Rozcestník >> Náboženství >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 132548x
Příspěvků:
1631

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Bohové jste :-)?
11.10.22 12:10:07 | #1856

1. Jan 3
24 Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.
*7228*| Předmět: RE: Bohové jste :-)?
11.10.22 12:35:51 | #1859 (1)

To je evangelium a ne falešná učení že máme mít k Bohu vztah a nebo že Bůh je Trojjediný ve třech osobách a nebo prosení se u Panenky Marie aby se za nás přimluvila, to je všechno mimo evangelium, o tom v Bibli nikde není!!


 #1856 

| Předmět: RE: Bohové jste :-)?
11.10.22 12:28:19 | #1857 (2)

1. Jan 4 :13
12 Boha žádný nikdy nespatřil, ale milujeme-liť jedni druhé, Bůh v nás přebývá, a láska jeho dokonalá jest v nás.
13 Po tomtoť poznáváme, že v něm přebýváme, a on v nás, že z Ducha svého dal nám.


 #1856 

| Předmět: RE: RE: Bohové jste :-)?
11.10.22 12:37:13 | #1860 (2)

To tím praktikují zřejmě nějaké pohanství, nebo co.


 #1859 

| Předmět: RE: RE: Bohové jste :-)?
11.10.22 12:30:01 | #1858 (3)

A nebo i :

1. Jan 4
15 Kdož by koli vyznával, že Ježíš jest Syn Boží, Bůh v něm přebývá, a on v Bohu.


 #1857 

| Předmět: RE: RE: RE: Bohové jste :-)?
11.10.22 12:45:06 | #1861 (3)

A nebo tím vyjadřují že v nich Bůh ani Duch pro něco není ?


 #1860 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bohové jste :-)?
11.10.22 15:25:43 | #1863 (4)

Jjjo asi jsou lidi co jsou vzdáleni od Boha a lidi co v Bohu přebývají a Bůh v nich, to podle toho jaké učení přijali :-). *6763* *33692* *1238*


 #1861 

| Předmět: RE: RE: RE: Bohové jste :-)?
13.10.22 10:59:04 | #1866 (5)

1. Korintským 6
19 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
20 Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.


 #1858 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové jste :-)?
11.10.22 16:15:38 | #1864 (5)

1. Korintským 12
2 Víte, že jste byli pohané, kteříž k modlám němým, jakž jste bývali vedeni, tak jste chodili.
3 Protož známoť vám činím, že žádný v Duchu Božím mluvě, nezlořečí Pánu Ježíši, a žádný nemůže říci Pán Ježíš, jediné v Duchu svatém.
4 Rozdílníť pak darové jsou, ale tentýž Duch,
5 A rozdílná jsou přisluhování, ale tentýž Pán,
6 A rozdílné jsou moci, ale tentýž Bůh, jenžto působí všecko ve všech.


 #1863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové jste :-)?
11.10.22 16:27:20 | #1865 (6)

Tak jak je o tom i v Efezkým 4.
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


 #1864 

| Předmět: RE: RE: Bohové jste :-)?
13.10.22 11:21:11 | #1867 (2)

Jojo je to tak:
Koloským 2
8 Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.
9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10 v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.
*16695*
Židům 10
10 Tou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo.
*16695*

1. Korintským 12
27 Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.


 #1859 

| Předmět:
03.10.22 19:31:34 | #1853

Na co mluvit s Bohem když :
Žalmy 139
4 Ještě nemám slovo na jazyku, a Ty víš už všechno.| Předmět: RE:
03.10.22 21:01:09 | #1854 (1)

Matouš 6
Při modlitbě nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
8 Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.


 #1853 

| Předmět: ..
23.09.22 11:33:52 | #1850

Trojjediný Bůh, Bůh ve třech osobách je falešné učení.
Trojjediný Bůh ve třech osobách se v Bibli ani nikde nevyskytuje, lidi si to vymysleli a mnohé lidi tím oklamali.
Bůh je v mnoha osobách podle Ef 4/6, 1Jan 4 /15-16 atd.
*32594*| Předmět: RE: ..
29.09.22 01:22:28 | #1852 (1)

Koloským 2
9V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.


 #1850 

| Předmět: Deuteronomium 30
10.09.22 11:14:42 | #1847

6Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a budeš živ.
7Všechny tyto kletby pak vloží Hospodin, tvůj Bůh, na tvé nepřátele a na ty, kdo tě nenávistně pronásledovali.
8Ty budeš opět poslouchat Hospodina a dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím.
9Hospodin, tvůj Bůh, ti dá nadbytek dobrého v každé práci tvých rukou, plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role. Hospodin se bude opět nad tebou veselit k tvému dobru, jako se veselil nad tvými otci,
10budeš-li poslouchat Hospodina, svého Boha, a dbát na jeho přikázání a nařízení, zapsaná v knize tohoto zákona, a navrátíš-li se k Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší.
11Tento příkaz, který ti dnes udílím, není pro tebe ani nepochopitelný, ani vzdálený.
12Není v nebi, abys musel říkat: „Kdo nám vystoupí na nebe, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili?“
13Ani za mořem není, abys musel říkat: „Kdo se nám přeplaví přes moře, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili?“
14Vždyť to slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval.
15Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo;
16když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.
17Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim,
18oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete.| Předmět: RE: Deuteronomium 30
10.09.22 11:17:27 | #1848 (1)

Je to o pudu sebezáchovy?


 #1847 

| Předmět: RE: RE: Deuteronomium 30
22.09.22 11:50:00 | #1849 (2)

O čem jiném by to měl být ?


 #1848 

| Předmět: dotaz
18.08.22 19:18:30 | #1842

To se mi to zdá a nebo zdejší diskutéři jsou jenom samí hulváti ?| Předmět: RE: dotaz
19.08.22 01:13:28 | #1843 (1)

Vyjma mě, já jsem anděl.| Předmět: RE: RE: dotaz
19.08.22 06:50:07 | #1844 (2)
*2057*

 #1843 

| Předmět: Jan 14 : 6
13.08.22 00:35:28 | #1837

"Já jsem" je cesta, pravda i život.


1  

| Předmět: RE: Jan 14 : 6
15.08.22 06:01:21 | #1840 (1)

Jan 14
1„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
2V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
3A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.
4A cestu, kam jdu, znáte.“
5Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“
6 Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.


 #1837 

| Předmět: RE: RE: Jan 14 : 6
15.08.22 06:05:30 | #1841 (2)

Koloským 2
9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10 v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.


 #1840 

| Předmět: no ne :-)
28.07.22 18:55:38 | #1830

Matouš 10, 40 Kdo přijímá vás, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal.
*3090*| Předmět: RE: no ne :-)
01.08.22 02:09:03 | #1834 (1)

To když přijímáme jméno Boha živých JSEM:
Exodus 3
.. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“
14 Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“
*30800*
Je to ale i její jméno když přijme toto jméno žena.


 #1830 

| Předmět: RE: RE: no ne :-)
01.08.22 02:12:38 | #1835 (2)

Matouš 28
19 .. křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého..

Křtěte je ve jméno JSEM.


 #1834 

| Předmět: RE: RE: RE: no ne :-)
01.08.22 14:57:35 | #1836 (3)

Jan 10
Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude vcházet i vycházeta a nalezne pastvu.
Jan 11
25 „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít.
Jan 14
6 „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
Židům 10
..cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest skrze své tělo,


 #1835 

| Předmět: RE: RE: RE: no ne :-)
07.10.22 23:54:05 | #1855 (3)

 #1835 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: no ne :-)
18.10.22 09:11:30 | #1870 (4)

Říkají v tom videu že Jméno Boha je sloveso, ano s tím souhlasím, přeci Bůh živých nebude mít jméno jako každý jiný :-).


 #1855 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: no ne :-)
18.10.22 10:14:55 | #1871 (5)

No však taky jak by se mohl Bůh který je i ve všech nás nějakým jménem jmenovat, Bůh je konající, to mi všichni se nějako jmenujeme, to je úděl lidí se nějako jménem jmenovat a pohanských bohů, někdy jménem pojmenováváme i zvířátka a nebo i lodě.


 #1870 

| Předmět: ..
22.07.22 05:39:23 | #1827

1. Timoteovi 2, 5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
*30800*
Galatským 3, 20 Prostředníka není potřebí tam, kde jedná jen jeden, a Bůh je jeden.| Předmět: RE: ..
23.07.22 06:48:17 | #1828 (1)

Tak to asi že není potřeba "kněze", choditi za knězem, když je jenom jeden prostředník mezi Bohem a lidmi.


 #1827 

| Předmět: RE: RE: ..
23.07.22 07:18:22 | #1829 (2)

Židům 8
1 To podstatné na tom, co je řečeno, je toto: Máme takového velekněze, který usedl po pravici trůnu Majestátu v nebesích,
2 je služebníkem svatyně a toho pravého stánku, který postavil Pán, a ne člověk.


 #1828 

| Předmět: RE: Lilith ?
19.07.22 07:02:39 | #1824 (1)

je to spíše mytologická postava v celém písmu není o ní ani zmínka
když by jsme se pohybovali v rovině náznaků, tak lze dojít i k tomu,
že had a tak dále je vlastně hadice, čili spojení Lilith s hadem není tak od věci
tím se dostáváme k tomu, koho tu ty vlastně v osobě hospodyňky propaguješ

možná by bylo dobré ono klasické dvakrát měř jednou řež| Předmět: RE: RE: Lilith ?
19.07.22 08:23:09 | #1825 (2)

Koho to vlastně v osobě hospodyňky propaguji?

Je to následování Krista, přeložit si přikázání i do ženského rodu je porád jenom následování Krista, zůstávati v Jeho Slovu v Duchu ale i v Pravdě, protože mluviti a nebo psát v mužském rodě mi pravdivé být nepřijde a Bůh živých jménem JSEM je pro všechny rody možné i pravdivé.


 #1824 

| Předmět: RE: RE: RE: Lilith ?
19.07.22 08:25:37 | #1826 (3)

"Proto, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, kterou je věčné odloučení od boží milosti..."
Mistr Jan Hus


 #1825 

| Předmět: Království boží ?
17.07.22 08:22:51 | #1821

1. Korintským 6
20 Byli jste přece koupeni za velikou cenu; oslavte tedy (svým tělem)Boha.
n.: ve svém těle a ve svém duchu, což obojí je Boží..
*2543*

1. Korintským 7
23 Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí!