Rozcestník >> Náboženství >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 139061x
Příspěvků:
1663

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení


| Předmět: Jan 17
30.12.22 06:53:37 | #1891

11..Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my.| Předmět: RE: Jan 17
03.01.23 10:34:06 | #1892 (1)

To jméno je JSEM ?
A nebo Láska ?


 #1891 

| Předmět: Boha svého
29.12.22 19:42:15 | #1890

Ježíš učí milovati Boha svého.. a bližní své tak jako sebe, neučí milujte mne .. a bližní své tak jako sebe.| Předmět: z FB
29.12.22 10:38:44 | #1888

Skutečná svoboda je netrpět úzkostí z nedokonalosti.
Zenový mistr Senochan| Předmět: ..
19.12.22 22:22:25 | #1887

Blíží se dvě významné nebeské události, všem přinesou kousek štěstí i vítězství nad zlem
https://zeny.iprima.cz/blizi-se-dve-vyznamne-nebeske-udalosti-vsem-prinesou-kousek-stesti-i-vitezstvi-nad-zlem-195981| Předmět: RE: ..
29.12.22 10:39:54 | #1889 (1)

Na konci prosince se nabídne ještě jeden vzácný pohled, a to na všech 5 jasných planet Sluneční soustavy a Měsíc v jednom okamžiku, a to mezi 27. prosincem 2022 a Silvestrem, tedy 31. prosincem 2022.
Dne 29. 12. v 15 hodin nastane konjunkce Merkuru s Venuší (Merkur 1,44° severně). Planety spatříme večer, nízko nad jihozápadním obzorem.


 #1887 


| Předmět: L 20,35
16.12.22 19:46:57 | #1885

Avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani nevdávají.
*16695* *15730* *14377*
| Předmět: Bohové :-)?
05.12.22 06:18:20 | #1884

Jan 17
17Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
18Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.
19Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni.
20Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří;
21aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.
24Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa.
25Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a také oni poznali, že jsi mě poslal.
26Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich.“| Předmět: RE: Bohové :-)?
18.12.22 14:32:19 | #1886 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: ok


 #1884 

| Předmět: O čem to je ?
26.11.22 19:06:45 | #1881

Zjevení Janovo 2
7Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji.“| Předmět: RE: O čem to je ?
26.11.22 19:09:14 | #1882 (1)

Souvisí to s tímto :
22I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“
23Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat.
24Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.


 #1881 

| Předmět: RE: RE: O čem to je ?
01.12.22 22:16:04 | #1883 (2)

Zjevení Janovo 22
14 Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázání jeho, aby měli právo k dřevu života a aby branami vešli do města.


 #1882 

| Předmět: JSEM
09.11.22 04:26:47 | #1877

Jméno Ježíše Krista je JSEM neb mu Otec dal "své" jméno nad každé jméno když podstoupil smrt na kříži a křtít se má ve jméno JSEM neb se má křtít ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a to jméno je JSEM (Exodus 3/14), Ježíš říká: nedomnívejte se že jsem přišel Starý zákon zrušit, nepřišel jsem jej zrušit ale naplnit (Matouš 5/17). Kristovo tělo jsou mnozí (1. Korintským 12/14,20,27), jak je psáno i v Efezským 4/2-6) *35188*| Předmět: RE: JSEM
13.11.22 13:35:25 | #1878 (1)

Bohové, jste? Určitě jsou. Je to představa Bohů v myslích věřících stejně jako ježibaba, hastrman či čert. Je s podivem, že ještě v dnešní době se daří tyto představy udržovat. Farářům se z upevňování těchto představ velice dobře žije. Stát je platí, kuchařky poskytují veškeré potřeby duchovních, nějaký křest či svatby je jednou za čas a ani v kostele se nepřetrhnou. Dokonce jsou různé církve a různí Bohové. Dokonce i ty církve proti sobě bojují. *6561*


 #1877 

| Předmět: RE: RE: JSEM
13.11.22 17:09:00 | #1879 (2)

Bůh není představa.


 #1878 

| Předmět: RE: RE: RE: JSEM
26.11.22 10:24:41 | #1880 (3)

Bůh živých se jmenuje JSEM a může býti i v ženách 🙂


 #1879 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: JSEM
11.01.23 23:50:01 | #1896 (4)

Občas? *366*


 #1880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: JSEM
12.01.23 00:09:33 | #1897 (5)

Milování je přímo boží. *6561*


 #1896 

| Předmět: Naplnilo se proroctví ?
26.10.22 22:29:34 | #1872

Jeremjáš 31
31 Aj, dnové jdou, dí Hospodin, v nichž učiním s domem Izraelským a s domem Judským smlouvu novou.
32 Ne takovou smlouvu, jakouž jsem učinil s otci jejich v ten den, v kterýž jsem je ujal za ruku jejich, abych je vyvedl z země Egyptské. Kteroužto smlouvu mou oni zrušili, a já abych zůstati měl manželem jejich? dí Hospodin.
33 Ale tatoť jest smlouva, kterouž učiním s domem Izraelským po těchto dnech, dí Hospodin: Dám zákon svůj do vnitřnosti jejich, a na srdci jejich napíši jej; i budu Bohem jejich, a oni budou mým lidem.
*2563*
A to se stalo, Bůh je a nebo měl by být v nás:
Efezským 4 : 6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
*5482*
A nebo i:
1.Jan 4 :13 Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.
14 A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa.
15 Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.| Předmět: RE: Naplnilo se proroctví ?
26.10.22 22:35:31 | #1873 (1)

Tak jasně že existují i podivíni co tvrdí že mají k Bohu vztah :).
Ale na co vztah když Bůh je a nebo měl by být v nás ?
Vztahy máme s bližními :-)
Ono sousloví "Vztah k Bohu" se v Bibli ani nikde nenachází, to tak mají asi jenom bezbožníci :-).
*4105* *6763* *27012*


 #1872 

| Předmět: RE: RE: Naplnilo se proroctví ?
12.01.23 00:15:44 | #1898 (2)

Proč by jsi nemohla mít vztah k představě. A to už jen tím, že se k Bohu modlíš. A co věřící, to jiná představa. Je to stejné, jako odporný vztah k vodníkovi, strach z čerta …. *6561*


 #1873 

| Předmět: RE: RE: RE: Naplnilo se proroctví ?
12.01.23 07:39:29 | #1899 (3)

Jo jo vztah mohu mít a nebo mám i k Tobě :-).


 #1898 

| Předmět: RE: Naplnilo se proroctví ?
27.10.22 04:50:35 | #1874 (1)

Ježíš se za to i modlí ve své poslední modlitbě aby tomu tak bylo:
Jan 17
21 Aby všickni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal.
22 A já slávu, kterouž jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jakož i my jedno jsme.
23 Já v nich, a ty ve mně, aby dokonáni byli v jedno, a aby poznal svět, že jsi ty mne poslal, a že jsi je miloval, jakožs i mne miloval.


 #1872 

| Předmět: RE: RE: Naplnilo se proroctví ?
02.11.22 08:21:20 | #1876 (2)

A nebo taky i toto info:
Efezským 4
4 Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni,
5 jeden Pán, jedna víra, jeden křest,
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech.
1.Korintským 12
6 A rozdílné jsou moci, ale tentýž Bůh, jenžto působí všecko ve všech..
13 Skrze jednoho zajisté Ducha my všickni v jedno tělo pokřtěni jsme..
14 Nebo tělo není jeden úd, ale mnozí.


 #1874