Rozcestník >> Náboženství >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 141391x
Příspěvků:
1674

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
09.05.24 09:46:29 | #2180
*2351*
*2012*


| Předmět: RE:
09.05.24 09:50:01 | #2182 (1)

Ses pokakals ?
*19557*


 #2180 

| Předmět: O Bohu
16.04.24 10:20:25 | #2170

Obraz Boha a podoba Boha je člověk, muž a žena, s tím nic nenaděláme, to tak je :-).



| Předmět: RE: O Bohu
16.04.24 10:50:32 | #2171 (1)

A nějaké povídačky že Bůh je Trojjediný ve třech osobách je pitomost, to v Bibli vůbec není, vymyslel si to až Tertulliánus ve třetím století a zmátnul tím celý svět, Bůh je v mnoha osobách, ne-li ve všech.


 #2170 

| Předmět: RE: RE: O Bohu
16.04.24 11:04:14 | #2172 (2)

1. Jan 4:15 Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.


 #2171 

| Předmět: RE: RE: RE: O Bohu
04.05.24 21:11:28 | #2176 (3)

Jan 17
17Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
18Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.
19Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni.
20Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří;
21aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.
*32594* *10535* *30800* *7228* *27012*


 #2172 

| Předmět: právě proběhlo
08.04.24 21:37:12 | #2168
| Předmět: RE: právě proběhlo
09.04.24 13:50:27 | #2169 (1)

 #2168 

| Předmět: Dnes bylo na FB
23.03.24 09:13:19 | #2164

Pokud je všechno temné podívej se znovu, možná jsi to světlo ty.
(Rumi)
*10026* *30* *10026*



| Předmět: RE: Dnes bylo na FB
24.03.24 02:17:20 | #2165 (1)

To je v Bibli taky o lampách nebo že je a nebo měl by být člověk světlo, řeší se to v ní docela často a někteří lidi opravdu jako když svítí, neb mají světlou auru.


 #2164 

| Předmět: AT
19.03.24 19:25:46 | #2152

Těm tam zase jeblo na těch ateistech, hulváti jedni nevychovaní dementní :-).


1  

| Předmět: RE: AT
19.03.24 20:48:30 | #2153 (1)

Kozlové jedni drzí :-).


 #2152 

| Předmět: RE: RE: AT
19.03.24 20:52:21 | #2154 (2)

To taky proto nemůže Být Bůh jenom mužskej protože mužové jsou zmetci, tedy ještě jsem hodného nepotkala i když to možná proto k nim Bůh promluvil že se už na to nemohl dál jen tak koukat, no prostě nepodarci.


 #2153 

| Předmět: RE: RE: RE: AT
19.03.24 21:12:20 | #2155 (3)

ale ale


 #2154 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: AT
19.03.24 21:13:19 | #2156 (4)

Jojo to až žena je vrcholem boží tvorby :-).


1  
 #2155 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: AT
19.03.24 21:14:50 | #2157 (5)

To řekl Marek Orko Vácha, ale už jsem to četla i někde jinde :-).


 #2156 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: AT
19.03.24 21:17:48 | #2158 (6)

orko je teplouš


 #2157 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: AT
19.03.24 21:21:50 | #2160 (7)

Rád pije víno jsem si všimla.


 #2158 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: AT
19.03.24 21:18:41 | #2159 (5)

to žena pojmenovala všechny zvířata ?


 #2156 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: AT
19.03.24 21:22:30 | #2161 (6)

To ne ale uměla s nimi mluvit, tedy s hadem ji to šlo :-)


 #2159 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: AT
19.03.24 21:23:46 | #2162 (7)

no a k čemu jí to bylo ?


 #2161 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: AT
19.03.24 21:24:33 | #2163 (8)

A nebo kdo ji dal takovou schopnost ?


 #2162 

| Předmět: RE: RE: RE: AT
26.03.24 03:43:34 | #2166 (3)

A proto je Bůh Otec i Syn neb někdo dobrý být musí :-).
Je to nebeský vzor muže i když nemůžeme pominout to že je psáno :
Izajáš 45:7 Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.“
*30800*
Hm.. tak to jsem se moc daleko v uvažování o Bibli nedostala :-).


 #2154 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: AT
26.03.24 04:00:22 | #2167 (4)

Aha máme přestat konat zlé věci, hm..
Činit dobré věci, hm.
*30800*
No jo je to vývoj, je v tom evoluce, asi že..


 #2166 


| Předmět: ..
18.03.24 07:43:22 | #2151

Je nepravděpodobné aby Bůh byl jenom rodu mužského když obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena :-).
Tak například v hebrejském jazyce je Duch - Ruach ženského rodu, řecky už je to rod střední Pneuma a do Čech se Duch přebásnil do mužského rodu proč?
Tak že kdo vi jak to je a ženský rod v Bohu se zřejmě může taky užívat.
Kde je Duch Páně tam je svoboda a JSEM je pro všechny rody možné a když Bůh je láska která je ženského rodu a potom taky Kristovo tělo jsou mnozí, muži i ženy.
*15730* *14377*



| Předmět: :-)
13.03.24 05:33:56 | #2148

Žalm 32
8 Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.


1  

| Předmět: ..
11.03.24 04:38:15 | #2139

Bůh je i rodu ženského neb obraz a podoba Boha je člověk, muž a žena, tedy že ne jenom muž a Bůh někoho oslovuje k učinění člověka když říká:
"Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby."
Koho oslovuje když tvoří člověka, muže a ženu ?
Zřejmě svoji partnerku, koho jiného?
Na někoho je ta Eva obrazem a podobou, zrovna tak jako Adam a aby byl Bohem jenom muž to je i nespravedlivé a hledati máme ponejprv Království boží a jeho spravedlnost.
*2543* *32594* *7228* *35188* *10535* *30800* *3090*



| Předmět: RE: ..
11.03.24 05:29:41 | #2141 (1)

Lukáš 17
20Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat;
21ani se nedá říci: ‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘! Vždyť království Boží je mezi vámi!“
*14377* *15730*


 #2139 

| Předmět: RE: RE: ..
11.03.24 05:37:44 | #2142 (2)

farizeové byli muži


 #2141 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
11.03.24 05:59:01 | #2143 (3)

Lukáš 8
1 Potom Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království; bylo s ním dvanáct učedníků
2 a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z níž vyhnal sedm démonů,
3 Jana, žena Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků staraly.


 #2142 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ..
11.03.24 05:59:54 | #2144 (4)

To to vypadá že se království boží bez žen neobejde :-).


 #2143 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ..
11.03.24 06:27:36 | #2145 (5)

Skutky apoštolů 17
24 Bůh ten, kterýž stvořil svět i všecko, což jest na něm, ten jsa Pánem nebe i země, nebydlí v chrámích rukou udělaných,
25 Aniž bývá ctěn lidskýma rukama, jako by něčeho potřeboval, poněvadž on dává všechněm život i dýchání i všecko.
26 A učinil z jedné krve všecko lidské pokolení, aby přebývalo na tváři vší země, vyměřiv jim uložené časy a cíle přebývání jejich,
27 Aby hledali Boha, zda by snad makajíce, mohli nalézti jej, ačkoli není daleko od jednoho každého z nás.
28 Nebo jím živi jsme, a hýbeme se, i trváme, jakož i někteří z vašich poetů pověděli: Že i rodina jeho jsme.
29 Rodina tedy Boží jsouce, nemámeť se domnívati, že by Bůh zlatu neb stříbru neb kamenu, řemeslem anebo důvtipem lidským vyrytému, byl podoben.


1  
 #2144 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
11.03.24 12:16:59 | #2146 (6)

Jakubův 4:7  Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.


 #2145 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
11.03.24 13:54:16 | #2147 (7)

A nemáme milovat i své nepřátele ?


 #2146 


| Předmět: ..
08.03.24 21:08:04 | #2137

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: ok



| Předmět: ..
01.03.24 08:01:43 | #2131

Když se řekne člověk, tak to ale ještě nevíme zde jde o ženu a nebo o muže ale míněno je obojí, a nebo člověk jako:
Člověk (Homo) je rod živočichů z čeledi hominidi (Hominidae), k němuž patří jediný současně žijící zástupce člověka – druh člověk moudrý (Homo sapiens) a jeho blízcí vyhynulí příbuzní. Odhaduje se, že rod je asi 2,8 milionu let starý.
Tak že je to jasné že slovo člověk je sice jednotné číslo ale i všichni, může to být jedinec ale když se blíže neurčí zda jde o ženu nebo o muže tak nevíme kdo z těch dvou to je a nebo je to rod živočichů z čeledi hominidi.
A to se ví že z Bohem je to tak nějako podobně, může být on i ona neb člověk, muž a žena je obraz a podoba Boha a Kristovo tělo jsou mnozí ne-li všichni.



| Předmět: RE: ..
01.03.24 08:09:32 | #2132 (1)

1. Korintským 12
2Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám.
3Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: „Ježíš buď proklet,“ a že nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.
4Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch;
5rozdílné služby, ale tentýž Pán;
6a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.
7Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.
8Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha,
9někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu,
10někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená.
11To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.
12Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem.
13Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.
14Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů.
15Kdyby řekla noha: „Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestala být částí těla.
16A kdyby řeklo ucho: „Protože nejsem oko, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestalo být částí těla.
17Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich?
18Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl.
19Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo?
20Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo.
21Oko nemůže říci ruce: „Nepotřebuji tě!“ Ani hlava nemůže říci nohám: „Nepotřebuji vás!“
22A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné,
23a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest, a neslušné slušněji zahalujeme,
24jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest,
25aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy shodně pečovaly jeden o druhý.
26Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním.
27Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů..


 #2131