Rozcestník >> Náboženství >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 355770x
Příspěvků:
24350

Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Sioux
03.03.21 16:25:20 | #23716

Obávám se, Siouxi, že jsme se debatou o Ježíšově proměnění poněkud odchýlili od původního tématu.
Otázka zněla, zda Ježíš učil, že na rozdíl od tvrzení SZ si mrtví něco uvědomují, neboli že jsou hned po smrti vzkříšeni.
Můžeš se k tomu, prosím vrátit?
Vidění Mojžíše a Elijáše opravdu není důkazem. *19831*| Předmět: RE: Sioux
03.03.21 21:34:46 | #23773 (1)

Lukáš 16:19 -28 Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: ‚Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.‘ Abraham řekl: ‚Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje, a ty trpíš. A nad to vše jest mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo – i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám.‘ Řekl: ‚Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.‘

Proč vyprávěl Ježíš tohle podobenství? Proč mu posluchači nenamítli, co nám to tady povídáš, mrtví přece nic nevědí! Kdybys slyšel podobenství, ve kterém by kolibřík ulovil jednou jesetera nebo vrtulník dostal černý kašel, tak bys určitě řekl, že jsou to nesmysly. Jak je možné, že nikdo neřekl Ježíšovi, že povídá nesmysly? Neměly jeho podobenství vždy reálný základ? Proč neříká, že dělníci nechytali celý den do síti vítr, nebo jinou hloupost, ale popisuje například naprosto reálnou práci na vinici?| Předmět: RE: RE: Sioux
03.03.21 22:32:44 | #23786 (2)

Především to není tak, že Ježíšova podobenství mají vždy racionální základ.
Například zde:
(Matouš 17:20)
Řekl jim: „Kvůli vaší malé víře. Vpravdě vám totiž říkám, jestliže budete mít víru velikosti hořčičného zrna, řeknete této hoře: ‚Přemísti se odtud tam‘, a ona se přemístí, a nic pro vás nebude nemožné.“

Lukáš to podává trochu jinak, ale podstata je podobně iracionální:
(Lukáš 17:6)
Tehdy Pán řekl: „Kdybyste měli víru velikosti hořčičného zrna, řekli byste tomuto černému morušovníku: ‚Vykořeň se a zasaď se do moře!‘ a poslechl by vás.

Boháč znázorňuje náboženské vůdce, jeho smrt je stav odsouzení kvůli tomu, že nepřijali Krista na základě proroctví, o kterých se tam Ježíš zmiňuje.
I Lazarova smrt znázorňuje změnu stavu člověka, který se vrátil k symbolickému Abrahamovi, praotci Židů, v jehož pokolení přišel Mesiáš. Proto Ježíš řekl, že zemřel, neboli zemřel špatnému stavu společnosti, která odmítla Krista, podobně jako křesťan při křtu "umírá" tomu špatnému ve světě.

Židé nevěřili v ohnivé peklo, ale rozuměli příměru ohně jako symbolu neschváleného stavu.
Stejně tak jim byla cizí představa nebe jako bydliště spravedlivého Abrahama. U Jana 8:52 čteme:
Židé mu řekli: „Nyní již víme, že máš démona. Abraham zemřel, proroci také; ale ty říkáš: ‚Jestliže někdo zachovává mé slovo, vůbec nikdy neokusí smrt.‘
Nevíme, jak posluchači toto podobenství přijali. Byli mezi nimi farizeové, a možná jim Ježíš zavřel ústa závěrečnými slovy, která jsou vlastně i výkladem celého podobenství:
(Lukáš 16:31)
Řekl mu však: ‚Jestliže nenaslouchají Mojžíšovi a Prorokům, nedají se přesvědčit, ani když někdo vstane z mrtvých.‘“


 #23773 

| Předmět: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 06:58:34 | #23790 (3)

Musím přiznat, že jsi v argumentaci vynalézavý, ale tím to končí.

Pokud by Ježíšova podobenství neměla racionální základ, tak by byla nesrozumitelná. Jeho posluchači věděli jak vypadá hořčičné zrno, věděli co je to hora, znali pojem víra, a rozuměli slovu přemístit. Pak je dobré si uvědomit, že Ježíš říká, že se to neděje, že by se to stalo kdyby naše víra byla alespoň taková, jak přirovnává, Racionalita toho podobenství je v jeho celku. Je srozumitelné proto, že Ježíš argumentoval tím co se neděje, ale říká co by se dělo,kdyby... . Naprosto stejné je to i v případě toho černého morušovníku.

Kdežto v podobenství o boháči a Lazarovi Ježíš neříká žádné kdyby. Popisuje stav věci. A posluchači to berou a rozumí. Píšeš, že Lazarova smrt znázorňuje změnu stavu člověka. Smrt by podle vás a podle Starého zákona měla přece představovat takovou změnu stavu, ve které ten zemřelý nic neví a vlastně neexistuje. Tak jak mohl ježíš vyprávět smyšlený příběh o neexistujících lidech? Tím by asi na své věrohodnosti nezískal. Nemohl by být akceptován. Proto, pokud by tohle někdo namítl, Ježíš by mu mohl říct, to co také při jiné příležitosti řekl:

A pokud jde o mrtvé, že vstanou, nečetli jste v knize Mojžíšově, ve vyprávění o hořícím keři, jak Bůh Mojžíšovi řekl: ‚Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův‘? On přece není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých. Velmi se mýlíte!“ (Mk 12:26)

Co by to bylo za všemohoucího Boha, kdyby musel čekat do soudného dne, až se mu ty, které stvořil k obrazu svému, povede vzkřísit? Copak Bůh je podřízen času. Bůh se musí podívat kolikátého je, aby mohl konat? V takového Boha opravdu věříš?

To, že farizeové a ostatní moudři tohoto světa měli potřebu vlastního výkladu Starého zákona víme a věděl to i Ježíš a byl to také jeden z důvodů jeho příchodu. A těm jak správně uvádíš Ježíš řekl, že nenaslouchají Mojžíšovi a Prorokům proto bych zrovna na tom, co hlásali oni svou argumentaci nestavěl.| Předmět: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 08:55:44 | #23796 (4)

Jwhova je Bohem živých v tom smyslu, že na ně na všechny pamatuje a v patřičném čase je vzkřísí. Nebo kde myslíš, že tehdy žili, když byli mrtví?


 #23790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 09:10:11 | #23800 (5)

Zeptej se Ježíše Krista, to řekl on. Já to jen citoval.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 09:24:51 | #23804 (6)

Jo aha. Ale někde v Písmu by o tom asi měla být zmínka, ne? A katilcké učení přece má odpověď na všechno, co se týká stavu mrtvých, dokonce je ochotná jim zbudovat i očistec, když je potřeba. Nebo že by Ježíšova slova znamenala něco jiného, než si chceš myslet?


 #23800 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 09:33:55 | #23809 (7)

Povídej. Jakou legendu jste si vytvořili k těmto Ježíšovým slovům?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 09:38:05 | #23811 (8)

Pořád se z tebe snažím vypáčit, co říká katolická víra k tomu, kde ti "živí mrtví" tehdy byli. Mojí "legendu" už jsem napsala.


 #23809 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.21 10:02:37 | #23817 (9)

Myslíš ten poslední den? No ano, to je přece poslední den mého, stejně jako tvého pozemského života. Pak už žádný den nebude. Pak už bude jen věčnost.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.21 10:06:47 | #23819 (10)

Ne, myslím, kde byli ti "živí", jejichž Bohem je Jehova.


 #23817 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.21 15:48:25 | #23866 (11)

Jak jsi napsala, odpověď musíme hledat v Bibli. Já něco našel, ty ne?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.21 23:05:25 | #23914 (12)

Tak napiš, ne?


 #23866 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 07:35:07 | #23972 (13)

Napíšu, ale než tě začnu „ovlivňovat“ tím, co jsem našel já, nechceš napsat jestli jsi o tom našla něco ty?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 07:40:23 | #23974 (14)

Ne. Klidně ovlivňuj. *3312*


 #23972 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 07:52:32 | #23979 (15)

Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. (Zjevení Janovo 7:9)

Nemohli by to byt ti, na které se ptáš?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 07:59:23 | #23983 (16)

To byli ti, co přešli přes Armagedon.

Čti dál:
13 Pak se mě jeden ze starších zeptal: „Kdo jsou ti oblečení v bílých rouchách a odkud přišli?“ 14 Odpověděl jsem mu: „To víš ty, můj pane.“ A on mi řekl: „Jsou to ti, kdo vychází z velkého soužení a kdo svá roucha vyprali a vybělili v Beránkově krvi.


 #23979 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 08:06:16 | #23988 (17)

Já jsem to četl od prvního verše Zjevení Janova a nikde zatím neproběhlo vzkříšení mrtvých, takže oni jsou v těch rouchách, ale jsou mrtví?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 08:21:54 | #23994 (18)

Ti, kteří přejdou přes Armagedon, přece vůbec nezemřou.


 #23988 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 08:57:48 | #23996 (19)

Odkud máš tu informaci, že jsou to ti, kteří přešli přes Armagedon? Já tam čtu, že jsou to ti kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Jinými slovy jsou to ti, kteří žili na zemi a než zemřeli, přijali oběť Ježíše Krista.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 09:12:12 | #23997 (20)

Z jakého velkého soužení tedy přišli?
Ježíš o něm mluvil v rámci svého proroctví o posledních dnech, nikoli o celé době po jeho smrti.


 #23996 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 09:31:28 | #23998 (21)

Slovo „soužení“ se vyskytuje v Novém zákoně asi 30x. Já sem vkládám pouze pro ukázku to slovo 4x, abych poukázal na to, že ve většině případů není uvedeno v souvislosti s armagedonem, ale souvisí s běžným pozemským životem. Posouzení velikosti soužení je pak individuální, každý ne to máme vlastni měřítko.
Jan 16:33 To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“
Římanům 8:35 Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?
Římanům 12:12 Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
2 Korintským 1:8 Chtěli bychom, bratří, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme;| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 09:38:35 | #23999 (22)

Řeč je o velkém soužení.
Popis ve Zjevení 7:14 tady odkazuje na Ježíšovo proroctví o "závěru systému věcí", jak je zapsal Matouš ve 24. kapitole, konkrétně 21. verši.


 #23998 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 09:43:03 | #24000 (23)

Ta soužení, která jsem uvedl já, jsou snad malá?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 09:44:48 | #24001 (24)

Malá určitě nejsou, ale Ježíš mluvil o globálním soužení.


 #24000 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 10:07:02 | #24003 (25)

Pokud by ten veliký zástup, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků tvořili ti, kteří přežili armagedon pak by to znamenalo, že armagedon už skončil a další lidé by už tím pádem neměli přibýt. Pak je ale nesmyslný text ve Zjevení 9:4 Dostaly rozkaz neškodit trávě na zemi ani žádné zeleni ani stromoví, jenom lidem, kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele. Žádní lidé označení Boží pečetí na čele by už na zemi přece neměli být. Všichni jsou přece dávno už v tom zástupu.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 10:45:14 | #24017 (26)

erozumím.


 #24003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.03.21 06:50:57 | #24082 (27)

echceš? :-))| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.03.21 07:35:07 | #24086 (28)
*15238*

 #24082 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 10:03:41 | #24002 (20)

Já ještě doplním citací z Bible ....

Když otevřel pátou pečeť, viděl jsem pod oltářem duše zavražděných pro Boží slovo a pro svědectví, jehož se drželi. Hlasitě volali: „Jak dlouho ještě, Pane, ty svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat obyvatele země za naši krev?“ Tu bylo každému z nich dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, ať odpočívají ještě krátký čas, dokud se nenaplní také počet jejich spoluslužebníků, jejich bratrů, kteří mají být zabiti tak jako oni.
Zjevení 6:9‭-‬11 B21

Kdo jsou tyto duše, kteří jsou zavraždění pro Boží slovo. Kdo jsou tyto duše, kteří se ptají jak dlouho.....trest za naši krev..... bylo jím řečeno ať odpočívají .....po smrtí odpočívají, dokonce se ptají.... jak dlouho Pane....a tu byla každému dána bílá roucha.....


 #23996 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 10:43:33 | #24015 (21)

To je zjevení, Konwalinko.


 #24002 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 10:40:28 | #24013 (20)

Matouš 24:15 Proto až uvidíte, že ohavnost působící zpustošení, o které mluvil prorok Daniel, stojí na svatém místě (čtenář musí použít dobrý úsudek), 16 potom ať ti, kdo budou v Judeji, utečou do hor. 17 Kdo bude na střeše domu, ať nesestupuje dolů, aby si z něj vzal věci, 18 a kdo bude na poli, ať se nevrací pro svůj svrchní oděv. 19 V těch dnech běda těhotným a těm, které kojí! 20 Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo o sabatu, 21 protože bude velké soužení, jaké nenastalo od začátku světa až dosud a jaké už nikdy nenastane. 22 Kdyby nebyly ty dny zkráceny, nikdo by se nezachránil, ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.

(Lk 21:23)
V těch dnech běda těhotným a těm, které kojí! V této zemi totiž nastane velká tíseň a proti tomuto lidu přijde zloba.


 #23996 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.03.21 06:48:32 | #24081 (21)

Ano, to je nejspíš popis události z průběhu 2. světové války.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.03.21 07:08:40 | #24083 (22)

anebo první


 #24081 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.03.21 07:34:33 | #24085 (22)

Myslíš?


 #24081 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.03.21 08:30:57 | #24088 (23)

Proč ne? Nebo snad proběhne něco ještě horšího vůči Židům, než Šoa v průběhi této války? Že bychom toužili zopakovat a překročit taková zvěrstva? Já doufám, že to snad už opravdu ne! Nebo to snad právě probíhá?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.21 16:05:45 | #23867 (11)

Bohem nie je Jehova...Bohem v SZ je Jahve (už i tu v troch božských osobách, hoci o tm SZ židia nevedeli, nemali toto zjavenie), v NZ trojjediný Boh...len viera v trojjediného Boha umožňuje plné chápanie Písma v pravde...(stvorenie sveta vemíru, kresťanský krst v jedno jméno třech, Ježišov krst, Ježišovo zmrtvýchvstanie - sám vstal zmrtvých, a pod.) - inak sa nedá Písmo vôbec pochopiť, dá sa potom len špekulovať, prekrúcať a manipulovať s- biblické verše, tvrdiť nebiblické nezmysly, veriť v nebiblické bludy...


 #23819 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.21 23:07:26 | #23915 (12)

Máš to postavené na hlavu. Bůh zahodil svoje vlastní jméno, aby se mohl stát Trojicí? *5620*


 #23867 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 10:23:28 | #24008 (13)

nie, Boh už v SZ bol v Trojici - stačí čítať Genesis (stvorenie) - Boh-Otec Stvoriteľ, Syn-Spasiteľ (Slovo-Boh, ktoré bolo už na počiatku (Jn 1, 1) , a skrze ktorého bolo všetko stvorené (Kol 1), a Duch Boží, ktorý sa vznášal nad vodami (Posvätiteľ stvorenia)...a rovnako pri Ježišovom krste boli všichni tři: otec (hlas z neba, Syn-krstený v Jordáne, a Duch Svätý, holubica vznášajúca sa nad Ježišovou hlavou - proč asi? - vidíte ten dôkaz trojjedinosti Boha?...toto je podstata pravdy vnímania viery v trojjediného Boha-Jahve už od počiatku..každý, kto pozná Písmo SZ a NZ v kontexte, to vidí:-)


 #23915 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 10:25:09 | #24009 (14)

To jako že Duch Svatý už v nikom jiném není?


 #24008 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 10:29:11 | #24010 (15)

? prečo reagujete nezmyslom?


 #24009 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 10:31:05 | #24011 (16)

Proč by to měl být nesmysl?
Tedy vlastně pardon, trojjedinost je nebiblický nesmysl :-)


 #24010 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 10:42:36 | #24014 (17)

ak slepý vedie slepého, oba padnú do jámy:-)


 #24011 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 10:45:03 | #24016 (18)

Tam spadnete brzy vy protože Duch boží/Duch Svatý je v mnoha osobách..


 #24014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 11:10:19 | #24030 (18)

Si dej bacha! *15238*


 #24014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 10:51:23 | #24021 (15)

To tam není napsáno, to se jen domýšlíš.


 #24009 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 10:53:50 | #24024 (16)

Ale jo je tam napsáno že Ježíš nás bude křtít Duchem Svatým..


 #24021 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 11:05:39 | #24028 (14)

Výdyť jsi psal, že Bůh pero křesťany už není Jahve, ale je Trojice! *3476*

Jinak v Genesis vidím spíš to, že Bůh pracuje svým duchem.


 #24008 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.21 10:07:32 | #23821 (10)

Prosím, můžeš si předešlé příspěvky odskákat dozpátku.


 #23817 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 10:13:36 | #24005 (10)

...na konci vekov príde ešte "deň" II. príchodu Krista/Parúzia - sudcu i obhajcu - spravodlivý všeobecný súd! - kedy všetci, zo všetkých národom, kultúr, etník, rás (bez rozdielu ako žili na zemi, v akom stave boli ich duše) budú súdení - vzatí Kristom do neba, alebo zavrhnutí do večného ohňa (Mt 25)...


 #23817 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 09:20:28 | #23802 (5)

v jakém patričném čase? - môžete to vysvetliť?...mi­mochodom, vzkriesenie zmrtvých bude v Ježišovej réžie, nie v réžii Jehovu...Ježiš: ja som vzkriesenie a život...pozornejšie čítať Bibliu!
Jn 11, 25 Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.


 #23796 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 09:30:44 | #23808 (6)

"V posledním dnu", jak je psáno. *3476*

Ano, Bůh bude soudit prostřednictvím Ježíše - jak je psáno. *3476*


 #23802 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 09:43:23 | #23813 (7)

Co je tím posledním dnem? Odpovíš nebo mi také velkoryse povolíš mít vlastní názor? :-))| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 23:09:37 | #23916 (8)

Den, tedy časové období, kdy nastane vzkříšení.


 #23813 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.03.21 15:49:13 | #24197 (9)

Který bůh to rozhodne? Slunce nebo Země?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.03.21 20:36:34 | #24203 (10)

Cože? *19364* *19364* *19364*


 #24197 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.03.21 07:28:08 | #24242 (11)

Co je to poslední den? Den je časová úsek, ze který se otočí planeta kolem své osy vzhledem k postavení „mateřské hvězdy“, v našem případě Slunce. Proto by posledním dnem na Zemi měl být časový úsek, za který se naposledy otočí zeměkoule kolem své osy, vzhledem ke Slunci. V průběhu této poslední otočky údajně dojde i k poslednímu soudu. Poslední soud proto, podle výkladu „zasvěcených odborníků“, nemůže nastat nikdy jindy. Soudný den je tedy závislý na té poslední otočce. O posledním dnu tedy vlastně rozhodne pohyb Země, postavení Slunce a čas. Dovolím si však upozornit, že v době, kdy k této poslední otočce dojde, budou nejspíš všechny parametry naprosto jiné, než jsou dnes. A život na Zemi bude pravděpodobně dávnou minulosti. Takže my všichni budeme v době poslední otočky Země kolem své osy už dost možná milióny nebo miliardy let po své pozemské smrti. Také Bůh si bude muset ty miliardy let počkat, než mu bude, dnešními moudrými „povoleno“, nás vzkřísit. Je to logické, že ano? Jako bych to viděl. Bůh, obklopen nesčetnými mrtvolami netrpělivě kouká každou chvíli na hodinky, a čeká, když už konečně bude moci začít křísit. Poetická představa!| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.03.21 08:01:40 | #24244 (12)

Myslím, že máš na víc, než na tohle ignorantství. *16386*


 #24242 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.03.21 09:13:42 | #24245 (13)

Já se chci dopídit rozumem, kterým nás všechny Bůh vybavil, k tomu, co je v Písmu svatém asi myšleno tím posledním dnem. A protože mi nikdo nechce nebo nemůže na tu otázku odpovědět, tak tady vylučovací metodou hledám tu odpověď sám. Tím, že například použiji podobný obrat jako „moudří tohoto světa“ nemyslím na nikoho konkrétně, ale na člověka obecně, často si takhle moudrý připadám také, ale nějak se podobným výrokům nedovedu ubránit, když si myslím, že jsou na místě.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.03.21 09:29:51 | #24246 (14)

(Jan 12:48)
Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má svého soudce: Slovo, které jsem mluvil, to ho bude soudit v posledním dni.

Poslední den je den soudu.


 #24245 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.03.21 09:44:53 | #24251 (15)

Ano to jsem se dočetl také. A který den to podle tebe je, ten poslední? Ten, kdy dojde k té poslední otočce Země kolem své osy?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.03.21 09:46:58 | #24253 (16)

Co máš s otočkou?


 #24251 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.03.21 09:57:53 | #24255 (17)

Napiš mi, co je to podle tebe den. Kdy začíná, kdy končí a jak je to možné že vůbec vzniká. Já ti pak znovu napíši, co myslím tou otočkou.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.03.21 10:01:17 | #24258 (14)

Myslím že to není složité, ale těžko to vydiskutuješ se Svědky Jehovovy :-)


 #24245 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.03.21 10:26:16 | #24262 (15)

Já se neumím zbavit takového porozumění, že Ježíš nemluví v souvislosti s posledním dnem o kolapsu sluneční soustavy, ale že mluví o dni, který bude poslední pro konkretního člověka. Vždyť vzkříšení se také netýká nějakého vzkříšení planet, ale jde o vzkříšení zemřelého člověka. To, že někteří skutečně zažijí druhý příchod Ježíše Krista, se bude týkat pouze zlomku všech lidí. Ti, kteří v té době budou mrtví, druhý příchod už zažili právě při své smrti. Proto může být napsáno, že druhý příchod uvidí každé oko. Jak znám Boha, tohle pro něj není žádný problém.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 11:20:53 | #23839 (7)

vec je o inom, - či má Ježiš moc vzkriesiť sa/vstať zmrtvých sám, alebo nie? - ak ne, nie je Boh, ak ano, je Boh...uvedené verše jasne potvrdzujú, že "ano", a tak Ježiš je (ako svedčí biblický text) vzkriesenie a život, a na konci vekov vzkriesi aj nás...


 #23808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 11:34:02 | #23840 (8)

V tomto vláknu o tom řeč rozhodně není.
Diskutujeme o tom, co znamená vzkříšení v posledním dnu.


 #23839 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.21 11:38:38 | #23841 (9)

vyhýbate sa základnej biblickej pravde...


 #23840 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.21 11:46:32 | #23844 (10)

Tohle téma se řeší v jiném vláknu.


 #23841 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.21 11:47:22 | #23845 (11)

ako vidím, nevyriešili ste ju:-)


 #23844 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.21 11:49:22 | #23847 (12)

Čekáme na tebe. *7271*


 #23845 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.21 11:40:21 | #23842 (9)

o tom bolo tu a inde x-krát povedané, máme to v Mt 25...kde(/aký je problém?


 #23840 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.21 11:48:40 | #23846 (10)

Zopakuji téma:
Marta o Lazarovi řekla, že vstane v posledním dnu.
Co je myšleno tím dnem?


 #23842 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.21 15:37:54 | #23864 (11)

nie, Marta to povedala, ale nie vo vzťahu k aktuálnej situácii s mrtvým Lazárom...- ona len pripomenula na Ježišovu poznámku, že Lazar vstane - že vie, že bude vzkriesenie na konci vekov (v poslený deň) - treba čítať pozorne...
Jn 11,
23 Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“
24 Řekla mu Marta: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“


 #23846 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.21 23:11:30 | #23917 (12)

No vidíš, že víš, Visitore! *20832* Přesně tak! *34041*


 #23864 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.21 11:50:30 | #23848 (10)

Co konkrétně máš na mysli?
25. kapitola je dost obsáhlá.


 #23842 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.21 15:40:20 | #23865 (11)

celá Mt 25 kapitola je de facto o poslednom Ježišovo súde, aspekty, kto bude spasený (vzatý Ježišom do neba) vs zavrhnutý/zatratený vo večnom ohni...


 #23848 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.21 13:58:27 | #23856 (9)

Ve vedlejším vlákně jsem uznal, že pomoci podobenství se mi to vysvětlit nepovede.
Ale jsou i jiné možnosti, jak posoudit, zda jsou nebo nejsou zemřelí vzkříšení bezprostředně po smrti těla.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.21 14:16:53 | #23857 (10)

To není přesné vystižení problému.
Konkrétně se jedná o "vzkříšení v posledním dnu". Ty tvrdíš, že je tím myšlen den smrti jednotlivce, nikoli čas stanovený Bohem pro všechny, jak učíme my.
Ale seznam nás s těmi jinými možnostmi.


 #23856 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.21 14:50:46 | #23863 (11)

Neboj, nechci uhýbat od svého názoru. Pochopitelně, že stále zastávám to, že posledním dnem a tedy i dnem vzkříšení člověka, je zároveň i dnem jeho úmrtí. (Neplatí to pouze pro ty, kteří se opravdu dožijí konce tohoto světa.) Kdyby to tak nebylo, bylo by pravdivé to, že až bude Ježíš přicházet po druhé uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země?
Jak by ho mohli ti mrtví vidět? Nebo je snad vzkřísí ještě před svým druhým příchodem, aby ho viděli přicházet?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 07:44:24 | #23976 (12)

Možná jsi Abuko to, že jsem ti napsal tento další argument, který potvrzuje, že člověk bezprostředně po smrti jeho těla je při vědomí a není mrtvý, jen přehlédl, což se klidně mohlo stát. A tak nevím, máš na to nějakou odpověď nebo je důvodem tvého mlčení to, že prostě jen nevíš? Mě by tvůj názor opravdu zajímal. Dáš mi vědět?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 10:38:06 | #24012 (10)

bezprostredne po smrti tela zomrelí nie sú vzkriesení - nie je vzkriesenie - telo zomrie, rozpadne sa, - tu však je vzniká vážna a rozhodujúca otázka, čo sa po smrti tela stane s ľudskou dušou - je smrteľná? nesmrteľná? - v tom je problém! - všeobecné kresťanstvo učí o nesmrteľnosti ľudskej/rozumovej duše /vychádza z textov (Mt 10, 28, nepriamo aj Mt 25, 46 a Kaz 12, 7) , a veci potom dostanú jasný obraz, ako je to dál po smrti tela:-)


 #23856 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 11:09:38 | #24029 (11)

Myslím, že to až tak jasné není.
V Kazateli se mluví o duchu, a nikoli o nějaké nehmotné uvědomnělé duši přežívající tělo.
Ani texty z Matouš nic takového nedokazují.
Duše je živý tvor nebo prostě život.


 #24012 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.03.21 11:56:19 | #24113 (11)

Co je to vzkříšený těla? Je to oživení zemřelého těla nebo je to obdržení nového těla? Pak se nabízí ještě otázka na čas. Pokud opravdu nedochází ke vzkříšení těla bezprostředně po smrti pozemského těla, tak za jak dlouho k tomu dojde?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
06.03.21 10:15:39 | #24006 (7)

bude súdiť Ježiš vo svojej podstate Boha, ktorému bola daná všetka moc v nebi, na zemi (Mt 28, 19), )nie prostredníctvom Ježiša (to je váš výmysel)...


 #23808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
06.03.21 10:53:09 | #24023 (8)

(Sk 17:31)
Stanovil totiž den, kdy bude spravedlivě soudit svět prostřednictvím muže, kterého tím pověřil, a všechny o tom ujistil tím, že ho vzkřísil z mrtvých.“

Sk 17:31

CSP Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých.“

MPCZ protože ustanovil den, v němž obydlenou zemi hodlá v spravedlnosti soudit skrze muže, jehož určil; důkaz všem podal tím, že mu dal vstát zprostřed mrtvých.

ZP poněvadž ustanovil den, kdy hodlá spravedlivě souditi celou zemi mužem, jejž k tomu určil, když byl všem poskytl možnost víry tím, že jej vzkřísil z mrtvých.“

OP protože stanovil den, kdy bude podle spravedlnosti soudit svět skrze člověka, kterého k tomu určil. A poskytl všem důkaz pro to, aby uvěřili, tím, že ho vzkřísil z mrtvých.«

BKR Proto že uložil den, v kterémž souditi bude všecken svět v spravedlnosti skrze toho muže, kteréhož k tomu vystavil, slouže k víře všechněm, vzkříšením jeho z mrtvých.

NBK06 Určil totiž den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých."

B21 Určil totiž den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých."

JB protože stanovil den, kdy bude svět spravedlivě souzen skrze muže, jehož k tomu On určil, dávaje všem záruku tím, že ho vzkřísil z mrtvých.``

NK Skrze to ustanovil den, ve kterém má brzy soudit obydlený svět ve spravedlivosti v muži, kterého ohraničiv vírou držel při všech vyzvedávaje jej z mrtvých!

COL Neboť ustanovil den, v kterém bude spravedlivě souditi svět skrze muže, kterého určil, dávaje všem víru tím, že ho vzkřísil z mrtvých.“

KLP protože stanovil den, kdy bude podle spravedlnosti soudit svět skrze muže, kterého k tomu určil. A poskytl všem důkaz pro to, aby uvěřili, tím že ho vzkřísil z mrtvých.«

SYK poněvadž ustanovil den, ve kterém bude souditi svět spravedlivě skrze muže, kterého (k tomu) určil, dávaje všem víru tím, že ho vzkřísil z mrtvých.“

SKR protože ustanovil den, kdy bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k tomu určil, všem pak dal možnost uvěřit tím, že ho vzkřísil z mrtvých.“


 #24006 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 10:55:56 | #24025 (9)

Jo, abych nezapomněla, v předešlé větě je řečeno, kdo že to bude soudit skrze Ježíše: Bůh.


 #24023 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
08.03.21 10:00:32 | #24257 (7)

bude súdiť Ježiš vo svojej moci Boha, nie Otec...


 #23808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 09:01:33 | #23797 (4)

A tohle je pěkná demagogie, Siouxi. Operovat s tím, že pokud je Bůh všemohoucí, nemusí čekat, až se mu podaří vzkřísit... Co to má být, tohleto? Mohla bych se taky ptát, jestli je Bůh tak omezený, že musí jednat podle tvých představ. Absurdn představa, viď? *24590*
Věřím v Boha, který má svůj plán záchrany, který sdělil a kterým se řídí. Prosím, nech ho jednat podle jeho vůle a nevnucuj mu svou.


 #23790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 09:16:38 | #23801 (5)

O čem to píšeš? Omezujeme Boha my nebo vy? Vždyť ty si ani neuvědomuješ že váš Bůh nemůže být ve třech osobách. že váš Bůh zhotovil v Ježíši modlu a nutí vás tu modlu uctívat. Ten váš časopis se nejmenuje zbytečně Probuďte se!| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 09:21:15 | #23803 (6)

Bůh může být ve všech osobách to vy jej omezujete.


 #23801 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 09:30:16 | #23807 (7)

To může, ale pouze teoretický. Nemůže být tam kde není vítán. Takže dostudovat!| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 13:31:09 | #23854 (8)

..ja to nastudované mám až do těch nejposlednějších hospodinek :-).


 #23807 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 10:49:00 | #24019 (9)

Hospodynka je dobrá u sporáku, nie v Bibli:-)


 #23854 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 10:52:21 | #24022 (10)

To nezáleží na Vás, v příběhu Marie a Marty si Marie dobře vybrala a nebude to odnato od ní:-)


 #24019 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 11:20:49 | #24038 (10)
*2*

 #24019 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 11:29:38 | #24041 (11)

A se ženou Samaritánskou Ježíš promlouval proč?


 #24038 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 11:37:46 | #24047 (12)

Aby jí svědčil o pravé víře? *3476*


 #24041 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 11:39:02 | #24049 (13)

Jo neřekl ji hybaj k plotně :-)


 #24047 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 11:40:36 | #24051 (14)

No taky Ježíš není Visitor! *15238*


 #24049 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 11:43:45 | #24053 (15)

Kdyby tak byl alespoń jeho učedník :-).


 #24051 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 11:45:47 | #24055 (16)

Viď? *20832*


 #24053 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 11:41:49 | #23843 (7)

je rozdiel medzi tým, kto je Boh a jeho existencia v troch osobách ako taká, - vs v kom Boh pôsobí - miešate si pojmy...


 #23803 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 13:34:42 | #23855 (8)

Vůbec nic nemíchám je to v Bibli černé na bílém v 1. Jan 4 /15 Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.


 #23843 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 09:29:01 | #23806 (6)

Nech té trapné demagogie, Siouxi! *15238* *15238* *15238* Bůh ne že by nemohl být ve třech osobách, ale prostě není! Není! Není!!! *21943* Co to e za podivné myšlenkové tah, co tady předvádíš? *17622*

S tou modlou jsem to tedy fakt nepochopila. *19364*


 #23801 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 09:34:42 | #23810 (7)

To se nedivím!


 #23806 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 09:39:24 | #23812 (8)

Že by další silně intelektuální příspěvek? *5620*


 #23810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 09:55:35 | #23815 (7)

To je ale opravdu divné, že tomu s tou modlou nerozumíš. Bůh je přece žárlivý, nikomu nedovolí si udělat cokoli co by dotyčný uctíval, s nikým se nebude dělit o svou slávu a pak si sám stvoří Syna, předá mu svou slávu a nechá ho uctívat místo sebe, no dokonalá modla. Už chápeš? Sám jsem z toho zmatený, ale je to prostě tak. My nesmíme zhotovovat modly, ale Jehova smí.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 23:15:58 | #23918 (8)

Jehova nikdy nedal Jeřžíše k uctívání. Nevím, kde jsi k tomu přišel. Naopak je to církev, které nebránilo udělat si z Ježíše na kříži modlu ze všech model nejmodlovatější, přestože věří v Trojici. Prober se. *19364*


 #23815 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.21 11:40:17 | #23921 (9)

Nemáš pravdu, o slávě Syna, moci Syna, vzývání Syna a modlitbách k němu je toho psáno dost. Vy jste se tyto konkrétní pasáže sice pokoušeli zpochybňovat, zlehčovat, ale to už není problém nikoho jiného než váš.


 #23918 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.21 18:25:14 | #23928 (10)

Uznat něčí moc nebo někoho ctít či "vzývat" (to slovo má víc významů) neznamená uctívat ho jako Boha. O modlitbách je psáno, že mají být směřovány k Bohu, nakonec Ježíš nás učil modlit se "Otče náš..." A už vůbec Ježíšova sláva neznamená, že bychom si ho měli zobrazovat na kříži a vystavovat ho na každém rohu a věšet si ho všude možně pro štěstí a klekat před jeho křížem v modlitbách.


 #23921 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
06.03.21 10:50:09 | #24020 (7)

Je!, Je", Je!:-)


 #23806 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
06.03.21 11:11:54 | #24031 (8)

Není! Není! Není! *21943*


 #24020 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.21 11:15:37 | #24034 (9)

Je, je, je :-))


 #24031 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
06.03.21 11:30:30 | #24043 (7)

Je v mnoha osobách :-)


 #23806 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 09:03:20 | #23798 (4)

Kdo staví na farizejském výkladu Písma?


 #23790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 09:27:14 | #23805 (5)

Ti Židé mu řekli: „Nyní již víme, že máš démona. Abraham zemřel, proroci také; ale ty říkáš: ‚Jestliže někdo zachovává mé slovo, vůbec nikdy neokusí smrt.‘ to byli farizejové. Abuka předkládá jejich tvrzení jako důkaz toho, že židé nevěřili v posmrtnou existenci člověka. Já říkám, že z názorů farizejů bych si to odvodit netroufal. Co je ti na tom nejasné?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
06.03.21 10:56:02 | #24026 (6)

Žida (farizeji) veril v posmrtnú existenciu života, v ňu neverili saduceji (neverili vo vzkriesenie, anjelov a démonov - preto Ježiš kritizoval saducejov...


 #23805 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
06.03.21 11:13:31 | #24033 (7)

Ten spor byl o vzkříšení! Vzkříšení! Vzkříšení! *21943*


 #24026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 09:04:09 | #23799 (4)

Co tedy podle tebe Ježíš tím podobenstvím svým učedníkům sdělil?


 #23790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 09:49:28 | #23814 (5)

Řekl jim, že sice budou i po smrti živí, ale na svých skutcích , kterými vyplnili svůj pozemský život, už nic nezmění. Už nebudou moci nic napravit. Ale určitě jim neřekl, že na tom nic nezmění, protože budou mrtví. Naopak, oznámil jim, že budou živí a ti kteří zemřou jako zlí, že budou více živí, než by možná chtěli.| Předmět: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 10:05:20 | #23818 (4)

Tak možná, že ve tvém racionálním světě skáčou hory do moře, lze komunikovat se stromy, velbloudi se courají sem a tam uchem jehly, vražený trám do oka je celkem běžným úrazem, lidé si na ochranu před hříchem sami dloubají oči a sekají ruce, a mezi peklem a nebem je možné si pokecat a objednat studený nápoj. *7271*
Musím tě zklamat, ale moje argumentace není produktem nějaké pochybné vynalézavosti, ale biblického poznání. Takže nic nekončí. *19831*

Ve skutečnosti je to tak, že Ježíš v podobenstvích někdy pro zdůraznění myšlenky používal stylistický útvar zvaný hyperbola, který spočívá ve "vyhnání" příkladu do iracionálního extrému nebo až absurdního paradoxu.
Drtivá většina Ježíšových podobenství a příkladů jsou smyšlené příběhy, i když je popisuje jako skutečnost.
Smrtí je také označována nějaká zásadní změna v životě člověka.
(Římanům 6:4)
Svým křtem v jeho smrt jsme tedy byli pohřbeni s ním, abychom — právě jako Kristus byl prostřednictvím Otcovy slávy vzbuzen z mrtvých — podobně i my chodili v novosti života.

Bůh nemusí na něco čekat, ale jedná podle svého plánu a sdělil nám z něho to, co potřebujeme vědět. Proto o očekávaném vzkříšení věděl Job, věděla to i Marta. Mimochodem, byl její bratr Lazar po své smrti vzkříšen?

Ježíšova slova u Marka 12:26 byla určena saduceům, kteří nevěřili ve vzkříšení. Ježíš je proto ujistil, že zemřelí lidé nejsou v Božích očích mrtví, ale že s nimi počítá pro vzkříšení. To nic neříká o vzkříšení hned po smrti.

Ano, farizeové si vytvářeli vlastní nauky a vlastní výklad Písma.
Celá 16. kapitola Lukáše obsahuje Ježíšovu kritiku takového stavu.
Neřeší tam stav po smrti, ale odsouzení těch, kdo ignorují proroctví a Zákon.
Proto by nedávalo smysl chápat podobenství o boháčovi a Lazarovi jako obraz posmrtného života, navíc ignorujícího biblické nauky.


 #23790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 11:06:09 | #23836 (5)

Ne, že bych k tomu neměl co napsat, ale vzhledem k tomu, že máš vše naprosto jasné, bylo by to zbytečné. Přesto nepokládám za časovou ztrátu to, co jsme si vzájemně napsali, protože vidím některé věci, které jsem dříve tak zřetelně neviděl. Takže bych s dovolením použil i já ten tvůj výrok. Jo, klidně si nech svůj názor. Já si ponechám svůj.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
04.03.21 11:16:04 | #23837 (6)

ok


 #23836 

| Předmět: RE: Sioux
04.03.21 16:14:54 | #23868 (1)

Ježíš sa nevyjadroval, že si mrtví něco uvědomují, neboli že jsou hned po smrti vzkříšeni - neviem, ako ste prišli na to, že mŕtvi sú po pozemskej smrti vzkriesení - nič také kresťanstvo neučí - x-krát bolo povedané, že po pozemskej smrti človeka, jeho telo je rozložené, zmizne, neexistuje - ale jeho duša je nesmrteľná a ide 1. k Bohu, 2. do očisca alebo 3. do pekla...vzkriesenie spasených bude pri Kristovom II. príchode v novom nepominuteľnom tele a očistenej duši, zatratení dostanú staré/pôvodné hriešne telá s hriešnou dušou a budú zavrhnutí do pekla - večného ohňa...


 #23716 

| Předmět: RE: RE: Sioux
04.03.21 23:19:01 | #23919 (2)

A tohle jsi vzal kde, Visitore? *5620*


 #23868 

| Předmět: RE: RE: RE: Sioux
08.03.21 09:36:18 | #24247 (3)

x-krát k tomu boli uvedené biblické odkazy.. - hneď po pozemskej smrti nastáva:
1. že sa telo rozloží po pozemskej smrti, to je jasné každému,
2. že je duša a) nesmrteľná potvrdzuje Mt 10, 28, a že po smrti ide (ospravedlnená) k Bohu (duch človeka a jeho duša sú v jednote) vidíme v Kaz 12, 7,
3. že ide aj do očisca/predpe­klia/pod zemí potvrdzujú texty:
Flp 2, 10 aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí.
1 Kor 3, 15 Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm.
1 Kor 3, 13 dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka.
Mt 5, 26 Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.
3. že duša a telo idú hneď po smrti do pekla, potvrdzujú texty:
Lk 16, 23 A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara.
Lk 16, 26 nad to vše jest mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo – i kdyby chtěl – nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám.‘


 #23919 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Sioux
08.03.21 09:38:58 | #24248 (4)

Matouš 10:28 nepotvrzuje, že je duše nesmrtelná, potvrzuje jen, že ti, kteří budou zabiti pro svou víru lidmi, dostanou život zpět od Boha. Ale že Boží odpůrci budou zahubeni navždy v gehennně. Jdi po smyslu, Visitore.


 #24247 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Sioux
08.03.21 09:40:49 | #24249 (4)

aKzatel nemluví o duši, ale o duchu, o životní síle, která při smrti z člověka (i ze zvířete) vyprchá.


 #24247 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Sioux
08.03.21 09:42:34 | #24250 (4)

Texty pod bodem 2 nejsou o očistci. Nic takového Bible neučí.


 #24247 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Sioux
08.03.21 09:45:46 | #24252 (4)

Podobenství o Boháči a Lazarovi nemluví o pekle, ale o hádu, tedy stavu smrti. A to je zajímavé - před Ježíšovou smrtí duše nemohly nebe, ale do pekla ano?
Kde byl Abraham?


 #24247 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
08.03.21 09:51:23 | #24254 (5)

Abraham? Nebyl mezi nimi? Zjevení Janovo 4:4 Okolo toho trůnu čtyřiadvacet jiných trůnů, a na nich sedělo čtyřiadvacet starců, oděných bělostným rouchem, na hlavách koruny ze zlata.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Sioux
08.03.21 10:00:01 | #24256 (5)

Ve stavu smrti je jeden v nebi a druhý v pekle? Tak to ukazuje podobenství.


 #24252 

| Předmět: Izajáš 46:9, 10
02.03.21 21:59:58 | #23558

(Izajáš 46:9, 10)
Vzpomeňte si na první věci z dávného času, že jsem Božský a není jiný Bůh ani nikdo jako já. Ten, kdo od počátku sděluje ukončení a odedávna věci, které [ještě] nejsou učiněny; Ten, kdo říká: ‚Má vlastní rada obstojí a udělám všechno, co je mým potěšením‘;

Jehova zde prostřednictvím Izajáše připomíná svou schopnost určovat, co se v budoucnosti stane.
Zajímavá je souvislost.
V předchozích verších totiž odhaluje modlářství, při kterém si lidé nejprve zhotoví modlu, kterou pak uctívají jako boha. I této formě modlářství Izrael jako národ občas podlehl.| Předmět: RE: Izajáš 46:9, 10
02.03.21 22:10:07 | #23559 (1)

*32549*
9Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já.
*825*
10Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane , od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí, a co se mi líbí, uskutečním.


 #23558 

| Předmět: RE: RE: Izajáš 46:9, 10
03.03.21 09:23:02 | #23617 (2)

A dál?
Proč jsi to sem dala?


 #23559 

| Předmět: RE: RE: RE: Izajáš 46:9, 10
03.03.21 09:38:29 | #23619 (3)

Musela jsem si to přeložit :-)
Neb mi ten tvůj překlad byl poněkud nečitelný..


 #23617 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Izajáš 46:9, 10
03.03.21 09:50:42 | #23622 (4)

A když sis to "přeložila", co dál?
Nebo nás budeš jen zásobovat jinými překlady Bible, které si dokážeme najít sami?
Nějak nám visitorovatíš. *7271*


 #23619 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Izajáš 46:9, 10
03.03.21 10:07:23 | #23625 (5)

To spíš ty visitorovatíš, čekala jsem že bude protestovat proti tomu on, když to vidím na skle lépe se mi o těch verších přemýšlí..


 #23622 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Izajáš 46:9, 10
03.03.21 15:21:32 | #23670 (4)

Neumíš česky?
Zjistila jsi snad ve svém překladu něco jiného?
Ale fakt je, že jsem tady pro všechny překlady i pro porovnávání, tak OK. Akorát by bylo dobré přidat nějaký komentář. Proč to sem dáváš, co jsi zjistila a tak. Takhle to pozbývá významu.


 #23619 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Izajáš 46:9, 10
03.03.21 15:25:51 | #23674 (5)

Nevěděla jsem si rady s tím "že jsem Božský" ještě sem se s tím nesetkala.


 #23670 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Izajáš 46:9, 10
03.03.21 15:32:29 | #23679 (6)

V poznámce je uvedeno "nebo Bůh".
Překladatelé asi zohlednili skutečnost, že v hebrejském textu je zde výraz "El" a nikoli "Elohim".
Máš pravdu, že to není příliš rozšířené, ale například v Jozue 22:22 je to použito hned dvakrát.


 #23674 

| Předmět: Jan 6:44
01.03.21 21:56:04 | #23478

(Jan 6:44)
Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v posledním dnu.

Tento verš obsahuje dvě závažná sdělení.

1. Bez Boží pomoci se nám následovat Ježíše nepodaří. Je tedy třeba se konkrétně modlit i o toto požehnání.
Kristovo výkupné není vystaveno v samoobsluze.

2. Lidé budou vzkříšeni v "posledním dnu", nikoli hned po své smrti.| Předmět: RE: Jan 6:44
02.03.21 08:44:09 | #23480 (1)

Ten první bod je pravdivý. Dalo by se sice na to téma celkem zajímavě diskutovat, ale ne kvůli jeho popření nebo zpochybnění, ale možná kvůli plnějšímu pochopení toho, proč a jak to je. Pro nás, kteří jsme přesvědčení, že Bůh je nám znám ve svých třech osobách, je ale taková debata celkem zbytečná.
U toho bodu č. 2 bych se však dovolil zeptat, co si lze představit pod tím „posledním dnem“?| Předmět: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 10:45:36 | #23498 (2)

Ano, je dobré vědět co je myšleno tím "posledním dnem".
Nakonec i o Lazarovi jeho sestra řekla:
(Jan 11:24)
Marta mu řekla: „Vím, že vstane při vzkříšení v posledním dnu.“

V Bibli se na více místech píše o posledních dnech nebo posledním dnu.
Cituji:
Bible také mluví o „posledním dnu“, během něhož dojde ke vzkříšení mrtvých. (Jan 6:39, 40, 44; 11:24; srovnej Da 12:13.) U Jana 12:48 je tento „poslední den“ spojen s dobou soudu. Je tedy zřejmé, že to označuje mnohem vzdálenější budoucnost, než byl konec apoštolské éry. (Srovnej 1Te 4:15–17; 2Te 2:1–3; Zj 20:4–6, 12.)


 #23480 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 11:40:02 | #23510 (3)

Tak jsem poctivě prošel všechny tebou uvedené odkazy na Písmo svaté, ale odpověď na to, co je myšleno posledním dnem, jsem nenašel. O posledním dnu se tam sice všude píše, ale nějaká jednoznačná a nezpochybnitelná definice posledního dne tam podle mne není. Jsem připraven pokračovat i k dalším, tebou uvedeným odkazům, ale abych nebyl příliš dlouhý a i pro srozumitelnost, zatím posílám tohle.

Jan 6:39.40 a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.“
Jan 6:44 Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den.

Jak říkám. Ujištění, že ke vzkříšení dojde v posledním dnu, ale co je myšleno tím posledním dne se tam nepíše.
Trochu problematické je, při hledání toho, co míněno tím posledním dnem, uvádět verš Jan 11:24 Řekla mu Marta: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“
Marta sice říká, že něco ví, ale Ježíš ji hned v následujícím verši upozorňuje, že skutečnost je taková:
Jan 11:25 Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.
A těmto Ježíšovým slovům lze rozumět různě.

Ani tento Danielův výrok mi nepomáhá, spíše, když vezmu v potaz vaše učení o tom, že mrtví nic nevědí, vnáší další nejasnosti.
Daniel 12:13 Ty vytrvej do konce. Pak odpočineš, ale na konci dnů povstaneš ke svému údělu.“

Z toho všeho lze odvodit, že oba můžeme mít jinou představu o tom, co to ten poslední den je. Ty budeš, pouze předpokládám, zastávat verzi, že to bude den na konci věků. Ale to se pouze dohaduji, byl bych rád, kdybys to sám upřesnil a já naopak mohu zastávat názor, že to je poslední den pozemského života člověka.| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 11:43:33 | #23513 (4)

Jo, klidně si nech svůj názor.
Já si ponechám svůj.


 #23510 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 12:13:08 | #23523 (5)

Jsi velkorysý.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 22:25:18 | #23560 (6)

Velkorysost je vlastnost gentlemana. *34689*


 #23523 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:44
03.03.21 11:16:42 | #23628 (7)

Aniž bych chtěl nějak machrovat, já si myslím, že na tom jeho gentlemanství mám tak trochu zásluhu i já. :-))| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:44
03.03.21 15:24:05 | #23673 (8)

Tak nemachruj... *3476*


 #23628 

| Předmět: RE: Jan 6:44
02.03.21 11:28:55 | #23507 (1)

problém je v tom, a ide hlavne o to, akého Ježiša nasledujeme, - Ježiš kresťanov je iný ako Ježiš SJ...nechcem, a nebudem nasledovať Ježiša, ktorý nie je Boh (to by bol len svetský filozofický Ježiš, človek ako hccijaký iný, a je jedno, či sa nazýva/nenazýva Božím Synom - takýto Ježiš ma nemohol spasiť) - kresťan neprjíma Ježiša, ktorý nemá božskú podstatu Otca...ak je Boží Syn, pochopiteľne musí maž božskú podstatu Otca, je teda Boh...


 #23478 

| Předmět: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 11:34:08 | #23508 (2)

Nejde o to, jakého Ježíše přijímá křesťan, ale jde o to, jakého křesťana přijme Ježíš.
Myslím, visitore, že bys neměl ztrácet čas diskusí se "šmejdy".


1  
 #23507 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 11:36:23 | #23509 (3)

Dobrá rada.....


 #23508 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 11:43:13 | #23512 (3)

ne, my v kresťanskej vierouke veríme Ježiša, Syna Otca a Śyna človeka, Slovo-Boh, ktoré sa stalo telom - a teda Božieho Syna stejnej podstaty s Otcom - a len takýto Ježiš je biblický, len tento Ježiš je v zjavení Boha, a len takýto Ježiš ma mohol spasiť...a len vo viere v takéhoto Ježiša ma Ježiš osobne prijme...nero­zumiem, s akými šmejdy? - to akože platí, že vy vyhodnotíte niekoho za "šmejda" a on je šmejd?


 #23508 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 11:44:49 | #23514 (4)

Ale to Jeho tělo jsme mi, kdo jinej?


 #23512 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 11:48:22 | #23517 (5)

zasa mimo!


 #23514 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 11:51:45 | #23518 (6)

Vůbec ne, dočetla jsem se o tom v Bibli na mnoha místech, jestli chcete (ale vím že nechcete) dodám Vám sem všechny ty verše které o tomto zcela jasně promlouvají.


 #23517 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 12:02:48 | #23520 (6)

Vůbec ne, dočetla jsem se o tom v Bibli na mnoha místech, jestli chcete (ale vím že nechcete a vím i z jakých důvodů, neb by vyšla o tom pravda na jevo) dodám Vám sem všechny ty verše které o tomto zcela jasně promlouvají.


 #23517 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 12:57:13 | #23526 (7)

...s vami sa rozumne nedá, neberiete v potaz pripomienky viacerých, hudiete si len to svoje...


 #23520 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 13:26:32 | #23529 (8)

Omyl, nikoliv to co je moje ale to co je o tom v Bibli,


 #23526 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
02.03.21 13:32:39 | #23530 (9)

ste, ale nevhodne prezentované, spamovanie...


 #23529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.21 13:35:04 | #23531 (10)

Právě že vhodně ale Vám se to nehodí :-).


 #23530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.21 13:37:53 | #23532 (10)

Diskuze tady spamujete vy neustálým urážením a znevažováním moji osoby, což je OT a uplně a zcela mimo témy diskuzí!!!


 #23530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 11:45:18 | #23515 (4)

Nikoli, visitore, "šmejdy" jste nazvali vy nás, a náramně jste se v tom rochnili.


 #23512 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 11:47:45 | #23516 (5)

já som vás nazval šmejdami? - prosím vás! - odvolajte to, urážate ma!


 #23515 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 11:58:32 | #23519 (6)

Jste v tom naprosto nevinně. Jonatan vložil na mé fórum tu ukázku, jak se má telefonem šířit nauka svědků Jehovových a jeden z mých komentářů, ve kterém ovšem ani já nenazývám svědky Jehovovy šmejdy, byl tento:

A stále se najdou lidé, kteří na to skočí. A tak je dobré mít podobná srovnání k dispozici. Svědci si asi neuvědomili, že tím usvědčují sami sebe z činnosti velmi podobné té, která je u nás známa jako aktivity "šmejdů".| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 12:51:15 | #23525 (7)

osobne sa nikdy nezhadzujem k tomu, aby som niekoho pomenoval v pejoratívach, a nedovolím to ani na mojich df...SJ niekedy radi nespravodlivo podsúvajú....


 #23519 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 13:25:28 | #23528 (8)

Mám to sem začít sázet jak se o mně vyjadřujete ve zdejších veřejných diskuzích?
Mám to vše uložené a zabere to hodně místa:-)


 #23525 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
02.03.21 13:38:12 | #23533 (9)

vyjadrujem sa slušne (i keď niekedy tvrdšie), žiadne pejoratíva, ale vy si vo svojej zaťatosti nič nechcete pripustiť, žiadnu pripomienku, upozornenie, hoci vám to vyčítajú viacerí....preto vám to dávajú na vedomie aj iní, lebo nesledujete, čo sa debatuje vo vláknach. a tak rozbíjate diskusiu...


 #23528 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.21 13:42:06 | #23534 (10)

Tak a du to sem sázet, dám si tu práci protože asi vůbec nevíte co že to vlastně píšete:


 #23533 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.21 13:54:46 | #23536 (11)

visitor77 o mně v diskuzích:
".proste nemyslí, neuvažuje, "
"produkujete lži, ..a prestaňte už trúsiť svoje smyšleniny! - čítate Písmo ako samolibá, slepá, hluchá a nemysliící - bez rozlišování.."
"prestaňte už otravovať "

Atd, je toho strašně moc a v jednom tomto duchu, mám pokračovat?


 #23534 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.21 14:03:57 | #23539 (12)

"vy ste extrémne lenivá/líná, vy máte problém pohnúť rozumom."
" a ani nevie, čo chce tým povedať"
" a tá ženská je často, keď sa rozhodne zu spazieren bez doprovodu, hodne nechutná, štipľavá, hlúpa..."(to možná nebylo o mně)


 #23536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.21 14:09:50 | #23540 (13)

Ja nevim jak vám ale mně je z toho špatně a to je od visitora můj zdejší "denodenní" chlebíček.


 #23539 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.21 15:16:18 | #23541 (13)

vždy to bolo na konkrétne vaše tvrdenia, i napr. o RKC, z její nařčení ako "modlárska Cirkev" a pod. - takže všetko oprávnene, tvrdo, ale oprávnene...nevidím tam pejoratíva...


 #23539 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.21 15:35:24 | #23544 (14)

Takovéto vaše chování nelze ničím ospravedlnit a že jste modláři to je holej fakt


 #23541 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.21 15:41:07 | #23545 (15)

no vida, ako má reagovať na takýto príspevok? - vy si neuvedomujete, že týmto urážate 1, 2 mld katolíkov? - ale vám je to šuma-fuk! - a to sa sťažujete, že vám osobne niečo poviem?


 #23544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.21 15:42:36 | #23547 (16)

To je to takovej problém si to přiznat?


 #23545 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.21 15:45:50 | #23549 (17)

Dala jsem sem do diskuzí mnoho fotodokumentací i videa které to zdokumentovávají že jo, že je to tak, mám to taky uloženo mám to vylovit?


 #23547 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.21 15:41:49 | #23546 (14)

Pejorativum (z lat. peior, horší, a franc. péjoratif) znamená slovo, sousloví, gramatický tvar nebo jiný jazykový prostředek, které kromě věcné denotace vyjadřují též negativní hodnotící soud
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pejorativum


 #23541 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 14:00:28 | #23538 (8)

Buď konkrétní, visitore.
V tomto případě nic nepodsouváme.
Naopak, když tobě a podobným někdo, v tomto případě jonatan, podsune nějakou "senzační informaci" o SJ, vrhnete se na to a spekulujete, konspirujete a vymýšlíte ty nejnesmyslnější konstrukce, hlavně, aby to bylo dostatečně negativní. Nikdo se neptá, jestli je to pravda, a věřím, že většina z vás se v tomto případě na dotyčné video ani nepodívala, ostatně jak to máte ve zvyku.
Je to jako když v Jurském parku spustili do výběhu raptorů krávu. *7271*


 #23525 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
02.03.21 15:25:40 | #23542 (9)

ja som vo svojich názoroch autonómny, nikomu nepodliezam, nie ssom na nikom v názoroch závislý...ano, keď vznikne nejaká téma, príbez, skúsenosť iných so SJ, nejaké tvrdenie, možno vypichnem z nich nejaký postreh a doplním k tomu svoj názor...to nie je podliezanie nikomu...nepoužívam smerom k SJ žiadne pejoratíva, nikoho neurážam - problém je v tom, že vy aj názory iných na SJ považujete za urážky - zapomínáte, že o SJ sú tisíce informácií, videí, dôkazov, ako i každý z nás má aj osobné skúsenosti, a ja ich mám za tie roky so SJ neúrekom...to, že na vašich stránkach atakujete kresťanstvo, hlavne KC, a bohate to robí aj rose, margo, ale i vy, a že to podsúvate aj na tieto fora, to neodškriepite, - vieme čítať, a vieme, kam to, a prečo zameriavate..­.poznáme sa, že...ja nevyplačkávam, u mňa máte vstup voľný...


 #23538 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.21 18:45:56 | #23555 (10)

Visitore, žádal jsem tě o konkrétní vyjádření.
Položím otázku tedy jinak.
V čem vidíš shodu mezi naším návodem na svědectví po telefonu, a nabídkou telemarketingu?


 #23542 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 12:37:04 | #23631 (11)

:-))) táto tématika ma fakt nezaujíma...ona je predmetom fora?


 #23555 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 12:51:37 | #23640 (12)

To je opravdu zvláštní.
Na "cenzuře" tě VELMI zajímala.
Proto také od tebe žádám vysvětlení.
Nebo se ke svým výrokům nechceš znát? Nedivil bych se...


 #23631 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 12:55:26 | #23642 (13)

jakým mojim výrokom? - oni sa dotýklali vami mne podsunutej témy?


 #23640 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 13:00:29 | #23646 (14)

Ty už nevíš na co jsi reagoval a jak?
Možná bys měl začít brát lecitin.


 #23642 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 13:44:00 | #23535 (7)

To je opravdu novina, že jsme ve vašich pomluvách nevinně. *7271*
Na fóru SJ jsme to trochu s Dalkem rozebírali, tak jestli chceš, můžeš nám tam vysvětlit, v čem konkrétně naše služba po telefonu připomíná taktiku "šmejdů".
Předpokládám, že jsi to video pozorně zhlédl...


 #23519 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 13:55:51 | #23537 (8)

Jo má velice špatnpu pamět a dělá tu ze sebe svatouška :-).


 #23535 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 15:45:17 | #23548 (8)

ak je to na mňa, čo ja s tým mám spoločné?


 #23535 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 15:50:01 | #23553 (8)

Ano, to video jsem viděl, hned toho 28. 2. když bylo vloženo na mé fórum, a poslech jsem si ho celé a pozorně. Pokud se domníváš, že bych měl něco vysvětlovat k tomu, co je napsáno
na mém fóru, tak tam přijď, budeš tam vítaný a můžeme to tam probrat. Já se budu snažit ti nenapsat, cituji:

Jo, klidně si nech svůj názor.
Já si ponechám svůj.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
02.03.21 18:51:25 | #23556 (9)

Pokud považuješ to, co jste tam semleli o nás, za korektní a správné, už se nedomnívám.
Na vaše fórum nepůjdu.
Především si nemyslím, že bych tam byl vítán, to je jen taková fráze.
Založil sis fórum, protože jsi nemohl snést naši cenzuru, tak mě tam teď nezvi.
Kromě toho se s některými lidmi nechci setkávat na žádném fóru. (Tím nemyslím konkrétně tebe.)


 #23553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:44
02.03.21 22:31:33 | #23562 (7)

To je to samé, Siouxi, jako bys nazval. Fuj, že se nestydíš. To tvoje fórum slouží k urážení a zesměšňování svědků Jehovových? *3780*


 #23519 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:44
03.03.21 06:57:37 | #23566 (8)

Vážně mě někdy pozitivně překvapuješ svou schopnosti kombinačního myšlení. Nerozumím pouze tomu, proč stejný přístup nepoužíváš při rozjímání nad texty Bible. Kdybys to praktikovala i v tom, už dávno bys v nich vyčetla, že Bůh není známy pouze v jedné osobě.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
03.03.21 07:09:43 | #23567 (9)

Siouxi, Siouxi, s tím na mě nechoď! Podstata Boha fakt není závislá na nanšem kombinačním myšlení. Naopak bychom měli svou mysl podřídit tom, co je o Bohu psáno, a uctívat ho jako jediného pravého Boha, takl jak o něm mluvil sám Ježíš.

Taková otázka: Boha podle tebe tvoří tři skutečné osoby, nebo se Bůh mění do tří podob?


 #23566 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 07:49:22 | #23584 (10)

Proč tedy svou mysl nepodřídíš tomu, co je psáno a tvrdíš mi "To je to samé, Siouxi, jako bys nazval. Fuj, že se nestydíš"?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 07:50:30 | #23586 (11)

To právě bylo psáno. Přečti si to po sobě.


 #23584 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 08:03:28 | #23600 (12)

Jeden z nás nejspíš opravdu nerozumí psanému textu. Já tam nic takového nevidím a i ty sama píšeš, „To je to samé, Siouxi, jako bys nazval.“ Tím přiznáváš, že jsem nenazval.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 08:10:41 | #23601 (13)

Tím přiznávám, že v podstatě jo. Zaobaleně, jak je tvým zvykem.


 #23600 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 08:27:15 | #23605 (14)

Jestli je to můj zvyk, tak jsem ho odkoukal od Bible, protože tam je také spousta zaoblených informaci.
Ale mě už to hledání hole na psa nebaví. Opouštím tohle téma.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 08:42:25 | #23607 (15)

OK. To mě těší.


 #23605 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 07:50:26 | #23585 (10)

Bůh se nemění.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 07:51:47 | #23588 (11)

Já vím. Takže si myslíš, že jde o tři bytosti spojené v jedno božstvo?


 #23585 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 07:52:42 | #23589 (12)

Je to jedna bytost.


 #23588 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 07:54:21 | #23591 (13)

Jedna bytost tedy. A jak si vysvětluješ, že v té jedné bytosti jednají bytorśti tři?


 #23589 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 07:58:49 | #23593 (14)

nejsou tři bytosti. je jeden Bůh ve třech osobach. Tedy jeden jediný Bůh s vnitřním rozlišením. Osoba znamená pomocný výraz, pro lidské pochopení i když je to těžké. Tam kde vy máte odělenou činnou sílu, máme přímo Boha - působení Boha (jednu jeho tvář), tam kde máte Syna, my máme přímo Boha v těle (druhou tvář Boha) a tam kde máte vy Jehovu, my máme Boha Otce (Tvář Boha Stvořitele) Tyto tři tváře tvoří jednoutu jediného Boha, kterého lidé znají jako Otce, Syna a Ducha svatého..


 #23591 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 08:00:41 | #23596 (15)

Tři tváře? A ty tváře mezi sebou komunikují, jako by šlo o samostatné bytosti, a nikoli jednu?


 #23593 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 08:02:37 | #23599 (16)

nevím jak mohou komunikovat, Bůh je Duch a vše co mezi sebou dělají je symbolika... přece víme že že Bůh nemá ústa, jen se projevuje nekonečnou rozmanitostí. a to díky jeho vnitřnímu životu.


 #23596 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 08:11:57 | #23602 (17)

Symbolika čeho? Třeba co nám má symbolizovat předávání vlády jednoho druhému?


 #23599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 08:16:16 | #23603 (18)

To je třeba vše vidět v kontextu. Omlouvám se, běžím za maminkou. Nejsem děd vševěd. Tedy předávání vlády, chápu tak, že podstatně je Bůh pánem, životem, vším co JE. V našem pozemském těle je pánem Kristus protože jsme v Něm, a v Něm jsem v Otci. Tedy kž přijdeme o své pozemské tělo.... předává se vláda Krista - Syna, Otci protože Syn je v Otci, pořád je to jeden Bůh, nevíme co bude po naší smrti, víme jen že budeme přítomnosti Boží, blažení.


 #23602 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 15:29:07 | #23676 (19)

To není o smrti jedince ani náhodou. Je to o Božím království, kde má zpočátku vládnout Ježíš. Po těch 1 000 letech má vládu vrátit Bohu a podřídit se mu.Ty rozumíš téhle transakci uprostřed jediné bytosti? *5620*


 #23603 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 09:19:08 | #23615 (15)

"jeden Bůh ve třech osobach" je opravdu jenom výmysl lidský :-)


 #23593 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 07:55:17 | #23592 (12)

Nevěřím v božstvo. Věřím v Boha.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 07:58:56 | #23594 (13)

Tři Bohové už jsou božstvem, ne? Když řekneš Otec je Bůh, Syn je Bůh a Duch je Bůh, tak asi máš božstvo. Ty chápeš, jak tři Bohové můžou být jedním Bohem?


 #23592 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 08:00:47 | #23597 (14)

nevím o čem mluvíš, o žádném božstvu nic nevím.


 #23594 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 08:20:35 | #23604 (14)

Ano tři bohové jsou božstvo. Tři Bohové nemohou být jedním Bohem. Buď jsou tři nebo je jeden. Ale ty tady předvádíš taneček se slovy, nic víc. Když řekneš podle Bible, Bůh je Láska. Je to pravda? Asi ano, když to je v Bibli. Ale když tedy řekneš, láska je Bůh, tak jsi vytvořila z lásky modlu. A do podobných spekulaci se tady pouštíš ty. Takže, přesto že to všechno víš, ti rád napíši znovu, že Bůh je nám znám jako Otec, tentýž Bůh je nám znám i jako Syn a tentýž Bůh je nám znám i jako Duch svatý. Přece nezapřu kvůli vám, že Boha takto znám. Když přestanu hlásit k Bohu v takové podobě, ve které se mi dal poznat, když řeknu tebe neznám, bude se on pak hlásit ke mně? Sotva, že jo?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 08:41:52 | #23606 (15)

No vidíš, a mně zase přijde, že do "podobných spekulací" se tady pouštíš ty. Já takhle věty nedeformuju, a už vůbec ne kvůli tomu, abych si o Bohu utvářela falešné představy. Můžeš mi napsat, co vidíš jako spekulaci z mé strany? Přijde ti jako spekulace "tři Bohové jsou božstvo", nebo spíš "jeden Bůh je ve třech božských osobách"? *5620* *5620* *5620*


 #23604 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 08:52:13 | #23612 (16)

Protože pravda je obojí, ale to jsem přece už psal, Ty se vážně odmítáš zamyslet nad tím co píši já? Pravda je že "tři Bohové jsou božstvo", stejně jako že "jeden Bůh je nám znám ve třech osobách" Spekulace je, když se začneš ptát, co z toho je a co není, spekulace.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 08:55:14 | #23613 (17)

Logicky: Pokud je Bůh znám ve třech osobách, tak asi ty tři osoby má, a potom je božstvem, ne? To není spekulace. *21943*


 #23612 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 09:35:14 | #23618 (18)

Logické to není v žádném případě. Pokud je jeden Bůh, tak i kdyby byl znám v miliónech osob, bude stále jen jedním Bohem. Počet osob, ve kterých působí, na tom nemůže nic změnit. Takže tvé logice nerozumím.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 15:30:26 | #23677 (19)

Tady nejde o počet osob, v nichž působí, ale o počet osob, JIMIŽ JE! *16620*


 #23618 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 17:19:57 | #23726 (20)

To by platilo v případě, že v těch osobách by přestal být tím jediným Bohem. Ale protože tím jediným Bohem je stále, tak se mýlíš.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 17:57:28 | #23727 (21)

A třeba se mýlíš ty, Siouxi. V Písmu není Bůh podán jako trojjediný, s Ježíšem jedná jako s jinou bytostí, a to i před a po jeho lidské existenci. Ale je obdivuhodné, jak se tu všichni předháníte v nemožných fantastických výmyslech ve snaze udržet při životě ten největší omyl církve.


 #23726 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 08:46:28 | #23609 (15)

Tcrdíš: "Bůh je nám znám jako Otec, tentýž Bůh je nám znám i jako Syn a tentýž Bůh je nám znám i jako Duch svatý." A je u tebe úplně normální, že tentýž Bůh sám v sobě "mezi sebou" hovoří, dává si "mezi sebou" různé role, uctívá se "mezi sebou" jako Boha, sedí vcedle sebe... OK? *19364* *19364* *19364*


 #23604 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 09:15:16 | #23614 (16)

Ano, to je pro mne normální. Bůh je takový, s tím nic nenadělám. Normální by nebylo, kdyby Bůh byl třeba jako můj soused Karel nebo dokonce Mirek. To bych tedy takt nevěřil svým očím! Ale když je řeč o Bohu, tak na tom nic nenormálního nevidím. Ryba plave, pták má peří, kráva bučí a žere trávu a Bůh se, ne pouze od nich liší tím, jaký je. Je to prostě Bůh.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 09:38:40 | #23620 (17)

Jo? A jak víš, že takový je? V Bibli o tom ani ťuk. To asi musí být výsledkem nějaké spekulace... *15238*


 #23614 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 09:58:57 | #23623 (18)

Jako bys měla nějaký dar, říkat spekulacím logika a logice spekulace. Ale co s se s tím dá dělat nevím.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.21 15:31:31 | #23678 (19)

TO NENÍ MŮJ DAR, ALE TVOJE ŠÁLENÍ! *11334*


 #23623