Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD , NlKDO
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 945424x
Příspěvků:
37300

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš miluje každého člověka i celé lidstvo! Ano, Bůh Tě miluje! Živý Bůh, a jiný Bůh není, je naším vlastním milujícím Tatínkem i naší Láskou. Miluje nás moc a moc! Sdílejme tedy své pocity o životě v Lásce Boží našeho Tatínka a diskutujme o nich s láskou k Bohu Otci svému. Človíček.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět:
14.05.22 18:44:25 | #35552

Hezký podvečer .
Bible říká: „Uvěř v Pána Ježíše, a budeš zachráněn“ Bible říká: „On je smírčí obětí za naše hříchy“| Předmět: RE:
14.05.22 19:25:46 | #35560 (1)

Ale Ježíš řekl, a v Bibli to je také: "Velebím Tě, Otče, PANE NEBES I ZEMĚ, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo." (Bible, Matouš 11:25-26)

A jestli to nevíte, Ježíš žije! A má se velmi dobře!!! Není obětí, je obdarovaným!!! *22063*

A naše hříchy? O milosti rozhoduje jen a jen Živý Bůh, náš Otec!!! A ani Ježíš nemá možnost mu do toho mluvit! Náš Otec není zkorumpovatelný! Tyto církevní lži jsou hanebné!!! Prodej odpustků byl vrcholem zlé chamtivosti církevního panstva!!! *3456* *6578* *3456*


 #35552 

| Předmět: RE:
14.05.22 19:29:21 | #35562 (1)

*22063* Ježíš není naším Pánem! Ježíš je naším bratrem a přítelem! *34027*

*3456* Ale to se nedá zpeněžit, a tak je Ježíš církevním panstvem označován rouhavě za Pána a někdy dokonce za Boha a to je přímo ďábelské!!! *3456*


 #35552 

| Předmět: RE: RE:
15.05.22 01:35:54 | #35568 (2)

John 20:28  Tomáš mu odpověděl: "Můj Pána a můj Bůh."
ty si zase chytrej
zablokuj mne
pravdu neumlcis


 #35562 

| Předmět: RE: RE: RE:
15.05.22 02:01:44 | #35569 (3)

Ano, Tomáš to řekl, protože byl v šoku, že Ježíš žije! Jeho rozum byl v té chvíli v koncích, protože patřil mezi Židy, pro které bylo zesnutí koncem života! Bál se smrti! *6578*

Ale to, že to řekl, z Ježíše Boha ani Pána neudělalo! Ježíš Syn Boží je i dnes člověkem a naším bratrem a přítelem! Jestliže Ježíše za svého bratra a přítele neuznáváte, potom neuznáváte ani Živého Boha za svého Otce!!! Uvědomte si laskavě, že skrze Ježíše bylo řečeno: "Vy se modlete takto: 'Otče náš...!" *3456*

A zablokovat Vás zatím nechci. Nebudete-li nás urážet a nebudete-li používat sprostá nebo neslušná slova, potom k tomu nebude důvod! A vrátím se k Ježíšovi, který také řekl: "Velebím Tě, Otče, Pane nebes i země..." Jestliže Ježíš nazval a nazývá Otce Pánem nebes i země, kdo jste Vy, že to popíráte a Pánem nazýváte místo Otce Ježíše! Je to od Vás hodně neslušné, že neuznáváte Otce za našeho jediného Pána! *3456*

*16360* A něco na závěr - Bible, Izajáš 44:6.

Cituji: "Toto praví Živý Bůh, král Izraele, jeho vykupitel, Živý Bůh zástupů:
'Já jsem první i poslední, KROMĚ MNE ŽÁDNÉHO BOHA NENÍ.'"

Ptám se Vás, kdo je hoden důvěry? Živý Bůh, náš Otec a Spasitel, nebo Tomáš, náš bratr a přítel?
Chcete snad tvrdit, že Živý Bůh, náš Otec, je lhář a podvodník? Máte skutečně tu drzost? *3456*

 • *3775*

 #35568 

| Předmět: RE: RE: RE:
15.05.22 02:15:14 | #35570 (3)

Jenom že Ježíš říká : Otec ve mně.


 #35568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
15.05.22 02:24:47 | #35574 (4)

*15154* No myslet si to mohl, protože v ten čas ještě Otce osobně neznal. *34027*


 #35570 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
15.05.22 02:27:59 | #35575 (5)

*11171* Pokládal Božího Ducha, který dělá Krista Kristem, za našeho Otce. *11171*

*11171* Boží Duch je ale pouze živým nástrojem našeho Otce. *11171*

 • *15154* *3775* *15154*

 #35574 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.05.22 08:29:19 | #35596 (6)

Efezským 4
3 a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


 #35575 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
15.05.22 08:27:18 | #35594 (5)

V nás je taky:
Efezským 4
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


 #35574 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
15.05.22 08:27:55 | #35595 (5)

V Tobě není ?


 #35574 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.05.22 09:20:18 | #35604 (6)

I v Človíčkovi je Duch Boží - Človíček je Kristem také... *17063*

Tak rozhodl Živý Bůh - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! *34027*


 #35595 


| Předmět: (Bible, Izajáš 60:1-3)
14.05.22 17:47:11 | #35549

(Bible, Izajáš 60:1-3)

Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo,
vzešla nad tebou sláva Živého Boha.

Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy,
ale nad tebou vzejde Živý Bůh a ukáže se nad tebou jeho sláva.

K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.

(Živé Slovo Boží)

 • *15154* *33792* *15154* *34694* *15154*

1  

| Předmět: (Bible, Kniha moudrosti 13:1-9)
14.05.22 17:31:39 | #35546

(Bible, Kniha moudrosti 13:1-9)

Vskutku nicotní jsou od přírody všichni lidé, kterým nebylo dáno znát Boha.
Ze všeho dobrého, co mají před očima, nedokázali poznat toho, který je,
a z pohledu na dílo nerozpoznali Tvůrce.
Ale oheň, vítr nebo rychlý mrak, hvězdný kruh,
dravé vodstvo nebo nebeská světla považovali za světovládné bohy.
Jestliže uneseni jejich krásou je pokládali za bohy,
tím spíše měli poznat, oč lepší je jejich Pán, neboť on, té krásy Prapůvodce, vše stvořil.
Jestliže žasli nad jejich mocí a působením,
měli z nich pochopit, oč mocnější je ten, kdo je uspořádal.
Neboť z velikosti a krásy tvorů může být být srovnáním poznán původce jejich bytí.
Ale ovšem, zasluhují malou výtku: zřejmě bloudí při hledání Boha a ve snaze ho nalézt.
Zabývají se totiž jeho dílem a zkoumají je, ale spoléhají na svůj zrak, neboť je krásné, co vidí.
Nelze je však omluvit, neboť jestliže dokázali tolik poznat,
že byli schopni probádat svět, jak to, že nenašli hned Pána těchto věcí?

(Živé Slovo Boží)

*34091* Tento úryvek z Bible není v souladu s tím, co mi sdělil Bůh Otec můj, ale k přemýšlení vhodný je!
Naše životní role, kterými nás Živý Bůh, náš Otec i Panovník, obdařil, jsou často rozporuplné a paradoxní.
Děje se vůle Boží a ne naše! Máme-li role záporné, doprovází je často výčitky svědomí...
A uvědomit si v té chvíli, že se skutečně děje vůle Boží, není snadné! *3456*

 • *15154* *18805* *15154* *18805* *15154*


| Předmět: RE: (Bible, Kniha moudrosti 13:1-9)
14.05.22 17:40:03 | #35547 (1)

(Bible, Přísloví 16:1 + 16:4 + 16:9)

*15154* Člověku je dáno pořádat, co má na srdci, ale na Živém Bohu záleží, co odpoví jazyk.

*15154* Živý Bůh učinil vše k svému cíli, i svévolníka pro zlý den.

*15154* Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Živý Bůh.

(Živé Slovo Boží)

 • *15154* *18805* *15154*

 #35546 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Kniha moudrosti 13:1-9)
14.05.22 17:42:08 | #35548 (2)

Tak tak : "ale jeho kroky řídí Živý Bůh". *6763* *33767* *2543*


 #35547 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Kniha moudrosti 13…
14.05.22 17:48:05 | #35550 (3)
 • *13842*

 #35548 

| Předmět: Ano! Bůh miluje i Tebe osobně!
14.05.22 17:11:31 | #35544

*15154* Ano! Bůh miluje i Tebe osobně! *22063*

*19975* A je lhostejné, zda tomu věříš nebo ne! Jsi milovaným Božím dítětem a já to respektuji!
Věz ale, že urážíš-li člověka, urážíš dítě Boží i jeho Otce, který je Živým Bohem Tvým i celého lidstva! *3456*| Předmět: Upozornění:
14.05.22 16:46:48 | #35540

Upozornění: "Používání urážek a sprostých slov je neetické a zcela nevhodné!" *11171*

Mám možnost neslušné a urážlivé příspěvky smazat a bude-li v nich někdo pokračovat, potom bude rázně zablokován, aby byl od takového člověka klid... *19664*| Předmět: RE: Upozornění:
14.05.22 17:02:10 | #35541 (1)

(Bible, Kniha moudrosti 3:11 + 1:11)

Kdo pohrdá moudrostí a kázní, je ubožák;
marná je jejich naděje, zbytečná námaha a bez užitku jejich skutky.

Chraňte se neprospěšného reptání, zdržte jazyk od pomluv,
vždyť ani hovor vskrytu neprojde bez povšimnutí a prolhaná ústa zabíjejí duši.

(Živé Slovo Boží)

 • *15154* *18805* *15154*

 #35540 

| Předmět: RE: RE: Upozornění:
14.05.22 17:07:19 | #35542 (2)

(Bible, Kniha moudrosti 11:26 + 12:1-2)

Šetříš všecko, protože to je Tvé, Panovníku, který miluješ život.
Tvůj neporušitelný duch je ve všem.
Proto jen pozvolna káráš chybující.
Připomínáš jim, v čem hřeší a napomínáš je,
aby opustili zlo a uvěřili v Tebe, Živý Bože!

(Živé Slovo Boží)

 • *15154* *18805* *15154*

 #35541 

| Předmět: blbečku z dvorečku
14.05.22 15:03:57 | #35535

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Urážlivý obsah příspěvku!| Předmět: Bůh miluje nás všechny!
14.05.22 13:56:45 | #35523

*15154* Bůh miluje nás všechny! *22063*

*15154* Bůh je naším milujícím Tatínkem! *22063*

*15154* A Človíček Tatínkovi důvěřuje natolik, že nepřipouští možnost, že by Bůh někoho z lidí neomilostnil, to prostě není možné! Bůh je milující Bůh! A stvořil nás takové, jací jsme, abychom zvládali své životní role tak, jak vyžadují! Někteří z nás všech lidí mají role záporné, jiní různé až protichůdně, další kladné, ale vždy o tom rozhodl Živý Bůh, náš Otec! Vždyť ta HRA je Boží! A na to mnozí "chytrolíni" zapomínají, i když i to se děje z vůle Boží! Nechme se tedy překvapit, jak se vše bude vyvíjet dál a dál... *4542* *15154*| Předmět: RE: Bůh miluje nás všechny!
14.05.22 14:03:53 | #35526 (1)

*15154* Ano, Živý Bůh je naším Stvořitelem, Otcem, Panovníkem i Spasitelem! *34027*


 #35523 

| Předmět: RE: RE: Bůh miluje nás všechny!
14.05.22 14:54:53 | #35531 (2)

stvořitelem ?


 #35526 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh miluje nás všechny!
14.05.22 15:00:44 | #35532 (3)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Použito sprosté slovo!


 #35531 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh miluje nás všechny!
14.05.22 15:01:04 | #35533 (4)

trapáku


 #35532 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh miluje nás…
14.05.22 16:38:59 | #35537 (5)

Ani tento příspěvek není příliš vhodný, ale budiž. *3456*

Budete-li tu i nadále někoho napadat nebo používat sprostá slova, je tu možnost Vás dočasně zablokovat!

Začněte se tedy chovat slušně, abych to nemusel udělat. Děkuji Vám! *34027*


 #35533 

| Předmět: RE: RE: Bůh miluje nás všechny!
14.05.22 15:25:47 | #35536 (2)

Žádné stvoření nelze dokázat....


 #35526 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh miluje nás všechny!
14.05.22 16:39:55 | #35538 (3)

*12216* Ano, tak to můžete vnímat. *2351*


 #35536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh miluje nás všechny!
14.05.22 17:48:13 | #35551 (4)

Stvoření je předmět víry


 #35538 

| Předmět: Bůh je Otcem nás všech!
14.05.22 10:55:11 | #35508

*22063* Bůh je milujícím Otcem všech lidí! *22063*

*22063* Ženy nemají jiného Boha než muži!!! *22063*

 • *15154* *16380* *15154*


| Předmět: RE: Bůh je Otcem nás všech!
14.05.22 10:56:01 | #35509 (1)

No ale přesto se Bůh sám prohlašuje i za matku, kvočnu orlici.


 #35508 

| Předmět: RE: Bůh je Otcem nás všech!
14.05.22 10:56:25 | #35510 (1)

*32830* Ano, Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš je jeden JEDNOJEDINÝ! *15154* *13842* *15154*


 #35508 

| Předmět: RE: RE: Bůh je Otcem nás všech!
14.05.22 10:58:50 | #35512 (2)

*15154* Bůh je Živým Bohem a milujícím Otcem a milosrdným Spasitelem celého lidstva! *15154*


 #35510 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh je Otcem nás všech!
14.05.22 11:00:24 | #35513 (3)

*22063* Bůh je milujícím Tatínkem dětí, dívek i chlapců, žen i mužů! *15154* *22063* *15154*


 #35512 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh je Otcem nás všech!
14.05.22 11:02:52 | #35514 (4)

*33792* Ano, Bůh Tě miluje! *33792*

*33792* Ano, Bůh nás miluje! *33792*

*33792* Ano, Bůh je NAŠÍM MILUJÍCÍM TATÍNKEM I NAŠÍ LÁSKOU. *33792*

 • *33792*

 #35513 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh je Otcem nás všech!
14.05.22 11:03:56 | #35515 (4)

Izajáš 66
..a porodil syny své.
9 Což bych já, kterýž otvírám život matky, neplodil? praví Hospodin. Což bych já, kterýž činím to, aby rodily, zavřín byl? praví Bůh tvůj.
10 Veselte se s Jeruzalémem, a plésejte v něm všickni, kteříž jej milujete. Radujte se s ním velice, kteříž jste koli kvílili nad ním,
11 Proto že ssáti budete, a sytiti se z prs potěšení jeho, ssáti budete, a rozkoš míti v blesku slávy jeho.
12 Nebo takto praví Hospodin: Aj, já obrátím na něj jako řeku pokoj, a jako potok rozvodnilý slávu národů. I budete ssáti, na rukou pěstováni a na klíně rozkošně chováni budete.
13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.
14 Uzříte zajisté, a radovati se bude srdce vaše, a kosti vaše jako bylinka zkvetnou. I seznána bude ruka Hospodinova při služebnících jeho, a prchlivost proti nepřátelům jeho.


 #35513 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je Otcem nás…
14.05.22 12:24:31 | #35516 (5)

Ano, Živý Bůh, náš milující Otec, je Stvořitelem všech lidských duší, které dělají člověka člověkem!
A díky těmto lidským duším dojde k početí v lůně ženy nebo třeba i ve zkumavce! *34089*

*15154* Ano! Bez lidské duše by k početí nového člověka nikdy nedošlo!!! *19837*

*22063* A protože je Bůh Stvořitelem, tedy Otcem všech lidských duší, je vlastním Otcem všech lidí, ve kterých tyto lidské duše jsou! Opustí-li lidská duše lidské tělo, dojde k zesnutí člověka... Před Bohem ale člověk nezemře, protože jeho lidská duše žije dál v nebi ve stavu jakéhosi spánku a čeká na své vzkříšení v novém lidském těle, ve kterém bude stejným člověkem jako před zesnutím - ovšem lidské tělo bude naprosto zdravé, a tak zdánlivě omlazené! Nebude jiným člověkem! Reinkarnace neexistuje! I Ježíš měl a má po vzkříšení stejné lidské tělo jako před popravou, a to je i doložené záznamem v Bibli. Po vzkříšení konečně lidé pochopí, že Boží vůle byla a je absolutně nadčasově láskyplná ke všem lidem... A řeknu-li to zdánlivě cynicky, v Lásce Boží žijí zločinci i jejich oběti! Bůh Otec náš miluje všechny lidi stejnou láskou... Ano, o životě lidí rozhoduje jen a jen Bůh Stvořitel a Otec náš!!! *34027*


 #35515 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je Otcem…
14.05.22 12:33:52 | #35517 (6)
*15154* *22063* *15154*

Ano, Bůh je vlastním Tatínkem všech lidí! Tatínkem nás všechny milujícím... *34027*

 • *15154* *22063* *15154*

 #35516 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je…
14.05.22 12:37:00 | #35518 (7)

*15154* *22063* *15154* Ano, Bůh Tě miluje! *15154* *22063* *15154*


 #35517 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je…
14.05.22 15:02:04 | #35534 (8)

dík a miluje i ostatní, když vše víš ?


 #35518 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
14.05.22 16:41:25 | #35539 (9)

*15154* Opakuji to zde často: "Bůh Otec náš miluje každého člověka i celé lidstvo!" *34027*

 • *15154* *22063* *15154*

 #35534 

| Předmět: Ano! Tatínku můj milovaný...
14.05.22 08:28:20 | #35468

*3474* Ano, Tatínku můj milovaný! Miluji Tě moc a moc... *34027*| Předmět: RE: Ano! Tatínku můj milovaný...
14.05.22 08:30:24 | #35469 (1)

*30045* TY NÁS OMILOSTNÍŠ A UZDRAVÍŠ! *30045*

 • *15154* *22063* *15154*

 #35468 

| Předmět: RE: RE: Ano! Tatínku můj milovaný...
14.05.22 08:51:06 | #35471 (2)

*30457* Ty jsi LÁSKOU všech hříšných, často uvězněných a nemocných lidí! *30457*


 #35469 

| Předmět: RE: RE: RE: Ano! Tatínku můj milovaný...
14.05.22 08:52:17 | #35472 (3)

*33792* Ty nás miluješ, Tatínku můj milovaný, Ty nás moc a moc miluješ! *33792*


 #35471 

| Předmět: Kéž...
14.05.22 07:44:31 | #35437

*3456* Kéž ustanou všechny války... *3456*

*3456* Kéž ustanou všechny zločiny... *3456*

*3456* Kéž ustanou všechny nemoci a bolesti, které je provází... *3456*| Předmět: RE: Kéž...
14.05.22 08:01:54 | #35452 (1)

*22063* Tatínku! Ty jsi jediným Živým Bohem a Panovníkem celého lidstva! *22063*

*22063* A já Ti důvěřuji, Tatínku můj milovaný! Ty nás uzdravíš morálně, psychicky i fyzicky! *22063*

 • *15154* *3439* *15154*

 #35437 

| Předmět: RE: RE: Kéž...
14.05.22 08:06:06 | #35458 (2)

*3474* Miluji Tě! Lásko moje! *33792*

*30457* Miluji Tě, Tatínku můj milovaný! *33792*

 • *15154* *6084* *15154*

 #35452 

| Předmět: RE: RE: RE: Kéž...
14.05.22 08:12:17 | #35463 (3)

*22063* A důvěřuji Ti, Tatínku můj milovaný! *22063*

 • *12318* Miluji Tě moc a moc, Lásko moje! *12318*

 #35458