Rozcestník >> Náboženství >> Slovo Boží

Informace

Název: Slovo Boží
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.09.2020 09:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 102375x
Příspěvků:
1270

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: Slovo Boží - O tom o čem je Bible.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: "nálepka"
08.12.20 04:06:28 | #160

Obsah příspěvku byl smazán.
| Předmět: o nálepce
08.12.20 04:00:28 | #159

Obsah příspěvku byl smazán.| Předmět:
11.11.20 09:22:49 | #123

Bůh je Duch a přemýšlet o něm v "lidských kategoriích" jako o muži, nebo ženě, je nesmysl. Tak tam dej jinou desku, je to fakt už na palicu. Přemýšlej trochu!| Předmět: RE:
11.11.20 09:27:46 | #124 (1)

To právě že přemýšlím:
Když je Hospodinem, tak proč by nemohl být i Hospodinkou?


 #123 

| Předmět: RE: RE:
29.11.20 18:18:06 | #148 (2)

usporiadajte si to v hlave v súlade s Písmom...


 #124 

| Předmět: RE: RE: RE:
29.11.20 18:33:10 | #149 (3)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #148 

| Předmět: RE: RE: RE:
29.11.20 18:34:05 | #150 (3)

To právě že to srovnané v hlavě mám :-) i je to v souladu s Písmem, dočetla jsem se to totiž v Bibli:
Genezis 1
26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho..
27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

Bůh zde oslovuje zřejmě svoji partnerku k učinění člověka, žena je také obraz a podobenství Boha, tak jako muž.


 #148 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
29.11.20 18:44:45 | #152 (4)

Zde se Bůh matkou nazývá:
Izaiáš 66
praví Bůh tvůj.
10 Veselte se s Jeruzalémem, a plésejte v něm všickni, kteříž jej milujete. Radujte se s ním velice, kteříž jste koli kvílili nad ním,
11 Proto že ssáti budete, a sytiti se z prs potěšení jeho, ssáti budete, a rozkoš míti v blesku slávy jeho.
12 Nebo takto praví Hospodin: Aj, já obrátím na něj jako řeku pokoj, a jako potok rozvodnilý slávu národů. I budete ssáti, na rukou pěstováni a na klíně rozkošně chováni budete.
13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.

A jinde se prohlašuje za kvočnu:
Lukáš 13
34„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!
35Hle, ve svém domě zůstanete sami. Pravím vám, že mě neuzříte, dokud nepřijde chvíle, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.“

A ja přicházím ve jménu Hospodinově, ve jménu JSEM.


 #150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
29.11.20 18:53:09 | #153 (5)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #152 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
29.11.20 18:53:45 | #154 (5)

Tak že milovati mám Hospodinku Boha svou a bližní své tak jako sebe, tak to vidím:-).
O tom je náboženství Boha živých.
O čem by bylo jiném?


 #152 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.11.20 19:16:53 | #155 (6)

Jan 17.
17 Posvětiž jich v pravdě své, slovo tvé pravda jest.
18 Jakož jsi mne poslal na svět, i já jsem je poslal na svět.
19 A já posvěcuji sebe samého za ně, aby i oni posvěceni byli v pravdě.
20 Ne za tytoť pak toliko prosím, ale i za ty, kteříž skrze slovo jejich mají uvěřiti ve mne,
21 Aby všickni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal.
22 A já slávu, kterouž jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jakož i my jedno jsme.
23 Já v nich, a ty ve mně, aby dokonáni byli v jedno, a aby poznal svět, že jsi ty mne poslal, a že jsi je miloval, jakožs i mne miloval.
24 Otče, kteréž jsi mi dal, chciť, kdež jsem já, aby i oni byli se mnou, aby hleděli na slávu mou, kteroužs mi dal; nebo jsi mne miloval před ustanovením světa.
25 Otče spravedlivý, tebeť jest svět nepoznal, ale já jsem tebe poznal, a i tito poznali, že jsi ty mne poslal.
26 A známéť jsem jim učinil jméno tvé, a ještě známo učiním, aby to milování, kterýmž jsi mne miloval, bylo v nich, a i já v nich.


 #154 

| Předmět: RE: RE: RE:
29.11.20 18:43:13 | #151 (7)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #148 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
30.11.20 02:55:08 | #156 (7)

Koloským 2
 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10 v něm jste i vy dosáhli plnosti.


 #155 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
30.11.20 08:53:06 | #157 (8)

Před Slovem Božím by se nikam utíkat nemělo.


 #156 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.20 04:39:10 | #158 (9)

Desatero přikázání se začíná slovy : Ja jsem..

Bůh živých se jmenuje JSEM(Exodus 3/14)

Efezským 4
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

A milovati máme Boha svého celým svým (své JSEM) a bližní své tak jako sebe.

Galatským 5
14Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!


 #157 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.11.20 11:12:04 | #138 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #136 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.11.20 11:15:22 | #140 (2)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #136 

| Předmět: RE: RE:
08.12.20 23:37:29 | #164 (2)

Bůh je duch a nemá pohlaví to jen diskriminace žen v Bibli způsobila že ducha bez pohlaví označili za muže.
Ježíš má sice pohlaví mužské ale jako Bůh žádné nemá. Mohl by mít tedy jméno Božena Ježíšová. *14503*


 #124 

| Předmět: RE: RE: RE:
08.12.20 23:49:29 | #165 (3)
| Předmět: RE:
11.11.20 09:32:35 | #125 (1)

Koho oslovuje když říká:
Genezis 1
26I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.
A dále je:
27Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

Mně z toho tedy vychází že obraz Boha a podobenství Boha je muž a žena, že Bůh je muž a žena, tak jako jím je člověk.


 #123 

| Předmět: RE: RE:
11.11.20 09:33:55 | #126 (2)

Ježíš vyznává Boha svého Otce.


 #125 

| Předmět: RE: RE: RE:
11.11.20 09:34:36 | #127 (3)

A co když má Bůh je Hospodinka?


 #126 

| Předmět: RE: RE:
11.11.20 09:36:08 | #128 (2)

A jak je známo muž a žena jsou jedno tělo a Kristovo tělo jsou mnozí.., mnoho osob, muži a ženy.


 #125 

| Předmět: RE: RE:
11.11.20 09:40:47 | #129 (2)

To ti vychází blbě, protože to, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému znamená, že ho stvořil jako bytost schopnou lásky. Bůh je láska, máš to v Bibli černé na bílém. Kdyby bylo po tvém, tak by měl Bůh ruky, nohy, zadek, popřípadě prsa nebo koule. Což je uznej nesmysl. Víc ti k tomu neřeknu, takže jestli tu chceš udržovat jakous takous debatu, tak přestaň opakovat tu svoji mantru!


 #125 

| Předmět: RE: RE: RE:
11.11.20 09:45:15 | #130 (3)

Tak mi vysvětli proč by jsem měla vyznávat Boha svého Otce, když to není pravda, Otec je v Synu a v synech.
V ženách je Duch Hospodyněk, matek a dcer, to dá zdravý rozum:-).


 #129 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.11.20 09:49:30 | #131 (4)

Mojžíšovi se představil Bůh otců:
Exodus 3
13Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“
14Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“
15Bůh dále Mojžíšovi poručil: „Řekni Izraelcům toto: ‚Posílá mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.‘ To je navěky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení.

Ale ženy nejsou otcové ani synové a tak nemají Boha otců ale Boha matek a dcer, Hospodyńku, kdo jiný by byl v pokojíku jejich za zavřenými dveřmi?(Matouš 6/6)


 #130 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.11.20 11:06:59 | #136 (4)

Obávám se, že zdravý v žádném případě...


 #130 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.11.20 14:54:13 | #145 (5)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #144 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.11.20 11:14:08 | #139 (5)

Nepapouškuji zavádějící církevní nauky ale logicky uvažuji o Slovu Božím, nejsem ovlivněna bludným učením o Trojjediném Bohu ve třech osobách které v Bibli nikde není, připomínám co učí Starý i Nový zákon ale i s překladem i do ženského rodu.


 #136 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.11.20 11:17:48 | #141 (5)

To se obáváš zbytečně, zdravě uvažovat to není až tak těžké:-).


 #136 

| Předmět: RE: RE: RE:
11.11.20 09:53:50 | #133 (3)

Tak ja to chápu že je to pro mnohé něco nezvyklého, mají něco jiného zaužívaného ale tady nejde o zvyky ale o pravdu.


 #129 

| Předmět: RE: RE:
11.11.20 09:52:58 | #132 (2)

Podobenství je muž a žena, nikoliv že Bůh je muž a žena.


 #125 

| Předmět: RE: RE: RE:
11.11.20 09:55:27 | #134 (3)

A koho tedy oslovuje k učinění člověka když říká "učińme"?


 #132 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.11.20 11:06:01 | #135 (4)

Syna a Ducha svatého.


 #134 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.11.20 11:08:40 | #137 (5)

To by člověk vypadal jako dva mužové v Duchu a ne jako muž a žena v Duchu.


 #135 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.11.20 14:18:36 | #143 (6)

V Bibli je napsáno že člověk je muž a žena k podobě Boží. Nikoliv muž a muž.


 #137 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.11.20 12:43:16 | #142 (4)

metafora?


 #134 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
20.11.20 20:35:00 | #144 (5)

Oslovuje svoji partnerku, neb obraz Boha a podobenství Boha je muž a žena.


 #142 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.11.20 14:55:12 | #146 (6)

Genezis 1
26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.


 #144 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.11.20 14:57:08 | #147 (7)

Žena je také obraz a podobenství Boha, tak jako jím je i muž.
Bůh je jeden, člověk je také jeden, ale mužem a nebo ženou jsou:-)


 #146 

| Předmět: Genezis 1/26-27
06.11.20 18:59:27 | #114

Obsah příspěvku byl smazán.| Předmět: Slovo Boží
20.10.20 08:04:29 | #87

Slovo Boží je tak krásné:-)| Předmět: RE: Slovo Boží
21.10.20 19:14:58 | #88 (1)

Krásná je jen Maria.


 #87 

| Předmět: RE: RE: Slovo Boží
21.10.20 19:55:46 | #89 (2)

Někdo má rád holky jiný zase vdolky:-).


 #88 

| Předmět: RE: RE: RE: Slovo Boží
22.10.20 02:51:04 | #90 (3)

a co ty si zase libuješ v mylné představě že znáš Bibli


 #89 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Slovo Boží
22.10.20 06:56:21 | #91 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #90 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Slovo Boží
22.10.20 07:00:11 | #92 (5)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #90 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Slovo Boží
10.11.20 05:19:00 | #115 (6)

Bylo mi to dáno porozumět v ní několika věcem, například tomu že je i ženský rod v Bohu a Bůh v nás..
Ale některým věcem jsem se naučila porozumět až v diskuzích, že Bůh není Trojjediný ve třech osobách ale že je v mnoha osobách, to se mi potvrdilo:
1.Jan 4
12Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
13Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.
14A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa.
15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.


 #90 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Slovo Boží
23.10.20 07:47:01 | #94 (3)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #90 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Slovo Boží
23.10.20 08:18:06 | #98 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #90 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Slovo Boží
23.10.20 08:30:32 | #99 (5)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #90 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Slovo Boží
23.10.20 08:31:26 | #100 (6)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #90 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Slovo Boží
23.10.20 08:32:12 | #101 (7)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #90 

| Předmět: RE: RE: Slovo Boží
23.10.20 07:49:37 | #95 (2)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #88 

| Předmět: RE: RE: Slovo Boží
23.10.20 08:32:55 | #102 (3)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #88 

| Předmět: RE: RE: Slovo Boží
05.11.20 16:28:47 | #109 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #88 

| Předmět: RE: RE: Slovo Boží
06.11.20 11:02:28 | #111 (5)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #88 

| Předmět: RE: RE: Slovo Boží
06.11.20 11:40:04 | #112 (6)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #88 

| Předmět: RE: RE: Slovo Boží
06.11.20 11:42:39 | #113 (7)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #88 

| Předmět: RE: RE: Slovo Boží
10.11.20 08:49:22 | #116 (8)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #88 

| Předmět: RE: RE: Slovo Boží
10.11.20 09:32:59 | #117 (2)

Ježíš nás v evangeliích k uctívání svoji matky nevede, nemáme od něho k tomu odkaz, sv.Pavel také ne, zřejmě jde o idolatrii, uctívání idolu, což je modloslužebnictví, uctívání modly, což je všude vidět, že se tomu tak děje.
1.Jan 5
21 Synáčkové, vystříhejte se modl. Amen.
21 Vyvarujte se model, drazí!
21 Děti, varujte se modlářství.


 #88 

| Předmět: RE: RE: RE: Slovo Boží
23.10.20 07:55:54 | #96 (3)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #95 

| Předmět: RE: RE: RE: Slovo Boží
23.10.20 08:35:51 | #103 (2)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #102 

| Předmět: RE: RE: RE: Slovo Boží
05.11.20 16:54:54 | #110 (3)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #109 

| Předmět: RE: RE: RE: Slovo Boží
11.11.20 03:28:33 | #118 (3)

Ježíšovo učení je takovéto: Milovati Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí i celou svoji silou a bližní své tak jako sebe.

(Mi ženy asi že milovati máme Hospodinku Boha svou celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí i celou svoji silou a bližní své tak jako sebe.)

Římanům 13:10
10 Láska nepůsobí bližnímu zlo; proto je láska naplněním zákona.

Galaťanům 5:14
14 Vždyť celý Zákon je naplněn v jednom výroku, totiž: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“


 #117 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Slovo Boží
23.10.20 08:14:38 | #97 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #96 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Slovo Boží
24.10.20 04:00:24 | #106 (3)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #103 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Slovo Boží
11.11.20 08:35:21 | #119 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Slovo Boží
11.11.20 08:39:04 | #120 (4)

Překlad Novozákonního dvojtera do ženského rodu uvádí do toho, o co jde v náboženství Boha živých, o čem je ve skutečnosti Bible, Slovo Boží.


 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Slovo Boží
02.11.20 13:23:24 | #107 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #106 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Slovo Boží
11.11.20 08:48:27 | #121 (5)

Jan 16
13 Ale když přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu.


 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Slovo Boží
02.11.20 13:31:37 | #108 (5)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #107 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Slovo Boží
24.10.20 03:57:11 | #104 (1)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #103 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Slovo Boží
24.10.20 03:58:26 | #105 (2)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #103 

| Předmět: RE: Slovo Boží
11.11.20 09:16:27 | #122 (1)

To je pravda.


 #87 

| Předmět:
11.10.20 07:59:14 | #51

Bůh je i rodu ženského, Bůh oslovuje zřejmě svoji partnerku když říká: Učiňme člověka k našemu obrazu a podle podobenství našeho, i stvoří člověka, muže a ženu. (Genezis 1/26,27) Je tedy zřejmě Bůh otců a synů ale i Bůh matek a dcer, jsou jedno tělo, tak jako jim je i člověk.
Bůh živých se jmenuje JSEM.(Exodus 3/14)| Předmět: RE:
12.10.20 11:53:00 | #52 (1)
*16124* *16124* *16124*

 #51 

| Předmět: RE: RE:
12.10.20 11:54:33 | #53 (2)
*19557*

 #52 

| Předmět: RE: RE:
12.10.20 12:07:57 | #55 (2)

Teoložky vydaly Bibli žen. Klasická podle nich podporuje podřízenost žen vůči mužům
Zdroj: https://www.lidovky.cz/relax/zajimavosti/protestantske-a-katolicke-teolozky-vydaly-bibli-zen.A181212_115837_ln-zajimavosti_ape


 #52 

| Předmět: RE: RE: RE:
12.10.20 12:19:11 | #56 (3)

Marek 9
33Přišli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich: „O čem jste cestou uvažovali?“
34Ale oni mlčeli, neboť cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší.
35Ježíš usedl, zavolal svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech.“


 #55 

| Předmět: RE: RE: RE:
12.10.20 13:41:41 | #57 (3)

Nebyli to daleko spíš feministky, které se zároveň považují za teoložky? *30434*


 #55 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
15.10.20 15:31:37 | #58 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #57 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
16.10.20 01:35:07 | #59 (5)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #57 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
16.10.20 01:36:25 | #60 (6)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #57 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
16.10.20 02:18:22 | #61 (7)

To nevim a Ty používáš krucifix?
Ja ne, neb je to modla.
Krucifix používají a uctívají modláři, katolíci a spol. bohužel.
Byla o tom řeč a říkal jsi ať to převedu jinam.


 #57 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
22.10.20 09:43:48 | #93 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
18.10.20 07:21:53 | #62 (4)

Yes!


 #57 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
18.10.20 08:07:53 | #63 (5)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #62 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
18.10.20 08:20:13 | #66 (5)

To jako že ženy nemohou být teoložky?


 #62 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.10.20 08:11:25 | #64 (6)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #63 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.10.20 08:27:10 | #67 (6)

Ježíš promlouval u studny Jákobově se ženou Samaritánskou o tom co je Bůh v Jan 4., klíčové informace máme o tom od ní..


 #66 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.10.20 08:14:47 | #65 (7)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #64 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.10.20 08:31:15 | #68 (7)

Jan 4
24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.

Duch je Hebrejsky Ruach, což je ženského rodu, na Ježíše se snesla v podobě holubice, nikoliv v podobě holuba:-)..


 #67 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.10.20 08:52:31 | #69 (8)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #68 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.10.20 08:54:22 | #70 (8)

Verši v Jan 4/24 rozumím tak že Boha máme uctívat ve svém těle neb naše těla jsou chrámem Ducha:

1.Korintským 3
16 Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?

1.Korintským 6
19 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
20Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.


 #68 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.10.20 10:06:49 | #71 (9)

O čemž je v Bibli i zde:
Skutky apoštolů 17
24Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli,
25ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní.


 #70 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.10.20 10:09:54 | #72 (10)

Jojo, obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena, pokuď ovšemže zrovinka nejsme podobraz:-).


 #71 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 10:20:11 | #73 (11)

Ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě.

1. list Korintským 10,31


 #72 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 10:23:03 | #74 (12)

Jan 17
22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –


 #73 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 10:25:12 | #75 (13)

Tedy nikoliv jenom Trojice ale Bůh je v nás a mi v něm:
1.Jan 4 .
15 Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.


 #74 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.20 10:29:40 | #76 (14)

Proto je i psáno:
Matouš 28
18Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
19Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “

Máme se tak také jmenovat, máme se jmenovat : JSEM.(Exodus 3/14)

Začíná se tak i desatero přikázání: Ja jsem...


 #75 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 07:07:33 | #80 (15)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #76 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 07:11:15 | #81 (16)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #76 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 07:12:47 | #82 (17)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #76 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 07:18:08 | #83 (18)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #76 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 07:21:39 | #84 (19)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #76 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 08:01:01 | #85 (15)

Desatero ženy:
1.Ja jsem Tvá Bůh nebudeš mít jiných bohů okrem mně
2.Nezobrazíš, nebudeš modly uctívat..
3.Nezneužiješ jméno Boha živých "JSEM".
4.Pamatuj na den odpočinku..
5.Cti otce svého i matku svou..
6.Nezabiješ.
7.Nezcizoložíš.
8.Nepokradeš.
9.Nebudeš lhát.
10.Nebudeš dychtit po majetku svých bližních.


 #76 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.20 08:12:12 | #86 (16)

Bible by se měla přeložit i do řeči ženy.


 #85 

| Předmět: RE: RE:
18.10.20 17:59:54 | #77 (3)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #52 

| Předmět: RE: RE: RE:
18.10.20 18:03:37 | #78 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #77 

| Předmět: RE:
12.10.20 12:00:24 | #54 (1)

Ex 3:14
CSP Bůh Mojžíšovi odpověděl: JSEM, KTERÝ JSEM. A pokračoval: Toto řekneš synům Izraele: JSEM mě poslal k vám.

MPCZ A Bůh k Mojžíšovi řekl: Jsem, kým Jsem; a řekl: Takto musíš říci Isráélovým dětem: Poslal mě k vám Jsem.

CRP Tu pravil Bůh Mojžíšovi: budu ten, který budu Věčný. I pravil: takto řekneš synům Jisraelským: "Ehje" Věčný Bůh poslal mne k vám.

BKR I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM poslal mne k vám.

NBK06 Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem." A dodal: "Takto promluvíš k synům Izraele: `Poslal mě k vám Jsem.´"

B21 Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem." A dodal: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal mě k vám Jsem.'"

B21P Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: „Jsem, který jsem.“ A dodal: „Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal mě k vám Jsem.‘“

JB Bůh řekl Mojžíšovi: „Já jsem ten, který jsem.“ A řekl: „Hle, Izraelitům řekneš toto: ‘Já jsem’ mě poslal k vám.“

HEJCL Bůh řekl Mojžíšovi: Já jsem ten, který jsem. Toto řekneš synům Israelovým:. Ten, který jest, posílá mne k vám.

KLP Bůh pravil Mojžíšovi: „Jsem, který jsem!“ A dodal: „Řekneš Izraelitům: ‚Jsem posílá mě k vám.’“


 #51 

| Předmět: RE:
19.10.20 07:00:54 | #79 (1)

Ženy jsou obrazem a podobenstvím po paní Bohové:-).


 #51 

| Předmět: Diskuze - Nápady / Stížnosti /…
25.09.20 04:13:57 | #33

Selen 23.09.20 22:16:44
"Katolická církev se neklaní žádným modlám".

A od kdy ?
To je dobře že už ne:-)| Předmět: RE: RE: Diskuze - Nápady / Stížnosti /…
01.10.20 12:57:12 | #41 (2)

Deuteronomium 5
8 Neučiníš sobě rytiny , ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž jsou u vodách pod zemí.
9 Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. Nebo já jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž nenávidí mne,
10 A činící milosrdenství nad tisíci těch, kteříž mne milují, a ostříhají přikázaní mých.


 #40 

| Předmět: RE: RE: Diskuze - Nápady / Stížnosti /…
09.10.20 17:03:21 | #45 (2)

Jako by nečetli ni neslyšeli:
1.Jan 5
21 Synáčkové, vystříhejte se modl. Amen.


 #40 

| Předmět: RE: RE: Diskuze - Nápady / Stížnosti /…
09.10.20 20:19:32 | #46 (2)
*5663* *82* *5663* *82* *5663* *82* *3877* *4585*

 #40 

| Předmět: RE: RE: RE: Diskuze - Nápady /…
09.10.20 20:23:11 | #47 (3)

Jo jo :-) modláři :-) A nepomůžeš si od toho ni tímto :-).


 #46 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Diskuze - Nápady /…
09.10.20 20:34:06 | #49 (4)

Zjevení 22
14 Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázání jeho, aby měli právo k dřevu života a aby branami vešli do města.
15 Vně pak budou psi a čarodějníci, a smilníci, a vražedlníci, a modláři, i každý, kdož miluje a činí lež.


 #47 

| Předmět:
23.09.20 18:40:01 | #24

Prosim o sdeleni rozdilu mezi DF, zdaji se duplicitni

  • Výklad Bible
  • Křesťanský výklad Svatého Písma
  • Slovo Boží


| Předmět: RE:
24.09.20 03:53:12 | #31 (1)

"Výklady" jsou jenom proměnlivé obměnitelné lidské domněnky ale Slovo Boží je stálé na věky:
Izajáš 40
Usychá tráva, květ prší, jakž vítr Hospodinův povane na něj. V pravděť jsou lidé ta tráva.
8 Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky.

Měla by tedy zůstat diskuze na věčné téma: "Slovo Boží". :-)


 #24 

| Předmět: RE:
25.09.20 07:08:22 | #34 (1)

Na ponižování svědků Jehovovych, ta mají také 3 DF
sekty
SVEDKOVE Jehovovi JW.
a sekta svedkove

Jedinou založili a vedou skuteční svědkové.
Tu pod názvem Svědkové Jehovovi


 #24 

| Předmět: RE: RE:
25.09.20 09:22:07 | #35 (2)

Visitor77 chce v diskuzích totalitní katolický režim, o tom to celé bylo i je.


 #34 

| Předmět: RE: RE: RE:
25.09.20 09:37:21 | #36 (3)

Nemohu si pomoci ale visitor77 by si měl jít s takovouto diktaturou na Slovensko, Češi by se neměli něco takovéhoto nechat od něho líbit, máme tady hodně protestantských církví což na Slovensku ni v Polsku nemají, čímž se od nich lišíme, jsme i nejateističtější země na světě, svoboda slova by se měla v Čechách zachovat.
https://denikn.cz/1833/nejateistictejsi-v-evrope-cesi-zavrhli-kostely-stale-vic-jich-vsak-veri-v-neco/


 #35 

| Předmět: Jenom dobový text.
16.09.20 09:18:57 | #2

Bible je sbírka nesourodých starověkých historek, které odráží tehdejší úroveň poznání a myšlení.| Předmět: RE: Jenom dobový text.
16.09.20 09:24:32 | #3 (1)

Vidím to jinak, Bible je o člověku, o tom jak se má chovat,..že by mohl a nebo měl milovat a tak podobně :-).


 #2 

| Předmět: RE: RE: Jenom dobový text.
16.09.20 11:32:35 | #4 (2)

No nevím, starozákonní bůh je snad nejodpornější bytost, jakou si lze představit. Možná bychom se do něj mohli naučit jak vraždit po tisících, ale milovat, to těžko.


 #3 

| Předmět: RE: RE: RE: Jenom dobový text.
16.09.20 11:36:32 | #5 (3)

Nemáme milovati "jeho" ale Boha svého/svou a bližní své tak jako sebe:-).


 #4 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jenom dobový text.
16.09.20 11:42:10 | #7 (4)

Galatským 5
14. Celý Zákon je zhrnut v jedné větě: Miluj bližní jako sebe.

Matouš 22
36„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina (Hospodinku), Boha svého (Boha svou), celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
38To je největší a první přikázání.
39Druhé je mu podobné: ‚Miluj své bližní jako sebe.‘
40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“


 #5 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom dobový text.
16.09.20 15:42:47 | #8 (5)

Ta jedna věta zcela ignoruje Pentateuch, knihu Jozue a další. Konec koncu i Ježíš napsal: "Nepřišel jsem změnit ani písmeno".


 #7 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom dobový…
16.09.20 15:45:59 | #9 (6)

Hm to moc nevím co máš tím konkrétně na mysli..škoda, když tak se víc o tom rozepiš .. co..díky.


 #8 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom…
16.09.20 16:04:54 | #10 (7)

Je prokázáno, že Bibli napsal člověk.
Není prokázáno, že existuje Bůh o kterém se v Bibli píše.
S největší pravděpodobností je Bůh, jak se o něm píše v Bibli, byl jen pisatelem "doplněn", aby nabyla Bible důležitosti.
Pokud je pravdou, že 1.-5. knihu napsal Mojžíš, tak mel odkud čerpat - byl vychováván v Egyptě,kde mohl přijít do styku s monoteismem, nebo s myšlenkami pro Desatero.
Další vyplynulo z historie židovského národa.Proroctví byli zneužity pro slávu Ježíše, který byl vlastně rebelem a o jeho životě se ví málo.Poslední 3 roky byli přikrášlené a zveličené - byl postaven na piedestál samo-vrahů a na tom postavili křesťané svoji církev.
*20*


 #9 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom…
16.09.20 16:17:47 | #11 (8)

Není prokázáno že existuje Bůh o kterém se v Bibli píše, jenom že za mnou přišlo Slunce před cca 38 lety a někdo odlomil mi z něho a dal pojíst se slovy: Na najez se moji lásky.
Hlas to byl nějakého muže i pojedla jsem, potom jsem četla Bibli a dočetla se :
Skutky 9
3Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe.
4Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? “
5Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.
Jan 6
51Já jsem ten chléb živý..
57Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.


 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 20:56:37 | #16 (9)

To už znám naspaměť.


 #11 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 20:59:06 | #17 (10)

No ja jsem si nevšimla že jsi to ty DalkoT, ja myslela že diskutuji s paganbaby , tak promiň:-)


 #16 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 21:01:39 | #18 (10)

No ale tak zřejmě Ježíš i Bůh opravdu existuje když ja a Pavel z Tarzu jsme měli stejný, a nebo podobný zážitek a ještě i to lámání chleba k tomu bylo, dva svědci stačí..:-)


 #16 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 15:12:35 | #19 (11)

Nestačí, ani tisíc svědků nestačí. Zázraky, jak známo, nelze dokázat svědectvím.


 #18 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 15:15:29 | #20 (12)

Kdo chce přijme, kdo nechce nepřijme i kdyby jich byla miliarda:-)


 #19 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 16:18:12 | #21 (11)

Napsat se dá cokoliv.


 #18 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.09.20 01:36:07 | #22 (12)

Zážitky to není cokoliv ale popis nějaké události:-)


 #21 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom dobový…
16.09.20 16:25:15 | #13 (6)

Z Gal. 5 :14 jsou odkazy sem:

3. Mojžíšova 19
18 Nebudeš se mstít a nebudeš mít proti synům svého lidu zášť;a budeš milovat svého bližního jako sám sebe.

Matouš 7
12 Všechno tedy, co chcete, aby vám lidé činili,a budete také podobně činit jim; to je vlastně význam Zákona a Proroků.

Matouš 22
39 To druhé, jemu podobné, je: ‚Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.

Jakub 2
8 Jestliže provádíte královský zákona podle [textu] písma: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe“, jednáte zcela dobře.

Římanům 13
8 Nebuďte nikomu dlužni ani jedinou věc kromě toho, abyste jeden druhého milovali; neboť kdo miluje svého bližního,* naplnil zákon.


 #8 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom…
16.09.20 16:58:50 | #14 (7)

Proč ignorujete SZ? Nový zákon je jenom revizionistický přílepek židovských heretiků. Nemá s Biblí jako takovou mnoho společného.


 #13 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jenom…
16.09.20 17:03:33 | #15 (8)

To nemám pocit že ignoruji SZ, čím a jak?


 #14 

| Předmět: Slovo Boží
16.09.20 09:01:20 | #1

Genezis 1
26 Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby!
27 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.