Rozcestník >> Náboženství >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 32063x
Příspěvků:
922

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Je to jasný :-)
17.09.21 22:07:32 | #1339

Když je Bůh všudepřítomný tak je i všudepřítomná:-)
O tom je všude přítomnost přítomná :-).
| Předmět: Bohové jste:
16.09.21 11:34:04 | #1338

Bůh stojí v shromáždění Božím, u prostřed bohů soud čině, a dí:
Ž 82/ 6 Řeklť jsem já byl: Bohové jste, a synové Nejvyššího vy všickni;
(dcery to asi že taky, to ono se psalo jenom v rodě mužském, neb ženy donedávna neuměli číst ani psát)

J 10,34 Odpověděl jim Ježíš: Však psáno jest v Zákoně vašem: Já jsem řekl: Bohové jste.
35 Poněvadž ty nazval bohy, k nimžto řeč Boží stala se, a nemůžeť zrušeno býti Písmo,
36 Kterakž tedy o mně, kteréhož posvětil Otec a poslal na svět, vy pravíte, že se rouhám, že jsem řekl: Syn Boží jsem?
J 6,57 Jako mě poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mě.
J 15,16 Ne vy jste mne vyvolili, ale já jsem vás vyvolil a postavil, abyste šli a ovoce přinesli, a ovoce vaše aby zůstalo,
J 20,21 Tedy řekl jim opět: Pokoj vám. Jakož mne poslal Otec, tak i já posílám vás.| Předmět: RE: Bohové jste:
před 6 hodinami | #1340 (1)

Bůh stojí v shromáždění božím … . A kde to shromáždění probíhá? Kde jsou zápisy s tohoto shromáždění? Kolik těch Bohů se shromáždění účastní??? *6561*


 #1338 

| Předmět:
25.08.21 07:47:15 | #1335

..Za deset let budeme mít krále..budeme monarchie=křes­ťanská Teokracie s duchovním, mystickým králem a středoevropským císařem v čele /posledním takovým byl Karel IV., který právě pro tohoto připravoval onu svatováclavskou korunu=anténu do nejvyšších sfér../..všude okolo na sever, jih a západ už ale budou jen samé islámské státy...Velká Morava=Česko-Rakousko-Uhersko bude obnoveno...| Předmět: RE:
25.08.21 07:52:07 | #1336 (1)

No super :-)


 #1335 

| Předmět: RE:
06.09.21 04:01:55 | #1337 (1)

A Polsko a Slovensko ne ?


 #1335 

| Předmět: O vlcích
25.08.21 05:45:54 | #1334

Matouš 7, 15Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
Skutky apoštolů 20, 29Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo.| Předmět: Co kdyby ?
12.07.21 20:27:23 | #1329

Desatero v ženském rodě:
Já jsem Hospodinka Bůh tvá,..
Nebudeš míti bohů jiných přede mnou//nemej jina bozstva pred mou tvari!
Neučiníš sobě rytiny , ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž jsou u vodách pod zemí.
Nebudeš se jim klaněti, ani je ctíti. ..
9Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující . Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,
Já Hospodinka, tvá Bůh, jsem Bůh žárlivě milující . Stíhám vinu matek na dcerách i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,
A činící milosrdenství nad tisíci těch, kteříž mne milují, a ostříhají přikázaní mých.
Nevezmeš jméno Hospodinky Boha své nadarmo, neboť nenechá bez pomsty Hospodinka tu, která by brala jméno její nadarmo.
Ostříhej dne sobotního, abys jej světila.
Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své;
Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodinky Boha tvé. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, i služebník tvůj i děvka tvá, vůl i osel tvůj i všeliké hovado tvé, i příchozí tvůj, kterýž jest v branách tvých, aby odpočinul služebník tvůj a děvka tvá jako i ty.
A pamatuj, že jsi byl služebníkem v zemi Egyptské, a vyvedl tě Hospodin Bůh tvůj odtud v ruce silné, a v rameni vztaženém. Protož přikázala tobě Hospodinka Bůh tvá, abys světila den sváteční.
Cti otce svého i matku svou, jaby se prodleli dnové tvoji, a aby tobě dobře bylo na zemi, kterouž Hospodinka Bůh tvá dá tobě.
Nezabiješ.
Nesesmilníš.
Nepokradeš.
Nepromluvíš proti bližním svým křivého svědectví.
Nepožádáš manžela bližních svých, aniž požádáš domu bližních svých, pole jejich, neb služebníka jejich, aneb děvky jejich, vola jeho neb osla jejich, aneb čehokoli z těch věcí, kteréž jsou bližních tvých..
Dvojtero v ženském rodě:
‚Miluj Hospodinku, Boha svou, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
38To je největší a první přikázání.
39Druhé je mu podobné: ‚Miluj bližní své jako sebe.‘
40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“| Předmět: RE: Co kdyby ?
12.07.21 20:28:31 | #1330 (1)

J 10,34 Odpověděl jim Ježíš: Však psáno jest v Zákoně vašem: Já jsem řekl: Bohové jste.


 #1329 

| Předmět: RE: RE: Co kdyby ?
20.07.21 09:03:54 | #1331 (2)

Milovati totiž máme Boha svého(svou) celým svým.. a bližní své tak jako sebe:

Matouš 22
36„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
38To je největší a první přikázání.
39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘
40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Boha svého a bližní jako sebe, hm..


 #1330 

| Předmět: RE: RE: RE: Co kdyby ?
08.08.21 03:44:03 | #1332 (3)

A nebo : Miluj Hospodinku, Boha svou a bližní tak jako sebe?

To by se za Bohem nemuselo nikam daleko chodit, což je i psáno že není daleko od nikoho z nás.(Skutky 17/27)
28‚Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme..


 #1331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co kdyby ?
24.08.21 18:55:21 | #1333 (4)

Bůh živých je v nás a projevuje se skrze nás, tedy v ženách se projevuje žensky mateřsky a nebo i macešsky:-)


 #1332 

| Předmět: Efezským 2 / 22
30.06.21 02:03:32 | #1324

V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. *15730* *14377* *1149*| Předmět: Bůh v mnoha osobách..
18.06.21 06:56:59 | #1323

1. Jan 4
15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.

Bůh je v mnoha osobách nikoliv jenom ve třech osobách, slovo "trojjediný" se v Bibli ani nikde nevyskytuje, tudíž je to zcela zavádějící učení :-).| Předmět: RE: Bůh v mnoha osobách..
02.07.21 09:37:43 | #1325 (1)

Chybí ti jeden poznatek. A to ten, že Ježíš byl podvodník, protože na svoje "zázraky", používal hypnózu. Důkaz je v samotné Bibli:
Matouš 17,
1  Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami.
2  A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý.
3  A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.
4  Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“
5  Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: „To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte.“
6  Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli.
7  Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte a nebojte se.“
8  Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného.
To je přesný popis hypnotické seance, včetně vyvedení z transu - dotykem.
A další verš:
9  Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých.“
To zase dokazuje, že svoje z mrtvých vstání, dlouhodobě připravoval.


 #1323 

| Předmět: RE: RE: Bůh v mnoha osobách..
02.07.21 09:52:12 | #1326 (2)

Hypnoza to asi že není podvod, to je moc někoho nad někým a nebo nad něčím.


 #1325 

| Předmět: O Bohu
13.06.21 04:57:15 | #1319

"Milovati Boha svou celým svým... a bližní své tak jako sebe" je to samé jako:
"Milovati Boha svého celým svým.. a bližní své tak jako sebe"
Jen je to přizpůsobeno ženám, o nic víc v náboženství Boha živých asi že nejde, víc k tomu asi že není potřeba :

1. Korintským 6.
19 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
20 Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.| Předmět: RE: O Bohu
13.06.21 06:54:52 | #1320 (1)

Jestli není lepší vzít v potaz víc knih, než jednu, a nejen knihy


 #1319 

| Předmět: RE: RE: O Bohu
13.06.21 15:04:12 | #1321 (2)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #1320 

| Předmět: RE: RE: O Bohu
16.06.21 00:01:11 | #1322 (2)

O Bohu ?


 #1320 

| Předmět: RE: O Bohu
02.07.21 09:58:51 | #1327 (1)

"Milovati Boha svého celým svým.. a bližní své tak jako sebe".
Tenhle nesmysl, zvoní umíráčkem, civilizované Evropě. Naši předci Evropu uhájili před islamizací, ale dnešní dobroserové, sem ty nájezdníky zvou. A křesťanský pánbíček na to čumí jak tele, a nedělá nic.


 #1319 

| Předmět: RE: RE: O Bohu
02.07.21 10:11:09 | #1328 (2)

Třebas se to taky naučí milovati bližní své tak jako sebe, tedy že ne jenom sebe.


 #1327