Rozcestník >> Náboženství >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 132562x
Příspěvků:
1631

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Docela pěkný video
24.12.21 18:26:50 | #1467
| Předmět:
17.12.21 23:12:37 | #1454

Kroky ty tu máš svoje fórum? *23347*| Předmět: RE:
17.12.21 23:19:53 | #1455 (1)

 #1454 


| Předmět: JSEM
17.12.21 23:10:04 | #1453

Jan 8 ..Jestliže vy zůstanete v řeči mé, ..učedníci moji budete.
32 .. a poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí..
Já jsem.. cesta, pravda i život.. Jan 14 : 6| Předmět: RE: JSEM
18.12.21 06:59:43 | #1456 (1)

Jméno Boha živých je JSEM.(Exodus 3/14)
Monoteizmus Boha živých JSEM v každém člověkovi.
Zůstaneme- li v řeči Jeho : Ja jsem cesta i pravda i život, pak je to i naše cesta i pravda i život.
Jan 14
4 A cestu, kam jdu, znáte:

Jan 14
15 Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;
Jan 14
21 Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“
Jan 15
10 Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.


 #1453 

| Předmět: RE: RE: JSEM
18.12.21 07:02:11 | #1457 (2)

Efezským 4
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


 #1456 

| Předmět: RE: RE: JSEM
18.12.21 07:15:46 | #1459 (2)

Přikázání Boha živých JSEM:
Deuteronomium 5
6 Já jsem Hospodin Bůh tvůj.. (Hospodinka Bůh tvá..)
7 Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.
8 Neučiníš sobě rytiny , ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole..
9 Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti..
11 Nevezmeš jména Hospodina Boha své-ho nadarmo..
12 Ostříhej dne sobotního, abys jej světil-a
13 Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své;
14 Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého - (Hospodinky Boha tvé..)
16 Cti otce svého i matku svou..
17 Nezabiješ.
18 Nesesmilníš.
19 Nepokradeš.
20 Nepromluvíš proti bližní-mu svému křivého svědectví.
21 Nepožádáš manželky(manžela) bližního svého..


 #1456 

| Předmět: RE: RE: RE: JSEM
18.12.21 07:20:00 | #1460 (3)

Novozákonní Dvojtero Boha živých JSEM:
Matouš 22
36 „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
37 On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého (Hospodinku, Boha svou), celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
38 To je největší a první přikázání.
39 Druhé je mu podobné: ‚Miluj své bližní jako sám sebe (jako samu sebe).‘
40 Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“


 #1459 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: JSEM
29.12.21 07:21:43 | #1468 (4)

Matouš 7:12  Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi;
v tom je celý Zákon, i Proroci.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: JSEM
29.12.21 17:49:15 | #1469 (5)

Galatským 5
14 Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě: „Miluj bližní jako sebe."


 #1468 

| Předmět: RE: RE: RE: JSEM
23.01.22 09:49:19 | #1486 (3)

Osmnáctku vyškrtni. Bůh to tak jistě nechtěl. *6561*


 #1459 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: JSEM
23.01.22 09:53:04 | #1487 (4)

Vycházím z toho, kolik je jeptišek. *366*


 #1486 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: JSEM
23.01.22 09:56:15 | #1489 (5)

To jsou ženy které se rozhodli nevdat se za muže, není to zase až tak špatný nápad a mají kde bydlet i za ně platí pojištění..atd.


 #1487 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: JSEM
23.01.22 09:53:16 | #1488 (4)

Ono je otázkou co to smilstvo bylo-je, si myslím že styk se zvířaty.


 #1486 

| Předmět: RE: RE: JSEM
18.12.21 07:47:14 | #1461 (2)

Zjevení Janovo 1:8  Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.| Předmět: RE: RE: RE: JSEM
18.12.21 07:59:22 | #1462 (3)

Jo jo Alfa i Omega, to jest celá abeceda :-) od A až do Zed - žed.


 #1461 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: JSEM
18.12.21 08:11:41 | #1463 (4)

jest, byl a přichází, nejenom "je" (jsem)


1  

| Předmět: RE: RE: JSEM
18.12.21 20:25:43 | #1464 (2)

Ač v Boha nevěřící, tak si myslím, že pro zviditelnění církví dnes udělala velký kus propagace v Česku Martina Viktorie Kopecká v pořadu StarDance. Moc bych jí přál šťastný život po boku hodného partnera, radost ze svých dětí a celkovou pohodu, stejnou jakou dávala v soutěži divákům České televize. *5519*


1  
 #1456 

| Předmět: RE: RE: RE: JSEM
18.12.21 22:38:18 | #1465 (3)

Hm Jan Cina je taky dobrej :-).


 #1464 

| Předmět: RE: RE: RE: JSEM
21.12.21 05:38:03 | #1466 (3)

Možná že i :
Matouš 19/12..kteříž se sami v panictví oddali pro království nebeské.
Kralický překlad.


 #1464 

| Předmět: Žalm 85
29.11.21 19:35:51 | #1440

11 Milosrdenství a víra potkají se spolu, spravedlnost a pokoj dadí sobě políbení.
11 Láska a pravda se spolu setkají, spravedlnost a pokoj se políbí.
11 Pravda a milost se nakonec sejdou, spravedlnost a mír políbí se.
11 Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení.
*14377*
| Předmět: Lukáš 1:46 - 50
27.11.21 16:53:20 | #1436

Maria řekla: "Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení,  že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno  a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.| Předmět: RE: Lukáš 1:46 - 50
27.11.21 18:09:22 | #1437 (1)

No ale to je slovo Marie., Ježíšovi matky a on sám říká:
Mt 10,37 Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden.


 #1436 

| Předmět: RE: RE: Lukáš 1:46 - 50
27.11.21 18:21:57 | #1438 (2)

Marie je tvá matka ?| Předmět: RE: RE: RE: Lukáš 1:46 - 50
27.11.21 18:31:20 | #1439 (3)

To ne ale Ježíš tím může rozpoznávat i svoji matku :-).


 #1438 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lukáš 1:46 - 50
30.11.21 18:12:09 | #1441 (4)

Jan 19:26  Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce:
"Ženo, hle, tvůj syn!"| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lukáš 1:46 - 50
30.11.21 18:20:29 | #1442 (5)

Jojo oslovuje ji "ženo" i v Jan 2.
4 Dí jí Ježíš: Co mně a tobě ženo?


 #1441 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lukáš 1:46 - 50
30.11.21 19:07:10 | #1443 (6)

tak vidíš| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lukáš 1:46 …
07.12.21 02:54:16 | #1444 (7)

Jo vidím, ale proč ji řiká ženo, svoji matce ?


 #1443 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lukáš 1…
07.12.21 05:01:07 | #1445 (8)

protože je muž a žena, on nespadá ani do jedné kategorie, tímto se vymezuje jako Bůh, ne jako muž| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.12.21 17:31:13 | #1446 (9)

Ježíš Kristus ?
Díky údům svého těla jo, to jsou i ženy a obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena.(Genezis 1/26.27)


 #1445 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.21 08:50:34 | #1447 (10)

jing a jang ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.12.21 02:31:10 | #1448 (11)

Jo i Davidova hvězda :
Trojúhelník s vrcholem vzhůru značí oheň a mužskou energii.
Trojúhelník opačně položený pak vodu a ženskou energii.
Jejich základny symbolizují vzduch a zemi.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Davidova_hv%C4%9Bzda


 #1447 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.12.21 11:32:45 | #1449 (10)

však se k nim choval s úctou| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.12.21 11:37:11 | #1450 (11)

Ano, dal život za přátele.. Jan 15/12,13


 #1449 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.12.21 21:34:42 | #1451 (12)

a přítelkyně ,o)


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.12.21 07:04:19 | #1452 (13)

Jan 15 :12
To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.


 #1451 

| Předmět: Bohové jste.
25.11.21 03:31:18 | #1418

J 10,34 Odpověděl jim Ježíš: Však psáno jest v Zákoně vašem: Já jsem řekl: Bohové jste.
35 Poněvadž ty nazval bohy, k nimžto řeč Boží stala se, a nemůžeť zrušeno býti Písmo,
36 Kterakž tedy o mně, kteréhož posvětil Otec a poslal na svět, vy pravíte, že se rouhám, že jsem řekl: Syn Boží jsem?
37 Nečiním-liť skutků Otce svého, nevěřte mi.
38 Pakliť činím, tedy byste pak mně nevěřili, aspoň skutkům věřte, abyste poznali a věřili, že Otec ve mně jest, a já v něm.| Předmět: RE: Bohové jste.
25.11.21 03:36:12 | #1419 (1)

1. Jan 4
7 Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.
8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
9 V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.
10 V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.
11 Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.
12 Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
13 Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.
14 A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa.
15 Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
*1149* *1238* *30*


 #1418 

| Předmět: RE: RE: Bohové jste.
25.11.21 22:41:31 | #1420 (2)

1 Janův 4:8  Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
1 Korintským 16:22  Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! Maranatha!
Jan 14:24  Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova.
A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.| Předmět: RE: RE: RE: Bohové jste.
26.11.21 14:19:23 | #1421 (3)

Jan 14/23
Ježíš mu odpověděl:
„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.


 #1420 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bohové jste.
26.11.21 14:20:18 | #1422 (4)

A proto se Slovo Boží zachovalo.


 #1421 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bohové jste.
26.11.21 16:48:08 | #1423 (4)

Jan 14:2  V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové jste.
27.11.21 01:09:25 | #1424 (5)

.. opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.
4A cestu, kam jdu, znáte.“
5Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“
6Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.


 #1423 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové jste.
27.11.21 04:00:05 | #1425 (6)

Matouš 5:48  Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové jste.
27.11.21 07:41:58 | #1426 (7)

No vidíš a jak mohu být dokonalá jako Otec ?
Ženy mohou být dokonalé jenom jako matky, na Otce totiž nemají podobnost.


 #1425 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové…
27.11.21 09:02:54 | #1429 (8)

dokonalost přeci nesouvisí s pohlavím| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.21 09:07:33 | #1430 (9)

Otcovství a mateřství je zcela určitě alespoń "malinko" rozdíl, pro ženy je meta dokonalosti Otce jaksi nedosažitelná, není to to v čem by dokonalé měly a nebo mohly být.


 #1429 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.21 09:10:42 | #1431 (10)

Kdyby si lidi s dokonalostí Otce vystačili nevznikl by ani jakýsi modloslužebný kult Panny Marie:-)


 #1430 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.21 10:13:42 | #1432 (11)

pravda, tak buď dokonalá jako panna Marie| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.21 10:21:02 | #1434 (12)

He to asi těžko pude když jsem máma a bába :-).
To ani ona není pannou když je matkou :-)
Lidi si vymysleli sen který vůbec ani neexistuje a slouží mu.


 #1432 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.21 14:51:02 | #1435 (13)

myslíš ? já bych si nebyl tak jistý ..| Předmět: Zjevení Janovo 3
23.11.21 01:02:06 | #1416

12 Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.| Předmět: RE: Zjevení Janovo 3
23.11.21 01:03:23 | #1417 (1)

Ga 4,26 Ale ten svrchní Jeruzalém svobodný jest, kterýž jest matka všech nás.


 #1416 


| Předmět: Evin hřích?
19.11.21 04:32:53 | #1411

Genesis 3
4 I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí!
5 Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.
6 Viduci tedy žena, že dobrý jest strom k jídlu i příjemný očima, a k nabytí rozumnosti strom žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla; dala také i muži svému s sebou, a on jedl.| Předmět: RE: Evin hřích?
19.11.21 08:53:19 | #1412 (1)

Genesis 3:3  Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: »Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.«"| Předmět: RE: RE: Evin hřích?
19.11.21 09:01:48 | #1413 (2)

Had Evě lhal.


 #1412 

| Předmět: RE: RE: RE: Evin hřích?
19.11.21 10:35:39 | #1414 (3)

Takže bůh stvořil dva prosťáčky - Adama a Evu, kteří neznali stud, ani dobro a zlo, to že by někdo mohl lhát atd.... a umístil je do zahrady s nebezpečným mluvícím hadem a život ohrožujícím stromem. Jako by chtěl aby z něj pojedli a pak se rochnil nad jejich utrpením a ještě tvrdil, že to bude dědičný hřích. Jaký hřích, když ti prosťáčci nevěděli ani co je hřích ..... Jen to svědčí o tom co je ten bůh zač| Předmět: RE: RE: RE: RE: Evin hřích?
20.11.21 02:00:56 | #1415 (4)

Snad to nebude až tak zlé :-).


1  
 #1414 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Evin hřích?
02.01.22 06:29:26 | #1471 (4)

A pak že náboženství není pohádkou a Bůh pohádkovou představou v myslích věřících. Stejnou představou jako vodník a čert.


 #1414 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Evin hřích?
02.01.22 06:35:22 | #1473 (5)

Copak - copak - nechce se ti dodržovat Desatero božích přikázáních?
*21662*


 #1471 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Evin hřích?
02.01.22 06:33:56 | #1472 (4)

Jenom že jsem se předevčírem dočetla že je to špatně přeloženo:

“Na základě chybného latinského překladu Ř 5,12”
On je ten překlad chybný ?
https://proboha.cz/…ch/ *233*


 #1414 

| Předmět: יהוה česky JHVH
13.11.21 17:48:33 | #1399

Z יהוה (z prava do leva) jsem každé písmeno dala zvlášt do překladače a výsledek je:
J ten a ten
Dala jsem do překladače "ta" a je to také to ono: ה
A ta čárka u יה je jung - J.| Předmět: RE: יהוה česky JHVH
13.11.21 18:20:50 | #1400 (1)

Ale v Exodus 3 je napsáno:
13Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“
14Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“


 #1399 

| Předmět: RE: RE: יהוה česky JHVH
13.11.21 18:22:09 | #1401 (2)

Jméno boží je tedy zájmeno, to až lidi se nějako jmenují Jménem.


 #1400 

| Předmět: RE: RE: RE: יהוה česky JHVH
13.11.21 18:23:39 | #1402 (3)
*4105*
*6561*

1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: יהוה česky JHVH
17.11.21 04:57:50 | #1403 (4)

Kristovo tělo, jak by se mohlo jmenovat ?


 #1402 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: יהוה česky JHVH
17.11.21 05:00:29 | #1405 (5)

Po Otci: JSEM(Exodus 3/14)


 #1403 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: יהוה česky JHVH
17.11.21 05:07:27 | #1409 (6)

Matouš 28
..jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal i hle já jsem s vám.. *30644*


 #1405 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: יהוה česky…
17.11.21 20:11:28 | #1410 (7)

Říkali teť na televizi Noe:
Běžela jsem ke kříži u cesty ale on tam žádný nebyl a bylo na tom místě napsáno, vezmi svůj kříž a následuj mně..


1  
 #1409 


| Předmět: Jojo :-)
25.10.21 21:30:25 | #1366

| Předmět: RE: Jojo :-)
26.10.21 23:07:33 | #1367 (1)
*4916*