Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 579498x
Příspěvků:
29793

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Bůh je Otcem nás všech!
08.01.24 21:27:32 | #14289

*8164* Bůh je milujícím Otcem nás všech! *33792*

*3474* *4740* V knihách "Starého Zákona" je Živý Bůh, náš Otec a Panovník, lidmi často chválen a veleben! Zaslouženě je tam chválen a veleben!!! V knihách "Nového Zákona" už tomu tak často ale není! *3456*| Předmět: RE: Bůh je Otcem nás všech!
08.01.24 21:30:24 | #14290 (1)

(Bible, Přísloví 14:2)

Kdo se bojí Živého Boha, chodí přímo, kdežto kdo jím pohrdá, chodí cestou neupřímnosti. *34031*

(Živé Slovo Boží)| Předmět: TVOŘÍME LÁSKYPLNOU BOŽÍ RODINU.
08.01.24 21:09:20 | #14282

*13842* MY VŠICHNI LIDÉ TVOŘÍME LÁSKYPLNOU RODINU BOŽÍ. *34027*| Předmět: RE: TVOŘÍME LÁSKYPLNOU BOŽÍ RODINU.
08.01.24 21:11:37 | #14284 (1)

*33770* Chválu vzdejme Bohu Otci svému, protože je dobrý! Tatínkovo Boží milosrdenství je věčné! *33770*| Předmět: RE: RE: TVOŘÍME LÁSKYPLNOU BOŽÍ RODINU.
08.01.24 21:17:52 | #14286 (2)

*33792* Lépe utíkat se k Živému Bohu, než doufat v člověka nebo lidi!

*33792* Lépe utíkat se přímo k Živému Bohu, než doufat v církevní hodnostáře!!!

*34027* Živý Bůh má na mysli naše DOBRO! Lidé mají na mysli především dobro své vlastní!!!

  • *33792* ANO, ŽIVÝ BŮH, NÁŠ OTEC A PANOVNÍK, MÁ NA MYSLI NAŠE DOBRO!!!


| Předmět: RE: RE: RE: TVOŘÍME LÁSKYPLNOU BOŽÍ…
08.01.24 21:22:39 | #14287 (3)

(Bible, Žalm 118:28-29)

*12694* Ty jsi můj Bůh, Tobě vzdávám chválu, vyvyšuji Tě, můj Bože. *34027*

*33792* Chválu vzdejte Živému Bohu, protože je dobrý, JEHO MILOSRDENSTVÍ JE VĚČNÉ. *33792*

(Živé Slovo Boží)| Předmět: Láska k Bohu = Láska k Tatínkovi.
08.01.24 20:43:04 | #14267

*12694* Láska k Bohu má být Láskou k milovanému Tatínkovi! *12694*| Předmět: RE: Láska k Bohu = Láska k Tatínkovi.
08.01.24 20:46:16 | #14268 (1)

*12694* Láska k Bohu má být LÁSKOU CELOU a láskou naprosto upřímnou! *12694*

*4502* A neobelhávejte se! JEŽÍŠ BOHEM LIDSTVA NENÍ. Ježíš je naším milovaným bratrem a přítelem! *15154*| Předmět: RE: RE: Láska k Bohu = Láska k…
08.01.24 20:47:04 | #14269 (2)

*12694* NAŠÍM JEDINÝM ŽIVÝM BOHEM JE STVOŘITEL A OTEC NÁŠ. *12694*| Předmět: RE: RE: RE: Láska k Bohu = Láska k…
08.01.24 20:48:46 | #14270 (3)

*12694* Ano, naším jediným Živým Bohem je Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! *12694*

  • *12694* *15154* *33792* *15154* *12694*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Láska k Bohu = Láska k…
08.01.24 20:50:56 | #14273 (4)

*4502* Lidé nemají různé bohy nebo bohyně! Všichni lidé mají Boha jednoho! Stvořitele a Otce svého! *34027*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Láska k Bohu =…
08.01.24 20:52:05 | #14275 (5)

*12694* VŠICHNI JSME BRATŘI A SESTRY! *12694*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska k Bohu =…
08.01.24 20:55:01 | #14277 (6)

*11295* Já osobně přeji MILOST BOŽÍ našeho milujícího Otce lidem všem, ale jak to ve skutečnosti dopadne, nevím! Jedno vím ale stoprocentně! POKŘTĚNÍ LIDÉ OSTATNÍM LIDEM VLÁDNOUT NEBUDOU! *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska k…
08.01.24 20:57:56 | #14278 (7)

*12216* Jediným Panovníkem lidstva je Živý Bůh, náš milující Tatínek! Panuje i nad Ježíšem a Muhammadem! Panuje nad každým člověkem i andělem! Ano, panuje i nad Satanem! *12216*

  • *12694* *15154* *2351* *15154* *12694*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska k…
08.01.24 21:05:44 | #14279 (8)

*12694* Živý Bůh, náš Otec a Panovník, je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává. *12694*

*3456* Mnozí lidé ani netuší, kolikrát se jich Bůh zastal, když zhřešili a měli skončit ve vězení! *3456*

*12694* BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ JE BEZMEZNÉ... *12694*| Předmět: (Bible, Sírachovec 2:1-11)
08.01.24 19:59:37 | #14264

(Bible, Sírachovec 2:1-11)

Synu, přicházíš-li sloužit k Živému Bohu, připrav svou duši na pokušení.
Drž na uzdě své srdce a buď vytrvalý a nejednej ukvapeně, když tě něco postihne.
Přilni k Živému Bohu, neodvracej se od něho, abys nakonec dosáhl vyvýšení.
Přijímej všechno, co tě potká, a jsi-li vždy znovu pokořován, buď trpělivý.
Vždyť zlato se zkouší v ohni a lidé Bohu milí v peci pokoření.
Důvěřuj Bohu, on se tě ujme, choď cestou přímou a doufej v něho.

Kdo se bojíte Živého Boha, čekejte na jeho milosrdenství a neuchylujte se od něho, abyste nepadli.
Kdo se bojíte Živého Boha, DŮVĚŘUJTE MU a vaše odměna se neztratí.
Kdo se bojíte Živého Boha, doufejte v příchod dobrých věcí, věčného veselí a milosrdenství.

Pohleďte na dávná pokolení a vizte:
Kdo důvěřoval Živému Bohu a byl zahanben?
Kdo setrvával v bázni před ním a byl opuštěn?
Kdo ho vzýval a on ho opominul?

Vždyť Živý Bůh je plný slitování a milosrdný, odpouští hříchy a zachraňuje v čas soužení.

(Živé Slovo Boží)

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: (Bible, Sírachovec 2:1-11)
08.01.24 20:01:46 | #14265 (1)

Přesněji: "Synu, přicházíš-li sloužit Živému Bohu..." *19975*
| Předmět: (Bible, Sírachovec 1:22)
08.01.24 19:34:18 | #14258

*2351* (Bible, Sírachovec 1:22)

*4502* Nespravedlivý hněv nebude možno ospravedlnit, náchylnost k hněvu přivádí člověka k pádu. *3456*

(Živé Slovo Boží) *12216*| Předmět: RE: (Bible, Sírachovec 1:22)
08.01.24 19:41:15 | #14262 (1)

*4502* Nepovyšuj se, abys nepadl a nepřivodil si hanbu,
sic Živý Bůh odhalí, co skrýváš, a poníží tě ve shromáždění proto,
žes nedospěl k bázni před Živým Bohem a že tvé srdce bylo plné přetvářky. *6578*

(Bible, Sírachovec 1:30)
| Předmět: (Bible, Sírachovec 1:11)
08.01.24 19:26:16 | #14253

(Bible, Sírachovec 1:11-12)

Bázeň před Živým Bohem je slávou a chloubou, přináší veselí a věnčí jásotem. *8734*

Bázeň před Živým Bohem oblažuje srdce, dává veselí, radost a dlouhý věk. *8734*

(Živé Slovo Boží)| Předmět: RE: (Bible, Sírachovec 1:11)
08.01.24 19:28:25 | #14255 (1)

*6904* Bázeň před Živým Bohem je korunou moudrosti, působí pokoj a dává zdraví. (Bible, Sírachovec 1:18)| Předmět: RE: RE: (Bible, Sírachovec 1:11)
08.01.24 19:30:46 | #14257 (2)

*6904* Bázeň před Živým Bohem je kořenem moudrosti a dlouhý věk je její ratolestí. (Bible, Sírachovec 1:20)| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Sírachovec 1:11)
08.01.24 19:37:00 | #14259 (3)

*33770* Bázeň před Živým Bohem je moudrost a vědění, ve věrnosti a mírnosti má Bůh zalíbení. *33770*

(Bible, Sírachovec 1:27)| Předmět: Mrazy pokračují...
08.01.24 19:02:32 | #14242

Mrazy pokračují... *5539* *17781*


1  

| Předmět: RE: Mrazy pokračují...
08.01.24 19:09:46 | #14243 (1)

*35266* Ovšem to je v zimě normální! *5503* *33697* *5503*


1  

| Předmět: RE: RE: Mrazy pokračují...
08.01.24 19:11:08 | #14244 (2)

*12216* Stejně tak je normální, že nás Bůh Otec náš neustále miluje! *2351*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: Mrazy pokračují...
08.01.24 19:17:44 | #14247 (3)

*33792* Buď požehnán Bůh! Živý Bůh!! Bůh Izraele! Bůh Stvořitel a Otec náš! *33792*

*33792* Buď navěky požehnáno jeho slavné svaté jméno! Celou zemi nechť naplní jeho sláva! *33792*

*8164* (Inspirováno Žalmem č.72.) *8164*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mrazy pokračují...
08.01.24 19:20:01 | #14249 (4)

*12694* Bůh je dobrý! *12694*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mrazy pokračují...
08.01.24 19:20:37 | #14250 (5)

*12694* Bůh je láskyplný! *12694*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mrazy pokračují…
08.01.24 19:21:19 | #14251 (6)

*12694* Bůh je milosrdný a plný milosti! *12694*


1  

| Předmět: Víra v Boha je jedna věc, ale...
08.01.24 18:54:36 | #14239

*17063* Víra v Boha je jedna věc, ale důvěra k Bohu by měla být její součástí! *17063*| Předmět: RE: Víra v Boha je jedna věc, ale...
08.01.24 18:56:00 | #14241 (1)

*13842* Ano, člověk by měl Bohu Otci svému důvěřovat na všech svých cestách! *13842*| Předmět:
08.01.24 15:13:25 | #14237

Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha, je hromosvod na kostele ... *5676*


2  

| Předmět: RE:
08.01.24 15:56:10 | #14238 (1)
*27179*


| Předmět: (Bible, Izajáš 45:5)
08.01.24 15:02:00 | #14234

*30457* (Bible, Izajáš 45:5)

Já jsem Živý Bůh a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. *4511*

(Živé Slovo Boží) *30457*| Předmět: RE: (Bible, Izajáš 45:5)
08.01.24 15:07:10 | #14235 (1)

*30457* (Bible, Izajáš 45:21-22)

Kromě mne jiného Boha není! *4511*
Bůh spravedlivý a Spasitel není mimo mne. *4511*

Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. *17063*
JÁ JSEM BŮH A JINÉHO UŽ NENÍ. *4511*

(Živé Slovo Boží) *30457*| Předmět: RE: RE: (Bible, Izajáš 45:5)
08.01.24 15:08:47 | #14236 (2)

*12694* ANO, BŮH JE JEDEN BŮH. *12694*