Rozcestník >> Náboženství >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 360318x
Příspěvků:
24434

Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: O pekle z jiných zdrojů:
03.02.21 16:08:31 | #20983

http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2006/3/181-207.pdf

Cirkevné snemy tvoria tradíciu, ktoráj e pre katolícku cirkev smerodajná, a tá sa
odvoláva aj na cirkevných otcov, ale iba na tých, ktorých cirkev uznala za „pravoverných". Cirkevných otcov zaujímala otázka, aké podoby majú pekelné muky, ako aj
otázka, kto sa dostane do pekla. Origenes, Gregor z Nyssy, Hieronymus a Ambrosius
chápali oheň pekla metaforicky ako obraz trápenia svedomia, naproti tomu cirkevní
otcovia Bazil Veľký, Gregor Naziánsky, Chrysostom a Augustín chápali oheň v doslovnom zmysle. Augustín pokladal oheň pekla za reálny, ale pritom celkom odlišný
od pozemského ohňa, pretože oheň pekla má slúžiť ako trest pre ľudí a démonov.
Podľa Augustína však hlavným trestom pekla j e oddelenosť od Boha. Na celkom
hmotnom chápaní ohňa trval Gregor Veľký, ktorého učenie malo veľký vplyv. Pre
cirkevných otcov bola vážnym problémom otázka, aký posmrtný údel stihne židov
a pohanov, ktorí zomreli pred príchodom Ježiša Krista. Cirkevní otcovia Justinus,
Klement Alexandrijský a Origenes zastávali názor, že grécki filozofi by vďaka ich
poznaniu Boha mohli byť zachránení. Predstavy o tom, kto vlastne príde do pekla,
veľmi neblaho ovplyvnil Augustín. Podľa neho Adamovým hriechom sa celé ľudstvo
stalo masou hodnou iba zatratenia (massa perditionis) a učil, že všetci (i novorodenci), ktorí zomrú bez krstu, idú do pekla. Práve tento údel nepokrstených detí nakoniec
viedol ku kompromisu a k vzniku „medzipeklia" (limbus puerorum), v ktorom budú
deti ušetrené od citeľného trestu (poena sensus) pekelného ohňa, ale nebudú môcť
vnímať Božiu nádheru. Väčšina cirkevných otcov trvala na večnom charaktere trestu
v pekle a Origenovu náuku, že dobro sa nakoniec presadí (aj v diablovi) a dôjde k obnoveniu všetkého (apokastasis pantón), cirkev odsúdila ako kacírsku.

Teológia stredoveku šla v tradovaných koľajách cirkevných otcov. Jej najväčší
reprezentant Tomáš Akvinský sa trestu zatratených venoval v doplňujúcom zväzku
svojho diela Teologická summa, a to v stati quaestio 97. Najprv si kladie otázku, či
sú zatratení súžení iba trestom ohňa, aodpovedá,......| Předmět: RE: O pekle z jiných zdrojů:
03.02.21 16:12:59 | #20984 (1)

Z novozmluvných textov z hľadiska neskoršej cirkevnej náuky o pekle zvláštne
postavenie nadobudlo podobenstvo o boháčovi a Lazarovi (Lk 16,19-31), ktoré sa
aj v súčasnosti uvádza ako jeden z najvážnejších argumentov v prospech existencie
záhrobného pekla........ŕtvych­."
Rozprávková fabula podobenstva nadväzuje na ústne i písomne tradovaný materiál. Zobrazenie príbehu pripomína Henochovu 22. kapitolu, ktorá rozpráva o viacerých oddeleniach podsvetia, pripravených pre duchov mŕtvych. Jedno z nich j e pre
duchov spravodlivých a nachádza sa v ňom aj prameň vody (v. 9), ktorý spomína aj
podobenstvo. Mal slúžiť na občerstvenie a podľa podobenstva Lazar mal k nemu voľný prístup. Predstava, že zosnulých v podsvetí trápi smäd, bola v staroveku veľmi
rozšírená. Henoch hovorí a j o oddelení pre hriešnikov, ktorých nestihol trest počas
ich života. Tí majú v tomto oddelení trpieť veľké muky do „veľkého dňa súdu", po
ktorom ich stihne večné zatratenie (v. 11). Viaceré podobnosti medzi Henochovou
22. kapitolou a podobenstvom svedčia o tom, že v Ježišovej dobe boli predstavy ...
podávané Henochom rozšírené a predstavovali všeobecný názor o pekle. Práve preto
ich Ježiš použil na vyjadrenie svojho posolstva.
Podlá J. Jeremiasa v židovstve Ježišovej doby v obmene kolovala aj egyptská
rozprávka o ceste Si Osirisa a jeho otca do podsvetia, ktorá končila slovami: „Kto je
na zemi dobrý, k tomu budú dobrí aj v ríši mŕtvych, ale kto je na zemi zlý, tomu sa
bude zle vodiť." Rozprávku doniesli do Palestíny Židia, ktorí bývali v Alexandrii,
a kolovala ako obľúbený príbeh o chudobnom zákonníkovi a o bohatom colníkovi.
Chudobného zákonníka pochovajú bez sprievodu, bohatého colníka s veľkou nádherou. Zákonníkov kolega vo sne vidí, ako sa vedie pochovaným v ríši mŕtvych. Chudobný zákonník sa po smrti prechádza v záhrade krásnej ako raj, ktorou tečú vody
prameňov, kým boháč stojí na brehu rieky, chce dosiahnuť vodu, ale nedokáže to
([6], 133).
Čo chcel Ježiš podobenstvom o Lazarovi a boháčovi povedať, to sa určite nemá
hľadať v použitom materiáli, ktorým si Ježiš poslúžil iba ako prostriedkom na vyjadrenie vlastného zámeru. Príbeh vyúsťuje do pohľadu na boháčových bratov, ktorí žijú
rovnako sebecky a nesolidárne, ako žil boháč. Ježiš tým zjavne zdôrazňuje vážnosť
potreby pravého, skutočne ľudského života v prebiehajúcej prítomnosti a podobenstvom volá: Neotáľajte s naozaj ľudským životom, pretože ani nezbadáte, a bude
neskoro!
Podľa textov evanjelií Ježiš rozprával o pekle, ale rozhodujúcou otázkou pre
kresťanov súčasnosti nieje to, či Ježiš o pekle hovoril, ani to, aké predstavy o peklesa nachádzajú v Ježišových kázňach, ale to, akú úlohu hralo peklo v jeho posolstve.

Aby sme si mohli osvojiť Ježišove posolstvo, musíme diferencovať medzi vlastným
posolstvom a vtedajšou podobou jeho vyjadrenia. Niet žiadneho dôvodu na to, aby
sme pokladali predstavy o pekle, ktoré v dobe vzniku novozmluvných spisov boli
všeobecne rozšírené, za zjavenie.A j keby ich Ježiš nebol použil iba ako znázorňujúci
materiál, ale aj sám ich zdieľal, ani vtedy ich nemožno pokladať za „Božie zjavenie",
ale iba za predstavy, ktoré súviseli s vládnucim obrazom sveta, v ktorom Ježiš žil.
Obraz sveta, ktorý vládol v Ježišovej dobe, nás však k ničomu nezaväzuje. Vôbec nie
sme povinní preberať predstavy, ktoré sa naň viazali. Mnohí ľudia súčasnosti to nedokážu, a j keby chceli.
Ježiša zjavne nezaujímali predstavy o stave ľudí na „onom svete". Tým sa Ježiš
líšil od apokalyptikov. Slová o pekle majú v jeho zvesti výlučne parenetickú funkciu.
Ich úlohouj e zobudiť vo vedomí ľudí vážnosť života a potrebu radikálneho rozhodnutia žiť pravý ľudský život, ktorýj e plne solidárny s tými, ktorí trpia

..Ježiš evanjelií netvoril „náuky" a nepoučoval ani o pekle,
ale ukazoval Boží, opravdivý spôsob života človeka. Tak ako biblickí proroci ani on
neváhal hovoriť expresívne, aby ľudí budil k radikálnym rozhodnutiam žiť Božím
kráľovstvom. Preto v Ježišových rečiach o pekle nejde o žiadny odhaľujúci pohľad
do záhrobia, ale o zdôraznenie vážnej potreby žiť ježišovsky, Boží život v prebiehajúcej prítomnosti. V nej rozhoduješ o svojom večnom živote. Téma pekla „osebe"
Ježiša nezaujímala a nemala by byť ani predmetom mudrovania teológov. Mala by
ich zaujímať jedine „cesta, pravda a život", ktoré Ježiš svojím životom odhalil.


 #20983 

| Předmět: RE: O pekle z jiných zdrojů:
05.02.21 09:18:14 | #21159 (1)

kto má Ducha Svätého vo svojej viere, vždy rozlišuje, kto nemá, ten robí v rozlišovanáí kotrmelce, produkuje zákonite nezmysly - v správaní, reči,názoroch, vzťahoch k sebe, iným, k štátu, postojoch, štýle života, a pod....


 #20983 

| Předmět: RE: RE: O pekle z jiných zdrojů:
05.02.21 09:20:50 | #21161 (2)

Ano, zvyknout si dělat rozhodnutí s modlitbou o vedení Božím duchem také patří ke cvičení vnímavosti.


 #21159 

| Předmět: RE: RE: O pekle z jiných zdrojů:
05.02.21 09:21:33 | #21162 (2)

A poznáš, kdo z uvedených Božího ducha měl?


 #21159 

| Předmět: RE: RE: RE: O pekle z jiných zdrojů:
05.02.21 09:23:41 | #21164 (3)

hovorím o Božom Duchu, nie Božom duchu....


 #21162 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: O pekle z jiných zdrojů:
05.02.21 11:57:20 | #21180 (4)

OK, tak kdo měl Božího Ducha? Jak to určíš?


 #21164 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: O pekle z jiných…
05.02.21 16:39:50 | #21252 (5)

Božieho Ducha má každý, kto vo viere prijal krst v trojjediného Boha - Otca, Syna a Ducha Svätého, a tak plní Božie prikázania...


 #21180 

| Předmět: Přísloví 18:1
03.02.21 12:26:41 | #20945

(Přísloví 18:1)
Tomu, kdo se straní druhých, jde o jeho sobecké touhy. Zavrhuje veškerou moudrost.

Jak by se to dalo "napasovat" na duchovní oblast?| Předmět: RE: Přísloví 18:1
04.02.21 11:49:47 | #21049 (1)

Naše studijní Bible překládá takto:
Ten, kdo se odlučuje, bude hledat [svou vlastní] sobeckou touhu; vybuchne proti vší praktické moudrosti.
A například Jeruzalémská Bible:
1Kdo žije stranou, řídí se vlastní libovůlí, proti každé radě se bouří

Obecně se asi jedná o někoho, kdo se díky svým názorům nesnese s ostatními.
A co je na tom sobeckého? Pýcha, prosazování vlastního názoru, určitá bezohlednost apod.

V biblické víře by pro takové myšlení a jednání správně neměl být žádný prostor, protože jak Zákon, tak především křesťanství je kolektivní záležitost.
Pokud se někdo takový najde (jako že několik takových se na diskusích tak projevuje), poznají se přesně podle citovaného přísloví:
Vytvářejí si své vlastní náboženství, programově se odlišují od většiny a odmítají některé nebo většinu nauk. Někdy dost agresivně.


 #20945 

| Předmět: RE: RE: Přísloví 18:1
04.02.21 13:05:33 | #21062 (2)

Omlouvám se, že Vám všem sem zasahuji, ale k tomu, co jsi napsal, mám jen jeden postřeh.
Neznám a za svůj krátký život, jsem nepoznala člověka, co by byl v tom co píšeš, úplně čistý a bez vinny. Ani já taková nejsem. :)
A k tomu "Ten, kdo se odlučuje, bude hledat [svou vlastní] sobeckou touhu; vybuchne proti vší praktické moudrosti." - odloučení kohokoliv, jakkoliv od druhých, beru jako rozjímání ať už o smyslu žití, bytí, smrti, lidech, Zemi a jiných podobných tématech. Nemyslím si, že odloučení od druhých je sobecká záležitost a občas bych ho doporučila všem. Člověk tak mnohokrát přijde na něco, dojde k poznání něčeho, co by nepoznal, kdyby byl rušen vlivy ostatních a ostatního světa. Právě díky odloučení, člověku teprve pak dojde něco, co slyšel, viděl, zažil u druhých. :)
Je to můj osobní pohled na tato slova a nesouhlasím tudíž s výše popsaným " Tomu, kdo se straní druhých, jde o jeho sobecké touhy. Zavrhuje veškerou moudrost." Přesto chápu, že to každý vnímáme jinak.
Přeji vám všem, pěkný, pohodový víkend. :) *22063* *5961*| Předmět: RE: RE: RE: Přísloví 18:1
04.02.21 13:13:55 | #21063 (3)

Ahoj, Ahajas, buď tu vítána! *32818*


 #21062 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Přísloví 18:1
04.02.21 14:36:18 | #21081 (4)

Děkuji moc :) *22063*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Přísloví 18:1
04.02.21 14:37:40 | #21084 (5)

Taky děkujeme. Přijď zas.


 #21081 

| Předmět: RE: RE: RE: Přísloví 18:1
04.02.21 13:17:42 | #21065 (3)

Tím odloučením je myšlen životní postoj, nikoli nějaký krátký časový úsek samoty, což opravdu může být přínosné.


1  
 #21062 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Přísloví 18:1
04.02.21 14:37:11 | #21083 (4)

Dobře. díky za vysvětlení. :)| Předmět: RE: RE: RE: Přísloví 18:1
04.02.21 13:20:32 | #21066 (3)

To se týká společenství věřících, v tomto případě šlo o izraelský národ. Člověk, který se od svého společenství odtahuje, většinou už to dělá s pohnutkou, že si chce jít po svém, dělat si něco, co by bylo proti pravidlům společnosti (v tomto případě pravidlům Božím).


1  
 #21062 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Přísloví 18:1
04.02.21 14:38:43 | #21086 (4)

Z pohledu věřících jsem to nebrala, proto jsem se omlouvala a omlouvám, děkuji za vysvětlení. :)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Přísloví 18:1
04.02.21 14:41:44 | #21090 (5)

Tady na nic jiného než na pohled věřících nenarazíš. A nemáš se za co omlouvat, není to tu vyhrazeno jen věřícím. Někdy pohled nevěřícího může dávat věřícím nové výzvy - a možná i napak. Hezký den přeju. *17625*


1  
 #21086 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Přísloví 18:1
04.02.21 15:39:57 | #21107 (6)

:) jsi fajn. Děkuji moc, tobě také. *5961*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Přísloví 18…
04.02.21 15:43:07 | #21109 (7)

Obsah příspěvku byl smazán


 #21107 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Přísloví 18…
04.02.21 15:44:27 | #21110 (8)

Ty taky. Tady jsou totiž pohodové příspěvky nedostatkovým zbožím. *18535*


1  
 #21107 

| Předmět: peklo
02.02.21 18:27:41 | #20773

Co je peklo? Je to místo věčných muk?

Co říká Bible

https://www.jw.org/cs/co-rika-bible/otazky/co-je-peklo/


1  

| Předmět: RE: peklo
02.02.21 18:31:15 | #20774 (1)

Nejsou tam nikde odkazy na ty verše kde se píše o věčném ohni či věčném trápení etc. Proč nejsou uvedené?


 #20773 

| Předmět: RE: RE: peklo
02.02.21 18:33:24 | #20775 (2)

například:
Matouš 25:46 B21
Takoví tedy půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“

ale bylo zde uvedeno více veršů, kde se píše o věčném ohni či věčných mukách


 #20774 

| Předmět: RE: RE: RE: peklo
02.02.21 18:49:45 | #20782 (3)

(Mt 25:46)
Tito odejdou do věčného zničení*, ale ti, kdo jednali správně, do věčného života.“

(*Dosl. „odříznutí, prořezání“)


 #20775 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: peklo
02.02.21 19:02:56 | #20793 (4)

To těžko. A ani tak nemusí věčné zničení znamenat nebytí. Ale přesto, normální překlady mluví jinak.
Mt 25:46
Ale tito půjdou do věčného trápení, ale spravedliví do věčného života (CSP)
Ti postaveni na levici budou odsouzeni na věky, ale ti na pravici budou žít věčně (BCZ)
I půjdou tito do trápení věčného, ale spravedliví do života věčného (BKR)
Takoví tedy půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života (B21)


 #20782 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
02.02.21 22:25:18 | #20861 (5)

Rim 6:23
JB Mzdou za hřích je totiž smrt; ale zdarma daný Boží dar je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Katolicky jeruzalemsky preklad.

Adam s Evou pro svuj hrich zcela jiste do zadneho pekla jak ho opisovali rekove a rimani nesli a proste jen zemreli a stejne tak je to i vsech dalsich lidech. Proste byli pro svou neposlusnot varovani tim, ze povede ke smrti a ne k nejakym vecnym posmrtnym mukam.

Jezis byl Otcem na zem a obetoval svuj zivot, aby lidi dostali nadeji na VZKRISENI Z MRTVYCH a ne proto aby je osvobozoval z nejakych posmrtnych vecnych muk v nejakem reckem ci rimskem mytologickem pekle.


1  
 #20793 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
02.02.21 22:47:21 | #20866 (6)

Píšeš podobné hlouposti jako Margo. Vezmi to hezky popořádku a reaguj na verše o věčném trápení co tu jsou od rána. Ne že sem vletíš a začneš si cosi vymýšlet. Vy SJ jste tak asi naprogramovaní.


1  
 #20861 

| Předmět: RE: RE: peklo
02.02.21 18:37:53 | #20776 (2)

...ľahká odpoveď: lebo sa im to nehodí....


 #20774 

| Předmět: RE: RE: RE: peklo
02.02.21 18:50:34 | #20785 (3)

Zato tobě se to mučení v ohni hodí, a to velmi, viď? *32615* *5812*


 #20776 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: peklo
02.02.21 19:39:57 | #20818 (4)

to odo mňa nezávisí, to je'v Bibli...


 #20785 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
02.02.21 19:51:32 | #20824 (5)

Co když se tě to peklo týká? *3476*


 #20818 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 14:43:38 | #20961 (6)

Nepřipouštíš si to, Visitore?


 #20824 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
06.02.21 15:51:34 | #21387 (6)

nikto nevie, či ho čaká nebo alebo peklo, ale ak si spytuje svedomie, hodne môže tušiť:-)


 #20824 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
06.02.21 15:54:04 | #21388 (7)

Ja to vím zcela přesné. Ani jedno!


 #21387 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
06.02.21 16:02:27 | #21390 (7)

Tak zpytuj. A ber v úvahu ty svoje křižácké výjezdy proti nám. *6094*


 #21387 

| Předmět: RE: RE: peklo
02.02.21 18:48:02 | #20780 (2)

Stačí říct. Tady budou nejspíš úplně všechny texty, na které jsi zvědavá:

https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1200001978


 #20774 

| Předmět: RE: RE: RE: peklo
02.02.21 18:49:55 | #20783 (3)

nejspíš ne


 #20780 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: peklo
02.02.21 19:12:25 | #20799 (4)

Tak to zkus, Ratko. A kdyby ti nějaký chyběl, s důvěrou se na mě obrať. *10235*


 #20783 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
02.02.21 19:24:00 | #20808 (5)

už to tady bylo mockrát, teď tady psal Jirka celkem dost různých veršů. I já dala verše. Ovšem vy si to přeložíte jinak, pak nemusíte řešit trápení hříšných.


 #20799 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
02.02.21 19:25:55 | #20811 (6)

Stačí se vyhledat možnosti překladu podle Strongových čísel. Já to dělám, když je nějaký sporný případ.


 #20808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
02.02.21 19:26:40 | #20812 (6)

Na ty verše jsem Jirkovi odpověděla.

A ty, Ratko, bys sama byly radši, kdyby peklo bylo, nebo kdyby nebylo?


 #20808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
02.02.21 19:34:38 | #20814 (7)

Na mě nezáleží Margo, jsem jen bdělý pozorovatel, vnímavý a přecitlivělý. vnímám hnutí mysli i svých blízkých i své maminky která je blízko smrti i tatínka který umíral v mé blízkosti. Vnímám jejích pocity a řeknu ti a jsem si tím jistá, že poslední vteřiny našeho života jsou velice důležité a možná nejdůležitější. Někdo zemře ve spánku, již to tady bylo a rosé tvrdil že nic nevěděl v narkóze. OK. To by bylo skvělé kdyby takhle fungovala smrt. To by bylo za odměnu a nikoliv za trest. Rozumíš mi. Umří t by bylo krásné a idé by si to přáli, protože vlastně by je již nic nebolelo a nemuseli by se trápit. Ale tak to není, lidé spějí ke smrti a hodnotí svůj život a když nastane poslední hodinka tak se něco děje s jejich myslí a umírají buď v pokoji (míru) a leze říct v bezpečně v Kristově náruči nebo trpí, bojí se a brání a mají hrůzu v očích. To je odloučení od Boha.


 #20812 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
02.02.21 19:38:03 | #20817 (8)

Domnívám se že v posledním zlomku vteřiny prožívají celý svůj život, který se zastavuje ... co se děje v tomto zlomku. Jsem věřící a tak věřím že pro věřící si přichází Bůh /Kristus/ a pro nevěřící taky za určité situace, kdy jsou smíření se svým nitem, všem odpustili a po ničem netouží a mají čisté svědomí.


 #20814 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.02.21 19:52:36 | #20825 (9)

To Bible neříká. Odkud máš to přesvědčení?


 #20817 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 11:26:12 | #21175 (10)

Je to celkem logické, myslím si v podstatě to samé. S pocitem, že co není v Bibli tak neexistuje, bych žít nedokázel. Vím že to tak máte, stejně jako evangelíci (sola scriptura), ale podle mně se o něco ochuzujete. O něco dost podstatného. Ale to je vaše věc.


 #20825 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 11:43:32 | #21177 (11)

Já s tímhle co Radka napsala třeba problém nemám. Jenže je rozdíl v tom říkat něco, co v Bibli jenom není, a v tom říkat něco jiného než v Bibli je. Ať už úmyslně nebo z neznalosti, pořád půjde o nepravdy.


 #21175 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 11:48:09 | #21178 (12)

Rozumím. A podle čeho se pozná že je pravda něco, co v Bibli není?


 #21177 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 12:23:32 | #21193 (13)

Nemělo by to být v rozporu s duchem Písma.


 #21178 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
02.02.21 19:49:11 | #20822 (8)

Mluvíš o obyčejné smrti, z níž je vzkříšení. Tohle není soud - pokojná či hrůzná smrt. Konečný soud tkví v rozhodnutí život, nebo smrt. Věčný život, nebo věčná smrt. Přijít o věčný život ti přijde jako malý trest? A toužíme tolik po trestu? Nebo bychom radši měli odpustit a přát aspoň to věčné nebytí? Co by z toho Bůh měl, kdyby se věčně díval na lidi kroutící se v mukách? Vždycky šlo o život a smrt. U Adama a Evy, u Izraelitů, u křesťanů.


 #20814 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.02.21 19:55:05 | #20827 (9)

Margo, chceš po mě informace které ti nemohu a neumím poskytnout. Smrt je něco kam nevidíme, je to tajemství. Nechci vstávat ze záhrobí jako mátoha :-) raději bych byla hned v nebi nebo se prostě rozpadla na živiny a stala součástí přírody :-)))


 #20822 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.02.21 16:04:13 | #21391 (10)

...do neba je možné dostať sa hneď, ak človek viedol spravodlivý život vo viere, nádeji a láske, a zadosťučinil za hriechy...takých je však málo, drtivá väčšina veriacich v pravej kresťanskej viere ide od očisca, ...tí, ktorí odmietli vieru, nádej, lásku, ťažké hriešnici proti láske, bez pokánia idú po smrti hneď do pekla (to je z pohľadu Písma, ale je tu však aj skutočnosť Božieho milosrdenstva, on vidí do najtajnejších záhybov srdca a svedomia....po vzkriesení všetkých na konci vekov Kristus rozhodne definitívne (bude to len potvrdenie 1. súdu - sú len dve možnosti - nebo, alebo večné utrpenie v pekle....


 #20827 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.02.21 16:08:43 | #21393 (11)

A něco z Bible? *17625*


 #21391 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.02.21 16:37:24 | #21394 (12)

všetko je to v Bibli - kto ju pozná v celom kontexte, tak vie, kto ju nepozná, a je zastíněn doktrínami, tak neví:-)


 #21393 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.02.21 16:39:41 | #21395 (13)

Jo, už chápeme, proč jsi mimo.


 #21394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.02.21 16:40:19 | #21396 (13)

To je super argumentace. A já ti povím, že všechno co učí svědkové Jehovovi, je v kontextu Bible. Spokojen? *15238*


 #21394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.02.21 16:46:58 | #21398 (13)

Katoličtí Biblisti to poznali:
katolický duchovní monsignore Ray T. Bosler. V novinovém článku na podzim 1974 napsal: „Nový Zákon nemluví o nesmrtelné duši, která by byla oddělena od těla . . . Když je v Novém Zákoně používáno slovo duše, vztahuje se na vlastní já — tělo a duši —, jež při vzkříšení vejde do nového života . . . Naši teologové nejsou jednotní v názoru, v jakém stavu jsou svatí až do vzkříšení . . . teologové zde vyjadřují domněnky o neznámém; proto od nich nemůžeme očekávat velkou pomoc.“


 #21394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.02.21 16:44:15 | #21397 (11)

Chybí verše pro predsudek!


 #21391 

| Předmět: RE: peklo
02.02.21 18:50:17 | #20784 (1)

To co tam o tom máte je výklad buďto ovlivněných nebo do Bible nezasvěcených lidí.


 #20773 

| Předmět: RE: RE: peklo
02.02.21 18:52:45 | #20787 (2)

Zatímco ty jsi neovlivněný a zasvěcený? *7271*


 #20784 

| Předmět: RE: RE: peklo
02.02.21 19:12:56 | #20800 (2)

Mohl bys být konkrétní?


 #20784 

| Předmět: RE: peklo
02.02.21 19:34:39 | #20815 (1)

mimochodom, kde pochovávajú (truhly/urny) SJ po pohrebnom obrade svojich zomrelých? - máte nejaké náhrobné kamene? čo je na nich napísané?


 #20773 

| Předmět: RE: RE: peklo
02.02.21 19:57:40 | #20829 (2)

Každý si to udělá podle svého nbebo podle místních zvyklostí. Někdo pochovává v rakvi, někdo zpopelňuje a zřídí hrobeček na urnu, někdo se rozhodně pro rozptylovou loučku... Hroby mají samozřejmě náhrobní kameny a každý tam dá nápis podle vlastníhop uvážení. Akorát kříže tam nejsou, to vím bezpečně.


 #20815 

| Předmět: RE: RE: peklo
02.02.21 22:46:38 | #20865 (2)

Na hřbitově, visitore.
Snad každá rodina má své pohřební místo, buď hrob, nebo urnovou šachtu, vitrínku v kolumbáriu, a nebo se někdo nechá rozptýlit na vsypové loučce.
Označení hrobu se nevymyká zvyklostem, jen se obejdeme bez náboženských symbolů.


 #20815 

| Předmět: RE: peklo
02.02.21 21:40:42 | #20859 (1)

Zjevení 14:
10 bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděli a před Beránkem.
11 Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.

  • no, ani tohle vskutku nevypadá na nějaký věčný spánek. Vy tohle v té vaší bibli snad napsáno nemáte?

 #20773 

| Předmět: RE: RE: peklo
02.02.21 22:40:25 | #20863 (2)

Tohle je jedna z pasáží, kde se píše o rozsudku nad těmi, kteří nebudou schváleni.
Jejich stav se nazývá druhá smrt. Nkde se nepíše o věčném spánku, ale o definitivní smrti, kdy není žádná naděje na vzkříšení.
Když už chceš být třeskutě ironický, zjisti si fakta, ať se nakonec nevysmíváš svým vlastním představám, které se nám snažíš podsunout.


 #20859 

| Předmět: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 09:33:23 | #20897 (3)

Abuko,překlad PNS píše toto ve Zjevení 14.kap.:

Zjevení 14:10 bude též pít z vína Božího hněvu, které je vylito neředěné do poháru jeho zloby, a jistě bude trýzněn ohněm a sírou před zrakem svatých andělů a před zrakem Beránka
11 A dým jejich trýzně vystupuje po celou věčnost a dnem i nocí nemají odpočinek ti, kteří uctívají divoké zvíře a jeho obraz, ani žádný, kdo přijímá označení jeho jména

Ano, jistěže je to druhá smrt, ale znamená toto. To se nedá smazat, ani oddiskutovat.

Takže je naprosto jasné, kde je pravda.


 #20863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 10:52:59 | #20913 (4)

Jak uvádí Jan v úvodu Zjevení, je psáno v obrazech.
Jak si například představuješ takový "dým trýzně"?
A jak bude trýzněna smrt?


 #20897 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 11:21:44 | #20918 (5)

Nevidím nic o obrazech, úvod Zjevení říká toto:

1Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát; naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi.

Dým trýzně si umím představit docela dobře......a velmi reálně.....

Smrt je Abuko démon a on trýzněn být může.......

Nebo je to myšleno obrazně, co říkáš.......


 #20913 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 11:25:25 | #20920 (6)

Najdi se kvalitnější překlad.


 #20918 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 11:36:11 | #20927 (7)

Mám otevřený PNS a je to tam stejně.....


 #20920 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 11:35:19 | #20926 (6)

Ano, naznačil, tedy nikoli popsal.

Smrt je stav, nikoli bytost. Antropomorfizace je v orientálním jazyku Bible dost často používána na věci neživé nebo abstraktní.
Odtud mnoho vyubrazení smrti jako osoby.
Ale máš pravdu, pan Lohninský coby smrťák působil přesvědčivě. *7271*


 #20918 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 11:41:52 | #20928 (7)

Kde je naznačil ? I ve vašem překladu je toto:

Zjevení 1:1 Zjevení od Ježíše Krista, které mu dal Bůh, aby ukázal svým otrokům věci, jež se záhy stanou. A vyslal svého anděla a skrze něho [je] ve znameních předložil svému otroku Janovi

Přestaň mně zlehčovat a posmívat se mi, sám to nemáš rád..........., ty si fakt myslíš, že vycházím z českých pohádek..........., po tom všem co tady píšu..........?!


 #20926 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 11:45:45 | #20931 (8)

Nevím, z čeho vycházíš, když dokážeš smrt nazvat démonem, tedy bytostí.


 #20928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.02.21 11:56:38 | #20937 (9)

Psal si taky ...."obrazně".....a naznačil"....­....kde to je ve vašem překladu PNS, ani tam to není.......

Smrt jako démon doložím Písmem. Ale nebude to hned, nevisím na drátku.


 #20931 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.02.21 14:47:11 | #20963 (10)

Tak to by mě tedy fakt zajímalo. A hádes je taky démon?


 #20937 

| Předmět: RE: peklo
02.02.21 22:13:52 | #20860 (1)

Skutky 2:
31 viděl do budoucnosti a promluvil o Kristově zmrtvýchvstání, když řekl, že [jeho duše] nebyla zanechána v podsvětí a jeho tělo nevidělo zkázu.

(tady vidíme, že tělo může být zničeno/zkaženo, ale duše tím nepřestane existovat. Ani zničení těla neznamená nutně jeho zmizení).

Jan 3:
36 Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo však Syna odmítá, nepatří život, ale zůstává na něm Boží hněv."

(rád bych se tě Margo také zeptal, jak může na někom zůstávat Boží hněv, když ten člověk už přestal úplně existovat? Podle toho co tvrdíš, by se tedy Bůh hněval na někoho, kdo už vůbec neexistuje. Takže...tohle je podle tebe správně učiněný závěr?)


 #20773 

| Předmět: RE: RE: peklo
03.02.21 11:46:40 | #20932 (2)

Toto je velmi dobrý příspěvek Jirky, není to handrkování o slovo, jak předvádí rose,
Je to napsáno slušně a věcně.

Proč jste mu tedy dali BL !


 #20860 

| Předmět: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 11:52:21 | #20935 (3)

Jirka má BL? To snad ne. OPRAVDU? On naprosto věcně diskutuje, dává argumenty, několikrát dodal texty Bible proč "věčné peklo" a vy ho vyblokujete?


 #20932 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 11:54:48 | #20936 (4)

Múžeš si jeho včerejší "věcné" příspěvky vyhledat.


 #20935 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 11:57:44 | #20938 (5)

myslím, že sa v diskusii nesprávate ako fér človek, - tu samolibý, panovačný, podsúvajúci direktívne len svoje názory, neznášajúci iné názory...


 #20936 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 12:05:17 | #20942 (6)

Tohle jsi sem psal už mnohokrát.
Uvědomuješ si, že kdyby to byly pravda, nebyl by tady vůbec nikdo?
Tady totiž jiné názory předkládá úplně každý.


 #20938 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 12:10:28 | #20943 (7)

sú tu len neškodní a vnútorne sa rétoricky sebaregulujúci k vašim názorom - stručne povedané, ktorí dokážu držať jazyk za zubami alebo si do neho zahryznúť, kým odkliknú...


 #20942 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 12:18:20 | #20944 (8)

Visitore, většina z těch, co sem chodí (včetně tebe), sem nechodí diskutovat o konkrétních myšlenkách, ale přicházejí nám sdělit, že SJ jsou banda kreténů. To je prvořadý motiv jejich přítomnosti zde.
Jistě, občas sem někdo přinese nějaké seriózní téma, ale tento povrchový nátěr brzy oprýská, a je z toho zase jen hospodská hádka.


 #20943 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 16:05:05 | #20982 (6)

V tomto ohledu zjz zpytovat svoje vlastní svědomí, Visitore.


 #20938 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 16:47:31 | #20985 (7)

zkus


 #20982 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 12:31:30 | #20946 (5)

Nemám důvod, četla jsem jeho příspěvky.


 #20936 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 12:58:31 | #20948 (6)

V tom případě ani já nemám důvod svoje rozhodnutí nějak vysvětlovat.


 #20946 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 13:01:31 | #20949 (7)

OK. Jsi tady doma.


 #20948 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 12:47:21 | #20947 (4)

Čemu se divíš? Copak se na fórech kde správcují svědci může jejich učení odporovat?


 #20935 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 13:05:25 | #20950 (5)

Byl podle mě jediný, který smysluplně argumentoval. Tím se omlouvám všem ostatním, protože se na to dívám subjektivně a je možné že i jiní argumenují, akorát to nejsem schopna vidět či posoudit.

Vím že napsal několik argumentů PRO existenci pekla, tedy věčného žáru či trápení nebo jak to vyjádřit obecně. Tím ulehčil vyhledávání mně, protože všichni víme že to v Bibli je a že to čteme.

Protiargument byl, že to v Bibli není jelikož to je v PNS přeloženo jinak. Tedy jinak přeložené Bibi žádné peklo (věčný žár či trápení) neexistuje. a hotovo.


 #20947 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 13:15:35 | #20951 (6)

Ano, já vím jak to myslíš, taky se mně Jirka líbí, jak argumentuje. Abuka to prostě nevydýchal. On je s těmi pojmy nebe, peklo dost potíž. Svědci trvají na představě že je to místo. Někde nějaké místo. Tak to samozřejmě v Bibli není a víme, že nebe je výraz pro život (jednotu) s Bohem a peklo zase život odělený od Boha. A protože jediné dokonalé štěstí je život v souladu s Boží vůlí, bylo potřeba nějak znázornit ten život Bez Boha. Odtud oheň, síra a podobně. Divím se, že si to dospělý člověk který se navíc chlubí že studuje a rozumí Bibli, může představovat doslova!


 #20950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 13:20:24 | #20953 (7)

Doslova si někteří představují i Nebe, vidíme andělíčky na obláčccích, dědečka s fousy, letící holubici etc. Ovšem vždycky jde o symboliku, o představu autora. Nelze říct také že nebe není protože GAgarin žádné neviděl. Tedy není to ani trůn s diamanty a fousatým pánem, není to ani kotel s přikládajícím čertem. Anebo platí oboje, představivost lidská se snaží si něco pod pojmem nebe a peklo představit. Jedno je v jednotě s Bohem (v Bohu) a jedno mimo Boha bůví s kým


 #20951 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 13:22:26 | #20954 (7)

Jen taková maličkost, Volmane.
SJ si nemyslí, že je nebe konkrétní místo. Nikdy jsme nic takového ani nenaznačili.
Kdyby se lidé jako ty dokázali zbavit svých zaujatých předsudků a neříkali za nás, co si myslíme, mohly by diskuse vypadat jinak.


 #20951 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 14:48:47 | #20964 (8)

Tak to pěkně kecáš, já se ptal kdysi margo kde je to nebe, ta po vašem "duchovní říše" a ona mě prozradila, že tam, nahoře! Tak se dohodněte!


 #20954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.02.21 15:45:14 | #20976 (9)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 13:19:17 | #20952 (6)

Ratko, všichni, co sem chodíte, máte na spoustu věcí diametrálně odlišné názory než my.
Kvůli prezentace svého názoru nikdo na BL neskončil. Problém je, že se každý snaží do třeba zajímavého názoru propašovat nějakou urážku, což je nepřijatelné a jasně jsme to deklarovali.
Je smutné, a ani mě to nepůsobí žádnou radost, že většina lidí svůj názor nedokáže obhájit bez osobních útoků. U nás se říká "pro hubu na hubu".
Jirka byl několikrát upozorněn, že "tudy cesta nevede", ale prostě měl potřebu ty své urážky "sdělit světu".
Tak je sdělil a šel.


 #20950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 13:24:12 | #20955 (7)

Je to nevyvážené. Když ujedou nervy oponentovi, je to špatné a ale oponent musí snést z vaší strany jakékoliv ponižování. Někdo tohle ponižování nesnese, a prostě to začne vracet. Uznávám neměl by, ale je to zjevné že se po něm žádá aby útoky a vysmívání druhé strany nevnímal. Kdybyste to byli VY, kdo tedy snese útočení a výsměch z druhé strany s laskavostí, pak to beru jako velkorysost.


 #20952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 13:33:12 | #20956 (8)

Myslím, ratko, že ty sama reaguješ velmi podrážděně na jakoukoi narážku na tvoji víru, a vůbec nesoudíš stejným metrem.
Proto nemám ani náhodou v úmyslu tady rozjíždět populární debatu na vděčné téma "kdo si začíná".
Mezi námi dvěma je jeden zásadní rozdíl: Ty neneseš žádnou odpovědnost za to, co si tady náhodný příchozí přečte. Jestli slušnou debatu o duchovních věcech, nebo hospodskou iracionální hádku. A necítíš ani odpovědnost před Bohem, jak se tady mluví o něm a duchovních věcech vůbec.


 #20955 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.02.21 14:47:01 | #20962 (9)

Prosím prosím a já vím ještě o jednom zásadním rozdílu. Ona je ženská a ty jsi chlap!


 #20956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 13:35:10 | #20957 (8)

presne, je fakt, že SJ si ponižovanie ia dehonestáciu ných (ich viery, názorov) vôbec neuvedomujú - nevědí, co činí (i keď si myslím, že to veľmi dobre vedia)...v čom to je? napísal by som to presne, ale škoda reči...


 #20955 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.02.21 13:43:18 | #20959 (9)

Opravdu škoda řeči, visitore.
Jsou tady už dvě DF, na kterých je jasně vidět, jak si představujete svobodu projevu směrem ke SJ.
Jo, a taky je tam vidět, jak končí ti, kteří si dovolí "odbočit od tématu" například směrem k ŘKC nebo kteří neodpovídají vašim "vysokým" měřítkům na intelektuální úroveň druhých.


1  
 #20957 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.02.21 15:50:44 | #20979 (9)

Buď konkrétní, Visitore. Před nějakou chvílí jsem napomínala Roseho, jak se ti vysmíval. A ty se vůbec neohradíš, vesele si pokračuješ v debatě dál. Je z toho vidět, že na tvoji morální latku je to ještě v normě.


 #20957 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.02.21 19:29:44 | #21018 (9)

V raných fázích vývoje jejich víry, Křesťané udělali něco vzácného, ne-li jedinečného v dějinách náboženství: přijali celý biblický kánon toho, co nyní viděli jako jinou víru, Judaismus a přijal hebrejské Písmo, které nazývali Starý zákon. Přitom však také začlenili neodbytný monoteismus judaismu jako součást podstaty své pravdy a způsobu spasení, stejně jako začlenili příběh hebrejských Písem jako součást svého vlastního vyprávění a zkušenosti, které jim dávají identitu.

https://www.britannica.com/topic/Christianity/Historical-views-of-the-essence


 #20957 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 15:57:14 | #20980 (8)

Dej příklad. Tohle je takové všeobecné tvrzení.


 #20955 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 14:55:19 | #20965 (6)

Ratko, já už jsem ho včera večer poslala pryč, Nešel, tak jsem mu přestala odpovídat. Už jsem měla té jeho namyšlené a shazovačné rétoriky dost. Samo, že tebe se to nijak nedotklo, protože ty narážky byly na mě. Vysvětlovala jsem mu, proč nepřijímám jeho způsob komunikace, a žádala jsem ho o změnu, ale nedal si říct. Abuka ho vyřešil po nějakách "idiotech" či "kreténech".


 #20950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 15:00:53 | #20967 (7)

každá diskuse má dynamiku. Pokud druhá stran má jiný názor, pak má jiný názor a tečka. To není důvod k úsměškům či posměškům, že to má blbě. Uznávám že by to mělo platit pro obě strany. Ovšem zde je trochu problém v tom, že vy a priori druhou stranu zneucťujete svým učením jako nevěstku a falešné učení etc. Tedy oponent je tlačen do kouta již postavením vaší rétoriky. Je tam velice složité nějak kormidlovat, protože již v zadání jsme my křesťané propadli "zlému" s naším učením o Trojici. Tedy snažíme se vyhrabat z příkopu.


 #20965 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 15:39:32 | #20974 (8)

No, právě ty úsměšky a posměšky je to, co mi vadí. Shodit oponenta v osobní rovině. (Nemyslím tím neškodné žertování) Rozebírání smyslu biblických veršů není zneuctíváním, prostě se musí psát pravdivě. Ale lze to udělat 1. důstojně, vážně, odborně, nebo 2. posměšky. napsdáním, nevraživými slovy.


 #20967 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
03.02.21 16:03:06 | #20981 (5)

No vidíš, přesně tohle jsou ty zbytečné, shazující řeči. Kdo asi napsal tu hromadu příspěvků na obou našich fórech? Snad my sami a nějací naši fanoušci? Samé souhlasné názory, co? Sama ty fóra tě usvědčují. *3422*


 #20947 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
04.02.21 10:21:10 | #21045 (6)

Je rozdíl, když ulíkají způsoby arguimentace , na obou stranách ....a je rozdíl, když někdo smaže naprosto průkazné biblické argumenty o pekle jako místě věčných muk, protože s tím nesouhlasí a je v pozici moci.

Takto roste víra a pravda ?!

Jako jsou třeba tyto verše !

**Zjevení 14:
10 bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděli a před Beránkem.
11 Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.
**


 #20981 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
04.02.21 11:13:13 | #21047 (7)

Tady nikdo žádnou argumentaci o pekle nemazal. Všechno tady zůstalo, tak si to můžeš přečíst, abys viděla, jaké ty způsoby jsou nepřijatelné. S Jirkou jsem přestalůa komunikovat právě pro ty způsoby a Abuka mu nakonec dal BL taky za způsoby - nikoli za argumentaci. OK?


 #21045 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
04.02.21 12:08:57 | #21050 (8)

Margo, já to pořád nevidím, může mi dát odkaz přímo z toho místa , prosím.....


 #21047 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
04.02.21 11:13:50 | #21048 (7)

Tvé odsuzovani nejsou prukazne Biblicke argumenty. To prosím pochop. Je to nemoc tvé samochvaly. Jinde se určitě uchytis. Zkus sekty!


 #21045 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 16:00:02 | #21113 (8)

Obsah příspěvku byl smazán


 #21105 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: peklo
04.02.21 12:16:19 | #21051 (8)

rose, toto nejsou průkazné Biblické argumenty......., toto jsou čisté Biblické verše !!!

Zjevení 14:
10 bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděli a před Beránkem.
11 Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.

Kde se tady chválím sama.........

Kromě toho, nedej Bože, abych použila na někoho z vás toto osobní hodnocení......to mám okamžitou blokaci.....


 #21048 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 12:22:52 | #21052 (9)

Ona celá ta sáhodlouhá debata o tom, co je to peklo, je naprosto o ničem, protože tady chybí vyřešení zásadní otázky: Není co nebo kdo by se v tom pekle trápil. Nerad to říkám, ale pro existenci nesmrtelné duše nejsou biblické argumenty, pokud nepočítáme argumentaci kruhem duše - peklo - duše.


 #21051 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 12:34:21 | #21054 (10)

A hlavne jak tam chces trapit smrt a v gehenne upalovat peklo. *5770*


 #21052 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 12:49:52 | #21058 (10)

Chtěl bych se tedy těch, co nevěří v peklo zeptat, kdo je na tom lépe.
Jestli ten, kdo nikdy nepřijde na svět, anebo ten, kdo na svět přijde, prožije i dlouhý život, ale nakonec bude Bohem odsouzen - podle vaší představy trestu. Kdo je na tom z těchto dvou lépe?


 #21052 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 13:01:20 | #21060 (11)

Najdi si biblickou představu a odpovis si sam.


 #21058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 13:28:16 | #21070 (12)

Proč ta vyhýbavá řeč, vždyť jsi mohl jednoduše odpovědět i ty, podle "biblické představy," ne?


 #21060 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 13:04:18 | #21061 (11)

Kdo se nenarodí, není na tom nijak.
Kdo bude odsouzen, ztratí věčný život a taky na tom nebude nijak. *32742*


 #21058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 13:23:19 | #21068 (12)

Z toho, že jsou na tom oba "nijak" si mám teda vybrat odpověď...že jsou na tom oba stejně?


 #21061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 13:31:35 | #21071 (13)

Kdo se nenarodil, nebyl, není ani nebude.
Kdo se narodil, má naději na věčný život. Pokud ji promarní, namísto ní je věčné NIC.


 #21068 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 13:43:01 | #21074 (14)

Mojí otázku jsem jasně specifikoval. A sice srovnání nenarozeného s narozeným, leč odsouzeným (tedy žádná naděje na věčný život). Můžeš konečně jasně odpovědět, kdo je na tom lépe?


 #21071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 13:59:54 | #21075 (15)

Výsledek je stejný. Ale odsouzený je na tom hůř v tom smyslu, že během svého života napáchal mnoho zla a žil v odporu k Bohu, tedy udělal sobě a možná i své rodibně špatné jméno. Jehop život tedy byl marný.


 #21074 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 14:08:57 | #21076 (16)

Já se nebavím o jeho rodině apod. Ale o dotyčným člověku! A proč by ho mělo trápit, co během života způsobil, když přestane úplně existovat? Takže čistě v individuálním smyslu je na tom líp kdo?


 #21075 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 14:13:42 | #21077 (17)

Tak jak to píšu, Jirko. Konečný výsledek je stejný - neexistebce. Ale život špatného člověka je nezáviděníhodný. Prostě vůbec se nenarodit je lepší než naplnit svůj život špatnými věcmi a promarnit život věčný. Nebo ty si to nemyslíš?


 #21076 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 14:15:06 | #21078 (18)

Našla jsem - pro úvahu:
(Ka 6:3)
I kdyby měl nějaký muž sto dětí, žil mnoho let a dosáhl vysokého věku, ale neužil by si své dobré věci před tím, než zemře, musím říct, že i dítě, které se narodilo mrtvé, je na tom lépe než on.


 #21077 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 14:27:09 | #21079 (18)

píšete veci proti zdravému rozumu, proti morálke, proti Božej láske a jeho milsordenstve - -život každého človeka má obrovskú cenu pre Boha, riadi sa morálnymi princípami, a niekoho nie je možné súdiť, a tobôž odsúdiť - každý verí v existenci (aj vo svojej najväčšej zlobe/hriechu), - každý má nadej pred Bohom, nádej pre pre večný život...teds neexistuje pojem "neexistence" človeka po vzkriesení/II. Kristovom príchode a súde, lebo Kristus je spravodlivý sudca, ale i obhajca, a tam aj ten najväčší hriešnik má nádej (my nepoznáme jeho život, nevieme, aké mal pohnútky pre zlo v našich očiach, nevidíme do jeho svedomia a srdca - to vidí len Boh a Ježiš.)..takže doktrinárne názory SJ o "neexistenci/ni­hilizácia" sú neľudské, sú proti Bohu, jeho láske, sú proti Božiemu milosrdenstvu (o ktororom mimochodom vôbec nehovoríte), čo nie je kresťanské...aj Ježiš povedal, že (parafr) "mnohí hriešnici predídu tých, ktorí si myslia, že sú Boží obľúbenci, že sú Kristovi, predídu týchto do Božieho kráľovstva - tak akým právom kdo koho súdi(zatracuje? - akým právom hovoríte o neexistenci/ni­hilizácii?...a­kým právom kdo koho zatracuje/nihi­lizuje, keď on môže byť s veľkou pravdepodobnosťou (i skrze svoje doktríny) zatratený?


 #21077 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 14:37:10 | #21082 (19)

Ty jsi vůbec nepochopil, o čem je řeč. *2527*
Prosím, přečti si vlákno, přečti si Jirkovu otázku, s níž sem přišel.
Kromě toho neexistenci považuješ za nelidštější než věčné utrpení v pekle? Opravdu? *5620*
Nikdo tady nikoho nezatracuje. Soustřeď se. *3477*


 #21079 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 14:59:53 | #21096 (20)

reagoval som v kontexte s viacerými vašimi tvrdeniami (aj mimo tochto vlákna! o neexistenci tých, ktorí nie sú podľa vás v milosti Boha a podľa vás budú nihilizovani do "neexistence" v Armagedone....to nie sú biblické náuky...


 #21082 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 15:31:17 | #21102 (20)

Obsah příspěvku byl smazán


 #21099 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 14:38:01 | #21085 (19)

Když už je řeč o morálce, visitore:
Můžeš uvést, na základě čeho tvrdíš, že úvod v PNS lže?


 #21079 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 15:02:01 | #21097 (20)

nikde nehovorím o "úvode" - ak tam (v PNS) nejaký je, nečítal som ho...je tam? - alebo ten úvod je to, čo ste uviedli o k tomu, z čoho PNS pri preklade čerpal?


 #21085 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 15:04:46 | #21098 (21)

Ano, výslovně jsem uvedl, že se jedná o úvod.


 #21097 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 15:38:16 | #21105 (22)

aha, dobre, - ...neverím, že to, čo sa tam tvrdí, je pravda, nemáte perfektných znalcov a prekladateľov zo 4 biblických jazykov (tieto biblické jzyky musia ovládať ako svoju materinskú reč, napr. angličtinu), tie sa vyučujú na TF renomovaných univerzít, ale i na filozofických fakultách niektorých vybraných štátnych univerzít, nie je možné sa icjh naučiť súkromne, 2. uvedené pôvodiny NSSJ sa nikdy k nim nemohla dostať, ani ich vlastniť, ani mať k dispozícii, - na nete sú len vo forme väčších-menších fragmentov......


 #21098 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 16:59:20 | #21120 (23)

OK, visitore.
Pozitivní na tom je, že svůj názor na tvoji serióznost nemusím měnit.


 #21105 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 13:38:58 | #21214 (23)

Judaismus Židovským ekvivalentem pekla je Gehenna, která je popisována jako ohnivé místo muk. Slovo „Gehenna“ pochází z hebrejštiny „Gêhinnôm“, což znamená „Údolí Hinnomova syna“ – skutečné místo za městskými hradbami Jeruzaléma, kde se kdysi obětovaly děti idolu Molochovi a těla popravených zločinců a odpadků byla jednou pohozena. V údolí neustále hořely ohně, aby se utišil zápach. proto Gehenna začala být spojována s ohavností dětských obětí a hrůzou hořícího masa.

Přesný překlad je místo odpadků, zadný symbol utrpení.
kde je v Praze hlavní smetiste? Jezis mluvil jenom o obrovské popelnici za mestem.
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/hell


 #21105 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 13:52:12 | #21218 (21)

Už to tady bylo moc x, nechceš vidět!


 #21097 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 13:22:26 | #21209 (19)

To si myslím, ze děláš ty!


 #21079 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 15:57:54 | #21112 (19)

Obsah příspěvku byl smazán


 #21106 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 14:41:31 | #21089 (18)

Ale prdlajs Margo, samá voda!
Marek 14:21
Syn člověka opravdu odchází, jak je o něm napsáno, běda však obomu člověku, skrze kterého je Syn člověka zrazován. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl nenarodil.
Matouš 26:24
Syn člověka sice odchází, jak je o něm napsáno, ale běda tomu člověku skrze něhož bude Syn člověka zrazen. Pro toho by bylo lépe, kdyby se nenarodil !
(ČSP)

  • některé překlady uvádějí "vůbec nenarodil".

Ježíš tady jasně říká, že je lepší nepřijít na svět, než být zatracen. Takže to žádná neexistence být nemůže.
Nebo o tom víš něco, co by Ježíš nevěděl?


 #21077 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 14:44:43 | #21091 (19)

Ježíš zde použil přirovnání, přesněji řečeno tzv. hyperbolu, neboli přirovnání úmyslně přehnané.
Hledat poučení v situaci neexistující osoby opravdu není cílem úvahy o tomto výroku.


 #21089 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 14:58:48 | #21095 (20)

Jo aha, takže vlastně to co řekl nemělo zas takovou váhu? Abuko, ty říkáš, že Ježíš přeháněl a nemáš k tomu žádný seriózní argument, pouze zase nějaký svůj pocit. Tentokrát "hyperbolu", asi podobnou jako s tím mlýnským kamenem uvázaným na krk, nebo i se Zjevením 14:10,11? Není hyperbola nakonec celá Bible? Dochází ti vůbec, že zlehčovat slova Páně je hřích? Podle toho cos napsal, tak vlastně tvrdíš, že Ježíš mluvil jentak do větru!


 #21091 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 07:49:43 | #21041 (19)

Obsah příspěvku byl smazán


 #21034 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 14:46:41 | #21092 (19)

To vůbec neodporuje myšlence, kterou jsem uvedla. Stal se zrádcem, pak trpěl výčitkami svědomí a ze zoufalství se oběsil. Dopustil se hříchu proti Božímu duchu a nebude vzkříšený, už nemá šanci svůj hřích napravit. A stal se negativním úslovím pro celý svět.


 #21089 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 14:34:31 | #21080 (16)

mimochodom, myslíte, že práve vy ste nenapáchalo mnoho zla? - odkud to víte? - je mnoho ľudí, ktorí si to myslia o vás...napr.. o sebe by som nikdy netvrdil, že som nenapáchal mnoho zla, tak vôbec nie som presvedčený, že budem spasený....viem, čo vedie k spáse, ale mnohé veci pre to nerobím...a tak je to s každým!...nezištné skutky lásky a milosrdenstva v pravej kresťanskej viere (som presvedčený, že aj i v inej viere, ako píše ap. Pavel) sú tými tromfami/žólikmi pre Božie kráľovstvo! - kto ich v živote robil a robí tak, že si môže byť istý, že je obľúbený u Boha? - bez výčitiek svedomia?, kto má tie tromfy? - nikto!


 #21075 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 14:39:27 | #21087 (17)

dtto


 #21080 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 14:40:56 | #21088 (15)

Odpověděl jsem.
Nebudu spekulovat srovnáváním situace dvou lidí, z nichž jeden nikdy neexistoval.


 #21074 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 14:48:59 | #21093 (16)

A jak vidíš, Ježíš toto udělal. Aby nám tím řekl, jak hrozné je věčné zatracení. Žádné běda by neříkal, kdyby ten člověk přestal jenom existovat. Kdy už pochopíte a uznáte, že se mýlíte? Vždyť máte před očima jasně srozumitelné texty a přesto si vymýšlíte nějaké svoje fantazie...


 #21088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 14:54:21 | #21094 (17)

Mně to nepřijde až tak jasné, HJirko. Ježíš tady nemluví o pekle, kde ten člověk bude po celou věčnost mučen. "Běda" zdaleka nenaplňuje tyto představy.

A prosím, včera mi tu nebylo odpovězeno na tuto otázku:

Kdo je zřizovatelem a provozovatelem pekla?


 #21093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 15:12:14 | #21099 (18)

Ale Zjevení 14:10,11 to říká už jasněji, že.

Netuším, proč ta zbytečná otázka kdo zřizuje a provozuje peklo. Prostě je to v Bibli - tečka punktum! Mluvíš o tom jak o nějaké podnikatelské činnosti. Je podle toho i vidět, že veškeré tvoje mantinely v chápání jsou přísně omezeny na tento svět.


 #21094 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 15:41:29 | #21108 (19)

Vyjádřila jsem se srozumitelnými výrazy a tak trochu odlehčeně. Nenapadlo mě, že i to zkritizuješ. Ale už jsem si tu zvykla, že na všem se dá najít něco špatného.

Ty ses nad tím nikdy nezamyslel? Je peklo Božím dílem? To ho musel vytvořit snad ještě před člověkem, protože pak už od své tvůrčí práce odpočíval. Ale pak se divím, že už Adamovi rovnou neřekl, že půjde do pekla, když zhřeší, mluvil jen o tom, že zemře a že se rozpadne v prach.


 #21099 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 16:19:03 | #21117 (20)
  1. kdybys znala Bibli, věděla bys, že Bůh tvoří stále
  2. máš neustálé tendence do Božích věcí vměšovat svoje moudrosti a dojmy.

Jenže víra nestojí na žádné lidské moudrosti, ale na Boží moci (1.Kor.2:4,5)


 #21108 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 16:21:31 | #21118 (21)

Bůh nemá sedmý den odpočinku?


 #21117 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 15:23:32 | #21101 (18)

Jenže ještě daleko méně "běda" naplňuje nějaké věčné nebytí. Běda je jasné varování! Nebaví mě to neustále opakovat -
1.viník musí existovat, aby mohl být trestán!
2. viník musí svůj trest vnímat a uvědomovat si ho - jinak to není trest!
3. "Boží hněv zůstává na nich" - nemůže zůstávat Boží hněv na někom kdo není!

Vaše pojetí a argumentace odporuje biblickým textům i logice a zdravému rozumu, poněvadž vytváří oxymorony a úplně si tak protiřečí.


 #21094 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 15:33:10 | #21104 (19)

Tak to neopakuj. *7271*


 #21101 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 15:47:49 | #21111 (19)

Tak přemýšlím, jestli trest smrti je opravdu trestem... *3476*


 #21101 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 16:10:34 | #21115 (20)

To není jednoznačné.
Pro ty co zemřou ve smrtelném hříchu nesmířeni s Bohem to opravdu trest je, ale pro ty co zemřou v Pánu smíření je to defakto odměna. Jít do pekla nebo do nebe, v tom se to nesrovnatelně liší.


 #21111 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 16:12:11 | #21116 (21)

Nějak ti nerozumím. Asi mluvíme každý o něčem jiném.


 #21115 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 15:21:07 | #21100 (17)

Ano, Ježíš použil hyperbolu, aby zdůraznil závažnost určité věci, nikoli abychom doslovně porovnávali fakticky neexistující s existujícím.


 #21093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 15:33:00 | #21103 (18)

A v čem ta věc byla závažná?
Abuko, vnímáš vůbec co píšeš? Najednu stranu napíšeš, že Ježíš víceméně přeháněl, nadruhou píšeš o závažnosti věci. Abys do třetice následky této závažné věci, za závažné nakonec vůbec nepovažoval.
A já teď vůbec nevím co chtěl básník Abuka tím vším sdělit.


 #21100 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 15:39:27 | #21106 (19)

Ptáš se, proč bylo závažným hříchem zradit Krista? To snad ne...
A aby Ježíš zdůraznil, jak to bylo závažné, použil hyperbolu o "budoucnosti nenarozeného".
Proč bych to neměl považovat za závažné?
Já se tom docela dobře orientuji.


 #21103 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 16:01:36 | #21114 (20)

Smazán Jirka (zatím pouze smazán).
Pokud ti naše názory připadají komické, radši sem nechoď.


 #21106 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 16:57:29 | #21119 (21)

Dobře. Přiznávám, že dvě fóra na mě je příliš (časově náročné) a tak dobrovolně žádám o opětovnou blokaci na jednom z nich (jakémkoli) a mou žádost zveřejňuji, abys jako správce fóra nebyl někým obviňován a vědělo se tak, žes jen vyhověl žádosti. Děkuji za kladné vyřízení.


 #21114 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 17:02:57 | #21121 (22)

Stačí na jedno z nich nechodit, ne? *24590*


 #21119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 17:07:17 | #21122 (22)

To neděláme.
Myslím ale, že při své averzi vůči SJ se brzy dočkáš.


 #21119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 16:30:27 | #21244 (23)

trápna pseudoargumen­tace!...oplýva­te charakteristickou zarputilou ješitnosťou a bohorovnosťou SJ vedoucího - neuznávate, nevnímate, nechcete chápať (a ani o nich uvažovať) názory iných, a je jedno z akej pozície ia znalostí ch kdo prezentuje...


 #21122 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 16:34:27 | #21248 (24)

A jestlipak jsi pochopil, co a proč Abuka psal, že ho takhle peskuješ? *24581*


 #21244 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 16:48:39 | #21255 (24)

Projev zoufalosti a neschopnost i Biblicky argumentovat.


 #21244 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 10:04:05 | #21166 (18)

Obsah příspěvku byl smazán


 #21153 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 13:26:19 | #21069 (11)

Učení církevních otců, z prednikajske doby je zajimave:
V mnoha ohledech se drželi čistého uceni:
Éra, ve které Irenaeus žil, byla dobou expanze a vnitřního napětí v církvi. Irenaeus v mnoha případech působil jako prostředník mezi různými soupeřícími frakcemi. Kostely Malé Asie i nadále slavily Velikonoce ve stejný den (14. Nisan), jako Židé slavili Pesach, zatímco římská církev tvrdila, že Velikonoce by se měly vždy slavit v neděli (v den vzkříšení Krista). Mediace mezi stranami, Irenaeus uvedl, že rozdíly ve vnějších faktorech, jako jsou termíny slavností, nemusí být tak vážné, aby zničily jednotu církve.

https://www.britannica.com/biography/Saint-Irenaeus


 #21058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 12:54:44 | #21059 (10)

Jestliže je jasně napsáno, že ti, kteří se klaní šelmě budou mučeni navěky. Pak není na mně si posuzovat, jak to Bůh udělá.........pro mně je to jasný fakt, i kdyby mi to nesouhlasilo s ničím.......a vstávali mi vlasy na hlavě.....

O duši po smrti toho v Písmu není hodně, ,

Ale tady Jirka napsal dobrý příspěvek o duši, který je smazaný. A to tento:

Skutky 2:
31 viděl do budoucnosti a promluvil o Kristově zmrtvýchvstání, když řekl, že [jeho duše] nebyla zanechána v podsvětí a jeho tělo nevidělo zkázu.

(tady vidíme, že tělo může být zničeno/zkaženo, ale duše tím nepřestane existovat. Ani zničení těla neznamená nutně jeho zmizení).

Já dodávám, je to psáno o Kristu, který je vlastně prvotina toho, co dostaneme my.

Ty si myslíš že potopa byla pokojná, že ti lidé byli uspáni , myslím v tom procesu utopení ?..........Nemyslím si.

Bylo to nevýslovně kruté.......Nebo zabíjení národů uřezávání předkožek atd..........A co Armagedon....­..zabíjení...­..

Je zapotřebí Boha akceptovat takového jaký je.

Abuko nebudu hledat že je smrt démon, bude to smazáno, to nemá význam ztrácet čas. I kdyby to bylo řečeno obrazně vůbec to nemůže popřít to utrpení těch, kteří se klaněli šelmě......., jak to popisuje Zjevení.


 #21052 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 13:14:39 | #21064 (11)

O smazaných příspěvcích tady nečastěji mluvíš ty. Ve skutečnosti není nic mazáno, ale kvůli verbální nadprodukci lidí, jako jsi ty, se po krátkém čase příspěvky propadnou na kdovíkolátou stránku.

Ad Skutky 2:31
Zde je právě výrazem "duše" míněn člověk, bytost. Kromě PNS například i JB prostě konstatuje, že "nebyl ponechán v podsvětí", což je fakt, protože by vžkříšen.
A Ježíšovo tělo opravdu "nevidělo zkázu", protože bylo součástí oběti, kterou předložil, a tedy v hrobě nezůstalo.


 #21059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 18:02:13 | #21134 (10)

A co to chceš upalovat v Geheně duši.....?


 #21052 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 18:09:27 | #21136 (11)

Nic, Kjaro. Gehenna bude nejspíš jen symbol věčného zničení.
A co bude v pekle? Lidi, nebo jen jejich duše? Nebo co?


 #21134 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 18:21:08 | #21137 (12)

zavrhnutí(zatratení budú po vzkriesení (i v tele) (Mt 25, 46...spasení v novom/oslávenom tele, zavrhnútí v starom/hriešnom tele...


 #21136 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 19:42:49 | #21140 (13)

A kde jsou před vzkříšením?


 #21137 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 19:54:15 | #21141 (14)

už som mnohokrát o tom písal, vy nečítate s tým, že sa snažíte vnímať: sú 1. v nebi u Boha, 2. v očiisci, 3. v pekle...pri II. Kristovom príchode všetci budú vzkriesení v telách, a tak súdení - 1. vzatí definitívne s Kristom do neba/spasení, alebo 2. definitívne zavrhnutí v starom hriešnoim tele s hriešnou dušou (v akých zomreli na zem) do pekla ...v čom je problém?


 #21140 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 13:45:44 | #21216 (15)

To muzes psat miion x, kdyz to tak neni, tady ti to kvuli titulum nejakym knezi nikdo nezbasti.
Ocistec Bible nezná, vaše peklo je spatný preklad a Ježiš v Janovi 3:13 píše, že do nebe nikdo nevstouupil.
Tak kam se kdo hrabe? Prach si a do prachu se vratis, řekl Buh Adamovi, proč mu zapomněl připomenout peklo?


 #21141 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 20:44:57 | #21142 (14)

Chtěla jsem se ubezpečit. Spíš mě zajímá, jestli trpí samotná duše před tím vzkříšením. A co dělá duch? Nebo duch není v pekle?


 #21140 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 21:49:17 | #21143 (15)

Duch je u Boha, tedy duch se navrací k Bohu.


 #21142 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 21:55:32 | #21144 (16)

A po smrti šel Jeíš kázat komu - tedy podle vašeho výkladu?


 #21143 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 22:01:04 | #21145 (17)

Teprve s Ježíšem a v Ježíši je možné dojít spásy. Do té doby to nebylo možné. Teprve ukřižováním se roztrhla chrámová opona.

A Ježíš šel oznámit radostnou zvěst spravedlivým v podsvětí, že spása se přiblížila


 #21144 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 22:11:53 | #21147 (18)

1 Pe 3:19 Potom šel kázat duchům ve vězení, 20 kteří byli kdysi neposlušní.


 #21145 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 22:19:26 | #21148 (19)

tak kázal všem


 #21147 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 22:27:33 | #21149 (20)

To byli všichni ve vězení?


 #21148 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 22:29:49 | #21150 (21)

a kde měli být? Teprve s Kristem přišla na zem spása. Jeho vtělením. LIdé umírali v hříchu a tudíž skončili v hádesu - můžeme přeložit jako podsvětí, říše smrti.


 #21149 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 22:34:46 | #21151 (22)

Ano, říše mrtvých, kteří jsou ve stavu neexistence, kdy samozřejmě nic nevnímají.
A hlavně to nejsou duchové.
Duchy jsou nazývány duchvní bytosti, jako například andělé, v tomto případě démoni.


 #21150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 22:39:25 | #21152 (22)

Ale hádes překládáte jako peklo.


 #21150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 07:19:57 | #21155 (23)

a? podsvětí se překládá jako peklo.


 #21152 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.02.21 22:40:38 | #21153 (22)

A taky mi jde o ty duchy. Duch má jít přece k Bohu, ne? Přežívá duše. Tedy podle vaší nauky. Tak komu vlastně šel kázat?


 #21150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 07:18:34 | #21154 (23)

má...technicky detaily neznám, hříšná duše (duše zatížená hříchem) se k Bohu nedostane. Tedy nesnese jeho přítomnost. Nejdříve je nutné očistit ji od hříchu, a tohle právě umožnňuje oběť Ježíše Krista. Do té doby čekala na očištění (Spásu či Milost)


 #21153 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 08:54:42 | #21156 (24)

Tak třeba zemře hříšník, který si nezaslouží ani očistec. Kam jde jinam než do pekla (podle vaší nauky). Co v tom pekle? Tam je mučen? Tedy ne on, ale jen jeho duše? A pak při vzkříšení dostane tělo a je mučen dál v těle?


 #21154 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 08:56:44 | #21157 (22)

Takže to znamená, že všichni, kdo zemřeli před Kristem, trpí až do doby, kdy přijde vzkříšení, v pekle? A je jedno, jestli dobří, nebo špatní?


 #21150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 10:39:52 | #21172 (23)

Tady víme jen tolik co říká Bible. Můžeme se držet jen toho co se dělo v momentě Ježíšovi smrti ukřižováním a jeho sestoupením do pekel (říše mrtvých) Roztrhla se chrámová opona, otevřeli hroby, svatí vystoupili do nebe (dle Bible)
Matouš 27
51A hle, chrámová opona se roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly,
52hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena;
53vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili.


 #21157 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 10:40:58 | #21173 (24)

Vůbec si netroufnu v tomto ohledu něco vymýšlet... prostě víme jen tolik co píše Bible, a asi není nutné vědět více. To by nám mělo stačit.


 #21172 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 12:05:53 | #21186 (25)

To je dobře, že si nevymýšlíš. Visitor si ale vymýšlí, a ještě to představuje jako církevní učení.


 #21173 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 12:04:03 | #21185 (24)

Svatí vysroupuili do nebe? A to je kde psáno? *19364* Ty to tam někde vidíš?


 #21172 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 13:17:45 | #21206 (25)

mám to v Bibli, koukni biblenet


 #21185 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 13:22:43 | #21210 (26)

Tam není nic o nebi. Kromě toho jde o o sporný text.


 #21206 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 13:27:04 | #21211 (27)

myslela jsem že tě zaujali ti vzkříšení svatí. OK, tak prostě jen chodili a ukazovali se lidem.


 #21210 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 13:39:26 | #21215 (28)

Už nevím, jakou to mělo souvislost.


 #21211 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 15:00:12 | #21226 (24)

Jak tyto verše zněly v originale? Z nich vycházejí naše překlady :
52καὶ and τὰ the μνημεῖα memorial tombs ἀνεῴχθησαν were opened καὶ and πολλὰ many σώματα bodies τῶν of the κεκοιμημένων having fallen asleep ἁγίων holy (ones) ἠγέρθησαν ἠwere raised up.

Zvednuto, není vzkříšení! Slovo ἠγέρθησαν je použito tady:
1Ch 10:12 - all the warriors went and recovered the bodies of Saul and his sons and brought them to Jabesh. They buried their remains under the oak tree in Jabesh and fasted for seven days.

Přišli a vyzvedli těla z hrobu. Tod všechno.
Překlad tady:
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/inflections.cfm?strongs=G1453&t=NET&ot=LXX&word=%E1%BC%A0%CE%B3%E1%BD%B3%CF%81%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BD


 #21172 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 15:35:03 | #21239 (25)

Další vers:
53
καὶ and ἐξελθόντες [they] having gone forth ἐκ out of τῶν the μνημείων memorial tombs μετὰ after τὴν the ἔγερσιν being raised up αὐτοῦ of him εἰσῆλθον they entered εἰς into τὴν the ἁγίαν holy πόλιν city καὶ and ἐνεφανίσθησαν they were made apparent πολλοῖς.


 #21226 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 16:15:29 | #21241 (26)

Všimněme si, že v této zprávě není přesně řečeno, že by „těla“ byla oživena. Je zde pouze řečeno, že vstala neboli byla zemětřesením vyvržena z hrobů. V kolumbijském časopise El Tiempo ze 31. července 1962 byla zpráva: „Silným zemětřesením se otevřely téměř všechny hrobky a z hrobů bylo vyvrženo asi 200 mrtvol, které byly pohřbeny na hřbitově v tomto městě.“ Lidé, kteří procházeli tímto hřbitovem nebo tam šli, viděli tyto mrtvoly a tak se stalo, že mnozí lidé v Sonsonu museli jít a znovu pohřbít své mrtvé příbuzné.


 #21239 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 16:34:32 | #21249 (27)

Jestliže však v době, kdy Ježíš zemřel, nastalo vzkříšení, jak to naznačuje tento překlad i jiné překlady, proč by potom vzkříšení opustili své hroby teprve po Ježíšově vzkříšení — to znamená třetího dne po svém vlastním vzkříšení? Proč by Bůh vzkřísil tyto „svaté“ v této době, jestliže Ježíš měl být „prvorozeným z mrtvých“? (Kol. 1:18; 1. Kor. 15:20) Pomazaní křesťané neboli „svatí“ měli kromě toho mít účast na prvním vzkříšení v době budoucí Kristovy přítomnosti. — 1. Tess. 3:13; 4:14–17; Zjev. 20:5, 6.


 #21241 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 16:37:00 | #21250 (28)

Za prvé: ať byli ti „svatí“ kdokoli, Matouš neřekl, že byli vzbuzeni. Řekl, že byla vyzdvižena jejich těla neboli mrtvoly. Za druhé: neřekl, že tato těla ožila. Řekl, že byla vyzdvižena, a řecké slovo egeiro, jež znamená „zdvihnout“, se vždy nevztahuje na vzkříšení. Mimo jiné může znamenat i „vytáhnout“ z jámy nebo „vstát“ ze země. (Matouš 12:11; 17:7; Lukáš 1:69) Otřes při Ježíšově smrti otevřel hrobky a vyhodil ven neživá těla.


 #21249 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 16:54:13 | #21257 (29)

*30944* rosse, tady máš jasně napsáno, že nejdříve bylo zemětřesení, země se třásla, skály pukaly...

až po vzkříšení Ježíše svatí vstali z hrobů. Takže Ježíš byl prvorozený, který vstal z mrtvých. Bible si nikdy neprotiřečí.

V té chvíli se chrámová opona roztrhla vedví odshora až dolů, země se třásla, skály pukaly, Ti pak po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, přišli do svatého města a ukázali se mnoha lidem.
Matouš 27:51‭, ‬53 B21


 #21250 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 17:02:33 | #21264 (30)

Opona se roztrhla, když |Ježíš zemřel, nikoli když byl vzkříšen.


 #21257 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 17:06:04 | #21265 (31)

..a viete, čo to znamenalo?


 #21264 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.21 17:06:34 | #21266 (32)