 10:37:05 | #66090 (40)

Nemusím se nechat na všechno uvrtat, používám hlavu :-).


 #66086 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 10:38:13 | #66093 (41)

OK.


 #66090 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 10:32:38 | #66084 (38)

Myslíš Boží jméno, že? Dalo by se to tak říct s přimhouřením očí nad malými nepřesnostmi...


 #66077 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 10:36:15 | #66089 (39)

Tak to tedy ne :-).


 #66084 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.21 00:58:23 | #66205 (40)

Co ne? *3199*


 #66089 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 10:43:52 | #66095 (38)

Ale není to jeho jméno - jen oslovení - místo Bůh, Pán, Hospodin a pod - není to ale jeho jméno.
Nepotřebuje jméno - jméno potřebují lidi, aby si mohli posílat balíčky na dané jméno a adresu - protože nejsou "jeden".
Proto Nejvyšší nemá jméno - mají ho jen jeho "synové(Jahve, - protože je jich víc a každý národ měl toho svého - až nepřišel ježíš a nevysvětlil jim to.
Deuteronomium 4 :
7 Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu voláme?
*20*
Ale stejně ještě zůstali národy, které mají své bohy s jejich jménem
*6477*


 #66077 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 10:54:05 | #66100 (39)

Ty taky. *16386*


 #66095 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 22:50:36 | #65986 (34)

Dobrou noc. To se tak někdo má. Já ještě musím dělat. *32450*


 #65983 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 22:58:13 | #65987 (34)

Není řeč o tom, jak se prokazujeme my, ale jak se prokázuje Bůh.
Ano, eh´jeh vypovídá o kvalitě, můžeme to tedy překládat, že Bůh něco působí nebo, že se nějak prokazuje, ukazuje atd.
Už nevím kde, ale četl jsem tento výraz přeložený jako "působím, aby se stalo".
Prostě tam musí být ta kvalita. V konstatování existence ve smyslu JSEM žádná kvalita není.


 #65983 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 06:42:49 | #65988 (35)

záleží jakou kvalitu v JSEM vnímáme. Mohu to vidět jako pravé Jsem, bytí v Pravdě.


 #65987 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 07:17:26 | #65990 (36)

Různé kvality nějakého slova můžeme vnímat pouze v rámci základního významu slova samotného.
Pravý a základní význam slovesa jsem je "existuji".
Jehova ve významu svého jména neukazuje na svou existenci jako takovou, ani nemusí zdůrazňovat, že existuje "v Pravdě", protože on sám tou Pravdou je.
Spíše mluví o své univerzální moci.


 #65988 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 07:28:26 | #65991 (37)

Možná, a také je možná interpretace že žiji (jsem) pouze pokud jsem v pravdě. Pokud jsem v omylu tak nežiji, jen se to tak mně může jevit. Může se mi zdát že jsem živá, ve skutečnosti jsem mrtvá. V Bibli je k tomu verš: „Následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé ...


 #65990 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 07:35:41 | #65992 (38)

No asi jo, jenomže to nějak nesouvisí s Božím jménem.


 #65991 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 07:39:35 | #65993 (39)

Nevím, neřeším Boží jméno. Bůh je jeden a takhle to beru. Vím kam se obracím, komu děkuji a koho uctívám.


 #65992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 07:57:41 | #65994 (40)

OK. *3312*


 #65993 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 08:29:38 | #65995 (40)

Ten výrok ale je o Božím jménu, přesněji řečeno o jeho významu.
Naopak není o naší existenci.


 #65993 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 17:14:37 | #66020 (41)

To právě chápu tak, že Boží Jsem dává život našemu jsem, tedy bez Boha bychom vůbec nevěděli že jsme, nebyli bychom schopni se uvědomit jako lidé. Tedy je veice důležité si uvědomit naši závislost, naše malé jsem (či stávám se ve smyslu trvání bytí) na Bohu. Proto nelze oddělit naše subjektivně osobní já od Božího. V Něm jsme, hýbeme se, žijeme.


 #65995 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.21 01:00:13 | #66206 (42)

POkud to tak cítíš, spojuješ tio taky s podřízením se Božímu zákonu a bereš vážně všechna jeho ořání?


 #66020 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.21 01:00:31 | #66207 (43)

přání


 #66206 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 10:18:18 | #65997 (29)

ano to si myslím taky *33768*


 #65976 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 22:18:24 | #65977 (28)

Výraz "prokázat se" se v běžné mluvě skutečně nevyskytuje.
Můžeme se ale například o něčem dočíst, že se to prokázalo (ukázalo) jako pravdivé, správné...
Kromě toho se zcela běžně prokazujeme průkazem totožnosti.


 #65974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 22:21:38 | #65979 (29)

Taktak, Bůh se nemusí prokazovat nikomu, nepotřebuje průkaz. Může se ale projevovat, jak píšeš i ty ukazovat - zjevovat, stávat se....


 #65977 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 22:50:12 | #65985 (30)

Svými projevy Bůh ukazuje, že je tím, kým je, tedy Pravým Bohem.
Mnohokrát v Bibli čteme, že jednal určitým způsome právě proto, aby se prokázal.


 #65979 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 17:17:02 | #66022 (27)

Je ve tvaru imperfekta v 1. osobě jedn. čísla, tedy "stanu se, prokáži se být".
*5726*
Vševědoucí Bůh by to takhle asi těžko formuloval.
Proč by se vyjadřoval do budoucna - stanu se, když se už stal - je - existuje - Jsem - teď - v tuto chvíli. *20*


 #65972 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 17:23:13 | #66023 (28)

Jak můžeš, DalkoT, vědět, co Bůh formuluje a neformuluje a jak by to udělal? Tyhle předpoklady jsou vlastní lidem, ne Bohu.


 #66022 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 17:32:56 | #66024 (29)

Je to můj názor a vysvětlení tohoto problému.
To, že se v Bibli později píše jméno Jahve - vyplynulo ze stvoření tohoto jména pisatele z Jsem, který Jsem - JHVH - Jahve - a proto se později vyskytuje v celé Bibli.
*20*
Já nevím jak Bůh formuluje věty a není to nikdo.
Nevěděl to ani pisatel Bible - Bible je jen Bohem inspirovaná - nediktoval ji - inspirace není důkazem toho, že všechno, co je napsáno jako Boží řeč je opravdu boží řeč.
*5726*


 #66023 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 17:41:45 | #66025 (30)

Tvůj názor ti neberu, o to se bát nemusíš. Když čtu ale tvoje slova, napadá mě, že jsi mistr v ohýbání. V tomto případě slov a vět v Bibli. *32299*


 #66024 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 18:10:14 | #66027 (31)

*5726*
Snažím si to vše vysvětlit, tak aby mi to dávalo smysl, bez toho, aby musel Jahve existovat.
*20*


 #66025 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 18:16:40 | #66028 (32)

*5595*
Jo, přesně o to ti jde, DalkoT.


 #66027 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 18:53:12 | #66035 (28)

hebrejci myslím nemají přítomný čas. Jde spíše o dokonavost či nedokonavost slovesa, podle toho je význam. činnost je neukončená a jde z minulosti do budoucnosti (imperfektum) nebo je ukončená, již se stala (perfektum) a ukončila nebo se bude ukončena záhy


 #66022 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 07:57:08 | #66056 (28)

Stane se něčím pro svůj národ třeba? Bude vůči němu jednat? Dává jim zaslíbení do budoucna?


 #66022 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 17:54:31 | #66026 (27)

To máš marný když to takto přeloženo JE :-)


 #65972 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 18:20:39 | #66029 (28)

Marné to máš ty kroky. Mnohokrát se to tu psalo a opakovalo a ty si pořád vedeš svou. Věř si čemu chceš, ale pak si nestěžuj. *30431*


 #66026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 18:26:09 | #66032 (29)

Ja si nevedu svou ale tu biblickou :-)


 #66029 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 18:46:10 | #66033 (30)

Určitě ano, ale biblí je mnoho druhů a ty sis taky jednu napsala - obsah je podle tvého názoru. *34785*


 #66032 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 18:46:52 | #66034 (31)

O ne nahlížím do vícero Bibli


 #66033 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 18:53:17 | #66036 (32)

Dívala jsi se i do svitků, které jsou k mání na internetu jako obrázky? Jsou to opisy originálů a existují i meziřádkové překlady. Je tam originální text v hebrejštině, přepis latinkou a anglický výraz. Ale to určitě víš. Ale pořád nechceš znát Boží jméno.
Jehova si vybírá lid pro své jméno a kdo ho znát odmítá - má smůlu. Ale tohle víš, jen to opakuju.


1  
 #66034 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 19:09:50 | #66037 (33)

Neodmítám:-)
Plně důvěřuji českým překladatelům :-)
Nemám důvod jim nedůvěřovat :-)
Proč by klamali co bys toho měli?
A je to snad něco špatného to ono JSEM ?
Čím by to jako mělo být špatné?


 #66036 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 19:20:38 | #66038 (34)

O tom JSEM tady padlo taky mnoho slov a vysvětlování.
Zamyslela jsi se někdy nad sebou a svým postojem? Odmítáš některé biblické texty, které ti nejsou "po chuti". Nepřipustíš, že Boží jméno je JEHOVA nebo JAHVE. To jméno ti snad připadá jako pichlavý kaktus? *20808*


 #66037 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 19:43:17 | #66039 (35)

Jo proč by jsem nemohla používat velice vhodný český překlad JSEM ?


 #66038 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 12:43:47 | #66115 (36)

je velice nepresny!
Tudiz nevhodny...


 #66039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 12:43:49 | #66116 (36)

je velice nepresny!
Tudiz nevhodny...


 #66039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 13:00:59 | #66121 (36)

Tohle téma uzavírám.
Tohle fórum opravdu neslouží k zatvrzelé prezentaci tvých utkvělých představ.


 #66039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 14:37:35 | #66127 (37)

Pardon ale s představama to nemá opravdu nic společného:-)


 #66121 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 19:44:14 | #66040 (35)

Mně by zase zajímalo proč se někomu JSEM tolik moc příčí..


 #66038 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 19:47:58 | #66042 (36)

To už tady taky bylo mockrát řečeno. Děláš si z Boha Jehovy srandu a a ještě se divíš, že se nám to nelíbí! *33021*


 #66040 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 20:09:32 | #66044 (37)

To si tedy nedělám.., ale mohla by jsem takto taky
argumentovat tak jako ty :-)


 #66042 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 20:36:02 | #66045 (38)
*5595*

 #66044 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.21 12:40:47 | #66114 (35)

Zcela zbytecny rozhovor...
tudy vlacek nejezdi....


 #66038 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 21:20:53 | #65965 (24)

Dalko T má bystrý postřeh s Božím jménem.
Margo si myslí že Bůh neměl jméno, až ho napadlo si ho dát:

https://diskuze.chatujme.cz/nabozenstvi/svedkove-jehovovi-t304?paginator-page=166#p65912

*15238*

 #65960 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 21:47:48 | #65971 (24)

A co ty víš, co Bůh potřeboval nebo nepotřeboval? *24581*


 #65960 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 21:02:56 | #65963 (21)

Bůh nikdy své jméno neřekl. Není o tom zmínka v Bibli. *33768*


 #65950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 21:46:56 | #65970 (22)

A neke! *34896*


 #65963 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 13:04:15 | #66013 (22)

Strong's Concordance
hayah: to fall out, come to pass, become, be
Original Word: הָיָה
Part of Speech: Verb
Transliteration: hayah
Phonetic Spelling: (haw-yaw)
Definition: to fall out, come to pass, become,


 #65963 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 13:26:49 | #66014 (23)

Brown-Driver-Briggs
הָיָה3570 verb fall out, come to pass, become, be (SI1; SI6 היה, ib3 הית; parallel form of הוה, Arabic , Aramaic הֲוָא, ; see הָוָה above)


 #66013 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 13:30:44 | #66015 (24)

1. význam a použití v Bibli
fall out:
všichni se stanou מֶההָֿיָה הַדָּבָר 1 Samuel 4:16 jak věc vypadla, (odešla, dopadla)? takže 2. Samuelova 1: 4; מֶההָֿיָה לוֺ Exodus 32: 1,23 (oba J E) co se mu stalo? srovnej 1 Samuelova 10:12; מִקְרֶה הוּא הָיָה לָנוּ 1 Samuelova 6: 9 šance, že nás postihla; také וַיְהִילֿוֺ כֵּן 2 Kings 7:20 a tak se mu to stalo, srovnej וַיְהִיכֵֿן níže


 #66014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 13:31:15 | #66016 (25)

vesměs "stát se"


 #66015 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 14:30:48 | #65953 (20)

Exodus 3
13Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“
14Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“


 #65945 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 14:56:47 | #65958 (21)

Já to znám zpaměti.


 #65953 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 21:23:39 | #65966 (21)

a kde tam vidíš jméno?


 #65953 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.21 01:03:45 | #66208 (22)

Jméno je kousek dál, ve stejném odstavci. Tam Bůh sám říká, jak jeho jméno zní. Tys to nikdy dál nečetl?


 #65966 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.21 06:29:31 | #66217 (23)

Tam neříká jak jméno zní ale jak se píše, to v PNS jste si tam vepsali jak vám zní :-)


 #66208 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 12:26:19 | #65943 (18)

A víš to jistě?
Kolik toho vůbec o Bibli víš?


 #65941 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 12:55:32 | #65946 (19)

To je taková jistota, jako když vím jistě, že projedu zatáčku stovkou a opravdu ji projedu stovkou.
Zeptej se mě na něco z Bible a já ti to vysvětlí. *33768*


 #65943 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 13:08:46 | #65947 (20)

To je opravdu zvláštní. Když jsi sem přišel, prezentoval ses jako člověk Bible neznalý. A najednou se cítíš být kompetentní poučovat?
Ono je to tak, že když si někdo vytvoří další nick, měl by si pamatovat, jak se pod ním hodlá projevovat. *7271*


 #65946 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 21:26:06 | #65967 (21)

Minule sis mě dobíral, že jezdím na skútru a přitom já skútr nemám. *7271*


 #65947 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 13:41:36 | #65949 (20)

Jo, a rozmázneš se o dubisko za ní! *33087*


 #65946 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 13:50:10 | #65951 (21)

náhodou jsem to hodil na louku a minul strom *33768*


 #65949 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 14:54:42 | #65956 (22)

No jo.


 #65951 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 17:29:54 | #65959 (22)

No, zatím to vypadá, že v oblasti biblického poznání jsi na louce každou chvíli. *33084* *7271*
O takového instruktora asi nikdo nestojí.


 #65951 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 21:31:06 | #65968 (23)

No musím tě občas poučit, když nevíš jak to je. *33084*


 #65959 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 21:54:38 | #65973 (24)

Jo, klidně poučuj.
Nejdřív si ale vytlač motorku zpátky na silnici. *7271*


 #65968 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 21:46:22 | #65969 (23)
*3357*

 #65959 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 10:06:06 | #65918 (16)

margo :-)


 #65911 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 11:26:55 | #65928 (17)
*2527*

 #65918 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 19:46:39 | #65778 (12)

u vas jsou 3


 #65763 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 19:48:01 | #65780 (13)

hahaha


 #65778 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 19:51:50 | #65784 (12)

Bible říká, že je mnoho bohů a mnoho pánů.


 #65763 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 19:53:23 | #65786 (13)

Takže když je řeč o Bohu Stvořiteli, jediném Pánu světa pak je vše jasné, nejde o nějakého vymyšlenéh boha.


 #65784 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 19:59:28 | #65791 (14)

O kterém "BOHU" mluvíš? Je jich obrovské množství - bohů a Bohů nebo BOHŮ. Kterého máš na myslí?


 #65786 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 20:01:05 | #65793 (15)

Je jen jeden Bůh, nevím nic o nějakých bozích, maximálně z mytologie ale to jsou legendy


 #65791 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 20:05:18 | #65796 (16)

Ten Jeden Jediný BŮH, ten Nejvyšší, má své JMÉNO, ratka a dal si ho ON SÁM. Chce, abychom ho nazývali tak a nijak jinak. Rozumíš?
Má tetragram JHVH nebo YHWH - říkáme mu JEHOVA nebo někdo JAHVE.


 #65793 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 20:07:33 | #65798 (17)

To ale řešíte jen vy SJ, miliardy křesťanů to neřeší. Vědí že Bůh je jeden.


 #65796 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 20:12:56 | #65805 (18)

Znají ho?


 #65798 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 20:18:43 | #65812 (18)

Jen jeden! Ano Bůh je jen jeden. Ale, to co tu říkáš je stejné, jako kdybys volala někomu telefonem a vytočila např. jen první číslo a žádné další! Kam by ses dovolala? NIKAM - chápeš ratka? NIKAM.


 #65798 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 20:25:23 | #65819 (19)

Bůh je přece Tvůj Stvořitel, je s Tebou


1  
 #65812 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.21 01:05:21 | #66209 (20)

Pokud znáš toho pravého...


 #65819 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 20:17:03 | #65809 (17)

niraso , cituj mi z Bible verše, kde Bůh říká, že ho máme nazývat Jehova.


1  
 #65796 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 20:19:39 | #65813 (18)

Tam takových veršů je,z kterých to můžeme vyčíst! Přece Bibli čteš, ne?


 #65809 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 20:23:24 | #65818 (19)

margo, když jich tam je tolik, tak prosím aspoň jeden verš mi cituj.


 #65813 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 20:29:55 | #65821 (20)

Notoricky známý:

2 Mo 3:„Toto řekni Izraelitům: ‚Jehova, Bůh vašich praotců, Bůh Abrahama, Bůh Izáka a Bůh Jákoba, mě k vám poslal.‘ To je mé jméno navždy a pod tímto jménem budu známý po všechny generace.


 #65818 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.21 20:36:12 | #65824 (21)

(5Mo 28:9, 10)
Když budeš dodržovat přikázání Jehovy, svého Boha, a chodit po jeho cestách, Jehova z tebe udělá svůj svatý lid, jak ti přísahal. 10 Všechny národy na zemi uvidí, že neseš Jehovovo jméno, a budou se tě bát.

(Jer 14:9)
Proč jsi jako bezradný muž, jako silák, který nedokáže zachránit? Jsi přece uprostřed nás, Jehovo, a vzývá se nad námi tvé jméno. Neopouštěj nás!

(Da 9:19)
Jehovo, slyš! Jehovo, odpusť! Jehovo, věnuj nám přece pozornost a jednej! Neotálej sám kvůli sobě, můj Bože, vždyť nad tvým městem a nad tvým lidem se vzývá tvé jméno.“
(Mal 3:16, 17)
Tehdy spolu mluvili ti, kdo se bojí Jehovy, jeden s druhým, a Jehova pozorně naslouchal. A psala se před ním pamětní kniha pro ty, kdo se bojí Jehovy a myslí na jeho jméno. 17 „A ti budou moji,“ říká Jehova, Bůh vojsk, „v den, kdy z nich udělám svůj zvláštní majetek. A budu mít s nimi soucit, jako má otec soucit se svým poslušným synem.
(Ří 10:13)
Vždyť „každý, kdo vzývá Jehovovo jméno