Rozcestník >> Náboženství >> Slovo Boží

Informace

Název: Slovo Boží
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.09.2020 09:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 88894x
Příspěvků:
1117

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Slovo Boží - O tom o čem je Bible.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: ..
20.02.24 07:15:44 | #1250

Jan 5, 43Přišel jsem ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mne. Kdyby přišel někdo ve svém vlastním jménu, toho přijmete.
*30800*
Jo jo On nepřišel ve svém vlastním jménu: Ježíš :-)| Předmět: RE: ..
20.02.24 07:24:09 | #1251 (1)

13Ale Mojžíš Bohu odvětil: Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim: Bůh vašich otců mě k vám poslal. Až se mě zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím? 14Bůh Mojžíšovi odpověděl: JSEM, KTERÝ JSEM. A pokračoval: Toto řekneš synům Izraele: JSEM mě poslal k vám. 15Bůh ještě Mojžíšovi řekl: Toto řekneš synům Izraele: יהוה, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův mě poslal k vám. Toto je mé jméno navěky, toto je mé připomenutí z generace na generaci.


 #1250 

| Předmět: RE: RE: ..
20.02.24 07:27:21 | #1252 (2)

Asi je i Bůh matek a jmenuje se taky: JSEM.


 #1251 


| Předmět: B+O
01.02.24 04:05:48 | #1228

Lidi si vymysleli že Bůh je bytost a nebo osoba, je jim to asi že snadnější takto Boha vnímat, vždyť se sousedem když hodí řeč tak to také je nějaká bytost a nebo osoba.
Otázka zůstává proč v Bibli Bůh toto označení nemá že je bytost a nebo osoba i když v Bibli osoby i bytosti jsou tak ale Bůh v Bibli takto pojmenován není.
*25413*


1  

| Předmět: RE: B+O
01.02.24 17:12:04 | #1229 (1)

Jak by mohl být Bůh bytost a nebo osoba když je v nás:
1Jan 4
12Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
13Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.
14A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa.
15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
*32594*


 #1228 

| Předmět: RE: RE: B+O
11.02.24 08:00:29 | #1230 (2)

Bůh je anebo může být v nás, o tom je evangelium Ježíše Krista, to je ona, ta dobrá zpráva:
Jan 17:21-23, Ef 4:6, 1Jan 4:15,16
Bůh není jenom někde v nebesích anebo jenom nějaká bytost kdesi v nebi na trůně anebo někde vedle nás v jakési určité vzdálenosti ale je a nebo může být v nás, čímž to se stáváme údy Kristova těla:

1. Korintským 12
27 Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.
Matouš 25
40 Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘
A neb:
45 On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, mně jste neučinili.‘


 #1229 

| Předmět: RE: RE: RE: B+O
11.02.24 08:05:44 | #1232 (3)

Bytostmi Boha jsme mi lidi :-)


 #1230 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: B+O
11.02.24 12:09:03 | #1234 (4)

*4502* Žádný člověk Bohem nebyl, není a nebude!!! *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: B+O
11.02.24 12:14:20 | #1235 (5)

Jan 17:
17Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
18Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.
19Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni.
20Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří;
21aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23já v nich a ty ve mně;..
*32594* *33060* *30* *1149*


 #1234 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: B+O
11.02.24 12:17:41 | #1236 (6)

*12694* Jak se Vám daří, sestro? *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: B+O
11.02.24 12:19:43 | #1237 (7)

Asi tak nějako podobně jako Vám :-)
Chodila jsem někdy do včera na https://diskuze.chatujme.cz/nabozenstvi/ateisticka-spolecnost-t303?paginator-page=2756#p57500 a nadávali mi tam :-).


 #1236 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: B+O
15.02.24 17:10:24 | #1239 (8)

Jsou tam samí cvoci :-)


 #1237 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: B+O
15.02.24 17:56:12 | #1240 (9)

Jsou jako smečka vlků :-).


 #1239 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.24 17:59:50 | #1241 (10)

A nebo jako inkvizitoři :-)?
Kdyby mohli tak by mne upálil na hranici, do čarodějnice mi tam už jo.


 #1240 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.24 18:02:52 | #1242 (11)

I tak mám pravdu a nepomůže jim nic :-).

*33767*

 #1241 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.24 18:09:45 | #1243 (12)

Pardon, Slovo Boží je pravdivé :-).
*3090* *7228* *25413*


 #1242 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.24 18:14:33 | #1246 (13)

Jan 8
31 „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
32 Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“
*30800*
To je to takový problém zůstat v Jeho Slovu ?
Pro mnohé asi že jo :-).


 #1243 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.24 18:19:15 | #1247 (14)

Jan 14
22Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: „Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu?“
23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
24Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.
25Toto vám pravím, dokud jsem s vámi.
*3090*


 #1246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: B+O
20.02.24 07:30:17 | #1253 (9)

.A poznáme je po ovoci :-)


 #1239 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: B+O
15.02.24 19:20:19 | #1248 (8)

Už tam doufám že nebudu chodit, kdo jim je na ty jejich nadávky zvědavý, ať si s tím jdou k doktorovi že se neumějí slušně chovat, třebas jim na to něco dají :-).


1  
 #1237 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: B+O
15.02.24 20:32:37 | #1249 (9)

Dobrý večer *27179* Dostali jsme od lékaře dobrou radu máme být veselý *27179*


1  
 #1248 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: B+O
11.02.24 12:25:55 | #1238 (7)

A jak se máte vy ?
Včera bylo hezky, svítilo sluníčko *35188*


 #1236 


| Předmět: Izajáš 25: 6
16.01.24 11:59:34 | #1227

Iz 25:6
יהוה zástupů uspořádá pro všechny národy na této hoře hostinu z tučných jídel, hostinu z vyzrálých vín; z jídel tučných, dužnatých, a z přečištěných vyzrálých vín. 7A pohltí na této hoře zahalení, které zahaluje všechny lidi, a přikrývku, která přikrývá všechny národy. 8Navždy pohltí smrt a Panovník יהוה setře slzy z každé tváře; potupu svého lidu odstraní na celé zemi, neboť יהוה promluvil. 9A řeknou v onen den: Hle, toto je náš Bůh, očekávali jsme na něho a zachránil nás. Toto je יהוה, na něhož jsme očekávali, jásejme a radujme se v jeho záchraně!| Předmět: ..
03.01.24 08:14:17 | #1226

Je psáno: Oni budou mým lidem a ja jim budu Bohem.
Není psáno: Oni budou mé děti a ja jim budu Bohem :-)
*118*| Předmět: Numeri 6
01.01.24 05:34:38 | #1225

24 ‚Hospodinka ti požehná a ochrání tě,
25 Hospodinka rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostivá,
26 Hospodinka obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.‘

*4105* *32549* *14377*


| Předmět:
05.12.23 19:52:28 | #1217

F2:9 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,
*30800*
Jaké jiné jméno je nad každé jméno nežli : יהוה ?| Předmět: RE:
06.12.23 05:15:42 | #1218 (1)

Ježíš říká : Jan 5, 43 Přišel jsem ve jménu svého Otce..
http://biblenet.cz/app/b?book=John&no=5


 #1217 

| Předmět: RE: RE:
06.12.23 09:16:47 | #1220 (2)

Kdo ví, co je pravda a kde je pravda.
A proto jsou vatikánské archivy tak, přístupné, jako jsou:-)


1  

| Předmět: RE: RE: RE:
07.12.23 01:04:10 | #1221 (3)

No jo ale v jakém jiném jménu by přišel ?


 #1220 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
19.12.23 11:20:51 | #1222 (4)

Exodus 3
13 I řekl Mojžíš Bohu: Aj, já půjdu k synům Izraelským a dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. Řeknou-li mi: Které jest jméno jeho? co jim odpovím?
14 I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM poslal mne k vám.
*32594*


 #1221 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
27.12.23 00:17:56 | #1223 (5)

diskuze o jednom diskutujícím *6554* *5679*


 #1222 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
27.12.23 04:46:37 | #1224 (6)

Ty jsi fakt blbeček, to nevidíš ?


 #1223 

| Předmět: RE:
06.12.23 09:15:47 | #1219 (1)

Anu, Zeus, Šiva, Brahma?| Předmět:
05.12.23 14:18:29 | #1214

Bible je kniha.
Bible je o Bohu.
Bible je proboha:-)