Rozcestník >> Náboženství >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 247379x
Příspěvků:
16715

Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Skutky 3:13-15
před 19 hodinami | #19265

(Skutky 3:13-15)
BŮH Abrahamův, Izákův a Jákobův, BŮH našich praotců oslavil svého Sluhu, Ježíše, kterého jste právě vy vydali a zapřeli před Pilátovým obličejem, když se rozhodl ho propustit. Ano, zapřeli jste toho svatého a spravedlivého a prosili jste, aby vám byl velkoryse darován muž, vrah, zatímco jste zabili Hlavního zprostředkovatele života. Ale Bůh ho vzbudil z mrtvých a my jsme svědky této skutečnosti.| Předmět: RE: Skutky 3:13-15
před 15 hodinami | #19266 (1)

s dovolením dám ještě jeden překlad, protože ten váš hrozně tahá uši:

Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit.
14Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha.
15Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky.


 #19265 

| Předmět: RE: RE: Skutky 3:13-15
před 14 hodinami | #19267 (2)

Dík. Nejlepší je ten "zprostředkovatel života..."!


 #19266 

| Předmět: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
před 14 hodinami | #19269 (3)

Ježíš nám zprostředkoval věčný život tím, že za nás zemřel.


 #19267 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
před 13 hodinami | #19273 (4)

existuje i vedlejší zprostředkovatel a pokud ano, kdo to je?


 #19269 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
před 9 hodinami | #19276 (5)

Na to jsem opravdu neznala odpověď, tak jsem něco našla v naší literatuře:

Ježíš se tak stal celému lidstvu ‚Hlavním zprostředkovatelem [‚vůdcem‘, Ži; „Knížetem“, KJ; JB] života‘. (Sk 3:15) Základní význam řeckého výrazu, který je zde použit, je „hlavní vůdce“; příbuzné slovo bylo použito v souvislosti s Mojžíšem (Sk 7:27, 35), „panovníkem“ v Izraeli.
Ježíš jakožto „hlavní vůdce“ či „průkopník života“ (Mo) tedy zavedl něco nového a nezbytně nutného pro získání věčného života — je nejen jeho zprostředkovatelem, ale má také výkonnou moc. Je Boží Velekněz, který může lidi úplně očistit od hříchu a osvobodit je od smrtelných účinků hříchu (Heb 3:1, 2; 4:14; 7:23–25; 8:1–3); je ustanovený Soudce, do jehož rukou je svěřen veškerý soud, takže možnost mít užitek z výkupného uvážlivě dává těm lidem, kteří jsou hodni žít pod jeho Královstvím (Jan 5:22–27; Sk 10:42, 43); skrze něho je také možné vzkříšení z mrtvých. (Jan 5:28, 29; 6:39, 40) Jehova Bůh předem stanovil, že svého Syna použije tímto způsobem, a proto „v žádném jiném není záchrana, neboť pod nebem není žádné jiné jméno, jež bylo dáno mezi lidmi, jímž máme být zachráněni“. (Sk 4:12; srovnej 1Ja 5:11–13.)


 #19273 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
před 9 hodinami | #19278 (6)

takže vedlejší zprostředkovatel není.


 #19276 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13…
před 9 hodinami | #19280 (7)

Ne. Znamená to toho, který stojí v čele, nebio tak něco.


 #19278 

| Předmět: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
před 14 hodinami | #19271 (3)

CSP Zabili jste Původce života, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých; my jsme toho svědky.

ZP vůdce k životu jste dali zabíti, ale Bůh jej vzkřísil z mrtvých, čehož my jsme svědky.

BKR1 Ale dárce života zamordovali jste, kteréhož Bůh vzkřísil z mrtvých; čehož my svědkové jsme.

B21 Dárce života jste zabili, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky.

JB zatímco knížete života jste vydali na smrt. Bůh jej vzkřísil z mrtvých: my jsme toho svědky.

NK Ale vládnoucího vůdce života jste zabili, kterého božský probudil z mrtvých, čehož jsme my svědkové

Jak vidíš, překlady jsou rozmanité.


 #19267 

| Předmět: RE: RE: Skutky 3:13-15
před 14 hodinami | #19268 (2)

A copak tě tam tolik tahá za uši, Ratko?


 #19266 

| Předmět: RE: RE: Skutky 3:13-15
před 14 hodinami | #19270 (2)

V pohodě, ratko. My předsudky tolerujeme, pokud nejsou zavádějící, což v tomto případě není. *33084*
Pokud jde o ten rozpor zprostředkovatel x původce, tak význam řeckého slova archégos je sice "původce, zakladatel", což koresponduje s postavením Ježíše jako dárce věčného života, ale nikoli života jakom takového. A Ježíš věčný život svou obětí zprostředkoval.
Význam řeckého slova je ale především "vůdce, vládce", jak to z českých Biblí překládá Jeruzalémská Bible. Protože je Ježíš pánem nad životy, dává i tento překlad smysl.
Pokud si uvědomujeme, že Ježíš svou výkupní smrtí život nestvořil, ale dal mu jinou kvalitu, je celkem jedno, k jakému přřekladu se přikloníme.


 #19266 

| Předmět: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
před 13 hodinami | #19272 (3)

Hlavně, za žádnou cenu nesmí být ....původce života......., to by mohlo znamenat, že Kristus je Bohem.

Tady to není vztaženo na výkupné Krista, původce života není o tom, že sejmul hříchy a tím se stal ....původcem....!

On je skutečný původce života.....!

Bible se dá ohnout podle potřeby výkladu.......

Ve skutcích se ještě neoperuje takto s výkupným a darováním života Kristem !


 #19270 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
před 13 hodinami | #19274 (4)

Ještě je i v přímém kontextu s tématem proč byl Ježíš zabit.

Že Kristus byl zabit, protože neustále prohlašoval, že je Božím Synem !

Margo tvrdila, že ne.

A taky je psáno, že Pilát, když to slyšel, tak se polekal a nechtěl Ježíše soudit. I on věděl dobře co to znamená.

Jan 19.kap.:

6Když ho velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku: „Ukřižovat, ukřižovat!“ Pilát jim řekl: „Vy sami si ho ukřižujte! Já na něm vinu nenalézám.“
7Židé mu odpověděli: „My máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za syna Božího.“
8Když to Pilát uslyšel, ještě více se ulekl.


 #19272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
před 9 hodinami | #19277 (5)

Ne, já jsem naopak tvrdila, že Ježíš o sobě tvrdil, že je Božím Synem (tedy spíš že Bůh je jeho Otcem), ale nikoli že je Bohem. *17622* *17622* *17622* Pokud chceš trvat na téhle své verzi, musel by takový výrok najít v mých příspěvcích. Ale dopředu ti říkám, že zbytečně ztratíš čas.


 #19274 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
před 9 hodinami | #19279 (6)

takže je Božím Synem, stejné podstaty jako Otec.


 #19277 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13…
před 9 hodinami | #19281 (7)

Ano, Bůh ho nazval svým Synem, jsou stejné, duchovní podstaty. Ale na té podstatě to asi tak úplně nestojí, protože i Adam je nazván Božím synem, a to byl hmotný člověk.


 #19279 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky…
před 9 hodinami | #19282 (8)

Ano, ale u Adama víme že byl člověkem. Tedy měl tělo z prachu (hmotné), pokud byl Božím Synem tak byl zrozen z Ducha svatého.


 #19281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 8 hodinami | #19283 (9)

Řeč je o podstatě. Co vlastně pokládáš za podstatu?


 #19282 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 7 hodinami | #19288 (10)

Božství


 #19283 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 6 hodinami | #19293 (11)

Božství je podstata? Co to vlastně znamená, takové Božství? Co to je?


 #19288 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 6 hodinami | #19289 (9)

teologicky/biblicky je správne: Boží Syn bol splozen/zrozen Otcem skrze Ducha Svätého, - je teda Boh z Boha, pravý Boh z Boha ppravého....


 #19282 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 4 hodinami | #19294 (10)

Jak můžou být dva praví Bohové? Nevíš, že sám Ježíš řekl, že jediným pravým Bohem je jeho Otec?


 #19289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
před 8 hodinami | #19284 (6)

Margo, ty jsi jen říkala, že to byla záminka pro židy.
Já vím, že vy nechápete, že něco takového říkat znamená že Kristus je Bohem.

Protože Bůh může zplodit jen také Boha. Druhově.

Ale židé tomu rozuměli velmi dobře a oni nemohli mít dva Boha, pro ně to bylo rouhání !

A toto byl důvod, proč musel Kristus zemřít.

A toto je dost podobné vám a vašemu odmítání Krista jako Boha ! Ty mi tady taky neustále říkáš, že mám dva Bohy !
Ale ono je to jinak Margo.


 #19277 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13…
před 7 hodinami | #19286 (7)

Ne, |Kjaro, říkala jsem, že židé Ježíšova slova záměrně převrátili, jako že říkal, že je Bůh, aby ho mohli obžalovat a popravit. Ježíš nikdy neřekl, že je Bůh, ale že je Synem Boha. A být Synem Boha opravdu neznamená být tím Bohem. To je přece úplně jasné.

Bůh není druh. Bohem může být nazváno prakticky cokoli nebo kdokoli. A když je psáno, že Bůh zrodil zemi v porodních bolestech, znamená to snad, že i země je Bůh? "Druhově"?

„Než se zrodily hory nebo než jsi přistoupil k tomu, abys jako v porodních bolestech zrodil zemi a úrodnou půdu, ano od neurčitého času na neurčitý čas jsi Bůh.“ (Žalm 90:2)

Nikde není ani zmínka o tom, co si židé mysleli o "dvou Bozích", ale zato je tam zmínka o tom, že chtěli Ježíše na něčem chytit, za co by ho mohli obžalovat, a že se neštítili ani lhát a shánět falešná svědectví.

O dvou Bozích mluvíš ty. Když Bůh zplodí dalšího Boha, tak kolik ti vyjde Bohů? To jsou tvoje počty, ne moje. Já mám Boha jednoho, Jehovu. Stejného, jako má i Ježíš. A neintrikuj. *17622*


 #19284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky…
před 6 hodinami | #19290 (8)

Ježiš bol zplozený Bohom-Otcom skrze Ducha Svätého, - Boh môže zplodit len Boha...kto tvrdí iné, je lhář...


 #19286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 6 hodinami | #19292 (9)

Takze hovoris o dalsom bohu. Pre Krista aj jeho vernych ucenikov vzdy bol a bude len JEDINY BOH od ktoreho je VSETKO a tim je jednoznacne len OTEC. Jezis Kristus je tim prvorodenym splodenym bohem - BOZIM SYNOM, SKRZE ktoreho tento JEDINY BOH OTEC od ktoreho je VSETKO vytvoril VSETKO.

Pochod jasne zapisanu pravdu, ze OTEC je tym JEDINYM BOHOM, ktoremu sluzi uctieva ho a plni jeho volu aj pre Bozieho Syna Jezisa Krista, ktory ma jasne v pisme definovane postavenie PROSTREDNIKA medzi tymto jedinym BOHOM OTCOM a nami ludmi. Ma docasne aj autoritu a moc vyplyvajucu z jeho postavenia MESIASA KRISTA, ktore rovnako DOSTAL od OTCA, ktory nadalej pre KRISTA aj v tomto jeho mocnom postavani zostava jedinou a najvyssou autoritou.

Naviac Jezis Kristus ma i postavenie sluziaceho velknaza v symbolickom duchovnom chrame. Ty ked teda ides uctievat Boha predpokladam, ze vedla neho neuctievas i sluziaceho velknaza co mu za teba prinasa obet aj ked voci nemu mas velku uctu a uznavas jeho vysoke postavenie a autoritu.


 #19290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 4 hodinami | #19295 (9)

PAK MÁŠ DVA BOHY, VISITORE. KDYŽ JEDEN BŮH ZPLODÍ DRUHÉHO BOHA, JSOU DVA. JEDEN PLODITEL A DRUHÝ ZPLOZENÝ.


 #19290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
před 10 hodinami | #19275 (4)

A ten Bůh, který ho vzkřísil z mrtvých, je kdo? *19364*


 #19272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
před 8 hodinami | #19285 (5)

No vidíš, to je ono.
Stejně jako židé nechápeš jak by to mohlo být možné.......

Ale u Boha nic není nemožné......

Nechceš přece být jako židé..........


 #19275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
před 7 hodinami | #19287 (6)

Co je no? Nemohla bys mi jasně odpovědět, Kjaro? *3820* Tohle je dost jalové, co jsi napsala. *3780*


 #19285 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
před 6 hodinami | #19291 (5)

v Bibli čítame: 1. Ježiš bol vzkriesený Otcom, alebo 2. Ježiš vstal (sám) zmrtvých (skrze vlastnú moc svojho božstva)...obe tvrdenia sú pravdivé/biblické, preto, lebo Ježiš je Boh (má božskú podstatu, v ktorej sa vzkriesil sám svojou božskou mocou...


 #19275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
před 4 hodinami | #19296 (6)

Čítame, že

1. Ježíš byl vzkříšený BOHEM. To jako tím trojjediným?
Toho Ježíše Bůh vzkřísil, a my všichni jsme svědky této skutečnosti. Protože byl tedy vyvýšen na Boží pravici a dostal od Otce zaslíbeného svatého ducha, vylil to, co vidíte a slyšíte.“ — Sk. 2:32, 33.


 #19291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
před 3 hodinami | #19297 (6)

Kedy uz konecne pochopis, ze vsetku moc, ktoru Jezis mal dostal od OTCA, ktoreho i on sam uznava ako jedineho Boha a najvyssiu autoritu, kde sa plne podriaduje jeho voli ?

Ked bol mrtvy nevstal z mrtvych vlastnou mocou a este pred smrtou pocitil i to, ze ho opusta Bozia ozivujuca moc. Jezis bol skutecne 3 dni mrtvy, co by pre teba znamenalo, ze zomrel VSEMOHUCI a VECNY BOH, ale ten skutocne nezomrel, ale vdaka nemu bol aj Bozi Syn Jezis Kristus opet vzkrieseny z mrtvych a privedeny k zivotu uz v novom oslavenom duchovnom tele a existencii aku mal aj predtym nez ho Otec poslal na zem.


 #19291 

| Předmět: jenom muj nazor
22.01.21 10:06:14 | #19247

Ubohost vladne svetem -- stim, ze jsou to posledni dni vasich dnu - nic uz nenadelate. Vse co zacalo lidma - proste musi skoncit - driv nebo pozdeji. Cetli jste ma slova.


1  

| Předmět: RE: jenom muj nazor
22.01.21 10:11:37 | #19248 (1)

Jak tě tak čtu, musím s úvodem tvého prohlášení souhlasit. Ostatní už se od toho úvodu odvíjí. Jo, dobře ses odprezentoval. *20832*


 #19247 

| Předmět: Rossiq segodnq
21.01.21 14:05:45 | #19208

Melnik Vladimir Vasilyevich: Zaprvé, nejdůležitější věc: Proti volbě preventivního opatření ve formě vazby nesouhlasím z následujících důvodů. První blok mých námitek spočívá v tom, že neexistuje důvodné podezření, že jsem spáchal jakýkoli trestný čin. A v tomto prvním bloku bych rád upozornil na první bod, že jsem se jako věřící a občan dodržující zákony neúčastnil extremistických aktivit. Na podporu toho bych chtěl uvést zásady, podle kterých žiji. Zaprvé, pro mě je extremismus neslučitelný s mým náboženským přesvědčením jako svědka Jehovova.

Žiji podle následujících zásad: „milujte svého bližního jako sebe samého“, „buďte v míru se všemi lidmi“, „překonejte zlo dobrem“, „Bůh nenávidí ty, kdo milují násilí“, „považujte ostatní nad sebe“. Bible mě také jako manžela povzbuzuje, abych miloval svoji manželku: „Ať manžel miluje svou manželku tak, jako on sám“, „pomaličky se hněvejte“, „ať se každá duše poddá vyšším autoritám“.

Bible mě také povzbuzuje, abych rozvíjel následující vlastnosti: lásku, radost, pokoj, trpělivost, milosrdenství, mírnost, víru, sebeovládání. To vše mi pomáhá žít jako mírumilovný občan dodržující zákony. Dodržuji také následující zásadu: „vstaň před šedovlasým mužem ... cti starého muže ... uč děti s láskou“, což se v zásadě odráží v děkovných dopisech a děkovných dopisech, které jsi viděl. Vaše ctihodnosti, čtení Bible, diskuse s ostatními lidmi, modlitba k Bohu, zpívání písní, které chválí Boha, nejsou extremistické činnosti. Druhým bodem bloku „Neexistuje důvodné podezření“ je, že jsem se před vyšetřováním neskrýval. ... STÁHNOUT CELÝ TEXT

To můžete tady:https://jw-russia.org/docs/57.html| Předmět: RE: Rossiq segodnq
21.01.21 14:11:21 | #19213 (1)

To je fakt hanebné pronásledovat a obviňovat z nekalé činnosti tak ryzího člověka. Jasně že je za tím nějaká temná síla. Inkvizice v moderním hávu, násilné upevňování moci církve. Už se naši "přátelé" těší, až jejich církev získá politickou moc i tady? *5812*


1  
 #19208 

| Předmět: RE: RE: Rossiq segodnq
21.01.21 14:24:18 | #19217 (2)

Fotogalerie těch novodobých mucedniku na stránce

Od roku 2017 byly stovky ruských svědků Jehovových neprávem obviněny z extremismu. Kolik trestů jim bylo uloženo? Kolik věřících bylo odsouzeno ke skutečnému uvěznění, podmíněným trestům a pokutám? Tento aktualizovaný článek publikuje aktuální údaje o obětech náboženského pronásledování v Rusku. Obecné statistiky (souy, které zacaly a nejsou ukonceny)

Celkový počet odsouzených: 60. (12 žen a 48 mužů; nejmladšímu je 23 let, nejstaršímu je 74 let).

Kolonie: 19. (Jmenován na 1 až 6 let v kolonii obecného režimu. V průměru 3 roky a 3 měsíce.)

Podmíněně: 31. (Jmenován na 2 až 8 let s podmíněným odnětím svobody. V průměru 3 roky.)

Pokuta : 10. (Byla uložena pokuta od 250 000 do 700 000 rublů. V průměru 385 000 rublů.)

Poznámka. Jeden ze svědků Jehovových, Jurij Zalipajev, byl osvobozen, ale ne podle článku 282.2, ale podle článku 280 trestního zákoníku Ruské federace. Verdikt vynesl Mayský okresní soud Kabardino-balkánské republiky dne 10. července 2020. Verdikt nevstoupil v platnost.

Odsouzené osoby, jejichž trest vstoupil v platnost
Kolonie: 17.
Podmunka: 16.
Pokuta: 10.

https://jw-russia.org/news/about/faq/7.html


 #19213 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
21.01.21 14:40:53 | #19221 (3)

Milí lidi. Naše rodina. Mám na krajíčku, když si je prohlížím. Ale vím, že jsou silní a vydrží.


 #19217 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
21.01.21 14:53:45 | #19225 (4)

Videa mne neudrží bez slz.
Bez svatého ducha by to nešlo.....


 #19221 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
21.01.21 15:40:24 | #19226 (5)

Jaká videa?


 #19225 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
21.01.21 16:08:22 | #19231 (6)

Promiň, pověsil jsem špatně.
https://jw-russia.org/video.html

Holka, která štíhlá říct otci, jsem na Tebe pyšná....
než ho odvedli. ...


 #19226 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq…
21.01.21 17:48:14 | #19241 (7)

stihla


 #19231 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rossiq…
21.01.21 18:08:05 | #19243 (8)

Opravoval jsem, nějak to neprošlo, promiň!


 #19241 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.01.21 18:23:23 | #19244 (9)

Prošlo. Ale pak už to tam zase nebylo. Nemám co promíjet.


 #19243 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.01.21 13:46:55 | #19260 (10)

Vždy je co!


 #19244 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.01.21 14:14:36 | #19262 (11)
*15238*

 #19260 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.01.21 15:02:56 | #19263 (12)

Je to tak? *6607*


 #19262 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.01.21 16:24:41 | #19264 (13)

Asi ne. *24581*


 #19263 

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
22.01.21 11:30:38 | #19253 (1)

Teda napsat, že Bůh někoho nenávidí, to chce opravdu kačení žaludek, jak se u nás říká. Ty budeš nakonec přece jenom svědek!


 #19208 

| Předmět: RE: RE: Rossiq segodnq
22.01.21 11:32:38 | #19254 (2)

Nemáš Kačení želudek" na Bibli? To je přece citace z Bible! A mám zato, že Bůh ji nenechal napsat pro kachny. *33072*


 #19253 

| Předmět: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
22.01.21 13:27:42 | #19258 (3)

Jo, to je to vaše: "Bůh nechal zapsat..." Dokud nepochopíte, jak jste mimo, tak se nehnete z místa!


 #19254 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
22.01.21 13:29:38 | #19259 (4)

Zahodit Bibli a jít do kostela? Nebo co je správné dělat? I v tom kostele ale čtou z Bible. Nebo o co ti vlastně jde?


 #19258 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rossiq segodnq
22.01.21 13:47:41 | #19261 (4)

A nebo ty!
*10580* *10580*


 #19258 

| Předmět: RE: RE: Rossiq segodnq
22.01.21 11:34:50 | #19255 (2)

Taky je zajímavé, že sis z celého projevu vzal akorát tohle. To je prostě charakteristické: Přelítnete příspěvek, a aniž byste uvažovali o jeho smyslu či významu, chytnete se prvního slova, na kterém se po nás zkusíte povozit. *34003*


 #19253