Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: Syn-Boha
Správci: Syn-Boha
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 105199x
Příspěvků:
9405

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš miluje každého člověka i celé lidstvo! Sdílejme tedy své pocity o životě v Lásce Boží našeho Tatínka a diskutujme o nich. Človíček. (Syn-Boha)
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
21.01.21 09:43:19 | #6673

*6415* tys mi řekl děvenko:)nevyvyšuj Boha slovy-ale vyvyšuj Boha láskou a pokorou kdy ty se zmenšuješ aby On mohzl tzv rust-tím prokažeš Bohu největší uctu a lasku děvenko-ne slovy.On je nepotřebuje-ty poklkni před oltař jeho velebnosti se srdcem ve svych dlanich a se slzami v očich slzami lasky,slova zapomen a jen v lásce se odevzdej aby zustal jen On -slova zanech děvenko:) *6415* *6614* *31935*| Předmět: RE:
21.01.21 09:48:38 | #6675 (1)

(Bible, Izajáš 29:18)

*15154* I uslyší v onen den hluší slova Knihy *15154*
*15154* a oči slepých prohlédnou z temnoty a ze tmy. *15154*

(Živé Slovo Boží)

*31684* *9540* *8734*

 #6673 

| Předmět: RE: RE:
21.01.21 17:35:45 | #6689 (2)

Iz popírá rotaci Země: Izajáš 45, 18Toto praví Hospodin, stvořitel nebe, onen Bůh, jenž vytvořil zemi, jenž ji učinil, ten, jenž ji upevnil na pilířích ; nestvořil ji, aby byla pustá, vytvořil ji k obývání: „Já jsem Hospodin a jiného už není.


 #6675 

| Předmět: RE: RE: RE:
21.01.21 18:00:00 | #6695 (3)

*23266* Zem, po které šlapete, je skutečně na mnohých místech upevněna tak, aby neodplula na rozžhavené (roztavené) hornině pod ní. Je to mistrovské dílo!!! *17063*


 #6689 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
22.01.21 13:35:14 | #6723 (4)

kontinenty se pohybují také


 #6695 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
22.01.21 16:32:12 | #6727 (5)

*17063* Celý vesmír je v pohybu! *4575*


 #6723 

| Předmět: (Bible, Izajáš 25:1)
21.01.21 09:39:28 | #6671

(Bible, Izajáš 25:1)

*15154* Živý Bože, Ty jsi můj Bůh! *15154*
*15154* Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu Tvému jménu, *15154*
*15154* neboť činíš podivuhodné věci, Tvé odvěké úradky jsou věrná pravda. *15154*

(Živé Slovo Boží) *2351*| Předmět:
21.01.21 09:35:01 | #6669

*6415* Tys mi řekl děvenko-nechť jsou tvá slova laskavá a jemná a mírna,jako když potuček se klikátí krajinou plynoucí v důvěře do moře:)nebud jako ti novodobí tvrdí, sušší proroci s ohnivými slovy vyhružek rvoucí si svůj vous na poušti nevědomosti a svého pomýleného kralovství,kdy používají slova bible,citáty žalmy a hlavně ty tvrde starozákonní jako vyhružky z nitra svých tvrdých srdcí-neznajíce Boha jako lásku jedinou lásku a podstatu neboť jejich ega ješte se nezpokornila a jsou stále odělenymi hlasnymi troubami a trouby:)u města Jericha kdy chtěji zbořit hradby druhých ,ale ty sve kolem svých tvrdych a nevědomych srdcí ne děvenko:) *6614* *20719* *30698* *4345* *31935*| Předmět: RE:
21.01.21 09:38:57 | #6670 (1)

*6415* děvenko ty žij v lásce a s láskou i beze slov a ty pošetile znalce nech na jejich cestě:)nepovyšuj se nad nimi,nebot oni jsou už zkazou sami sobě a v jejich slovech citíš zoufalství,nelid nelasku a to vše zakryvají slovy lasky,Bohu citaty žalmy děvenko-je to smutny přiklad kam padne každy človek v pyše a nadutosti.kdy zavrhne Boha jako princip jednoty ve všem a ve všech a na jeho misto nastolí tvrdošijne ego a zapř Pravdu jako petr krista-to se stalo mnohym děvenko a setkaš se s nimi často:) *6415*| Předmět: RE: RE:
21.01.21 09:40:16 | #6672 (2)

*6415* děkuji Ti drahy přiteli a zase jsme se objali a byli jedno tělo a jeden duch *6415* *30698* *4345*| Předmět: RE: RE:
21.01.21 09:44:22 | #6674 (2)

(Bible, Izajáš 28:10)

*3456* Stále jenom: žvást na žvást, žvást na žvást, *11171*
*3456* tlach na tlach, tlach na tlach, *11171*
*3456* trošku sem, trošku tam. *11171*

(Živé Slovo Boží)

*11104*

 #6670 

| Předmět: (Bible, Izajáš 12:1-2)
21.01.21 09:29:51 | #6667

(Bible, Izajáš 12:1-2)

*15154* V onen den řekneš: "Vzdávám Tobě chválu, Živý Bože!
*15154* Rozhněval ses na mě, Tvůj hněv se však odvrátil a potěšils mě.
*15154* Hle, BŮH JE MÁ SPÁSA, doufám a jsem beze strachu.
*15154* Živý Bůh, jen Živý Bůh je má záštita a píseň, stal se mou SPÁSOU.
*15154* S VESELÍM BUDETE ČERPAT VODU Z PRAMENŮ SPÁSY.
*15154* V onen den řeknete: "Chválu vzdejte Živému Bohu a vzývejte jeho jméno!
*15154* Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené."

(Živé Slovo Boží)

P.S. Ano, Živý Bůh /JHVH/ je jediným a jednojediným Bohem a Panovníkem celého lidstva! Amen.| Předmět:
21.01.21 09:24:05 | #6665

*6415* tys mi řekl děvenko prave žive slovo Boži je živy nekonečny klid-kdy ego se zpokorni a umlkne natož slova a myšlenky,aby ttoo ticho tento Boži tichy hlas jež všim pronika a naplnuje a z něho všechzna slova vychazejí-ale žel bohu mnohdy slova pošetila a hlavně tech kdož si mysli jak Boha znaji ale tvrdili že Boha znaji jako objekt tak se verlice mylí a ješte nedosahli prave moudrosti Poznaji jednoty ducha:) *6415*| Předmět: RE:
21.01.21 09:28:13 | #6666 (1)

*6415* ale nepři se snimi jsou ješte jako děti na pisku:) jen tiše kolem nich projdi devenko i když po tobe budou hazet pisek a budou tě chtít vtahnout na sve piskovište a hrady z pisku myslice si jaci jsou stavitele-ty jdi na nekonečnou poušt ,kde pisek je volny jako vitr v jardanske pouští,kdy nebudeš chtiti vlastnit nic a tím ti Buh da vše a naplni tě po okraj:) *6415* *30698* *31935*| Předmět: RE: RE:
21.01.21 09:33:15 | #6668 (2)

(Bible, Izajáš 13:11)

*11171* A budu stíhat zlobu světa a nepravost svévolníků.
*11171* Učiním přítrž PÝŠE opovážlivců, ponížím TROUFALOST ukrutníků.

(Živé Slovo Boží)

*33974* *33975* *11171* *33973* *33976*

 #6666 

| Předmět:
21.01.21 09:20:09 | #6662

*6415* tys mi řekl děvenko-jejich srdce jsou tvrda a proto vyhledavají jen tvrde vyroky ze stareho zakona,jako by jejich sredce toužila po pomstě a tvrdosti a tím jen ukazuji sve tvrde nitro bez lasky-sami jsou sušší a vyhružní a tak vidi i Boha.-)jehož neznaji jako prave já všeho a všech,potom vzhliži k budoucnosti zatvrzele a vyhružně agresivně a negativně a štestí nemají a neznají i když na jejich jazykach jsou slova o Bohu a lasce děvenko ,ale nevěř jim a tve srece budeli jedno s bohem ti to vždy naznačí a řekne,že tito hlasatele jsou jen dutymi a prazdnymi sluhy tmy a ne Světla ktere *6415* *6614* *20719* *31935* neznají:)| Předmět: RE:
21.01.21 09:22:01 | #6664 (1)

a potom jsme se zase objali,děkuji ti drahy přiteli za tva slova.) *6415* jako dva plamenky u sebe jsme stali a jako jedno sluničko do sebe se vtahli:) *30698* *4345*| Předmět: (Bible, Izajáš 6:1-13)
21.01.21 09:12:06 | #6658

(Bible, Izajáš 6:1-3)

Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám.
Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému:

*15154* "Svatý, svatý, svatý je Živý Bůh /JHVH/ zástupů, *15154*
*15154* celá země je plná jeho slávy." *15154*

(Živé Slovo Boží)

*3417* *9540* *13481*


| Předmět:
21.01.21 09:11:42 | #6657

*6415* Tys mi řekl děvenko-jak suše a smutné zní slova tech ,kteří stále o Bohu mluví,ale nechápou a neznají hloubku:)budou jako dunící zvony a ty budeš cítit ,že v jejich slovech není nic,žadna síla ducha neboť neznaji Pravdu života.)nechápou slova Ježíše-já jsem Syn Boži vy jste dítka Boží-jste potenciálně Božští,já jsem Syn boži neboť jsem poznal Pravdu o sobě světě a Bohu ale vy ještě ne-ale nebudte pyšní,že když mate božskou podstatu,že se o nic nemusíte snažit,ale na druhou stranu,kdybyste popřeli božskou podstatu,tak si tím uzavřete dveře do kralovství a na jeho místo postavite sve oddělene ego a to je druhy druh tragedie.:)Děvenko nepři se s těmi ,kdo ještě nemohou pochopit a zustavají zavrzelí a oddělení a tím ukazují jen nelasku a neuctu k Bohu jako k všudypřítomnému principu jež vše naplnuje a všim proniká a vše z něho povstava a v něm trvá a do neho se zase vše navrací-potom děvenko mužeš žit v Boži dlani kdy jsi v Bohu a Bůh je v tobě a to je krasa a štěstí-s těmi kdo toto ještš neznají a nechapou a nepřijimají s těmi se nepři jejich čas přijde později a je smutne neznajíce tohoto a nazývající se syny Boži ale jimi ješte nejsou neboť neznaji a nechapou :) *6614* *6614* *6415* *30698* *4345*| Předmět: RE:
21.01.21 09:18:49 | #6660 (1)

(Bible, Izajáš 10:15)

*11171* "Což se smí sekera holedbat nad toho, kdo jí seká?
*11171* A pila povyšovat se nad toho, kdo jí řeže?
*11171* Jako by metla mohla švihat toho, kdo ji zvedá,
*11171* nebo hůl se vynášet, že není dřevo."

(Živé Slovo Boží)

*5519* *11171* *33973*

 #6657 

| Předmět: (Bible, Izajáš 3:13-15)
21.01.21 08:56:24 | #6653

(Bible, Izajáš 3:13-15)

*15154* Živý Bůh /JHVH/ se postavil, povede spor,
stojí, aby vedl při s národy.
*15154* Živý Bůh zahajuje soud
se staršími svého lidu a s velmoži jeho:
*11171* "Spásali jste vinici,
máte ve svých domech, oč jste obrali utištěného.
*11171* Jak to, že deptáte můj lid
a drtíte tvář utištěných?"
*15154* je výrok Panovníka, Živého Boha /JHVH/ zástupů.

(Živé Slovo Boží)

*5519* *33973*


| Předmět: Opakujme si:
21.01.21 08:47:12 | #6651

*15154* Opakujme si: "Naše role zná pouze Živý Bůh /JHVH/! *34027*

*15154* Ano, naše životní role zná pouze Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! *34031*

*15154* Jsme synové a dcery Boží, to ano, ale nejsme bohové a bohyně!!! *10736*

(Tatínku! Lásko moje! Miluji Tě!) *2351*