Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 746258x
Příspěvků:
34659

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: už myslete a chápejte PRAVDU
04.12.22 21:30:54 | #7631

Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu,
umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu.
Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých.

P.S: nikdo jiný než Bůh, přec nemůže být Pánem, že ? to dá rozum - selský. A už vůbec člověk nemůže být Pánem živých i mrtvých. Vždyt každý člověk musí umřít, tak jak by nějaký člověk mohl být Pánem živých i mrtvých - to může jen Bůh (a človíček to ví, jen je nemocný, zatím, a tak si to nedokáže přiznat).| Předmět: RE: už myslete a chápejte PRAVDU
04.12.22 23:18:41 | #7635 (1)
*33792*

Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, JAK STOJÍ PŘED TRŮNEM A PŘED TVÁŘÍ BERÁNKOVOU...

A volali velikým hlasem: "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi."

*33792*

P.S.

*3456*

Pan teolog - tedy údajný pan teolog "marakanank" - těm lidem nevěří, až tak ho Satan obelstil... *3456*

*3456*


| Předmět:
04.12.22 20:53:48 | #7629

Tak zatím pa svatousci jdu nastavit stanovy prdel 👍👍👍👍👍👍| Předmět:
04.12.22 20:53:01 | #7628

Náboženský rasizmus si trochu mimo 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰| Předmět:
04.12.22 20:51:51 | #7627

Já miluju pivko a kus masa na boha já 💩💩💩💩💩💩💩💩💩| Předmět:
04.12.22 20:47:48 | #7626

Nazdar ksychti👅👅👅👅jsem tu zase 💩💩🐷💩💩moc se mi líbí jak tu začínáte být nedůvěřivý k novým lidem🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ta vaše Bramborikova je dobrá úplněk Colombo jak sestřelila toho kalii je hustá 🖕🖕🖕🖕jenže má takovej docela problém ten chudák kalii totiž nejsem já 🤣🤣😂😂😂🤣😂 docela mi ho bylo i líto jak si tu na vás začal stěžovat 🤣🤣🤣🤣 byl to ale blb neuměl vás poslat do piči 👅👅👅👅👅👅tak se těšte 💩💩💩💩💩💩💩💩💩| Předmět: Lidé!
04.12.22 20:41:25 | #7624

Lidé! *33770*

Diskuze mezi "Človíčkem" a člověkem s přezdívkou "marakanank", která tu v posledních dnech probíhá, jasně dokazuje, že Bible obsahuje spoustu "veršů" s protichůdným obsahem!
Budete-li se opírat pouze o obsah Bible, jako člověk s přezdívkou "marakanank", a budete-li své teorie o bohu opírat pouze o několik málo veršů a tu spoustu ostatních budete ignorovat nebo zamlčovat či překrucovat, potom se PRAVDU o Bohu nikdy nedozvíte, protože se to Tatínkovi líbit nebude!
Ale omluvíte-li se Bohu Otci svému za své neuvážené a ve vztahu k němu neláskyplné a neuctivé jednání a za své další hříchy, potom se Vám možná poznat dá! A to osobně!!! (A jak to máte učinit!? Upřímným pokáním. Pokáním skrze myšlenky, ve kterých bude láska a úcta k Živému Bohu - BOHU JEDNOMU JEDNOJEDINÉMU. Můžete to učinit kdykoli a kdekoli! Nejraději hned! Ano, ihned!!! Amen.)

  • *15154* *18805* *15154* *18805* *15154*


| Předmět: RE: Lidé!
04.12.22 20:42:55 | #7625 (1)
*23670*
  • *2320* *2320* *2320* *2320* *2320* *2320*


| Předmět: RE: Lidé!
04.12.22 20:55:55 | #7630 (1)

Ale hlupáčku, vždyt ono je to přesně naopak - jen ty tady používáš pár veršů z bible a vše ostatní jsou jen tvé výmysly-). Já využívám veškeré Tatínkovo slovo a nic nevynechávám - všichni se můžou přesvědčit. Ale jen ty přehlížíš ty desítky veršů (resp. celé Tatínkovo slovo), které mluví o Božství Ježíše..už se s tím smiř...| Předmět: RE: RE: Lidé!
04.12.22 23:06:16 | #7633 (2)

1.) Živý Bůh je náš soudce, Živý Bůh je náš zákonodárce,
Živý Bůh je náš král, ON NÁS SPASÍ. (Iz 33:22)
2.) Neboť já, Živý Bůh, jsem Tvůj Bůh, Svatý Izraele, TVŮJ SPASITEL. (Izajáš 43:3)
3.) Přede mnou nebyl vytvořen Bůh a nebude ani po mně.
Já, já jsem Živý Bůh, kromě mne žádný spasitel není. (Izajáš 43:11)
4.) Toto praví Živý Bůh, král Izraele, jeho Vykupitel, Živý Bůh zástupů:
"Já jsem první i poslední, KROMĚ MNE ŽÁDNÉHO BOHA NENÍ." (Izajáš 44:6)
5.) Kromě mne jiného Boha není! BŮH SPRAVEDLIVÝ A SPASITEL NENÍ MIMO MNE.
Obraťte se ke mně a DOJDETE SPÁSY, veškeré dálavy země.
JÁ JSEM BŮH a jiného už není. (Izajáš 45:21-22)
6.) Pamatujte na to, co bylo od počátku od věků! JÁ JSEM BŮH A JINÉHO UŽ NENÍ,
jsem Bůh a nic není jako já. (Izajáš 46:9)
7.) I pozná všechno tvorstvo, že já, Živý Bůh, jsem Tvůj SPASITEL... (Izajáš 49:26)
8.) Hle, MŮJ SLUŽEBNÍK, bude mít úspěch, zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší. (Izajáš 52:13)
9.) Toto praví Živý Bůh: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože MÁ SPÁSA se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. (Izajáš 56:1)
10.) Kdo si bude v té zemi dávat požehnání, bude si je dávat v BOHU PRAVÉM.
Kdo bude v té zemi přísahat, bude přísahat při BOHU PRAVÉM. (Izajáš 65:16)
11.) Věru jen v Živém Bohu, našem Bohu, je SPÁSA IZRAELE. (Jeremjáš 3:23)
12.) Avšak Živý Bůh je BŮH PRAVÝ. ON je BŮH ŽIVÝ a Král věčný. (Jeremjáš 10:10)
13.) To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
Je totiž JEDEN BŮH a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, ČLOVĚK Kristus Ježíš. (První list Timoteovi
2:3-5) *15154* Zopakuji to: "Člověk Kristus Ježíš." *15154*
14.) Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v Živém Bohu, který je Spasitel všech lidí,
zvláště věřících. (První list Timoteovi 4:10)
15.) A volali velikým hlasem: "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi." (Zjevení Janovo 7:10) /DÍKY SPASITELI, BOHU NAŠEMU, SEDÍCÍMU NA TRŮNU, A BERÁNKOVI./
16.) Ježíš odpověděl: "Slyš, Izraeli, Živý Bůh, Bůh náš, JEST JEDINÝ PÁN." (Marek 12:29)
17.) V ten čas řekl Ježíš: "Velebím Tě, Otče, PANE NEBES I ZEMĚ..."(Matouš 11:25)
18.) V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: "Velebím Tě, Otče, Pane nebes i země... (Lukáš 10:21)
19.) "Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí. (Lukáš 11:13) /Jedna osoba z údajného trojjediného Boha - "Bůh Otec" - dá lidem druhou osobu z údajného trojjediného boha - "Boha Ducha svatého"?/ *19975*
20.) Ježíš jí řekl: "Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k MÝM BRATŘÍM a pověz jim,
že vystupuji k Otci svému i Otci Vašemu a k Bohu svému i k Bohu Vašemu." (Jan 20:17) /Ejhle, další osoba z údajného trojjediného boha - "Bůh Syn" - má nad sebou stejného Boha a Otce jako my!!!/ *2524*
21.) Mojžíš řekl: "Živý Bůh, náš Bůh, Vám povolá PROROKA z Vašich bratří, jako jsem já; toho budete poslouchat ve všem, co Vám řekne." (Skutky apoštolů 3:22) /Ovšem na popravišti přestal být Ježíš prorokem, stal se zesnulým člověkem... Pravda, následně byl Otcem vzkříšen k novému lidskému životu!/
22.) Pak Mojžíš a Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších vystoupili vzhůru. UVIDĚLI BOHA IZRAELE. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. Ale nevtáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, AČKOLI UZŘELI BOHA; i jedli a pili. (Druhá Mojžíšova 24:9-11)
23.) Živý Bůh vztáhl svou ruku a DOTKL SE mých úst. Pak mi Živý Bůh řekl:
"Hle, vložil jsem ti do úst svá slova..." (Jeremjáš 1:9)
24.) Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, SPATŘIL JSEM PANOVNÍKA. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému: "Svatý, svatý, svatý je Živý Bůh zástupů, celá země je plná jeho slávy." (Izajáš 6:1-3)
25.) I ukázal se Živý Bůh Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. ... Zatímco se muži odtud ubírali k Sodomě, ABRAHAM ZŮSTAL STÁT PŘED ŽIVÝM BOHEM. ... Živý Bůh po skončení rozmluvy s Abrahamem odešel a Abraham se vrátil ke svému místu. (První Mojžíšova 18:1 + 18:22 + 18:33)

*5671*

Ufff, tak jsem Vám pár "veršů" z Bible naťukal svým prstíkem... *33794*
Začnete je už konečně respektovat? Nebo budete dál sloužit SATANOVI? *3456*| Předmět: (Bible, Lukáš 6:20-21 + 6:24-25)
04.12.22 20:02:47 | #7613

(Bible, Lukáš 6:20-21 + 6:24-25)

Ježíš pohlédl na učedníky a řekl:

"Blaze Vám, chudí, neboť Vaše je království Boží.
Blaze Vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni.
Blaze Vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát."

"Ale běda Vám bohatým, vždyť Vám se už potěšení dostalo.
Běda Vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět.
Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat."

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Úplně s těmi slovy nesouhlasím, přeji MILOST BOŽÍ lidem všem! Amen.

  • *15154* *33770* *15154*


| Předmět: RE: (Bible, Lukáš 6:20-21 + 6:24-25)
04.12.22 20:26:33 | #7622 (1)

*17063* Ano, Človíček není pokřtěný a Satanem následné zotročený, a proto přeje všem lidem Milost Boží!
(Pokřtění hodnostáři nutí lidstvo ke křtu! A kdo se pokřtít nenechá, protože je věrný Živému Bohu a svého Otce nezradí, je jimi diskriminován! Křesťanství by šlo vnímat jako náboženský RASISMUS, protože upřednostňuje křesťany před ostatními lidmi...) *3456*| Předmět: (Bible, Lukáš 1:46-47)
04.12.22 19:52:10 | #7611

(Bible, Lukáš 1:46-47)

Maria řekla: "Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli..." *33770*

(Živé Slovo Boží)| Předmět: RE: (Bible, Lukáš 1:46-47)
04.12.22 19:56:28 | #7612 (1)

Jaká je to pro mne čest, že mne navštívila matka mého Pána! - matka mého Pána- Boha, že? Pán můj a Bůh můj - jak vše do sebe krásně zapadá-))))| Předmět: RE: RE: (Bible, Lukáš 1:46-47)
04.12.22 20:05:15 | #7616 (2)

Klasika, toho svého (trojjediného) boha jste si tam přidal, jak jste zvyklý šířit lži... *3456*| Předmět: RE: RE: (Bible, Lukáš 1:46-47)
04.12.22 20:10:40 | #7618 (2)

Ježíš pravil: "Živý Bůh, Bůh náš, jest jediný Pán!" (Bible, Marek 12:29)

*33792* ŽIVÝ BŮH, BŮH NÁŠ, JEST JEDINÝ PÁN. *33792*

Ježíš pravil: "Velebím Tě, Otče, Pane nebes i země!" (Bible, Matouš 11:25)

*33792* VELEBÍM TĚ, OTČE, PANE NEBES I ZEMĚ. *33792*

  • *15154* *3775* *15154*


| Předmět: RE: RE: (Bible, Lukáš 1:46-47)
04.12.22 20:15:21 | #7619 (2)

(Bible, Matouš 12:17-18)

  • aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše:

"Hle, SLUŽEBNÍK MŮJ, kterého jsem vyvolil,
milovaný můj, kterého si oblíbila duše má."

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
*33792* Hle! Služebník můj! *34694*

  • *13842*


| Předmět: RE: RE: (Bible, Lukáš 1:46-47)
04.12.22 20:20:19 | #7621 (2)

(Bible, Matouš 16:23)

Ale on se obrátil a řekl Petrovi:
"Jdi mi z cesty, SATANE! Jsi mi kamenem úrazu,
protože Tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!"

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
JDI MI Z CESTY, SATANE !!!| Předmět: Moudrá slova...
04.12.22 19:36:13 | #7606

*15154* Moudrá slova plná lásky a úcty k Bohu... *34089*

"To máme od Boha přijímat jenom dobro,
kdežto věci zlé přijímat nebudeme?"
(Bible, Jób 2:10)

"Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím.
Živý Bůh dal, Živý Bůh vzal; jméno Živého Boha buď požehnáno."
(Bible, Jób 1:21)

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: Moudrá slova...
04.12.22 19:45:39 | #7609 (1)

*11171* Človíček nemá rád ZLO, i když ví, že se děje vůle Boží! *11104*

*30457* Človíček Otci důvěřuje, že nás se ZLEM důkladně seznámí a potom ho z našeho života beze zbytku odstraní! Bůh Otec náš tu moc má! *33792*

  • *34027* *34027* *34027*


| Předmět: Duch Panovníka, Živého Boha, je nade…
04.12.22 15:23:09 | #7582

Duch Panovníka, našeho jediného Živého Boha,
je nade mnou i nad námi všemi... *33770*

Živý Bůh, náš milující Tatínek, mě pomazal k tomu,
abych nesl radostnou zvěst pokorným,
poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem,
vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění,
vyhlásit léto přízně Živého Boha, BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO,
našeho milujícího a mnou moc a moc milovaného Tatínka... *6904*

  • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: Duch Panovníka, Živého Boha, je…
04.12.22 18:01:04 | #7599 (1)

Kdyby Bůh existoval, byl vševědoucí a všemocný, byl by i podle našich zákonů trestně zodpovědný za všechna zvěrstva co se po světě dějí - války, přírodní katastrofy, epidemie … . Divím se, že ještě v dnešní době může snadno žít tolik černoprdelníků z příživy na těch co skutečně pracují. *6561*


1  
 #7582 

| Předmět: RE: RE: Duch Panovníka, Živého Boha, je…
04.12.22 18:21:58 | #7600 (2)

Správně
*5661*


 #7599 

| Předmět: RE: RE: RE: Duch Panovníka, Živého Boha…
04.12.22 19:15:01 | #7603 (3)

*33684* Špatně! *35060*| Předmět: RE: RE: Duch Panovníka, Živého Boha, je…
04.12.22 19:14:07 | #7601 (2)

Bůh žije a dělá si, co chce! *27179*

Živého Boha nelze soudit, celý vesmír mu patří! Patříte mu i Vy osobně! *27179*
(Dejte si studenou sprchu, ono se Vám uleví!)

Jiná věc jsou lidé, co existenci Boha zneužívají a hřeší na to, že Bůh většinou zločince hned nepotrestá! Církevní hodnostáři jsou skutečně ostudou svých církví! (Výjimkám mezi nimi, existují-li, se omlouvám...)| Předmět: RE: RE: Duch Panovníka, Živého Boha, je…
04.12.22 19:26:44 | #7605 (2)

*35060* Kdyby Bůh neexistoval, znamenalo by to, že lidé jsou horší než krvežíznivé šelmy!!! *11104*

*9388* Naštěstí je ZLO dočasné a DOBRO věčné! Buďme za to Otci vděční! *13845*

*5671* Živý Bůh nás dnes seznamuje s tím, co to ZLO vlastně je!!! *34027* *34027*