Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 584078x
Příspěvků:
30160

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
22.11.23 13:52:19 | #5968

Ježíš řekl: Když ti, co vás vedou, vám řeknou: „Pohleďte, království je v nebi“, tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: „Je v moři“, předejdou vás ryby. Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou.| Předmět: RE:
22.11.23 13:53:27 | #5969 (1)

Jednoduché a prosté. Jen to správně pochopit a nehledat v tom kouzla:-)| Předmět: RE:
22.11.23 14:09:16 | #5976 (1)

*8734* Človíček ví, že je maličkým Božím chlapečkem a že Bůh je jeho vlastním Tatínkem. *3868*


1 2  

| Předmět:
22.11.23 13:48:28 | #5964
*6873* *6873* *33102*


| Předmět: RE:
22.11.23 13:50:15 | #5966 (1)

Klid, nikdo Vás nehoní, to Vy sám jste svým úhlavním nepřítelem! *4585*
| Předmět:
22.11.23 13:22:34 | #5958

Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe:

„Vyjděte z ní, můj lide, abyste unikli jejím hříchům,
abyste nedostali z jejích ran! [c]
5 Vždyť její hříchy dosáhly až k nebi
a Bůh si připomenul její zločiny.
6 Odplaťte jí tak, jak sama splácela,
a podle jejích skutků jí dejte dvojnásob;
do kalichu, jenž namíchala,
jí namíchejte dvojnásob! *33102* *11809*| Předmět: RE:
22.11.23 13:44:53 | #5961 (1)

Ano, spořádaní pokřtění lidé by se měli vymanit z otroctví svých pokřtěných hodnostářů, kteří vykořisťují lidstvo jako smyslů zbavení! Pokřtěné panstvo patří mezi největší boháče a stále jim to nestačí!!! *6578*| Předmět:
22.11.23 13:18:49 | #5954

18 Potom jsem spatřil jiného anděla, jak sestupuje z nebe: měl velikou moc a země byla ozářena jeho slávou. 2 Ten vykřikl mocným hlasem:

„Padla, padla ta veliká říše Babylon
a stala se příbytkem démonů,
doupětem všech nečistých duchů,
doupětem všech nečistých ptáků,
doupětem všech nečistých a ohavných šelem! [a]
3 Z vína jejího vášnivého smilstva
totiž pily [b] všechny národy,
králové země s ní smilnili
a kupci země zbohatli z mohutnosti jejího hýření.“ Vatikán je kolébkou zla *11155* *11809* *10760*| Předmět: RE:
22.11.23 13:48:42 | #5965 (1)

*5671* Stát Vatikán bude srovnán se zemí! Všechny zločiny, které pokřtěné panstvo bezcitně a chamtivě páchalo a páchá, budou příčinou jeho konce, aby se to už nikdy neopakovalo!!! *13842*| Předmět:
22.11.23 10:22:56 | #5951

Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. (Marek 10:45) *6769*| Předmět: RE:
22.11.23 13:53:46 | #5970 (1)

*6904* Ale Syn Člověka žije!!! "A má se jako prase v žitě!" Žádné výkupné nikomu dáno nebylo!!! Naše životy jsou stále v moci Boží a naše možná budoucnost je jen a jen o Milosti Boží našeho milujícího Otce! *2351*


1  

| Předmět:
22.11.23 10:15:18 | #5950
*3082* *11809* *11809*


| Předmět: RE:
22.11.23 13:54:21 | #5971 (1)
*1194* *31844* *1194*| Předmět:
22.11.23 10:13:48 | #5949

Matouš 25:31-46
Slovo na cestu
Ježíš mluví o konečném soudu
31 Až přijdu v královském majestátu, v doprovodu všech andělů, zasednu k soudu, 32-33 kam se dostaví všichni lidé. To bude chvíle konečného rozdělení lidstva. Jako pastýř vybírá ze stáda ty, které si ponechá a které vyřadí, 34 tak i já řeknu svým věrným po pravici: ‚Pojďte, sám Otec vás zve do království, které je pro vás připraveno od počátku světa. 35 Měl jsem hlad, a dali jste mi najíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, neměl jsem střechu nad hlavou, a vy jste mne přijali, 36 neměl jsem co na sebe, a vy jste mne oblékli, v nemoci jste o mne pečovali, a když jsem byl ve vězení, přišli jste za mnou.‘ 37-39 Ti věrní namítnou: ‚Nevzpomínáme si, že bychom měli někdy příležitost se takto o tebe postarat.‘

40 Tehdy jim odpovím: ‚Co dobrého jste udělali pro jednoho z mých nepatrných bratrů, to jste udělali pro mne.‘

41 Těm shromážděným po levici řeknu: ‚Pryč ode mne, propadli jste ohni zatracení, který je připraven pro satana a pro jeho pomocníky! 42-43 Vždyť když jsem měl hlad, nedali jste mně najíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, neměl jsem střechu nad hlavou, a zavřeli jste přede mnou, neměl jsem co na sebe, a neoblékli jste mne, v nemoci jste o mne nepečovali, a když jsem byl ve vězení, nepřišli jste za mnou.‘

44 Budou se obhajovat: ‚Pane, jak jsme ti mohli pomoci, když jsme tě nikdy neviděli?‘

45 Řeknu jim: ‚Teď už na tom nic nezměníte. Co jste zůstali dlužni tomu nejposlednějšímu, upřeli jste mně.‘

46 Ti postavení na levici budou odsouzeni na věky, ale ti na pravici budou žít věčně.“

Read full chapter
Matouš 24
Matouš 26
Slovo na cestu (SNC)
Copyright © 1988 by Biblica

PLUS For a limited time save 20%. For as low as $3.33/mo. get answers to your questions about the verse you are reading. Upgrade to Bible Gateway Plus and get the best value in digital Bible study.
Start 14-day free trial
Learn More
Resources for Matouš 25:31-25:46
Find resource
All
Study Bibles
Encyclopedias
Commentaries
Dictionaries
Bible Studies
Maps
Videos
Overview
64 results
Suggested Resources
NIV Study Bible Notes, Fully Revised Edition
NIV Study Bible Notes, Fully Revised Edition
PLUS
9 entries
Expositor's Bible Commentary (Abridged Edition): New Testament
Expositor's Bible Commentary (Abridged Edition): New Testament
PLUS
8 entries
Mounce's Complete Expository Dictionary
Mounce's Complete Expository Dictionary
PLUS
25 entries
Study Bibles
CSB Tony Evans Study Bible
CSB Tony Evans Study Bible
PLUS
2 entries
ESV Global Study Bible
ESV Global Study Bible
PLUS
6 entries
ESV Reformation Study Bible
ESV Reformation Study Bible
6 entries
King James Study Bible Notes
King James Study Bible Notes
PLUS
20 entries
NASB Charles F. Stanley Life Principles Bible Notes
NASB Charles F. Stanley Life Principles Bible Notes
PLUS
11 entries
NIV Biblical Theology Study Bible
NIV Biblical Theology Study Bible
PLUS
12 entries
NIV Case for Christ Study Bible
NIV Case for Christ Study Bible
PLUS
13 entries
NIV Cultural Backgrounds Study Bible
NIV Cultural Backgrounds Study Bible
PLUS
8 entries
NIV First-Century Study Bible
NIV First-Century Study Bible
PLUS
2 entries
NIV Grace and Truth Study Bible
NIV Grace and Truth Study Bible
PLUS
2 entries
NIV Jesus Bible
NIV Jesus Bible
PLUS
1 entry
NIV Quest Study Bible Notes
NIV Quest Study Bible Notes
PLUS
3 entries
NIV Student Bible Notes
NIV Student Bible Notes
PLUS
2 entries
NIV Study Bible Notes, Fully Revised Edition
NIV Study Bible Notes, Fully Revised Edition
PLUS
9 entries
NIV Thompson Chain Reference Bible
NIV Thompson Chain Reference Bible
PLUS
58 entries
NIV Woman's Study Bible
NIV Woman's Study Bible
PLUS
3 entries
NKJV Abide Bible
NKJV Abide Bible
PLUS
1 entry
NKJV Charles F. Stanley Life Principles Bible Notes
NKJV Charles F. Stanley Life Principles Bible Notes
PLUS
5 entries
NKJV Chronological Study Bible Notes
NKJV Chronological Study Bible Notes
PLUS
3 entries
NKJV Evangelical Study Bible
NKJV Evangelical Study Bible
PLUS
1 entry
NKJV Lucado Encouraging Word Bible
NKJV Lucado Encouraging Word Bible
PLUS
1 entry
NKJV MacArthur Study Bible, 2nd Edition
NKJV MacArthur Study Bible, 2nd Edition
PLUS
6 entries
NKJV New Spirit-Filled Life Bible
NKJV New Spirit-Filled Life Bible
PLUS
3 entries
NKJV Study Bible
NKJV Study Bible
PLUS
6 entries
NKJV Wiersbe Study Bible
NKJV Wiersbe Study Bible
PLUS
3 entries
NKJV Woman's Study Bible
NKJV Woman's Study Bible
PLUS
3 entries
NRSV Cultural Backgrounds Study Bible
NRSV Cultural Backgrounds Study Bible
PLUS
8 entries
Orthodox Study Bible
Orthodox Study Bible
PLUS
7 entries
Encyclopedias
Encyclopedia of The Bible
Encyclopedia of The Bible
58 entries
New International Encyclopedia of Bible Characters
New International Encyclopedia of Bible Characters
PLUS
5 entries
New International Encyclopedia of Bible Difficulties
New International Encyclopedia of Bible Difficulties
PLUS
5 entries
Commentaries
Africa Bible Commentary
Africa Bible Commentary
PLUS
4 entries
Asbury Bible Commentary
Asbury Bible Commentary
4 entries
Believer's Bible Commentary
Believer's Bible Commentary
PLUS
5 entries
Bible Panorama
Bible Panorama
1 entry
Essential Bible Companion
Essential Bible Companion
PLUS
1 entry
Expositor's Bible Commentary (Abridged Edition): New Testament
Expositor's Bible Commentary (Abridged Edition): New Testament
PLUS
8 entries
Halley's Bible Handbook Notes
Halley's Bible Handbook Notes
PLUS
1 entry
How to Read the Bible Book by Book
How to Read the Bible Book by Book
PLUS
2 entries
IVP New Testament Commentary Series
IVP New Testament Commentary Series
3 entries
Matthew Henry's Commentary
Matthew Henry's Commentary
2 entries
New Bible Commentary
New Bible Commentary
PLUS
2 entries
NIV Application Commentary
NIV Application Commentary
PLUS
1 entry
Olive Tree Bible Overview
Olive Tree Bible Overview
PLUS
1 entry
Theology of Work Bible Commentary
Theology of Work Bible Commentary
2 entries
Thru The Bible
Thru The Bible
PLUS
4 entries
Zondervan Bible Commentary (One Volume)
Zondervan Bible Commentary (One Volume)
PLUS
1 entry
Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary of the New Testament
Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary of the New Testament
PLUS
7 entries
Zondervan KJV Commentary
Zondervan KJV Commentary
PLUS
5 entries
Dictionaries
Dictionary of Bible Themes
Dictionary of Bible Themes
125 entries
Dictionary of Biblical Prophecy and End Times
Dictionary of Biblical Prophecy and End Times
PLUS
10 entries
Easton's Bible Dictionary
Easton's Bible Dictionary
8 entries
Essential Bible Dictionary
Essential Bible Dictionary
PLUS
4 entries
Lockyer's All the Men of the Bible
Lockyer's All the Men of the Bible
3 entries
Mounce's Complete Expository Dictionary
Mounce's Complete Expository Dictionary
PLUS
25 entries
New International Dictionary of New Testament Theology
New International Dictionary of New Testament Theology
PLUS
51 entries
NKJV Open Bible
NKJV Open Bible
PLUS
40 entries
Smith's Bible Names Dictionary
Smith's Bible Names Dictionary
4 entries
Vine's Complete Expository Dictionary
Vine's Complete Expository Dictionary
PLUS
43 entries
Zondervan Illustrated Bible Dictionary
Zondervan Illustrated Bible Dictionary
PLUS
20 entries
Bible Studies
NKJV Bible Study Bible
NKJV Bible Study Bible
PLUS
1 entry
Maps
Bible Mapper Maps
Bible Mapper Maps
1 entry
Videos
The LUMO Project
The LUMO Project
1 entry
Overview

Introduction to the book of
Matouš
Introduction to the book of Matouš
1 entry

ABOUT
About
Learn About the Bible
Statement of Faith
Mobile App
Store
Blog
Newsroom
Support Us
HELP
FAQs
Tutorials
Use Bible Gateway on Your Site
Advertise with us
Contact us
Privacy policy
Site: Terms of use
Widget: Terms of use
OUR NETWORK
FaithGateway
StudyGateway
ChurchSource
HarperCollins Christian Publishing
Grupo Nelson
Editorial Vida
Thomas Nelson
WestBow Press
Zondervan... Stejně jak človíček nepřijal Ježíše jako spasitele a svými urážkami ho častvuje bude i on skřípat zuby! *11155* Zlomyslný Farizeus kterého ovládá stádo démonů *11155* *6873*| Předmět: RE:
22.11.23 14:03:40 | #5972 (1)

Ale Človíček Ježíše urážkami nečastuje a ani nemá proč! *15154*
Od vzkříšení je Ježíš Boha milujícím a velmi hodným i láskyplným člověkem! *15154*
Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš ten zázrak učinil a Ježíše morálně, psychicky a fyzicky uzdravil. *6904*

A myslíte-li se, že bestiálním umučením, krutým popravením, nelítostným zabitím nebo bezcitným zavražděním lidí pokřtěnými sadisty, které bylo zaštítěno jménem Ježíše nebo jménem Marie, došlo k jejich spasení, potom jste skutečně velmi naivní, nejste-li ale otrokem démonů, jak je mnohem pravděpodobnější!!! *3456*


1  

| Předmět:
22.11.23 10:00:10 | #5948

*33102* Starozákonní farizeus *33102*| Předmět: RE:
22.11.23 14:12:51 | #5977 (1)

*35239* Moc si nefanděte! Jste pouze pyšným "náfukou"! *3456*

  • *12694* *15154* *22971* *15154* *12694*

1  


| Předmět:
22.11.23 09:58:35 | #5947

*11809* Človíčkovi už zase hrabe.Navstivil ho opět ďábel *7924*| Předmět: RE:
22.11.23 14:07:13 | #5974 (1)

Konečně přiznáváte, že jste ďáblem! Ale moc si fandíte, jste pouze směšný!!! *2351*


1  

| Předmět: PRAVDA je už taková!
22.11.23 09:20:50 | #5940

PRAVDA je už taková! *260*

  1. Pravý Ježíš není kopií Boha Otce lidstva! *33684*
  2. Pravý Ježíš netvoří s Bohem Otcem lidstva ani "jednovaječná dvojčata"! *33684*

3.) Bůh Otec náš a Ježíš, bratr a přítel náš, nejsou ani dvěma osobami z "jednovaječných trojčat"! *33684*

4.) Náš Otec je jediným Živým Bohem v celém vesmíru a Stvořitelem tohoto vesmíru! Tatínek stvořil veškeré tvorstvo v nebi i na zemi! Stvořil a oživil i našeho bratra a přítele Ježíše, který je jedním z nás všech lidí! A my lidé sice máme různé role, ale jsme si všichni před Bohem rovni! Nikdo z nás není nadčlověkem ani bohočlověkem, všichni jsme ale Božími lidmi a Bůh je naším Tatínkem! ANO, JEDINÝM PANOVNÍKEM CELÉHO LIDSTVA JE BŮH STVOŘITEL, OTEC, PÁN A SPASITEL NÁŠ. A ani papež nedělá Bohu náměstka, jak tu lže!!! (Možná se pouze mýlí, ale podle jeho chování se přikláním k verzi, že ďábelsky lže!!!) Veškerou moc má Bůh! A to i v Česku!!! Je Vládcem vládců, Panovníkem panovníků i Soudcem soudců... *260*| Předmět: RE: PRAVDA je už taková!
22.11.23 09:24:02 | #5943 (1)

*12694* Nikdo! *12694* Opakuji: NIKDO! *12694* Nikdo se Živému Bohu nevyrovná!!! *12694*| Předmět: RE: RE: PRAVDA je už taková!
22.11.23 09:29:26 | #5945 (2)

*33770* Židé Živého Boha za svého Pána uznávají!
*33770* Za svého Pána uznává Živého Boha i každý muslim!

*6578* Ale pokřtění lidé Živého Boha za svého Pána nadutě neuznávají!!!
(Pokřtění lidé drze a ďábelsky tvrdí, že jejich Pánem je jejich Ježíš! Tedy Satan!!! Protože pravého, v nebi žijícího a Bohu sloužícího Ježíše neznají!) *3456*


1 1  

| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA je už taková!
22.11.23 09:30:36 | #5946 (3)

A proto se křesťané denně modlí Věřím v Boha Otce všemohoucí:-)))

A zase bum bum bum bum...


 #5945 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA je už taková!
22.11.23 14:14:42 | #5978 (4)

*34091* Ano, oni možná věří, že existuje, ale za svého Pána ho neuznávají, protože ho osobně neznají! *3456*

  • *17601* *17601* *17601* *17601* *17601*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA je už taková!
22.11.23 14:26:17 | #5985 (5)

ty už jsi mentálně-logicky uplně v prd.....Jestliže se věřící modlí "Věřím v Boha...pak ho (kromě jiného) touto modlitbou uznávají za svého Pána.

Prostě už zklapni, protože ta hovínka, co tady plodíš, to už je fakt trapas a jen ukazuješ, jak jsi v koncích...


 #5978 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA je už…
22.11.23 14:34:47 | #5989 (6)

Toto už přeháníte!!! Velmi dobře víte, že za svého pána považují svého falešného "Ježíše", za kterého se jim vydává Satan, a za svou paní svou modlu - zesnulou Marii!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA je už taková!
22.11.23 14:28:57 | #5986 (5)

A jestli ty chceš za druhé hodnotit a soudit, jestli osobně znají Boha či nikoli, tak jsi ještě víc pokrytecký a pyšně-samolibý blázen, než jak se tu prezentuješ....


 #5978 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA je už…
22.11.23 14:37:43 | #5992 (6)

Být Boha milujícím bláznem je k Otci láskyplné a uctivé, ale být pokřtěným svévolníkem, který nemá k Otci lásku ani úctu, jak je u Vás osobně naprosto zřejmé, je cestou ZLA! *3456*