Rozcestník >> Náboženství >> CO JE TO EVANGELIUM ?

Informace

Název: CO JE TO EVANGELIUM ?
Kategorie: Náboženství
Založil: Kjara
Správci: Kjara
Založeno: 30.01.2020 12:04
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 45446x
Příspěvků:
1714

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: CO JE TO EVANGELIUM ? - Prosím o slušnou a solidní komunikaci. Vulgarity budou mazány.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
03.03.21 16:41:51 | #2258

Takto se vyrábí největší zmanipulovaný systém, který jsem v životě poznala.

Svědkové musí věřit každému slovu, které napíše jejich vůdce VRO v Americe, po celý svůj život.

Je to strašlivá věc a nikdo si to neuvědomuje v plném rozsahu a nejméně svědkové sami.


Abuko, já nejsem vůbec mimo. Studují se dvě knihy a jak rose tady před časem poznamenal ještě teď navrch brožura.
Jedna kniha je na rok. Psala jsem teď rok, proto že jsem to nechtěla přehánět.

Dobře Abuko, že se k tomuto stavíš takto, tak já se rozepíšu.

Ty nejsi vůbec rád, že se toto lidé dozví příliš brzy, než kývnou na studium, proto to rozporuješ a bráníš se útokem.
Lidi by ještě trochu s odstupem a střízlivou myslí, než je pohltí vlna studia, mohli pochopit, že to je zvláštní způsob, jak se stát křesťanem a že na tom něco není v pořádku.

Apoštol Pavel říkal, že učí moudrosti až ty, kteří jsou dospělí ve víře, ale vy učíte ty, kteří ani ještě nevěří.....!

Učit člověka Bibli, to by mělo vést k poznání Krista a přijetí Krista a očištění od hříchů krví Krista, ale ani to vy neděláte.

Učíte neznalého člověka postupně všem vašim doktrínám, které nemají s Písmem co dělat. Ovšem neznalý člověk je tím okouzlený, protože Boží slovo má velkou moc, zvláště co vydatně šimrá uši studenta jsou opačné nauky, než má KC, to je ten pravý učitel pro lidi, protože většina lidí nesnáší katolíky a kostely.
Ale tato moudrost likviduje spolehlivě obsah Kristova kříže, jak říká Pavel.

Ale co je úplně nejhorší je to, že student není naplněný Duchem, takže nemá šanci si zkontrolovat, jestli to Písmo skutečně učí. Bible je zašifrovaná kniha a do hloubky ji člověk bez Ducha nemůže rozumět.

Takže tento způsob učení je pouze manipulativní....a za dva roky je člověk nadosmrti spoutaný a věří, že je to pravda. Je to důmyslná stavba, která se těžko rozbíjí, zvláště pokud je udržovaná skrze pravidelnou literaturu po celý život toho člověka !

Úpřímně řečeno, neznám horší způsob manipulace, protože se člověku tím vezme spasení a Bůh. A pak způsob, že Duchem naplněný člověk, který selže, vyučuje někoho, kdo Duchem naplněný není, to je ohavnost nade všechny ohavnosti, protože Duchem nenaplněný člověk nemá nejmenší šanci poznat, že se jeho učitel mýlí !
Bez Ducha svatého není možné rozumět Bibli do hloubky !

Nemyslím si, že řadoví svědkové toto chápou, jsou to úpřímné duše, které se snaží z celého srdce a celou silou žít podle Bible, kterou jim dalo poznat úśtředí.

Chci věřit, že toto nechápe ani ústředí.........ale ten Zlý to chápe zcela jistě......| Předmět:
01.02.21 12:07:43 | #2257

Margo, důležité je znát podstatu Nové smlouvy a ta je tato:

*Za hřích je zaplaceno, takže můžeme být chrámy Ducha a všichni rozumět Božímu slovu.

To je první z důvodu, že SZ prostředník, což vedoucí sbor je, není nutný.

Co se dělo v Jeruzalémě.

Skut.15.kap.:

1*Tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska a začali bratry učit: „Nepřijmete-li obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni.“
2Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a dostali se s nimi do sporu; proto bylo rozhodnuto, aby ti dva a ještě někteří jiní z Antiochie šli do Jeruzaléma a předložili tuto otázku apoštolům a starším.
3Církev je tedy vyslala na cestu a oni šli přes Fénicii a Samařsko a všude k veliké radosti bratří vyprávěli, jak se i pohané obracejí k víře.*

Tady máš napsáno, proč Pavel šel do Jeruzaléma.

1. Tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska a začali bratry učit: „Nepřijmete-li obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni.“

Pavel založil v Antiochi sbor a tito.....bratři z Judska mu ho začali narušovat prosazováním obřízky.......
Možná, že ti nedochází, že Judsko je Jeruzalém., kde byli starší pro Judsko, kteří byli zodpovědní za to, že jejich bratři roznášeli po jiných sborech SZ předpisy a jejich dodržování....

Dále to pokračuje:

4*Když přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly a staršími a vypravovali jim, jak je Bůh ve všem vedl.
5Tu povstali někteří bratří z farizeů a prohlásili: „Pohané musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon.“
6Apoštolové a starší se tedy sešli, aby celou tu věc uvážili.

I přímo v tomto sboru někdo začal prosazovat obřízku. Takže starší a apoštolé se dokonce o to pohádali, co s tím...

7*Když došlo k velké rozepři, povstal Petr a promluvil k nim: „Dobře víte, bratří, že si mě Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mne pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili.
8A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil: Dal jim Ducha svatého tak jako nám
9a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou.
10Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové ani my!
11Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše*.“

Takže se hádali o to, že není možné dodržovat SZ předpisy u pohanů, protože i oni jsou svobodni je nedodržovat, protože jsou spasení pouze milostí Krista.

Ale protože , jak je vidět z toho prosazování obřízky u židů, bylo jasné, že oni ještě nevyrostli ve svobodě, kterou jim Kristus přinesl a že by docházelo k bojůvkám mezi nimi a mezi křesťany z pohanů, protože u židů bylo jejich svědomí zraňováno, bylo zapotřebí udělat ústupek podle vzoru....."jestliže tvůj bratr nejí maso nebo krev nebo cokoliv jiného, k čemu ještě nedorostl.......ani ty ho nejez !

Z toho důvodu rozhodli apoštolé, že pohanům nebudou dělat příliš velké problémy v ústupku k SZ předpisům a rozhodli tak jak rozhodli. Zřejmě více dráždilo jezení masa s krví a krve, protože bylo často viditelné při stolování a ne zachovávání obřízky, ta není tak viditelná každodenně pro křesťany z Židů.

Takže pokračují:

19*Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu,
20ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev*.

Toto bylo doporučeno pouze pohanům, pochopitelně, aby nedráždili židy., takže to nemůže být ani náhodou nějaký zákon!
Zákon by platil pro všechny, Apoštolé ani starší neměli samozřejmě také žádné právo vyhlašovat nové Boží zákony. !
To, že je tam jmenováno i smilstvo se domnívám, že to bylo kvůli důrazu a vážnosti , protože pohané samozřejmě věděli, že jsou svobodni od SZ předpisů a asi by to moc nedodržovali.

Dále došli k závěru, ale proč.....

23Po nich poslali tento dopis: „My, apoštolové a starší, vaši bratří, posíláme pozdrav vám, svým bratřím v Antiochii, Sýrii a Kilikii, kteří jste dříve byli pohany.
24Dověděli jsme se, že vás někteří lidé od nás zneklidnili a zmátli svými slovy, ačkoliv jsme jim k tomu nedali žádný pokyn.
25Proto jsme se jednomyslně rozhodli, že zvolíme dva muže a pošleme je k vám s našimi milými bratry Barnabášem a Pavlem,
26kteří ve službě našeho Pána Ježíše Krista nasadili svůj život.
27Posíláme k vám tedy Judu a Silase, kteří vám to vše sami potvrdí.

Zase potvrzují, že se jedná o pohany, pro které to bylo rozhodnuto a roznášeno.

Tak jako se rozbíjel nově založený sbor v Antiochii Pavlem, tak to ti bratři z Judska, z Jeruzaléma, dělali ve všech sborech a bylo nutné napsat všem těmto sborům, aby to pohané zklidnili tím, že nebudou Židy dráždit alespoň nejezením krve a nevykrváceného masa.

Toto bylo nezbytné udělat, ale neznamená to, že .....vždy o všem rozhodoval nějaký vedoucí sbor..

Margo, dolož mi z Bible, že je v Písmu uveden ještě jeden případ, kdy apoštolé v Jeruzalémě něco ještě rozhodovali !
Neexistuje !
A na jednom případu v Bibli, kdy se rozbíjely nově sbory.....a to bratry právě z toho údajného vedoucího sboru, kteří to museli řešit protože se to týkalo jejich špatného vyučování, o obřízce,.....nejen v Antiochi u Pavla, který přišel Pavel řešit, ale nakonec asi ve všech tehdejších sborech, které narušili právě tito bratři z jeruzalémského sboru| Předmět:
28.01.21 13:12:33 | #2251

JAK MYSLÍTE, ŽE SE ČLOVĚK STÁVÁ KŘESŤANEM ?| Předmět: RE:
28.01.21 13:14:57 | #2252 (1)

To nevim :-)
A člověk křesťankou jak :-)?


 #2251 

| Předmět: RE: RE:
30.01.21 12:26:32 | #2253 (2)

kroky, odpověděla jsem ti na Cenzuře SJ.


 #2252 

| Předmět: RE: RE: RE:
30.01.21 12:28:37 | #2254 (3)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2253 

| Předmět: RE: RE: RE:
30.01.21 12:28:41 | #2255 (4)

Jojo to ja aby tady voda nestála :)


 #2253 

| Předmět: RE:
30.01.21 12:30:32 | #2256 (1)

Toto se píše u Svědků Jehovy.

abuka píše:
(Hebrejcům 13:17)
Poslouchejte ty, kteří mezi vámi poskytují vedení, a buďte poddajní, protože oni stále dávají pozor na vaše duše jako ti, kteří se budou zodpovídat; aby to dělali s radostí, a ne se vzdycháním, neboť to by vám bylo ke škodě
.


Není více zneužitý verš, než je tento.

Nepopírám, že starší mají dohlížet na čistotu učení. Ovšem co to znamená je v obrovském rozměru výkladu, jak si to kdo vyloží.

Rozhodně na prvním místě to nesmí být SZ prostředník, který jediný byl pod SZ naplněný Duchem a který tlumočí Boží vůli kompletně lidu a už vůbec ne celému světu.
Protože v Židům v 8.kapitole je napsáno, že Nová smlouva bude založená na tom, že už nebude učit druh druha a bratr bratra. A hlavně je to myšleno takto, že SZ prostředník už nebude třeba, protože všichni křesťané budou chrámy Ducha a budou tedy sami rozumět Písmu.

Žid.8.kap:
8Ale když Bůh kárá svůj lid, říká: ‚Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem izraelským i s domem judským uzavřu smlouvu novou,
9ne jako byla ta smlouva, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl ze země egyptské. Neboť oni nezůstali v mé smlouvě, a já jsem se jich zřekl, praví Hospodin.
10A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví Hospodin: Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.
11Pak už nebude učit druh druha a bratr bratra a nebude vybízet: ‚Poznej Pána,‘ protože mě budou znát všichni, od nejmenšího až po největšího.

Novozákonní učitel je někdo úplně jiný a je až na druhém místě důležitosti v tom co křesťan přijímá od Boha.

Váš starší vás stejně neučí, jen předčítá to, co se píše centrálně z ústředí ve Strážných věžích.


 #2251 

| Předmět:
18.01.21 12:31:31 | #2250

Toto píší svědkové na Výkladu Bible.

*(Jakub 4:8)
Přibližte se k Bohu, a on se přiblíží k vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a očistěte své srdce, vy nerozhodní.

Je to vzájemné přibližování se.
Zdá se ale, že jsme to my, kdo musí udělat první krok.*

Vy stále nechápete, že verše v Písmu a zvláště u Jakuba jsou určeny křesťanům už naplněných Duchem.
Stejně tak tyto podobné verše ve SZ byly určeny také jen Božímu lidu, Židům.

Není možné si jako nevěřící očistit ruce i srdce a tím se přibližovat k Bohu a získat si přiblížení Boží a nakonec záchranu. To je naprosto vyloučené.

K pohanům mluví většinou Pavel, ale i tady mluví už k nemluvňatům, to znamená, že ti lidé se už znovuzrodili, ale kolísají a tápou.....

Pod Novou smlouvou je to jen Ježíš Kristus, kdo je určen k tomu, aby člověka přiblížil k Bohu !

Sejme mu hříchy a smíří ho s Bohem. Přijme Ducha svatého a stane se Božím lidem !

Pak už i jako na nemluvňaty na něj mohou být kladeny tyto nároky ve verši Jakuba !

Jedná se už o znovuzrozené křesťany, kteří jsou nerozhodní i mohou hřešit !

Nejde obejít Krista nebo si ho pak začlenit do své tělesné snahy a pachtění o to, abych žil čistě.| Předmět:
08.01.21 18:24:14 | #2234

Abuko, dal jsi sem Boží slovo z Matouše 28:20.

Já přidám další Boží slovo a všechno Boží slovo musí platit.

1.Jana 2.kap:

27Ale pomazání, které jste vy od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho pomazání vás učí všemu, a je pravé a není to žádná lež; jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm.

1.Jana 2.kap.:
27Ale pomazání, které jste vy od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho pomazání vás učí všemu, a je pravé a není to žádná lež; jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm.
Židům 11.kap.:
10A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví Hospodin: Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.
11Pak už nebude učit druh druha a bratr bratra a nebude vybízet: ‚Poznej Pána,‘ protože mě budou znát všichni, od nejmenšího až po největšího.

Není možné si vybírat jen verše, které se mi hodí ale ještě k tomu všechny ty verše musí být v symbioze.

Verše vŽidům vykládáte tak, že se vztahují na vzdálenou budoucnost a tím jste je smetli ze stolu.

Ale je tam jasně napsaná doba, kdy se to stane a to je doba, kdy bude založená Nová smlouva.
A Nová smlouva byla založená po Kristově smrti, čili už dlouho platí !

I to, že nepotřebujeme, aby nás někdo učil také musí platit !

Já jsem nikdy nepopírala, že jsou v církvi taky učitelé, ale verše v Židům hovoří především o tom, že tím, že všichni křesťané přijmou Ducha, budou Boha znát od nejmenšího po největšího a v ......žádném případě už nebudou potřebovat Starozákonního učitele a prostředníka !

Pod SZ byl Duchem naplnění pouze tento prostředník, kněz, prorok, král vůdve jako Mojžíš atd., a tudíž jen oni byli v kontaktu s Bohem a pak tlumočili Boží vůli lidu, který Ducha neměl.

Bylo to kvůli hříchu mezi lidmi a Bohem, který ale Kristus pod Novou smlouvou smazal pro ty, kteří ho přijmou !

Takže oni přijímají současně Ducha svatého a sami rozumí Bibli , takže SZ prostředníka, který vás centrálně vyučuje a sděluje vám do písmenka Boží vůli z Ameriky, byste neměli potřebovat, pokud jste pod Novou smlouvou a přijali jste Ducha svatého !
Ono je to ovšem s vámi jinak.

Novozákonní učitel je někdo naprosto jiný, než SZ prostředník !
Ale to si vy asi neumíte ani představit.

Takže mně všechny uvedené verše spolu korespondují, vám ale těžko.........| Předmět: RE:
09.01.21 18:56:03 | #2243 (1)

...neviem prečo to tu dávate, SJ sú otrlí, vycvičení a ignorujú všetko, čo je na iných forach, na ktoré nechodia, možno občas sa zatúlajú ba "Sekty"., prípadne iné, ale nereagujú - pohŕdajú všetkými a všetkým, nič iné ich nezaujíma, čo je niekoho iného, vidia len publikace VRO, ktoré vnucujú všetkým všetkými možnými prostriedkami - ale táto kríza ich inhibuje...


 #2234 

| Předmět: RE:
11.01.21 16:41:37 | #2244 (1)

Kristus především mluvil o devadesáti devíti spravedlivých, kteří nemají potřebu pokání.

Myslím, že se to uplatňuje hojně dodnes.

Stejně místo toho, aby se lidé nechali očistit Kristovou krví doběla, snaží se žít podle Bible velmi velmi přesně a velmi dobře a z celého srdce úpřímně a svojí vůlí,....cítí se být spravedliví, takže proč by dělali pokání.......

Dnes je v tom ještě větší nebezpečí, že si lidé mohou přečíst v Bibli nebo jim to někdo řekne,, že Kristus položil výkupné a myslí si, že to stačí, aby na ně fungovalo.

Ale vůbec netuší, že sejmutí hříchů Kristem, musí reálně proběhnout a to dnes, ne až v budoucnu a teprve pak dělat skutky v přijatém Duchu a žít podle vůle Boží a nehřešit.


 #2234 

| Předmět: RE: RE:
11.01.21 16:42:43 | #2245 (2)

Jenže to se rose týká někoho jiného, než těch, kdo mají založenou víru jen na Bibli.
Mimochodem, není tam ani náhodou přesnou !

Pravda je především Ježíš Kristus.

Žid.10.kap.:
26Jestliže svévolně hřešíme i potom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy,

29Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího Syna a za nic nemá krev smlouvy, jíž byl posvěcen, a tak se vysmívá Duchu milosti.

Ten člověk musí být ..."posvěcen"­......krví smlouvy !

To znamená dokonale očištěn !

To teprve já, kdybych z Krista udělala anděla a nechápala co je to milost, tak bych pohrdla, že jsem byla zadarmo očištěná krví Krista, protože anděl svojí krví nemůže nikoho očistit !

To se netýká tvého přesného poznání Bible, pravdy....! Ty můžeš být v klidu, tak nevyhrožuj ostatním....
Většiny lidí tady se to taky netýká......


 #2244 

| Předmět: RE: RE: RE:
11.01.21 16:43:53 | #2246 (3)

14čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu!

12A nevešel do svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení.

20„Toto je krev smlouvy, kterou s vámi uzavřel Bůh.“
Margo, to je opravdu šílenství co píšeš ......

Andělé se nesmí zhmotňovat, a vést člověka k tomu, aby ho uctíval, to je čirý okultismus.

I kdyby se zhmotnil byl by pořád pouze stvoření. Jak by mohlo stvoření vzít hříchy člověka ! Nevíš jak by to byl schopen udělat.
Tady na zemi by byl člověk, tak si to představ, že člověk bude sbírat hříchy lidí. Vždyť andělé nevidí ani do srdce člověka ! To nevíš ?!
Jak by se fyzicky s nimi mohl nechat přibít.......­......?!

O Kristu je řečeno toto:

14čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu!

12A nevešel do svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení.

20„Toto je krev smlouvy, kterou s vámi uzavřel Bůh.“

Dokonalost za dokonalost je pouze jeden z aspektů, ale ten nás neočišťuje !

To co nás očišťuje je ....PROLITÁ KREV.... !

Jak může krev anděla očistit od špatného svědomí.......když nevidí ani naše myšlenky........

Margo tyto věci může dělat jen Bůh sám


 #2245 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.01.21 17:22:01 | #2247 (4)

ako vás Kristova krv očisťuje?


 #2246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.01.21 18:06:08 | #2248 (5)

Nějak toho mám už dneska plné kecky, jestli to nezvládnu ti odepsat, udělám to určitě zítra.


 #2247 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.01.21 18:47:41 | #2249 (5)

Bůh to tak určil visitore, Pod SZ bylo množství příkladů co vše se očišťuje krví zvířat. Bez krve se nedalo nic očistit, myslím vzhledem k Bohu. Ale i smlouvy byly pečetěny krví.

Bylo to vychovávání k největšímu očištění Kristem a tím návratu lidí zpět k Bohu.

Jak přesně probíhá očišťování krví Krista člověk přesně neví, to je věc Boží.

Pán Ježíš jen říká, že máme za ním přijít a že nám dá život.

Je zapotřebí přijít s pokáním a prosbou o sejmutí hříchů a smíření s Bohem. A je dobré mu vydat svůj život jako ho on vydal za mně.
On slibuje, že nikoho nevyžene ven. Ale není to automatika, je na něm, komu hříchy sejme a koho očistí svojí krví.
Pak ti dá svědectví o tom, jestli se to stalo.


 #2247 

| Předmět: zmizel mi komentář
08.01.21 16:43:48 | #2230

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: RE: zmizel mi komentář
08.01.21 16:45:36 | #2231 (1)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2230 

| Předmět: RE: RE: zmizel mi komentář
08.01.21 16:46:48 | #2232 (2)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2231 

| Předmět: RE: RE: RE: zmizel mi komentář
08.01.21 16:50:22 | #2233 (3)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2232 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: zmizel mi komentář
08.01.21 18:54:14 | #2236 (4)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2233 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: zmizel mi komentář
08.01.21 18:57:10 | #2237 (5)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2236 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: zmizel mi…
08.01.21 19:09:12 | #2238 (6)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2237 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: zmizel mi…
08.01.21 19:12:25 | #2239 (7)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: zmizel…
08.01.21 19:16:02 | #2240 (8)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2239 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.01.21 19:21:39 | #2241 (9)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2240 

| Předmět: RE: zmizel mi komentář
09.01.21 17:07:40 | #2242 (1)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2230 

| Předmět: Žádost :-)
08.01.21 13:25:56 | #2221

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: RE: Žádost :-)
08.01.21 13:35:19 | #2226 (1)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2221 

| Předmět: RE: RE: Žádost :-)
08.01.21 13:36:58 | #2227 (2)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2226 

| Předmět:
07.01.21 00:53:42 | #2087
*27149* *27149* *27149* *27149* *27149* *27149* *27149*


| Předmět: RE:
07.01.21 09:16:45 | #2088 (1)
*5679* *12619* *5679* *12619* *5679* *12619* *5679*

 #2087 

| Předmět: RE:
07.01.21 09:20:50 | #2089 (1)

Jirko, ptáčci jsou sice hezcí........ale neblbni....


 #2087 

| Předmět: RE: RE:
07.01.21 13:06:20 | #2098 (2)

To neblbni myslím, že to s ptáčky přeháníš........


 #2089 

| Předmět:
07.01.21 00:52:42 | #2086

Obsah příspěvku byl smazán