Rozcestník >> Náboženství >> Slovo Boží

Informace

Název: Slovo Boží
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.09.2020 09:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 105967x
Příspěvků:
1297

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: Slovo Boží - O tom o čem je Bible.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: ..
23.05.24 08:17:39 | #1424
| Předmět: ..
04.05.24 21:01:56 | #1407

Bůh je určitě i ONA když obraz Boha a podoba Boha je člověk, muž a žena, o tom je Geneze
*30644*| Předmět: RE: ..
05.05.24 06:16:58 | #1408 (1)

Zkrácený překlad Bible pro ženy :
Uctívat a nebo milovati Paní svou Bohovou v Duchu a v Pravdě a bližní své tak jako sebe, tak si to Otec přeje? Víc nic k životu nepotřebujeme? Jo, jen aby byla láska v nás a aby jsme milovali bližní své tak jako sebe, nic víc k životu nepotřebujeme? O tom je život s Bohem a v Bohu? O čem jiném by mělo být Slovo Boží? O čem jiném je? Nevím že by evangelium Slova Božího mělo být o něčem jiném. *30* *6763* *27012*


 #1407 

| Předmět: RE: RE: ..
05.05.24 08:27:46 | #1409 (2)

Ga 5,14 Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě: „Miluj své bližní jako sebe.“
Mt 7,12 Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.
Mt 22,40 Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“


 #1408 

| Předmět: RE: RE: ..
05.05.24 08:45:12 | #1410 (2)

Jan 4
20Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!“
21Ježíš jí odpoví: „Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě.
22Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů.
23Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.
24Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“
25Žena mu řekla: „Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko.“
26Ježíš jí řekl: „Já jsem to – ten, který k tobě mluví.“


 #1408 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
05.05.24 08:59:55 | #1411 (3)

Rozumím tomu tak že Ježíš nechává odkaz pro ženy skrze ženu uctívat Boha v Duchu a v pravdě, to jest býti v Duchu a v pravdě, to jest být v reálu v Duchu božím. *15730*


 #1410 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ..
05.05.24 09:15:22 | #1412 (4)

A nemusí se kvůli tomu ani na tamtu horu ani do Jeruzaléma ani nikam jinam na podobná místa ale být v Duchu a v pravdě (tady a teť) ve jménu po Otci: Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha a to jméno je: JSEM (Exodus3/14). *30644*
Kristovo tělo jsou mnozí a tak mnozí jsou toho jména JSEM.


 #1411 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ..
05.05.24 09:19:45 | #1414 (5)

Matouš 5
3 Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské.
5 Blahoslavení tiší, neb dědictví obdrží na zemi.
*14377*


 #1412 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ..
05.05.24 09:24:24 | #1415 (5)

Tak krásné evangelium pokazili mudrlanti co si vymysleli trojjediného Boha ve třech osobách, Bůh je v Mnoha osobách a ne jenom ve třech :-).


 #1412 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
07.05.24 07:58:41 | #1416 (6)

A protože je Bůh v nás a prostřednictvím všech (Ef4:6) tak je i rodu ženského neb je i v ženách a skrze ženy se projevuje jak jinak než že žensky, mateřsky a nebo macešsky, tak nějako to je :-) když obraz Boha a podoba Boha je člověk, muž a žena.


 #1415 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
10.05.24 06:08:50 | #1417 (7)

To jsme všichni obraz a podoba Boha dědičně po Adamovi a Evě?
V Písmu jsou výzvy :
Matouš 5, 48 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.
List Jakubův 1, 4 A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.

  1. Petrův 1, 15 ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.
  2. Petrův 1, 16 Vždyť je psáno: ‚Svatí buďte, neboť já jsem svatý.‘

 #1416 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
17.05.24 08:18:01 | #1418 (8)

Ženy asi že nemohou být "dokonalé" jako Otec vždy jen jako matky nebo dcery..
Obraz Boha a podoba Boha je muž a žena i toto to potvrzuje.
*33767*


 #1417 

| Předmět: RE: ..
21.05.24 11:58:34 | #1423 (1)

Kdyby Bůh chtěl aby jsme výhradně milovali Boha Otce tak by to v tom Novém zákoně bylo, ale není to tam tak napsáno, ani ve Starém zákoně.


 #1407 


| Předmět:
03.05.24 23:32:46 | #1404

Správce tu trpí sebemluvou sám k sobě *27179* *5679* a nikdo mu neodporuje *34019* *35093* protože tu nikdo nechodí *33666*| Předmět: RE:
03.05.24 23:36:49 | #1405 (1)

Jo jo máš pravdu nikdo sem nechodí, ja už taky ne :-).


 #1404 

| Předmět: RE:
04.05.24 08:52:43 | #1406 (1)

Slovu božímu se nedá odporovat.
Dnes jsem se na FB dočetla :
Deuteronomium 28:28 (CSP)
Hospodin tě bude bít šílenstvím, slepotou a pomateností mysli.
*30800* *32594* *33767*


 #1404 

| Předmět: RE: RE:
17.05.24 08:57:44 | #1419 (2)

nepozorně si četla, nepsal jsem o slovu Božím ale o správci *12619*


 #1406 

| Předmět: RE: RE: RE:
17.05.24 13:52:23 | #1420 (3)

No právě, Hospodin tě bije šílenstvím, slepotou a pomateností mysli.


 #1419 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
18.05.24 01:51:48 | #1421 (4)

Hospodin nic takového nedělá Bůh je čistá láska ne násilí.
Ty ale za tyto pomluví úplně nemůžeš, nemáš Ducha pravdy.
Můžeš však za to, že si fanatická. *5200*


 #1420 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
18.05.24 04:59:05 | #1422 (5)

Jojo je to tak :-)
Deuteronomium 28:28
יהוה tě bije šílenstvím, slepotou a pomateností mysli. :-)
*2543* *19557* *2543*
A neb:
Zachariáš 12, 4
V onen den, je výrok יהוה, raním každého koně pomateností a jeho jezdce šílenstvím. Na dům judský otevřu své oči, ale všechny koně národů raním slepotou.


 #1421 

| Předmět: Bůh v nás a mi v Bohu
17.04.24 03:38:37 | #1400

Jan 17: 21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23 já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.
*30800*
1.Jan 4:15 Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
*1238*
16 ..Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm..| Předmět: RE: Bůh v nás a mi v Bohu
17.04.24 03:48:29 | #1402 (1)

Je i na tomto je vidět že Ježíš o Trojjediném Bohu ani o třech osobách v Bohu nic neučil, Bůh je mnoho osob a Bůh v nich, takové a o tom je učení Ježíše Krista, o tom je evangelium že je a nebo měl by být Bůh v nás a mi v Bohu.


 #1400 

| Předmět: RE: RE: Bůh v nás a mi v Bohu
26.04.24 04:35:59 | #1403 (2)

List Galatským 5, 14
Neboť celý Zákon je naplněn v jednom slovu: ‚ Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.‘


 #1402 

| Předmět: Vzkříšení
31.03.24 13:42:35 | #1396

Co když přišel s vonnými látkami a oleji k hrobu Ježíše někdo dřív než v neděli, to jest už v sobotu? Někdo kdo nesvětil sobotu, nějací praví učedníci jeho kteří již věděli že se to v sobotu může dělat, tak jako i Ježíš v sobotu uzdravoval, že jim to nebylo znesvěcením soboty za ním ke hrobu i do hrobu jít a tak mohl být vzkříšen už v sobotu a nebo v noci na neděli, v neděli ráno totiž našli Ti ostatní co přišli "pozdě" už jenom prázdný hrob.| Předmět: RE: Vzkříšení
08.04.24 22:25:05 | #1397 (1)

Tak třebas Ježíšův nejoblíbenější učedník Jan s Ježíšovou matkou a nebo Josef z Arimatie s Nikodémem.


 #1396 

| Předmět: RE: RE: Vzkříšení
12.04.24 17:41:08 | #1398 (2)

Marek 16:9 Ráno prvního dne týdne, když Ježíš vstal, ukázal se nejprve Marii Magdalské, od níž kdysi vyhnal sedm démonů. 10Ona šla a oznámila to těm, kteří byli s ním a kteří teď plakali a truchlili. 11A oni, když uslyšeli, že opět žije a že ho spatřila, neuvěřili. 12Potom se v jiném způsobu ukázal dvěma z nich cestou, když šli na pole. 13A oni odešli a oznámili to ostatním, ale ani těmto neuvěřili. 14Nakonec se ukázal Jedenácti, když byli u stolu; pokáral jejich nevěru a tvrdost srdce, protože neuvěřili těm, kteří ho spatřili vzkříšeného z mrtvých.


 #1397 

| Předmět: RE: RE: RE: Vzkříšení
12.04.24 17:42:49 | #1399 (3)

Učedníci až třetí v pořadí.


 #1398 

| Předmět:
21.03.24 18:47:47 | #1376

A o čem je Bible?| Předmět: RE:
22.03.24 01:29:30 | #1377 (1)

O Bohu, že je v nás, to mi jsme chrám.


 #1376 

| Předmět: RE: RE:
22.03.24 06:55:17 | #1378 (2)

Mým trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou země. Kdepak je dům, který mi chcete vybudovat? Kdepak je místo mého odpočinutí? Vždyť všechny tyto věci učinila moje ruka. Izajáš 66

Avšak Bůh nepřebývá v chrámech, vystavěných lidskýma rukama, jak praví prorok: "Mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou! Jaký chrám mi můžete vystavět, praví Hospodin, a je vůbec místo, kde bych mohl spočinout?" Skutky 7,48

Ježíš odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek." Jan 14,23

Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy. 1 Korintským 3,16

Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? 1 Korintským 6,19

Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: "Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem." 2 Korintským 6,16

Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Efezským 2,20

Píši ti to, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. 1 Timoteovi 3,14

Kristus ...je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Židům 3,6

I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti. 1 Petr 2,5

Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů. 1. Korintským 12,27

Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Efezským 4,6


 #1377 

| Předmět: RE: RE: RE:
22.03.24 07:41:45 | #1379 (3)

Lidi by chtěli mít a nebo Boha Trojjediného ve třech osobách a nebo aby Bůh byla bytost někde v nebesích a mohli mít tak k bezpečně vzdálenému Bohu vztah i když těsný a nebo úzký ale vztah, ale ono je to podle Bible jinak:
Bůh je v nás a Kristovo tělo jsou mnozí.


 #1378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
22.03.24 07:49:01 | #1380 (4)

1.Jan 4
12Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
13Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.
14A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa.
15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
17V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu – neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě.
18Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
19My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.
20Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
21A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje svého bratra.(své bližní).


 #1379 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
22.03.24 08:13:00 | #1381 (5)

Jenom že:
Matouš 5
43 Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního a svého nepřítele měj v nenávisti.‘
44 Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.
45 Tak budete synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé.
46 Jakou máte odplatu, když milujete jen ty, kdo milují vás?
47 A co mimořádného děláte, když zdravíte jen své bratry(sestry)?
48 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.(matka).“ 


 #1380 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
22.03.24 08:37:27 | #1383 (6)

A samozřejmě že je i Bůh rodu ženského když je v nás všech :-).


 #1381 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
22.03.24 08:38:12 | #1384 (7)

Když obraz Boha a podoba Boha je člověk, muž a žena.


 #1383 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
22.03.24 08:41:32 | #1385 (8)

Amen :-).


 #1384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
22.03.24 19:26:40 | #1386 (4)

A milovati máme Boha svého/svou celým svým...a bližní své tak jako sebe:-)
Na těchto dvou přikázáních stojí zákon celý i proroci.
Amen :-).


 #1379 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
22.03.24 19:35:03 | #1387 (5)

A neb:
Evangelium podle Matouše 7, 12
Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim; neboť to je Zákon a Proroci.“


 #1386 

| Předmět: RE:
23.03.24 08:10:44 | #1388 (1)

Možná jenom o tom že Bůh je láska?
*14521* *1028* *1247* *1238* *33692* *25413* *33692* *1238* *1247* *1028* *14521*


 #1376 

| Předmět: RE: RE:
24.03.24 02:38:19 | #1390 (2)

Kdo nemiluje:

Janův 3, 14 My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti.
Janův 4, 8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
Janův 4, 20 Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
*30800*
(Je ten text zabratrovaný jako by ženy neexistovali)


 #1388 

| Předmět: RE: RE: RE:
25.03.24 01:10:05 | #1391 (3)

Izajáš 66:14
..Uzříte zajisté, a radovati se bude srdce vaše, a kosti vaše jako bylinka zkvetnou..


 #1390 

| Předmět: Aby to nezapadlo
19.03.24 19:30:45 | #1374

"Ejn Sof (hebrejsky אֵין סוֹף‎), doslova „bez konce“ či též „nekonečný, neomezený“, je termín, pomocí něhož je v kabale vyjadřována nepoznatelnost podstaty Boha v absolutním smyslu.| Předmět: RE: Aby to nezapadlo
19.03.24 19:43:35 | #1375 (1)

kabala (hebr. přijetí) Žid. mystika. Dějiny k., jež je považována za integrální součást judaismu, sahají od starověku až do dnešní doby. Člení se na řadu různých učení a směrů, přičemž zákl. myšlenky jsou společné či velmi blízké. Nejstarší mystické úvahy se člení do dvou skupin. Činy stvoření (hebr. Ma’ase berešit) obsahují názory na svět a jeho vznik. Činy merkava (Ma’ase merkava) obsahují prožitky mystické duše, která prochází ve stavu mystického vytržení nebesy až k božímu trůnu. *35188*


 #1374 

| Předmět: ..
16.03.24 06:04:59 | #1372

2. Královská 17
9 Izraelci podnikali věci, které nemohly obstát před יהוה, jejich Bohem: nastavěli si posvátná návrší ve všech svých městech, jak při hlídkové věži, tak v opevněném městě,
10postavili si posvátné sloupy a kůly na kdejakém vysokém pahorku a pod kdejakým zeleným stromem
*30800*
To ale křesťané také tak dělají od nepaměti, proto máme tolik kostelů a chrámů a kapliček a křížů a soch světců a madon atd.
*14521*
Tak že to neobstojí před יהוה ?| Předmět: RE: ..
16.03.24 06:35:08 | #1373 (1)

Lukáš 10:2  Řekl jim: "Žeň je mnohá a dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.


 #1372 

| Předmět: Eufrat
12.03.24 07:42:13 | #1371

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: ok| Předmět: Jako slunce
09.03.24 05:11:29 | #1364

Pro DalkoT :
Jako slunce
• Deuteronomium 33, 2 „Hospodin přišel ze Sínaje, jako slunce jim vzešel ze Seíru, zaskvěl se z hory Páranu
• Soudců 5, 31 ti, kdo jej milují, budou jako slunce vycházející v plné síle.
• Žalmy 89, 37 jeho trůn přede mnou bude jako slunce,
• Matouš 13, 43Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyš!“
• Matouš 17, 2A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý.
• Zjevení Janovo 10, 1TNad jeho hlavou byla duha, jeho tvář byla jako slunce, nohy jako ohnivé sloupy;
světlo světa
Matouš 5, 14Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
Jan 8, 12Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“
Jan 9, 5Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“
Dále je ve Zjevení 21
23To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek.
24Národy budou žít v jeho světle; králové světa mu odevzdají svou slávu.
25Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude.

Jan 1
4V něm byl život a život byl světlo lidí.
5To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

Evangelium podle Jana 3,
19Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět
20Neboť každý, kdo jedná zle, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. 21Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu

Potom ještě za Pavla z Tarzu obklíčilo světlo z nebe a byl to ježíš Kristus.

(Určitě by se toho v Bibli našlo více)

*15730* *7228* *35188* *1149* *30*


| Předmět: RE: Jako slunce
09.03.24 06:15:16 | #1365 (1)

Jojo není a ani nemůže být pochyb o tom že Bůh je světlo a nebo jako slunce i mi máme být světlem. o tom jsou podobenství v Bibli, o lampách, o svícnech, o osvícení, o tom že nebýt v tmě i když zhasneme tak světlo vždy nějaké je a možná ta tma ve vesmíru se nám jenom zdá že je a ve skutečnosti není.


 #1364 

| Předmět: RE: Jako slunce
09.03.24 09:41:00 | #1366 (1)

To je vše podobenství, tak jako je i v tom příspěvku, na který jsem reagoval - chtěl jsem znění, že když sníme od něho podávaný chléb, tak budeme svítit - takže - to o tom chlebu bych prosil. *34087* *34087* *34087*


 #1364 

| Předmět: RE: RE: Jako slunce
10.03.24 06:28:16 | #1367 (2)

To je v Jan 6.


 #1366 

| Předmět: RE: RE: Jako slunce
10.03.24 07:12:44 | #1368 (2)

To je ale nějaká Tvoje verze "když sníme od něho podávaný chléb, tak budeme svítit" to jsem nikde nenapsala.

Ale náboženství je o přejití z tmy do světla, to jako jo, proto se používá slovo "tmářské" což je tma a opak toho je světlo : Jan 1:5To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.


 #1366 

| Předmět: RE: RE: RE: Jako slunce
10.03.24 12:58:48 | #1369 (3)

proto si přečti knihu Temná noc od Svatého Jana od Kříže
Noc je synonymem duchovního procesu, proto se v dílech Jana od Kříže jeví jako pokrok, přechod od života, v němž převládají žádosti a vášně, k životu ovládanému nadpřirozenou a nezištnou láskou. *691*


 #1368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jako slunce
12.03.24 07:03:35 | #1370 (4)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: ok


 #1369