Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 668985x
Příspěvků:
34313

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
11.04.24 16:22:52 | #27017
*35074*


| Předmět: RE:
11.04.24 16:39:25 | #27036 (1)

Nedivím se, že se Vám z Vás zvedá žaludek! *35060*


 #27017 


| Předmět:
11.04.24 16:20:44 | #27015

*537* Dobromil už je v nebi *27179* Hrajou s Jidášem oko bere *27179*| Předmět: RE:
11.04.24 16:33:54 | #27033 (1)

"Prohlásit svévolníka za spravedlivého a spravedlivého za svévolníka, to obojí je Živému Bohu ohavností." *4502*

  • (Bible, Přísloví 17:15) *34003*

 #27015 


| Předmět:
11.04.24 16:19:51 | #27014

*23443* Kde máte vaše bratry? *27179* *2284* *11122*| Předmět: RE:
11.04.24 16:31:10 | #27030 (1)

*22640* "Kdo má falešné srdce, nenajde dobro, kdo má proradný jazyk, upadne do zla." *6578*

  • (Bible, Přísloví 17:20) *7710*

1  
 #27014 

| Předmět:
11.04.24 16:18:53 | #27013
*5446* *5446* *6980* *5446*


| Předmět: RE:
11.04.24 16:28:34 | #27027 (1)

*14586* "Kam vejde svévolník, vchází opovržení a potupa s hanbou." *3456*

  • (Bible, Přísloví 18:3) *16231*

1  
 #27013 

| Předmět: (Bible, Žalm 67)
11.04.24 16:14:13 | #27011

*15154* (Bible, Žalm 67:4)
"Kéž Ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž Ti vzdají chválu všichni lidé!" *34027*

*15154* TO PŘEJI TI I DNES, LÁSKO MOJE. *6904*| Předmět: RE: (Bible, Žalm 67)
11.04.24 16:18:27 | #27012 (1)

*8734* Ano, těším se, až se spravedliví lidé zaradují, a jásotem budou oslavovat Boha Stvořitele a Otce lidstva, budou se radostně veselit a budou Tatínkovi našemu milovanému láskyplně děkovat. *34089*


 #27011 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Žalm 67)
11.04.24 16:21:18 | #27016 (2)

"Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě. BŮH JE NAŠE SPÁSA." *34027*

  • (Bible, Žalm 68:20) *6904*

 #27012 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Žalm 67)
11.04.24 16:24:46 | #27020 (3)

"Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje.
Je to On, PANOVNÍK, náš jediný Živý Bůh, kdo lidstvo vyvádí z tenat smrti." *6904*

  • (Bible, Žalm 68:21 - upraveno) *16217*

 #27016 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Žalm 67)
11.04.24 17:11:41 | #27073 (4)

To vykládej těm co jsou v zákopech na Ukrajině a nebo v domech na které padla bomba. Kdyby existoval vševědoucí a všemocný Bůh, tak by byl za ta zvěrstva trestně zodpovědný. *6561*


 #27020 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Žalm 67)
11.04.24 17:15:01 | #27078 (5)

*30614* Vítám Vás tu! *30614*

*34069* Odpovím Vám krátce: "Bůh žije!" *4585*


 #27073 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Žalm 67)
11.04.24 16:23:03 | #27018 (2)

Izajáš 66: praví Bůh tvůj.
10 Veselte se s Jeruzalémem, a plésejte v něm všickni, kteříž jej milujete. Radujte se s ním velice, kteříž jste koli kvílili nad ním,
11 Proto že ssáti budete, a sytiti se z prs potěšení jeho, ssáti budete, a rozkoš míti v blesku slávy jeho.
12 Nebo takto praví Hospodin: Aj, já obrátím na něj jako řeku pokoj, a jako potok rozvodnilý slávu národů. I budete ssáti, na rukou pěstováni a na klíně rozkošně chováni budete.
13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.
14 Uzříte zajisté, a radovati se bude srdce vaše, a kosti vaše jako bylinka zkvetnou.


 #27012 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Žalm 67)
11.04.24 16:26:17 | #27024 (3)

*5653* Mezi námi, Jeruzalém je nyní velmi neklidným městem! Zajeďte se tam podívat. *3467*


 #27018 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Žalm 67)
11.04.24 16:28:08 | #27026 (4)

Zjevení 21
1A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.
2A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město,** nový Jeruzalém**, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.
3A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,
4a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“


 #27024 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Žalm 67)
11.04.24 16:28:50 | #27028 (5)

Nový Jeruzalém je asi že internet.


 #27026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Žalm 67)
11.04.24 16:38:29 | #27035 (6)
*404*

 #27028 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Žalm 67)
11.04.24 16:37:23 | #27034 (5)

Čtu: "Bůh bude přebývat mezi nimi!" *13293*

Nečtu: "Bůh bude přebývat v jejich tělech!!!" *27179*

*4506* Co ta změna? *35239*


 #27026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Žalm 67)
11.04.24 16:41:46 | #27038 (6)

To jak ve kterém překladu.


 #27034 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Žalm 67)
11.04.24 16:44:59 | #27041 (6)

Druhý list Korintským 6, 16
Jaké spojení svatyně Boží s modlami? Neboť vy jste svatyní Boha živého, jak řekl Bůh


 #27034 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
11.04.24 16:51:40 | #27048 (7)

*15154* *22063* *15154* Mně stačí být Bohem milovaným a Boha milujícím člověkem. *15154*

(Nemám v sobě "osten Satanův" jako mnozí pokřtění lidé!!!) *17601*


 #27041 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
11.04.24 16:55:18 | #27051 (8)

To právě že prostor v sobě když nezasvětíte Bohu tak Vám ho potom okupují démoni.


 #27048 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
11.04.24 16:59:00 | #27053 (9)

*14586* Nic jste nepochopila! O tom ostnu Satana se zmiňoval Pavel (Saul z Tarsu) a ten byl Bohu Stvořiteli a Otci lidstva "zasvěcen" minimálně 1000x víc než Vy!!! *4502*


 #27051 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.24 16:59:43 | #27055 (10)

To měl hemeroidy :-).


 #27053 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.24 17:00:34 | #27057 (11)

*7266* Vy ale umíte být hnusná!!! *6578*


 #27055 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.24 17:03:47 | #27061 (12)

Jsem se to dočetla někde na FB, tam o tom diskutovali co to bylo.


 #27057 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.24 17:08:43 | #27068 (13)

FB? To je hodně špatný zdroj informací!!! *6578*


 #27061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.24 17:09:39 | #27069 (14)

Vůbec ne, jsou tam skupiny věřící lidí a povídají si o Bibli.


 #27068 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.24 17:10:48 | #27072 (15)

*2* Skupiny "věřících lidí"? *2*

  • *2* *2* *2* *2* *2*

 #27069 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
11.04.24 16:59:09 | #27054 (9)

Lukáš 11
24Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale když je nenalezne, řekne: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘
25Přijde a nalezne jej vyčištěný a uklizený.
26Tu jde a přivede sedm jiných duchů, horších, než je sám, vejdou a bydlí tam; a konce toho člověka jsou horší než začátky.“


 #27051 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.24 17:01:32 | #27058 (10)

Rozumím, s tím máte osobní zkušenost! *14586*


 #27054 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.24 17:02:58 | #27059 (11)

To vy jste psal že je ve Vás sedm duchů :-).


 #27058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.24 17:04:57 | #27063 (12)

*34089* Ano, ve mně je sedm Duchů Božích, co dělají KRISTA Kristem! *8734*


 #27059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.24 17:06:45 | #27065 (13)

Jenom že lidi pomlouváte a nadáváte jim do s....ů.


 #27063 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.24 17:07:46 | #27067 (14)

*4502* Satan je jeden! Démonů je ale hodně. *6578*


 #27065 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.24 17:10:26 | #27071 (15)

V tom se nevyznám, není to moje parketa :-).


 #27067 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.24 17:19:06 | #27080 (16)

Já jejich přesný počet také neznám! *33684*

Ale Satan je skutečně pouze jeden! *17433*


 #27071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
11.04.24 16:59:45 | #27056 (9)

*16674* Tato činnost by Vám slušela lépe!!! *4585*


 #27051 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.24 17:04:32 | #27062 (10)

Koberce doma nemám :-).


 #27056 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.24 17:06:56 | #27066 (11)

*34694* Chudoba cti netratí. *34694* Nebo máte v bytě také parkety? *2386*


 #27062 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.24 17:11:42 | #27074 (12)

Mám alergie na prach domácí a roztoče tak koberce mít doma nesmím.


 #27066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.24 17:12:58 | #27076 (13)

*14586* To Vám nezávidím. *3456*


 #27074 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.24 17:14:11 | #27077 (14)

Alespoň je nemusím prášit, čistit a vysávat, pečovat o ně.


 #27076 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.24 17:16:18 | #27079 (15)

Ale roztoče lze nalézt i v ložním povlečení! V oděvu! I na "čisté" zemi. . . *14586*


 #27077 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.24 17:21:09 | #27081 (15)

Pomáhají ultrafialové lampy!!! To světlo roztoče zabíjí naprosto spolehlivě. . . *5076*


 #27077 

| Předmět: (Bible, Žalm 66:1-4)
11.04.24 16:09:04 | #27010

*15154* (Bible, Žalm 66:1-4)

HLAHOL BOHU, CELÁ ZEMĚ!
Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem.
Řekněte Bohu: Jakou bázeň vzbuzují Tvé činy!
Pro Tvoji nesmírnou moc se vtírají v Tvou přízeň i Tví nepřátelé.
AŤ SE TI KLANÍ CELÁ ZEMĚ a zpívá Ti žalmy, ať zpívá žalmy Tvému jménu.

  • (Živé Slovo Boží) *15154*


| Předmět: RE: (Bible, Žalm 66:1-4)
11.04.24 16:26:23 | #27025 (1)

Exodus 3
13Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“
14Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“


 #27010 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Žalm 66:1-4)
11.04.24 16:53:22 | #27049 (2)

Izraelci Mojžíše osobně znali, vždyť mezi nimi žil navíc jeho pokrevní bratr Áron. *34027*


 #27025 


| Předmět:
11.04.24 11:43:48 | #27005

2 Královská 23:27 Hospodin řekl: "Odvrhnu od sebe i Judu, jako jsem odvrhl Izraele. Zavrhnu toto město, které jsem vyvolil, Jeruzalém, i tento dům, o němž jsem prohlásil: Zde bude dlít mé jméno." 2 Královská 23:28| Předmět: RE:
11.04.24 15:57:37 | #27006 (1)

"Povstane Bůh, a rozprchnou se jeho nepřátelé, na útěk se před ním dají, kdo ho nenávidí." *17063*

  • (Bible, Žalm 68:2)

 #27005 

| Předmět:
11.04.24 09:11:39 | #27004
*10633* *6177* *32513*


| Předmět: RE:
11.04.24 15:59:14 | #27007 (1)

"Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář!" *3577*

  • (Bible, Žalm 67:2)

 #27004 

| Předmět:
11.04.24 09:11:07 | #27003

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Nevhodný, přímo psychopatický příspěvek!| Předmět:
11.04.24 08:47:52 | #27002
*2851*


| Předmět: RE:
11.04.24 16:01:21 | #27008 (1)

*4585* Bůh miluje i Vás, bratře! *4585*


 #27002