Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1354073x
Příspěvků:
52672

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
30.05.22 11:51:54 | #37991

Ezekiel 28 ►
Czech BKR
1I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:

2Synu člověčí, rci vývodovi Tyrskému: Takto praví Panovník Hospodin: Proto že se vyvyšuje srdce tvé, a říkáš: Bůh silný jsem, na stolici Boží sedím u prostřed moře, ješto jsi člověk a ne Bůh silný, ačkoli sobě přivlastňuješ srdce podobné srdci Božímu,

3Aj hle, moudřejší jsi nad Daniele, žádná věc tajná není před tebou ukrytá;

4Moudrosti svou a rozumností svou nashromáždils sobě zboží, a nahrnuls zlata a stříbra do pokladů svých;

5Velikou moudrostí svou v kupectví svém rozmnožil jsi zboží svá, a tak pozdvihlo se srdce tvé zbožím tvým;

6Z té příčiny takto praví Panovník Hospodin: Proto že sobě přivlastňuješ srdce podobné srdci Božímu,

7Protož aj, já přivedu na tě cizozemce, nejukrutnější národy, kteříž vytrhnouce meče své na krásu moudrosti tvé, zabijí jasnost tvou.

8Do jámy spustí tě, a umřeš smrtí hroznou u prostřed moře.

9Budeš-liž tu ještě říkati před oblíčejem mordéře svého: Bohem jsem, poněvadž jsi člověk a ne Bůh silný, jsa v ruce toho, jenž tě mordovati bude?

10Smrtí neobřezanců umřeš od ruky cizozemců; nebo já mluvil jsem, praví Panovník Hospodin.

11I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:

12Synu člověčí, vydej se v naříkání nad králem Tyrským, a rci jemu: Takto praví Panovník Hospodin: Ty, jenž zapečeťuješ summy, plný moudrosti a nejkrásnější,

13V Eden, zahradě Boží, byl jsi, všelijaké drahé kamení přikrývalo tě, sardius, topazius, jaspis, tarsis, onychin, beryl, zafir, karbunkulus a smaragd i zlato; nástrojové bubnů tvých a píšťal tvých v tobě, hned jakžs se narodil, připraveni jsou.

14Ty jsi cherubem od pomazání. Jakž jsem tě za ochránce představil, na hoře svaté Boží jsi byl, u prostřed kamení ohnivého ustavičně jsi chodil.

15Byl jsi dokonalý na cestách svých, hned jakžs se narodil, až se našla nepravost při tobě.

16Pro množství kupectví tvého u prostřed tebe plno jest bezpráví, a velmi jsi prohřešil. Pročež zahubím tě, a vyhladím z hory Boží, ó cherube ochránce, z prostřed kamenů ohnivých.

17Pozdvihlo se srdce tvé slávou tvou, k zlému jsi užíval moudrosti své příčinou jasnosti své. Porazím tě na zemi, před oblíčej králů povrhu tě, aby se dívali na tebe.

18Pro množství nepravostí tvých, a pro nespravedlnosti kupectví tvého poškvrnil jsi svatyně své. Protož vyvedu oheň z prostřed tebe, kterýž tě sžíře, a obrátí tě v popel na zemi před očima všech na tě hledících.

19Všickni, kdož tě znali mezi národy, ztrnou nad tebou; k hrůze veliké budeš, a nebude tě na věky.

20I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí: 21Synu člověčí, obrať tvář svou proti Sidonu, a prorokuj proti němu,

22A rci: Takto praví Panovník Hospodin: Aj, já proti tobě jsem, ó Sidone, a budu oslaven u prostřed tebe. I zvědí, že já jsem Hospodin, když vykonám při něm soudy, a posvěcen budu v něm.........Tak ,to si dovolím opět, nesouhlasit! Bůh, rozhodně žádnou roli satanovi neurčil.Opet to , nekoresponduje s biblí! Rozhodně ,nebudu opěvovat , ďábla a démony za ,to že škodí lidstvu! Ale ,od toho tahle diskuze , přeci je ! Jiný úhel pohledu - nemusí přeci svědčit o tom , že je člověk opilý !| Předmět: Švejk prý řekl:
30.05.22 11:29:05 | #37990

*33794* Švejk prý řekl: "TO CHCE KLID." *8164*

*33794* A tak jsem v klidu a usmívám se. *34694*

  • *29742* *23658* *29742*


| Předmět: Dobré ráno!
30.05.22 06:55:01 | #37978

*12216* DOBRÉ RÁNO! *2351*

*15154* Dobré ráno Živému Bohu, našemu milovanému Tatínkovi!

*15154* Dobré ráno andělům, naším bratrům a přátelům...

*15154* Dobré ráno lidem, našim bratrům, sestrám a přátelům...

*15154* A dobré ráno i všem ostatním živým Božím dušičkám...

  • *33792*


| Předmět: RE: Dobré ráno!
30.05.22 08:21:20 | #37987 (1)

zřejmě předpokládáte, že je zem placatá a že váš bůh v noci spal...
Zrovna tak andělé....
Na Zemi je totiž i stále noc...


 #37978 

| Předmět: RE: Dobré ráno!
30.05.22 08:21:20 | #37988 (1)

zřejmě předpokládáte, že je zem placatá a že váš bůh v noci spal...
Zrovna tak andělé....
Na Zemi je totiž i stále noc...


 #37978 

| Předmět:
30.05.22 02:55:16 | #37974

Možná by fanatikové se svými prohlášeními mohli ubrat plyn...| Předmět:
29.05.22 22:18:00 | #37964

Z lidí| Předmět:
29.05.22 22:11:12 | #37963

Bože ty to vidíš *29716*| Předmět: RE:
30.05.22 06:57:33 | #37979 (1)

*4585* Ano, Živý Bůh - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš - vnímá svým duchovním zrakem i to, na co jste ve svém příspěvku myslel... *34027*| Předmět:
29.05.22 22:06:03 | #37961

Pěkný večer 😄.....Za ,20 let zkoumání bible mi nikdo nezodpověděl mé otázky....Nepocho­pil , jsem ( kolektivní) vinu a to v souladu s knihou Genesis. První lidská ,dvojce Adam s Evou se provinili - budiš!Satan ,označil stvořitele za lháře a tím vznesl spornou otázku - to se dá též pochopit ! Vlastně i to že první rodiče, předali svým dětem , hřích - tím pádem , stárneme a umirame ))ALE!!! nechápu proč Bůh nechal možnost andělům brát na sebe lidskou podobu,nechal je souložit s ženami pak vznikli Nefilim a ty škodili lidem až Bůh , zničil svět potopou... Dále nechápu, proč nechal Bůh - aby jeho synové ( démoni)ovládali lidi a on se na to díval a až Ježíš je s lidí vyháněl! Tito škůdci ,v podstatě ničí vše dobré! Nechápu jak človíček - může mít za bratra a přítele satana?! Navíc dnešní svět ,politické , kulturní a zábavné složky ovládaji satanisté! Kniha Římanům 5)12 může být z části odpovědí ale ,ne celou.....Co udělá - milující otec když vidí když jeho děti trpí? Už tohle peklo mělo dávno skončit proroctví o zákazu a zničení, náboženství se sice , ještě nesplnilo ale je vše na hraně! Hrstka lidí manipuluje svět - jak ještě dlouho?| Předmět: RE:
29.05.22 22:38:13 | #37965 (1)

V Bibli je ohromné množství chyb....

Člověka nestvořil bůh, ale bohové, mimozemští genetičtí inženýři

https://magazin.gnosis.cz/podstata-archontu/

Biblický bůh, bohové, člověka vyhání z ráje se slovy....:

Z koho z nás??? 22I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“


Už tohle ukazuje, jak je to celé špatně, aby se zastřela pravda


 #37961 

| Předmět: RE: RE:
29.05.22 22:45:59 | #37966 (2)

Viděl jsem na prima zoom dokument O Shivovi a o jedné hoře kde do teď lidé se bojí chodit a je tam slyšet zvuk, vědci se domnívají že s textů kdy byla povodeň taková z dob Noeho tak Shiva na svým korábu sestoupil na zem z hory a vzal jeho lid přečkat do hory.Vedci tvrdí že v hoře může být moderní město mimozemské a že i teď se tam něco děje proto lidé tam nechtějí chodit a z hory je vidět i světla co jakoby poletují.I do nížin k obydleným městům.Sranda je že už jsem pak nedokázal dokument najít trval asi přes 30 minut.


 #37965 

| Předmět: RE: RE: RE:
29.05.22 23:01:23 | #37967 (3)

No, ukazuje se, že to může být druh Pyramid

A nikoli hora


 #37966 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
29.05.22 23:07:11 | #37968 (4)

I to je možný těch pyramid je dost po zemi i v Číně jsou a v 50 letech jeden Angličan zveřejnil fotky do novin a Čína z nich nechala vytvořit kopce, třeba v Tibetu je hora Kailás a ta vypadá jako pyramida a okolí kolem třeba dvě vodní plochy a ty pověsti kolem těchto míst.


 #37967 

| Předmět: RE: RE: RE:
29.05.22 23:34:45 | #37969 (3)

 #37966 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
29.05.22 23:37:31 | #37970 (4)

Tohle jsem viděl právě


 #37969 

| Předmět: RE:
30.05.22 07:28:35 | #37984 (1)

*30457* Bratře a příteli můj, odpovím Vám pouze na svůj vztah k lidem a andělům, i když jsem to tu zveřejnil opakovaně! ČLOVÍČEK JE BRATREM A PŘÍTELEM VŠECH LIDÍ I ANDĚLŮ a neřeší, jaké mají role.

*33794* Satan Syn Boží má dočasně roli POKUŠITELE lidstva. Tu roli si nevybral, má ji od Živého Boha - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO! Byl pro tuto svou dnešní roli stvořen a oživen! Za to ho mám soudit a pomlouvat, jako jiní lidé? Proč bych to dělal? JE TO JEN HRA O DOBRU A ZLU! A Satan Syn Boží je ve své roli skvělý!!! Proto se tolik lidí čertí - nic před ním neutají... Lidé jsou pokoušeni, ale jsou to oni, co pokušením podléhají! A potom svou vinu, kterou díky svým rolím pociťují, svádí na Satana...

*12216* Všichni máme od Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele svého své životní role! Ty role jsou velmi různé a skutečně ojedinělé v celém rozsahu od dobra ke zlu a od zla k dobru, budete-li se dívat opačně...
Nikdo z nás není pouze dobrý nebo zlý, náš život je plný nejrůznějších změn našich přístupů k životu, jak to každý člověk ví, i když to často tají... Jsme skvělí herci! Ale to jen proto, že nás Stvořitel pro naše role stvořil a oživil naprosto dokonale! Jsme takové živé loutky - loutky človíčků, které jsou Bohu milé a Bohem milované... Jednou nastane den, kdy se všichni přesvědčíme, že Bůh žije! I zesnulí lidé se o tom přesvědčí, dojde k jejich vzkříšení! NASTANE DEN BOŽÍHO SOUDU. Ale bude to skutečně soud, když se neustále děje vůle Boží? To uvidíte, jak všem "spadne kámen ze srdce", až to začne!!! Milost za milostí bude "pršet ze všech záznamů v Knize Života"! A to k lidem i k andělům! LÁSKA BOŽÍ je živá a oživující! Podle mne, a že cosi o Tatínkovi vím, dojde k omilostnění všech lidí i andělů a i Vy se přesvědčíte, jak úžasně láskyplným andělem Satan Syn Boží je! A to samé platí i o všech dalších "démonech", kteří mají v současnosti podobné role! A moudří lidé to tuší, protože si všimli, že ani v dobách Ježíšových nebyli démoni usmrcováni, ale pouze vyháněni ven z lidských těl. Tolik tedy ke Človíčkovi, ale v tomto příspěvku je asi současně odpověď i na vše ostatní, co Vám není jasné, protože vše souvisí se vším... MĚJTE SE MOC A MOC KRÁSNĚ. *3439*

  • *15154* *3775* *15154*


| Předmět: RE: RE:
30.05.22 08:23:53 | #37989 (2)

človíček může být přítelem jen těch, kteří o jeho přátelsví stojí.
K přátelství musí být minimálně 2.


1  
 #37984 

| Předmět: RE:
30.05.22 07:35:52 | #37985 (1)

Když budeme satana nenávidět staneme se nenávistnými lidmi a to je to co satan chce?


 #37961 

| Předmět: RE: RE:
30.05.22 08:15:21 | #37986 (2)

*5119* LÉPE BYCH TO NENAPSAL - i ten otazník na konci v lásce pramení... *2614*


1  

| Předmět: ❤️ Dobrou noc! ❤️
29.05.22 21:52:19 | #37957

❤️ Dobrou noc! ❤️

*6665* *6665* *6665* *6665* *6665*

❤️ *23670* ❤️| Předmět:
29.05.22 17:27:14 | #37928

Jaký je rozdíl, mezi bohem a človíčkem? ˇBůh si nemyslí, že je človíček| Předmět: RE:
29.05.22 18:09:36 | #37929 (1)

*2* A Človíček si nemyslí, že je Bůh! *2*


1  

| Předmět: RE: RE:
29.05.22 18:11:57 | #37932 (2)

Jen proto, že se bojí si něco takového myslet....
Ale jeho ego by si to rádo myslelo


 #37929 

| Předmět: RE: RE: RE:
29.05.22 18:15:02 | #37934 (3)

Někdo si dá přezdívku: "STÁLÝ ÚSMĚV" a věčně se mračí a někdo se neustále radostně usmívá, jak se tu baví. Tak už to v životě někdy chodí... *15154* *34694* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
29.05.22 18:24:09 | #37936 (4)

No, vzhledem k tomu, že ten, co lže, jak se radostně usmívá je zakalena tím, že se stále cítí urážen.... tak jeho řeči o radostném usmívání jsou lživé


 #37934 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
29.05.22 19:24:54 | #37939 (5)

*2* *2* *2* Už jste pouze směšný! *2* *2* *2*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.05.22 19:53:14 | #37944 (6)

chcete říci, že jste si nestěžoval, že jste urážen, vy chudáčku?


 #37939 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.05.22 21:25:07 | #37955 (7)

Proč mlčíte?


 #37944 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.05.22 21:26:10 | #37956 (8)

Že by moudrý je ten co mlčí?


 #37955 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.05.22 21:58:26 | #37958 (9)

Je to proto, že to tvrdil a stydí se to přiznat, proto mlčí


 #37956 

| Předmět: Máme tu prostě opět veselo...
29.05.22 16:54:05 | #37919

*6084* Dnes tu prostě máme opět veselo! *6084*

*6084* *6084* *6084* *6084* *6084*


| Předmět: RE: Máme tu prostě opět veselo...
29.05.22 16:55:40 | #37920 (1)

*15341* A tak si ještě navíc zatancujeme! *6828*

*34071* *34071* *34071* *34071* *34071*