Rozcestník >> Náboženství >> Slovo Boží

Informace

Název: Slovo Boží
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.09.2020 09:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 102769x
Příspěvků:
1271

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: Slovo Boží - O tom o čem je Bible.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Dnes večer
02.02.22 10:26:54 | #646

Dnes večer nám časomíry naťukají:
2.2.22 - 22:22
| Předmět: z jiné diskuze
26.01.22 14:07:39 | #636

Visitor77 v diskuzi "ateistická společnost" neunesl že jsem napsala že pohanství přežívá v křesťanství, ale to je pravda, vymysleli si Trojjediného Boha a modlejí se k panence Marii, k jejích sochám a obrazům, tak že jako co se změnilo ?
Od pohanství se moc dál neposunuli, uctívají modly jenom trochu jinačí, jezulátka a krucifixi a ostatky mrtvých atd.
To co oni praktikují Ježíš neučil.| Předmět: RE: z jiné diskuze
27.01.22 04:10:54 | #637 (1)

Izajáš 2
*32594* 20 V ten den zavrže člověk modly své stříbrné a modly své zlaté, kterýchž mu nadělali, aby se klaněl, totiž krtům a netopýřům.


 #636 

| Předmět: RE: RE: z jiné diskuze
27.01.22 04:12:14 | #638 (2)

20 V ten den člověk zahodí mezi netopýry a potkany své stříbrné modly, své zlaté modly, které si vyrobil ke klanění.


 #637 

| Předmět: RE: z jiné diskuze
29.01.22 08:04:33 | #640 (1)

Ježíš učí milovati Boha svého celým svým ...a bližní své tak jako sebe..(Matouš 22/34 - 40), což přeloží-li se do ženského rodu tak milovati mám Boha svou celým svým.. a bližní tak jako sebe :-).
Bůh, alias Duch je v nás.., naše těla jsou chrámem Ducha.(1.Korinstkým 6/19,20)


 #636 

| Předmět: RE: RE: z jiné diskuze
29.01.22 08:11:04 | #641 (2)

Jan 4
24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.

Bůh živých se jmenuje JSEM. (Exodus 3/14)


 #640 

| Předmět: RE: RE: RE: z jiné diskuze
29.01.22 08:13:34 | #642 (3)

Desatero přikázání se začíná slovy: Ja jsem...


 #641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: z jiné diskuze
01.02.22 07:15:03 | #644 (4)

Aha tak že přítomnost je Boha, *2543* boží..


 #643 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: z jiné diskuze
01.02.22 07:34:33 | #645 (5)

Přítomnost je Svatá a mi lidi k ní ani nemáme přístup, můžeme ji jenom sledovat z jakéhosi povzdálí a nebo se k ní modlit ale jak, asi mít k ní respekt, ..
Jsme její součástí.., tak nějako asi že..


 #644 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: z jiné diskuze
14.02.22 06:58:23 | #648 (5)

Boží mlýny melou :-).
*30644*


 #644 

| Předmět: JSEM
19.01.22 17:04:19 | #631

Jméno Boha živých je JSEM
Nemá se nadarmo užívat jméno Boha živých JSEM neb by to bylo jáství:
Deuteronomium 5
6 „Já jsem, tvůj Bůh" (Já jsem Bůh tvá)
11 Nevezmeš jména Boha své - ho nadarmo, neboť nenechá bez pomsty toho, kdož by bral jméno JSEM nadarmo.| Předmět: RE: JSEM
21.01.22 04:48:38 | #632 (1)

Římanům 8:7  Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu.| Předmět: RE: RE: JSEM
21.01.22 06:12:52 | #634 (2)

Římanům 8
1Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši,
2neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.
3Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích,
4a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha.
5Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní.
6Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.
7Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu.
8Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu.
9Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho.
10Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni.
11Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá.
*4105* *16695* *14377* *158* *18247* *15730*


 #632 

| Předmět: RE: RE: JSEM
23.01.22 10:11:04 | #635 (2)

Jojo a proto Boha svého /svou milovati celým svým... a bližní své tak jako sebe.:
Matouš 22
36„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
38To je největší a první přikázání.
39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘
40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Galatským 5
14Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe..


 #632 

| Předmět: Iz 11,1
10.01.22 05:55:52 | #629

Iz 11,1 Ale vyjdeť proutek z pařezu Izai, a výstřelek z kořenů jeho vyroste, a ovoce ponese.
*30767* *1028*| Předmět: O matce
04.01.22 06:03:04 | #624

Izajáš 66
13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.
Galatským 4
26 Ale ten svrchní Jeruzalém svobodný jest, kterýž jest matka všech nás.
Marek 3
35 Nebo kdož by koli činil vůli Boží, tenť jest bratr můj, i sestra, i matka má.
Matouš 23
37 Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!
38 Hle, váš dům se vám ponechává pustý.
39 Neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete: ‚Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.‘“| Předmět: RE: O matce
04.01.22 06:12:55 | #627 (1)

Přicházet ve jménu Hospodinově je i o Hospodince, o jméně Boha živých: JSEM.(Exodus 3/14)
To aby nebyl dům pustý a nebo prázdný :-)


 #624 

| Předmět: RE: RE: O matce
04.01.22 06:20:00 | #628 (2)

Přísloví 8:22  Hospodin mě (moudrost) vlastnil jako počátek své cesty, dříve než co konal odedávna.
Jób 28:20  Odkud tedy přichází moudrost? Kde je místo rozumnosti?
Je utajena před očima všeho živého, zahalena i před nebeským ptactvem.


1  

| Předmět: RE: RE: RE: O matce
11.01.22 03:26:27 | #630 (3)

Trochu mi to připomíná zahalené ženy :-)
Jak tak ještě někdy - někde chodí zahalené celé :-).


 #628 

| Předmět: ??
02.01.22 04:10:43 | #623

Koho dnes ještě zajímá hřích?
“Na základě chybného latinského překladu Ř 5,12”
On je ten překlad chybný ?
https://proboha.cz/…ch/ *233*
| Předmět: co má počátek, má i konec
29.12.21 07:15:43 | #620

Kazatel 1:8  Všechny věci jsou tak únavné, že se to ani nedá vypovědět;
nenasytí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením.
Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat;
pod sluncem není nic nového.| Předmět: RE: co má počátek, má i konec
29.12.21 18:01:39 | #621 (1)

Kazatel 12
13 Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí .
14 Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.


 #620 

| Předmět: RE: RE: co má počátek, má i konec
29.12.21 22:35:50 | #622 (2)

i dobré čeká soud| Předmět: Což by koli vám řekl, učiňte.
22.12.21 19:17:42 | #614

Jan 2
1Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka;
2na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.
3Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: „Už nemají víno.“
4Ježíš jí řekl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina.“
5Matka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám nařídí.“
Kralický překlad:
5 Dí matka jeho k služebníkům: Což by koli vám řekl, učiňte.

Matouš 12
46Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit.
47Někdo mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“
48On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“
49Ukázal na své učedníky a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři.
50Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.“
Marek 3:35 Kdokoli činí Boží vůli, ten je můj bratr a sestra a matka.
Lukáš 8:21 Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a činí je.| Předmět: RE: Což by koli vám řekl, učiňte.
24.12.21 07:09:28 | #615 (1)

nestačí jen slyšet, číst, věřit, ale je nutné i činit| Předmět: RE: RE: Což by koli vám řekl, učiňte.
24.12.21 07:18:46 | #617 (2)

Jo jo :-)
Ja letos poprvé nemusím slavit Vánoce a je to docela super :-).
Kdo vi jestli by s tím byl Ježíšek spokojený ?
Asi jo, Herodes narozeniny slavil (Matouš 14, 6) ale jestli slavili všichni ostatní, to nevim.


 #615 

| Předmět: RE: RE: RE: Což by koli vám řekl,…
24.12.21 07:36:45 | #618 (3)

ono je slavit a slavit, pokud u svítícího stromečku se sejde rodina a zazpívá se :

Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.
Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.
Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzít Bůh na se, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.
Goliáš oloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.

myslím, že to ježíškovi není nepříjemné


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Což by koli vám řekl,…
24.12.21 07:39:59 | #619 (4)

Jo ja mám stromeček za oknem, roste tam stříbrný smrk i všelijak bývává osvětlen :-)


 #618 

| Předmět: shodneme se ?
18.12.21 16:50:03 | #604

Matouš 18:18  Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi. 
Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní.
Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."

Skutky apoštolské 4:11  Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným.
V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni."


1  

| Předmět: RE: shodneme se ?
18.12.21 16:57:28 | #605 (1)

1.Petr 2.
4 Když přicházíte k němu, k živému kameni zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem,
5 sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu..


 #604 

| Předmět: RE: RE: shodneme se ?
18.12.21 20:23:55 | #606 (2)

Ač v Boha nevěřící, tak si myslím, že pro zviditelnění církví dnes udělala velký kus propagace v Česku Martina Viktorie Kopecká v pořadu StarDance. Moc bych jí přál šťastný život po boku hodného partnera, radost ze svých dětí a celkovou pohodu, stejnou jakou dávala v soutěži divákům České televize. *5519*


1  
 #605 

| Předmět: RE: RE: RE: shodneme se ?
21.12.21 05:31:44 | #608 (3)

Slovo na cestu:
Matouš 19/12
..co "když se manželství zřekne dobrovolně pro plnou službu Boží věci"..?


 #606 

| Předmět: Zjevení Janovo 19:11 - 15
17.11.21 00:59:55 | #504

A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun; jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám. Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží.  Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího.


1  

| Předmět: RE: Zjevení Janovo 19:11 - 15
18.11.21 18:22:45 | #520 (1)

1 Timoteovi 6:16  On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.| Předmět: RE: RE: Zjevení Janovo 19:11 - 15
19.11.21 19:01:17 | #544 (2)

Nesmrtelný je soudruh Lenin| Předmět: RE: RE: RE: Zjevení Janovo 19:11 - 15
20.11.21 01:38:26 | #545 (3)

To byla socialistická modla a nebo komunistická ?


 #544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Zjevení Janovo 19:11 -…
20.11.21 09:54:55 | #546 (4)

komunismus tady nebyl, žili jsme v socialismu| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Zjevení Janovo 19…
20.11.21 10:03:27 | #547 (5)

Jde o to čemu byl modlou :-)?


 #546 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zjevení Janovo…
20.11.21 10:55:06 | #549 (6)

spíš komu - užitečným idiotům| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zjevení…
20.11.21 12:47:45 | #550 (7)

Možná že i neužitečným :-)


 #549