Rozcestník >> Náboženství >> Slovo Boží

Informace

Název: Slovo Boží
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.09.2020 09:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 106192x
Příspěvků:
1299

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: Slovo Boží - O tom o čem je Bible.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: NZ česky, hebrejsky, aramejsky a řecky
17.05.21 02:27:51 | #413

Paralelní překlad Nového Zákona česky, hebrejsky, aramejsky a řecky

http://www.klimes.us/knihy/bible/

*32594*| Předmět: O chrámu těla:
29.04.21 01:35:41 | #403

O chrámu těla:

Jan 2
19 Odpověděl Ježíš a řekl jim: Zrušte chrám tento, a ve třech dnech zase vzdělám jej.
20 I řekli Židé:46 let dělán jest chrám tento, a ty ve třech dnech vzděláš jej?
21 Ale on pravil o chrámu těla svého.

Skutky apoštolů 17
24 Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli,

1. Korintským 3
16 Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží v vás přebývá?

1. Korintským 6
19 Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest chrám Ducha svatého, jenž přebývá v vás, kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji?
20 Nebo koupeni jste za velikou mzdu. Oslavujtež tedy Boha tělem vaším i duchem vaším, kteréžto věci Boží jsou.

1. Korintským 12
27 Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části.

Efezským 4
..usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.| Předmět: visitor77 zase mazal
06.04.21 12:24:06 | #361

Tak ten mazal visitor77 v "Křesťanský výklad Svatého Písma" mi zase smazal zcela nezávadný příspěvek, sem si to hned raději uložila, aby se vědělo co maže, ja ho fakt nechápu toho visitora, proč to smazal, to není normální chování to jeho, smazal mi tam toto:

kroky Uživatel je online | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: krst...31.03.21 01:32:06 | #645
Reakce na příspěvek #643
"Je to v každé české Bibli:
Exodus 3
13Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“
14Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“
A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“

Tak že nic nepřekrucuji, to jenom svědci to maj jinak "

https://diskuze.chatujme.cz/nabozenstvi/krestansky-vyklad-svateho-pisma-t388?paginator-page=32

To je tak zrádné, zákeřné a podlé to visitorovic chování, že mu není hanba, tak to že se chová, má chovat křestan katolík ?
Proč to smazal?
Mohl by mi to někdo vysvětlit?| Předmět: RE: visitor77 zase mazal
06.04.21 12:26:09 | #362 (1)

proč nesmazal i to jonatanovo křivé obvinění ?
jonatan1 Uživatel je online | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: krst prvých…30.03.21 23:15:16 | #643
Reakce na příspěvek #641


 #361 

| Předmět: RE: RE: visitor77 zase mazal
06.04.21 12:29:05 | #364 (2)

To nemohu uvést křivé nařčení do pravdy?


 #362 

| Předmět: RE: visitor77 zase mazal
06.04.21 12:34:12 | #366 (1)

No a ještě mi tam udělili i blokaci mohl by mi někdo vysvětli proč?
Co mu je ?


 #361 

| Předmět: RE: visitor77 zase mazal
07.04.21 11:25:47 | #372 (1)

Zřejmě je chyba v tom že katolíci si pojmenovali Boha nějako jinak než je o tom zpráva v Bibli.


 #361 

| Předmět: RE: RE: visitor77 zase mazal
07.04.21 16:09:37 | #373 (2)

Exodus 3
10Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta.“
11Ale Mojžíš Bohu namítal: „Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?“
12Odpověděl: „Já budu s tebou! A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal: Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře.“
13Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“
14Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“
15Bůh dále Mojžíšovi poručil: „Řekni Izraelcům toto: ‚Posílá mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.‘ To je navěky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení.
16Jdi, shromažď izraelské starší a pověz jim: ,Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, a řekl: Rozhodl jsem se vás navštívit, vím , jak s vámi v Egyptě nakládají,
17a prohlásil jsem: Vyvedu vás z egyptského ujařmení do země Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebúsejců, do země oplývající mlékem a medem.‘
*9087* *32549* *10535*


 #372 

| Předmět: RE: RE: RE: visitor77 zase mazal
11.04.21 01:31:22 | #375 (3)

Je to tak prosté :
"JSEM"(Exodus 3/14),....,..a bližní své tak jako sebe :-)


 #373 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: visitor77 zase mazal
11.04.21 15:07:41 | #376 (4)

Jsem je jen slovo, obyčejné slovo, až teprve , když je doplněno Otcem , nebo Tatínkem , má svůj význam a proto to tak bylo řečeno ,aby pochopili , koho si mají za to JSEM doplnit. ANO je to opravdu prosté, stejně jako Otcova láska k nám jeho dětem . Nádherný příklad je v tom podobenství o návratu Marnotratného syna zpět do Otcovy náruče, bál se jak se otec zachová , zda li ho přijme , když odešel z domu , prohýřil všechny peníze a otrhaný , špinavý, zubožený se vrací domů , bál se ale otec ho přjmul tak nádherně a prostě , s otevřenou náručí , a se slzami v očích a se slovy vítej doma můj milovaný, ztracený synu. Toto je obraz milujícího Nebeského Otce, mi i když jsme hříšníci , to je to odloučení z jeho náruče , mi se Ho nemusíme bát , nemusíme se třást před Jeho údajnými tresty a hněvem , v tomto podobenství co říkal Ježíš ,je plná a skutečná pravda o Jeho a tím i Našem Nebeském Otci..


 #375 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: visitor77 zase mazal
11.04.21 15:12:41 | #377 (5)

Otec o sobě mluví i jako o matce:
Izaiáš 66/13


 #376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: visitor77 zase…
11.04.21 15:25:26 | #378 (6)

Otec je otec , jak by mohl být matkou i otcem zároveň Matka je Maria , porodila syna skrze působení Otcova ducha, tedy jeho činné síly. Otec je Otec je Ocem všeho,protože je i tvůrcem všeho, Maria nám za matku byla dána Ježíšem ...Proto Otec není zároven matka *288* *288* *288*


 #377 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: visitor77…
11.04.21 15:28:41 | #379 (7)

Tudíž jak je vidět né všemu co je v Bibli se dá vždy věřit, Bibli psali a sepisovali ,přepisovali atp. různí lidé tu nepsal Nebeský Otec.!!


 #378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.21 15:37:04 | #382 (8)

..je psána v Duchu Božím..


 #379 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: visitor77…
11.04.21 15:33:39 | #380 (7)

Ježíš se svoji matky zřejmě zřekl, je o tom v Bibli ve třech evangeliích, určil za svoji matku /bratra i sestru/ /kohokoliv z jeho učedníků..


 #378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: visitor77…
11.04.21 15:36:17 | #381 (7)

Hospodin se v Bibli ne jednou vyhlašuje-prohlašuje za kvočnu, tak jak by nemohl býti i jako matkou?

Člověk, muž a žena je obraz a podobenství Bpha, ne jenom muž.


 #378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.21 15:58:37 | #383 (8)

Hm Ježíš se ji nezřekl , to by byl špatný syn nemyslíte, ona měla v jeho poslání mateřskou roli , kdežto on promlouval k zástupům a tak i když Maria všude byla přítomna s ním, nemohla nijak jeho působení narušovat ,a Ježíš to věděl, věděl že to ona pochopí a spíše se bude držet v ústraní a proto ji také jako věrnou svou matku měl rád, takže nn nezřekl se ji . Nu a k tom dalšímu vám napíšu asi toto , Otec se přirovnává ke kvočně , hm no kdo to napsal nevím , ale Otec nemůže být kvočna , která svá kuřata porodila , on Adama a Evu neporodil On je stvořil, utvořil z prachu ničeho. Že řekl ,že muž a žena je Jeho podobenstvím , to je jasné , ale mínil to tak, že se mají chovat a žít tak jako se chová On milující Otec k nim , tedy mají Ho a sebe navzájem mít rádi,prostě Otec a Láska je podobné spojení, jako muž a žena , Otec a Matka atp.


 #381 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.21 16:29:36 | #384 (9)

Matouš 23
Matouš 23, 37Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!
Lukáš 13, 34„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!


 #383 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.21 16:43:17 | #386 (10)

No jasně kvočna chrání svá kuřata, před predátory,nebez­pečím atd. A On nás jako ona také svou láskou chrání před démony , pokušením a zlem. Kuřátka chrání kvočna , né kohout , protože to jsou její děti , dá se přeneseně říci, stejně mi jsme Otcovi děti, On není však kvočna která by nás porodila , ale je Otec který nás stvořil na tom není nic nepochopitelného , jen se nad tím zamyslet ..... *251* *251* *251* *4105*


 #384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.04.21 07:03:37 | #388 (11)

No jenom že je psáno:
Efezským 4
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

No ale opravdivá skutečnost je asi že že v ženách působí mateřsky, jako matka, jako ta kvočna jak taky jinak že.


 #386 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.04.21 07:30:50 | #389 (12)

I v mužích působí mateřsky.


 #388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.21 16:40:51 | #385 (9)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #383 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.21 16:43:56 | #387 (10)

V poho . *251*


 #385 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.04.21 20:25:15 | #390 (9)

Ježíš žil v komuně:
Lukáš 8
1Potom Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království; bylo s ním dvanáct učedníků
2a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z níž vyhnal sedm démonů,
3Jana, žena Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků staraly.

Nikoliv tedy se svoji matkou Marií, není zde vyjmenovaná.


 #383 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.04.21 14:37:05 | #391 (10)

a co je to ta komuna to v Bibli není


 #390 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.04.21 16:01:05 | #392 (11)

Pojem komuna
Slovo:komuna

Význam:
• skupina lidí žijících v komunitě


 #391 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.04.21 14:19:01 | #393 (12)

nic takového v Bibli není


 #392 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.04.21 14:20:23 | #394 (13)

Je :
Lukáš 8
1Potom Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království; bylo s ním dvanáct učedníků
2a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z níž vyhnal sedm démonů,
3Jana, žena Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků staraly.


 #393 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.04.21 21:42:15 | #395 (14)

bohužel slovo komuna tam není *3877*


 #394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.04.21 22:03:59 | #396 (15)

No tak ve království což není pokrm ani nápoj ale pokoj a radost v Duchu Svatém..


 #395 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.04.21 21:27:48 | #397 (16)

co? je nějaké jezecí království? s perníku?


 #396 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.21 07:16:23 | #398 (17)

Ř 14,17 Království zajisté Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost a pokoj a radost v Duchu svatém.


 #397 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.04.21 19:36:20 | #399 (18)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #398 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.05.21 21:20:44 | #405 (12)

Tam o všech. Netřeba tam ani instituce manželství. Děti jsou taky společné. Genetické testy jsou přímo zakázané. :-)


 #392 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.05.21 22:19:39 | #406 (13)

To si že bude víc druhů komun.


 #405 

| Předmět: RE: RE: visitor77 zase mazal
11.04.21 01:29:45 | #374 (2)

Svědci to samé..


 #372 

| Předmět: RE: visitor77 zase mazal
01.05.21 21:17:51 | #404 (1)

Tady vidíš, že ani Bible se nevykládá jednotně. Dokonce je postupně vylepšována. Stejně bych rád seděl v aule teologické fakulty kde se vykládá existence Boha. Asi bych se přihlásil s mnoha dotazy.


 #361 

| Předmět: RE: RE: visitor77 zase mazal
01.05.21 22:21:38 | #407 (2)

Pravda jenom jedna :-)?


 #404 

| Předmět: visitor77 zase mazal
06.04.21 12:11:11 | #358

Obsah příspěvku byl smazán.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 16:40:53 | #317

Galatským 5
14Celý zákon je shrnut v jedné větě: Miluj bližní jako sebe.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:10:56 | #333 (1)

Přesně tak , tak si to Otec přeje abychom se mi Jeho děti měli mezi sebou rád,i jako On má rád nás o tom není pochyb to ani není nutno číst v Bibli, to člověk přečte ve své duši a srdci , to jsou Otcova slova a také každý ví, že tělo co máme je dar Od Otce a jedině tehdá bude zdravé, když ho budeme mít rádi , budeme ho šetřit a budeme za něj a zdraví vděčni, potom tělo i duse budou v souladu , harmonii ,rovnováze a to bude i z nás vyzařovat k druhým ...


 #317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:14:42 | #334 (2)

Hm už je toho tu tolik že se v tom ani nevyznám :-)) Už se dolů vracet nebudu :-)) *4105* *251*


 #333 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:19:34 | #336 (2)

1 Korintským 13:11
Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.


 #333 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:26:12 | #339 (3)

No psáno ale , je však ravdou, že dětmi jsme dál a i budeme , to jen pro tento rozměr tu stárneme , dokud se nenaplní čas , který se má naplnit , potom už stárnout nebudem. *4105* *4109* *33548*


 #336 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:27:15 | #340 (4)

Pravdou občas mi zlobí písmenka omlouvám se


 #339 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:29:13 | #341 (4)

Děti boží se do Biblí dostali vcelku nedávno, přeložili syny na děti, neměl by jste se na to nechat nachytat :-).


 #339 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:34:02 | #343 (5)

No čím se nemám nachytat , Bibli jak víte nečtu a tak to píši tak jak mi to přichází do duše.


 #341 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:37:17 | #344 (6)

A navíc na co to přepisovali , dyt jsme nejen synové a dcery Nebeského Otce, ale tím i jeho děti , takže to je uplně jedno, jak je to bráno ...


 #343 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:38:28 | #346 (7)

Mi ženy jsme zřejmě i matkami, proto to Ježíš tak řekl jak to řekl.


 #344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:56:54 | #353 (8)

No bude na tom něco, dyt většinou každá žena touží být matkou .


 #346 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:37:31 | #345 (6)

Aha, no ja jednou slyšela jednu babičku říkat že je "dítě" a přišlo mi že lže:-)


 #343 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:44:26 | #347 (7)

No jde o to jak to myslela , mohla to myslet že je Otcovo dítě , mohla to myslet že se cítí být ještě v pohodě jako dítě proste možností je víc a tady není důvodu v tom vidět lež nebo něco špatného .


 #345 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:46:31 | #348 (8)

Ono se totiž říká jak dlouho člověk dokáže zdravě a rozumně blbnout, tak dlouho je dítětem , takže na co urychlovat stárnutí :-))


 #347 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:47:44 | #349 (8)

Mohla říct jsem dcera a nebo matka a nebo babička, proč dítě?


 #347 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:51:09 | #350 (9)

Nu proč no přeci proto, že do dětství se většinou každý rád vrací a to především platí o starších lidech ,


 #349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:52:14 | #351 (10)

Tak to chápu já *251* *251* *251*


 #350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:56:40 | #352 (10)

Ne ona neví že to do těch Biblí někdo podstrčil místo synů děti, sami si nechávají říkat "otcové" a z věřících udělali "děti" no není do divné?


 #350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:59:20 | #354 (11)

Matouš 23
..všickni bratří jste.
9 A otce nenazývejte sobě na zemi; nebo jeden jest Otec váš, kterýž jest v nebesích.


 #352 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:59:49 | #355 (11)

To je divné, protože nemůže být víc otců vždy jen Jeden , stejné to je i s matkami , takže ti co říkají druhým že jsou jejich otcové , tak je jen matou !!!


 #352 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 18:01:01 | #356 (12)

Ano toto co jste napsala je přesné *4105* *5725*


 #355 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:23:47 | #338 (2)

Efezským 4
14 Abychom již více nebyli děti, zmítající se a točící každým větrem učení v neustavičnosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému;
15 Ale pravdu činíce v lásce, rosťme v něj všelikterak, v toho, kterýž jest hlava, totiž Kristus,


 #333 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:31:06 | #342 (3)

Hm v těch omylech se nezmítají a netočí jen děti u těch to je pochopitelné ty se učí , ale žel i mnoho dospělých a to je velká škoda .


 #338 


| Předmět: Ž 119:130
03.04.21 07:54:44 | #273

Kam tvá slova proniknou, tam vchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti.| Předmět: RE: Ž 119:130
02.05.21 07:28:52 | #409 (1)

Jako by to napsal Komenský. Pamatuji si jeho jedno vyjádření. "kdo prospívá ve vědění a ztrácí v mravech, více ztrácí jako získává". Byl jsem se podívat také v Holandsku do kostela, kde Komenský kázal.


 #273 

| Předmět: RE: RE: Ž 119:130
07.05.21 17:26:48 | #410 (2)

Byl biskupem Jednoty bratrské..
Jedná se o církev vzešlou z české reformace. Původní jednota bratrská byla založena roku 1457 a časem se stala významnou složkou české předbělohorské společnosti. Úpadek jednoty nastal po porážce protihabsburského povstání českých stavů v roce 1620. V pobělohorských českých zemích byla její činnost prakticky znemožněna.

Bible kralická je česká tištěná bible, kterou z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) přeložili překladatelé a teologové původní Jednoty bratrské.

Tak že měl odkud čerpat :-)


 #409 


| Předmět:
24.03.21 14:26:58 | #270
| Předmět: RE:
24.03.21 15:31:07 | #272 (1)

To si dávej do svoji diskuze na sekty :-)!!!
https://diskuze.chatujme.cz/nabozenstvi/sekty-v-cr-t295?paginator-page=552
Tady to nemá co dělat !!!! :-)


 #270 

| Předmět: RE:
03.04.21 08:18:26 | #274 (1)

panna-maria-kolik-jich-vlastne-je ?

Ani jedna, neb je matkou, porodila Syna:
1.Jan 4
2 Po tomto znejte Ducha Božího: Všeliký duch, kterýž vyznává Jezukrista v těle přišlého, z Boha jest.
3 Ale všeliký duch, kterýž nevyznává Jezukrista v těle přišlého, není z Boha; nýbrž toť jest ten duch antikristův, o kterémž jste slýchali, že přijíti má, a jižť jest nyní na světě.


 #270 

| Předmět: RE: RE:
03.04.21 18:05:20 | #275 (2)

Hm velmi zajímavé , Panna.....Maria skutčně je , nezapomente, že vše bylo řízeno Nebeským Otcem ,skrze Ducha sv.... Matka Marie tudíž byla i je Pannou , je naší Matkou Ježíšem nám danou a je jako ON KRÁLOVNOU nebe i země. A proč jich je zdánlivě tolik? Vysvětlení je prosté a jednoduché, jako naše Matka k nám bývá vysílána Nebeským Otcem a Ježíšem s poselstvími , důležitými pro nás lidstvo , pro naši budoucnost . Zjevuje a zjevovala se na mnoha místech a právě ta místa jí dala onen další přívlastek , Takže Lurdská se zjevila v Lurdech , Fatimská zase ve Fatimě , Turzovská zase na Slovensku v Turzovce , Hostýnská na Moravě na Hostýně atd. Tedy je to jen jedna a ta samá Maria, jen tam kde se zjevila ji tak uctívají, jako Matku a Královnu toho místa.


 #274 

| Předmět: RE: RE: RE:
03.04.21 18:10:00 | #277 (3)

To jsou jenom mámení :-).
Přeludy a halucinace.


 #275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
04.04.21 11:27:57 | #280 (4)

Víte když si to myslíte tak si to myslete , že to nejsou mámení ani přeludy, jsem se přesvědčil i já sám. Ono je skutečně jednoduché , dávat sem citáty z Bible, ale svou myslí o nich nepřemýšlet , je to jako i o modlitbách , které se jako básničky modlíme a vůbec neuvažujeme o tom, že i v nich , jsou omyly. Je to jako to, že slepě užíváme přezdívky
( Bůh bůh...), kterou si Nebeský Otec , vůbec nepřeje , protože se s ní spojuje tolik zla , násilí , , falše, že to s Jeho láskou,Otcovskou láskou , nemá vůbec nic společného , ale lidé slepě věří církvím, že toto je správné. Radím vám, představte se chvíli na místě Našeho Milujícího Oce a zkuste se podívat Jeho zrakem na svět a budete neštastní z toho, co je vám zvláště pod touto přezdívkou připisováno !! Přeci když jste doma šli za tatínkem , nebo maminkou s nějakou prosbou , také jste s nimi mluvili od srdce a né v básničkách a přezdívkách , potom se mnozí nedivme,že naše prosby nejsou Otcem vyslyšeny , protože skrze ttuto přezdívku se ani mnohdy s ním nespojíme . Jen to chce používat svobodnou a rozumnou mys,l co nám náš Nebeský Otec dal a moc dobře věděl, proč nám tento dar dal!!!Uvažjme o tom .


 #277 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.21 11:31:19 | #281 (5)

To je co ??
"dávat sem citáty z Bible, ale svou myslí o nich nepřemýšlet"


 #280 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.21 11:44:43 | #287 (6)

Tak zkuste o nich přemýšlet :-).


 #281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.21 11:40:08 | #284 (5)

Se žádné básničky nemodlím.


 #280 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.21 11:41:31 | #285 (5)

V církvi nijaké nejsem okrem té živé a k představám mne nenavádějte, děkuji.


 #280 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.21 12:07:33 | #291 (6)

No jste li v náké církvi nebo né , to je vaše věc , a není to ani podfstatné , kdo v čem je , podle toho Otec neměří , u Něho je důležité to , naše snaha konat dobro , at jsme věřící, nebo ne . Já sice jsem byl vychován jako katolík , to nepopírám , ale odradilo mne to, co se v té církvi zaváddí , dnes už nechodím téměř do kostela a po tom zlomu v mém životě, už beru svou víru jinak , a to hledáním skutečné pravdy o Nebeském Otci a o tom všem a věřte nebo né, sám Nebeský Otec mi svými slovy tuto pravdu o Sobě sdělil a je dametrálně odlišná od toho, co nám předkládají církve .


1  
 #285 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.21 12:10:32 | #292 (7)

To by mne zajímalo co Vám zdělil :-)


 #291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.21 12:29:03 | #293 (8)

Když vás to zajímá , proč jste si Jeho slova nepřečetla na mém profilu, tam to vše je , na místo toho jste psala o mé kočce , co k tomu dodat , hm jen se usmát *4105* *251*


 #292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.21 12:34:36 | #294 (9)

No prominte:-) ja nemám ráda dlouhé čtivo, jen krátké zprávy :-), proto mi vyhovuje Bible že je ve verších víte?
Tak ja se tam ještě jednou kouknu na to :-).
Díky za info :-)


 #293 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.21 12:41:36 | #295 (9)

To myslíte toto?
POSELSTVÍ od OTCE z NEBES ,celému SVĚTU!!! Můj Synu ,Dcero, Konej vždy a všude jen a jen DOBRO ,odměnou ti za to bude LÁSKA ,ZDRAVÍ a to DOBRO ,které konáš!!!


 #293 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.21 12:44:30 | #296 (10)

No jo ale ja řeším koho Ježíš myslí tou matkou když říká:

Matouš 12:50 Kdo činí vůli mého Otce, je můj bratr a sestra a matka.
Marek 3:35 Kdokoli činí Boží vůli, ten je můj bratr a sestra a matka.
Lukáš 8:21 Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a činí je.

Proto sem to sem včera dala i s verši co jsou před tím..


 #295 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 12:45:17 | #297 (11)

Možná tím myslí starší, staré ženy, babičky ..?


 #296 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 14:11:32 | #302 (11)

Víte to je velmi zajímavé, ale není na to zas tak složitá odpověd. Je přeci jasné, že Ježíš svou matku měl , jako jí máme každý. Ale tímto přívlastkem může být pojmenováno i víc věcí , slyšíme třeba Matka zem , z níž pocházíme a jež je našim domovem. Tedy tímto přívlastkem můžeme označit i věci , které zdánlivě s matkou nesouvisí , ale které máme jako ji rádi . Ježíš měl svou matku moc rád , věrně jej všude doprovázela i pod kříž , když ostatní Ho opustili. Ježíš ve svém učení založil onu církev , to znamená skupinu jemu věřících , jemu rozumících a protože věděl, že potom za čas vzejde mnoho jiných církví , nazval ji tedy jako Matku všech církví a lidi , kteří v té prvotní jeho církvi byli nazýval bratry a sestrami , nebot On je náš bratr , když stejně jako mi i On byl stvořen Nebeským Otcem, Takže vysvětlení je toto , on svou matku NEPOPŘEL jen SVOU CÍRKEV , společenství svých věrných se kterými mu bylo dobře , nazval svou 2. matkou a její členy bratry a sestrami , protože to vše pojal jako svou velkou rodinu . Takže Maria jzůstala Pannou, Ježíš už žádné sourozence neměl .!!! Atak i nyní jsme i mi dál jeho bratři a sestry v nebi tím pádem nad námi bdí uplná rodina, jako celek a to si i Ježíš přál. Takže máme Milujícího Otce , milující Matku a milujícího Bratra , což jasně dává Nebeskou celistvou milující rodinu , již i mi jsme součástí a to vše zastřešuje svou mocí a láskou Nebeský Otec ....


 #296 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 15:28:15 | #306 (12)

A kde najdu v Bibli že Maria zůstala Pannou, Ježíš už žádné sourozence neměl ?

Vždyt je to lidský výmysl, a proč si to lidi vymysleli?


 #302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 15:31:00 | #307 (13)

Matouš 1
24 Procítiv pak Jozef ze sna, učinil, jakož mu přikázal anděl Páně, a přijal manželku svou.
25 Ale nepoznal jí, až i porodila Syna svého prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš.

Tedy e zde psáno že ji poznal po narození Ježíše a v Bibli je na mnoha místech že měl bratry i sestry, proč se lidi usurpují na její panenství když to bylo Otce ?


 #306 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 15:31:50 | #308 (13)

Matouš 1
24 Procítiv pak Jozef ze sna, učinil, jakož mu přikázal anděl Páně, a přijal manželku svou.
25 Ale nepoznal jí, až i porodila Syna svého prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš.

Tedy je zde psáno že ji poznal po narození Ježíše a v Bibli je na mnoha místech že měl bratry i sestry, proč se lidi usurpují na její panenství když to bylo Otcovo ?


 #306 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 15:33:16 | #309 (14)

Ježíš svoji matku nenazývá Panno, ale říká ji ženo a jeho Slovo platí a ne nějaké lidské výmysly.


 #308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 15:34:36 | #310 (15)

Ježíš je Pán a jemu máme naslouchat co říká ..


 #309 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 16:42:54 | #319 (15)

No a když si vezmeme tato dvě slova , tak se nijak nevylučují , panna , je žena. Ale přeci ani vy byste matce i kdyby si vás třeba vzala z domova , neříkala panno , to je oslovení pro společnost , né pro rodinu. Ježíš tedy sice věděl, že jeho matka je panna , protože věděl, že je poslán Nebeským Otcem, nemohl tedy mít pozemského otce a tudíž jeho matka tím pádem byla nevylučitelně panna. Ale pro spolsečnost ji mezi druhými oslovoval Matko , nebo ženo , na tom není nic divného .


 #309 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 16:47:04 | #322 (16)

Milovati máme Boha svého celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí, celou svoji silou i celou svoji mocí a bližní své tak jako sebe.
Na tomto stojí Zákon celý i proroci.

Račte si to uvědomit, vaše fantazírování o panně je sen a nebo halucinace.


 #319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 16:51:56 | #323 (16)

Uplně normálně se ženám které se nevdaly a neměli děti říká stará panna:-)
Matkám se tak neříká protože jsou matkami :-)


 #319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 16:52:48 | #324 (16)

V Bibli ji oslovuje dvakrát a to: ženo.


 #319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 16:57:24 | #325 (17)

Jan 2
 Když se pak nedostalo vína, řekla matka Ježíšova k němu: Vína nemají.
4 Dí jí Ježíš: Co mně a tobě ženo? Ještě nepřišla hodina má.

Jan 19
26Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“
27Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.


 #324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 16:34:41 | #315 (13)

Nu mohlo by to pramenit i z toho že tehdá a tam ženy byly spíše podřadné, otrokyně služky ap. proto se o nich nikde moc nemluvilo , Panna Maria byla Ježíšova matka , a jako 100 vky jiných matek ji tak brali , nebyla pro ně ničím vyjimečným žila skrytě , skromě v klidu jako Ježíš , jen ho všude věrně doprovázela . A přeci víme že k ní Nebeský Otec poslal anděla se vzkazem že počne dítě a v tu dobu s nikým nechodila , chtěla zůstat pannou a řekla jak se to stane , když muže nepoznávám , on ji řekl Otec tě svým duchem zastíní , on to zařídí , a tak Josef byl jen pěstoun Ježíše ,něco jako vychovatel . To to Panna Maria přijala a tím přišel Ježíš na svět .Potom i dál však chtěla zůstat pannou a také zůstala , proto se také tak zjevuje,Nebeský Otec ji tím zvolil jako prostřednicí ,předavatelkou Jeho vzkazů nám a to je také důvod jejich četných zjevení na různých místech a potom vám ještě řeknu toto pokud, neznáte odpověd na některé věci z Bible , protože ji psalo a přepisovalo mnoho lidí a lidé jsou přeci chybující , zeptejte se na to Nebeského Otce On vám pošle vždy nákou cestou odpověd , jako třeba ted odpovídám já vám .


 #306 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 16:37:41 | #316 (14)

.Potom i dál však chtěla zůstat pannou ??

A kde to v Bibli je?


 #315 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 16:42:08 | #318 (14)

To spíš někdo chce mít Panenskou modlu.


 #315 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 16:58:15 | #326 (15)

Hm myslíte, uctívat Pannu Marii stejně jako Ježíše , jejího syna , není nic zlého a už vůbec to není modlářství , víte co je mnohem nebezpečnější , co se v této době rozmáhá. Uctívání andělů a mnohdy jim je připisováno víc než Nebeskému Otci a přitom jsou to jen jeho poslové. Pokud nechcete věřit v Pannu Marii, brát ji jako naší Matku a prostřednici mezi námi a Otcem ,a Synem , potom je to vaše věc, ale až s ní zažijete nějakou zkušenost , budete mluvit jinak. Vi jste psala, že dlouhé texty nerada čtete , hm, ani já nejsem moc sečtělý , a klidně se vám přiznám, že Bibli jsem zkoušel čist ,ale nechal jsem toho, odradila mne její obtížnost a tak Bibli přečtenu nemám, ale to nevadí , nemusím ji číst protože ,Nebeský Otec se mnou rozmlouvá a já s ním a odpoví mi i na to s čím si nevím rady a čemu nerozumím ....


 #318 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:01:31 | #327 (16)

Bible je psána, sepisována, opisována lidmi , Nebeský Otec však se mnou rozmlouvá svými slovy ...


 #326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:05:47 | #329 (17)

Jan 14
Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu?“
23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.

To proto se Jeho Slovo uchovalo.


 #327 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:04:13 | #328 (16)

1. Timoteovi 2
3 To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
4 aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
6 který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.


 #326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:08:12 | #331 (16)

Mně je Bible srozumitelná..


 #326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 17:10:03 | #332 (16)

Milovati máme Boha svého celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí, celou svoji silou i celou svoji mocí a bližní své tak jako sebe.
Na tomto stojí Zákon celý i proroci.

Uctívání je modloslužba.


 #326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 15:42:28 | #311 (12)

Ve třech evangeliích máme od Ježíše správu že se od svoji rodné rodiny odvrátil a řekl že jeho bratr, sestra i matka je kdokoliv kdo slovo Boží slyší a koná je:
Matouš 12/50
Marek 3/35
Lukáš 8/21


 #302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.21 12:49:04 | #298 (10)

Nu to je jen začátek víte, pod tím je právě vše v tom dlouhém čtení uvedeno , njn píšete že nerada čtete dlohé psaní , jinak to však nešlo , protože bych vynechal mnooho důležitých věcí, ale já chtěl napsat ostatním lidem vše po pravdě, tak jak jsem to vše od Otce i já dostal , chce to tedy trochu trpělivosti , při tom čtení a zamýšlením nad tím vším .


 #295 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 12:51:22 | #299 (11)

No jdu na oběd hezké popolední , jdete li též obědvat přeji dobrou chut .


 #298 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 12:52:24 | #300 (11)

Sem si to okopírovala někam jinam kde se mi to bude lépe číst:-)


 #298 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 13:39:48 | #301 (12)

Ano to jste udělala velmi dobře , toto opravdu potřebuje klid a soustředění mysli. Víte stačí se opravdu jen podívat kolem sebe a vidíte jak je kde této přezdívky využíváno nebo zneužíváno , když si toto uvědomíte , potom Nebeského Otce dobře pochopíte , proč nechce být touto přezdívkou nazýván. řeknu vám je takovou kuriozitu , pro zasmání ale když se nad tím hlouběji zamyslíte, tak zas k smíchu to není . V Japonsku mají krom jiného i Boha toalet , kterého ctí a obrací se k němu . Víte to už není legrace, jak si zlo pomocí této přezdívky z Našeho Milujícího Nebeského Otce , různě utahuje a zesměšnuje HO ,On však chce být Jen Otcem, dobrem a láskou k nám .


 #300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 15:23:45 | #304 (13)

Proč jenom Otcem?
Vždyt je psáno:
Izaiáš 66
...porodila pacholátko.
8 Kdo slýchal co takového? Kdo vídal co podobného? Zdaliž může způsobeno býti, aby země zplodila lid dne jednoho? Zdaliž zplozen bývá národ pojednou? Ale Sion jen počal pracovati ku porodu, a porodil syny své.
9 Což bych já, kterýž otvírám život matky, neplodil? praví Hospodin. Což bych já, kterýž činím to, aby rodily, zavřín byl? praví Bůh tvůj.
10 Veselte se s Jeruzalémem, a plésejte v něm všickni, kteříž jej milujete. Radujte se s ním velice, kteříž jste koli kvílili nad ním,
11 Proto že ssáti budete, a sytiti se z prs potěšení jeho, ssáti budete, a rozkoš míti v blesku slávy jeho.
12 Nebo takto praví Hospodin: Aj, já obrátím na něj jako řeku pokoj, a jako potok rozvodnilý slávu národů. I budete ssáti, na rukou pěstováni a na klíně rozkošně chováni budete.
13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.
14 Uzříte zajisté, a radovati se bude srdce vaše, a kosti vaše jako bylinka zkvetnou.

V Jan 4/24 je psáno že v Duchu a v pravdě, tak že když je v ženách tak už není Otcem ale matkou, Hospodinkou, projevuje se v nich žensky, mateřsky, neb žena je taky obraz a podobenství Boha (Genezis 1/26-27).


 #301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 16:09:56 | #313 (14)

Dám vám jednu otázku ju , co si myslíte že je absolutně nade vším, co kde a kdy existovalo , jaká bude vaše odpověd? Má odpověd je jednoznačně LÁSKA a z toho vycházejme. Uvedomme si jedno, Otec nám NECHCE VLÁDNOUT , co už zde bylo vlád a podporovaných různými bohy a bůžaty, tedy syny démonů zla , kteří působili a působí na lidi a nikdy to nedopadlo dobře . OTEC NÁM NECHCE VLÁDNOUT, ví že vládnout druhým chtělo vždycky zlo , bohové démoni, ON však je LÁSKA ta nevládne druhým ale, MILUJE DRUHÉ a to je veliký rozdíl a jestliže ON SE NAZÝVÁ LÁSKOU, kterou i ON DAL VYTVOŘIL nebot je Otcem všeho , a láska je tedy nejvýše nade vším a ani různí bohové, Mu v tom nesajhají ani po kotníky , tak potom je jasné Že chce TTOU LÁSKOU I ZŮSTAT, mit nás v ní rád a touží abychom Ho též měli i mi stejně rád,i jako on má nás !!! Takže když jej Budeme nazývat a oslovovat tak jak nám On sám radí,Tedy OTEC, Tatínek ,Nebeský Otec , tak tím Mu neubíráme autority , či ůcty, jak by si mnozí mohli i myslet ,ale naopak v TÉ JEHO LÁSCE , k nám všem ,Jej VYVYŠUJEME nad vše ostatní, LÁSKA JE ON a LÁSKA JE NADE VŠÍM a bdí i nad námi . Tak je to třeba pochopit . Církve nás nutily se Ho bát , to je přeci nesmysl , aby se děti báli svého milujícího Otce , Láky se přeci netřeba bát .....


 #304 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 16:13:32 | #314 (15)

Lásky opravuji .


 #313 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.21 11:42:06 | #286 (5)

A těma přezdívkama myslíte co ?


 #280 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.21 11:57:21 | #288 (6)

Myslím tím BŮH bůh ....no dyt to říkám zavalíte to tu citáty z Bible , které x krát přepisovali lidé a potom je to jako např s modlitbou nám všem známou Otče náš , víte li vůbec že i v této modlitbě se ukrývá jedna velká chyba , víte vůbec kde?? . Je tam chyba v přeložení textu, ale ani církev ani lidé věřící o tom co se modlí nepřemýšlí, modlí se slepě i když v tom co se modlí je jeden velký nesmysl , dokážete mi říct kde je ?? Tim dokážete, že o tom co tu dáváte třeba z té Bible, také přemýšlíte a uvažujete !!!


 #286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.21 12:00:22 | #289 (7)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.21 12:01:20 | #290 (7)

Nahlížím do mnoha překladů Bible.


 #288 

| Předmět: RE: RE: RE:
03.04.21 18:12:19 | #278 (3)

43 Když nečistý duch vychází z člověka, prochází vyprahlými místy a hledá místo odpočinku a žádné nenachází.+ 44 Potom řekne: ‚Vrátím se do svého domu, z něhož jsem se vystěhoval‘; a při příchodu jej najde neobsazený, ale čistě vymetený a ozdobený. 45 Pak odejde a vezme s sebou sedm jiných duchů, ničemnějších než je sám,+ a když se dostanou dovnitř, bydlí tam; a konečné okolnosti toho člověka budou horší než první.+ Tak to bude i s touto ničemnou generací.“+
46 Zatímco ještě mluvil k zástupům, pohleďme, jeho matka a bratři+ se postavili venku a snažili se s ním promluvit. 47 Někdo mu tedy řekl: „Pohleď, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a snaží se s tebou promluvit.“* 48 Tomu, kdo mu to povídal, odpověděl a řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“+ 49 A vztáhl ruku ke svým učedníkům a řekl: „Pohleďte, má matka a moji bratři!+ 50 Každý totiž, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebi, ten je můj bratr a sestra a matka.“

Marek 3
24 Nuže, jestliže se království rozdělí samo proti sobě, takové království nemůže obstát;+ 25 a jestliže se dům rozdělí sám proti sobě, takový dům nebude schopen obstát.+ 26 Jestliže také Satan povstal sám proti sobě a rozdělil se, nemůže obstát, ale spěje ke konci.+ 27 Nikdo, kdo se vskutku dostal do domu silného muže, není schopen drancovat+ jeho movitosti, dokud nejprve silného muže nespoutá, a potom vydrancuje jeho dům.+ 28 Vpravdě vám říkám, že lidským synům bude všechno odpuštěno, ať se rouhají jakýmikoli hříchy a rouháním.+ 29 Kdokoli se však rouhá proti svatému duchu, nikdy nemá odpuštění, ale je vinen věčným hříchem.“+ 30 To proto, že říkali: „Má nečistého ducha.“+
31 Tu přišla jeho matka a jeho bratři,+ a když stáli venku, poslali k němu, aby ho zavolali.+ 32 Právě kolem něho seděl zástup, a tak mu řekli: „Pohleď, tvá matka a tvoji bratři tě venku hledají.“+ 33 Ale odpověděl jim a řekl: „Kdo je má matka a moji bratři?“+ 34 A když se rozhlédl po těch, kdo kolem něho seděli v kruhu, řekl: „Podívejte se, má matka a moji bratři!+ 35 Kdokoli činí Boží vůli, ten je můj bratr a sestra a matka.“+

Lukáš 8
18 Věnujte tedy pozornost tomu, jak nasloucháte; neboť kdokoli má, bude mu dáno více,+ ale kdokoli nemá, i to, co si představuje, že má, mu bude odňato.“+
19 Přišli k němu jeho matka a bratři,+ ale nebyli schopni dostat se k němu kvůli zástupu.+ 20 Byla mu však o tom podána zpráva: „Tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí tě vidět.“+ 21 Odpověděl jim a řekl: „Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a činí je.“+


 #275 

| Předmět: RE: RE: RE:
03.04.21 18:18:35 | #279 (3)

Efezským 4
13až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.
14Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení – lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu.
15Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava,
16z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.
17To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně: nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ.


 #275 

| Předmět: JSEM (Exodus 3/14)
22.03.21 15:12:13 | #269

Ježíš řekl: Dříve než Abraham: Ja jsem :-).

Jan 8
31 „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
32 Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“

*32549*


| Předmět: Bůh napsán hebrejsky
16.03.21 15:35:24 | #267

Bůh napsán hebrejsky
Fragmenty pergamenu nesou řádky řeckého textu z biblických knih Zachariáše a Nahuma, přičemž zajímavé je, že pouze slovo Bůh bylo ponecháno ve starověké hebrejštině.
https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/izraelci-po-60-letech-odhalili-dalsi-svitky-od-mrtveho-more-40354096#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=Io6dnfJYCwX-202103161421&source=hp&seq_no=5&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz| Předmět: RE: Bůh napsán hebrejsky
17.03.21 23:15:36 | #268 (1)

To by tak mělo vypadat asi že, jméno Boha živých nepřekládat, no co už - jak jinak?
Stejně nikdo neví jak se vyslovuje.


 #267 

| Předmět: ...
04.03.21 08:25:22 | #266

S Bohem je to jako s člověkem, je jeden, ale mužem a nebo ženou je:-)