Rozcestník >> Náboženství >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 139912x
Příspěvků:
1665

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Pro soucta
29.02.24 17:57:26 | #2130

Iz 66:12
CSP Neboť toto praví Hospodin: Hle, přivádím k němu pokoj jako řeku a slávu národů jako valící se potok a budete z toho sát. Budete nošeni na boku a hýčkáni na kolenou.

MPCZ neboť Hospodin řekl takto: Hle, já, chystám se k němu jako řeku zavést pokoj a jako valící se potok slávu národů, i budete sát a budete nošeni po boku a na kolenou budete laskáni.

BKR Nebo takto praví Hospodin: Aj, já obrátím na něj jako řeku pokoj, a jako potok rozvodnilý slávu národů. I budete ssáti, na rukou pěstováni a na klíně rozkošně chováni budete.

B21 Neboť toto praví Hospodin: Hle - jako řekou zaplavím ji pokojem a slávou národů jako rozvodněným potokem. Budete se kojit v jejím náručí, na jejím klíně budete laskáni.

B21P Neboť toto praví Hospodin: Hle – jako řekou zaplavím ji pokojem a slávou národů jako rozvodněným potokem. Budete se kojit v jejím náručí, na jejím klíně budete laskáni.

JB Neboť takto mluví Jahve: Hle, působím, že k němu plyne pokoj jako řeka a jako překypující bystřina sláva národů. Budete nakojeni, ponesete se na zádech, budete sedět na klíně a budou vás hladit.

HEJCL Neboť toto praví Hospodin: „Ejhle, já na něj přivedu jako řeku pokoj, a jako rozvodněný potok slávu národů, kterou ssáti budete; u prsů chováni budete, a na klíně budete laskáni.

KLP Neboť tak praví Hospodin: „Hle, přivalím na něj blaho jako řeku, jako rozvodněný potok slávu národů. Budete sát, ponesou vás na zádech a na klíně vás budou laskat.

VS Tak mluví Jahve! „Hle, jak mohutnou řeku mír přivedu v něj, jak potok rozvodněný slávu všech národů, abyste se jí nassáli všichni, na zádech budou vás nosit a houpat na kolenou.

Iz 66:13
CSP Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu já utěšovat. V Jeruzalémě dojdete potěšení.

MPCZ Jako někoho, jejž jeho matka potěšuje, tak vás budu já potěšovat, ano, budete potěšováni v Jerúsalémě;

BKR Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.

B21 Jako když matka své dítě konejší, tak já vás potěším - v Jeruzalémě dojdete útěchy.

B21P Jako když matka své dítě konejší, tak já vás potěším – v Jeruzalémě dojdete útěchy.

JB Jako toho, jehož utěšuje matka, vás potěším i já, v Jeruzalémě budete potěšeni.

HEJCL Jako když matka někoho těší, tak já potěším vás; ano, v Jerusalemě budete potěšeni.

KLP Jako matka utěšuje svého syna, tak já vás potěším, v Jeruzalémě naleznete útěchu.

VS Jako když někoho těšit chce matka, potěšit chci vás; pro Jerúšálájim budete utěšeni.
| Předmět: ..
26.02.24 02:58:56 | #2119

Bůh je mnoho osob neb Kristovo tělo jsou mnozí 🙂
(1.Kor12,1.Jan 4:14-15, Ef 4:3-6, Jan 17:21-23, Mt:40,45)
*4105*| Předmět:
19.02.24 08:10:48 | #2115

Udĕlen zákaz rozmnožování| Předmět: RE:
19.02.24 08:15:32 | #2116 (1)

Leviticus (Třetí Mojžíšova) 26, 9
Obrátím se k vám, rozplodím vás a rozmnožím a ustanovím s vámi svou smlouvu.


 #2115 

| Předmět: RE: RE:
19.02.24 08:32:23 | #2117 (2)

Jeremiáš 31
31 Aj, dnové jdou, dí יהוה, v nichž učiním s domem Izraelským a s domem Judským smlouvu novou.
32 Ne takovou smlouvu, jakouž jsem učinil s otci jejich v ten den, v kterýž jsem je ujal za ruku jejich, abych je vyvedl z země Egyptské. Kteroužto smlouvu mou oni zrušili, a já abych zůstati měl manželem jejich? dí יהוה.
33 Ale tatoť jest smlouva, kterouž učiním s domem Izraelským po těchto dnech, dí יהוה: Dám zákon svůj do vnitřnosti jejich, a na srdci jejich napíši jej; i budu יהוה jejich, a oni budou mým lidem.


 #2116 

| Předmět: RE: RE: RE:
20.02.24 21:36:37 | #2118 (3)

Zjevení Janovo 21
1A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.
2A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.
3A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,
4a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“
5Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“
6A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.
*32594*
To bude asi internet :-)


 #2117 


| Předmět: ..
09.02.24 07:25:10 | #2107

Vždyť přeci nečteme: Miluj bytost Boha.. a bližní své tak jako sebe, ale v Bibli je: Miluj Boha svého celým svým.. a bližní své tak jako sebe.
Což se dá přeložit na:
Miluj Boha svou celým svým.. a bližní své tak jako sebe.
*32594* *25413* *30800*| Předmět: RE: ..
11.02.24 07:31:08 | #2108 (1)

Bůh je a nebo může být v nás, o tom je evangelium Ježíše Krista, to je ona, ta dobrá zpráva:
Jan 17:21-23, Ef 4:6, 1Jan 4:15,16 .. *32594* *32549* *4105*


 #2107 

| Předmět: RE: RE: ..
11.02.24 07:36:08 | #2109 (2)

To mám asi že zvěstovat, že Bůh není jenom někde v nebesích a nebo jenom nějaká bytost kdesi v nebi na trůně a nebo někde vedle nás ale je a nebo může být v nás, čímž to se stáváme údy Kristova těla:

1. Korintským 12
27 Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.


 #2108 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
11.02.24 07:43:23 | #2112 (3)

Matouš 25
40 Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘
45 On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, mně jste neučinili.‘
*1247* *10026* *25413* *4105* *15730* *14377* *158*


 #2109 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ..
11.02.24 12:10:07 | #2113 (4)

*4502* Tak si to pamatujte 24 hodin denně! *13842*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: ..
19.02.24 08:06:24 | #2114 (3)

Zde píšou že boží tvář je přítomnost: Žalm 27:8(Ohledně tebe svému srdci)t14 připomínám slova: Hledejtea mou tvář!t15 A já tvou tvář hledám, יהוה! t14 n.: O tobě říká mé srdce; $ t15 1Pa 16:11; n~: přítomnost (srv. 2S 21:1; Oz 5:15!; Jr 4:1; Ez 21:21) a Ž 24:6v; Ž 40:17; 2Pa 11:16; Sf 2:3


 #2109 

| Předmět: RE: RE: ..
01.03.24 16:23:18 | #2133 (2)

Souhlas. Bůh je jen jako nejasná představa v hlavách věřících. Představa, kterou se snaží upevňovat u věřících duchovní, kteří z toho pohodlně žijí jako prasátka u plného korýtka. *1060*


1  
 #2108 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
02.03.24 05:38:01 | #2134 (3)

To asi jo ale Bůh představa není, neb máme být střízliví a bdělí :-).


 #2133 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
03.03.24 16:22:02 | #2135 (3)

Evangelium podle Matouše 7, 15
„ Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.


 #2133 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ..
03.03.24 16:28:05 | #2136 (4)

Skutky apoštolské 20, 29
Já vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo.


 #2135 

| Předmět: ,,
04.01.24 08:02:16 | #2098

To by mne zajímalo kdo podstrčil do Biblí ty "boží děti" na místo "božích synů" Ježíš řekl: "kdo koná vůli boží je můj bratr, sestra i matka", nikoliv děti, to nemáme podle novodobých překladatelů možnost dospět? Ef4:14 "Abychom již více nebyli děti, zmítající se a točící každým větrem učení v neustavičnosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému; 15 Ale pravdu činíce v lásce, rosťme v něj všelikterak, v toho, kterýž jest hlava, totiž Kristus" a taky je psáno: "Oni budou mým lidem a ja jim budu Bohem" nikoliv dětmi, vznikla zřejmě taková móda být božím dítětem ale je to někdy i daleko od pravdy když jsme dospělí a taky by to mohl být alibizmus skovávat se za dítě, v Kralickém překladu "Boží děti" nejsou a je to tak dobře, je taky psáno: "Buďte dokonalí jako Otec dokonalý je" a ne jako dítě, je to tak proto pozměněno ze synů na děti neb s dětmi se lépe manipuluje ?| Předmět: ..
04.01.24 07:53:04 | #2095

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: ok| Předmět: ..
24.12.23 15:58:12 | #2093

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: ok| Předmět:
12.12.23 10:12:31 | #2085

tohle je diskuze o jednom člověkovi, který tady sám se sebou diskutuje *6554*| Předmět: RE:
12.12.23 10:16:39 | #2086 (1)

Plácáš nesmysli se koukni do historie, ale je tak teť vidět co máš na srdci, nepřející katolíku.


 #2085 

| Předmět: RE: RE:
12.12.23 10:19:25 | #2087 (2)

Katolíci to bude nějaká podivná sekta :-).


1  
 #2086 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.12.23 06:58:29 | #2088 (3)

Tak například si vymysleli Trojjediného Boha ve třech osobách :-).
A úplně tím změnili evangelium na něco jiného, to už apoštol Pavel se tomu divil :
Galatským 1
6 Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu.
http://biblenet.cz/app/b?book=Gal&no=1&search=Otev%C5%99%C3%ADt


 #2087 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.12.23 07:03:23 | #2090 (4)

Ježíš učil takto:
Jan 17
21aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.
*30800*
Nikoliv Tři v jednom :-)


 #2088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
13.12.23 07:44:10 | #2091 (5)

A nebo i takto :
1.Jan 4
15 Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
*30800*
Nikoliv tři osoby v Bohu ale mnoho osob v Bohu a Bůh v nich :)


 #2090 

| Předmět: RE: RE: RE:
08.05.24 23:54:54 | #2177 (3)

najdi si v bibli co se stane s ženou která pomlouvá v tomto případě Katolickou církev.


 #2087 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
09.05.24 03:32:58 | #2179 (4)

To už Ježíš řekl Petrovi že nechápe věci boží v Mt 16:23, Mk 8:33 a tak co můžeme chtít od Tebe :-).. *30644*


 #2177 

| Předmět: RE:
19.12.23 11:15:11 | #2092 (1)

Pamatujte, že stejně neřestné jako lhát, je nevzepřít se statečně lhářům, kteří se snaží pravdu skrýt a potlačit.
Jeroným Pražský *2543*


 #2085 

| Předmět: RE: RE:
08.01.24 12:18:40 | #2099 (2)

Tak proč duchovní věřícím neustále lžou? *2929*


 #2092 

| Předmět: RE: RE: RE:
08.01.24 23:49:14 | #2100 (3)

To on lže asi že kde kdo ale proč by jsem měli věřit zrovinka duchovním ?
Ježíš říká :
Jan 14:1 Věříte v Boha, věřte i ve mne.
A taky je psáno:
Žalm 146
3 Nespoléhejte na mocné – smrtelník nikoho spasit nemůže.


 #2099 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
09.01.24 05:41:53 | #2101 (4)

1. Timoteovi 2, 5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
Galatským 3, 20 Prostředníka není potřebí tam, kde jedná jen jeden, a Bůh je jeden.


 #2100 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
10.01.24 08:37:13 | #2102 (5)

Koloským 2
9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10 v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.
*4105*


 #2101 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.01.24 08:38:49 | #2103 (6)

1. Korintským 12
27 Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.
*1238* *10026* *1247*


 #2102 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.01.24 08:41:24 | #2104 (7)

Efezským 4
4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
*32594* *32549* *30*


 #2103 

| Předmět: ..
04.12.23 04:51:44 | #2084

Matouš 28
8 A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi.
19 Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého,
20 Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen.
*30* *30*| Předmět: Všichni máme matku
01.12.23 20:01:03 | #2083

Všichni máme matku:
Galatským 4,26 Ale ten svrchní Jeruzalém svobodný jest, kterýž jest matka všech nás.
*1149*
Zjevení Janovo 3, 12
Kdo vítězí, toho učiním sloupem ve svatyni svého Boha a již nikdy nevyjde ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i své nové jméno.
*25413*


1