Rozcestník >> Náboženství >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 72656x
Příspěvků:
1345

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Aha:
06.05.22 14:30:55 | #1632

Gn 3
5 Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.
*30800*
I stalo se:
22 Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé;| Předmět:
21.04.22 01:29:52 | #1621

Ty jo já četl Volové jste a hned mě to zaujalo *27179*| Předmět: RE:
22.04.22 19:03:00 | #1622 (1)

Tak alespoň vím co tě zajímá :-).


1  
 #1621 

| Předmět: RE: RE:
24.04.22 10:54:41 | #1623 (2)
*5810*

 #1622 

| Předmět: RE: RE: RE:
24.04.22 22:22:24 | #1624 (3)

 #1623 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
25.04.22 01:59:36 | #1625 (4)

radši českou muziku
nebo aspoň ne takovýhle máničky


 #1624 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
27.04.22 07:40:36 | #1627 (5)

To je folklor šedesátých let :-)


 #1625 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.05.22 21:45:19 | #1639 (6)

 #1627 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
28.04.22 20:47:05 | #1628 (4)

 #1624 

| Předmět: RE:
30.04.22 08:19:36 | #1629 (1)

Nikoliv, řeším tady že** Bohové jste**
Žalm 82
1 Žalm Azafův. Bůh stojí v shromáždění Božím, u prostřed bohů soud čině, a dí:
2 Dokudž souditi budete nespravedlivě, a osoby nešlechetných přijímati? Sélah.
3 Zastávejte bídného a sirotka, utištěného a chudého spravedliva vyhlašujte.
4 Vytrhněte bídného a nuzného, z ruky nešlechetných vytrhněte ho.
5 Ale nevědí nic, nerozumějí nic; ve tmách ustavně chodí, až se proto všickni základové země pohybují.
6 Řeklť jsem já byl: Bohové jste, a synové Nejvyššího vy všickni;
7 A však jako i jiní lidé zemřete, a jako jeden z knížat padnete.
8 Povstaniž, ó Bože, suď zemi; nebo ty dědičně vládneš všemi národy.


 #1621 

| Předmět: RE: RE:
30.04.22 13:15:16 | #1630 (2)

budu soudit


 #1629 

| Předmět: RE: RE: RE:
30.04.22 18:03:52 | #1631 (3)

Matouš 7
1Nesuďte, abyste nebyli souzeni.


 #1630 

| Předmět: Lukáš 12
20.04.22 21:16:07 | #1619

32 Nebojte se, ač je vás jen malá hrstka; jste občany Božího království.| Předmět: RE: Lukáš 12
21.04.22 01:25:46 | #1620 (1)

Římanům 8:31  Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?


 #1619 

| Předmět: Notre Dame
18.04.22 09:43:30 | #1617

I když chrámy moc nemusím ale mne to docela zajímalo jak to tam po požáru pokračuje a včera o tom šlo: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13797427473-zachrana-katedraly-notre-dame/

2K 6,16 A jaké spolčení chrámu Božího s modlami? Nebo vy jste chrám Boha živého, jakož pověděl Bůh: Že přebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem.| Předmět: RE: Notre Dame
18.04.22 09:48:07 | #1618 (1)

tak psáno, tak dáno


1  
 #1617 

| Předmět: Lukáš 9, 62
16.04.22 18:55:53 | #1614

„Kdo se chopí pluhu a ohlíží se zpátky, nehodí se pro Boží království.“| Předmět: RE: Lukáš 9, 62
16.04.22 19:35:45 | #1615 (1)

nepřátel se nelekejme na počet nehleďme


1  
 #1614 

| Předmět: ...
20.03.22 00:11:00 | #1548

V Bibli není napsáno že Bůh je bytost a nebo osoba a zrovna tak v Bibli není napsáno že máme mít k Bohu vztah, když tedy podle Bible Bůh není bytost ni osoba a tak proč taky mít vztah k Bohu jako k bytosti a nebo k osobě?
Ani jedno z toho v Bibli není, ani "vztah k Bohu" ani to že by měl být Bůh bytostí a nebo osobou.
O čem tedy je ona ta Bible ?| Předmět: RE: ...
20.03.22 00:42:23 | #1549 (1)
| Předmět: RE: ...
20.03.22 06:31:43 | #1550 (1)

Ono v Bibli není napsáno ani to že Bůh je trojjediný, ale je v ní že je Bůh nade všemi prostřednictví všech a ve všech v Efezským 4/6.
http://biblenet.cz/app/b?book=Eph&no=4


 #1548 

| Předmět: RE: ...
20.03.22 06:49:01 | #1551 (1)

Při tom ale když člověk poslouchá co říkají pokřtění lidi tak tvrděj vždy něco z toho co v Bibli není *158* *15730* *14377* že máme být k Bohu vztah a nebo že je Bůh trojjediný atd. při tom Bůh je, měl by být v nás a bližní milovati máme tak jako sebe :).


 #1548 

| Předmět: RE: RE: ...
20.03.22 07:00:13 | #1552 (2)

takže ty nemáš vztah, ty máš náboženství ?


 #1551 

| Předmět: RE: RE: RE: ...
20.03.22 07:04:58 | #1553 (3)

No vztahy mívám s lidima :-).


 #1552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ...
20.03.22 07:11:07 | #1555 (4)

Matouš 25
40 Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘
45 On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘


 #1553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ...
20.03.22 07:14:05 | #1556 (5)

Skutky 17
24 Bůh ten, kterýž stvořil svět i všecko, což jest na něm, ten jsa Pánem nebe i země, nebydlí v chrámích rukou udělaných,
25 Aniž bývá ctěn lidskýma rukama, jako by něčeho potřeboval, poněvadž on dává všechněm život i dýchání i všecko.
26 A učinil z jedné krve všecko lidské pokolení, aby přebývalo na tváři vší země, vyměřiv jim uložené časy a cíle přebývání jejich,
27 Aby hledali Boha, zda by snad makajíce, mohli nalézti jej, ačkoli není daleko od jednoho každého z nás.
28 Nebo jím živi jsme, a hýbeme se, i trváme, jakož i někteří z vašich poetů pověděli: Že i rodina jeho jsme.
29 Rodina tedy Boží jsouce,..


 #1555 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ...
20.03.22 07:17:37 | #1557 (6)

1. Korintským 3
16 Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?
*17269*


 #1556 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ...
21.03.22 19:41:25 | #1558 (7)

17 Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.


 #1557 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ...
22.03.22 13:20:56 | #1559 (8)

1. Korintským 6
19 Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest chrám Ducha svatého, jenž přebývá v vás, kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji?
20 Nebo koupeni jste za velikou mzdu. Oslavujtež tedy Boha tělem vaším i duchem vaším, kteréžto věci Boží jsou.


 #1558 

| Předmět: RE: RE: RE: ...
26.03.22 08:35:30 | #1564 (3)

Sousloví "vztah s Bohem" to bude asi dílo antikristovo neb v Bibli se nevyskytuje ani sousloví "vztah k Bohu" v Bibli není.
Ale lze se v Bibli dočíst :
1.Jan 4.
1 Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět.
2 Po tomto znejte Ducha Božího: Všeliký duch, kterýž vyznává Jezukrista v těle přišlého, z Boha jest.
3 Ale všeliký duch, kterýž nevyznává Jezukrista v těle přišlého, není z Boha; nýbrž toť jest ten duch antikristův, o kterémž jste slýchali, že přijíti má, a jižť jest nyní na světě.
4 Vy pak z Boha jste, synáčkové, a zvítězili jste nad nimi; nebo většíť jest ten, kterýž jest v vás, nežli ten, kterýž jest v světě.


 #1552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ...
26.03.22 14:09:43 | #1565 (4)

Jan 15:15  Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán.
Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.

buď jsi přítel Boží, nebo máš jen blbé kecy


 #1564 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ...
26.03.22 14:23:52 | #1567 (5)

V Jan 15 ale i v Jan 17 se píše o tom že Bůh je v nás:
Jan 15
4 Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.
5 Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.
Jan 17
21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23 já v nich a ty ve mně;

Tedy nikoliv "vztah k Bohu" a nebo "vztah s Bohem" ale vztahy s bližními :-) ve kterých je také Otec se Synem což Ježíš i komentuje slovy v Matouš 25:
40 ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘


 #1565 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ...
27.03.22 00:39:26 | #1568 (6)

Matouš 22:36  "Mistře, které přikázání v zákoně je největší?"
On mu řekl: "`Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.´
To je největší a první přikázání.

chápeš, že když neplníš první přikázání s druhým se můžeš jít vycpat ?


 #1567 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ...
27.03.22 05:34:47 | #1569 (7)

O ne je tam napsáno:
Matouš 22
40 Na těch dvou přikázáních všecken Zákon záleží i Proroci.
40 V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
40 Na těch dvou přikázáních stojí celý Mojžíšův zákon a odkaz proroků.“


 #1568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ...
27.03.22 05:47:00 | #1570 (7)

A všimnul jsi si ta přivlastňovací zájmena ?
Čtyři přivlastňovací zájmena v jedné větě ?
1.svého
2.svým
3.svou
4.svou
To myslíš si že jsou tam od náhody?
Mají svůj význam :-).
Přivlastňovací :-)
Je to vlastnictví každého člověka to proto "svého", Boha svého a 39. Druhé je mu podobné: bližní své tak jak sebe.

Pavel ten dokonce postavil zákon na tom druhém přikázání:
Galatským 5
14 Nebo všecken Zákon v jednom slovu se zavírá, totiž v tom: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.


 #1568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ...
27.03.22 07:16:20 | #1571 (8)

můžeš mi napsat jméno které bylo zjeveno, ať máme jasno, mně se zdá že furt jen kloužeš po povrchu
proto jsem zmiňoval první přikázání, kdo je tvůj Bůh ?


 #1570 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ...
27.03.22 08:18:40 | #1572 (9)

JSEM, protože:
Exodus 3
13 I řekl Mojžíš Bohu: Aj, já půjdu k synům Izraelským a dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. Řeknou-li mi: Které jest jméno jeho? co jim odpovím?
14 I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM poslal mne k vám.
15 Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, a Bůh Jákobův poslal mne k vám; toť jest jméno mé na věčnost, a tať jest památka má po všecky věky.


 #1571 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.03.22 08:20:58 | #1573 (10)

Všichni máme svoje JSEM, začíná se tak i Desatero přikázání :
Ja jsem..
A to ve všech překladech :-).
Je to jméno nad každé jméno :-).
*30767* *1028* *1238*


 #1572 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.03.22 08:24:26 | #1574 (11)

Ježíš to o sobě docela často říká : Ja jsem dveře.., Ja jsem pravda.., Ja jsem život , Ja jsem cesta.., dříve než Abraham Ja jsem.. atd. :-) atd...
A máme ho následovat - zůstávat v Jeho slově :-).
Amen :-).


 #1573 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.03.22 08:27:32 | #1575 (12)

JSEM je cesta, nejdříve musíme být a až potom můžeme dodržovat přikázání:-).

1. Korintským 6.
19 Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest chrám Ducha svatého, jenž přebývá v vás, kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji?
20 Nebo koupeni jste za velikou mzdu. Oslavujtež tedy Boha tělem vaším i duchem vaším, kteréžto věci Boží jsou.
*16695* *15730* *14377*


 #1574 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.03.22 02:05:57 | #1586 (13)

Jan 20:28  Tomáš mu odpověděl: "Můj Pána a můj Bůh."


 #1575 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.04.22 19:55:44 | #1587 (14)

No ano :
J 8,58 Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.“
Exodus 3/14 .. „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“
*32594*


 #1586 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.04.22 20:03:08 | #1588 (15)

J 14,10 A což nevěříš, že já v Otci a Otec ve mně jest? Slova, kteráž já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale Otec ve mně přebývaje, onť činí skutky.


 #1587 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.04.22 20:04:42 | #1589 (16)

Jan 17
21 Aby všickni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal.
22 A já slávu, kterouž jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jakož i my jedno jsme.
23 Já v nich, a ty ve mně, aby dokonáni byli v jedno,..


 #1588 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.04.22 22:43:05 | #1590 (17)

chápeš, že jsem není jméno, ale konstatování faktu ?


 #1589 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.04.22 22:50:56 | #1593 (18)

V Bibli v Exodus 3 je :
13 Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“
14 Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“
15 Bůh dále Mojžíšovi poručil: „Řekni Izraelcům toto: ‚Posílá mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.‘ To je navěky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení.
http://biblenet.cz/app/b?book=Exod&no=3


 #1590 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.04.22 22:52:10 | #1594 (18)

Tak ten fakt také zkus konstatovat :-).


 #1590 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.04.22 03:26:28 | #1595 (19)

jsem


 #1594 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.04.22 06:44:16 | #1596 (20)
*31247*

Jan 8.
.. „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
32 Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“


 #1595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.04.22 07:13:27 | #1597 (21)

k tomu se tě snažím dovést


1  
 #1596 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.04.22 04:43:49 | #1598 (22)

Chtěl jsi mne dovést k něčemu v čemž "jsem" ?


 #1597 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.04.22 04:46:35 | #1599 (23)

já už si nebudu brát servítky
koukej se probudit a vstát z mrtvých
zombie


1  
 #1598 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.04.22 03:24:14 | #1601 (24)

Když ale Bůh živých JSEM právě že je o životě, v přítomnosti, tak že ani moc nevím co máš tím probouzením se na mysli.


 #1599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.04.22 10:05:22 | #1602 (25)

jsi strašně hloupá a myslíš si, že jsi královna vesmíru

Efezským 5:14  A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.


 #1601 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.04.22 12:02:00 | #1606 (26)

No však mi i zazářil *35188* . zjevilo se mi světlo *15730* a někdo mi z něho odlomil a dal pojíst se slovy:
"Na najez se moji lásky".
Potom jsem četla intenzivně Bibli a nemyslím si že jsem hloupá, ani že jsem královna vesmíru, jen mám jinou teologii, takovou víc biblickou než je v církvích a nebo v náboženských organizacích.
Například nevyznávám Trojjediného Boha ve třech osobách což v Bibli nikde to takto o Bohu nepsaný není, ale Boha ve všech nás, tak jak je o tom v Bibli na mnoha místech, jménem JSEM, jak jsem se o tom dočetla v Exodus 3/14.
Jan 14
15Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;
16a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky –
17Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.
18Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.
19Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi.
20V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.
21Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“
22Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: „Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu?“
23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.


 #1602 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.04.22 12:07:47 | #1608 (27)

Jan 17
21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23 já v nich a ty ve mně;

Efezským 4
Snášejte se navzájem v lásce
3 a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


 #1606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.22 02:09:17 | #1609 (28)

Otec všech, ne matka tvá, kterou vyznáváš


 #1608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.22 02:32:58 | #1610 (29)

Vyznávám Otce ale skrze ženy se projevuje jako matka.


 #1609 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.22 02:50:17 | #1611 (30)

Izaiáš 66
13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu,..
Lukáš 13
.. kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!
35Hle, ve svém domě zůstanete sami. Pravím vám, že mě neuzříte, dokud nepřijde chvíle, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.“


 #1610 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.22 05:37:27 | #1612 (31)

profesor Heller říkal, že v originále je jako orlice orlátka


 #1611 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ...
27.03.22 08:42:00 | #1576 (9)

Tak jasně že jakkoliv si někdo Boha pojmenuje, a že je takových pojmenováních Boha jménem osobním mezi věřícími mnoho, tak z Boha tím udělá osobu a nebo bytost a k ní má potom vztah, tak jako k nějaké osobě a nebo jako k nějaké bytosti ale o tom v Bibli právě že napsáno takto nikde není :-).
Ale to je kult uctívání osobnosti :-) nikoliv náboženství Boha živých :-).


 #1571 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.03.22 08:51:28 | #1578 (10)

Ex 3:6: Dále řekl: Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.
Sk 3:13: Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův, Bůh našich otců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a zřekli se ho před tváří Piláta, když se ho rozhodl propustit.
Sk 7:32: ‚Já jsem Bůh tvých otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.‘

A tak je i Bůh descův a Bůh krokové a Bůh...všech,

Efezským 4.
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech.

Bůh živých JSEM. *32594* *30* *1238*


 #1576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.03.22 09:10:53 | #1583 (10)

1. list Janův 4
15 Kdož by koli vyznával, že Ježíš jest Syn Boží, Bůh v něm přebývá, a on v Bohu.
16 A myť jsme poznali, a uvěřili o lásce, kterouž Bůh má k nám. Bůh láska jest, a kdož v lásce přebývá, v Bohu přebývá, a Bůh v něm.
*32549* *1028* *30767* *1238* *18247* *3090*


 #1576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.03.22 09:13:49 | #1584 (11)

Skutky 17
24 Bůh ten, kterýž stvořil svět i všecko, což jest na něm, ten jsa Pánem nebe i země, nebydlí v chrámích rukou udělaných,
25 Aniž bývá ctěn lidskýma rukama, jako by něčeho potřeboval, poněvadž on dává všechněm život i dýchání i všecko.
26 A učinil z jedné krve všecko lidské pokolení, aby přebývalo na tváři vší země, vyměřiv jim uložené časy a cíle přebývání jejich,
27 Aby hledali Boha, zda by snad makajíce, mohli nalézti jej, ačkoli není daleko od jednoho každého z nás.
28 Nebo jím živi jsme, a hýbeme se, i trváme, jakož i někteří z vašich poetů pověděli: Že i rodina jeho jsme.
29 Rodina tedy Boží jsouce, nemámeť se domnívati, že by Bůh zlatu neb stříbru neb kamenu, řemeslem anebo důvtipem lidským vyrytému, byl podoben.
*6236*


 #1583 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.03.22 09:21:31 | #1585 (12)

1. Korintským 3
16 Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží v vás přebývá?
17 Jestližeť kdo chrámu Božího poskvrňuje, tohoť zatratí Bůh; nebo chrám Boží svatý jest, jenž jste vy.
(Kralický překlad)
16 Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch!
17 Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.
(Bible, překlad 21. století)


 #1584 

| Předmět: Lukáš 8
12.03.22 14:15:39 | #1545

v Lukáši 8/1-3 Ježíš se svými učedníky sice hlásali Boží království ale to se o ně ženy tak dobře staraly 🙂 *32594*| Předmět: RE: Lukáš 8
15.03.22 14:39:41 | #1546 (1)

Matouš 6
31 Nepečujtež tedy, říkajíce: Co budeme jísti? anebo: Co budeme píti? anebo: Čím se budeme odívati?
32 Nebo toho všeho pohané hledají. Víť zajisté Otec váš nebeský, že toho všeho potřebujete.
33 Ale hledejte vy nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno.
*6763* *30800* *1028*


 #1545 

| Předmět: RE: Lukáš 8
23.03.22 03:26:39 | #1561 (1)

Království boží je tedy asi že společenství se ženami :-).


 #1545 

| Předmět: Co?
09.03.22 17:09:12 | #1532

Genderově neutrální jazyk? Pro švédskou církev už nebude Bůh „On“
https://www.krestandnes.cz/genderove-neutralni-jazyk-svedskou-cirkev-uz-nebude-buh-on/| Předmět: RE: Co?
11.03.22 09:45:55 | #1533 (1)

Švédská církev má 6,1 milionu pokřtěných členů v zemi s 10 milióny obyvatel. Výzkum ze začátku letošního roku však zaznamenal rekordní počet Švédů, kteří církev opustili.


 #1532 

| Předmět: RE: RE: Co?
11.03.22 09:57:30 | #1534 (2)

To je celosvětový trend kvůli sexuálním skandálům.


 #1533 

| Předmět: RE: RE: RE: Co?
11.03.22 20:40:43 | #1535 (3)

Katolíků přibývá ne ubývá, protože nemají sexuální skandály. *6365*
Ještě že jsem katolík.


 #1534 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co?
12.03.22 01:35:58 | #1536 (4)

:-) Ty jsi svými desinformacemi docela úsměvný :-).
To ja jsem ráda že nejsem vždádné církvi :-).
To je nejlepčí :-)
*27012*


 #1535 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Co?
12.03.22 01:49:26 | #1537 (5)

čistá pravda nejsou dezinformace *17790*


 #1536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co?
12.03.22 01:51:11 | #1538 (6)

To máš jenom čisté představy o své církvi :-)


 #1537 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co?
12.03.22 01:59:09 | #1542 (7)

to ty si napsala nesmyslné důvody proč lidi opouští církev.
A teď mě napiš, jaký důvod má člověk co vstupuje ke katolíkům .
Podotýkám, že katolíků každoročně přibývá. *17790*


 #1538 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co?
12.03.22 02:02:53 | #1543 (8)

To jo jednou za rok :-) někdo přibude to jo :-), tomu docela i věřím :-).


 #1542 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Co?
12.03.22 01:51:26 | #1539 (5)

ani bych tě v církvi nechtěl,
si trolka *26502* a podkopávačka lidských společenství.


 #1536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co?
12.03.22 01:54:06 | #1540 (6)

No tak hlavně že nepodkopávám boží společenství :-).
*30644*


 #1539 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co?
12.03.22 01:56:10 | #1541 (7)

to jsou i Boží společenství


 #1540 

| Předmět: O Království Božím
09.03.22 07:25:54 | #1526

Matouš 6
33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Římanům 14
17 Království zajisté Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost a pokoj a radost v Duchu svatém.
Lukáš 17
21 „Království Boží je ve vás“ .| Předmět: RE: O Království Božím
09.03.22 07:37:47 | #1527 (1)

Lukáš 17:21 Vždyť království Boží je "mezi" vámi!

kde se dva tři sejdou .. jsem "mezi" nimi


1  
 #1526 

| Předmět: RE: RE: O Království Božím
09.03.22 08:16:34 | #1529 (2)

Mt 18,20 Nebo kdežkoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tuť jsem já uprostřed nich.
(to asi tu na netě) :-)


 #1527 

| Předmět: RE: RE: RE: O Království Božím
09.03.22 08:22:21 | #1530 (3)

jestli cítíš spravedlnost, pokoj a radost, tak možná, ale dost pochybuju, když to není s kým sdílet


 #1529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: O Království Božím
09.03.22 14:52:09 | #1531 (4)

Zjevení 21/3
Aj, stánek Boží s lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jsa jejich Bohem.


 #1530