Rozcestník >> Náboženství >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1599843x
Příspěvků:
90275

Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy jsou tu NIRASA, MARGO A ABUKA.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
02.01.22 22:11:13 | #96254

Já slavím nejraději sám abych se z nikým nemusel dělit :))| Předmět:
02.01.22 22:06:12 | #96253

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: drzost| Předmět: RE:
02.01.22 22:11:33 | #96255 (1)

Prosím tě, kam jsi to zabloudil? *22542*


 #96253 

| Předmět: covid
02.01.22 22:05:50 | #96252

At buh odstaní covid| Předmět: 666
02.01.22 21:59:17 | #96249

vy se tady v tom vyznáte?| Předmět:
02.01.22 21:57:07 | #96247

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: OT| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 21:56:10 | #96246

abuko, všechny verše, které citujes jsme tady za ty dva dny probírali, já jsem se k ním vyjadřovala, takže už se nebudu znovu opakovat.

Ale na jedno musím reagovat Kain není v Bibli nikde zaznamenán v rodové linií Adama.

Omlouvám se jestli někomu bude vadit, že tady budu citovat rodovou linií Adama která je třikrát v Biblí zaznamenána...a pokud tam někdo najde Kaina v Adamové linií tak mě na to upozorněte. Já jsem ho ale nikde doposud nezaznamenala.

Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby. Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk. Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery. Adam žil celkem 930 let a potom zemřel. Když bylo Setovi 105 let, zplodil Enoše. Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery. Set žil celkem 912 let a potom zemřel. Když bylo Enošovi 90 let, zplodil Kénana. Po zplození Kénana žil Enoš ještě 815 let a plodil syny a dcery. Enoš žil celkem 905 let a potom zemřel. Když bylo Kénanovi 70 let, zplodil Mahalalela. Po zplození Mahalalela žil Kénan ještě 840 let a plodil syny a dcery. Kénan žil celkem 910 let a potom zemřel. Když bylo Mahalalelovi 65 let, zplodil Járeda. Po zplození Járeda žil Mahalalel ještě 830 let a plodil syny a dcery. Když bylo Járedovi 162 let, zplodil Enocha. Po zplození Enocha žil Járed ještě 800 let a plodil syny a dcery. Járed žil celkem 962 let a potom zemřel. Když bylo Enochovi 65 let, zplodil Metuzaléma. Po zplození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery. Enoch žil celkem 365 let. Enoch žil s Bohem, až jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. Když bylo Metuzalémovi 187 let, zplodil Lámecha. Po zplození Lámecha žil Metuzalém 782 let a plodil syny a dcery. Metuzalém žil celkem 969 let a potom zemřel. Když bylo Lámechovi 182 let, zplodil syna a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: „Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, jíž Hospodin zlořečil.“ Po zplození Noema žil Lámech 595 let a plodil syny a dcery. Lámech žil celkem pl777 let a potom zemřel. A když bylo Noemovi 500 let, zplodil Sema, Chama a Jáfeta.
Genesis 5:1‭-‬16‭, ‬18‭-‬32

Rod Adama 1 Letopis......

Adam, Set, Enoš, Enoch, Metuzalém, Lámech, Noe, Sem, Cham a Jáfet.
1 Letopisů 1:1‭, ‬3‭-‬4

Rod Sema

Sem, Arpakšad, Šelach, Heber, Peleg, Reu, Serug, Náchor, Terach, Abram, totiž Abraham. Synové Abrahamovi: Izák a Izmael. Zde jsou jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajot, potom Kedar, Adbeel, Mibsam,
1 Letopisů 1:24‭-‬29

Doporučuji prostudovat Letopis rodu od Adama, ale nenajdete tam záznam rod Kaina....

Když Ježíš začínal své působení, bylo mu asi třicet let. Byl to (jak se myslelo) syn Josefa, syna Elího, syna Matatova, syna Leviho, syna Melchiova, syna Janaje, syna Josefova, syna Matatiáše, syna Amosova, syna Nahuma, syna Chesliho, syna Nogaha, syna Machatova, syna Matatiáše, syna Šimeiho, syna Josecha, syna Jojadova, syna Jochanana, syna Réšy, syna Zerubábela, syna Šealtielova, syna Neriho, syna Melchiho, syna Idova, syna Kosamova, syna Elmadamova, syna Erova, syna Ješuy, syna Eliezerova, syna Jorimova, syna Matatova, syna Leviho, syna Šimeonova, syna Judy, syna Josefova, syna Jonamova, syna Eliakimova, syna Meleova, syna Menamova, syna Mataty, syna Nátanova, syna Davidova, syna Jišajova, syna Obédova, syna Boázova, syna Salmonova, syna Nachšonova, syna Aminadaba, syna Ramova, syna Checrona, syna Peresova, syna Judy, syna Jákobova, syna Izáka, syna Abrahamova, syna Teracha, syna Náchorova, syna Seruga, syna Reúova, syna Pelega, syna Hebera, syna Šelacha, syna Kainana, syna Arpakšada, syna Semova, syna Noemova, syna Lámechova, syna Matuzaléma, syna Enochova, syna Járeda, syna Mahalalelova, syna Kénanova, syna Enoše, syna Setova, syna Adamova, syna Božího.
Lukáš 3:23‭-‬38

Vždy po Adamovi, následuje syn Set.V Biblí ani na jednom místě není zaznamenán v rodové linií Adama Kain.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 21:59:01 | #96248 (1)

Omlouvám se za modrý příspěvek, ale mobil to někdy přehodi.


 #96246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 22:23:59 | #96258 (1)

Kain byl Adamův prvorozený.
(1. Mojžíšova 4:1)
Adam měl pohlavní styk se svou manželkou Evou a ona otěhotněla. Když porodila Kaina, řekla: „Porodila jsem syna s Jehovovou pomocí.

Po zavraždění Abela byl proklet a vyhnán.
(1. Mojžíšova 4:11)
Teď budeš prokletý – vyháním tě z půdy, která otevřela ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra.

Přesto jsou o jeho rodové linii zmínky.
(1. Mojžíšova 4:17)
Pak měl Kain pohlavní styk se svou manželkou a ona otěhotněla a porodila Enocha. A začal stavět město a pojmenoval ho po svém synu Enochovi.

Pak následovali:
Irad, Mechujael, Metušael, Lamek.
Lamek měl dvě manželky takže se tam Kainova rodová linie dělí:
Jabal a Jubal, Tubal-Kajina.

Rodovou linii Seta jsi nemusela uvádět, dokonce ji tady nemusíme mít dvakrát.
A příště prosím, piš do vlákna.


 #96246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 22:58:39 | #96259 (2)

abuko, děkuji za upozornění, že mám příště psát do vlákna, ale já jsem se omluvila, že mě to přehodil mobil. Takže ještě jednou omlouvám se.

Jinak se už nebudu k tomu vyjadřovat. Jasně v téch třech rodových liniích není záznam Kaina. Což mi může každý dosvědčit. Dokonce i v NZ není.

Včera jsem jasně vysvětlila jak je to s tou Kainovou rodovou linií, takže nevím proč se opakujes, když jsem jí tady včera dala, přece jí tady nemusíme mít dvakrát *6606*

A s tou rodovou linií Seta jsem měla důvod jí uvést a to z toho důvodu, že pokud je v Letopisech zaznamenán rod Seta, tak by měl taky být zaznamenán i rod Kaina a to byla má myšlenka a tím jsem to chtěla odůvodnit.

Děkuji za milou komunikaci. Pokud tobě to abuko nic neřeklo, věřím, že aspoň někomu jsem napověděla.

Přeji dobrou noc. *3770*


 #96258 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 23:03:01 | #96261 (3)

Nikolik, KOnwalinkjo, Kainova rodová linie necede ke Kristu. Přece Bible neobsahuje rodové lidine všech lidí, co kdy ny zemi žili.


 #96259 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 23:04:30 | #96262 (3)

Pokud bys můj příspěvek četla pozorně, zjistila bys, že Kain byl PROKLETÝ.
To byl ten "nepatrný" rozdíl mezi ním a Setem.
Proto jeho rodokmen je uveden jen zpočátku. Nakonec stejně pokračoval jen do potopy.


 #96259 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 11:40:34 | #96279 (1)

*33648*
Ono - nevím proč jsi to dala takhle.
Od Adama jdou dvě linie Setova a Kainova.
Pro Bibli/židy není Kainova linie zajímavá *5726* , protože z ní nevyjdou Noe and company.
Zbytek Bůh zamorduje potopou. *11274*
*20* A to se počítá *20*
Pokud bys si přečetla genesis - zjistila bys že :
16 Kain odešel od tváře Hospodinovy a usadil se v zemi Nódu, východně od Edenu.
17 I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. Tu se dal do stavby města a nazval to město Enoch, podle jména svého syna.
18 Enochovi se narodil Írad, Írad zplodil Mechújáela, Mechíjáel zplodil Metúšáela, Metúšáel zplodil Lámecha.
19 Lámech pojal dvě ženy; jedna se jmenovala Áda a druhá se jmenovala Sila.
20 Áda porodila Jábala, který se stal praotcem těch, kdo přebývají ve stanu a u stáda.
...... atd. a atd....
*20* *20* 20


 #96246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 11:48:26 | #96281 (2)

a protože Kainova větev skončila v potopě, tak už nikdy nikdo po potopě nepřebýval ve stanu a u stáda *19557*


 #96279 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 13:55:33 | #96314 (3)

To je trochu mimo, ne? *24581*


1  
 #96281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 12:22:23 | #96289 (2)

Já jsem to tady dávala z určitých důvodu. Což se tady prolíná už několik dní a to je k tématu... Boží Synové, to jsou prý andělé, kteří se zhmotnovali a brali si dcery lidské.

Kvůli andělům, Božím Synům prý zničil Bůh člověka, zemí.
Takže ten výklad je úplně mimo, protože kdyby se jednalo o anděly, tak Bůh nebude ničit člověka! Bůh kvůli andělům nebude člověku zkracovat roky na zemí, nezničí zemí....

A na otázku, kdo jsou Boží Synové, tak odpovídám citací z Lukáše, rodový záznam Adama, kde je odpověď kdo to jsou Boží synové a kdo tím byl myšlen. Boží Synové jsou z rodové linie Adama.

A pak tady dávám linií Kaina, který zavraždil svého bratra, který je vrah a lhář, v jeho linií se nachází tyto vlastnosti, dokonce mnohoženství a Bible nás učí, že Otec lži je satan, že vrah je satan a že Kain byl z toho Zlého ( dokonce je psáno velké Z) Sám Ježíš mluví farizeům, že jejích Otec je ďábel.

Přes celou Bibli se prolínají tyto dva semena, rostou vedle sebe a podle ovoce, každý může poznat odkud pochází to semeno. Kdo je náš, tvůj, Kainuv, Setuv.....Otec

Jestli jsi Syn Boží, nebo Syn ďábla. Každý strom nese ovoce semene od jeho otce.

Kain manifestuje svehoz otce, otce ďábla!


 #96279 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 13:12:00 | #96295 (3)

No a já to dával kvůli rodové podobnosti :
Tvoje :
Když bylo Setovi 105 let, zplodil Enoše. Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery. Set žil celkem 912 let a potom zemřel. Když bylo Enošovi 90 let, zplodil Kénana. Po zplození Kénana žil Enoš ještě 815 let a plodil syny a dcery. Enoš žil celkem 905 let a potom zemřel. Když bylo Kénanovi 70 let, zplodil Mahalalela. Po zplození Mahalalela žil Kénan ještě 840 let a plodil syny a dcery. Kénan žil celkem 910 let a potom zemřel. Když bylo Mahalalelovi 65 let, zplodil Járeda. Po zplození Járeda žil Mahalalel ještě 830 let a plodil syny a dcery. Když bylo Járedovi 162 let, zplodil Enocha. Po zplození Enocha žil Járed ještě 800 let a plodil syny a dcery. Járed žil celkem 962 let a potom zemřel. Když bylo Enochovi 65 let, zplodil Metuzaléma. Po zplození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery. Enoch žil celkem 365 let. Enoch žil s Bohem, až jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. Když bylo Metuzalémovi 187 let, zplodil Lámecha. Po zplození Lámecha žil Metuzalém 782 let a plodil syny a dcery. Metuzalém žil celkem 969 let a potom zemřel. Když bylo Lámechovi 182 let, zplodil syna a dal mu jméno Noe,
Moje :
17I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. Tu se dal do stavby města a nazval to město Enoch, podle jména svého syna.
18Enochovi se narodil Írad, Írad zplodil Mechújáela, Mechíjáel zplodil Metúšáela, Metúšáel zplodil Lámecha.
19Lámech pojal dvě ženy; jedna se jmenovala Áda a druhá se jmenovala Sila.
20Áda porodila Jábala, který se stal praotcem těch, kdo přebývají ve stanu a u stáda.
*20*
Enoch - Metuzalém - Lámech(Áda-Sila) - v obou případech.


 #96289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 13:25:32 | #96296 (4)

Jména se tam opakují v rodových liniích i v dnešní době. Ale posloupnost je tam úplně jiná.

A co je zajímavé, že v rodové linií Adama, se nenachází zmínka o ženách.
Kdežto právě v linií Kaina je daný důraz na to že Lamech pojal dvě ženy, jménem Ada, Sila.

Víš Bible je kniha tak úžasně napsaná, když jí přestaneš číst jak noviny, tak v ní najednou objevis takové moudrosti a uvedomis si jak všechno krásně do sebe zapadá. O čem je řeč.... *32594*


 #96295 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 13:28:49 | #96298 (5)

Jo, a co ti zapadlo ohledně těch žen? *19364*


 #96296 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 14:45:57 | #96319 (6)

Rodová linie Kaina, zavedla mnohoženství, velmi vyznamna informace margo *32594*

V linií Adama tak nebylo, Bůh stvořil Adamovi jednu ženu.


 #96298 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 15:01:44 | #96325 (7)

pleteš se, už pračlověk Janeček měl mnoho žen a mnohoženství praktikovali i slavní ti hrdinové a mužové na slovo vzatí, např:
Davidovy manželky:
Batšeba
Ahinoam
Haggith
Abital
Míkol


1  
 #96319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 14:48:26 | #96320 (5)

No je to dost velká náhoda. pisatel měl asi špatnou paměť *20*
3 postavy v rodě za sebou? *19376* *34087*


1  
 #96296 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 15:13:53 | #96333 (6)

Špatně čteš...


 #96320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 15:17:03 | #96338 (7)

čte dobře...


 #96333 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 15:30:55 | #96343 (8)

Kain.........­....Adam
Chanoch......Set
Irad.........­......Enos
Mechuajel....Kenan
Metusael.....­.Mahalalela
Lamach.......­..Jared
Jabal........­......Metuzalém, Lamech,Noe


1  
 #96338 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 15:45:31 | #96351 (9)

podívej se na rodokmeny Krista, to máš podobně "spolehlivé"...
tady šlo jen o to, že jsou tři stejná jména v rodu Seta i Kaina, jaká náhoda, že?


 #96343 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 15:52:06 | #96355 (10)

Měli jsme partu, kde nás bylo šest stejného příjmení.
Jména se v každé populaci opakují


 #96351 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 15:54:55 | #96356 (11)

jistě, pořád dokola a vždy ve stejném pořadí...
možnost, že to prostě někdo popletl, ti asi po chuti nebude, Bibli přece napsal Jehova a ten se neplete...


 #96355 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 16:16:21 | #96365 (12)

Můžeš ty opakující se sekvence uvést?


 #96356 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 16:08:07 | #96362 (10)

Tak jen pro zajímavost, Kain se usadil v zemi Nod, nebydlel tam kde Adam. Taký by jsi měl brát potaz, že Set se narodil Adamovi ve věku 120 let.

O Kainovi není nikde žáden záznam, ani v jeho rodové linií, jak dlouho Kain žil, kdy se jeho potomci narodili...

A pak je tady ještě to zvláštní, což tady ještě nikdo nezaznamenal ani neupozornil....že Adam od Boha obdržel jinou informací co ho čeká a Kain taký.... kvůli Adama je země zlořečena... kdežto Kain je zlořečenejsi než země.... stává se z něho tulák a štvanec.


 #96351 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 16:13:40 | #96363 (11)

lepší je nebrat každou zkazku a legendu příliš do slova, aby z toho jeden nezblbnul, kde vzal Kain v zemi Nód svou ženu? (jeho sestra to zjevně nebyla), pokud se tam usadil, tak už nebyl tulák ani štvanec, navíc ho sám Bůh zaopatřil ochranným amuletem na čele, tak ochranným, že ho nikdo nemohl zabít (kdo by ho chtěl zabíjet? obyvatelé země Nód?)
nech to koňovi, ten má větší hlavu...


 #96362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 16:48:02 | #96369 (12)

Ale samozřejmě, že všechno nevíme ale některé věci můžeme vyvodit.

A jak podle Tebe člověk vznikl a kde našel svou ženu. Máš nějakou lepší koncepcí *6606*

A co se týče znamení od Boha, každý člověk dostal šanci i ten Kain. Bůh ukázal i na Kainovi svou nesmírnou milost. Nejdříve ho napominal...

Jo a víš, kdy Kain zavraždil Abla? Kolik asi měli let a neměli už v té době nějaké sestry? A víš kolik let žili v té době? Záznam praví že kolem tisíc let... *32594* *17281*


 #96363 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 19:51:29 | #96459 (13)

jistě, člověk se vyvinul z hominidů, Bůh ho nestvořil kouzelným proutkem, ani ho neuplácal z hlíny...
ty nesrovnalosti, kde vzal Kain ženu, vznikly kombinováním různých předchozích textů a nedůslednou redakcí...


 #96369 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 15:02:33 | #96327 (4)

Jména se v populaci opakují všude a v každé době.
Jen u Metušaela a Metuzaléma ses spletl.
Metušael - "muž Boží"
Metuzalém - pravděpodobný význam "muž střely"


 #96295 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 15:14:54 | #96334 (5)

Jméno Metuzalém (hebrejsky vlastně Metúšelach, מְתוּשֶׁלַח / מְתוּשָׁלַח‎

může jít o dvě varianty téhož jména, jak tomu v Bibli velmi často bývá...

https://cs.wikipedia.org/wiki/Metuzal%C3%A9m


 #96327 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 16:59:43 | #96371 (5)

Matuzalém (Metúšelach, Matusalem, nejstarší člověk vůbec, česky lidově známý jako Metuzalém)
Je to stejné - jenom jinak psané *20*


1  
 #96327 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 17:01:15 | #96372 (6)

Asi jako hodinky a holinky? *2108*


1  
 #96371 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 17:17:18 | #96378 (6)

Právě jsem uvedl, že se jedná o dvě jména se zcela odlišným významem.


 #96371 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 19:55:48 | #96462 (7)

že ty jsi něco uvedl, neznamená, že to musí být pravda...


 #96378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 21:08:13 | #96493 (8)

Žádal jsem tě o odkaz na shodné sekvence jmen v Ježíšových rodokmenech.
Jsi schopen to předložit, nebo umíš je vykřikovat?


 #96462 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 13:32:32 | #96301 (3)

Taky se psalo, že potomci těch andělů ještě zhoršili prostředí na zemi, protože byli násilní. Andělé, jak jistě víš, byli potrestáni taky.


 #96289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 13:42:58 | #96307 (4)

potomci andělů? kde sa o tom dočítam?


 #96301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 14:58:05 | #96324 (4)

Andělé nemají žádné potomky. Andělé byli stvoření jako duchovní bytosti, které oslavují Boha a jsou služebníci.

Andělé nepropadli hříchu, jak Adam a Eva. Andělé nedostali od Boha svobodnou vůli jak člověk. Andělé se nemůžou množit!

Nikdy jsem nemohla pochopit, Darwinovou teorií ohledně vzniku člověka z opice 🐒 Ale teď když si vás čtu margo, tak si říkám, proč jejích teorii zavrhujete, když úplně tomu stejnému věříte, co Darwinisti v případě andělů, kteří se z andělů vyvinuli v člověka a ještě dokonce plodili potomky.

Potomka může splodit jen stejná krevní skupina. To znamená, že andělé museli mít stejnou krevní skupinu,dle vás.

Píšeš, že andělé byli potrestání. Ale vždyť mi tady abuka citoval, že andělé čekají na potrestání. A někdo z vás mi tady zase citoval, že se znovu proměnili v anděly.

Jinak násilní byli potomci Kaina, což jsem tady už četla. Nikde není psáno, že to byli potomci andělů jak píšeš!
Násilnost se začala u Kaina, ale to se pořád opakují.


 #96301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 15:04:12 | #96328 (5)

No když to říkáš ty, tak to tak bude.
Koneckonců Petr a Jan jsou také jenom omylní lidé. *7271*


 #96324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 13:37:30 | #96303 (3)

Nikoli, to Bible neříká, že by Boží synové měli být potomci Adamovi, protože to jsou přece všichni lidi, co kdy bny svět přišli. Jako syn Boží je označen jen Adam samotný, protože ten neměl lidského předka, ale byl stvořen pímo Bhem. Stejně jako andělé.


 #96289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 13:40:14 | #96305 (3)

Povaha člověka není závislá na jeho rodové linii. To je, myslím, základní chyba, a nemělo by se na ní stavět.


 #96289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 13:50:20 | #96310 (4)

...nemusí byť, ale aj je, pretože v genealógii rodu sú nejaké zvyky, návyky, tradície, výchova (i názorová), a pod., čo sa prenáša aj na potomkov (napr. vo výchove)...ale toto nie je geneticky dané, hoci sú tam nejaké predispozície pre takéto správanie (inak by to bolo predurčenie človeka k niečomu Bohom, čo je v kresťanstve blud)...


 #96305 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 13:53:16 | #96312 (5)

No jistě. Předně by se už Adamovi nemohli narodit dna tak protichůdní potomci jako Abel a Kain.


 #96310 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 15:01:54 | #96326 (4)

Nikde jsem nepsala o povaze margo, že je závislá na rodové linií.

Psala jsem o semeni a to je velký rozdíl!

Semeno hrušky ti nikdy nezrodi pomeranč a semeno jablka, nebude plodit mrkev.


 #96305 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 16:57:19 | #96370 (5)

Ale semeno hrušky a jablka bude "rodit" - jablko-hrušku *20*


 #96326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 17:06:40 | #96373 (6)

Ale to už je hybrid *6606*


 #96370 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 14:57:10 | #96323 (3)

A je to vyřešeno - Boží synové jsou z Adamovy rodové linie.
Ještě zbývá vyřešit, jak se stalo, že se připletli ke stvoření vesmíru. *7271*


 #96289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 14:54:09 | #96322 (2)
*20832* *7271*

 #96279 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.01.22 22:52:04 | #96124

abuko, tady nejde o ty anděly. Tady mi jde o to jak to řešily ty rodiny, ženy... otec musel přece patřit do nějaké rodové linie a jakou rodovou linií se ti andělé prokazovali?

Takže tady mi chybí odpověď.

Máme záznam o rodové linií Adama. Pak máme záznam o rodové linií Kaina.

Rozšíření násilí pochází abuko od Kaina! Přečti si rodovou linií Kaina , kde se nachází vrazi, lháři, mnohoženství...to je ta rodová linie lidských dcer.

A pak tam máš rodovou linií Adama, Syna Božího a v té rodové linií nenajdeš vraha, ani lháře ani mnohoženství....ale najdeš tam Enocha který chodil s Bohem... najdeš tam spravedlivého Noe.

A z těchto dvou rodových linií se zrodili ty děti o kterých píšeš...

A tady máš ty hrdiny Lámech řekl svým ženám: „Ado a Cilo, poslouchejte mě, ženy Lámechovy, slyšte mou řeč: Zabil jsem muže za ránu, kterou mi zasadil, zabil jsem mladíka za zranění, jež mi způsobil.
Genesis 4:23| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.01.22 23:10:18 | #96125 (1)

Jinak abuko, omlouvám se jestli jsem byla nepříjemná. Je pravda, že jsem psala někdy z nadsaskou, chtěla jsem to lidský přiblížit pro pochopení. Ale tys to pobral jinak.

Jdu spát. Přeji ti dobrou noc. Ať tě andělé chrání, hlídají tvé sladké spaní. *7187*


 #96124 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 09:54:04 | #96128 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: omyl


 #96124 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 12:21:56 | #96134 (1)

Konwalinko, v Adamově rodové linii je přece i ten Kain...
V té době žili potomci Adama, Kaina a Seta.

Řeč je ale o totožnosti Božích synů v Genesis 6. kapitole.
Uvádím souhrnně verše, ze kterých to jasně vyplývá.
Je to zcela jasné a není o čem spekulovat a vymýšlet nějaké chytáky.
Konec téhle debaty. *30357*

(Job 1:6)
Nastal den, kdy synové pravého Boha předstoupili před Jehovu. Přišel mezi ně i Satan.
(Job 38:7)
když společně jásaly jitřní hvězdy a všichni Boží synové nadšeně křičeli?
(2. Petra 2:4)
Vždyť Bůh nenechal bez trestu anděly, kteří zhřešili, ale uvrhl je do tartaru a spoutal je řetězy husté tmy, aby tam byli drženi, než nad nimi bude vykonán rozsudek.
(Juda 6)
Anděly, kteří nezůstali ve svém původním postavení a opustili určený příbytek, drží ve věčných poutech v husté tmě, dokud nad nimi v tom velkém dni nebude vykonán rozsudek.


 #96124 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.01.22 21:50:54 | #96108

Proč myslíš, že částečně... král Tyru byl v zahradě Eden?
O tom jsem nikde nečetla. Ale o hadovi, nejchytřejšímu zvířeti v zahradě Eden jsem četla.

„Synu člověčí, zpívej žalozpěv nad králem Týru a řekni mu – Tak praví Panovník Hospodin: Byl jsi pečetí dokonalosti, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, všemi drahokamy ozdoben – rubínem, topasem a jaspisem, chrysolitem, onyxem a berylem, safírem, tyrkysem a smaragdem – to vše krásně osazené ve zlatě klenotnickým dílem tepaném, to vše připravené pro tebe v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření – než jsi byl shledán zlým. Kvůli množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo krutostí a zhřešil jsi. Proto jsem tě vykázal z Boží hory, cherube ochránce, tebe jsem zapudil z tvého místa mezi žhoucími kameny!
Ezechiel 28:12‭-‬13‭, ‬15‭-‬16 B21| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.01.22 22:04:08 | #96111 (1)

Ano, od začátku 28. kapitoly je jmenovitě řeč o králi Tyru, ale je do toho vložena i zmínka o Satanovi.
Král Tyru opravdu nebyl v zahradě Eden, naproti tomu zase Satan nezbohatl obchodem.
Potom od 20. verše pokračuje proroctví proti Sidonu.


 #96108 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.01.22 22:11:49 | #96115 (2)

*4302* a co tyto verše.
Kde byl satan s z jaké pozice spadl na zemi.

Jak jen jsi to spadl z nebe, ty Zářný, synu Jitřenky! Poražen jsi byl až na zem – ty, jenž jsi srážel národy! Říkával sis přece v srdci: „Vyšplhám se až k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání se usadím, na svazích severních; vyšplhám se až do oblačných výšin, budu se rovnat s Nejvyšším.“ Teď však až do pekla svržen jsi, do jámy nejhlubší!
Izaiáš 14:12‭-‬15 B21


 #96111 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.01.22 22:14:34 | #96116 (3)

To přece vůbec není o Stanovi.
Je to posměšný výrok o babylonském králi.


 #96115 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.01.22 22:24:38 | #96119 (4)

Co se ještě tady nedozvím. Tak ten se chce rovnat s nejvyšším. A jak se tam šplhá abukiz?


 #96116 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.01.22 22:26:45 | #96120 (5)

Ano. O Nebukadnecarovi to Bible píše.


 #96119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.01.22 22:37:57 | #96122 (6)

No a koho to viděl Ježíš spadnout z nebe abuko. O kom to hovoří Ježíš?

Odpověděl jim: „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk.
Lukáš 10:18

To byl taký Nabukadnecar? Nebo babylonský král?


 #96120 

| Předmět: Měli by se křesťané podílet na oslavách…
01.01.22 14:02:57 | #96070

Měli by se křesťané podílet na oslavách nového roku?
Co říká Bible

Článek se velmi rozumně zamýšlí nad důvody, proč se nepodílet na novoročních oslavách.
Neříká, že bychom si nesměli s radostí připomenout, že uplynul další rok.
V podstatě sděluje některé známé pravdy, jako že alkohol a zábavná pyrotechnika není dobrá kombinace, že rozjařený dav může způsoit, že se ocitneme ve špatnou dobu na špatném místě, a v neposlední řadě připomíná, že původ nevoročních oslav a zejména zvyků je prostřený stůl démonů.
Popírat to, nebo se tomu dokonce vysmívat, může jen člověk, který na nás chce i za cenu vlastního ztrapnění hledat "vši".


1  

| Předmět: RE: Měli by se křesťané podílet na…
01.01.22 18:49:28 | #96094 (1)

Proč vy vidíte jen negativa?
Co je na tom, zavzpomínat na rok starý a těšit se na rok nový.
*33648*
Ukázali jsme si však, že oslavy Nového roku vycházely z pohanských zvyků.
Jo - vše co se oslavuje je z nějakých pohanských zvyků?
*33684*
Jak u vás například probíhá svatba?
Pořádáte vůbec svatby - výměnu prstýnků a tak??
*19376* *19376* *19376* *19376*


 #96070 

| Předmět: RE: RE: Měli by se křesťané podílet na…
01.01.22 19:02:02 | #96095 (2)

A kdo to ustanovil že se Nový rok začíná dnes?
Jiné národy to mají jinak.


 #96094 

| Předmět: RE: RE: RE: Měli by se křesťané podílet…
02.01.22 03:19:49 | #96126 (3)

Hm :-) tak že slaviči silvestra jsou katolického vyznání :-).
To i ateisté :-).
Ba právě Ti :-).


 #96095 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Měli by se křesťané…
02.01.22 03:24:09 | #96127 (4)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: Měli by se křesťané…
02.01.22 22:03:57 | #96251 (4)

At si slaví Silvestra kdo chce| Předmět: RE: RE: RE: Měli by se křesťané podílet…
02.01.22 22:01:58 | #96250 (3)

na tohle abych si vzal dovolenou :)| Předmět: RE: RE: Měli by se křesťané podílet na…
01.01.22 19:35:06 | #96096 (2)

Proč vidíš jen negativa, DalkoT? *33684*
Vždyť abuka tam napsal:
Neříká, že bychom si nesměli s radostí připomenout, že uplynul další rok.
Ano, občas se zastavit a zavzpomínat.
*30428*


 #96094 

| Předmět: RE: RE: RE: Měli by se křesťané podílet…
01.01.22 20:57:08 | #96100 (3)

Já myslel na to, co bylo v tom článku.
Závěr - pohanské "oslavy" *33684*


 #96096 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Měli by se křesťané…
02.01.22 12:34:04 | #96137 (4)

Ano, to byl jeden ze závěrů.
Byly tam i další, že?


 #96100 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Měli by se křesťané…
02.01.22 12:39:35 | #96139 (5)

Ale to je ten hlavní - doporučující - neslavit.
*34087*


 #96137 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Měli by se…
02.01.22 12:46:57 | #96140 (6)

Máme být střízliví a bdělí :-)

1P 5,8 Buďte střízliví! Buďte bdělí!


 #96139 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Měli by se…
02.01.22 13:04:40 | #96144 (7)

To oslava NR je jen se ožrat??
*33648* *33648*


 #96140 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Měli by…
02.01.22 13:07:18 | #96146 (8)

Ta střízlivost se vztahuje především na názory a chování.
To popíjení je jen jedno z hledisek.


 #96144 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 13:10:29 | #96148 (9)

Tady je to už o opilství :-)

1. Tesalonickým 5
6 Nespěmež tedy, jako i jiní, ale bděme a střízliví buďme.
7 Nebo kteříž spí, v noci spí, a kteříž se opíjejí, v noci opilí jsou.


 #96146 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Měli by…
02.01.22 14:47:17 | #96165 (8)

My si popřáli s rodinou a setkali se se sousedy. Udělala jsem chlebíčky, povídali si co má kdo nového a jaké plány, jak se mají jejich děti a my něco o vnoučatech a o půl noci jsme si připili, podívali se na ohňostroj a šli spát.


1  
 #96144 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Měli by…
02.01.22 15:48:37 | #96192 (8)

To by ses divil, kolik lidí to tak má! *3449*


 #96144 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 15:51:05 | #96194 (9)

A o tom to je.
Pak vyjdeš nasát atmosféru na náměstí, a takových lidí je tam víc než dost, a ještě mají připravené rachejtle a petardy.


 #96192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 15:52:03 | #96195 (9)

Spousta lidí má i jiné věci jinak. Vůbec nechápu proč se do toho mícháte jak a s kým kdo slaví, co dělá, co ho zajímá. To že my žijeme určitým životním stylem neznamená že budeme permanentně rýt do druhých co mají špatně a sepisovat o tom traktáty.


 #96192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 15:56:58 | #96198 (10)

Ratko, my do vás nehustíme, že něco musíte nebo nesmíte dělat. Přemýšlíme ale ve vztahu k Bohu o všem, co děláme, tříbíme si názory. Možná sis všimla, že Bible je plná takových všelijakých ponaučení. I ta považuješ za permanentní rytí? *4363*


 #96195 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 15:59:37 | #96199 (11)

Jsou staré 2000 let. Myslím že některé praktické dovednosti známe i bez Bible. Třeba že jíst střídmě je lepší než se obžírat, že přiťuknout si skleničkou je lepší než se opít do němoty, že nestřílet rachjtle je ohleduplnější k okolí než vyděsit psy a kočky v okruhu kilometrů, že žít v míru je lepší než se hádat a vzájemně ohrožovat. To dá zdravý rozum, nemusím si to číst v Bibli a sepisovat.


 #96198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 16:05:48 | #96201 (12)

To soi Adam s Evou mysleli taky... *4108*


 #96199 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 16:13:41 | #96204 (13)

to si určitě nemysleli, protože petardy nebyly, alkohol asi taky ne, jiní lidé taky ne. jen se procházeli po zahradě.


 #96201 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 16:25:19 | #96208 (14)

"...že některé praktické dovednosti můžou znát i bez Bible (tedy bez Boha)."!


 #96204 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 16:30:33 | #96214 (15)

to v závorce sis dodala sama. Bible neznamená automaticky Bůh. Bible je kniha... a Bůh je Bůh.


 #96208 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 16:38:33 | #96218 (16)

"Bez Bible" jsi napsala ty. Já jsem k tomu dala do závorky "Bez Boha", abych předešla poznámkám, že Adam s Evou žádnou Bobli neměli. *3476*
Hlavní myšlenka tredy je, že Adam s Evou si taky mysleli, že se budou umět dobře rozhodovat sami.


 #96214 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 16:41:59 | #96219 (17)

ale no ták, vypsala jsem úplně základní věci. Třeba že po použití WC si máme utřít ruce či ráno vyčistit zuby. Tedy o těchto věcech se nemusíme číst z Bible.


 #96218 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 16:48:51 | #96221 (18)

Psala jsi "opíjet, obžírat a střílet petardy". Jen tak pro pořádek... *4363*


 #96219 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 16:50:53 | #96223 (19)

je to furt ze stejného soudku. Chtěla jsem jen poukázat na triviálnost. Nic víc za tím nehledej.


 #96221 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 17:04:02 | #96225 (20)

Čistě uctívání Boha není trivialnost!
Boha Januse fakt uctívat nehodlam.....
Někomu ta čistota ze čtení Božího slova, nevypline......
Nepokojů.....


 #96223 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 17:05:07 | #96226 (21)

Přeji hezký den a celý rok 2022. Hlavně zdraví!


 #96225 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 17:17:28 | #96227 (22)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: x


 #96226 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 17:22:00 | #96229 (22)

Nápodobně *11274*


 #96226 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 17:46:17 | #96231 (23)

všichni to potřebujeme :-)


 #96229 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 18:12:45 | #96232 (24)

Zvlášť na narozeniny Boha Januse.....
Mnich gruzínské pravoslavné církve vyjadřuje svůj názor

„Nový rok je svátek, který má své kořeny v několika pohanských svátcích, jež se slavily ve starověkém Římě. Svátek 1. ledna byl zasvěcen pohanskému bohu jménem Janus, jehož jméno je [v mnoha jazycích] základem pojmenování prvního kalendářního měsíce. Janus byl zobrazován se dvěma tvářemi na protilehlých stranách, což znamenalo, že se dívá jak do minulosti, tak do přítomnosti. Tvrdilo se, že kdo vítá první den tohoto měsíce vesele, se smíchem a v hojnosti, prožije celý rok šťastně a v pohodě. Touto pověrou se při novoročních oslavách řídí i mnozí naši krajané . . . Při některých pohanských svátcích lidé přinášeli oběti přímo nějaké modle. Některé z těchto svátků se vyznačovaly nechvalně známými nemravnými orgiemi a lidé se při nich dopouštěli cizoložství a smilstva. Jiné oslavy, například svátek na počest Januse, byly spojeny s výstřednostmi v jídle a pití, s opilstvím a nejrůznějšími druhy nečistoty. Jestliže si vzpomeneme, jak jsme my sami v minulosti slavili Nový rok, musíme si přiznat, že jsme se na této pohanské oslavě podíleli všichni.“


 #96231 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 16:32:18 | #96215 (10)

Možná si myslíme, že by se někdo mohl v uplatnění biblických zásad posunout k lepší rozlišovací schopnosti při jejich praktickém použití. *33084*
Mimochodem, dopisy apoštolů jsou plné takového rytí.


 #96195 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 16:34:24 | #96216 (11)

chtěla jsem jen říct, že nejsme úplně blbí. Josu elementární věci které si nemusíme nejdříve přečíst v knize abychom věděli že se nemáme opíjet, obžírat a střílet petardy.


 #96215 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 16:46:45 | #96220 (12)

Víš, ratko, my ty články čteme také, a děláme tak s oceněním, protože většinou slouží k tomu, abychom si ujasnili, co a proč dělat nechceme, protože nejde oto, že něco nemáme, nebo dokonce nesmíme.
Znamená to, že jsmo blbí, a že nevíme to, co uvádíš?
Ono totiž jenom vědět nestačí, člověk by měl být zvyklý uvažovat v souvislostech, aby věděl nejen "co", ale také "proč". No a křesťan bude vděčný i za biblické zdůvodnění.
Ty myšlenky mohou někomu připadat triviální, ale na druhé straně nezamlžují smysl filozofováním, mystikou a všelijakými vznešenými formulacemi.
Kromě toho se z takového článku dozvíš, jak problém předložit někomu, kdo ty souvislosti nezná.


1  
 #96216 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 16:50:01 | #96222 (13)

tu mystiku děláte z toho vy. Pro mě znamená nepít mít zdravá játra, neobžírat se znamená nebýt tlustý a nehádat se mít klidnou čistou hlavu. žádná filosofie to není.


 #96220 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 17:00:05 | #96224 (14)

V tomhle opravdu ne.
Jsou jiná témata.
Není umění se vyjadřovat složitě, machrovina je vysvětlit nějaký problém člověku "duševně nesmělému".


1  
 #96222 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Měli by se…
02.01.22 13:03:54 | #96143 (6)

Ano.
Článek si klade otázku, jestli se na novoročních oslavách máme PODÍLET.
Myslím, že těch několik důvodů proč ne, je celkem pochopitelných.
Ostatně, co je tak zábavného na oslavách "na povel", třeba podle data v kalendáři?


 #96139 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Měli by se…
02.01.22 13:08:05 | #96147 (7)

No slovní spojení "na povel" jako kritiku, by věřící moc na obdiv neměl "vystavovat" *20*


 #96143 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Měli by…
02.01.22 13:40:13 | #96151 (8)

Mluvil jsem o zábavě "na povel", nikoli o práci nebo určitých věcech souvisejících s uctíváním.
Šalomoun napsal:
Všechno má svůj čas,
svůj čas má každá činnost pod nebesy:
...
čas plakat a čas se smát,
čas naříkat a čas tančit,
...

Ten "ustanovený čas" je ale myšlen především jako výsledek našeho zvažování a rozhodnutí.


 #96147 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 14:49:10 | #96167 (9)

přesně tak, vše m svůj čas a proto i konec roku je příležitost k setkání a popřání si všeho dobrého do nového roku. To je ten správný čas.


 #96151 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 15:05:33 | #96177 (10)

Ano, to ale není "podílení se na novoročních oslavách", o tom byl ten článek.
Nakonec jsem se v tomto duchu vyjádřil při uvedení článku.


 #96167 

| Předmět: RE: RE: Měli by se křesťané podílet na…
01.01.22 21:00:20 | #96102 (2)

Nevidíme jen negativa, snažíme se ale vidět pod povrch věcí, protože ne všechno je takové, jak to vypadá.
Napsal jsem:
Článek se velmi rozumně zamýšlí nad důvody, proč se nepodílet na novoročních oslavách.
Neříká, že bychom si nesměli s radostí připomenout, že uplynul další rok.

Říkám si, jestli to není tak, že si prostě chceš říct svoje, bez ohledu na to, co píšou druzí.

Všechny příležitosti k oslavám neevycházejí z pohanských kultů, nicméně velká většina ano. Přinejmenším některé dílčí zvyky.

Snatby máme krásné a důstojné, protože při tom máme na paměti, že manželské uspořádání stanovil Bůh.


 #96094 

| Předmět: RE: RE: RE: Měli by se křesťané podílet…
01.01.22 21:17:15 | #96106 (3)

Ale no - já jen napsal, že v tom článku je spojování oslav nového roku s pohanským zvykem.
Za 63 let svého života jsem to nepostřehl. *11274*


 #96102 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Měli by se křesťané…
02.01.22 12:30:49 | #96135 (4)

Nepostřehl, protože to pro tebe není důležité.


 #96106 

| Předmět: Služební rok 2021: Celosvětová zpráva…
31.12.21 21:42:34 | #96028

Služební rok 2021: Celosvětová zpráva svědků Jehovových

Podívejte se na údaje o celosvětové kazatelské činnosti svědků Jehovových, které se věnovali od září 2020 do srpna 2021.

Nejprve souhrnná celosvětová zpráva:
Přehled za rok 2021

A teď podrobná zpráva podle jednotlivých území:
Přehled zemí a území za rok 2021
Pokud se vám to nezobrazilo v záložce "Tištěné vydání", překlikněte si, je to tam kompletní a přehledné.| Předmět: RE: Služební rok 2021: Celosvětová…
01.01.22 10:35:48 | #96045 (1)

Přeji Všem Boží požehnání v každém dni tohoto Nového roku a taký moudrost, lásku, zdraví zahrnuto v tomto požehnání. *4919*


 #96028 

| Předmět: RE: RE: Služební rok 2021: Celosvětová…
01.01.22 11:27:28 | #96046 (2)

Děkujeme.
Požehnání od Boha určitě potřebujeme všichni, a jemu svá přání adresujeme.


 #96045 

| Předmět: RE: RE: RE: Služební rok 2021:…
01.01.22 11:35:17 | #96047 (3)

Amen *34703*


 #96046 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Služební rok 2021:…
02.01.22 22:19:16 | #96256 (4)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: pošklebování| Předmět: RE: RE: RE: Služební rok 2021:…
02.01.22 22:19:46 | #96257 (3)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: provoikace