Rozcestník >> Náboženství >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 248945x
Příspěvků:
16836

Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: 1. Timoteovi 4:15, 19
před 21 hodinami | #19317

(1. Timoteovi 4:15, 19)
Zahloubej se nad tím; zaber se do toho, aby tvůj pokrok byl zjevný všem. Dávej neustále pozor na sebe a na své vyučování. Zůstaň u těch věcí, neboť takovým jednáním zachráníš sebe i ty, kdo ti naslouchají.

S tím souvisí následující text:
(Efezanům 4:11-14)
A dal některé jako apoštoly, některé jako proroky, některé jako evangelisty, některé jako pastýře a učitele, s ohledem na usměrňování svatých, pro služební dílo, pro budování KRISTOVA těla, dokud všichni nedosáhneme jednoty ve víře a v přesném poznání Božího Syna, k dospělému muži, k míře vzrůstu, který patří ke KRISTOVĚ plnosti; abychom již nebyli nemluvňaty, zmítáni jako na vlnách a unášeni sem a tam každým větrem učení prostřednictvím lidské šalebnosti, prostřednictvím vychytralosti ve vynalézání omylu.

Vodáci to znají: Pokud nepádluješ, abys byl rychlejší než proud, je loď neovladatelná.| Předmět: RE: 1. Timoteovi 4:15, 19
před 21 hodinami | #19335 (1)

Ono je pořád co poznávat, protože se objevují nové a nové názory, jak by to všechno mohlo být "jinak a lépe".
Proto je důležité stát na pevných základech víry založené na poznání, a ne například na pocitech.


 #19317 

| Předmět: RE: 1. Timoteovi 4:15, 19
před 17 hodinami | #19370 (1)

Nejde tady o nějaké teoretické znalosti, ale především o získání praktické moudrosti pro každodenní život, jak dokládají známá Pavlova slova ve 2. Timoteovi 3:16, 17.
Celé Písmo je inspirováno Bohem a [je] prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo.


 #19317 

| Předmět: Skutky 3:13-15
23.01.21 08:53:24 | #19265

(Skutky 3:13-15)
BŮH Abrahamův, Izákův a Jákobův, BŮH našich praotců oslavil svého Sluhu, Ježíše, kterého jste právě vy vydali a zapřeli před Pilátovým obličejem, když se rozhodl ho propustit. Ano, zapřeli jste toho svatého a spravedlivého a prosili jste, aby vám byl velkoryse darován muž, vrah, zatímco jste zabili Hlavního zprostředkovatele života. Ale Bůh ho vzbudil z mrtvých a my jsme svědky této skutečnosti.| Předmět: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 13:00:00 | #19266 (1)

s dovolením dám ještě jeden překlad, protože ten váš hrozně tahá uši:

Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit.
14Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha.
15Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky.


 #19265 

| Předmět: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 13:31:43 | #19267 (2)

Dík. Nejlepší je ten "zprostředkovatel života..."!


 #19266 

| Předmět: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 14:06:53 | #19269 (3)

Ježíš nám zprostředkoval věčný život tím, že za nás zemřel.


 #19267 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 14:48:22 | #19273 (4)

existuje i vedlejší zprostředkovatel a pokud ano, kdo to je?


 #19269 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 18:24:18 | #19276 (5)

Na to jsem opravdu neznala odpověď, tak jsem něco našla v naší literatuře:

Ježíš se tak stal celému lidstvu ‚Hlavním zprostředkovatelem [‚vůdcem‘, Ži; „Knížetem“, KJ; JB] života‘. (Sk 3:15) Základní význam řeckého výrazu, který je zde použit, je „hlavní vůdce“; příbuzné slovo bylo použito v souvislosti s Mojžíšem (Sk 7:27, 35), „panovníkem“ v Izraeli.
Ježíš jakožto „hlavní vůdce“ či „průkopník života“ (Mo) tedy zavedl něco nového a nezbytně nutného pro získání věčného života — je nejen jeho zprostředkovatelem, ale má také výkonnou moc. Je Boží Velekněz, který může lidi úplně očistit od hříchu a osvobodit je od smrtelných účinků hříchu (Heb 3:1, 2; 4:14; 7:23–25; 8:1–3); je ustanovený Soudce, do jehož rukou je svěřen veškerý soud, takže možnost mít užitek z výkupného uvážlivě dává těm lidem, kteří jsou hodni žít pod jeho Královstvím (Jan 5:22–27; Sk 10:42, 43); skrze něho je také možné vzkříšení z mrtvých. (Jan 5:28, 29; 6:39, 40) Jehova Bůh předem stanovil, že svého Syna použije tímto způsobem, a proto „v žádném jiném není záchrana, neboť pod nebem není žádné jiné jméno, jež bylo dáno mezi lidmi, jímž máme být zachráněni“. (Sk 4:12; srovnej 1Ja 5:11–13.)


 #19273 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 18:28:47 | #19278 (6)

takže vedlejší zprostředkovatel není.


 #19276 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13…
23.01.21 18:58:17 | #19280 (7)

Ne. Znamená to toho, který stojí v čele, nebio tak něco.


 #19278 

| Předmět: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 14:10:36 | #19271 (3)

CSP Zabili jste Původce života, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých; my jsme toho svědky.

ZP vůdce k životu jste dali zabíti, ale Bůh jej vzkřísil z mrtvých, čehož my jsme svědky.

BKR1 Ale dárce života zamordovali jste, kteréhož Bůh vzkřísil z mrtvých; čehož my svědkové jsme.

B21 Dárce života jste zabili, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky.

JB zatímco knížete života jste vydali na smrt. Bůh jej vzkřísil z mrtvých: my jsme toho svědky.

NK Ale vládnoucího vůdce života jste zabili, kterého božský probudil z mrtvých, čehož jsme my svědkové

Jak vidíš, překlady jsou rozmanité.


 #19267 

| Předmět: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 14:06:12 | #19268 (2)

A copak tě tam tolik tahá za uši, Ratko?


 #19266 

| Předmět: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 14:09:29 | #19270 (2)

V pohodě, ratko. My předsudky tolerujeme, pokud nejsou zavádějící, což v tomto případě není. *33084*
Pokud jde o ten rozpor zprostředkovatel x původce, tak význam řeckého slova archégos je sice "původce, zakladatel", což koresponduje s postavením Ježíše jako dárce věčného života, ale nikoli života jakom takového. A Ježíš věčný život svou obětí zprostředkoval.
Význam řeckého slova je ale především "vůdce, vládce", jak to z českých Biblí překládá Jeruzalémská Bible. Protože je Ježíš pánem nad životy, dává i tento překlad smysl.
Pokud si uvědomujeme, že Ježíš svou výkupní smrtí život nestvořil, ale dal mu jinou kvalitu, je celkem jedno, k jakému přřekladu se přikloníme.


 #19266 

| Předmět: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 14:43:36 | #19272 (3)

Hlavně, za žádnou cenu nesmí být ....původce života......., to by mohlo znamenat, že Kristus je Bohem.

Tady to není vztaženo na výkupné Krista, původce života není o tom, že sejmul hříchy a tím se stal ....původcem....!

On je skutečný původce života.....!

Bible se dá ohnout podle potřeby výkladu.......

Ve skutcích se ještě neoperuje takto s výkupným a darováním života Kristem !


 #19270 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 14:56:35 | #19274 (4)

Ještě je i v přímém kontextu s tématem proč byl Ježíš zabit.

Že Kristus byl zabit, protože neustále prohlašoval, že je Božím Synem !

Margo tvrdila, že ne.

A taky je psáno, že Pilát, když to slyšel, tak se polekal a nechtěl Ježíše soudit. I on věděl dobře co to znamená.

Jan 19.kap.:

6Když ho velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku: „Ukřižovat, ukřižovat!“ Pilát jim řekl: „Vy sami si ho ukřižujte! Já na něm vinu nenalézám.“
7Židé mu odpověděli: „My máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za syna Božího.“
8Když to Pilát uslyšel, ještě více se ulekl.


 #19272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 18:27:53 | #19277 (5)

Ne, já jsem naopak tvrdila, že Ježíš o sobě tvrdil, že je Božím Synem (tedy spíš že Bůh je jeho Otcem), ale nikoli že je Bohem. *17622* *17622* *17622* Pokud chceš trvat na téhle své verzi, musel by takový výrok najít v mých příspěvcích. Ale dopředu ti říkám, že zbytečně ztratíš čas.


 #19274 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 18:30:39 | #19279 (6)

takže je Božím Synem, stejné podstaty jako Otec.


 #19277 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13…
23.01.21 19:00:59 | #19281 (7)

Ano, Bůh ho nazval svým Synem, jsou stejné, duchovní podstaty. Ale na té podstatě to asi tak úplně nestojí, protože i Adam je nazván Božím synem, a to byl hmotný člověk.


 #19279 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky…
23.01.21 19:13:56 | #19282 (8)

Ano, ale u Adama víme že byl člověkem. Tedy měl tělo z prachu (hmotné), pokud byl Božím Synem tak byl zrozen z Ducha svatého.


 #19281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.01.21 19:41:44 | #19283 (9)

Řeč je o podstatě. Co vlastně pokládáš za podstatu?


 #19282 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.01.21 21:11:55 | #19288 (10)

Božství


 #19283 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.01.21 21:50:38 | #19293 (11)

Božství je podstata? Co to vlastně znamená, takové Božství? Co to je?


 #19288 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 07:17:04 | #19298 (12)

Jeden Bohu, vnitřní jednota v jediném Bohu. Lze to jen opsat (básnicky či metaforicky) jako láska, věčná láska.


 #19293 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 09:05:06 | #19300 (12)

Metaforicky? A biblicky?


 #19293 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19311 (13)

pokud to biblicky není láska tak nevím co víc odpovědět.


 #19300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19312 (14)

Takže si to mám jako dosadit tak, že Láska zplodila Lásku Láskou, a tak jsou tři Lásky v jedné Lásce? *3409*


 #19311 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19313 (15)

láska je něco co sjednocuje... v případě hmotných věcí je to gravitace co přitahuje, v případě ducha je to láska. Sjednocuje v Duchu svatém. Díky Duch svatému jsou Otec i Syn jedno.


 #19312 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19316 (16)

Ratko, uvědomuješ si, že už se pohubyješ na poli fantazie, a nikoli Bible?


 #19313 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19319 (17)

jak myslíš, snažila jsem se to vysvětlit. Nemusím.


 #19316 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19324 (18)

Jo, v pořádku, Ratko. Ale ohledně Boha a jeho slova nemůžeme postupovat tak, že se chytíme nějaké fahtazie o něm, a pak se ji snažíme pomocí nějakých dalších fantazií vysvětlit.


 #19319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19327 (19)

vy jste jiný extrém, pomoci doslovného popisku se snažíte dát Bohu logickou (lidskou) strukturu. Chybí vám přesah lidské přízemnosti. Vše filtrujete jen přes doslovnou rétoriku. Amerikanismus. Vše je třeba vysvětlit, ukázat, a dotáhnout do úplného konce aby nezůstal ani kousínek osobního prostoru.


 #19324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19330 (20)

Ratko, tady přece jde o vážnou věc. O Boha.. O to, jak se nám Bůh sám představuje, co nám o sobě dává vědět. Tady fakt není prostor pro nějaké spekulace či mámivé představy. A to si uvědom, že na základě představy, že Bůh je trojjediný a že že jde o křesťanskou nauku, nás někteří z křesťanství vylučují. Jehova je ale Bohem pravdy, a tak docela dost záleží na tom, jestli ho přijmeme oravdivého, jakoý skutečně je.


 #19327 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #19338 (21)

Naopak, vy vylučujete zato že někdo věří že Otec, Syn a Duch svatý je jeden Bůh. Protože ho přijímá takového jaký je.


 #19330 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19314 (15)

ale ano, tři lásky v jedné lásce, pořád jedna láska... ať miluje kdo chce koho chce pokud se jedná o pravou lásku tak nese atribuy které popsal sv. Pavel a vede k jednotě a pokoji


 #19312 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.01.21 21:24:54 | #19289 (9)

teologicky/biblicky je správne: Boží Syn bol splozen/zrozen Otcem skrze Ducha Svätého, - je teda Boh z Boha, pravý Boh z Boha ppravého....


 #19282 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 00:13:47 | #19294 (10)

Jak můžou být dva praví Bohové? Nevíš, že sám Ježíš řekl, že jediným pravým Bohem je jeho Otec?


 #19289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 20:17:23 | #19284 (6)

Margo, ty jsi jen říkala, že to byla záminka pro židy.
Já vím, že vy nechápete, že něco takového říkat znamená že Kristus je Bohem.

Protože Bůh může zplodit jen také Boha. Druhově.

Ale židé tomu rozuměli velmi dobře a oni nemohli mít dva Boha, pro ně to bylo rouhání !

A toto byl důvod, proč musel Kristus zemřít.

A toto je dost podobné vám a vašemu odmítání Krista jako Boha ! Ty mi tady taky neustále říkáš, že mám dva Bohy !
Ale ono je to jinak Margo.


 #19277 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13…
23.01.21 20:46:22 | #19286 (7)

Ne, |Kjaro, říkala jsem, že židé Ježíšova slova záměrně převrátili, jako že říkal, že je Bůh, aby ho mohli obžalovat a popravit. Ježíš nikdy neřekl, že je Bůh, ale že je Synem Boha. A být Synem Boha opravdu neznamená být tím Bohem. To je přece úplně jasné.

Bůh není druh. Bohem může být nazváno prakticky cokoli nebo kdokoli. A když je psáno, že Bůh zrodil zemi v porodních bolestech, znamená to snad, že i země je Bůh? "Druhově"?

„Než se zrodily hory nebo než jsi přistoupil k tomu, abys jako v porodních bolestech zrodil zemi a úrodnou půdu, ano od neurčitého času na neurčitý čas jsi Bůh.“ (Žalm 90:2)

Nikde není ani zmínka o tom, co si židé mysleli o "dvou Bozích", ale zato je tam zmínka o tom, že chtěli Ježíše na něčem chytit, za co by ho mohli obžalovat, a že se neštítili ani lhát a shánět falešná svědectví.

O dvou Bozích mluvíš ty. Když Bůh zplodí dalšího Boha, tak kolik ti vyjde Bohů? To jsou tvoje počty, ne moje. Já mám Boha jednoho, Jehovu. Stejného, jako má i Ježíš. A neintrikuj. *17622*


 #19284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky…
23.01.21 21:28:01 | #19290 (8)

Ježiš bol zplozený Bohom-Otcom skrze Ducha Svätého, - Boh môže zplodit len Boha...kto tvrdí iné, je lhář...


 #19286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.01.21 21:38:51 | #19292 (9)

Takze hovoris o dalsom bohu. Pre Krista aj jeho vernych ucenikov vzdy bol a bude len JEDINY BOH od ktoreho je VSETKO a tim je jednoznacne len OTEC. Jezis Kristus je tim prvorodenym splodenym bohem - BOZIM SYNOM, SKRZE ktoreho tento JEDINY BOH OTEC od ktoreho je VSETKO vytvoril VSETKO.

Pochod jasne zapisanu pravdu, ze OTEC je tym JEDINYM BOHOM, ktoremu sluzi uctieva ho a plni jeho volu aj pre Bozieho Syna Jezisa Krista, ktory ma jasne v pisme definovane postavenie PROSTREDNIKA medzi tymto jedinym BOHOM OTCOM a nami ludmi. Ma docasne aj autoritu a moc vyplyvajucu z jeho postavenia MESIASA KRISTA, ktore rovnako DOSTAL od OTCA, ktory nadalej pre KRISTA aj v tomto jeho mocnom postavani zostava jedinou a najvyssou autoritou.

Naviac Jezis Kristus ma i postavenie sluziaceho velknaza v symbolickom duchovnom chrame. Ty ked teda ides uctievat Boha predpokladam, ze vedla neho neuctievas i sluziaceho velknaza co mu za teba prinasa obet aj ked voci nemu mas velku uctu a uznavas jeho vysoke postavenie a autoritu.


 #19290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #19365 (10)

Jezis Kristus je tim prvorodenym splodenym bohem - BOZIM SYNOM, SKRZE ktoreho tento JEDINY BOH OTEC od ktoreho je VSETKO vytvoril VSETKO.

To znamená, že při tom tvoření všeho byli dva - Bůh a stvořená bytost Ježíš? Účastni tvoření byli oni dva?


 #19292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19380 (11)

Vypadá to tak.


 #19365 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 00:15:39 | #19295 (9)

PAK MÁŠ DVA BOHY, VISITORE. KDYŽ JEDEN BŮH ZPLODÍ DRUHÉHO BOHA, JSOU DVA. JEDEN PLODITEL A DRUHÝ ZPLOZENÝ.


 #19290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 07:19:01 | #19299 (10)

Ploditel - zplozený - plození samotné propojené v jednotu - jeden Bůh. (opět básnicky vyjádřeno)


 #19295 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 24 hodinami | #19301 (11)

Jednota neznamená jednu bytost. Jednota je vztah mezi bytostmi.


 #19299 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #19302 (12)

Dokázal by tvůj Jehova být zároveň na dvou místech?


 #19301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19305 (13)

Zároveň všude, Volmane.


 #19302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #19340 (14)

Tak pak nechápu logiku vašich argumentů, že se Ježíš (Bůh) přece nemohl modlit k Otci (Bohu). To je přece vaše oblíbená mantra, že se Ježíš nemohl modlit sám k sobě! Mohl. Není nic, co by Bůh nesvedl. (I když to svědci nechápou, když jim to nenechal zapsat do Bible).


 #19305 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #19341 (15)

Ano, mohl se Ježíš modlit sám k sobě, určitě by to svedl. I ty se můžeš modlit sám k sobě, když na to přijde. Spíš je třeba pochopit, jaký smysl by taková modlitba měla a hlavně jestli je to skutečnost, nebo jakási násilná snaha o obhajobu představy trojjediného Boha.


 #19340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #19342 (15)

Ano, není nic, co by Bůh nesvedl, ale to neznamená, že bude dělat absurdní věci.
Tvoje námitka je podobná nelogické otázce, zda Bůh dokáže udělat kámen, kterým by nedokázal pohnout.


 #19340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #19343 (16)

Asi tak. *15238*


 #19342 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #19344 (16)

Ne, není podobná, stojí naprosto jinak. A že Bůh nedělá absurdní věci? A člověk je jako co?


 #19342 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #19345 (17)

Bůh nedělá absurdní věci, vše, co dělá, je dokonalé. (5. Mo 32:4).
To jen nám lidem to někdy absurdní může připadat. Pak si to vysvětlujeme všelijak, i absurdně. *32742*


 #19344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #19346 (18)

Nesouhlasím s tvrzením, že Bůh všecko co dělá je dokonalé. Prostě nejsem domýšlivý, nenosím nos nahoru.


 #19345 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 19 hodinami | #19347 (19)

Bůh je dokonalý, a tedy i veškerá jeho činnost. *33084*
Zřejmě si ho pletes se soudruhy z NDR.


 #19346 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #19368 (20)
*2*

 #19347 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #19367 (19)

Abuka nemyslel tebe, Volmane. *2* Nebo fakt - jsi Bůh? *19364* *19364* *19364*


 #19346 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #19366 (17)

Já myslím, že to Abuka vystihl docela přesně.


 #19344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 18 hodinami | #19353 (15)

U katolíků jde všechno, hlavně nelogicnosti!


 #19340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 18 hodinami | #19355 (16)

A proč by nešlo? Jsme přece dokonalí. Jsme stvořeni Bohem a ten tvoří jenom dokonalé věci. Tvrdí to abuka, a ten přece nelže!


 #19353 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 18 hodinami | #19356 (17)

Víra neznamená zříci se logiky!


 #19355 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #19358 (18)

Jedná podle tebe Bůh logicky?


 #19356 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #19360 (19)

S tim máš problém jen ty.
Proč Bůh stvoril člověku schopnost uvažovat logicky?


 #19358 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #19361 (20)

Já s tím nemám problém, já se tě na to ptá, jak po podle tebe je.


 #19360 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #19362 (21)

Ještě jednou se tě ptam:
Proč Bůh stvoril člověku schopnost uvažovat logicky?


 #19361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #19363 (22)

Já se ptal první. Jestli máš v sobě aspoň elementární slušnost tak odpovíš a já pak odpovím tobě na tvou otázku. Bereš?


 #19362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19371 (23)

Takže nemáš. Umíš jenom pokřikovat a okopávat kotníky.


 #19363 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19373 (23)

Ne, Ježíš také nesmlouval, když položil otázku. Buď odpovez, nebo nech být ... .


 #19363 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19379 (24)

Tak se podle toho chovej . Na mou otázku kterou jsem ti dal neodpověděls.


 #19373 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 18 hodinami | #19357 (17)

Mantra trojice nikde v Bibli neni!


 #19355 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #19359 (18)

Nová katolická encyklopedie (angl.) poznamenává: „V římskokatolických seminářích je málo učitelů trinitářské teologie, kteří nikdy nebyli pronásledováni otázkou: ‚Ale jak mám vlastně vyučovat trojici?‘ A jestliže je ta otázka příznačná pro zmatek na straně studentů, je možná neméně příznačná pro podobný zmatek na straně jejich profesorů.“

Pravdivost tohoto postřehu lze ověřit návštěvou knihovny a zkoumáním knih, které podporují trojici. Bylo napsáno nespočetně stránek, které se ji pokoušejí vysvětlit. A přesto, když se badatelé proderou bludištěm matoucích teologických pojmů a vysvětlení, odcházejí nespokojení.


 #19357 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19375 (17)

Stvořena byla první dvojice, která svou dokonalost ztratila.
Od té doby není žádný člověk dokonalý, vyjma Ježíše.


 #19355 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #19304 (12)

Ne, u Boha je jednota něco jiného, Otec je v Synu a on je v něm, jak je psáno !

A co jim brání, jsou to duchovní bytosti, nemají tělesná těla......


 #19301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19310 (13)

A jak jsme my v nich a oni v nás? Taky jsme s polu s nimi jedním Bohem? I když máme hmotná těla? Kolikáticí tedy vlastně Bůh potom je? Divná úvaha, viď? Nebylo by lepší pochopit, co to "v nás" vlastně znamená?


 #19304 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19329 (14)

Ne, Margo, to jen ty nemůžeš pochopit.

Kristus může v nás přebývat skrze Ducha, i Otec,........a naše tělo je chrámem Ducha.

Ty o chrámu Ducha nemáš ani ponětí, protože věříš podvodu, že budeš žít na zemi a že to nepotřebuješ, že jsi jiná ovce a z velkého zástupu.

Je to celé klubko namotané "studiem" na úvod za dva roky a upevňované další a další literaturou.

Takže chápu, že nejsi schopná pochopit.....svo­bodně....


 #19310 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19331 (15)

To jsi tedy dost uhnula od řešeného problému. Prosím podívej se do vlákna, o co šlo, a zkus mi dát novou odpověď.


 #19329 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #19339 (15)

Zkus svobodně chápat sam. A možná by ti takové biblické studium docela bodlo. A možná taky trochu méně zaujatý pohled na svědky Jehovovy. K tomu dvouletému studiu "na úvod" už ani nemá cenu se vyjadřovat. Jedeš ty svoje zarytá schémata pořád dokola.


 #19329 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 19 hodinami | #19352 (16)

Margo, kdybys věděla co říkáš........­......, snad to jednou budeš vědět........, doufám.....


 #19339 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19377 (17)

Zatím pořád vím, co říkám, Kjaro. Já ano.


 #19352 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 19 hodinami | #19349 (14)

Já to nemusím.....tělesně a mozkem jen chápat, co to znamená , já to z Ducha svatého vím a žiju to.

Ne, Bůh a Syn jsou v sobě jinak, jsou si podstatou rovni, ale my nemáme stejnou podstatu jako oni.
My jsme minimálně pořád ještě tělesní.

Ale začít si to chápat, protože nemám Ducha svatého, nejsem chrámem Ducha a nějak si to vysvětlovat..­...nebo přejímat od někoho, kdo mi to vysvětluje...­......to je něco šíleného.....


 #19310 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19372 (15)

Víš co? Tak tady neargumentuj Biblí ani v jiných věcech. To je pak komické, když tam, kde vidíš, že bys svou pravdu neobhájila, najednou Bibli nepotřebuješ a tvým jediným argumentem je, že to víšna že mozek nepotřebuješ.

Jo, no jo, my jsme tělesní, a přesto Ježíš řekl, že máme být v nich a oni v nás. Řekl to v podstatě jedním dechem, a pokaždé to znamená něco jiného? A to mi povídej, Kjaro! *3477* No, a nejlepší pak je argument, že to chápeš jen ty, protože jsi chrámem ducha! A nené o čem mluvit. *3392*


 #19349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 18:18:32 | #19275 (4)

A ten Bůh, který ho vzkřísil z mrtvých, je kdo? *19364*


 #19272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 20:21:07 | #19285 (5)

No vidíš, to je ono.
Stejně jako židé nechápeš jak by to mohlo být možné.......

Ale u Boha nic není nemožné......

Nechceš přece být jako židé..........


 #19275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 20:48:00 | #19287 (6)

Co je no? Nemohla bys mi jasně odpovědět, Kjaro? *3820* Tohle je dost jalové, co jsi napsala. *3780*


 #19285 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 21:32:50 | #19291 (5)

v Bibli čítame: 1. Ježiš bol vzkriesený Otcom, alebo 2. Ježiš vstal (sám) zmrtvých (skrze vlastnú moc svojho božstva)...obe tvrdenia sú pravdivé/biblické, preto, lebo Ježiš je Boh (má božskú podstatu, v ktorej sa vzkriesil sám svojou božskou mocou...


 #19275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
24.01.21 00:18:26 | #19296 (6)

Čítame, že

1. Ježíš byl vzkříšený BOHEM. To jako tím trojjediným?
Toho Ježíše Bůh vzkřísil, a my všichni jsme svědky této skutečnosti. Protože byl tedy vyvýšen na Boží pravici a dostal od Otce zaslíbeného svatého ducha, vylil to, co vidíte a slyšíte.“ — Sk. 2:32, 33.


 #19291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
24.01.21 00:43:00 | #19297 (6)

Kedy uz konecne pochopis, ze vsetku moc, ktoru Jezis mal dostal od OTCA, ktoreho i on sam uznava ako jedineho Boha a najvyssiu autoritu, kde sa plne podriaduje jeho voli ?

Ked bol mrtvy nevstal z mrtvych vlastnou mocou a este pred smrtou pocitil i to, ze ho opusta Bozia ozivujuca moc. Jezis bol skutecne 3 dni mrtvy, co by pre teba znamenalo, ze zomrel VSEMOHUCI a VECNY BOH, ale ten skutocne nezomrel, ale vdaka nemu bol aj Bozi Syn Jezis Kristus opet vzkrieseny z mrtvych a privedeny k zivotu uz v novom oslavenom duchovnom tele a existencii aku mal aj predtym nez ho Otec poslal na zem.


 #19291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13…
před 22 hodinami | #19303 (7)

Kristus se vzkřísil sám.

Jan 2.kap.:
19Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej postavím
21On však mluvil o chrámu svého těla.

Jan8.kap:
28Ježíš jim řekl: „Teprve až vyvýšíte Syna člověka, poznáte, že já jsem
24Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že já jsem, zemřete ve svých hříších.“

Proč ho tedy ponižujete ?!

Jan 8.kap.:
33Židé mu odpověděli: „Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh.“

Bible je plná dokladů, že je Kristus Bůh.

Ale vy potřebujete vidět, že Bůh není a Bible se dá velmi snadno takto zneužít !

Budete mít sice hodně stoupenců, protože lidem se to velmi líbí, když se dává na frak kc......., ale zemřete ve svých hříších........!

Máte za zlé, že se kc chce líbit lidem, to máte sice pravdu, ale vy se také chcete líbit lidem.......jenže daleko sofistikovaněji, ale také za cenu ztráty věčného života !


 #19297 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky…
před 21 hodinami | #19306 (8)

BV Bibli je mnohonásobně víc důkazů, že Ježíš Bůh není. Teď tedy píšu o jediném pravém Bohu, Nejvyšším, Stvořiteli, Jehovovi. Ježíšově Otci.

Napsalas například jeden text, který by se s přimhouřením obou očí dal považovat za výrok o samovzkříšení. Ovšem zapomnělas, že v Bibli existuje dost textů, které tuto domněnku uvádějí na pravou míru jasným tvrzením, že Ježíše vzkřísil Bůh. Písmo znáš dobře a dobře mu sama rozumíš, jak tvrdíš, tak asi pro tebe není problém si ty texty vybavit.


 #19303 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19315 (9)

Margo, není více textů , že Ježíš Bůh není. A jistě že vím, že se velmi často píše, že to udělal Otec a stejně tak, že to udělal Kristus.

Já je znám, na rozdíl od vás, protože je vidět nechcete.

Margo, ale nebudu ti tady všechny psát, ty neuvidíš, kdyby tě ty verše i kopaly......

Důležité ovšem je, že když Krista uvidíš jako Boha, můžeš být spasená......­.....kdežto když Krista ponížíš na anděla, ...on tě spasit nemůže......., ano můžeš si zvolit cestu sama......


 #19306 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19318 (10)

Jo? Znáš? Tak schválně: cituj! *3476*
Potom já, ano? *17625*


 #19315 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19321 (10)

A to ostatn, Kjaro, totéž: kde je to psáno? Kde je psáno, že pro spásu musím vidět Ježíše jako Boha? Já bych ho ráda viděla tak, jak je o něm psáno, jak sám o sobe mluvil. *32594*


 #19315 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19332 (11)

Když nevíš, že ze slepice se narodí jen slepice, tak jsi na úrovni dvouletého dítěte, kterému to popisovat nemíním.
Bez urážky Margo..........jsi zaslepená celým učením, že nevidíš až tak zřejmou věc, Že Boží Syn musí být Bůh......, tak promiň, to nemá smysl cokoliv rozvádět......


 #19321 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19336 (12)

To jsi trochu překroutila, Kjaro. Napsala jsem, že když ze slepice vzejde zase slepice, vzniknou dvě slepice, a nikoli jedna slepice dvoujediná. Nepřekrucuj, prosím. To opravdu od tebe není hezké. *17622* *17622* *17622* Možná by ses k tomuto problému mohla radši vyjádřit.

A nikoli "bez urážky", ale "s urážkou".


 #19332 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 19 hodinami | #19350 (13)

Margo, ty protože nemůžeš přijmout, že budou slepice dvě, tak raději uděláš ze sebe dvouleté dítě, které to popírá a raději udělá z druhé slepice....brou­ka....-..
Tak co ti asi můžu vysvětlovat, to nejde.......


 #19336 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19374 (14)

Tak já nevím, brouka máš asi ty. Už potřetí ti píšu, že ano, že vzniknou slepice dvě, a nikoli jedna dvojjedináChtěla jsem tě vybídnout, aby sis to zkusila spojit s tím, co jsi tvrdila o Bohu, ale teď si fakt nejsem jistá... *24590*


 #19350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky…
před 21 hodinami | #19307 (8)

Operování s !já jsem", jako by to mělo být Boží jméno, je právě dalším příkladem, jak se dá Bible zneužít, Kjaro. Ale myslím si, že soudný člověk by tuhle opraci vůbec neměl brát vážně. *3761*


 #19303 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19322 (9)

Soudný člověk to bere vážně, ale vy jste tak daleko od pravdy, že vás to ani ve snu nenapadne.....


 #19307 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19326 (10)

Co bere vážně? Jako že když Ježíš řekne "já jsem", znamená to, že je Bůh? To si skutečně myslíš? Dokázala bys vysbvětlit, na základě čeho si to myslíš?


 #19322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky…
před 21 hodinami | #19308 (8)

Ano, Ježíšovi odpůrci, kteří ho chtěli zabít, Ježíše obvinili, že říká, že je Bůh. On ale nic takového nikdy neřekl. O Bohu mluvil jako o svém Otci. Obvinili ho křivě, podobně jako v případě, kdy tvrdili, že zakazuje platit daně.


 #19303 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19320 (9)

Ovšem, když nevíš, že ze slepice se narodí slepice, takže z Boha se může narodit jen Bůh......tak to je opravdu těžké, to ví i tříleté dítě.......


 #19308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19323 (10)

Vím, Kjaro. Ale kdyyž ty nevíš, že když se ze slepice narodí zase slepice, vzniknou dvě slepice, a nikoli jedna dvojjediná, tak je toopravdu ještě těžší *5620* *5620*


 #19320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19333 (11)

Není Margo, bylo ti to uděláno těžší........, já s tím problém nemám....


 #19323 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19337 (12)

Nemáš problém s dvoujedinou slepicí? No tak to je pak o něčem jiném...!! *24590* *3761*


 #19333 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 19 hodinami | #19351 (13)

Dvoujediná slepice být nemůže, ale dvojjediný Bůh ano, protože má duchovní podstatu a je to i technicky možné.........


 #19337 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19376 (14)

Tak proč mi dáváš přirovnání se slepicí? *2527*


 #19351 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky…
před 21 hodinami | #19309 (8)

Další tvůj omyl je, že se nějak snažíme dávat na frak KC. To opravdu není naším cílem. Postě kážeme pravdu o Bohu Jehovovi a o jeho Synu Ježíši Kristu.


 #19303 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19325 (9)

Margo, je to jasné ............ z toho co máte změněno ve vašem učení......

Jistě dnes máte doporučeno, abyste to už nedělali zjevně.......

Ale zapomínáš, že jsem byla na skupince s šesti bývalými svědky.......


 #19309 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19328 (10)

Není to tak a nebylo to tak nikdy, co jsem svědkem Jehovovým. Můžeš mi tlumočit, co ti bývalí o tom přesně říkali?


 #19325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 19 hodinami | #19348 (11)

Margo, není to zapotřebí, všechny vaše nauky jsou v opozici vůči KC:


 #19328 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #19369 (12)

A co má být? To je snad známka, že chceme dávat na frak KC? Nemáme v programu komukoli dávat na frak prostě jen kážeme pravdy z Písem. Ježíš tady taky byl proto, aby dával někomu na frak? Nejme tady proto, abychom se prali. a nemáme ke katolíkům jiný vztah než k ostatním lidem. To bychom tu třeba měli fórum zaměřené proti katolické církvi, nemyslíš? Tak jako ti, co sem chodí jen proto, aby "dávali na frak" svědkům Jehovovým, si zřizují taková fóra.


 #19348 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky…
před 16 hodinami | #19378 (8)

My nedáváme na frak KC, Kjato.
Jsou to snad SJ, kdo tady zakládá fóra, kam se lidé chodí vykřičet ze své nenávisti ke KC, nebo je to spíš obráceně?


 #19303 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19381 (9)

Co je prosím obráceně? Chceš tímto říct že jsou to katolíci kteří se chodí vykřičet z nenávisti k SJ? Prosím konkretizuj. Jinak je to opravdu hrubá urážka katolíků.


 #19378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19382 (10)

Ano, to tím přesně chci říct.
Bylo tady několik DF, kde byly útoky na SJ přímo v popisu práce, v současné době tady jsou dvě.
Založili je katolíci, nebo alespoň ti, kteří se ke katolíkům hlásí. A většina katolíků si tam skutečně chodí přisadit.
Děláme snad my něco takového? Shromažďujeme pomluvy, "svědectví" odpadlíků, pochybné informace apod?
Uvítám konkrétní příklady.
Obě naše fóra se zabývají našimi naukami a reáliemi.
Co s tou "hrubou urážkou" myslíš, to fakt netuším.


 #19381 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19383 (11)

Ale houby, to vůbec nejsou katolická fóra.


 #19382 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19389 (12)

Oficiálně ne.
Ale pro většinu katolíků je to taková svazarmovská střelnice, kde SJ slouží jako terče.
Chodí tam, protože jim tam projde cokoli.


 #19383 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19385 (11)

Proc se tak nepousteji do katolíků?
Farizeove také nikomu nevadili. Ale vadil jim Ježíš a jeho následovníci, alespoň do doby, kdy se drželi čistého učení svého Pana.
Kdo nic nedělá, nic nezkazí....


 #19382 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19384 (10)

Zkoumej pohnutky přispěvatelů a hodne pochopis sama.....
Proč sem píše Visitor? Pořád ten posměch na zatcene v Rusku!
Není to spíše hrubá urážka nás, z jeho strany?
Jako prostácek furt dokoka: A co udělali, ze je zatkli???
"V Rusku je svoboda" a podobná komunistická hesla, s cílem nas ocernit. Koukej na vlastní prah... *33684*


 #19381 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19386 (11)

Neboj, koukám na vlastní práh. To že se zde prezentujete tak jak se prezentujete chápu, chcete být vidět, třeba získat podporu jiných. V Rusku nejsou pronásledováni je SJ, ale i mormoni a různá přírodní náboženství Sibiře. Rusko chce mít náboženské skupiny pod kontrolou.


 #19384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19387 (12)

jen SJ


 #19386 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19390 (13)

Ano, víme, že na světě je spousta lidí nespravedlivě prnásledovaných, nejen kvůli náboženství. Četla jsi tady od nás někdy, že bychom k tomu psali něco ve smyslu "dobře jim tak" nebo "kdoví, co udělali, a teď se tváří, že je jim ubližonáno"?


 #19387 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19392 (14)

A taky je fakt, že tu ani nikde není k přečtení, že byste se zajímali o svoje pronásledované spuvěrce. Nám naši btarři a sestry nejsou jedno.


 #19390 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19388 (12)

To je nám dobře známo.
Ujišťuji tě, že až založím DF o sibiřských kultech a náboženstvích, také nenechám zpochybňovat jejich pronásledování. Jsme ale na fóru SJ. *33084*
A možná si vzpomeneš, že jsem několikrát upozorňoval, že je naivní si myslet, že se pronásledování zastaví u SJ.


 #19386 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19391 (13)

nejste středem vesmíru pardon Ruska :-) myslím že přírodní náboženství se ponásledovaly v rusku odjakživa, ostatní teprve když přišly.


 #19388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19393 (14)

A jako co tím chceš říct, Ratko? Že se máme na naše bratry a sestry vykašlat? Nebo to prostě vzít jako normu?


 #19391 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19394 (15)

Věšíte to do diskusního fóra :-)) co si mám o tom myslet. no nemyslím si raději nic.


 #19393 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19396 (16)

Ano, věšíme to do NAŠEHO diskusního fóra.
Myslíme si, že by o tom měli být lidé informováni, stejně jako o mnoha jiných aspektech našeho života.
Je to taková protiváha všem těm pomluvám a špíně.


 #19394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #19399 (16)

Visitor na svoji katolickou nevesi nic katolického?


 #19394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #19404 (17)

nevšimla jsem si že by psal něco proti SJ na svých katolických diskusích.


 #19399 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #19405 (18)

Opakuji otazku;
Visitor na svoji katolickou nevesi nic katolického?


 #19404 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #19408 (19)

proč se ptáš?


 #19405 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #19409 (20)

Nechápeš? Přece se podivuješ, že na fórum o SJ píšeme zprávy o SJ a vykládámě víru SJ.


 #19408 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #19412 (21)

No tak pište, ale s rizikem že o nich napíšeme co si myslíme.


 #19409 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #19415 (22)

Ty se za takové výroky fakt nestydíš?


 #19412 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #19406 (18)

Nevěnuješ tomu pozornost, protože se tě to netýká.


 #19404 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #19411 (19)

to je možné, asi mě to míjí. Nechci nikoho urazit ale taky nechci být falešně podbízivá. Když řeknu co si myslím, je to špatně, jdu koukat na film. Hezký večer.


 #19406 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #19414 (20)

Jo, to bude lepší. Dneska mě diskuze s tebou fakt netěší. Tedy když mám být upřímná...


 #19411 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #19407 (18)

Stačí, když tam přijdu já a něco napíšu. Můžeš si tam přečíst aspoň to, co nesmazal, a jeho reakce. *15238*


 #19404 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #19410 (19)

Jo - správce má právo mazat, s tím nic nenaděláš... Kde se to asi naučil?


 #19407 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #19413 (20)

Asi že to má v pravidlech fóra? *5620*


 #19410 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #19416 (20)

Že by v pravidlech Chatujme.cz? *33084*


 #19410 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 7 hodinami | #19417 (21)

abuka - na tohle bych se chtel zeptat jak to presne je? Priklad:
Budu mit forum kde budu spravcem - Kdyz nekdo napise svuj nazor do diskuze a neporusi pravidla fora jak je mozne, ze ja jako spravce mam moznost jeho slusny - mozno i pravdivi nazor kterym neporusil pravidla Chatujme smazat nebo pisatele dokonce dat na BL a zakazat mu vstup? Nevis nahodou kdo urcil takoveto pravidla? Mozno jini diskutnici na jinych forech by smim chovanim nesouhlasili - nevis jestli se to da nejak omezit? Abych mel pravo smazat prispevek ktery porusuje pouze pravidla Chatujme a ne kdyz nekdo slusne a vecne prevrati muj nazor. Je podle tebe pravomoc spravce na jeho foru v poradku nebo neni? Treba spravci jinych for nemaji co dotoho povidat koho chci dat na BL nebo mu smazat prispevek? Chtel jsem se zeptat admina ale ja si s vedenim nerad dopisuji - teda vubec ne -- Napis svuj nazor -- Je pravomoc spravce fora na jeho foru spravna a spravedliva - nebo spatna a nespravedliva a jinym spravcum z jineho fora nic neni potom? dik


 #19416 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #19418 (22)

Ta pravomoc je správná, le často se zneužívá. Tam kde správcují svědkové, je to odhaduju tak v 98 p59padech ze sta. Teď třeba abuka zneužil svoji pravomoc a na fóru sj mě zablokoval za názor, že svědkové zveličují svoje pronásledování v Rusku a překrucují jeho důvody. Přitom dobře ví, že žádné omezování náboženské i jiných svobod neschvaluju!


 #19417 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #19419 (23)

zajimave - ted ti nerozumim jak to presne myslis - promin - Napises ta pravomoc je sparvna a hned nato napises, ze ji abuka zneuzil -- to potom podle mne neni spravna parvomoc -- kdyz se necha zneuzit - nebo se pletu?


 #19418 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 7 minutami | #19420 (23)

Poslední hřeb, za něž jsi dostal BL:

Nedělej ze sebe prosťáčka, ty dobře víš jak jsem to myslel, že byste to rádi viděli. Stylizujete se do role mučedníků a vidíte v sobě ubohé pronásledované pro víru. Rusko vás kvůli tomu nezakázalo, nic si nenalhávejte
A je pravda, že víru máme projevovat skutky. Můžeš ve stručnosti uvést jakými třeba? Protože tak jak se to snažíš prezentovat , to určitě Jakub nemyslel. Brání ti snad někdo abys dal bezdomovci boty a kabát když je venku zima?
A ty tvoje jízlivosti že si třeba něco nedokážu představit si odpusť.

Žádné omezování náboženské i jiných svobod neschvaluješ, akorát v případě svědků Jehovových zpochybňuješ důvody pronásledování. Toto tvoje vyjádření bylo velmi cynické, nesnášenlivé. *15184*


 #19418 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #19401 (16)

"To?" Jaké "to"? *15184*


 #19394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #19397 (15)

pronásledování křesťanů ve světě naleznete přehledně zde:
https://www.hlas-mucedniku.cz/pnp.php

Taky máte svůj web a tam uveřejňujete informace o spolubratřích, třeba i trpících a můžete jim pomáhat. To máme i my na našich křesťanských webech. Třeba v katyd.cz https://www.katyd.cz/clanky/krvava-stopa-pres-cele-stoleti.html nebo i v Křesťanském týdeníku. Prostě se najde hodně informací Taky se vybírá v kostele na pronásledované.


 #19393 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #19400 (16)

No fajn.
Tak já si nějaký ten článek vytáhnu, a pustím se do úvah, jak je to asi doopravdy, jaká je skutečná příčina toho pronásledování, a jestli vůbec nějaké je.
Pak se zmíním o tom, že katolíci asi potřebují nové mučedníky, tak se jim to hodí.
Jak se ti to bude líbit?


 #19397 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #19403 (17)

Měli jsme stejný nápad, Abuko! Půjdeme do toho? *4316*
No jo, já vím, že bychom na to neměli žaludek..., ani z legrace... *10235*


 #19400 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #19402 (16)

To je dost nekonkrétní odpověď na moji konkrétní otázku.
No a tak přemýšlím, jak by na tomto webu na mě reagovali, kdybych tady posbírala ty nechutné narážky proti našim ruským bratrům a použila je proti těm pronásledovaníým, o nichž se tam píše. Myslíš, že by mě za to pochválili? Fakt bych byla zvědavá na reakce.


 #19397 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19395 (14)

Ano, ratko, přesně tohle v pozadí všech těch příspěvků cítíme.
Jak si vůbec dovolujeme psát o tom, že nás někde pronásledují, že?


 #19391 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #19398 (14)

Co rekl Ježíš o postoji tohoto světa k jeho nasledovnikum?


 #19391 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13…
před 18 hodinami | #19354 (7)

Buh nemusí nic od nikoho dostat, vsechno je Jeho, ani ho nikdo nicemu nemusi ucit. Jezis je syn. Proto od Otce dostava a uci se i v nebi se mu podrizuje!


 #19297 

| Předmět: jenom muj nazor
22.01.21 10:06:14 | #19247

Ubohost vladne svetem -- stim, ze jsou to posledni dni vasich dnu - nic uz nenadelate. Vse co zacalo lidma - proste musi skoncit - driv nebo pozdeji. Cetli jste ma slova.


1  

| Předmět: RE: jenom muj nazor
22.01.21 10:11:37 | #19248 (1)

Jak tě tak čtu, musím s úvodem tvého prohlášení souhlasit. Ostatní už se od toho úvodu odvíjí. Jo, dobře ses odprezentoval. *20832*


 #19247 

| Předmět: Rossiq segodnq
21.01.21 14:05:45 | #19208

Melnik Vladimir Vasilyevich: Zaprvé, nejdůležitější věc: Proti volbě preventivního opatření ve formě vazby nesouhlasím z následujících důvodů. První blok mých námitek spočívá v tom, že neexistuje důvodné podezření, že jsem spáchal jakýkoli trestný čin. A v tomto prvním bloku bych rád upozornil na první bod, že jsem se jako věřící a občan dodržující zákony neúčastnil extremistických aktivit. Na podporu toho bych chtěl uvést zásady, podle kterých žiji. Zaprvé, pro mě je extremismus neslučitelný s mým náboženským přesvědčením jako svědka Jehovova.

Žiji podle následujících zásad: „milujte svého bližního jako sebe samého“, „buďte v míru se všemi lidmi“, „překonejte zlo dobrem“, „Bůh nenávidí ty, kdo milují násilí“, „považujte ostatní nad sebe“. Bible mě také jako manžela povzbuzuje, abych miloval svoji manželku: „Ať manžel miluje svou manželku tak, jako on sám“, „pomaličky se hněvejte“, „ať se každá duše poddá vyšším autoritám“.

Bible mě také povzbuzuje, abych rozvíjel následující vlastnosti: lásku, radost, pokoj, trpělivost, milosrdenství, mírnost, víru, sebeovládání. To vše mi pomáhá žít jako mírumilovný občan dodržující zákony. Dodržuji také následující zásadu: „vstaň před šedovlasým mužem ... cti starého muže ... uč děti s láskou“, což se v zásadě odráží v děkovných dopisech a děkovných dopisech, které jsi viděl. Vaše ctihodnosti, čtení Bible, diskuse s ostatními lidmi, modlitba k Bohu, zpívání písní, které chválí Boha, nejsou extremistické činnosti. Druhým bodem bloku „Neexistuje důvodné podezření“ je, že jsem se před vyšetřováním neskrýval. ... STÁHNOUT CELÝ TEXT

To můžete tady:https://jw-russia.org/docs/57.html| Předmět: RE: Rossiq segodnq
21.01.21 14:11:21 | #19213 (1)

To je fakt hanebné pronásledovat a obviňovat z nekalé činnosti tak ryzího člověka. Jasně že je za tím nějaká temná síla. Inkvizice v moderním hávu, násilné upevňování moci církve. Už se naši "přátelé" těší, až jejich církev získá politickou moc i tady? *5812*


1  
 #19208 

| Předmět: RE: RE: Rossiq segodnq
21.01.21 14:24:18 | #19217 (2)

Fotogalerie těch novodobých mucedniku na stránce

Od roku 2017 byly stovky ruských svědků Jehovových neprávem obviněny z extremismu. Kolik trestů jim bylo uloženo? Kolik věřících bylo odsouzeno ke skutečnému uvěznění, podmíněným trestům a pokutám? Tento aktualizovaný článek publikuje aktuální údaje o obětech náboženského pronásledování v Rusku. Obecné statistiky (souy, které zacaly a nejsou ukonceny)

Celkový počet odsouzených: 60. (12 žen a 48 mužů; nejmladšímu je 23 let, nejstaršímu je 74 let).

Kolonie: 19. (Jmenován na 1 až 6 let v kolonii obecného režimu. V průměru 3 roky a 3 měsíce.)

Podmíněně: 31. (Jmenován na 2 až 8 let s podmíněným odnětím svobody. V průměru 3 roky.)

Pokuta : 10. (Byla uložena pokuta od 250 000 do 700 000 rublů. V průměru 385 000 rublů.)

Poznámka. Jeden ze svědků Jehovových, Jurij Zalipajev, byl osvobozen, ale ne podle článku 282.2, ale podle článku 280 trestního zákoníku Ruské federace. Verdikt vynesl Mayský okresní soud Kabardino-balkánské republiky dne 10. července 2020. Verdikt nevstoupil v platnost.

Odsouzené osoby, jejichž trest vstoupil v platnost
Kolonie: 17.
Podmunka: 16.
Pokuta: 10.

https://jw-russia.org/news/about/faq/7.html


 #19213 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
21.01.21 14:40:53 | #19221 (3)

Milí lidi. Naše rodina. Mám na krajíčku, když si je prohlížím. Ale vím, že jsou silní a vydrží.


 #19217 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
21.01.21 14:53:45 | #19225 (4)

Videa mne neudrží bez slz.
Bez svatého ducha by to nešlo.....


 #19221 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
21.01.21 15:40:24 | #19226 (5)

Jaká videa?


 #19225 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
21.01.21 16:08:22 | #19231 (6)

Promiň, pověsil jsem špatně.
https://jw-russia.org/video.html

Holka, která štíhlá říct otci, jsem na Tebe pyšná....
než ho odvedli. ...


 #19226 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq…
21.01.21 17:48:14 | #19241 (7)

stihla


 #19231 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq…