Rozcestník >> Náboženství >> Odpovědi Svědkům Jehovovým.

Informace

Název: Odpovědi Svědkům Jehovovým.
Kategorie: Náboženství
Založil: Kjara
Správci: Kjara
Založeno: 15.05.2021 13:17
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 30132x
Příspěvků:
608

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Odpovědi Svědkům Jehovovým. - Nezávislé fórum pro diskusi se svědky i jinými přispěvateli. Prosím ale jen slušné příspěvky.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
28.05.22 13:33:23 | #597

Svědkové odkazují na článek jejich vůdce , že přijmout záchranu skrze Krista znamená mít víru v Krista a nést u toho skutky, což je přesně ten moment, kdy oni nemohou spasení Kristem přijmout. Jen on je Spasitel a zaplatil za to svojí krví, nebude se dělit o svou spásu se snahou lidí se spasit skutky zároveň.
Kromě toho, že jejich kristus anděl je spasit také nemůže......

Napsala jsem toto a oni mi to smazali, že je pomlouvám.....

Kristus je beránek Boží, který snímá hříchy světa, řekl Jan Křtitel.

A děje se to takto: Řím.4.kap.:

1Co tedy řekneme o Abrahamovi, našem tělesném praotci? Čeho dosáhl?
2Kdyby Abraham dosáhl spravedlnosti svými skutky, měl by se čím chlubit – ale ne před Bohem!
3Co říká Písmo? ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.‘
4Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti.
5Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost.
6Vždyť i David prohlašuje za blahoslaveného člověka, jemuž Bůh připočítává spravedlnost bez skutků:
7‚Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty.
8Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá hřích.‘

Naše hříchy jsou nám sejmuty a stáváme se spravedlivými bez skutků, jen zásluhou Krista !
Až je člověk ospravedlněný a je naplněný Duchem Svatým, jeho duch je narozený z Ducha, pak se ho týkají slova Jakuba, že víra je bez skutků mrtvá a z Ducha také nese skutky.| Předmět:
28.05.22 13:31:37 | #596

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS.

Svědkové: Ježíš není Bůh. Ježíš je výjimečný, protože jedině on byl stvořen přímo Bohem. Proto ho Bible nazývá Božím Synem.
Žid.1.kap.:
5Komu kdy z andělů Bůh řekl: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil!‘ A jinde se praví: ‚Já mu budu Otcem a on mi bude Synem.‘

Svědkové: 1. Tesaloničanům 4:16. Pavel tam mluví o vzkříšeném Ježíšovi a uvádí: „Sám Pán [Ježíš] sestoupí z nebe s přikazujícím zvoláním, s hlasem archanděla a s Boží trubkou.“ Z toho jasně vyplývá, že archandělem neboli předním andělem je samotný Ježíš Kristus.*
Že je to nesmysl, je zbytečné komentovat. Když já promluvím hlasem Babiše, ještě se Babišem nestanu.....

Svědkové: Zjevení 12:7. Čteme tam, že „Michael a jeho andělé“ vedli rozhodující válku, při které Satan Ďábel a jeho ničemní andělé byli svrženi z nebe.

Toto naprosto nedokazuje, že je to Kristus, i archanděl je nadřízený a má pod sebou své podřízené anděly.

Svědkové: Daniel. V 10. kapitole ve verších 13 a 21 čteme, že Michael, „jeden z nejpřednějších knížat“ a ‚váš kníže‘, zachránil anděla, který byl vyslán, aby splnil určitý úkol. A z 1. verše 12. kapitoly se dozvídáme, že v čase konce „povstane Michael, velký kníže, který stojí ve prospěch synů [Božího] lidu“.

Kristus není kníže, ani jeden nejpřednější,....je jediný a to ale Král.

https://www.jw.org/cs/knihovna/casopisy/wp20100401/Je-Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1-archand%C4%9Blem-Michaelem/| Předmět:
28.05.22 13:30:52 | #595

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS.

Svědkové: Ježíš není Bůh. Ježíš je výjimečný, protože jedině on byl stvořen přímo Bohem. Proto ho Bible nazývá Božím Synem.
Žid.1.kap.:
5Komu kdy z andělů Bůh řekl: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil!‘ A jinde se praví: ‚Já mu budu Otcem a on mi bude Synem.‘

Svědkové: 1. Tesaloničanům 4:16. Pavel tam mluví o vzkříšeném Ježíšovi a uvádí: „Sám Pán [Ježíš] sestoupí z nebe s přikazujícím zvoláním, s hlasem archanděla a s Boží trubkou.“ Z toho jasně vyplývá, že archandělem neboli předním andělem je samotný Ježíš Kristus.*
Že je to nesmysl, je zbytečné komentovat. Když já promluvím hlasem Babiše, ještě se Babišem nestanu.....

Svědkové: Zjevení 12:7. Čteme tam, že „Michael a jeho andělé“ vedli rozhodující válku, při které Satan Ďábel a jeho ničemní andělé byli svrženi z nebe.

Toto naprosto nedokazuje, že je to Kristus, i archanděl je nadřízený a má pod sebou své podřízené anděly.

Svědkové: Daniel. V 10. kapitole ve verších 13 a 21 čteme, že Michael, „jeden z nejpřednějších knížat“ a ‚váš kníže‘, zachránil anděla, který byl vyslán, aby splnil určitý úkol. A z 1. verše 12. kapitoly se dozvídáme, že v čase konce „povstane Michael, velký kníže, který stojí ve prospěch synů [Božího] lidu“.

Kristus není kníže, ani jeden nejpřednější,....je jediný a to ale Král.

https://www.jw.org/cs/knihovna/casopisy/wp20100401/Je-Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1-archand%C4%9Blem-Michaelem/| Předmět:
28.05.22 13:28:46 | #594

Svědkové Jehovovi si tady udělali skrytou diskusi.
Cože je to nejlepší pro počátek manipulace lidí, na které jsou zvyklí.
Není tam zpětná vazba, ani korekce jiných lidí.

Když někdo v životě projeví zájem o tzv, studium Bible s nimi, začnou se s tím člověkem systematicky stýkat v soukromém bytě.
Zájemce netuší, že se jedná pouze o výklad jejich doktríny. Navíc většinou Bibli nezná ani v podstatě, takže nemá žádnou šanci poznat, že se mu říkají "pravdy", které nejsou biblickými pravdami.
Navíc, jestliže není zájemce naplněný Duchem, nemá šanci Bibli sám rozumět do hloubky a s tím je počítáno.
Tyto lži výkladu jsou velmi chytře vymyšleny a postaveny na myšlení dnešního člověka, který si myslí, že pokud je to logické, tak to sedí a je to pravda.
Navíc, když nauky jsou v protikladu k učení Katolické církve, to lidé polykají dychtivě a s radostí.
Když je tato logická stavba z Bible stavěna rok , dva roky, systematicky, každý týden, tak vznikne systém, ze kterého se už člověk nerozplete.
Navíc je tam vhodně zakomponováno to, samozřejmě z překroucené Bible, že vedení, které tyto informace píše, je Bohem pověřeno a je zapotřebí ho poslouchat opravdu na každé slovo, které napsal a napíše.
Toto je skrytý a ten nejlepší způsob manipulace lidí, nejen navenek, ale až do nejhlubšího srdce, myšlení a cítění lidí.| Předmět: RE:
30.05.22 23:33:53 | #603 (1)

Musím konstatovat Kjaro, že tentokrát mluvíš z Ducha Svatého. Což nebývá pravidlem. *691*


 #594 

| Předmět: RE:
31.05.22 10:31:13 | #604 (1)

Musím doplnit, že jsem se dozvěděla od Margo, že Svědkům byla nabídnuta skrytá forma diskuse od admina, když chtěli původní diskusi uzavřít.
Samozřejmě admin netuší, jak dobře jim nahrál do karet. Jemu se jedná o příspěvky.
To ovšem nic nemění na situaci, kterou jsem popsala výše.

Svědkové nemohou uspět v otevřené diskusi, proto jim to taky VRO zakazuje.
Manipulace nesnese světlo.


 #594 

| Předmět: RE: RE:
31.05.22 11:23:02 | #605 (2)

SVĚDKOVÉ JEHOVOVI MAJÍ ZAKÁZÁNO PROVOZOVAT DISKUSNÍ FÓRA

Naše služba království. Září 2007;50(9):3

-

Celý článek:


 #604 

| Předmět:
28.05.22 13:26:26 | #593

Na základě těchto veršů, které znamenají něco jiného si vedení Svědků Jehovových v Americe, nyní sídlící ve Warwicku, kdysi vybudovalo postavení Bohem vyvoleného , jediného pravého, vůdce, na úrovni papeže.
Ovšem s jinými mocenskými platformami. Hlavně je to bezchybný výklad Bible, který musí být bezezbytku akceptován do nejhlubšího rozumu a duše svědka po celý jeho život.
V podstatě už žádná myšlenka ani pocit, cit, činy, nepatří svědkovi, je dokonale vypreparován údajně Biblí.
V této podobě se to nepodařilo žádnému diktátorovi, který kdy žil

Synoptické verše v evangeliích hovoří o jednom a totéž....., Kristus v nich povzbuzuje všechny křesťany k bdělosti ve víře k ostražitosti před oklamáním nebo selháním.
Vedení svědků tvrdí, že se jedná v těchto verších o prorocké ustanovení celosvětového vůdce pro křesťany. A má to být onen služebník, neboli , podle nich Otrok.
A protože vycházejí jen z veršů v Matouši, hodí se jim pro to ten služebník, který rozdává pokrm.
Ale podle Marka se tyto verše vztahují na všechny křesťany, ...každý z nich přijímá nějakou službu pro vzájemnou podporu, abychom mohli vytrvat ve víře do příchodu Krista.

Marek 13.kap.:

33Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde.
34Jako člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl.
35Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno;
36aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde.
37Co vám říkám, říkám všem: Bděte!“

Matouš 24:

44Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
45Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný?
46Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
47Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
48Když si však špatný služebník řekne: ‚Můj pán nejde,‘
49a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci,
50tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší,
51vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.

Lukáš 12.kap:

40I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete.“
41Petr mu řekl: „Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?“
42On odpověděl: „Když pán ustanovuje nad svým služebnictvem správce, aby jim včas rozdílel pokrm, který správce je věrný a rozumný?
43Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
44Vpravdě pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
45Když si však onen služebník řekne: ‚Můj pán dlouho nejde‘ a začne bít sluhy i služky, jíst a pít i opíjet se,
46tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi nevěrnými.
47Ten služebník, který zná vůli svého pána, a přece není hotov podle jeho vůle jednat, bude velmi bit.
48Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.

Posuďte si sami, zda se jedná o ustanovení vůdce nebo je to prostá výzva k bdělosti.| Předmět:
12.05.22 11:29:40 | #574

Musím přesněji vysvětlit z čeho byl vytvořen jediný pravý celosvětový vůdce.
Původně si tento titul přisvojil zakladatel Russel, dnes je to skupina lidí.

Vycházel z tohoto verše:

Matouš 24:

44Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
45Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný?
46Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
47Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.

Dokonce 47.verš je vykládán tak, že Kristus už přišel neviditelně v roce 1914 a obhlédnul nevěrné světové vůdce jako papeže a ostatní........a shledal je nevěrnými, jen

pana Russela shledal jediným pravým a proto ho už USTANOVIL NADE VŠÍM SVÝM MAJETKEM!!

V té době neexistoval nikdo téměř, komu by mohl dávat pokrm.........kromě několika málo adventistů.....| Předmět: RE:
12.05.22 11:32:53 | #575 (1)

Na základě těchto veršů, které znamenají něco jiného si vedení Svědků Jehovových v Americe, nyní sídlící ve Warwicku, kdysi vybudovalo postavení Bohem vyvoleného , jediného pravého, vůdce, na úrovni papeže.
Ovšem s jinými mocenskými platformami. Hlavně je to bezchybný výklad Bible, který musí být bezezbytku akceptován do nehlubšícho rozumu a duše svědka po celý jeho život.
V podstatě už žádná myšlenka ani pocit, cit, činy,nepatří svědkovi, je dokonale vypreparován údajně Biblí.
V této podobě se to nepodařilo žádnému diktátorovi, který kdy žil

Synoptické verše v evangeliích hovoří o jednom a totéž....., Kristus v nich povzbuzuje všechny křesťany k bdělosti ve víře k ostražitosti před oklamáním nebo selháním.
Vedení svědků tvrdí, že se jedná v těchto verších o prorocké ustanovení celosvětového vůdce pro křesťany. A má to být onen služebník, neboli , podle nich Otrok.
A protože vycházejí jen z veršů v Matouši, hodí se jim pro to ten služebník, který rozdává pokrm.
Ale podle Marka se tyto verše vztahují na všechny křesťany, ...každý z nich přijímá nějakou službu pro vzájemnou podporu, abychom mohli vytrvat ve víře do příchodu Krista.

Marek 13.kap.:

33Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde.
34Jako člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl.
35Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno;
36aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde.
37Co vám říkám, říkám všem: Bděte!“

Matouš 24:

44Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
45Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný?
46Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
47Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
48Když si však špatný služebník řekne: ‚Můj pán nejde,‘
49a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci,
50tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší,
51vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.

Lukáš 12.kap:

40I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete.“
41Petr mu řekl: „Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?“
42On odpověděl: „Když pán ustanovuje nad svým služebnictvem správce, aby jim včas rozdílel pokrm, který správce je věrný a rozumný?
43Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
44Vpravdě pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
45Když si však onen služebník řekne: ‚Můj pán dlouho nejde‘ a začne bít sluhy i služky, jíst a pít i opíjet se,
46tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi nevěrnými.
47Ten služebník, který zná vůli svého pána, a přece není hotov podle jeho vůle jednat, bude velmi bit.
48Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.

Posuďte si sami, zda se jedná o ustanovení vůdce nebo je to prostá výzva k bdělosti.


 #574 

| Předmět: RE: RE:
25.05.22 21:30:34 | #592 (2)

na urovni papeže nemůže být když je jediný a pravý musí být nadevšemy


 #575 

| Předmět: RE:
14.05.22 00:57:28 | #576 (1)

Skoro to vypadá, že by mohlo být vedení SJ tou šelmou ze Zjevení.


 #574 

| Předmět: RE: RE:
14.05.22 01:19:51 | #577 (2)

Vždyť oni degradovali Boha, Ducha svatého, nádhernou osobu na nějaké pouhé to. Na pouhou neosobní sílu. A na místo Ducha svatého si vlezli sami. Stačí se jen podívat na jejich formuli při křtu. Ve jménu duchem řízené organizace. A o antikristovi je napsáno, že se bude vydávat za Boha.


 #576 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.05.22 01:25:42 | #578 (3)

Popírají, že je Kristus Bohem. Tudíž jsou pro mne antikriste.


 #577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.05.22 10:26:39 | #579 (4)

SJ jsou falešný prorok ze Zjevení.


 #578 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.05.22 16:59:01 | #580 (4)

Když ale kde je v Bibli že je Kristus Bohem ?
O antikristovy je v 1.Jan 4/3.


 #578 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.05.22 17:06:27 | #581 (5)

VRO by mohl být i antikrist.


 #580 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.05.22 17:17:58 | #584 (6)

Ale v Bibli je že antikrist je už za Ježíše, tak že svádět to jenom na svědky může být alibizmus.


 #581 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.05.22 17:22:37 | #585 (7)

Antikristů je moc a byli už za Ježíše a jsou dodnes. Byli to i někteří papežové, jsou to i vůdci některých sekt.


 #584 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.05.22 17:26:02 | #588 (8)

Jo a v 1 .Jan 4/1-6 je jak máme rozpoznávat Ducha pravdy a ducha bludu :-)


 #585 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
25.05.22 21:27:48 | #590 (8)

co je to ten antikrist?


 #585 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.05.22 17:23:07 | #586 (7)

Tak například vyznavači Trojedinného Boha a nebo Panenky Marie mohou být také antikristové, neb to Kristus neučil :-)


 #584 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
25.05.22 21:27:07 | #589 (8)

co si také mám představit pod pojmem vyznavač? *6365*


 #586 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
25.05.22 21:28:52 | #591 (5)

asi na 20ceti místech i ve starém zákoně *691* *27179*


 #580 

| Předmět: RE: RE: RE:
28.05.22 17:39:43 | #598 (3)

Za boha, nebo spíše jeho zástupce, je vydáván papež. Pro křesťana není papež sebemenší autoritou. Papežský úřad je nebiblický. Každý znovuzrozený křesťan má ke spáse blíž jak papež, vč. těch pomatenců, co je pro ně papež "svatým otcem" a vztahují k tomu nebiblickému samozvanci ruce a modlí se k němu.
Křesťana zajímá pouze J.K. ne ten vatikánský samozvanec. Stačí si přečíst Bibli. Tečka!


 #577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
28.05.22 18:10:10 | #601 (4)

1. Timoteovi 2, 5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
Galatským 3, 20 Prostředníka není potřebí tam, kde jedná jen jeden, a Bůh je jeden.


 #598 

| Předmět: RE: RE: RE:
28.05.22 18:03:52 | #600 (3)

Margo to vysvětluje tak že "Bůh působí svým Duchem" ale tahle její formulace v Bibli není a to že by měl být Duch osoba, to taky v Bibli není.


 #577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
28.05.22 18:15:12 | #602 (4)

Jan 4
24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.

To jest být v Duchu a v pravdě.


 #600 

| Předmět:
07.05.22 17:28:49 | #562

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.| Předmět: RE:
07.05.22 17:34:46 | #563 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #562 

| Předmět: RE: RE:
07.05.22 17:37:33 | #564 (2)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #563 

| Předmět: RE:
07.05.22 17:39:45 | #565 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #562 

| Předmět: .
07.05.22 16:59:50 | #551

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Mimo téma.| Předmět: RE: .
07.05.22 17:03:39 | #552 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #551 

| Předmět: RE: .
07.05.22 17:05:31 | #553 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #551 

| Předmět: RE: RE: .
07.05.22 17:07:41 | #554 (2)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #553 

| Předmět: RE: RE: RE: .
07.05.22 17:09:03 | #555 (3)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #554 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: .
07.05.22 17:15:49 | #557 (4)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #555 

| Předmět: RE: .
07.05.22 17:10:59 | #556 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #551 

| Předmět: RE: RE: .
07.05.22 17:17:12 | #558 (2)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #556 

| Předmět: RE: RE: RE: .
07.05.22 17:20:52 | #559 (3)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #558 

| Předmět: RE: .
07.05.22 17:20:55 | #560 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #551 

| Předmět: RE: RE: .
07.05.22 17:26:12 | #561 (2)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #560 

| Předmět: RE: RE: .
07.05.22 19:44:44 | #566 (2)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Mimo téma.


 #560 

| Předmět: RE: RE: RE: .
07.05.22 19:58:26 | #567 (3)

Myslím že tady není.


 #566 

| Předmět: RE: RE: RE: .
07.05.22 20:05:01 | #568 (3)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #566 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: .
07.05.22 20:27:04 | #569 (4)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: .
07.05.22 20:31:25 | #570 (4)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Vulgarita


 #568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: .
07.05.22 20:35:41 | #571 (5)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #570 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: .
07.05.22 20:44:06 | #572 (6)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #571 

| Předmět:
07.05.22 16:21:48 | #547

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.| Předmět: RE:
07.05.22 16:28:23 | #549 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #547 

| Předmět: RE:
07.05.22 16:31:30 | #550 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #547 

| Předmět:
07.05.22 16:07:40 | #537

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.| Předmět: RE:
07.05.22 16:10:16 | #539 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #537 

| Předmět: RE: RE:
07.05.22 16:11:48 | #540 (2)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #539 

| Předmět: RE: RE: RE:
07.05.22 16:13:55 | #542 (3)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #540