Rozcestník >> Náboženství >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 144671x
Příspěvků:
1696

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: směr modlitby
20.06.20 09:11:24 | #359

Ježíš při modlitbě obrací oči k nebi, židé se modlí směrem ke Zdi nářků, muslimové směrem k Mekce a mnozí křesťané poklekají k modlitbě před nějakou modlu.
Oči k nebi ale obracíme i když hledáme něco v paměti. *31247*, kdo vi kde to nebe je..| Předmět: RE: směr modlitby
20.06.20 13:12:21 | #362 (1)

je nad nami a nejkrasnějši je pohled večerni a famozni je tam do hlubin čumět dalekohledem| Předmět: Lukáš 4
16.06.20 07:24:32 | #354

12 Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého.“
(ale i : ..nebudeš pokoušet Hospodinku Boha svou?)****| Předmět: RE: Lukáš 4
16.06.20 08:08:57 | #357 (1)

Micheáš 6
8 Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

S Hospodinkou se mi tak nějako lépe chodí :-).


 #354 

| Předmět: Ježíš se distancoval od svoji rodné…
08.06.20 22:17:10 | #351

Ježíš se distancoval od svoji rodné rodiny, vždy před tím než začně řeč o tom kdo je jeho bratr, sestra i matka je nějaký jeho negativní proslov, jako by věděl že přicházejí, co by nevěděl že přicházejí. mohl vědět že přicházejí a tak mluví o takových věcech o jakých v Bibli je těsně před tím než mu oznámí že ho hledá jeho rodná matka a jeho sourozenci.

Jak se říká : Mi o vlku a vlk za dveřima?

Tak mi to tak přijde že to se tam děje, když to čtu, že tak nějako to je:

Lukáš 8
17Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo.
18Dávejte tedy pozor, jak slyšíte: Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co myslí, že má.“
19Přišla za ním jeho matka a bratři, ale nemohli se k němu dostat pro zástup.
20Lidé mu oznámili: „Tvoje matka a bratři stojí venku a chtějí se s tebou setkat.“
21On jim odpověděl: „Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají.“

Zde taky :

Matouš 12
43Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá.
44Tu řekne: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený.
45Tu jde a přivede s sebou sedm jiných duchů, horších, než je sám, vejdou a bydlí tam; a konce toho člověka jsou horší než začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením.“
46Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit.
47Někdo mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“
48On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“
49Ukázal na své učedníky a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři.
50Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.“

A to se taky stalo s jeho matkou přišlo modlářství, kult panenky Marie.

Marek 3
25Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát.
26A povstane-li satan sám proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, a je s ním konec.
27Nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka dříve nespoutá. Pak teprve vyloupí jeho dům.
28Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání.
29Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem.“
30To pravil, protože řekli: „Má nečistého ducha.“
31Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k nim přišel.
32Kolem něho seděl zástup; řekli mu: „Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě.“
33Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji bratři?“
34Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři!
35Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.“

Proč s ním nechodila jeho matka a jeho bratři, to nevím, mluví o nich jako by měli zlého ducha,

Ježíš s učedníkmi žili v komunitě se ženami:

Lukáš 8
1Potom Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království; bylo s ním dvanáct učedníků
2a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z níž vyhnal sedm démonů,
3Jana, žena Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků staraly.

Marek 15
40Zpovzdálí se dívaly také ženy, mezi nimi i Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba mladšího a Josefa, a Salome,
41které ho provázely a staraly se o něj, když byl v Galileji, a mnohé jiné, které se spolu s ním vydaly do Jeruzaléma.

47Marie z Magdaly a Marie, matka Josefova, se dívaly, kam byl uložen.

Matouš 27

54Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: „On byl opravdu Boží Syn!“
55Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které provázely Ježíše z Galileje, aby se o něj staraly;
56mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova i Josefova, a matka synů Zebedeových.

To ony jsou jeho matka a sestry.. od své rodné rodiny se distancoval
| Předmět: Ach ta podoba :-)
30.05.20 11:53:48 | #345

Skutky 17
27 aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho - ačkoli není daleko od žádného z nás. 28 ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.' Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.' 29 Když tedy jsme Boží rodina, nemůžeme si myslet, že by se božská bytost mohla podobat zlatu, stříbru nebo kameni..| Předmět: o křtu
24.05.20 16:29:56 | #344

Křtít se má ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, ve jméno JSEM a tak se tak všichni jmenují: JSEM.| Předmět: Inovace náboženství
17.05.20 18:00:59 | #338

Inovace náboženství, milovati máme Boha svého celým svým srdcem celou svoji duší, celou svoji myslí, celou svoji silou i celou svoji mocí a bližní své tak jako sebe, což lze přeložit do ženského rodu, milovati Boha svou celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí i celou svoji silou a bližní své tak jako sebe, protože mluvit a psát jenom v mužském rodě je zastaralé, Bůh živých jmenuje se JSEM, začíná se tak Desatero přikázání, Ja jsem Tvůj Bůh, což opět lze přeložit i do ženského rodu, Ja jsem Tvá Bůh, nebudeš mít jiných Bohu kromě mně, o nic víc asi že v tom náboženství asi že nejde než podstoupit takovouto obřízku srdce, nemilovat jiné Bohy ani bohy jenom bližní své tak jako sebe.| Předmět: RE: Inovace náboženství
17.05.20 18:13:58 | #339 (1)

Deuteronomium 3o
6 Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a budeš živ.


 #338 

| Předmět: RE: Inovace náboženství
17.05.20 18:37:04 | #340 (1)

Ezechiel 36
25Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model.
26A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.
27Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.


 #338 

| Předmět: RE: RE: Inovace náboženství
21.05.20 06:38:44 | #342 (2)

Lukáš 4: 8 Ježíš mu odpověděl: „ Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.“


 #340 

| Předmět: RE: RE: RE: Inovace náboženství
21.05.20 06:39:48 | #343 (3)

Což asi že může být i o Hospodince.


 #342 

| Předmět: Bohové
17.05.20 00:15:18 | #334

Na výkladu Bible mi to smazali ale on je to fakt nesmysl aby byl Bohem jenom muž.| Předmět: RE: Bohové
17.05.20 01:19:22 | #335 (1)

Bůh se ke své mateřskosti zná:
Izaiáš 66
13Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.


 #334 

| Předmět: RE: RE: Bohové
17.05.20 01:58:26 | #336 (2)

Lukáš 13

34„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!
35Hle, ve svém domě zůstanete sami. Pravím vám, že mě neuzříte, dokud nepřijde chvíle, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.“

Ve jménu JSEM.


 #335 

| Předmět: P. Michal Zamkovský
12.05.20 08:56:52 | #330
| Předmět: RE: P. Michal Zamkovský
13.05.20 08:35:05 | #332 (1)

Hodně se tam věnoval tomuto verši:
Jan 15
5Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

Říká tam že ty ratolesti je vzkříšené tělo Krista, že jsme to mi.


 #330 

| Předmět: RE: RE: P. Michal Zamkovský
13.05.20 08:37:29 | #333 (2)

Pokud jsi naroubovaná na vzkříšené tělo Krista. Je to podstata křesťanské víry.


 #332 

| Předmět: visitor
06.05.20 16:51:07 | #319

Vím co vás na mne štve pane visitore!!!
Že mám teologickou Pravdu, to vás štve, proto se chováte, tak jak se chováte, protože tu pravdu nedokážete pojmout- přijmout, protože máte srdce i hlavu zablokovanou náboženskými povídačkami :-)..| Předmět: RE: visitor
06.05.20 17:10:21 | #320 (1)

ale houby :-)


 #319 

| Předmět: RE: RE: visitor
06.05.20 17:12:44 | #321 (2)

Nemůže to unýst :-)


 #320 

| Předmět: RE: RE: RE: visitor
07.05.20 12:50:49 | #324 (3)

Přijat Krista ale i přijímat i svoji možnou plnost Boží .., o tom je a nebo mělo by být křesťanství?:
Efezským 1
22‚ Všechno podrobil pod jeho nohy‘ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve,
23 která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.
Efezským 3
19 a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání, a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží
Efezským 4
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
Koloským 2
9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10 v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.


 #321 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: visitor
07.05.20 13:14:40 | #326 (4)

Což není o tom že Bůh je jenom ve třech osobách, je v mnoha osobách..je o tom v Bibli mnoho indicií, za to o Trojjedinosti Boha v Bibli není nic.


 #324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: visitor
07.05.20 13:22:52 | #327 (5)

I Milovati máme Boha svého celým svým..., a bližní své tak jako sebe.(Matouš 22/ 36-40)

Což Pavel zjednodušuje na:
Galatským 5
14 Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!
(..jako sebe samou)


 #326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: visitor
07.05.20 13:27:23 | #328 (6)

Ježíš se v poslední své modlitbě před zatčením v Jan 17/..21... modlí aby všichni jedno byli.., to jest o tom, že ne jenom tři :-)


 #327 

| Předmět: RE: RE: visitor
07.05.20 12:52:03 | #325 (2)

To ho asi že včera rozčililo ale ja nemohu za to že to takto v Bibli je.


 #320 

| Předmět: RE: RE: visitor
07.05.20 13:30:57 | #329 (2)

Mohl by mi už konečně dát někdo za pravdu:-).
A porád nic?


 #320 

| Předmět: Bohoslužba:
24.04.20 04:38:49 | #314

ŘÍMANŮM 12
1 VYBÍZÍM VÁS, BRATŘÍ(SESTRY), PRO BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ, ABYSTE SAMI SEBE PŘINÁŠELI JAKO ŽIVOU, SVATOU, BOHU MILOU OBĚŤ; TO AŤ JE VAŠE PRAVÁ BOHOSLUŽBA.| Předmět: RE: Bohoslužba:
26.04.20 09:42:40 | #315 (1)

a co ty tu přínášíš za obět


 #314 

| Předmět: RE: RE: Bohoslužba:
26.04.20 09:53:35 | #316 (2)

Tady v diskuzích?


 #315