Rozcestník >> Náboženství >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 673627x
Příspěvků:
36851

Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
04.01.22 13:54:28 | #37545

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: OT| Předmět: RE:
04.01.22 14:03:09 | #37550 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: OT


 #37545 

| Předmět: Jan 6:53-58
02.01.22 15:47:58 | #37418

(Jan 6:53-58)
53 Ježíš jim proto řekl: „Ujišťuji vás, že pokud nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nezískáte život. 54 Kdo se živí mým tělem a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v posledním dni. 55 Mé tělo je totiž pravý pokrm a má krev je pravý nápoj. 56 Kdo se živí mým tělem a pije mou krev, zůstává v jednotě se mnou a já v jednotě s ním. 57 Jako mě poslal živý Otec a žiji díky Otci, tak i ten, kdo se živí mnou, bude žít díky mně. 58 To je ten chléb, který sestoupil z nebe. Není to jako s chlebem, který vaši předkové jedli, a přesto zemřeli. Kdo se živí tímto chlebem, bude žít věčně.“

(Tentokrát tady čísla veršů nechávám pro snadnější orientaci v textu.)

Otázka zní: Týká se tato pasáž eucharistie?
Pokud ano, tak proč, pokud ne, tak proč?| Předmět: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 15:53:43 | #37419 (1)

Eucharistie ten text nejlépe vyjadřuje.


 #37418 

| Předmět: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 17:11:42 | #37425 (2)

Ježíš právě ukončil oslavu židovského Pasachu a poslal pryč apoštola Jidáše Iškariotského, který se jej chystal zradit. To, co následovalo, popsal Matouš, jeden z jedenácti přítomných apoštolů. Čteme: „Když dále jedli, Ježíš vzal chléb, a když vyslovil požehnání, rozlámal jej, dával jej učedníkům a řekl: ‚Vezměte, jezte. To znamená mé tělo.‘ Také vzal pohár, a když vzdal díky [řecky eu·cha·ri·ste΄sas], dal jim jej a řekl: ‚Pijte z něho vy všichni; neboť to znamená mou „krev smlouvy“, která má být vylita ve prospěch mnohých na odpuštění hříchů.‘“ (Matouš 26:26–28)

Pomodlit se před jídlem nebylo pro Ježíše ničím neobvyklým. Dělali to všichni Boží služebníci. (


 #37419 

| Předmět: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 17:13:29 | #37426 (2)

Kdy se má Památná slavnost konat? Vzpomeňme si, že pro zavedení této oslavy si Ježíš vybral konkrétní datum — den svátku Pasach. Toho dne — v hebrejském kalendáři to byl 14. nisan — si Boží lid už po více než 1 500 let každým rokem slavnostně připomínal, co pozoruhodného Jehova udělal pro jejich záchranu. Je zřejmé, že Ježíš vedl své následovníky k tomu, aby si téhož dne připomínali daleko větší záchranu, kterou Bůh umožní prostřednictvím Kristovy smrti. Ježíšovi praví následovníci se tedy účastní Památné večeře každoročně v den, který odpovídá 14. nisanu podle hebrejského kalendáře.


 #37419 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 17:15:51 | #37427 (3)

Dílo New Catholic Encyclopedia (1967) však varuje: „Neměli bychom příliš spoléhat na to, že slova ‚Toto je mé tělo‘ nebo ‚Toto je má krev‘ jsou míněna doslovně . . . V takových výrocích jako například ‚žeň je konec světa‘ (Mt 13.39) nebo ‚já jsem pravý vinný kmen‘ (Jan 15.1) totiž [sloveso „být“] znamená pouze označovat nebo představovat.“ Tato směrodatná encyklopedie tedy dokonce připouští, že formulace v Matoušovi 26:26–28 nedokazuje, že chléb a víno byly při Poslední večeři doslovně přeměněny v Ježíšovo tělo a krev.


 #37426 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 17:47:34 | #37428 (4)

vše co vede k dobrému je dobré.


 #37427 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 17:51:02 | #37429 (5)

Tim se da omluvit i vražda.


 #37428 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 17:54:05 | #37430 (6)

pokud považuješ za dobrou vraždu... já ne.


1  
 #37429 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 18:17:26 | #37431 (7)

vše co vede k dobrému je dobré.....

Vedlo zabiti Caucesca k dobrému?


 #37430 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6…
02.01.22 18:24:27 | #37432 (8)

Co není pravda, je lež a pochází od Ďábla, at se jak chce, pretvaruje na anděla světla.....


 #37431 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6…
02.01.22 18:25:30 | #37433 (8)

otázkou je zda bylo zabití dobré... tedy zlé věci (tyranismus) vede k vraždě a zabíjení. Nic dobrého tam nevidím.


 #37431 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
02.01.22 20:08:59 | #37461 (9)

On už přestal vraždit a tyranizovat lidi..


 #37433 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 21:23:50 | #37468 (10)

tím se ale vůbec nic nevyřešilo. vraždí někdo jiný, lidé nejsou k sobě lepší. akce stíhá reakci.


 #37461 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 21:25:59 | #37469 (11)

Ano, jak napsal Šalomoun, "člověk vládne nad člověkem k jeho škodě".
I proto je Boží království jediným možným řešením problémů lidstva.


 #37468 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 18:29:30 | #37434 (5)

Opět mohu jen parafrázovat. Z dobrého se vynáší dobré... z dobrého srdce pochází dobré, dobré k dobrému vede

Lukáš 6, 46


 #37428 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 19:11:26 | #37435 (6)

„Sám satan se proměňuje v anděla světla.“ — 2. Kor. 11:14.


 #37434 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 19:14:23 | #37436 (7)

Cela pasáž je ještě lepší:
14 A není se co divit, protože sám Satan se převléká za anděla světla.15 Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci převlékají za služebníky dobra. Nakonec jim ale bude odplaceno podle jejich skutků.


 #37435 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6…
02.01.22 19:16:29 | #37438 (8)
*6093*

 #37436 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 19:16:07 | #37437 (7)

nějak to souvisí? Nevím proč to sem dáváš. Nepovažuji tě ani za satana a ani za anděla.


 #37435 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6…
02.01.22 19:26:43 | #37447 (8)

Nechápe s, kdo se přeměňuje za jako že dobrého?
Není proto dobré vsechno, co Jen vypada dobře.


 #37437 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 19:17:47 | #37439 (6)

Určitě, Ratko. Akorát bych dodala, že jre potřeba zkoumat, co je dobré u Boha, a ne jen podle nás.


 #37434 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 19:19:15 | #37440 (7)

no ale to je přece samozřejmost. kdybychom to brali jakože pro nás, pak je to sobecké a krátkozraké. My nedohlédneme tak daleko jako Bůh. Ale můžeme se alespoň snažit


 #37439 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6…
02.01.22 19:20:37 | #37442 (8)

Jo, proto zkoumáme Boží slovo, abychom se o Jehovovi a jeho pohledu na různé věci dozvěděli co nejvíc.


 #37440 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
02.01.22 19:22:09 | #37444 (9)

a taky hledejme a naslouchejme abychom byli připraveni (bdělí)


 #37442 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 19:23:51 | #37446 (10)

No jistě. K čemu čtení bez naslouchání?


 #37444 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 19:38:01 | #37452 (11)

takový příklad najdeme v disputaci Joba a jeho třech přátel, tam to vzájemné naslouchání vázne na obou stranách, až musel promluvit Elihů a uvést věci na pravou míru


 #37446 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 19:40:14 | #37453 (12)

Ale my přece nasloucháme z hotových biblických příběhů a zákonů. I Jobův problém máme vyřešený a mlžeme se z něj učit.


 #37452 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 19:46:12 | #37454 (13)

Nakonec ale máme naslouchat Bohu. K JObovi taky nakonec promluvil Bůh. Protože byl k tomu po všech těch osudových peripetiích disponován. Byl uschopněn ho slyšet.


 #37453 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 19:52:51 | #37456 (14)

Jób 33:14  Bůh přece promluví jednou i podruhé, a člověk to nepostřehne.
byl uschopněn ho slyšet, zajímavý pohled, kolik lidí si myslí, že na "promluvil" Bůh
ono to není jenom tak slyšet Boží hlas


 #37454 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 19:59:30 | #37459 (15)

No to je pravda, A někdy třeba ani slyšet nechceme. *5567*


 #37456 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 21:26:40 | #37470 (15)

Přesně tak. Job musel nejdříve hodně prožít a hodně se poučit. i trpět a ptát se a čekat, učit se trpělivosti a snášet odsuzování i pranýř a až byl plně v prachu (lze říci že visel na kříži) pak uslyšel Boha. Jeho mysl byla průzračná a tedy schopna Boha slyšet.


 #37456 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 19:58:13 | #37457 (14)

No jistě. V případě Jobova příběhu například můžeme Bohu naslouchat přemýšlením o rozulení příběhu a zapsaného Božího pohledu na něj. A tak je to s celou Biblí. Víš, co je hlavní myšlekou Jobova příběhu?


 #37454 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 19:51:00 | #37455 (13)

můžete se učit jak se učit naslouchat.


 #37453 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 20:03:53 | #37460 (14)

Pokud to ovšem děláme plně bez předsudků....

Nastane totiž časové období, kdy nesnesou zdravé učení, ale budou si shromažďovat učitele ve shodě se svými žádostmi, aby jim lechtali uši; a odvrátí uši od pravdy, zatímco se obrátí k falešným historkám. Ty však zůstaň střízlivý ve všem"— 2. Tim. 4:1–5.


 #37455 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.01.22 20:34:49 | #37462 (14)

No to taky! *18535*


 #37455 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 19:19:35 | #37441 (4)

ZARÁMOVAT ZLATÝM RÁMEČKEM!!! *33121* *33121* *33121*


 #37427 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 19:22:45 | #37445 (4)

no, citujte anglicky, dajte link, kde je to v New Catholic Encyclopendia­...zavádzate!


 #37427 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 19:29:26 | #37448 (5)

To snad dělají jen u Vas v kostele, ze podváději....


 #37445 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 19:32:01 | #37449 (5)

Rok vydání tam mas, najdi si sam, mne rozkazovat nebudeš.


 #37445 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 19:33:55 | #37450 (5)

Mše je jedním z hlavních obřadů katolické církve, a proto by někdo mohl očekávat, že Písmo tento obřad podporuje. Nepodporuje. Dílo The Catholic Encyclopedia (vydání 1913) vysvětlovalo: „Hlavním pramenem naší nauky je . . . tradice, která od nejranějších dob hlásá prosebnou hodnotu oběti mše.“ Ano, římskokatolická nauka o mši je založena na tradici, ne na Bibli.

Ať se nějaká tradice dodržuje jakkoli upřímně, jestliže je v rozporu s Biblí, je pro Boha nepřijatelná. Ježíš ve své době káral náboženské vůdce: „Tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží.“ (Matouš 15:6, Ekumenický překlad) Ježíš si vážil Božího slova, a proto nauku o mši prozkoumejme ve světle Svatého Písma._


 #37445 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 19:34:59 | #37451 (5)

Nemůžeš si to najít sám?


 #37445 

| Předmět: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 16:00:36 | #37420 (1)

Toto ještě asi nejsou ty sova - to říkal židům - naplnilo se to až když řekl při poslední večeři :
Lukáš 22 :
19 Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“
20 A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“
Zajímavé, že Jan to v evangeliu nevzpomíná.
*32630* *32630*


 #37418 

| Předmět: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 16:14:36 | #37421 (2)

To je i můj názor.


 #37420 

| Předmět: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 17:05:29 | #37424 (2)

Jan měl události pasachu "z první ruky" protože seděl (spíše ležel) vedle Ježíše.
Fakt, že je nezmínil, se dá vysvětlit celkem jednoduše.
Své evangelium psal v době, kdy ostatní tři už byla sepsána. Většinou proto uvádí události a hlavně myšlenky, které v těch třech nejsou.


 #37420 

| Předmět: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 16:24:51 | #37423 (1)

Podívejme se na časové hledisko.
(Jan 7:1, 2)
Potom Ježíš dále procházel Galilejí, neboť nechtěl procházet Judejí, protože se ho Židé snažili zabít. Byl však blízko svátek Židů, svátek stánků.

Svátek stánků, nebo také chýší, byl 15. - 21. etanimu (tišri), což podle našeho kalendáře vycházelo přibližně na počátek října.
Ježíšova slova tedy zazněla asi půl roku předtím, než zavedl přijímání chleba a vína.
Nelze to tedy použít jako vysvětlení něčeho, k čemu došlo o dost později.

Než se pustíme do významu Ježíšových slov, máte někdo nějakou připomínku k uvedené argumentaci?


 #37418 

| Předmět: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 19:59:14 | #37458 (2)

OK, jak vidím, k téhle úvaze nikdo nic nemá, takže ji budeme považovat za relevantní.
Je nelogické, aby Ježíš vysvětloval význam události, jejíž okolnosti a průběh ještě neoznámil.
Bylo by to stejné, jako vysvětlovat skupině lidí, kolik stojí v Horní Dolní ubytování v penzionu, když by nikdo neměl tušení, kde to je, a že tam pojede.
Takže sem už budu dávat úvahy k jednotlivým veršům.
Ale klidně s tím může začít kdokoli jiný. (to mi připomnělo Shreka *7271* )


 #37423 

| Předmět: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 20:55:22 | #37463 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: OT


 #37418 

| Předmět: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 21:07:33 | #37464 (2)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: OT


 #37463 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 21:09:57 | #37465 (3)

Tak a uz jsem smazan za svuj nazor *27179* sluzny - ten kdo mne smazal tak mel napsat svuj nazor nanej - nesouhlasim pises nesmysli protoze je to takle: ---------- co bylo co na mem nazoru spatneho?


 #37464 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 21:12:48 | #37466 (4)

Píšeš úplně mimo, nenechám diskusi zahltit žvaněním o ničem.
Příště dostaneš BL.


 #37465 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
02.01.22 21:20:40 | #37467 (5)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: OT + BL, varoval jsem tě


 #37466 

| Předmět: RE: Jan 6:53-58
03.01.22 00:38:31 | #37471 (1)

Tak, teď chci navázat přímo na úvodní příspěvek, ale odhodí mě to o dobrých 50 příspěvků o Jobovi atd., což není tématem.
Myslíte, že dokážeme rozpoznat, o čem je vlákno a držet se toho?

Je tady klíčová otázka:
Co znamenají Ježíšova slova, že je "chléb z nebe?
(Budu biblické verše odlišovat i barevně, ať je to přehlednější.)

Začal bych asi Janem 6:27
Nepracujte pro pokrm, který pomíjí, ale pro pokrm, který je trvalý a dává věčný život. Dá vám ho Syn člověka, protože Otec, sám Bůh, ukázal, že to je ten, koho schvaluje.“
Jaký je ten pokrm, který dává věčný život?
Jan 17:3
To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.
Ježíš samozřejmě nebyl jen zprstředkovatelem poznání, ale šlo i o oběť, kterou přinesl.
Římanům 6:23
Vždyť mzda, kterou dává hřích, je smrt, ale dar, který dává Bůh, je věčný život prostřednictvím Krista Ježíše, našeho Pána.
To "prostřednictvím" znamená, že jiná cesta k věčnému životu nevede.
Skutky 3:15
Zabili jste Hlavního zprostředkovatele života, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky.

Zůstaňme ještě u toho chlebu:
Jan 6:35
Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mě, nikdy nebude mít žízeň.
A opět, co bylo tím chlebem?
Jan 6:51
Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Pokud někdo jí z tohoto chleba, bude žít věčně. A tím chlebem, který dám, aby svět získal život, je moje tělo.“
Pokud chceme pochopit, jak měli Ježíšovi následovníci jíst z jeho těla, musíme si ujasnit, co Ježíš tím tělem myslel.
Hebrejcům 10:10
Touto „vůlí“ jsme byli posvěceni prostřednictvím Ježíše Krista, který obětoval své tělo jednou provždy.
Tím tělem tedy v tomto případě není ani poznání, o kterém jsme četli předtím, ani symboly nebo dokonce doslovné kousky Kristova těla, ale doslovné tělo, které bylo obětováno, a přineslo tak díky vykoupení z hříchu věčný život.

Takže to shrnu.
Chlebem z nebe jsou myšleny dvě věci:

  1. Poznání, které Ježíš přinesl z nebe na zem
  2. Doslovné Ježíšovo tělo, které bylo obětováno.

Obojí je skutečně pro život, rozuměj ten věčný, nezbytné.

Takhle bych to zatím nechal. O krvi, kterou Ježíš také zmínil, bude řeč, až probereme tohle.


 #37418 

| Předmět: RE: RE: Jan 6:53-58
03.01.22 07:36:30 | #37472 (2)

Slova z Jana 6:53-58 řekl Ježíš asi rok před svou smrtí a tedy rok předtím, než zavedl Poslední večeři. Apoštolové a učedníci neměli ponětí o tom, co bude za rok.
Ježíš chtěl svými slovy zdůraznit, že jíst jeho tělo byl jen slovní obrat. Neznamenal doslovné krájení těla Ježíše a jeho jezení ani to neznamenalo zázračnou přeměnu obyčejného chleba na Ježíšovo tělo.

Chtěl zdůraznit, že kdo přijímá jeho (Ježíše), jeho budoucí obětní smrt a vylitou krev a projevuje v ni víru, bude mít věčný život.

Apoštolové a učedníci tuto myšlenku měli přijmout za svou a Ježíš jim ji postupně vysvětloval. Když Ježíš za rok zemřel, tak to pochopili.


 #37471 

| Předmět: RE: RE: Jan 6:53-58
03.01.22 09:05:04 | #37473 (2)

Když se pak vracel od porážky Kedor-laomera a králů, kteří byli s ním, vyšel mu král Sodomy naproti do údolí Šave (což je Královské údolí). Melchisedech, král Sálemu, který byl knězem Nejvyššího Boha, přinesl chléb a víno a požehnal mu těmito slovy: „Požehnán buď Abram od Nejvyššího Boha, Stvořitele nebe i země!
Genesis 14:17‭-‬19

Ve SZ vítali chlébem a vínem vítěze. Smrt Ježíše na kříži a zmrtvýchvstání je vítězství nad smrtí nad hříchem.

Chléb a víno, znázorňuje jídlo a pití.
Bez jídla a pití člověk nemůže žít, jeho tělo zemře.

To stejné je i v duchovním životě. Bez chleba... Slova Božího... Ježíš je Slovo nemůžeme žít duchovně....a bez vína....Ducha Svatého v naší nádobě jsme mrtvi.


 #37471 

| Předmět: RE: RE: Jan 6:53-58
03.01.22 11:30:14 | #37474 (2)

Chlebem bych nazval "nové učení - nový pohled - a ten kdo ho bude přijímat/"jíst" - bude následovat Krista - bude navždy vzkříšen.
*32630*
A co se týká krvi *33789*
Ta se může pít - obrazně? *145*
Není to proti Bibli?? *20* *32630*


 #37471 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
03.01.22 13:38:22 | #37476 (3)

Na ateistu jsi až nebezpečně blízko. *20832* *7271*

O krvi to bude v příštím dílu. *32742*


 #37474 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
03.01.22 13:56:59 | #37477 (4)

Pokud je to obrazné tedy symbolické, pak je nutné chápat obrazně i jiné části Bible jako třeba ráj, Adama a Evu a Abela a Kaina, Noeho etc.... to všecko je pak symbolika.


 #37476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
03.01.22 14:01:29 | #37478 (5)

Proč vztahuješ symbolické vyjádření Ježíše o chlebu a víně na celou Bibli, ratka? Nerozumím ti... *14899*


 #37477 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
03.01.22 14:05:00 | #37479 (6)

Metaforicky může být vyjádřeno všecko? Kristus se takhle vyjadřoval. V podobenstvích a je na nás pochopit co tato podobenství vyjadřují. Vnitřně je žít.


 #37478 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
03.01.22 14:12:57 | #37480 (7)

Ježíš se vyjadřoval v podobenstvích při mnoha příležitostech, aby učedníci a apoštolové pochopili, jaká je Boží vůle. Podobenství se k tomu velmi dobře hodí.
Není ale možné a myslitelné o všem v Bibli říkat, že je to metafora. O historické knížce taky neříkáš, že je to jen metafora, ale věříš autorovi, že psal pravdu. Ježíš svá podobenství apoštolům vysvětloval, co znamenají a proč = jsou nám jasná a srozumitelná. Nemůžeme je sami pochopit.


1  
 #37479 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
03.01.22 17:42:13 | #37499 (6)

u Ježiša v týchto veršoch nejde o žiadnu symboliku, tie verše hovoria jasne:"....toto je moje telo,...toto je moja krv,...jedzte a pite,...kto je moje telo...a pije moju krv, bude vzkriesený a má večný život!...nie je tam nič o "symbolike" - keby išlo o symboliku, tak by to Ježiš jasne a zrozumiteľne povedal, alebo nejako naznačil...


 #37478 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
03.01.22 17:57:31 | #37501 (7)

*2*
kanibal
*17574*


 #37499 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6…
03.01.22 18:06:21 | #37503 (8)

ale né, chápeme to prostě reálně... i když je Ježíšovo tělo duchovního rázu, vstupuje do chleba a vína a proměňuje ho. Takže se můžeme fakticky Ježíše dotknout, stává se součástí nás kteří věříme že jsme součástí Kristova těla. Lze to brát jistě jako folklór, ale také to lze brát se vší vážností a opravdu věřit že se dotýkáme Ježíše, že ho zvnitřňujeme... My v Něm a On v nás.


 #37501 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
03.01.22 20:46:21 | #37512 (9)

Je skutečně takový problém postřehnout, co je témtem rozboru?


 #37503 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
03.01.22 18:01:52 | #37502 (7)

No, především jsi smíchal dohromady dva Ježíšova výroky.
O tom jedení těla a pití krve tady právě probíhá debata.
Můžeš se tedy zapojit, a na biblických verším nám ukázat že je to třeba chápat doslovně.


 #37499 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6…
03.01.22 18:07:44 | #37504 (8)

Já to taky chápu doslovně, protože jinak to chápat ani nejde aby to dávalo nějaký smysl. Pokud by to mělo být je jako, pak to ani nemusí říkat žejo. Chleba se lámal, víno se pilo tedy nic nového a všecko jako vždycky.


 #37502 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
03.01.22 18:11:30 | #37505 (9)

Jenže ten text, který tady od včerejška rozebíráme, se netýká události pasach.
Tedy vy tvrdíte, že ano, ale zatím jste se k tomu nijak konkrétně nevyjádřili.


 #37504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 18:12:08 | #37506 (10)

já o pasachu nemluvím... mluvím o slovech Krista


 #37505 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 18:30:52 | #37508 (11)

A pokud někdo nevěří slovům dle 1 Korintským 11, pak by k přijímání vůbec přistoupit neměl.


 #37506 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 18:58:19 | #37509 (12)

áno, aj v týchto slovách ap. Pavla je ukázané, ako Pavel vážne hovorí o- a rozlišuje, čo znamená prijať telo Pána hodne, nie nehodne, lebo ten, kto ho prijíma nehodne (duchovne nedisponovaný vo viere), koleduje si o zatratenie...je to zaujímavé u Pavla, ktorý nebol vo Večeradle, keď tieto slová Ježiš vyslovil a nariadil tak konať - jesť a piť telo a krv Pána pre vzkriesenie a večný život...vážne slová, ktoré si mnoho kresťanov neuvedomuje - vystatuje sa slovom, aký je veriaci, ale odmieta, resp, nepristupuje k trónu milosti, kde prijímame telo a krv Pána pre večný život...


 #37508 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 20:49:10 | #37513 (13)

O tom opravdu není téma rozboru. *596*


 #37509 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 22:28:52 | #37514 (14)

Visitore, Ježíšova slova o "chlebu z nebe" se podle tebe týkají eucharistie.
Máš možnost mi oponovat na základě biblických argumentů


 #37513 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.22 07:58:55 | #37516 (15)

Nemyslím žeby bylo na místě oponovat. My katolíci věříme že Ježíš dává (vydává) své tělo za život světa. Kdo tomu věří a je k tou duchově disponován, může jít k přijímání. Kdo tomu nevěří pak samozřejmě k přijímání nejde a přijímá tělo Kristovo jinak nebo vůbec.


 #37514 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.22 08:55:39 | #37517 (16)

Nerozumíme si.
Vy ty verše používáte jako argument pro význam přijímání.
My tvrdíme že se týká něčeho jiného a vysvětluji i proč.


 #37516 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.22 09:27:48 | #37518 (17)

Vůbec ne, není to argument pro přijímání... je to předobraz toho co se stane a tak to chápeme. Přímo to říká, že jeho tělo se vydává ale oni tomu nerozuměli. Hrozná řeč říkali, ti kteří setrvali pochopili.


 #37517 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.22 09:33:54 | #37520 (18)

Aha, takže je to pouze visitorův názor.
S tím, co píšeš, souhlasím, ale je to jen polovina významu.
Ježíš mluví o chlebu, který sestupuje z nebe.
Jeho obětované tělo je polovina výkladu. Tou druhou je jeho vyučování.
Myslím, že to dokládají biblické verše, které jsem uvedl.


 #37518 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.22 09:41:49 | #37521 (19)

Samozřejmě že jeho učení, to nikdo nezpochybňuje. Jeho učení je důležité, a je to i učení o tom že on je chleba, on je cesta, on je život. a také učení o tom, že kdo viděl jeho viděl také Otce. Vše poukazuje na sjednocení se Synem. K tomu směřujeme, tedy měli bychom směřovat ke Kristu, sjednocovat se s Kristem a věřit že se tak děje. Tuto víru umocňuje přijímání, je to hmatatelné a lze se Krista v chlebu dotknout.


 #37520 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.22 09:45:22 | #37522 (20)

Tak to už je zase vaše nauka. *33084*
Ještě chybí probrat tu krev, o které se tam také píše.


 #37521 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.22 09:50:41 | #37523 (21)

Ano, to je naše nauka a je vyjádření víry v Krista a jeho pokynů dle Bible (kdo jí moje tělo a pije moji krev....). Tohle nelze vyvrátit, leda vyvrátíte slova Krista a víru v něj a odvedete od něj lidi.


 #37522 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.22 09:55:34 | #37524 (22)

Teď jsme mluvili o tom, že jíst Kristovo tělo znamená něco jiného, než přijímání.


 #37523 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.22 10:00:06 | #37525 (23)

Tedy jedná se o vnější (faktické) vyjádření přijetí Krista a jeho slova (učení). Znamená to přijímání učení Krista a zároveň i jeho těla. (Kdo jí mé tělo...)


 #37524 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.22 10:05:40 | #37526 (24)

Kdo přijímá tělo Páně (Eucharistii) vyjadřuje tím plnou pokoru a oddanost Ježíši Kristu. a tedy i jeho slovu. nelze to od sebe oddělit.


 #37525 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.22 10:35:02 | #37527 (25)

Jenže ty píšeš o přijímání těla Kristova na základě toho, co říkal při poslední večeři.
V Jánovi 6:53-58 je to o něčem jiném je to i bez toho "obřadu" - ten kdo přijímá jeho učení a následuje ho - naplní to, že jeho tělo je ten pravý pokrm a jeho krev je pravý nápoj = jeho učení. *32630*


 #37526 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.22 10:42:39 | #37528 (26)

Ale to já chápu. říkal to dříve. Dívám se na to v kontextu, v souvislosti s jeho poslední večeří kdy to zopakoval a pochopení přišlo teprve po jeh smrti a zmrtvýchvstání. Naše světské uvažování je v čase, porozumění přichází postupně.


 #37527 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.22 11:02:59 | #37529 (27)

Eucharistie je už jen potvrzení jeho slov - obsah společný, ale to v Jánovi jen "oznámení" jak jeho a jeho učení mají lidi chápat.(myslím si) *32630* *32630*


 #37528 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.22 11:07:29 | #37531 (28)

O to se podle mě nikdo nepře, jde o postupné objasňování slov Krista v historií jeho života a smrti. Není nic izolovaného... vše ukazuje na Eucharistii a nikdo nepopírá že jsou to jeho slova a učení, ale nejen to - je to celý jeho život a oběť kterou na sebe vzal, tedy nejen jeho slova nýbrž i jeho tělo.


 #37529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.22 11:05:12 | #37530 (26)

to nie je o Kristovom učení, to je o lámaní a prijímaní chleba, premeneného kňazom v apoštolskej postupnosti na telo a krv Kristovu pri stretnutiach v kresťanskom spoločenstve/pri liturgie, - kde je telo/chlieb, tam je aj krv..taká je kresťanská viera, a tak sa to praktizuje vo všetkých apoštolských cirkvách odjakživa - už prví kresťania lámali chlieb, a v ňom vo viere prijímali živé tela a krv Kristovu, pričom sa modlili a spievali oslavné piesne o Kristovi...takže, prispôsobiť si tento rozhodujúci akt Krista pri Poslednej večeri a jeho konanie do konca vekov na "jeho učenie", je blud.....


 #37527 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 20:40:22 | #37510 (11)

Slova Krista se týkají obojího.
My bychom se měli zaměřit na 6. kapitolu Janova evangelia.
Vždyť ty verše tam jsou uvedené a už jsou tam k nim nějaké příspěvky.
Ono ratko, není rozumné negovat úplně všechno. *596*


 #37506 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 18:26:02 | #37507 (10)

1 Korintským 11:27  Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně.
28  Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.
29  Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení.

tady podle toho to nevypadá, že by šlo o jakoukoli symboliku, jíst se má hmotná věc


1  
 #37505 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 20:43:31 | #37511 (11)

Pavel tady píše o slavnosti na připomínku Pánovy smrti, takže opravdu jde o skutečný chléb a víno.
My bychom se ale měli zaměřit na 6. kapitolu Jana, to je pasáž, kterou se tady snažím rozebrat.


 #37507 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
03.01.22 14:19:09 | #37481 (5)

Nednou ze základních dovedností při studiu Bible je schopnost rozlišit, co je obrazné, a co je doslovné.


 #37477 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
03.01.22 15:25:51 | #37482 (6)

pokud se ale spleteš, pak si doslovným můžeš zavřít dveře


 #37481 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
03.01.22 15:49:42 | #37483 (7)

Samozřejmě. Stejně jako hledáním symboliky tam, kde není.


 #37482 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6…
03.01.22 15:58:02 | #37484 (8)

Některé věci prostě nelze doslovně pochopit již toho důvodu že nemají konkrétní lidskému rozumu srozumitelný výklad.


 #37483 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
03.01.22 16:13:24 | #37485 (9)

Například, ratka? Kde vidíš lidskému rozumu nesrozumitelný výklad?


 #37484 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 16:20:50 | #37487 (10)

Nechme toho jo? Vidím ho úplně všude.


 #37485 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
03.01.22 16:18:17 | #37486 (9)

Tak jistě, do detailu asi ne, ale kdyby to nemělo přinést člověku alespoň rámcové informace, Bůh by to tam nenechal zapsat. (2. Tim 3:16, 17)


 #37484 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 16:22:31 | #37488 (10)

Samozřejmě, rámcové ano a také směr... a ukazatele. A návody jak k sobě Boha vpustit, jak se otevřít Božímu slovu, jak naslouchat abychom byli schopni slyšet a říct Ano, staň se.


 #37486 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 17:32:24 | #37495 (11)

Otevřít se Božímu slovu asi nebude v tom, že budeme podle vlastního přání určovat, co je symbolické a co skutečné, podle toho, jak je to pro nás srozumitelné nebo jinak přijatelné.
Je totiž taková tendence, považovat mně nesrozumitelné pasáže za symbolické.


 #37488 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.01.22 17:36:38 | #37497 (12)

Podle vlastního přání? Nebo podlé tvého přání? Každý má klíč - víru.


 #37495 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
03.01.22 16:30:02 | #37489 (5)

Všechno ne - jsou tam i fakty - i když ne všechny časově zařazena - jsou daná tak, aby splnili "boží účel". *19376* *32630*
Ale s tím co jsi napsala tak s tím souhlasím Ráj, Adam a Eva, nebo Kain a Ábel jsou symbolikou - zástupce lidí - ne jako jednotlivci. *11274*


 #37477 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
03.01.22 16:32:19 | #37490 (6)

vidím to podobně, jsou to příběhy které sdělují informaci tak aby bylo možné porozumět odkud pocházím ale zase aby to nebylo příliš přitažené za vlasy tedy bajka.


 #37489 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
03.01.22 16:45:13 | #37492 (7)

Tak - Sodoma a Gomora - roj meteoritů je reálně zničil - nejdřív událost a až ta "omáčka" kolem. *19376*
Deset ran - reálně se to stalo - v různých obdobích vzdálených od sebe i desítky let a v jiném pořadí - nejdřív - událost a až pak příběh. *19376*
Ale sedí to do božího plánu, tak je to OK. *20*
Tak vznikli různé "příběhy" *11274*


 #37490 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6…
03.01.22 17:38:36 | #37498 (8)

I tak ale nejen. Je zde kumulována moudrost dlouhé epochy do slova.


1  
 #37492 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
03.01.22 16:34:35 | #37491 (6)

..je zaujímavé pozorovať (a už dlhšie to pozorujem), ako tu (a u SJ) píšete, ako sa tu správate, niekto by povedal, že ako "takmer" veriaci, resp. loajálny k viere ...- a div sa svete, prídete na iné fóra (Ateistická společnosť a inde, a stávate sa posmešným agresívnym ateistom - divné! v čom to je?:-)


 #37489 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
03.01.22 16:53:25 | #37493 (7)

V tom, že tě beru jako fanatika, který se chválí svým vzděláním a namyšleně píše, že se mnou "husy nepásl"(co je pravda - já nikdy husy nepásl), chová se povýšeně na svoje vědomosti a pak napíše : magnetismus = gravitace. *33648*
Co si mám myslet? *3632*
A to není poprvé co jsi "ujel" a povýšenecky se chováš dlouho
Ateisty mažeš - sprosťárny na ateisty necháš. *3422*
Jak se dá debatovat(?) - jednoduše se přizpůsobím a začnu se chovat jak si to DF "zaslouží" *32630* *32630*


 #37491 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6…
03.01.22 17:34:19 | #37496 (8)

každý vidí a vie, že nie som fanatik, ale nie som ani pokrytec, ktorý sa správa, píše a hovorí podľa toho, v akom prostredí (a medzi kým) sa nachádza...nepatrím medzi tých, ktoré keď sú s vlkmi, hryzú ako vlci, ani tých, ktorý keď je medzi baránkami, správa sa ako baránok - každý to u mňa vidí, kto je len trochu nezaujatý...


 #37493 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
03.01.22 17:56:09 | #37500 (9)

Nevytáčej se. *19376*
Proč bych měl někde řvát, když se na mě neřve - proč bych neřval, když na mě někdo řve??
*32630* *32630*


1  
 #37496 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 6:53-58
03.01.22 17:24:19 | #37494 (6)

Možná by bylo zajímavé zjistit, co si o tom všem myslel Ježíš a apoštolové.


 #37489 

| Předmět: RE: Jan 6:53-58
04.01.22 07:55:42 | #37515 (1)

Proč ano:
49 Vaši Otcové jedli na poušti manu, a zemřeli.
50 Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře.
51 Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa."
52 Židé se mezi sebou přeli: "Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?"


 #37418 

| Předmět: RE: RE: Jan 6:53-58
04.01.22 22:30:15 | #37564 (2)

Ano, tím chlebem Ježíš myslel dvě věci, dva významy:

  1. Poznání Boží vůle (Jan 3:16)
  2. Jeho oběť.

Není žádný důvod si myslet, že Ježíš mluvil o eucharistii.

  1. Vylučuje to časová posloupnost obou událostí
  2. vylučují to další verše, které se týkají Ježíšova příchodu z nebe na zem

Nikdo nepředložil relevantní texty, které by tuto pasáž dávaly do souvislosti s podáváním chleba a vína.


 #37515 

| Předmět: RE: Jan 6:53-58
04.01.22 22:42:14 | #37566 (1)

(Jan 6:55)
Mé tělo je totiž pravý pokrm a má krev je pravý nápoj.

Ježíš přirovnal tělo a krev k jídlu a pití.
Jak poznání, tak Ježíšova oběť jsou nezbytné pro věčný život stejně, jako ne nezbytné jídlo a pití.


 #37418 

| Předmět: má Bůh smysl pro humor ?
30.12.21 05:45:50 | #37193

Jonáš 4:4  Hospodin se však otázal: "Je dobře, že tak planeš?" Jonáš totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít.
Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Příštího dne za svítání nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl.
Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl: "Lépe abych umřel, než abych žil."
Bůh se však Jonáše otázal: "Je dobře, že pro ten skočec tak planeš?" Odpověděl: "Je to dobře. Planu hněvem až k smrti." Hospodin řekl: "Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka?"

Bůh má smysl pro humor a ještě jeden poznatek, i když lidé nerozeznají pravici od levice
není to důvod pro Armagedon, já vím "konec světa" se blíží *4916*| Předmět: RE: má Bůh smysl pro humor ?
30.12.21 07:12:46 | #37194 (1)

Říkáš, desc: není to důvod pro Armagedon, já vím "konec světa" se blíží *4916*
Tobě se na tomhle světě líbí? S nenávistí, lhaním, podváděním, vraždami, morálním úpadkem, neúctou ke komukoli a čemukoli, ničením života na zemi... atd?
Takhle to Bůh plánoval pro všechny lidi na zemi? Nebo na začátku měli ráj, kde byli šťastní a spokojení?
Ty si vážně myslíš, že Jehova Bůh si nechá nenávistnými lidmi toužícími po moci a penězích zničit tuhle planetu?
Vážně?
*33684*


 #37193 

| Předmět: RE: RE: má Bůh smysl pro humor ?
30.12.21 07:24:28 | #37195 (2)

Zjevení Janovo 20:11  A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa.
Matouš 24:35  Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
Marek 13:31  Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
Lukáš 21:33  Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.

tady to máš dokonce třikrát, co má počátek má i konec, neber to tak tragicky
ta úvaha byla spíš o humoru, ale tušil jsem, že se chytíte toho dovětku *4916*


 #37194 

| Předmět: RE: RE: RE: má Bůh smysl pro humor ?
30.12.21 07:58:18 | #37201 (3)

Důvod Jonášova zármutku byl trochu jiný. Jonáš měl kázat zkaženým Ninivanům, že budou zničeni. Ale Ninivané šli do sebe a hromadně se obrátili, činili pokání. Jehova je proto ušetřil. Jonáš se pak cítil jako hlupák, že kázal zkázu, kterou nakonec Jehova neučinil, a Jonášovo proroctví se nenapúlnilo. A tam Jehova napravuje Jonášův postoj, že by se měl spíš radovat ze záchrany těch lidí, z jejich obrácení. než litivat nesplněného proroctví.


 #37195 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: má Bůh smysl pro humor ?
30.12.21 08:05:23 | #37207 (4)

tady mi nešlo o Jonáše, ale jak Bůh nechal vyrůst skočec, který pak sežral červ, mně to přijde vtipný


 #37201 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: má Bůh smysl pro…
30.12.21 08:07:48 | #37210 (5)

No to jo.


 #37207 

| Předmět: RE: RE: RE: má Bůh smysl pro humor ?
30.12.21 07:59:46 | #37203 (3)

Myslíš toho dovětku jedovatého? *447*


 #37195 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: má Bůh smysl pro humor ?
30.12.21 08:08:37 | #37211 (4)

to záleží na úhlu pohledu, někdo v tom může vidět vtípek, někdo jedovatost
no nebudu moralizovat ..


 #37203 

| Předmět: RE: RE: RE: má Bůh smysl pro humor ?
30.12.21 08:40:51 | #37226 (3)

Jaká Ježíšova slova nepominou?
V předchozích verších je záznam Ježíšova proroctví o posledních dnech a konci tohoto systému věcí.
Ano, co má počátek, má i konec.
POčátek tohoto světa stojí na selhání první lidské dvojice.
Konec přinese nápravu.


 #37195 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: má Bůh smysl pro humor ?
30.12.21 09:07:46 | #37243 (4)

ano, ale jako nemůžeme nahlédnout existenci zla a zlého (ani dobra a dobrého)

(strom poznání dobrého a zlého, tady to můžeme nahlédnout i tak, že se nejedná o kvality,
ale o konkrétní osobu (dobrou a zároveň zlou) )

nemůžeme nahlédnout ani tomu co se míní tím koncem systému, řekl bych to tak, že Bůh když nemusí,
tak nedělá zázraky


 #37226 

| Předmět: RE: RE: má Bůh smysl pro humor ?
30.12.21 07:31:11 | #37196 (2)

Máme svobodu to nedělat.


1  
 #37194 

| Předmět: RE: RE: RE: má Bůh smysl pro humor ?
30.12.21 07:55:04 | #37198 (3)

ratka - promin-- co to je svoboda ve vire?


 #37196 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: má Bůh smysl pro humor ?
30.12.21 08:08:40 | #37212 (4)

nevím co se ptáš


 #37198 

| Předmět: RE: RE: RE: má Bůh smysl pro humor ?
30.12.21 08:01:35 | #37204 (3)

No to máme. Ale nevím, co těmi slovy chceš říct. Jako že není potřeba nápravy Bohem, že kdo chce, může žít dobrý život? Rozumím tomu správně?


 #37196 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: má Bůh smysl pro humor ?
30.12.21 08:06:54 | #37208 (4)

chci tím říct že pokud se budeme vymlouvat na druhé, že to ti druzí jsou špatní a proto nemůžeme to nebo ono... točíme se furt v kruhu. chci tím říct že především je třeba začít u sebe a teprve pak ukazovat co ten druhý má či dělá špatně.


1  
 #37204 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: má Bůh smysl pro…
30.12.21 08:11:27 | #37217 (5)

jak říká Ježíš, jste solí země


 #37208 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: má Bůh smysl pro…
30.12.21 08:39:35 | #37225 (5)

To máš pravdu, Ratko, co se týká jednotlivců, kteří chtějí žít dobře. Ale neřeší to celosvětové bezpečí, mír, prostě příznivé podmínky pro život takových lidí, jako jsi popsala. Má Bůh nechat donekonečna trápit dobré lidi těmi zlými? Ty můžeš žít jakkoli dobře, ale lidi, kteří neberou v potaz Boží zákony, tě můžou okrást, zotročit, fyzicky i psychicky týrat, zničit tvoje životní prostředí, tvoji rodinu rodinu... Vycházíš pořád jen ze svého způsobu života, kde se nic takového neděje, a nechává tě to v klidu. Jenomže svět není zdaleka takový.


 #37208 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: má Bůh smysl…
30.12.21 08:42:06 | #37230 (6)

Mysl - Duch zůstává svobodný. Ten nelze zotročit. K tomuto je třeba dozrát a nechat se vnitřně osvobodit (naplnit Milostí) To je naplněním života Bohem.


 #37225 

| Předmět: RE: RE: má Bůh smysl pro humor ?
30.12.21 07:55:42 | #37199 (2)

Deuteronomium 30:15  Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo;  když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.
Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim,  oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete.

lidé maj prostě na výběr, kdych vynechám tu "omáčku", tak je tam prostě oznámeno, že zanikneme pokud..
jak říkal Jan Křtitel Bůh si může udělat děti i z kamenů


 #37194 

| Předmět: RE: RE: RE: má Bůh smysl pro humor ?
30.12.21 08:05:13 | #37206 (3)

Tohle platilo pro Jehovův vyvolený národ, s nímž byl ve smlouvě.


 #37199 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: má Bůh smysl pro humor ?
30.12.21 08:09:36 | #37214 (4)

muzu vedet kdy a kde tu smlouvu uzavreli?


 #37206 

| Předmět: Galaťanům 6:7–9
27.12.21 10:38:59 | #36942

(Galaťanům 6:7–9)
Nenechte se oklamat: Bohu se nelze posmívat. Co člověk zasévá, to také sklidí. Kdo totiž zasévá s ohledem na své tělo, sklidí od svého těla zkázu, ale kdo zasévá s ohledem na ducha, sklidí od ducha věčný život. Nepolevujme tedy v konání dobra, protože když se nevzdáme, budeme v patřičný čas sklízet.

Prosím, pojďme ukončit debatu o tématech, která sem nepatří, myslím, že žádného nebude škoda.
Věmujme se teď Pavlovým slovům, která vyvolávají některé otázky.

Co znamená zasévat s ohledem a tělo, a na ducha?
Jak se můžeme Bohu posmívat tím, co zaséváme?| Předmět: RE: Galaťanům 6:7–9
27.12.21 18:52:31 | #37002 (1)

Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.

Římanům 2:6  On `odplatí každému podle jeho skutků´.  Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný.  Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest.

ono se to možná na první pohled nezdá, ale je to poměrně klíčový návod na život, vždyť výsledkem toho správného jednání je život věčný a to je to o co všichni usilujeme, takže by asi stálo se nad tím zamyslet


 #36942 

| Předmět: RE: RE: Galaťanům 6:7–9
27.12.21 18:54:09 | #37003 (2)

Ano, proto jsem to sem dal.


 #37002 

| Předmět: RE: RE: RE: Galaťanům 6:7–9
27.12.21 20:05:50 | #37026 (3)

mně se zdá, z navázaných příspěvků, že se od tématu vzdalují a to není dobře, protože pokud se vzdaluji, tak jdu špatným směrem, možná by neškodilo se víc zamyslet


 #37003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:7–9
27.12.21 20:10:58 | #37030 (4)

Je toho dost k úvaze, takže to nemusí jít striktně jedním směrem.
Zkus to tedy nasměrovat jinam.


 #37026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:7–9
27.12.21 20:26:46 | #37034 (5)

Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný.

podle mne to souvisí s největším přikázáním, milujte Boha atd. co to znamená ? poznávat Boha
Žalmy 105:4  Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
neustále se modlete (hovořte s Bohem )
za úsvitu tě hledám na lůžku si tě připomínám a rozjímám o tobě

je to prostě soustředěnost na Boha, ty ostatní věci jsou podružné
hledejte nejprve království a vše ostatní vám bude přidáno


 #37030 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:7–9
27.12.21 20:32:41 | #37037 (6)

Na Boha se můžeme soustředit i tím, že se snažíme žít podle jeho rad, viz třeba ten žalm, který cituješ.


 #37034 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
28.12.21 14:14:22 | #37059 (7)

rad je v písmu mnoho, ale aby jsme se jimi mohli řídit, musíme je také správně pochopit

Přísloví 2:1  Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru,  abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti, jes­tliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost, budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, 
tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha.


 #37037 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.21 14:37:48 | #37062 (8)

To Přísloví 2. kap. 1-5 máme pověšeno nade dveřma v jídelně už 40 let. Moc se mi ty verše líbí. *30434*


 #37059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.21 14:45:32 | #37064 (8)

Tak to jistě. Ano, tohle je známý a oblíbený text. K poznání Boha tedy můžu dojít tak, že se mu nevzpouzím, ale hledám jeho myšlenky jako poklad, snažím se jim porozumět a radostně je přijímám, nezapomínám je hned po přečtení, ale zvnitřňuju si je a chovávám v srdci jako něco vzácného. Ano, předpokládá to lásku k Boží moudrosti, nikoli k prosazování vlastních názorů a tužeb.


 #37059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.21 16:12:49 | #37081 (9)

mně šlo hlavně o ten závěr, tak ještě jednou a jinak, jestli vám to bude také tak důvěrně známé

Jób 28:12  .. moudrost, kde se najde? Kde je místo rozumnosti? 
Člověk nezná její cenu, v zemi živých se nenajde.

Propastná tůň praví: »Ve mně není«,moře říká: »Já ji nemám«. ...
Odkud tedy přichází moudrost? Kde je místo rozumnosti?
Je utajena před očima všeho živého, zahalena i před nebeským ptactvem.
Říše zkázy a smrt říkají: »Pouze jsme zaslechly pověst o ní.«
Jenom Bůh rozumí její cestě, on zná také její místo,
neboť on dohlédne až do končin země, vidí vše, co je pod nebem.
Když větru udělil prudkost a vody odměrkou změřil, když dešti stanovil cíl a cestu bouřnému mračnu,
hned tehdy ji viděl a vyprávěl o ní, učinil ji nepohnutelnou a také ji prozkoumal a řekl člověku:
»Hle, bát se Panovníka, to je moudrost, vystříhat se zlého, toť rozumnost.«

moudrost prostě není k nalezení, ani k získání za jakoukoli cenu, ta "ústřední rada"
pochází z Božích úst, ale moudrosti a rozumnosti, se můžeme jen přibližovat, nebo vzdalovat


 #37064 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.21 16:21:12 | #37082 (10)

OK. Přesně tak. Moudrost je jen u Boha, my máme poznávat, hledat u něj.


 #37081 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.21 18:02:37 | #37111 (11)

ale co to v praxi znamená ? pokusím se to dát do souvislostí
Matouš 7:14  Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

tu cestu není jednoduché nalézt a jít po ní, tato rada nám může dát maják, kterého se lze dále držet
je to ona bázeň, která by měla být vyvážená, sice tak, že by měla být konstantní
jakmile například Kristu začneme říkat příteli, nebo bratře a Bohu Otče, nebo abba tati
tak se ta bázeň vytrácí a pro nás by to měl být signál, že jsme se odklonili z cesty
a naopak, pokud by nás ona bázeň měla ochromovat, tak to také není správná cesta


 #37082 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.21 22:29:12 | #37115 (12)

Tak určitě oslovení odráží stupeň úcty a naopak.
Boha oslovovat jako otce, je v pořádku, nakonec nám to Ježíš přímo doporučil.
(Matouš 6:9)
Modlete se tedy takto: ‚Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno.

Ale jen v oslovení to není.
Když jsem byl před 10 lety v českých vesnicích v Banátu, bydleli jsme v rodině, kde měli dva syny 18 a asi 22. Oba rodičům vykali, křižovali se před každou kapličkou, ale jinak celé dny leželi u televize jak kravské hnáty, tedy kromě večerů, kdy chodili do hospody vést chytré řeči se sobě podobnými. Doma skoro nepřeložili stéblo.


 #37111 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.21 23:29:51 | #37117 (12)

S tím, co píšeš o oslovené, nesouhlasím, s ostatním ano. Člověk může Boha oslovovat i kdovíjak vznešeně, a přitom si z něj dělat blahosklonného tatíka, který všechno odpustí a je mu úplně jedno, co dělá.


 #37111 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.21 23:43:08 | #37118 (13)

to byl příklad pro znázornění myšlenky, jistě, že to v tom není


 #37117 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.21 23:59:24 | #37119 (14)

Co v čem?


 #37118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.12.21 00:03:48 | #37120 (15)

úcta v oslovení


 #37119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.12.21 00:17:01 | #37121 (16)

Ano, v oslovení by se měla odrážet úcta k oslovenému.
S tím souhlasím, s výhradou, že i ta úcta může být povrchní nebo dokonce předstíraná.


 #37120 

| Předmět: RE: RE: Galaťanům 6:7–9
27.12.21 19:08:42 | #37006 (2)

Ale i:
Marek 8
34Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.
35Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej.
36Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?
37Zač by mohl člověk získat zpět svůj život?

A nebo:

1. Korintským 6
19Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
20Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.


 #37002 

| Předmět: RE: RE: RE: Galaťanům 6:7–9
27.12.21 19:16:05 | #37009 (3)

Tak to by mohlo být zajímavé.
Jak pochopit, že v dopis Galaťanům Pavel radí nezasévat s ohledem na tělo, zatímco Korinťanům píše, aby svým tělem oslavovali Boha?


 #37006 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:7–9
27.12.21 19:29:51 | #37014 (4)

Zasévat s ohledem na tělo znamená zasévat pro sebe., pro to, co nás odtahuje od Boha (požitky ttřeba).Kdo zasévá takové věci, nemůže svým tělem oslavovat Boha.


 #37009 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:7–9
27.12.21 19:56:05 | #37022 (5)

Matouš 16
25Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.


 #37014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:7–9
27.12.21 20:03:43 | #37025 (6)

Ano, ale většinou to nemusí dojít do krajnosti.
Takže bychom tím životem mohli myslet právě takové to hmotařství a požitky. Ty ztratit můžeme.


 #37022 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:7–9
27.12.21 20:05:58 | #37027 (6)

A ještě, jak bychom se v souvislosti s tímhle vším posmívali Bohu?


 #37022 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
27.12.21 20:11:09 | #37031 (7)

Třeba kdybychom se mylně domnívali, že sklidíme něco lepšího, že jsme zaseli...


 #37027 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.12.21 20:28:24 | #37035 (8)

Ono je to dost o pýše.
Člověk zasévá s ohledem na svoje tělo i tím, že ignoruje Boží zásady a očekává, že získá něco víc.
Ve 3. verši Pavel totiž varuje:
Pokud si totiž o sobě někdo myslí, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe.


 #37031 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.12.21 20:30:49 | #37036 (9)

A když je nic tak je nakonec přeci jenom něco :-).


1  
 #37035 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
27.12.21 20:17:20 | #37032 (7)

Mně je to jaksi jasný že dřív jsem žila tak nějako svůj život a v poslední době pro evangelium, tedy sem ztratila sebe ale díky evangeliu našla se :-)?
Ale to už člověk žije v jakési službě, ne že by to byla vůle moje, ale je vůle boží..


 #37027 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.21 18:55:58 | #37113 (8)

ty jsi taková apoštolka Pavla ,o) snědla jsi kus slunce a prásk už jsi na klíček, který natahuje Bůh
a ty jako taková ta slepička kovová poskakuješ po stole ,o)


 #37032 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.21 22:18:12 | #37114 (9)
Myslíš tuhle? *7271* *7271*

 #37113 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.21 23:10:53 | #37116 (10)

Jo, tu slepičku jsem měla taky. Byla skvělá *30434*


 #37114 

| Předmět: RE: Galaťanům 6:7–9
27.12.21 20:51:31 | #37039 (1)

Hned první věta je o oklamání a o posmívání. Jsem jen člověk a může se mi stát, že mě někdo oklame a já se pak budu Bohu posmívat. Přitom si to nebudu uvědomovat nebo jen málo.
Proto si chci dávat moc dobrý pozor, aby mě někdo nezavedl do tzv. "šedé zóny", kde si budu myslet, že ještě Bohu sloužím, ale ve skutečnosti budu pyšná a posměvačná.
Příklad? Touha mít více a více peněz - chamtivost a sobectví. To nejsou vlastnosti, které se Bohu líbí. Proto říkají další věty: Kdo co zasévá, to také sklidí.
Nepolevovat v konání dobra v dnešním světě je opravdu hodně těžké. Někteří lidé jsou zaměřeni hodně nepřátelsky a jsou agresivní. Tahle situace s cov*dem jim "nahrává do karet. Vidím okolo sebe, že každý s tím pocitem beznaděje bojuje. Chci velmi ostře před sebou vidět naději na Boží sliby a ráj. Když neopustím Jehovu - neopustí on mě.


 #36942 

| Předmět: RE: Galaťanům 6:7–9
29.12.21 08:51:14 | #37122 (1)

abuka: otazka -- Jak se můžeme Bohu posmívat tím, co zaséváme?
Kiwiman muj nazor : : Treba tim, ze nekdo tvrdi, ze clovek je hromada chemickych prvku Bohem stvorena.
Buh stvoril cloveka pro obraz svuj stim, ze ho stvoril z prachu zeme a pozdeji si to diky Mendelejovi vytvorili nekteri - jako hromadu chemickych prvku. Buh nam dal i jine daleko dulezitejsi veci pro svuj obraz - Jednou snich je i zde probirana DNA -- pro ty jednoduzsi "" kniha Bohem v nas napsana o nasem puvodu a zrodu"" --- . Otcovo spermo a matky vajicko. Diky tomuto uzasnemu Bozimu daru Nasi dedicnosti ( o ktere mimo jine pise i Bible Dedicny hrich) _ -- Muzeme ted z urcitosti rict, ze Panenka Marie je zakladnim pilirem v nasem zivote.
Diky jejimu neposkvrneni a plodnemu vajicku se narodil nas spasitel *17163* Jezis Keistus. *3789* ---- Cetli jste muj nazor -- Kiwi.


 #36942 

| Předmět: RE: RE: Galaťanům 6:7–9
29.12.21 08:58:26 | #37123 (2)

Děkujeme.


 #37122 

| Předmět: RE: RE: RE: Galaťanům 6:7–9
29.12.21 09:06:12 | #37124 (3)

abuka - neni zaco - je to pouze muj nazor -- dekovat se ma za pravdu -- ale dekuji za podekovani *17130*


 #37123 

| Předmět: RE: RE: Galaťanům 6:7–9
29.12.21 09:13:44 | #37125 (2)

Moýná ti nedošlo, že debata byla o tom, že člověk je stvořen jen z prvků, které se nacházejí na zemi. Nikdo tu nepukal smíchy nad představou, že jsme jen hromada chemických prvků. Sám píšeš, že Bůh stvořil člověka z prachu země. Co to pro tebe znamená? Co znamená stvoření z prachu země?


 #37122 

| Předmět: RE: RE: RE: Galaťanům 6:7–9
29.12.21 09:21:10 | #37126 (3)

margo - zkusim - Buh nas stvoril zaprve pro obraz svuj a to pouzitim prachu zeme - - Vybec neni dulezity materila pro stvoreni ale to co je obrazem Bozim ten vysledek co stvoril. Musis premyslet tak jak souvislosti jdou -- jinak se dostanes do mysleni jinam. Ja nic nemam proti tomu jak si to ty prestavujes? To je tva vira nekym ti vnucena nebo nekam nasmerovana. Ja nic proti tomu nemam ja pisu pouze svuj nazor,


 #37125 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:7–9
29.12.21 10:01:23 | #37133 (4)

Neuhýbej. Otázka zněla jasně. Bavili jsme se právě o tom materiálu, o ničen jiném.
Souvislosti jsou mi známy, ale taky se dokážu soustředit na dílčí úsek, kterým byl v tomto případě materiál na tělo člověk z prvků země. *17625*

A ty opravdu promitivní narážky o nějaké vnucené víře si nech od cesty, ano? *3820*


 #37126 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:7–9
29.12.21 10:08:22 | #37134 (5)

margo - jednoducha otazka na kterou dokaze odpocedet i skolat z pate tridy - z ceho jineho by mel byt clovek stvoreny nez z prvku co zname? --- Snad si nemyslis, ze by v lidskem tele moch existovat chemicky prvek co neexistuje v prirode? To nemyslis vazne? Neco noveho pro tebe je DNA a dukaz otom, ze vajicko Panny Marie bylo zakladem a plodem naseho spasitele Jezise Krista -- jinak jine chemicke prvky jsou bezvyznamne natom co Jezis pro nas udelal. --- MUzes mne napsat z kolika chemickych pravku se skladas?


 #37133 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:7–9
29.12.21 10:16:27 | #37137 (6)

Já si nic takového nemyslím, naopak jsi to tady prosazoval ty. *33072* To je fakt neuvěřitelné! *33072* Prosím, pročti si vlákno od začátku. Nezdáš se mi snad? *21943*


 #37134 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
29.12.21 10:25:49 | #37138 (7)

margo tak promin - SJ si nemysli, ze clovek byl stvoreny pouze z prachu zeme a niceho jineho ???
Muzu vedet co je vasi virou -- mozno mas pravdu ja jsem to blbe pochopil -- najdu to -- Tak cemu verite? Pouc mne neznaleho -- dekuji


 #37137 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.12.21 13:15:47 | #37187 (8)

Otáčíš to, kroutíš, Kiwi. Ty snad nerozumíš, o čem byla řeč? O tom, že Bůh udělal člověka z prachu země. My jsme to vysvětlovali, jako že tělo člověka je vytvořeno jen z těch prvků, které země obsahuje. Nic víc, nic míň. A ty jsi tohle tvrzení napadl a točil tady DNA a IQ a kdoví co ještě. Samozřejmě íme, a diskutovali jsme to, že pak Bůh člověka oživil svým duchem, aby jeho tělo ožilo. Nejsi schopen pochopit takovou elementární věc? Nebo ti fakt jde jen o neustálé bourání diskuze? *3820*


 #37138 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 04:40:07 | #37192 (9)

margo - promin ale ja se neudrzel kdyz ctu to co jsem cet -- proc musite zduraznovat, ze clovek je udelany a chemickych prvku ktere jsou na zemi. To vysvetlujete komu? Nerkomu nechapajicimu kdyz v Bibli je jasne napsane, ze jsme s prachu zeme. Oco jde vam? Ja pouze poukazal, ze to nejsou jenom prvky ktere jsou normalne v zemi a pridal jsem DNA - Deoxyribonukleovou kyselinu ktera sice je slozena s nekolika prvku ale je uznavana jako samostatna protoze je u kazdeho clovela jina a je udelana za pomici muzskeho sperma a zenskeho vajicka - takze tak jak ji zname se v prirode zakonite nemuze vyskytnout. Ja pouze napsal, ze to je dar Bozi a diky tomuto daru ted muzeme z urcitosti rict, ze Jezis je z vajicka Marie a Panna Marie je je nejdulezitejsi lidskou casti pri zrodu naseho spasitele Jezise Krista. -- Ja nemam v umyslu nic bourat ja napsal pouze svuj nazor nase telo obsahuje i prvky co nejsou v prirode - Ja chapu ale jak ctu ty asi moc ne.
Ty delas jak bych zato moch ja, ze na muj nazor jste se zacali bavit asi na 6ti strankach -- to je moje chyba? Ja to nekomu narizoval nebo vnucoval? Proc zato muzu ja? VY SJ jste zacali stim, ze clovek je stvoreny pouze s prvku co jsou v zemi - ja reagoval ze svym nazorem a ja to tady bouram. Nakonec mne jeste obvinis, ze ja zato muzu, ze nikdo nereaguje na vase hadanky ve zlatem ramecku a pripojuji se k jinemu tematu - ktere jste zacali vy SJ. a ne ja.


 #37187 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 07:45:47 | #37197 (10)

My to nemusíme zdůrazňovat. To je odpověď pro koumáky, kteří se posmívají, že Bůh měl Adama uplácal z bláta.
DNA není prvek, ale sama je z prvků složena. To je snad jasné každému. Takže Stvořitel ji nemusel najít, ale prostě ji z příslušných prvků složil.
Nevím, jak jsi došel k té "určitosti" - zkoumal jsi snad Ježíšovu a Mariinu DNA? *5620*


 #37192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 07:57:51 | #37200 (11)

margo promin ted ti nerozumim stim skoumanim DNA Marie a Jezise tam je to snad jany z Bible - nebo ne?


 #37197 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 07:59:19 | #37202 (12)

magro - tee nevim jestli jasny nebo dany -- ale je to tak jak pisu.


 #37200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 08:02:08 | #37205 (12)

Ne.


 #37200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 08:07:40 | #37209 (13)

margo co ne?? ja proti tobe nemam nic ani proti svem SJ ale co NE ??? Jezis neni synem Marie??
Kdo vas to uci?


 #37205 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 08:09:13 | #37213 (14)

Je, Ale zázračně narozeným.


 #37209 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 08:11:08 | #37215 (15)

zázračně narozeným? chtěla bych vědět v čem spočívá zázračné narození.


 #37213 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 08:19:56 | #37218 (16)

ratka - to jsme dva - ale musim ted do kramu pro boruvky -- tak prectu odpoved co neznam pozdeji.


 #37215 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 08:31:43 | #37219 (16)

Právě v tom, že nedošlo k normálnímu spojení dvou lidí, ale Bůh přebesl do Mariina lůna život už existující duchovní nebeské bytosti.


 #37215 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 08:34:03 | #37220 (17)

margo uz jsem tady ted ti oprvdu nerozumim -- Jezis neby clovekem? *29713*


 #37219 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 08:34:18 | #37221 (18)

nebyl


 #37220 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 08:34:34 | #37222 (17)

No vida. Ale to v Bibli není, takhle jste si to vyložili. Nic proti, můžete si to vyložit jak chcete. Ale zázračnost může spočívat i v tom že Panna zůstala Pannou. Jde mi jen o to, že určitá tajemství zůstanou tajemství nezávisle na tom jak jistě a přesvědčivě je budeme vykládat.


 #37219 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 08:38:15 | #37223 (18)

No jo ale k čemu to je aby Panna zůstala Pannou?
Mně uniká smysl této veledůležitosti :-)


 #37222 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 08:39:02 | #37224 (19)

Panenská Země...


 #37223 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 08:41:34 | #37228 (20)

Cože? *34896* *34896* *34896*


 #37224 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 08:41:42 | #37229 (19)

kroky vis vubec co to je panna? nebo vyznam toho slova?


 #37223 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 08:43:00 | #37231 (20)

Přesně tak. Je třeba si vůbec uvědomit co to vlastně znamená - panenský. říká se panenský olivový olej. někdy taky panenské víno.


 #37229 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 08:54:06 | #37235 (21)

Myslím, že v případě Marie je to jasně napsáno: "nepoznala muže".


 #37231 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 08:47:43 | #37232 (20)

V případě Panny Marie jo, do porodu Ježíše, ale potom jaksi mi to uniká :-)


 #37229 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 08:53:15 | #37234 (21)

kroky - zkutecne pannestvi neni panneska blana a to neporusena - to vubec ne - o panneskou blanu muze zena prijit i jinym zpusobem nez pohlavnim spojenim s muzem. pannestvi je povazovano to, ze v pochve ( nejsme tady deti) proto pisu otevrene -- Panna je zena ktera nemela ve sve pochve v prirozeni muzsky ud -- tim je pannou jako takovou. Omlouvam se jak jsem to napsal ale nemyslim stim nic spatneho.


 #37232 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 09:09:32 | #37246 (22)

No a to se píše v Matouš 1/25 že Josefovo jo po porodě.


 #37234 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 08:57:37 | #37237 (21)

Pořád zůstává panenská - neporušená, tedy zcela poddaná Bohu.


1  
 #37232 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 09:03:50 | #37239 (22)

Jenže ono se o panenskosti Marie píše pouze do narození Ježíše.


 #37237 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 09:07:33 | #37242 (23)

to neznamená že taková nezůstala... věčné zůstává věčným. pomíjivé pomíjivým. Je třeba tady tak trochu vidět ze spirituálního hlediska. pozemské se snoubí s duchovním


 #37239 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 09:11:14 | #37248 (24)

Tak že Ježíšovi nebyla matkou na plný úvazek?


 #37242 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 09:18:03 | #37253 (24)

Kde je psáno, že Marie zůstává věčnou?
Marie bylo prostě vyvolena Bohem, zřejmě díky svým vlastnostem, aby porodila Mesiáše.
Vychovala ho ve stejném duchu, stejně jako vychovala další děti, které jí nijak nebránily zůstat oddanou Boží služebnicí.
Není to možná až tak spirituální, ale odpovídá to biblické zprávě.


 #37242 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 09:19:42 | #37258 (25)

Oni potřebují mát panenskou modlu, to je celé :-).
A tak si ji vytvořili :-).
To je můj názor :-)


 #37253 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 09:23:52 | #37261 (26)

kroky -- ze to je tvuj nazor mne vubec neudivuje - pises a nives ocem *27179* ale klidne pis kdyz te to nejak v tvem dusevnim pohnutem zivote uklidni a srovna tam kde ches bit -- Ty ani nevi co to je modla *27179* ale klidne pis dal -- Ja ti neodporuji -- vlasne ja neodporuji tady nikomu *27179*


 #37258 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 09:27:55 | #37264 (27)

Ale jo vím co to je modla:-) to když se z matky udělá panna :-) a modlejí se k ní :-)


 #37261 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 09:31:32 | #37266 (28)

kroky jsi uplne dokonala *27179* *27179* *27179* *27179* teda pouze v rceni - v jednoduchosti je dokonalost -- je stebou nekdy opradu legrace -- co kdyby jsi ta svoje modra sla a relkla u vas na psychiatrii co by ti nato rekli?? Asi nic sveraci kazajka to vysvetli *27179*


 #37264 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 09:38:26 | #37268 (29)

Psychiatři nemaj zdravý rozum ?
Ja by jsem řekla že Jo:-).
Že mají, vidí reálně :-)


 #37266 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 09:40:28 | #37270 (29)

Koukám že katoliciznus se dnes prosazuje svěracíma kazajkami :-)
Dřív upalovali - to je pokrok :-).


 #37266 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 09:55:31 | #37271 (30)

kroky nic proti tobe a tvemu chapani -- jsi normalni zena -- Ty ani nechapes Bozi boj proti spatnosti.
Mam citovat Bibli? Ve skartce vlasnima slovy: Potopa sveta - Sodona gomorrah - To byli boj proti carodejnicim uplne nic -- co treba to, ze Mojzis co urad egyptanum lidi s nekolika tunama zlata z ktereho si potom v pousti kde neni zadne drevo a uz vubec tavici pec a zarizeni na tveni odlili z toho ukradeneho zlata - jako otroci urcite zadne nemeli - odlili nekolika tunove zlate tele kteremu se klaneli jako ke svemu Bohu ( to je modla) a nakonec sam Buh Jehowah jak pisou SJ rek vemte ukradene mece a povrazdete sve bratry ktere jsem ukrad spolecne s Mojzisem v Egypte -- takze jejich osvobozeni z poddanstvi byla jejich smrt -- Verle tomu , ze budou jedno spaseni a takle dopadnou verici v armadegonu, To se presne pise v Bibli onich


 #37270 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 09:57:42 | #37272 (31)

Jan 16
7Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.
8On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud:
9Hřích v tom, že ve mne nevěří;
10spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte;
11soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.
12Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli.

A to je přesně o vyznavačích Panenek Marií: 9 Hřích v tom, že ve mne nevěří;


 #37271 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 10:05:50 | #37274 (32)

kroky - my ale uznavam na prvnim miste Boha --jako - Otece Syna DS ale Panna Marie je tim neodelitelny clankem mezi trojici Bozi a clovekem -- Ja vim ty to nepochopis a nejsi sama - to by te mohlo nejak utesit *27179*


 #37272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 10:10:27 | #37276 (33)

Jenom že jediný prostředník mezi Bohem a lidmi je člověk Ježíš Kristus a vy používáte Panenku Marii.


 #37274 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 10:15:57 | #37279 (34)

většinou pokud vím je to míněno tak, aby se Marie přimluvila u svého Syna, takže nikdo se neobchází
a nejde o to, že Marie spí v prachu země jako ostatní, Ježíš vidí úctu k jeho matce a jistě k tomu přihlédne


 #37276 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 10:19:26 | #37281 (35)

Marie řekla:
Jan 2
5Matka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám nařídí.“


 #37279 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 10:20:51 | #37283 (35)

To je právě že jenom o tom že nevěří v něho.


 #37279 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 10:17:40 | #37280 (34)

kroky ; to snad ani neni mozne *17130* My netvrdime, ze Jezis je min nez jeho matka Marie -- my pouze poukazujeme nato , Ze matka Jezisova Marie je na urovni uctivani jako clovek - nositelka matka - syna Boziho ktery za nas a nasi spasu zemrel jako clovek. Bez pPanny Marie by tohle vsechno nemelo zadny vyznam a mohli bychom se bavit o evoluci.


 #37276 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.21 10:20:12 | #37282 (35)

No a kde je od Ježíše pokyn že takto máme konat ?


 #37280