Rozcestník >> Náboženství >> Slovo Boží

Informace

Název: Slovo Boží
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.09.2020 09:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 106193x
Příspěvků:
1299

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: Slovo Boží - O tom o čem je Bible.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Lukáš 12,49-53
13.11.21 18:46:44 | #502

Ježíš řekl svým učedníkům: "Oheň jsem přišel vrhnout na zem,
a jak si přeji, aby už vzplanul! V křest mám být ponořen,
a jak je mi úzko, než bude vykonán! Myslíte,
že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám,
ale rozdělení. Od nynějška totiž bude rozděleno pět
lidí v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem.
Budou rozděleni otec proti synovi a syn proti otci,
matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti
snaše a snacha proti tchyni."

Lukáš 12,49-53


1 1  

| Předmět: RE: Lukáš 12,49-53
13.11.21 19:18:22 | #503 (1)

1  
 #502 

| Předmět: RE: RE: Lukáš 12,49-53
30.11.21 02:39:48 | #578 (2)


| Předmět: Matouš 5:34 - 37
13.11.21 18:03:53 | #501

Já však vám praví, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože nebe je trůn Boží; ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále;  ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal.

Vaše slovo buď `ano, ano - ne, ne´; co je nad to, je ze zlého.
| Předmět: Chrám
13.11.21 17:51:06 | #499

Skutky 17
24 Bůh ... nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli

1.Korintským 6
19 ..to vaše tělo je chrámem Ducha svatého..| Předmět: RE: Chrám
13.11.21 18:01:42 | #500 (1)

1 Královská 8:27  Ale může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou pojmout, natož tento dům, který jsem vybudoval?| Předmět: RE: RE: Chrám
17.11.21 04:42:18 | #505 (2)

Izajáš 66
1 Takto praví Hospodin: Nebe jest mi stolice, a země podnože noh mých. Kdež ten dům bude, kterýž mi vzděláte? Aneb kde bude místo odpočívání mého?
2 Nebo všecko to ruka má učinila, a jí stojí všecko, praví Hospodin. I však na toho patřím, kdož jest chudý a skroušeného ducha, a třese se před slovem mým.


 #500 

| Předmět: RE: RE: RE: Chrám
17.11.21 04:45:51 | #506 (3)

Bible, překlad 21. století
Izajáš 66
2...Všímám si ale ztrápených a v duchu zkroušených, kteří se chvějí před slovem mým.


 #505 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Chrám
17.11.21 19:32:15 | #507 (4)

Izajáš 66:2  Laskavě pohlédnu na toho, kdo je utištěný a na duchu ubitý, kdo se třese před mým slovem."


1  

| Předmět: RE: Chrám
17.11.21 19:41:09 | #508 (1)

Souhlas. Tělo věřících je sídlem Boha. Je to představa Boha v hlavách věřících matně sjednocovaná duchovními. Bohů je tolik, kolik je věřících. Co věřící, to jiný Bůh. *6561*


 #499 

| Předmět: RE: RE: Chrám
17.11.21 19:50:03 | #509 (2)

To není představa:
Skutky 17
28 Nebo jím živi jsme, a hýbeme se, i trváme, jakož i někteří z vašich poetů pověděli: Že i rodina jeho jsme.


 #508 

| Předmět: RE: RE: RE: Chrám
17.11.21 22:38:50 | #510 (3)

Skutky apoštolské 17:28  `Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme´, jak to říkají i někteří z vašich básníků: `Vždyť jsme jeho děti.´| Předmět: RE: RE: RE: RE: Chrám
17.11.21 22:48:31 | #511 (4)

No jo no v novodobých překladech z dospělých lidí nadělali děti.


 #510 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Chrám
18.11.21 07:06:38 | #513 (5)

Ale my jsme Boží děti
Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno.
Jan 1:12 B21
https://bible.com/bible/15/jhn.1.12.B21


 #511 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chrám
18.11.21 07:28:36 | #514 (6)

Jsem vyrůstala na Kralickém překladu Bible a tam je:
Jan 1:12 Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc syny Božími býti, totiž těm, kteříž věří ve jméno..

A tak jsem si povšimla že ze synů v novodobějších překladech nadělali děti a nepřijde mi to být OK neb Ježíš nás pasoval za přátele, na bratra, sestru i matku.


 #513 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chrám
18.11.21 10:02:08 | #515 (7)

a kde se vzali ti synové boží ? kdo to je ?

V jednom dokumentu Bibických záhad pravili, že původně se v Bibli i její židovské předloze píše o bozích v množném čísle. Jenže to vyvolávalo nechtěné otázky a tak rabíni i Křesťani v Bibli přepsali bohy na anděly a syny boží ....... Jenže i to vyvolává další otázky, ale ne u oveček, jen u těch co používají vlastní rozum| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chrám
18.11.21 10:11:36 | #516 (8)

Jo jo prý dřív bylo Elohim/Bohové a v žalmu je:
Ž 82,6 Řeklť jsem já byl: Bohové jste, a synové Nejvyššího vy všickni;

Ježíš se na to odvolává v J 10,34.., a Bůh o sobě mluvívá v množném čísle až do zmatení jazyků pod Babylonskou věží..hm..


 #515 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.21 10:17:47 | #518 (9)

ano, Elohim| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.21 18:21:43 | #519 (10)

Bůh je El| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.21 18:27:29 | #524 (11)

No to Him si odpustili ..proč ?


 #519 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.21 18:42:59 | #525 (12)

Jsem se dočetla:
Zacházení s Elohim jako s jednotným i množným číslem je podle Marka Sametha v souladu s teorií, kterou předložili Guillaume Postel (16. století) a Michelangelo Lanci.(19. století), že Bůh Izraele byl starověkými kněžími chápán jako jedinečné božstvo dvou pohlaví.
https://en.wikipedia.org/wiki/Elohim
S čímž se tedy kupodivu stotožňuji :-)


1  
 #524 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.21 18:51:03 | #526 (13)

Dva aspekty duše
Vznešené majestátnosti ducha lásky naučí mateřský génius náboženství. Slovo se stalo mužem, ale svět bude spasen, až se Slovo stane ženou.
https://en.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Postel


1  
 #525 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.21 19:08:10 | #528 (12)


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.21 19:10:59 | #530 (13)

V domě mého Otce je mnoho příbytků :-)


 #528 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.21 21:53:50 | #531 (14)

můj Otec pracuje neustále| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.21 03:51:40 | #532 (15)

Na tom Domě ?


 #531 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.21 08:42:07 | #538 (16)

Jan 14:2  V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to.
Jdu, abych vám připravil místo.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.21 09:03:26 | #541 (17)

1P 2,5 I vy, jakožto kamení živé, vzdělávejte se v dům duchovní, kněžstvo svaté, k obětování duchovních obětí, vzácných Bohu skrze Jezukrista.


 #538 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.21 09:06:49 | #542 (18)

Efezským 2 ..a patříte do Boží rodiny; 20byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš, 21v němž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v Pánu; 22v něm jste i vy všichni spolu budováni v Boží příbytek v Duchu.


 #541 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.21 10:00:22 | #543 (19)

Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kterés tam umístil – co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že o něj pečuješ? O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, nad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi složil vše. Ovce a kozy, všechen dobytek i všechnu polní zvěř, ptáky na obloze i mořské ryby, vše, co putuje napříč oceány. Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš!
Žalmy 8:4‭-‬10

O málo nižším než Boha jsi jej stvořil.{color: lime} *16695*


2  
 #542 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.11.21 10:35:33 | #548 (20)
*13454* *32594*

Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše.
3 Jan 1:2 B21

Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla! To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to občerství.
Přísloví 3:7‭-‬8 B21
.{color: green}

*24124*

 #543 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.11.21 12:55:02 | #551 (21)

Jo jo moc hezké konwalinko jen mne to zase vede k uvažování o tom že ženy mají Boha svou Hospodinku :-). *30800*
Ale to neva že :-).


 #548 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.11.21 16:00:34 | #552 (22)

Genesis 4:1  I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina."


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.11.21 10:21:57 | #553 (21)

*32594*
Mé nohy ale skoro uklouzly, mé kroky málem zbloudily. Začal jsem totiž závidět pyšným vida blahobyt ničemných: Žádnou bolestí se netrápí, tělo mají vypasené, bez vady. Lidské strádání sami neznají, běžnými bídami nejsou stiženi. Pýchu jak náhrdelník stavějí na odiv, jak šatem se halí vlastní krutostí. Oči se jim zalévají tučností, mají víc, než si lze představit. Smějí se, když mluví o neštěstí, ve své povýšenosti hrozí násilím. Svými ústy po nebi lapají, jazykem smýkají po zemi. Jeho lid se proto hrne za nimi, řeči o hojnosti lačně hltají, když jim říkají: „Copak Bůh něco ví? Má snad Nejvyšší o něčem ponětí?“ Nuže, takto se mají ničemní – ve stálém pohodlí kupí bohatství!
Žalmy 73:2‭-‬12 B21

**Když moje srdce hořkost naplnila, v útrobách když mě bolest bodala, nechápavý jsem byl, nic jsem neznal, jak tupé zvíře jsem ti musel připadat! Vždycky jsem ale s tebou byl, vždyť jsi mě držel za mou pravici. Ty mě povedeš svými záměry a nakonec mě přijmeš do slávy. Koho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi! I když mé tělo i srdce strádají, Bůh je má síla, můj podíl navěky!
Žalmy 73:21‭-‬26 B21.{color: red} **


1  
 #548 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.11.21 20:47:55 | #554 (22)

Žalm 74
1 Vyučující, Azafův. Proč, ó Bože, nás tak do konce zamítáš? Proč roznícena jest prchlivost tvá proti stádci pastvy tvé?
2 Rozpomeň se na shromáždění své, jehož jsi od starodávna dobyl a vykoupil, na proutek dědictví svého, na Sion horu tuto, na níž přebýváš.
3 Přispějž k hrozným pustinám. Jak všecko pohubil nepřítel v svatyni!
4 Řvali nepřátelé tvoji u prostřed shromáždění tvých, a na znamení toho zanechali množství korouhví svých.
5 Za hrdinu jmín byl ten, kterýž co nejvýše zdvihl sekeru, roubaje vazbu dříví jeho.
6 A nyní již řezby jeho napořád sekerami a palicemi otloukají.
7 Uvrhli oheň do svatyně tvé, na zem zřítivše, poškvrnili příbytku jména tvého.
8 Řekli v srdci svém: Vyhubme je napořád. Takž vypálili všecky stánky Boha silného v zemi.
9 Znamení svých nevidíme, jižť není proroka, aniž jest mezi námi, kdo by věděl, dokud to stane.
10 I dokudž, ó Bože, útržky činiti bude odpůrce? A nepřítel ustavičně-liž rouhati se bude jménu tvému?
11 Proč zdržuješ ruku svou, a pravice své z lůna svého nevzneseš?
12 Však jsi ty, Bože, král můj od starodávna, působíš hojné spasení u prostřed země.
*16695* *21662* *15730* *158* *14377* *18247*


 #553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.11.21 22:12:15 | #555 (23)

2 Petrův 3:9  Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.
Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem.

*7674*

1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.11.21 03:23:21 | #556 (24)

Konečně diskuzní forum kde nás za Slovo Boží z Bible nikdo neperzekvuje a nešikanuje :-)
Můžou se zde verše z Bible klást do příspěvků svobodně i bez komentáře a bez stresu z následných postihů mazání + vyloučení blokacemi, nevim co to je že některým správcům vadí verše z Bible a v příspěvcích je odmítají, to zřejmě visitor77 tady vychoval bludné stádo odmítačů Slova božího, setkávala jsem se v diskuzích s tímto postojem k Písmu velice často i setkávám, naposledy mi Slovo Boží smazal Ondi, co jim je ? Je to divné..


 #555 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.11.21 22:37:47 | #557 (25)

Židům 4:12  Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.
Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat.


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 08:31:08 | #559 (26)

*32594* Žalm Davidův. Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu! On ti všechny tvé viny odpouští, on tě uzdravuje ze všech nemocí. On tě vykupuje od smrti v propasti, on tě korunuje láskou a něžností. On štědře naplňuje tvé žádosti, mládí ti obnovuje jako orlovi!Žalmy 103:1‭, ‬3‭-‬5 *3577*


 #557 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 12:35:29 | #560 (27)

1 Petrův 1:14  Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti; ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: `Svatí buďte, neboť já jsem svatý.´
Jestliže `vzýváte jako Otce´ toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. *34709*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.21 01:06:17 | #563 (28)

23Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. *1149*


 #560 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.21 01:03:06 | #561 (27)

To je pravda:-) *2543*


 #559 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.21 16:43:08 | #564 (25)

1 Janův 4:6  My jsme z Boha; kdo zná Boha, slyší nás, kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu.


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.21 18:11:50 | #565 (26)

Jo jo tak nějako to bude :-).


 #564 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.21 18:24:46 | #566 (27)

1 Janův 3:10  Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy:
Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.21 08:50:48 | #540 (16)

na jiných vesmírech mimo jiné


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.21 19:06:27 | #527 (11)

Elohim (אלהים‎) - Druhé nejčastější označení boha v bibli. Jde o plurál maskulina slova אל‎, respektive אלוה‎. Podle mystiků je toto jméno završením syntézy mužského a ženského principu, a jednoty s mnohostí v jediném Bohu. Slovo elohim lze na určitých místech v bibli překládat i jako „bohové“ ..... https://cs.wikipedia.org/wiki/Boží_jména_v_judaismu| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.21 19:09:49 | #529 (12)

Davidova hvězda:
Trojúhelník s vrcholem vzhůru značí oheň a mužskou energii.
Trojúhelník opačně položený pak vodu a ženskou energii.
Jejich základny symbolizují vzduch a zemi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Davidova_hv%C4%9Bzda


 #527 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.21 05:48:05 | #533 (11)

Dnes má svátek Elíšéwah - (Alžběta)


1  
 #519 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.21 08:15:32 | #534 (12)

 #533 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.21 08:19:01 | #535 (13)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chrám
18.11.21 10:15:38 | #517 (8)

V Koloským 2 je zase psáno:
8 Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.
9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10 v něm jste i vy dosáhli plnosti...

A nebo:

1. Jan 4
15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.


 #515 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.11.21 18:24:42 | #521 (9)

1 Janův 2:22  Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna.| Předmět: RE: RE: RE: Chrám
27.11.21 18:59:42 | #567 (3)

Co církev, to jiná představa Boha. Ale je fakt, že musí být docela mírumilovní. Při tom, že jsou všemocní a vševědoucí, kdo ví jak by dopadlo řešení případných sporů. Snad by z toho nebyly nové křižácké války.


 #509 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Chrám
28.11.21 06:54:05 | #568 (4)

Tak ja jsem z vůle boží žádnému církevnímu učení nenaletěla:-).
Ale je to tady s příslušníkmi církví často o nějaké jako když válce a při tom se jenom diskutuje že:-).


 #567 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Chrám
28.11.21 07:19:05 | #569 (5)

takže nejsi pokřtěná ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chrám
28.11.21 07:25:43 | #570 (6)

No jo ještě ne :-)
A taky u které církve by to mělo být když je jich tolik ?
Ale bylo mi dáno pojíst z Kristova těla tak že On ve mně a ja v něm:-).


 #569 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chrám
29.11.21 08:22:03 | #571 (7)

církev je jen jedna, kterou brány pekel nepřemohou KC
cca od roku 1400 začali vznikat tzv. protestantské, ano těch je mraky a je v podstatě jedno u které se pokřtíš, protože i když tě třeba vykoupou celou, nebude to svěcenou vodou| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chrám
29.11.21 08:26:46 | #572 (8)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chrám
29.11.21 08:27:48 | #573 (8)

Ja by jsem se z Hospodinkou do žádné církve asi že nevešla :-)


 #571 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.21 13:48:06 | #574 (9)

no ani slunce nikde nejí ,o)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.21 14:52:29 | #575 (10)

Ježíš říká:
Jan 16
12Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli.
A v Jan 6. je o chlebu živém z nebe.


 #574 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.21 18:49:22 | #576 (11)

Jan 16/13 Ale když přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu.


 #575 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.11.21 01:00:01 | #577 (12)

Jan 16:13  Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.11.21 03:12:46 | #579 (13)

Jan 16
14 Onť mne oslaví; nebo z mého vezme, a zvěstuje vám.
15 Všecko, cožkoli má Otec, mé jest. Protož jsem řekl, že z mého vezme, a zvěstuje vám.


 #577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.11.21 18:09:58 | #580 (14)

ON, ne ONA| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.11.21 18:24:10 | #581 (15)

Duch je hebrejsky Ruach ženského rodu, řecky Pneuma rodu středního a do češtiny už je to on nikoliv ona:-). hm..

Jisté je že na Ježíše se snesl Duch v podobě holubice, nikoliv v podobě holuba :-).


 #580 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.11.21 19:04:37 | #582 (16)

*2* ty nedáš pokoj, já jsem Muž a slunce nejím ,o)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.12.21 02:52:38 | #584 (17)

Kdyby Ti odlomil tak by jsi ano..


 #582 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.12.21 04:59:06 | #586 (18)

mně nemusí odlamovat, mám život sám v sobě| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.11.21 19:05:13 | #583 (16)

čeština je ekvivalentem aramejštiny| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.12.21 02:53:21 | #585 (17)

O Aramejštině se toho moc neví, už není moc těch co Aramejsky umí..


 #583 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.12.21 17:28:27 | #587 (17)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.21 08:48:19 | #588 (18)

můžeš mi říct, co tě oslovuje, já se v tom ztrácím ..| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.21 14:45:57 | #589 (19)

ja asi taky *14377*


 #588 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.12.21 02:33:58 | #590 (19)

To oslovení je pravděpodobnější ?
Ty, jenž zrozuješ, Otče-Matko Kosmu, soustřeď v nás své světlo, ať je k užitku

Více zde: https://cejnymat.webnode.cz/aramejsky-otcenas/

Jak by mohl být někdo otcem bez matky ?
To je asi že neuskutečnitelné..


 #588 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.12.21 03:41:36 | #591 (20)

Židům 7:3  Je bez otce, bez matky, bez předků, jeho dny nemají počátek a jeho život je bez konce. A tak podoben Synu Božímu zůstává knězem navždy.

Melchisedek nemá oni Otce| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.12.21 07:09:18 | #592 (21)

No jo ale Ježíš se modlil k Otci který se Mojžíšovi představil jako Bůh otců a tak zřejmě existuje i Bůh matek neb žena je také obraz a podobenství Boha, zrovna tak jako muž.


 #591 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.12.21 13:00:28 | #593 (22)

1 Korintským 11:3  Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh.

co ti na tomto není jasné ? budu rád když si to uvědomíš už jednou pro vždy| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.12.21 13:47:55 | #594 (23)

Jo jo tak ja to zkusím: doma žádnou mužskou hlavu nemám :-)


 #593 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.12.21 11:30:13 | #595 (24)

tak v církvi| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.12.21 11:33:45 | #596 (25)

Do žádné nechodím :-)
Jenom sem na net :-)


 #595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.12.21 11:42:30 | #597 (26)

tak snad víš kdo je kdo ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.12.21 11:45:39 | #598 (27)

To nevim co máš tím na mysli.


 #597 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.12.21 11:52:32 | #599 (28)

no kdo je muž a verš k zamyšlení :

Kazatel 7:28  Mezi tisíci jsem našel jednoho člověka, ale ženu jsem mezi těmi všemi nenalezl.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.12.21 11:58:10 | #600 (29)

Tak například rose66 je žena, tak říká, píše že někomu předala svůj nick ale tady se může za muže kde kdo vydávat.


 #599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.12.21 12:02:31 | #601 (29)

Tak možná že už našel :-)


 #599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.12.21 12:05:51 | #602 (30)

Lukáš 15:4  "Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne?


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.12.21 06:58:54 | #603 (31)

Lukáš 19
10Neboť Syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno.


 #602 

| Předmět: RE: Chrám
18.11.21 07:02:21 | #512 (1)

Děkuji Bohu za tuhle diskuzi


2  
 #499 

| Předmět: kdo je Bůh
25.10.21 01:11:35 | #490
| Předmět: RE: kdo je Bůh
25.10.21 21:26:18 | #491 (1)

Hm :
Můžeme rozhodně říci, že pravých bohů je velký počet a že je třeba prozkoumat, jaké informace nám Písmo o nich sděluje a proč.

Jako ,,bohové" jsou představovány všechny duchovní bytosti
Slovo bůh je používáno i samotným Písmem na Nejvyššího Boha a jeho duchovní služebníky (serafy, cheruby a anděly), avšak nejenom na ně.

Pravými bohy mohou být i lidé
Chápání významu slova bůh bylo dlouhodobou katolickou tradicí (která jím nahradila Boží jméno) posunuto do jakéhosi "mystična". Myšlení takto ovlivněného křesťana se vzpíralo byť jen uvažovat, že by bylo možné užít takového titulu legálně (z Božího hlediska) i pro člověka. Odmítnutí této alternativy však činí některé biblické pasáže téměř nesrozumitelnými (což byl další důvod k tomu, aby nejen katolická ale prakticky i všechny ostatní křesťanské církve prohlašovaly Bibli za tajemnou a člověku nepochopitelnou).

Nicméně toto označení na některé své služebníky použil v Písmu sám Bůh.


 #490 

| Předmět: RE: kdo je Bůh
25.10.21 21:29:15 | #492 (1)

No jo, však milovati máme Boha svého celým svým.., ..a bližní své tak jako sebe:-).


 #490 

| Předmět: RE: RE: kdo je Bůh
26.10.21 05:29:27 | #493 (2)

kdo je tvůj bližní ?| Předmět: RE: RE: RE: kdo je Bůh
26.10.21 07:55:32 | #494 (3)

Mt 5
43 Slyšeli jste, že řečeno jest: Milovati budeš bližního svého, a nenáviděti budeš nepřítele svého.
44 Ale jáť vám pravím: Milujte nepřátely vaše, dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, a dobře čiňte nenávidícím vás, a modlte se za nepřátely a protivníky vaše,


 #493 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: kdo je Bůh
26.10.21 12:47:08 | #495 (4)

odpověz svými slovy, kdo je tvůj bližní ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: kdo je Bůh
26.10.21 12:48:57 | #496 (5)

V současné době všichni ale může se stát že se občas na někoho zlobím ale dlouho mi to nevydrží :-).


 #495 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: kdo je Bůh
26.10.21 18:20:23 | #497 (6)

všichni ? i satan ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: kdo je Bůh
26.10.21 18:20:53 | #498 (7)

Jojo :-) To jinak nejde :-)


 #497 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: kdo je…
19.11.21 08:20:19 | #536 (8)

Jednota zahrnuje vše.....Jak Světlo, tak temnotu....| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: kdo…
19.11.21 08:43:12 | #539 (9)

Izajáš 45:7  Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci."
| Předmět:
25.10.21 00:54:13 | #481

Pokud někdo z vás mluví anglicky, mohli by jste se vyjádřit k tomuto krátkému videu?

Jsou tam velice zajímavé myšlenky...| Předmět: RE:
19.11.21 08:21:11 | #537 (1)

Tohle je super))) Dlouho jsem se tak nepobavil| Předmět: muž či žena ?
24.10.21 13:09:41 | #471

1 Timoteovi 6:16  On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.| Předmět: RE: muž či žena ?
24.10.21 20:56:35 | #472 (1)

Kralický překlad toho:
1 Timoteovi 6
16 Kterýž sám má nesmrtelnost, a přebývá v světle nepřistupitelném, jehož žádný z lidí neviděl, aniž viděti může, kterémužto čest a síla věčná. Amen.


 #471 

| Předmět: RE: RE: muž či žena ?
24.10.21 23:11:03 | #473 (2)

pohlaví ?| Předmět: RE: RE: RE: muž či žena ?
24.10.21 23:49:17 | #475 (3)

Všichni jsme jedno v Kristu, ..pohlaví ?


 #473 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: muž či žena ?
24.10.21 23:56:26 | #477 (4)

pohlaví hospodina| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: muž či žena ?
25.10.21 00:02:23 | #479 (5)

Jan 6
57Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.


 #477 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: muž či žena ?
25.10.21 00:20:15 | #480 (6)

Jan 6:53  Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.| Předmět: RE: muž či žena ?
24.10.21 23:44:48 | #474 (1)

Exodus 24 10Uviděli Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe.
11Ale nevztáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoli uzřeli Boha; i jedli a pili.| Předmět: RE: RE: muž či žena ?
24.10.21 23:55:58 | #476 (2)

bůh izraele není nesmrtelný| Předmět: RE: RE: RE: muž či žena ?
25.10.21 00:57:17 | #482 (3)

to pak ano, ale málo komu to dojde| Předmět: RE: RE: RE: RE: muž či žena ?
25.10.21 00:58:38 | #483 (4)

1. Samuelova 15, 29Věčný Bůh Izraele neklame ani nebude litovat; není to přece člověk, aby litoval.“| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: muž či žena ?
25.10.21 01:01:24 | #484 (5)

zde bible vydává izraelského boha za věčného. Ale bible je plná nesmyslů| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: muž či žena ?
25.10.21 01:06:16 | #486 (6)

to jen říká, že Izrael nebude mít jiného Boha| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: muž či žena ?
25.10.21 01:03:20 | #485 (5)

Izajáš 40, 28Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: muž či žena ?
25.10.21 01:07:36 | #487 (6)

to že je věčný neznamená, že nemá počátek, ale že nemá konec| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: muž či žena…
25.10.21 01:09:48 | #488 (7)

cokoli není věčné, má počátek a konec.....
Do nekonečna nikdy nenapočítáš| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: muž či…
25.10.21 01:10:41 | #489 (8)

Jediné, co je věčné, je nicota| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: muž či…
18.11.21 18:25:49 | #522 (8)

Kazatel 1:15  Co je pokřivené, nelze napřímit, a čeho se nedostává, nelze spočítat.
| Předmět: Izaiáš 43
10.10.21 12:22:08 | #469

Izaiáš 43
Přiveď mé syny z daleka a mé dcery od končin země,
7každého, kdo je nazýván mým jménem, jehož jsem stvořil ke své slávě, jehož jsem utvořil i učinil.| Předmět: RE: Izaiáš 43
10.10.21 12:43:05 | #470 (1)

Job 27:3
3 zatímco mám ještě v sobě celý svůj dech
a v chřípí mám Božího* ducha,
Job 33
4 Udělal mě Boží vlastní duch
a vlastní dech Všemohoucího přistoupil k tomu, aby mě přivedl k životu.


 #469 

| Předmět: RE: RE: Izaiáš 43
18.11.21 18:26:49 | #523 (2)

Jób 1:21  "Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno."
| Předmět: J ten a ten / יהוה
08.10.21 17:17:18 | #458

Tak jsem si tet dala práci a v překladači jsem každé písmeno z יהוה dala zvlášt do překladače a výsledek je: J ten a ten| Předmět: RE: J ten a ten / יהוה
09.10.21 00:50:10 | #459 (1)

takže Bůh je muž a né žena *6365*


 #458 

| Předmět: RE: RE: J ten a ten / יהוה
09.10.21 01:25:20 | #461 (2)

K Mojžíšovi promluvil Bůh otců a synů a ten je rodu mužského. ale jak je to s Bohem matek a dcer ?
Ony jsou také obraz a podobenství Boha :-).


 #459 

| Předmět: RE: RE: RE: J ten a ten / יהוה
09.10.21 02:07:52 | #462 (3)

Porád je to o tom že jestli to není tak že milovati mám Hospodinku Boha svou... a bližní své tak jako sebe:-), což je novozákonní dvojtero v ženském rodě podle Matouš 22/36-40.
*32594* *30* *6763* *32549*


 #461 

| Předmět: RE: J ten a ten / יהוה
09.10.21 02:47:41 | #463 (1)

Dala jsem do překladače "ta" a je to také to ono : ה


 #458 

| Předmět: RE: RE: J ten a ten / יהוה
09.10.21 03:17:32 | #464 (2)

A יה je jung - mladá osoba a ה už je jenom osoba, tak že překlad יהוה je mladá osoba a osoba, tedy otec a syn ale i matka a dcera?


 #463 

| Předmět: RE: RE: RE: J ten a ten / יהוה
09.10.21 03:21:41 | #465 (3)

No náboženství Boha živých o čem jiném by mělo být že:-).
*4105*


 #464 

| Předmět: RE: J ten a ten / יהוה
09.10.21 04:09:07 | #466 (1)

Tak že skutečný doslovný překlad Božího jména יהוה je On a on a nebo Ona a ona, Ten a ten a nebo Ta a ta, mladá a dospělá osoba / člověk?


 #458 

| Předmět: RE: RE: J ten a ten / יהוה
09.10.21 04:19:26 | #468 (2)

Jinejma slovama že každý se nějako jmenujeme :-), *21662* *14377* *33692* *7228* *32549*


 #466 

| Předmět: Žalm 107
02.10.21 10:13:42 | #456

19A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, zachránil je z tísně:
20seslal slovo své a uzdravil je, zachránil je z jámy.
21Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná ,
22ať mu obětují oběť díků, ať s plesáním vypravují o všech jeho skutcích.
| Předmět:
16.09.21 11:49:23 | #444

Jenze sposta lidi to nechape Fotačku)))))| Předmět: RE:
16.09.21 11:57:27 | #445 (1)

Možná až tak moc jednoduchou věc neumí a nebo nechtějí přijmout :-).
Efezským 4
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech.


 #444