Rozcestník >> Náboženství >> Slovo Boží

Informace

Název: Slovo Boží
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.09.2020 09:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 106890x
Příspěvků:
1299

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: Slovo Boží - O tom o čem je Bible.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
23.02.23 15:18:41 | #1093
v mistnosti ,,Svobodna diskuse bez cenzury,, radi ruskej trol jako spravce Lorak. Vyhodi kazdyho kdo nevelebi Putina a dovoli si zastat se Ukrajiny ! Pokud vam nevadi ban v ty mistnosti tak prosim projevte solidaritu a umistnite tam kuprikladu tenhle odkaz! Dekuji !| Předmět: Království boží podle Ježíše
23.02.23 04:57:26 | #1092

Království boží podle Ježíše:
Lukáš 8
1Potom Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království; bylo s ním dvanáct učedníků
2a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z níž vyhnal sedm démonů,
3Jana, žena Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků staraly.
*32594* *30* *6763*| Předmět: ..
14.02.23 08:18:42 | #1090

Nebuď moudrý ve svých očích, boj se HOSPODINA a odvrať se od zlého. To bude uzdravením pro tvé tělo a občerstvením pro tvé kosti. ( PŘÍSLOVÍ 3,7-8 )| Předmět: RE: ..
14.02.23 23:32:54 | #1091 (1)

Žalmy 25, 12Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit.
Žalmy 112, 1Haleluja. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!
Žalmy 115, 13žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým.
Žalmy 118, 4Ať vyznají ti, kteří se bojí Hospodina: Jeho milosrdenství je věčné!
Žalmy 128, 1Poutní píseň. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách!
Přísloví 1, 7Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.
Přísloví 1, 29protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,
Přísloví 2, 5tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha.
Přísloví 8, 13Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa.
Přísloví 9, 10Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.
Přísloví 10, 27Bázeň před Hospodinem přidává dnů, kdežto svévolníkům se léta zkrátí.
Přísloví 14, 27Bázeň před Hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti.
Přísloví 15, 33Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.


 #1090 


| Předmět: moje sílo, má sílo, sílo má
26.01.23 19:58:44 | #1088

Bůh je v Bibli několikrát nazván moje sílo, má sílo, sílo má :
*32594*

Žalmy 18, 2 Pravil : Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo.
Žalm 22,20 Ty však, Hospodine, nevzdaluj se mi, ty, sílo má, mi pospěš na pomoc!
Žalmy 59, 10 Moje sílo, budu se tě držet! Bůh je přece hrad můj nedobytný.
Žalmy 59, 18 Moje sílo, o tobě chci žalmy zpívat. Bůh je přece hrad můj nedobytný, Bůh můj milosrdný.
Jr 16:19: Hospodine, moje sílo a má záštito, mé útočiště v den soužení, k tobě přijdou národy od končin země a řeknou: Naši otcové jistě zdědili klam, nicotné modly, které neprospějí.| Předmět: RE: moje sílo, má sílo, sílo má
28.01.23 07:16:49 | #1089 (1)

No a tak když Bůh je naše síla tak ale muži jsou jinak a v jiném silní než ženy, malinko se to liší a někdy i hodně se to různí..
Ženy mají svůj hrad v Hospodince a muži v Hospodinovi.


 #1088 

| Předmět: JSEM
11.01.23 08:14:16 | #1083

Bůh živých se jmenuje JSEM (Exodus 3/14), což je pro mužský, ženský i střední rod.
Začíná se tak Desatero přikázání : Ja jsem...
No ano nejdříve musíme být to ono JSEM a až potom můžeme dodržovat přikázání.| Předmět: RE: JSEM
24.01.23 06:54:57 | #1085 (1)

Žalm 18 (přeloženo do ženského rodu)
2 Z vnitřnosti srdce miluji tě, Hospodinko, sílo má.
3 Hospodinka skála má a hrad můj, i vysvoboditelka má, Bůh silná, skála má, v níž naději skládám, štít a roh spasení mého, mé útočiště.
4 Chvály hodné vzývala jsem Hospodinku, a od nepřátel svých byla jsem vyproštěna.


 #1083 

| Předmět: RE: RE: JSEM
26.01.23 10:27:08 | #1086 (2)

O čem jiném by mělo být: Bůh živých ?
*15730* *158* *14377*


 #1085 

| Předmět: Aha :
29.12.22 10:28:24 | #1079

Ž 42:9
CSP ..modlitba k Bohu mého života.
BKR .. modlitba má k Bohu života mého.
*30800*| Předmět: RE: Aha :
29.12.22 10:32:25 | #1080 (1)

„K Bohu mého života“,(heb. leʼElʹ chai·jaiʹ)


 #1079 

| Předmět: RE: RE: Aha :
30.12.22 07:02:02 | #1081 (2)

Jo jo milovati máme Boha svého a bližní své tak jako sebe, je to jasný :-).


 #1080 

| Předmět: RE: RE: RE: Aha :
03.01.23 10:32:23 | #1082 (3)

Což ale ženy asi že "Boha svou" a bližní své tak jako sebe.
Mužský rod v Bohu je jenom železná košile ?


 #1081 

| Předmět: Matouš 24
16.12.22 19:52:31 | #1077

Matouš 24:35 Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou *30644* *6236* *35188*| Předmět: RE: Matouš 24
17.12.22 07:20:18 | #1078 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: ok


 #1077 

| Předmět: O stromu života
05.12.22 05:37:42 | #1075

O stromu života:
Genesis 2, 9
Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého.
Genesis 3, 22
I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“
Genesis 3, 24
Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.
Zjevení Janovo 2, 7
Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji.“
Zjevení Janovo 22, 14
Blaze těm, kdo si vyprali roucha - zachovávají přikázání jeho, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města.
Zjevení Janovo 22, 19
A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize.| Předmět: Bože má..,
15.11.22 09:02:05 | #1071

Ještě stále si myslím že je i Bůh rodu ženského, že ženy mohou oslovovat Boha: Bože má.., že ženy mají Boha svou.. "Hospodin-ku" 🙂, aby byl Bůh jenom rodu mužského je absurdnost když obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena, Bůh zřejmě oslovuje svoji partnerku k učinění člověka když říká : Učiňme člověka k obrazu našemu, podle podobenství našeho..
*2543*| Předmět: RE: Bože má..,
26.11.22 10:27:26 | #1072 (1)

Jojo :-)
Bůh živých se jmenuje JSEM a může býti i v ženách 🙂 že skrze ženy se může projevovat :-).


 #1071 

| Předmět: RE: RE: Bože má..,
01.12.22 22:10:49 | #1073 (2)

I o tom je náboženství Boha živých :-)


 #1072 

| Předmět: RE: RE: RE: Bože má..,
04.12.22 09:26:35 | #1074 (3)

Ale i o tomto :
Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. (1.Jan 4/16)


 #1073 

| Předmět: ..
05.11.22 13:28:31 | #1067

otec je víra cesta
syn byl naděje pravda
duch přichází láska život| Předmět: RE: ..
09.11.22 04:29:18 | #1068 (1)

Otec je tak jako i Syn je a v Duchu jsou mnozí :-).


 #1067 

| Předmět: RE: RE: ..
13.11.22 08:24:26 | #1069 (2)

Matouš 24:26  Když vám řeknou: `Hle, je na poušti´, nevycházejte! `Hle, v tajných úkrytech´, nevěřte tomu!| Předmět: RE: RE: RE: ..
13.11.22 17:11:05 | #1070 (3)

27 Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.


 #1069